of 54 /54
HEMIJA MAKROMOLEKULA-laboratorijske vježbe 1 HEMIJA MAKROMOLEKULA LABORATORIJSKE VJEŽBE Student: Grupa: ______

HEMIJA MAKROMOLEKULA - newton.pmf.unsa.banewton.pmf.unsa.ba/hemija/kohbh/predmeti/1-III/hemija_makromolekul… · HEMIJA MAKROMOLEKULA-laboratorijske vježbe 4 Vježba 1: SINTEZA

Embed Size (px)

Text of HEMIJA MAKROMOLEKULA -...

 • HEMIJA MAKROMOLEKULA-laboratorijske vjebe

  1

  HEMIJA

  MAKROMOLEKULA LABORATORIJSKE

  VJEBE

  Student:

  Grupa: ______

 • HEMIJA MAKROMOLEKULA-laboratorijske vjebe

  2

  SADRAJ

  1. Sinteza polimera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

  2. Sinteza provodljivog polimera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

  3. Sinteza prvog sintetikog vlakna (Rayon). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

  4. Prireivanje nitrata celuloze (nitroceluloze). . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 34

  5. Sinteza acetata celuloze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

  6. Sinteza natrij-karboksimetil celuloze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

  7. Praenje procesa heterogene dimerizacije uree i glukoze

  krioskopskom metodom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

  8. Flokulacija magnetokoloida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

  9. Izolacija DNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

  Literatura. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

 • HEMIJA MAKROMOLEKULA-laboratorijske vjebe

  3

 • HEMIJA MAKROMOLEKULA-laboratorijske vjebe

  4

  Vjeba 1: SINTEZA POLIMERA

  Polimeri su visokomolekularni spojevi sastavljeni od velikog broja atomskih grupa

  povezanih hemijskim (kovalentnim) vezama. Ponavljane atomske grupe tvore konstitucijske

  ili strukturne jedinice. Preciznija definicija polimera je da su to kondenzirani sistemi

  makromolekula, to znai da postoje u vrstom i tenom stanju i ne mogu postojati u

  gasovitom agregatnom stanju. Sistem znai da polimer ine strukturni elementi

  (makromolekule ili polimerne molekule) koji su u interakciji. Drugim rijeima, svaki

  strukturni element ima relativno visoki stepen individualnosti, ali postoji i djelovanje

  strukturnih elemenata jednih na druge.

  Polimer nije samo molekula s velikim brojem atoma, nego molekula u kojoj je veliki broj

  atoma organiziran tako da je ona sastavljena od velikog broja strukturnih jedinica koje se

  ponavljaju, a nazivaju se ponavljane jedinice ili meri (monomeri, dimeri itd). Broj tipova

  ponavljanih jedinica u nekom polimeru najee je samo jedan (homopolimeri) ili dva

  (kopolimeri).

  U smislu ove definicije "molekula" je sistem atoma u kojem nema ponavljanja

  konstitucijskih jedinica i koja zbog toga ima malu molarnu masu. Molarna masa

  sloenijih organskih molekula iznosi 250-500, dok polimeri mogu imati molekulske mase

  od 1000 do 106

  g/mol. Masa ponavljanih jedinica polimera uporediva je s masom

  molekula. Budui da se organsku molekulu moe smatrati izgraenom od samo jedne

  jedinice ona se naziva monomerom.

  Slika 1 Primjer nastanka polimera

  Polimerne molekule sintetiziraju se procesom polimerizacije iz odgovarajuih monomera

  kao polaznog materijala. U toku polimerizacije oni se spajaju tako da formiraju velike

  molekule. Kako se poveavaju privlane sile izmeu molekula, smjesa postaje viskoznija.

  Dolazi do unakrsnog povezivanja lanaca preko slobodnih funkcionalnih grupa (proces

 • HEMIJA MAKROMOLEKULA-laboratorijske vjebe

  5

  umreavanja) tako da molekula postaje sve vea. Kao rezultat nastaje polimer

  trodimenzionalne strukture. U zavisnosti od tipa umreavanja, dobivaju se polimeri sa

  razliitim svojstvima. Nisko umreeni polimeri su elastini i mogu se deformisati, dok su

  visoko umreeni kao to je bakelit, kruti i lomljivi. Trenutno umreeni materijali ponaaju se

  kao viskozni gelovi.

  Po porijeklu polimeri se dijele na prirodne, polusintetske i sintetske polimere. Prirodnim

  polimerima (biopolimerima) smatraju se makromolekulski spojevi, molekulske mase od

  nekoliko hiljada do nekoliko stotina hiljada, koji se u prirodi nalaze kao dijelovi biljnih ili

  ivotinjskih tkiva. To su meusobno vrlo razliiti i sloeni spojevi. S obzirom na

  ponavljajue jedinice u makromolekuli mogu se klasificirati u nekoliko grupa:

  1. Polisaharidi

  2. Ligninili polimerni materijali na bazi koniferil alkohola

  3. Proteini (bjelanevine) ili prirodni poliamidi

  4.Prirodni kauuk

  5. Prirodne smole

  Polusintetski polimeri su hemijski modificirani biopolimeri kao naprimjer celuloid iz

  celuloze, rejon, celofan. Sintetski polimeri su preteno organskog porijekla (sadre veinom

  C, H, O, N), a mogu biti i anorganski (plastini sumpor), anorgansko-organski

  (polisiloksani).

  Sa stajalita optih fizikalnih karakteristika prepoznajemo tri tipa vrstih polimera:

  elastomeri, termoplastini i termostabilni polimeri.

  Elastomeri su gume ili materijali slini gumi. Imaju djelomino umreenu strukturu to

  znai da su makromolekule meusobno povezane i sekundarnim i primarnim vezama. S

  obzirom na prisutnost sekundarnih veza elastomere se zagrijavanjem moe omekati. Gdje

  god postoje sekundarne veze one e usljed dovoenja toplote poputati, to e dovesti do

  poveanja pokretljivosti segmenata makromolekula, a to je uzrokom mekanja. No kako sada

  izmeu monomera postoje i primarne veze elastomere se vie ne moe rastopiti. O odnosu

  primarnih i sekundarnih veza zavisie koliko e neki elastomer moi omekati. Primarne

  veze se elastomerima ugrauju prilikom njihova oblikovanja. Oni po reakcijama nastajanja

  imaju linearnu strukturu, ali njihove osobine nisu pogodne za praktinu primjenu. Naroito

  moe biti neprikladna prevelika istezljivost. Kako bi se osobine modifikovale i time

  elastomeri uinili primjenljivima, ugrauju im se primarne veze i to se provodi najee

  postupkom vulkanizacije. Dakle, u primjeni elastomeri uvijek posjeduju i primarne i

  sekundarne veze izmeu monomera.

  Termoplastini polimeri su vrsti na sobnoj temperaturi, ali zagrijavanjem omekavaju i

  mogu se oblikovati. To su polimeri kojima su monomeri meusobno povezani iskljuivo

  sekundarnim vezama. Takve strukture obino nazivamo linearnom strukturom. Iako su

  sekundarne veze dosta slabe, s obzirom na njihov veliki broj zbog velikog stepena

 • HEMIJA MAKROMOLEKULA-laboratorijske vjebe

  6

  polimerizacije, njihova ukupna energija je dovoljno velika da takvi polimeri pokazuju dobre

  osobine. Zagrijavanjem, meutim, te sekundarne veze postepeno slabe i poputaju. S

  obzirom na njihov veliki broj nije mogue odmah i registrovati vanjske posljedice tog

  poputanja. Na mjestima u polimeru gdje su popustile sekundarne veze izmeu monomera,

  omoguena je poveana pokretljivost segmenata polimera (mikrobraunovo kretanje). Kako s

  porastom temperature poputa sve vei broj sekundarnih veza, to pokretljivost segmenata

  polimera postaje sve izrazitija. Vanjska posljedica poveane pokretljivosti dijelova polimera

  je mekanje polimera. Daljnjim povienjem temperature moe doi do potpunog poputanja

  sekundarnih veza. Dijelovi polimera se potpuno slobodno kreu i polimer prelazi u taljevinu.

  Hlaenjem dolazi do suprotnog procesa: sekundarne veze se postepeno uspostavljaju i

  polimer prelazi ponovo u vrsto stanje. S obzirom na karakter sekundarnih veza ovakav se

  ciklus omekavanja i ovravanja teorijski moe stalno ponavljati (zato se plastomer moe

  reciklirati). Veina plastomera nastaje adicionom polimerizacijom, iako se neki plastomeri

  mogu dobiti kondenzacijskom polimerizacijom.

  Termostabilni polimeri imaju potpuno umreenu strukturu, a to znai da su im monomeri

  povezani primarnim vezama. Zbog karaktera primarnih veza ovi polimeri se zagrijavanjem ne

  mogu niti omekati niti rastopiti. Svojstvo mekanja i topljenja posjeduju u fazi dobijanja i

  zato ih se u toj fazi dobijanja treba i oblikovati.

  Prema reakcijskom mehanizmu (reakcija polimerizacije) polimeri mogu biti adicioni

  (lanani) i kondenzacijski (stupnjeviti).

  Kondenzaciona polimerizacija-povezivanje monomera kondenzacionom polimerizacijom

  dolazi uz upotrebu pogodnog katalizatora i poviene temperature, a kao sporedni produkt

  izdvaja se najee voda, NH3, HCl itd., koje treba ukloniti na odgovarajui nain. Primjer

  kondenzacionog polimera je bakelit.

  Slika 2 Formiranje polietilenglikola dehidratacijom etilenglikola (kondenzacijska polimerizacija)

  Adiciona polimerizacija-moe biti katalizirana kiselinama, bazama odnosno spojevima koji

  lahko daju slobodne radikale. Bez obzira na vrstu katalizatora, reakcija je lanana i tee u tri

  stepena: inicijalni stepen, produivanje lanca (propagacija) i zatvaranje reakcije (terminacija).

  U inicijalnom stepenu katalizator napada monomer i daje meuprodukt koji napada drugu

  molekulu monomera, produavajui na taj nain lanac. Ova reakcija tee sve dok se rast lanca

  ne sprijei adicijom grupe koja onemoguava daljnju polimerizaciju.

  Slika 3 Formiranje polietilenglikola adicionom pomilerizacijom etilenoksida

 • HEMIJA MAKROMOLEKULA-laboratorijske vjebe

  7

  1.1 Fenol-formaldehidne smole Visokomolekularni produkti nastali kondenzacijom fenola sa karbonilnim komponentama

  (posebno sa formaldehidom) poznati su pod nazivom fenol-formldehidne smole. Fenolske

  smole, predstavljene 1908 godine, nastaju baznom ili kiselom adicijom formaledhida fenolu

  da bi nastali orto- i para-produkti. Priroda ovih produkata uveliko ovisi od tipa katalizatora i

  molskog udjela formaledhida koji se spaja sa fenolom. Prilikom nastanka rezola, viak

  formaldehida reaguje sa fenolom u baznim uslovima. Inicijalni produkti reakcije su orto- i

  para- supstituirani mono-, di- i trimetilolfenoli. Kada se zagriju, metilolfenoli se

  kondenziraju bilo preko metilena ili metilen oksida da bi se formirao niskomolekularni

  prepolimer rezol koji je rastvorljiv i zapaljiv i sadri alkoholne grupe. Kada se rezoli zagriju

  na zadanoj temepraturi, pod baznim, neutralnim ili blago kiselim uslovima kondenzacija

  velikog broja fenolskih nukleusa uestvuje u reakciji to rezultira nastankom

  visokomolekularne, mreaste strukture.

  Formiranje novolaka ukljuuje kiselo kataliziranu reakciju formaledhida sa vikom fenola.

  Inicijalni metilol fenoli se kondenziraju sa vikom fenola da bi formirali dihidroksidifenil

  meta, koji podlijee daljoj kondenzaciji pri emu nastaje niskomolekularni prepolimer

  novolak. Za razliku od rezola novolak ne sadri metilolske grupe. Ovi polimeri su zapaljivi i

  nerastvorljivi. Kada se novolak zagrije sa dodatkom formaldehida ili heksametilen

  tetraminom da bi se poveao odnos fenol-formaldehid, formira se visokomolekulrani

  mreasti polimer.

  Razlika izmeu kiselo i bazno katalizirane reakcije budui da dovode do razliitog krajnjeg

  produkta jeste u svojstvima kondenzacijskog polimera koja su takoer odreena omjerom

  odnosa fenola i formaldehida. Najvanije fenolske smole su one nastale reakcijom izmeu

  fenola i formaldehida jer ispoljavaju veliku tvrdou, poznati su kao izolatori (nemetalni

  dijelovi utinica i spojnica su od bakelita), imaju dobra mehanika svojstva i hemijsku

  stabilnost.

  Bakelit je prvi potpuno sintetiki organski polimer koji je sintetizirao Leo Baekeland 1907.,

  fenol-formaldehidnom kondenzacijom i taj proizvod se naziva bakelit koji je predstavljen

  1909. godine. Njegova prva upotreba bila je u izradi kugli za bilijar, a kasnije za izradu

  dugmadi, drki za noeve, dijelove ventila itd.

 • HEMIJA MAKROMOLEKULA-laboratorijske vjebe

  8

  Eksperimentalni dio:

  Potreban pribor i hemikalije:

  Hemikalije Pribor

  Fenol Stearinska kiselina Balon okruglog dna 100 mL Formaldehid Toluen Libigovo hladilo HCl 1 M , 6 M i konc 2-propanol Vodeno kupatilo NH4OH koncentrovani Etanol Pipete: 1mL x 2, 5 mL x 4 i 10 mL x 3 Resorcinol Butanol Termometar NaOH 2 M i 3 M Na-bisfenol ae 50 mL x 2, 100 mL Urea Dietilentriamin Menzura Celuloza Pasterova pipeta CaCO3 Stakleni tapi Anilin Plastina aa Polivinil alkohol 4 % Natrijtetraborat dekahidrat Metil crveno Oksalna kiselina dihidrat

  a) Sinteza bakelita u kiselim uslovima (Novolaks)

  Novolaks je fenol-formaldehidni kopolimer tipa Bakelita nastao iz dva razliita monomera

  uz kisele uslove. To je egzotermna reakcija pri emu nastaje fenolna smola koja se topi

  izmeu 100 i 140 C. U prisustvu kiselih katalizatora i pri molarnom omjeru formaldehida i

  fenola manjem od 1, metilol derivati kondenziraju s fenolom dajui prvo dihidroksidifenil

  metan:

  i zatim daljnjom kondenzacijom, stvaranjem metilenskih mostova, taljive i topive linearne

  polimere nazvane novolak, ija je struktura:

  pri emu se veze na orto i para poloaju izmjenjuju bez pravilnosti. Molekulska masa moe

  biti i do 1000, to odgovara priblino deset fenolnih ostataka u lancu.

 • HEMIJA MAKROMOLEKULA-laboratorijske vjebe

  9

  Piprema novolaka (katalizator 1 M HCl)

  U tikvicu se stavi 18,8 g fenola (1 mol), zagrijava tikvica do 40-50 C da se fenol rastali i

  doda17 mL (0,85 mol) 30 %-tnog formalina. Nakon mijeanja sadraja tikvice dodaje se 1 mL

  0,005 mol) 1 M HCl. Zatim se smjesa grije uz povratno hladilo. Nakon to je postignuta

  temperatura kljuanja (oko 80 C), smjesa se najprije zamuti, a zatim se malo razbistri. Od

  momenta zamuenja smjesu se dodatno grije da slabo vrije jo kroz 30 minuta pri temperaturi

  100-105 C. Zatim sesmjesa ostavi stajati preko noi nakon ega se odstrani gornji vodeni

  sloj, a ostatak vode odstrani pomou pasterove pipete i ostavi da se polimer ovrsne (nekoliko

  dana). Zatim se smoli doda 10 ml smjese etanol-butanol u omjeru 9:1 i mijea dok se sva

  smola ne otopi. Otopina smole se prenese na sahatno staklo ili u drugu plastinu au i odredi

  iskoritenje.

  Piprema novolaka (katalizator oksalna kiselina dihidrat)

  U tikvicu se stavi 13 g fenola (1,38 mol), 1,3 mL vode, 9,24 g 37 % -tne vodene otopine

  formaldehida (1,14 mol) i 0,1 g oksalne kiseline dihidrata. Smjesa se mijea i refluksira 30

  minuta. Zatim se doda jo 0,1 g oksalne kiseline dihidrata i refluksiranje nastavi jo jedan sat pri

  temperaturi 100 - 105 C. Doda se 40 mL vode i smjesa ohladi. Smola se ostavi stajati preko

  noi. Zatim se sloj vode odstrani pomou pasterove pipete i ostavi da polimer ovrsne (nekoliko

  dana). Zatim se smoli doda 10 mL smjese etilnog alkohola i tehnikog butanola u omjeru 9:1 i

  mijea dok se sva smola ne otopi. Otopina smole se prenese na sahatno staklo ili u drugu

  plastinu au i odredi iskoritenje.

 • HEMIJA MAKROMOLEKULA-laboratorijske vjebe

  10

  b) Sinteza bakelita u baznim uslovima (Rezol)

  U prisustvu alkalnih katalizatora uz molarni omjer formaldehida i fenola vei od 1,

  metilolfenoli mogu kondenzirati preko metilenskih ili eterskih veza. Produkti ovog tipa su topljivi i taljivi, sadre primarne alkoholne grupe, a nazivaju se rezoli.

  Ako se ova reakcija vodi dalje,veliki broj fenolnih jezgri moe kondenzirati uz stvaranje

  umreene strukture:

 • HEMIJA MAKROMOLEKULA-laboratorijske vjebe

  11

  Rezultat je visoko umreena, nepravilna struktura. U hemizmu fenolnih smola etiri su glavne

  reakcije:

  a) stvaranje metilolfenola

  b) kondenzacija metilolfenola s fenolom i stvaranje metilenskog mosta

  c) kondenzacija dvijE metilol grupE uz stvaranje eterskog mosta

  d) kompozicija eterskog mosta uz stvaranje metilenskog mosta i formaldehida, koji

  ponovo reagira na isti nain.

  Umjesto fenola mogu se upotrijebiti i razni monosupstituirani i disupstituirani fenoli, dok

  umjesto formaldehida dolaze u obzir i drugi aldehidi, kao to su acetaldehid i furfural, pri

  emu nastaju smole drukijih mehanikih i fizikih svojstava.

  Fenol-formaldehidne smole se najveim dijelom upotrebljavaju za izradu razliitih predmeta

  preanjem, zatim u industriji premaznih sredstava, sintetikih ljepila, openito kao veziva, te

  kao ionski izmjenjivai.

  Priprema rezola (katalizator 25 %-tni NH4OH)

  U tikvicu se stavi 18,8 g tehnikog g fenola (1 mol), ulije 18,4 mL (1,1 mol) 36 % -tne vodene

  otopine formaldehida i poslije temeljitog mijeanja mase doda se 1,92 mL (0,13 mol) 25 %-

  tnog amonijaka. Zatim se reakcijskasmjesa zagrijava do vrenja (temperatura kupelji oko 100

  C) i to se odrava u cijelom periodu kondenzacije (oko 40 minuta). Za poetak kondenzacije

  se uzima trenutak poetka kljuanja. U procesu kondenzacije tekuina se zamuuje i razdvaja

  u dva sloja. Po zavrenoj kondenzaciji mijeanje se prekine, iskljui grijanje, te odmah kad se

  slojevi razdvoje (za oko 15-20 minuta) odstraniti gornji vodeni sloj pomou pasterove pipete.

  Nakon to je voda odstranjena, u reakcijsku smjesu se doda 0,12 g (0,002 mol) stearinske

  kiseline i 10 mL smjese alkohola i toluena u volumnom omjeru 9:1. Ako se smola otapa

  suvie sporo, mogue je ubrzati proces zagrijavanjem tikvice na kupelji s povratnim hladilom.

  Za vrijeme otapanja smjesa se mijea. Otopina smole se prenese na sahatno staklo ili u drugu

  plastinu au i odredi iskoritenje.

 • HEMIJA MAKROMOLEKULA-laboratorijske vjebe

  12

  c) Sinteza polimera tipa bakelita

  Osim fenola kao polazna supstanca se moe koristiti i rezorcinol. Nastali produkt je

  slian baakelitu.

  Slika 4 Formiranje rezorcinol-formaldehidnog polimera

  Izvagati 2,5 g rezorcinola i prebaciti u plastinu au. Zatim dodati 0,5 mL NaOH c = 3

  mol/L i 5 mL formaldehida. au ubacite u vodeno kupatilo i zagrijte do 45 50 C.

  Temperaturu kupatila provjeravati sa termometrom. Staklenim stapiem mjeati smjesu u ai

  dok se sva smjesa ne otopi. Kada smjesa postane homogena, poveati temperaturu na 55 C i

  odravati 10 min. Ugasiti izvor zagrijavanja i ostaviti smjesu da se polako ohladi. U sluaju

  da se polimer hladi bre moe doi do njegovog pucanja. Polimer ostaviti nekoiko dana da

  ovrsne, a onda izvaditi iz ae tako to au razreete.

 • HEMIJA MAKROMOLEKULA-laboratorijske vjebe

  13

  d) Sinteza amino-formaldehidnih smola aminoplasta Urea i polifunkcionalni amidi reaguju sa formaldehidom dajui produkte razliite strukture i

  karakteristika u zavisnosti od uslova pri kojima se reakcija odvija (pH, temperaura, vrijeme

  reakcije sinteze, molarnih odnosa reaktanata). Svi ti produkti se obino svrstavaju u urea-

  formaldehidne smole. Reaktanti se najprije polimeriziraju pri pH = 7-8 i daju smolu

  male molekulske mase, koja se upotrebljava kao ljepilo i za impregniranje tkanina. Grijanjem

  (vodeno kupatilo, 50C) uz prisustvo nekog dehidratacionog sredstva, npr. KHSO4, dolazi do

  daljnje polimerizacije i unakrsnog povezivanja te nastaje tvrdi, netaljivi produkt.

  Reakcija izmeu uree i formadlehida se odvija u dva koraka. U prvom koraku, dolazi do

  adicije formaldehida na ureu to je ustvari serija reakcija u kojima nastaju mono-, di-

  trimetilol uree. Ovaj korak se odvija pri veim pH (pH = 8-9)

  Drugi korak sinteze rea-formaldehidne smole sastoji se od kondezacije metilolurea do

  niskomolekularnih polimera. Ovaj korak je osjetljiv na pH i reakcija se deava u kiselim

  uslovima.

  Sumarna reakcija:

 • HEMIJA MAKROMOLEKULA-laboratorijske vjebe

  14

  Sinteza urea-formaldehidne smole uz HCl

  U au staviti 1 g uree i dodati 4,3 mL formaldehida. Zatim Pasterovom pipetom dodati

  nekoliko kapi konc. HCl. Kada se pojavi zamuenje prestati dodavati HCl i dodatie pogodno

  punilo (npr., celulozu, CaCO3), dok se ne dobije gusta smjesa. Dobivenu smjesu istresti na

  filter papir i ostavite da se osui do slijedeeg puta.

  Sinteza urea-formaldehidne smole uz NH4OH

  U dvogrlom balonu sa povratnim hladilom i termometrom se rastvori 6 g uree u 12,2 g 37%

  formaldehida i zagrijava na 50 C. Nakon toga se dodaje 0,5 mL koncentrovanog amonijaka i

  temperatura povea na 85 C. Nakon 20 minuta otopina postaje mutna i viskozna, a u isto

  vrijeme pH opada na 5. Nakon zagrijavanja od ukupno 1 sat zagrijavanje se prekida i smjesa

  ostavi da se ohladi. U balon se dodaje celuloze tek toliko da se smjesa moe prebaciti u veu

  au. Kada se smjesa prebaci u au nastavi se dodavati celuoza dok se ne doda svih 7 g.

  Smjesa se ostavi do slijedeeg termina da se osui na filter papiru. Nastali produk se dalje

  moe oblikovati tako to se smrvi i pomijea sa 1% C amonij hloridom i 1% cink stearatom

  (punilo) i umreavanje nastaje zagrijavanjem na 160 C 10 minuta i uz presovanje pri

  pritisku od 300 400 bara.

 • HEMIJA MAKROMOLEKULA-laboratorijske vjebe

  15

  e) Sinteza anilin-hidrohlorid-formaldehidnog polimera Mjeanjem formaldehida sa rastvorom anilin-hlorida rezultira nastajanjem crvenog gumenog

  termoplastinog polimera. Reakcija ukljuuje elektrofilnu adiciju protoniranog formaldehida

  na orto- i para-pozicije anilina. Dalja kondenzacija daje umreeni polimer povezan preko

  metilenskih grupa du cijelog polimera.

  Pripremiti anilin-hidrohloridni rastvor u ai od 250 mL mijeanjem 1,5 mL anilina i 2 mL 6

  M HCl. Pripremljeni anilinhidrohlorid ostaviti da se ohladi. U drugu au nasuti u 3 mL

  formaldehida. Kada se smjesa anilina i HCl ohladila dodati je brzo niz tapi u au

  gdje se nalazi formaldehid. Odmah poeti sa mijeanjem i vidjet ete kako smjesa postaje

  crvena i kako ovrava u toku nekoliko sekundi. Reakcija polimerizacije je egzotermna pri

  emu se razvija temperatura i do 40-50 C to nekad dovodi da povrina polimera postaje

  upljikava. Polimer isprati sa vodom i izvaditi iz ae patulom i prebaciti na sahatno

  stakolo i ostaviti da se osui.

  Napomena: Reakcija je jako egzotermna. Sve vrijeme raditi u digestoru i nositi naoale.

 • HEMIJA MAKROMOLEKULA-laboratorijske vjebe

  16

  1.2 Trenutno umreeni polimeri

  Sinteza trenutno umreenog polimera (PVA Slime)

  Mijeanjem rastvora Na2B4O7 i polivinilnog alkohola nastaje trenutno umreeni polimer.

  Na2B4O7 se hidrolizira u rastvoru dajui B(OH)4- ion koji reaguje sa OH grupama prisutnim

  u polivinilnom alkoholu dajui novi umreeni polimer. Veze koje povezuju boratni ion sa

  OH grupama u polivinilnom alkoholu stalno pucaju i ponovo se formiraju dajui na taj

  nain viskozni gel koji ima osobine i tenosti i vrste komponente.

  Slika 5 Reakcija nastanka trenutno umreenog polimera

  Pomou menzure odmjeriti 10 mL 4% polivinilalkohola u au od 50 mL. Dodati 2-3 kapi

  indikatora metil-crvenog (Zapazite boju). U au zatim dodati 1 mL 4% rastvora natrij

  borata i mjeati staklenim tapiem. Viak tenosti odliti u odvod. U malu au staviti

  komadi polimera i dodatie nekoliko kapi HCl c = 2 mol/dm3

  sve dok indikator ne postane

  ruiaste boje i dobro izmjeati. Tako zakiseljenom gelu dodati nekoliko kapi NaOH c =

  2 mo/dm3

  sve dok se gel ne formira ponovo. Koje je boje indikator? Objasnit ta se deava

  prilikom dodatka kiseline, a ta prilikom baze?

 • HEMIJA MAKROMOLEKULA-laboratorijske vjebe

  17

  1.3 Sinteza poliestera Koristei anhidrid kiseline (anhidrid ftalne kiseline) i alkohol mogu se sintetizirati dva

  kondenzacijska polimera i to linearni poliester i umreeni poliester. Kada se sintetizira

  linearni poliester alkohol koji se koristi je diol (etilen glikol) tako da alkohol i kiselina imaju

  po dva reakciona mjesta. U sluaju kada jedan od monomera ima vie od dvije sunkcionalne

  grupe polimerni lanci se mogu umreiti pri emu nastaje trodimenzionalna mrea. Alkohol

  koji se koristi da bi nastao ovakav polimer jeste triol, glicerol.

  Slika 6 Linearni polimer

  Slika 7 Umreeni polimer

  U dvije epruvete nasuti po 2 g anhidrida ftalne kiseline i 0,1 g natrijacetata. U jednu dodati 0,8

  mL etilenglikola, a u drugu dodati 0,8 mL glicerola. Obje epruvete zagrijati na pjeanom

  kupatilu do kljuanja i zadrati bar 5 minuta na toj temperaturi. Kada je zagrijavanje gotovo

  skloniti epruvete iz kupatila i dok se hlade pokuati izvui niti. Kada se epruvete ohlade do

  sobne temperature pogledajte viskozitet smjese u svakoj. Izvadite polimere iz epruveta (ako su

  dovoljno ovrsli i uporedite njihove fizikalne karakteristike.

 • HEMIJA MAKROMOLEKULA-laboratorijske vjebe

  18

  1.4 Linearni polimer

  Sinteza epoksidnih smola (araldita)

  6,5g smjese Na-bisfenola i 1g dietilentriamina grijati 30 minuta na temperaturi 50-60 C

  u plastinoj ai na vodenom kupatilu. Nastaje linearni polimer. Grijanjem na 60-80

  C u trajanju 1-2h

  dolazi do umreenja. Razliit stepen umreenja moe se dobiti

  mijeanjem razliitih dijelova linearnog i umreenog polimera uz zagrijavanje.

 • HEMIJA MAKROMOLEKULA-laboratorijske vjebe

  19

  Odgovorite na slijedea pitanja

  1. Napiite strukturne formule monomernih jedinica slijedeih polimera:

  a) polietilena c) teflona

  b) polipropilena d) polistirena

  2. Napiite reakciju nastajanja najlona-6,6.

  3. Objasnite razliku izmeu homopolimera i kopolimera?

  4. Koja je razlika izmeu adicione i kondenzacijske polimerizacije

  5. Nabrojati nekoliko prirodnih i nekoliko sintetikih polimera i objasniti razliku izmeu njih.

  ___________________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________________

 • HEMIJA MAKROMOLEKULA-laboratorijske vjebe

  20

  Veliina makromolekule

  Sintetski polimer je uvijek polidisperzan sistem makromolekula. To je sistem makromolekula

  razliitog broja ponavljanih jedinica i stoga razliitih molarnih masa. Samo su neki prirodni

  polimeri monodisperzni, kao to su to male molekule. Zbog toga je potrebno polimere

  karakterizirati pomou nekih parametara:

  __

  a) Brojana prosjena molarna masa polimera Mn, nije definirana jednoznano, jer ovisi o

  eksperimentalnoj metodi kojom se odreuje, a definira se kao uzorak koji se sastoji od N

  polimernih molekula koje sadre n1 molekula molarne mase M1, n2 molarne mase M2 itd.

  Matematiki se definie na slijedei nain:

  _

  Brojana-prosjena molarna masa je aritmetika sredina mase svih prisutnih molekula.

  Odreuje se mjerenjem koligativnih svojstava razrijeenih polimernih otopina koja direktno

  ovise o broju prisutnih molekula u otopini. Najvanije su metode mjerenje osmotskog pritiska

  pri difuziji kroz polupropusnu membranu i metode odreivanja krajnjih grupa prisutnih u

  makromolekuli.

  __

  b) Teinska prosjena molarna masa polimera Mw eksperimentalno se ee odreuje nego

  Mn, a predstavlja doprinos masi svake pojedine grupe makromolekula u polimeru, niMi .

  Ako je pretpostavljena molarna masa svih prisutnih molekula niMi, tada maseni udjel svake

  molekulske grupe iznosi:

  __ __

  Mw je uvijek vea od Mn, jer vie utie na vee molekule. Eksperimentalno se odreuje

  metodama mjerenja rasipanja svjetlosti odnosno sekundarnog zraenja na polimernim

  molekulama u otopini, te mjerenjem brzine sedimentacije polimernih molekula

  ultracentrifugiranjem.

  __ __

  c) Z-srednja vrijednost molarne mase polimera, Mz i Mz+1 pored broja i veliine estica

  uzima se u obzir i oblik estica.

  Odreuje se mjerenjem sedimentacijske ravnotee polimernih molekula ravnotenim

  ultracentrifugiranjem vrlo razrijeenih polimernih otopina.

  __

  d) Srednja viskozna vrijednost relativne molarne mase, Mv dobije se metodama mjerenja

  relativne viskoznosti polimernih rastvora prema izrazu:

 • HEMIJA MAKROMOLEKULA-laboratorijske vjebe

  21

  Raspodjela molarnih masa procjenjuje polidisperznost uzorka, a dobije se na temelju

  omjera masenog i brojanog prosjeka molarnih masa.

  _ _ _ _

  Naime, za monodisperzne sisteme Mw M n, dok je u polidisperznim sistemima Mw >Mn. to je razlika vea sistem je polidisperzniji. Svi sintetski polimeri su polidisperzni i za njih

  vrijedi poredak:

  _ _

  Omjer Mw >Mn naziva se omjerom heterogenosti.

  ZADACI

  1. Podaci o veliini estica polimera pokazuju slijedeu distribuciju molarnih masa:

  Broj molekula Molekulska masa

  (g/mol)

  7 17 000

  10 25 000

  16 49 000

  24 31 000

  _ _

  Izraunati Mn, Mw.

  2. Polidisperzni sistem ima slijedeu distribuciju:

  Broj molekula Molekulska masa

  (g/mol)

  1 73 000

  2 60 000

  3 30 000

  5 10 000

  _ _ _ _

  Izraunati Mn, Mw, Mz, Mz+1, PDI.

  3. Izraunajte maseni udio svake molekulske grupe nekog polimera x:

  Broj molekula Molekulska masa

  (g/mol)

  3 8 000

  7 12 320

  10 40 000

  15 42 000

 • HEMIJA MAKROMOLEKULA-laboratorijske vjebe

  22

  Polimer

  (koji ste sintetizirali na

  vjebama)

  Zapaanja tokom reakcije Karakteristike dobivenog

  polimera (boja, vrstoa)

 • HEMIJA MAKROMOLEKULA-laboratorijske vjebe

  23

  Vjeba 2: SINTEZA PROVODLJIVIH POLIMERA

  Vodljivi polimeri su po svojoj strukturi dopirani polimeri s konjugiranim dvostrukim

  vezama. Evolucija provodljivih polimera poela je 1975. godine, otkriem linearno

  konjugiranog organskog polimera, poliacetilena, od strane Shirakawa-e. Materijal je pokazao

  metalne osobine (poboljanje provodljivosti 9-13 redova veliine), a dobijen je oksidacijom

  pomou joda, to je bilo saopteno dvije godine nakon njegovog otkria. Ovo je podiglo

  veliki val aktivnosti usmjerenih ka istraivanju, sintezi i karakterizaciji ove vrste materijala,

  koji su takoer poznati pod nazivom Sintetiki metali. Ovi novi materijali kombinuju

  tipine osobine organskih polimera, kao to su mala gustoa, stabilnost pod vanjskim

  uticajima, otpornost prema koroziji i niska cijena sinteze sa provodljivou tipa metala.

  eljene osobine ovih materijala mogu biti dobijene pomou inenjerstva na molekulskom

  nivou, modificirajui poetne monomere.

  Vodljivi polimer je visoko delokalizirani elektronski sistem sa naizmjenino

  kombinovanim jednostrukim i dvostrukim vezama u osnovnoj mrei polimera.

  konjugaciju lanca polimera generiraju visoko energetski nabijene i energetski prazne

  molekulske orbitale, formirajui sistem koji lahko moe biti oksidiran ili reduciran. U veini

  sluajeva ovi polimeri su izolatori u svojim neutralnim formama i postaju provodnici samo

  poslije uvoenja elektron akceptora - donora pomou procesa nazvanog dopingovanje.

  Razlika izmeu konvencionalnih i vodljivih polimera je ta to su kod konvencionalnih

  polimera ponavljane jedinice povezane zasienom hemijskom vezom, a za vodljive polimere

  tipina je dvostruka veza.

  Konvencionalni polimer Vodljivi polimeri

  Green i Woodhead prvi su prikazali polianilin (PANI), kao lanac molekula anilina

  povezanih po principu glava rep u para poloaju aromatskog prstena. Oni su za polianilin

  rekli da ima linearno oktamernu strukturu. PANI, tipini polimer ima hemijski fleksibilne

  NH grupe u polimernom lancu koji sa strana ima dva fenilna prstena. Razliitosti u fiziko-

  hemijskim osobinama PANI-a potiu od NH grupa. Razlika u sastavu aminskih i iminskih

 • HEMIJA MAKROMOLEKULA-laboratorijske vjebe

  24

  segmenata stvara nekoliko oksidabilnih oblika ovog materijala, poev od potpuno

  reduciranog leukoemeraldin-a do potpuno oksidiranog pernigranilin-a. Razliite forme

  PANI-a mogu biti pretvarane iz jedne u drugu jednostavnim redoks metodama. Izmeu

  nekoliko moguih oksidabilnih formi, 50% oksidirana forma polianilina u obliku

  emeraldinske soli pokazuje dobru provodljivost.

  KOD EMERALDINSKE SOLI OBRNUT JE REDOSLIJED SLOVA n i i.

  Sinteza polianilina (PANI) Postoje dvije osnovne metode za sintezu polianilina. Prva je direktna oksidacija anilina

  hemijskim oksidansima, a drugi nain je elektrooksidacija na inertnoj elektrodi.

  PANI, tanije reeno emeraldinska so, moe se lahko dobiti u obliku tamnozelene prakaste

  tvari polimerizacijom anilina u vodenom rastvoru, koristei oksidirajua sredstva kao to su

  amonijum peroksidisulfat, kalijum jodat, hidrogen peroksid, kalijum dihromat itd. Glavna

  prednost hemijske sinteze polianilina je jednostavnost i mogunost dobijanja velike koliine

  produkta. Reakcija se obino izvodi u kiselom mediju pri pH = 0 2. U sluaju da se eli

  dobiti produkt velike molekulske mase, reakcija se treba izvoditi na niim temperaturama

  (-15 C do 5 C ).

  Generalno kada se radi o hemijskoj sintezi polianilina, anilin se rastvori u vodi ili

  vodenom rastvoru neke od kiselina, HCl, H2SO4, HClO4 itd., u eljenoj koncentraciji i

  termostatira na odreenoj temperaturi. Polimerizacija zapoinje dodavanjem prethodno

 • HEMIJA MAKROMOLEKULA-laboratorijske vjebe

  25

  termostatiranog rastvora oksidansa u rastvor anilina uz mijeanje, a nakon odreenog

  vremena, u zavisnosti od temperature pri kojoj se polimerizacija odvija, nastaje polianilin u

  formi emeraldinske soli (ES). Dobijeni produkt se filtrira, ispere vodom ili razblaenim

  rastvorom kiseline, a onda nekim organskim rastvaraem i sui pod vakuumom u toku 48

  sati. Poliemeraldinska baza (EB) moe se dobiti ako se ES u prakastom obliku rastvori u

  0,05 M NH4OH i dri tako 10-12 sati. Tamnoplavi prah EB se dalje ispira sa 0,05 M

  NH4OH i sui pod vakuumom.

  Mehanizam polimerizacije

  Velik broj naina na koje se moe pripremiti PANI uzrokuje to da se produkti dobijeni na

  razliite naine uveliko razlikuju po svojim osobinama. Mehanizam i kinetika formiranja

  PANI se iroko izuavaju radi identifikacije postojeih meustadija i prisutnih

  meuprodukata. Ova saznanja su neophodna da bi se mogla objasniti korelacija izmeu

  moguih mehanizama odvijanja reakcije i osobina dobijenih polimernih produkata. Opisani

  mehanizmi polimerizacije anilina obino su praeni elektrohemijskim metodama. Razni

  mehanizmi polimerizacije i elektrohemijski aspekti nastajanja polianilina predstavljeni su od

  strane razliitih autora, u zavisnosti od procedure koja je koritena za sintezu PANI-a.

  Najprihvaeniji prvi korak mehanizma polimerizacije je stvaranje kationskih radikala koji su

  stabilizirani rezonancijom, a predstavljeni su u sljedeoj shemi:

  Shema 1. Nastajanje radikal kationa i njegova stabilizacija rezonancijom

  Mohilner i saradnici su bili prvi koji su predvidjeli da se u kiselom mediju (H2SO4, pH =

  2-5), oksidacija anilina odvija tako da se lanci polimera uglavnom vezuju u para poloaju.

  Iako vezivanje u para poloaju nije jedino, vezivanje u orto poloaju moe voditi niskom

  prinosu produkata. Prvi intermedijer u reakciji sklon je daljnjoj oksidaciji ili moe

  reagirati sa nekim slobodnim monomerom. Utemeljeno na rezultatima ciklike voltametrije,

  Yang i Bard su zakljuili da je dimer (p-aminodifenilamin) prvi intermedijerni produkt u

  reakciji.

 • HEMIJA MAKROMOLEKULA-laboratorijske vjebe

  26

  Shema 2 Formiranje p-aminodifenilamina od monomernih radikal kationa.

  Sljedei koraci u polimerizaciji p-aminodifenilamina odvijaju se vrlo brzo, a Mohilner i

  saradnici su zakljuili da se proces odvija tako to se formiraju tetrameri, a onda oktameri

  ija polimerizacija u konanici predstavlja strukturu emeraldina. Mehanizam polimerizacije

  se karakterizira kao autokatalitiki zbog toga to se elektrooksidacija oligomera odvija na

  manje pozitivnim potencijalima nego to je to potrebno za anilinske monomere. Takav

  autokatalitiki efekat je jedino mogu u vodenim rastvorima koji su dovoljno kiseli.

  Eksperimentalni dio:

  Hemikalije i reagensi Pribor

  Anilin-hidrohlorid c = 0,05 M, 100 mL aa 400 mL Kalij-dihromat c = 0,025 M, 100 mL Odmjerni sudovi 100 mL x 2 HCl c = 1 ili 2 M, 250 mL Magnetna mijealica HNO3 konc. Buchnerov lijevak Pirol c = 0,043 M Stakleni tapi FeCl3 c = 0,1 M Menzura Pripremiti rastvore anilin-hidrohlorida c = 0,05 M u odmjerni sud od 100 mL i rastvor kalij

  dihromata c = 0,025 M sa 1 M HCl u odmjerni sud od 100 mL. U reakcionu au sipati 100

  mL prethodno pripremljenog anilin-hidrohlorida i ukljuiti mijeanje. Odmah zatim doda se

  i 100 mL oksidansa i zabiljei vrijeme. Nakon jednosatnog mijeanja, dobiveni polianilin

  ostavi se da stoji 24 h, nakon ega se profiltrira kroz Buchnerov lijevak, ispira vodom i na

  kraju kiselinom sa kojom su pravljeni poetni rastvori. Vlani polianilin se sui na zraku.

 • HEMIJA MAKROMOLEKULA-laboratorijske vjebe

  27

  Sinteza polipirola

  Polipirol je provodljivi polimer nastao vezivanjem pirolovih prstenova. Moe se pripremiti

  hemijski i elektrohemijski. Prva hemijski inicirana polimerizacija pirola opisana je 1888.

  godine, a elektrohemijska 1957. Elektrohemijski i hemijski iniciranom polimerizacijom pirola

  direktno se dobija dopiran, odnosno elektroprovodljivi polimer. Elektrohemijskom

  polimerizacijom polipirola dobija se polipirol u obliku filma debljine 0,01 do 30 m, ija

  svojstva zavise od izbora rastvaraa, elektrolita i gustine struje.

  Slika 8 Struktura polipirola

  Slika 9 Mehanizam nastanka polipirola

  Polipirol se hemijski sintetizira u vodi (50 mL) mijeanjem rastvora pirola (0,043 M) sa

  oksidirajuim rastvorom FeCl3 (0,1 M). Sinteza se odvija na 5-7 C. Rastvor pirola se uva u

  vodenom kupatilu prije dodatka FeCl3 (16,25 g). Molarni odnos izmeu FeCl3/pirol = 2,3.

  Poto je reakcija egzotermna, FeCl3 se dodaje u manjim porcijama pri niim temperaturama i

  u atmosferi azota.

  Slika 10 Rakcija sinteze polipirola u vodenom rastvoru sa FeCl3

 • HEMIJA MAKROMOLEKULA-laboratorijske vjebe

  28

  Zadaci:

  1. Izraunati koliko je potrebno otpipetirati anilina za pripremu 100 mL rastvora

  koncentracije c = 0,05 mol/dm3.

  2. Izraunati koliko je potrebno odvagati K2Cr2O7 za pripremu 100 mL rastvora

  koncentracije c = 0,025 mol/dm3.

  3. Izraunati koliko je potrebno otpipetirati pirola za pripremu 50 mL rastvora

  koncentracije c = 0,043 mol/dm3.

  4. Izraunati koliko je potrebno odvagati FeCl3 za pripremu 50 mL rastvora koncentracije

  c = 0,1 mol/dm3.

  NAPOMENA. Sav raun koji je potreban da se uradi vjeba uraditi prije vjebe. Sve

  rastvore za sintezu polianilina napraviti u HCl koncentracije koju odredi asistent.

 • HEMIJA MAKROMOLEKULA-laboratorijske vjebe

  29

  Odreivanje molekulske mase

  Broj ponavljajuih jedinica u nekoj polimernoj molekuli naziva se stepen polimerizacije

  (DP, eng. degree of polymerization). Umnoak DP i molekulske mase ponavljane jedinice

  (M0), jednak je molekulskoj masi polimerne molekule nM:

  Jedna od metoda odreivanja molekulskih masa polimera jeste i metoda sedimentacije u

  ultracentrifugi. Matematiki se definira na slijedei nain:

  gdje je:

  ZADACI

  1. Ponavljajua jedinica polipropilena ima molekulsku masu M0 = 3Ar(C) + 6xAr(H) =

  3x12,01 g/mol + 6 x 1,008 g/mol = 42,08 g/mol. Izraunati stepen polimerizacije ako je

  srednja molekulska masa Mn = 33040 g/mol.

  2. Izraunati molekulsku masu ponavljajue jedinice kopolimera ako je stepen polimerizacije

  4425, a srednja brojana molekulska masa tog kopolimera 350 000 g/mol.

  3. Na 20 C katalaza ima koeficijent sedimentacije s = 11,3 x 10 -13

  s. Gustoa vode je 0,998

  g/mL, specifini parcijalni volumen 0,715 mL/g, a molekulska masa 2,36 x 105

  g/mol.

  Izraunati koeficijent difuzije.

  4. Albumin ljudskog seruma ima koeficijent sedimentacije 4,60 x 10-13

  s, koeficijent difuzije

  6,10 x 10-7

  cm2/s, specifini parcijalni volumen 0,733 mL/g. Gustoa je 0,998 g/mL.

  Izraunati molekulsku masu albumina.

 • HEMIJA MAKROMOLEKULA-laboratorijske vjebe

  30

  Izvjetaj

  Polimer koji ste

  sintetizirali

  Zapaanja tokom reakcije sinteze polimera

 • HEMIJA MAKROMOLEKULA-laboratorijske vjebe

  31

  Vjeba br 3: SINTEZA RAYON-A PRVOG SINTETIKOG VLAKNA

  Rayon je regenerirano celulozno vlakno. Nastao je iz prirodnog polimera (celuloze), ali ne

  spada ni u prava sintetika vlakna, a ni u prirodna. Za njega se moe rei da je polusintetiko

  ili vjetako vlakno. U tekstilnoj industriji poznat je pod imenom viskozni rayon ili vjetaka

  svila.

  Eksperimentalni dio:

  Hemikalije i reagensi Pribor i oprema

  Bakarsulfat pentahidrat (CuSO4 x 5H2O) Erlenmajerova tikvica 250 mL x 2

  Natrij-hidroksid (NaOH) aa 200 mL, 400 mL

  Amonij-hidroksid (NH4OH) koncentrirani Pipeta 10 mL

  1,6 M sulfatna kiselina (H2SO4) Vakuum pumpa

  Filter papir (kao izvor celuloze) Magnetna mijealica

  U ai od 200 mL rastvoriti 2,5 g CuSO4 x 5 H2O u 10 mL vode. U drugoj ai rastvoriti 0,8

  g NaOH u 20 mL destilirane vode i ohladiti pripremljeni rastvor NaOH na ledenom kupatilu.

  Pomijeati hladni rastvor NaOH sa rastvorom CuSO4. Nastali elatinozni precipitat Cu(OH)2

  odvojiti filtriranjem i isprati tri puta sa po 10 mL destilovane vode. U Erlenmayerovu

  tikvicu od 250 mL odmjeriti 10 mL koncentriranog NH4OH i dodati prethodno dobiveni

  Cu(OH)2, te izvagani i isitnjeni filter papir. Erlenmayerovu tikvicu staviti na magnetnu

  mijealicu i mijeati dok se sav filter papir ne otopi (oko 30 min). U sluaju da je nastala vrlo

  gusta smjesa, dodati par kapi koncentriranog NH4OH. U drugu Erlenmayerovu tikvicu od

  250 mL sipati oko 50 mL 1,6 M H2SO4. Pomou pasterove pipete prenijeti dobivenu smjesu

  iz prve Erlenmajerove tikvice i lagano staklenim tapiem nastalo vlakno potopiti u kiselinu.

  Kada nastalo vlakno dobije bijelu boju, viak kiseline dekantirati u odvod. Isprati

  vlakno nekoliko puta sa vodom i ostaviti da se osui do slijedeeg puta. Kada je vlakno suho,

  izvagati njegovu masu.

 • HEMIJA MAKROMOLEKULA-laboratorijske vjebe

  32

  Odreivanje molekulske mase makromolekula-nastavak

  Jedna od metoda odreivanja molekulskih masa jeste pomou elektroforeze. Elektroforetska

  pokretljivost se definira na slijedei nain:

  gdje je:

  ZADACI

  1. Relativna elektroforetska pokretljivost nekoliko proteinSDS kompleksa na

  poliakrilamidnom gelu je:

  Protein Molekulska masa

  (g/mol)

  Elektroforetska

  pokretljivost log (M. mase)

  A 17 200 0,95 4,24

  B 29 000 0,73 4,46

  C 33 300 0,82 4,52

  D 40 000 0,59 4,60

  E 49 000 0,50 4,69

  Grafikim putem (logaritam molarne mase prema elektroforetskoj pokretljivosti) odredite

  molekulsku masu proteina X ako je njegova elektroforetska pokretljivost 0,60.

  2. Na pH = 6,5 elektroforetska pokretljivost proteina A je 2,23 * 10-5

  cm2/sV, a proteina B

  2,63 * 10-5

  cm2/sV. Izraunati koliko je potrebno vremena da se razdvoje ova dva proteina za

  1,0 cm ako je gradijent potencijala 5,0 V/cm.

 • HEMIJA MAKROMOLEKULA-laboratorijske vjebe

  33

  Izvjetaj

  Vlakno koje ste

  sintetizirali

  Zapaanja tokom reakcije sinteze vlakna

 • HEMIJA MAKROMOLEKULA-laboratorijske vjebe

  34

  Vjeba br 4: PRIREIVANJE NITRATA CELULOZE (NITROCELULOZA)

  Primjera za prirodne polimere ima mnogo, jer imaju kljunu ulogu u gotovo svim

  biolokim procesima. Tako su poznati prirodni polimeri npr. proteini, nukleinske kiseline,

  zatim kauuk (poliizopren) i celuloza (polisaharid) koji ujedno imaju i veliku

  primjenu. U pogledu industrijskih materijala, meu prirodnim polimerima najvanija su

  vlakna biljnog i ivotinjskog porijekla (celuloza, vuna, svila).

  Celuloza je polimerna supstanca, nastala vezivanjem monomernih jedinica -D-glukoze.

  Slika 11 Struktura celuloze

  Iz strukture je vidljivo da velika molekula celuloze u svakoj svojoj monomernoj jedinici ima

  jo tri slobodne hidroksilne grupe (OH). Poznato je da je ova funkcionalna grupa hemijski

  reaktivna. Njeno prisustvo u celulozi izaziva higroskopnost celuloze. To brzo vezivanje vode

  na celulozu posljedica je formiranja vodikovih veza izmeu vode i OH grupa celuloze.

  Bez obzira na ovaj fenomen, celuloza se u vodi ne otapa.

  Ester celuloze i nitratne kiseline tj. celulozni-nitrat u praksi je poznat kao nitroceluloza.

  Celuloza sa nitratnom kiselinom formira razliite oblike hidratnih jedinjenja, ukoliko je

  koncentracija nitratne kiseline ispod 60%. Sa jaom kiselinom poinje reakcija nastajanja

  istih estera tako da sa puljivom nitratnom kiselinom prinos nitroestera iznosi 95%.

  Slika 12 Struktura nitroceluloze

  Nitroceluloza je vrlo zapaljiva komponenta koja nastaje nitriranjem celuloze

  koncentriranom nitratnom kiselinom uz sulfatnu kiselinu ili pak nekim drugim

  nitratnim reagensom (npr. sulfatna kiselina i kalij-nitrat).

 • HEMIJA MAKROMOLEKULA-laboratorijske vjebe

  35

  Proces koristi nitratnu kiselinu da preobrazi celulozu u nitrocelulozu i vodu:

  3nHNO3 + (C6H7O2(OH)3)n (C6H7(NO2)3O5)n + 3H2O

  Sulfatna kiselina prisutna je kao katalizator, vee vodu koja nastaje u toku

  reakcije, poveava napon para nitratne kiseline i izaziva jako bubrenje celuloze, to

  omoguava prodiranje molekula HNO3 unutar vlakna. Reakcija je prvog reda i odvija

  se elektrofilnom supstitucijom na C-OH centre celuloze.

  Upotreba

  Nitrocelulozne membrane ili papir koriste se za imobilizaciju nukleinskih kiselina u

  Southern blots (metod koji se koristi u molekularnoj biologiji pri sekvencioniranju DNA)

  i Northern blots, kao i za imobilizaciju proteina u Western blots (analitika tehnika

  koja se koristi za detekciju specifinih proteina u uzorcima tkiva). Ova tehnika

  koristi gel elektroforezu za razdvajanje nativnih od denaturiranih proteina na osnovu

  duine lanca polipeptida ili na osnovu trodimenzionalne (3-D) strukture proteina.

  Proteini prelaze na membranu koja je od nitroceluloze gdje se detektuju koritenjem

  specifinih antitijela za ciljani protein. Nitroceluloza se takoer koristi u dijagnostikim

  imuno-testovima. Za praktinu primjenu nitroceluloze od velikog znaaja su stepen

  nitriranja i viskoznost njenog rastvora koja je funkcija molekulske mase, odnosno stepena

  polimerizacije. Stepen nitriranja najee se izraava kroz sadraj nitrogena, a od toga

  zavisi i primjena nitroceluloze. Tabela 1 Primjena nitroceluloze u zavisnosti od sadraja azota

  Sadraj azota Primjena Rastvarai

  10,7-11,2 Plastine mase Etanol 11,2-11,7 Lakovi Metanol, aceton, eter-alkohol 11,8-12,3 Lakovi, filmovi, ljepila Metanol, aceton, eter-alkohol 12,0-13,5 Bezdimni barut Aceton

 • HEMIJA MAKROMOLEKULA-laboratorijske vjebe

  36

  Eksperimentalni dio:

  Hemikalije i reagensi Pribor i oprema

  Koncentrirana H2SO4 aa od 400 ml

  Koncentrirana HNO3 Pipeta od 5 mL i 10 mL

  Aceton CH3COCH3 Filter papir

  Vata Fen

  Destilirana voda Stakleni tapi

  Rezorcinol Sahatno staklo

  Difenilamin 1% u H2SO4

  U au od 400 mL pripremiti smjesu za nitriranje tako to ete otpipetirati 10 mL

  konc. H2SO4 i 5 mL konc. HNO3. Kada se smjesa ohladi, dodati prethodno odvagano 0,5 g

  vate i potopiti je. Nakon tri minute mijeanja dekantirati smjesu kiselina u odvod, a zatim

  dobro isprati preparat vodom. Nakon ispiranja dobivenu nitrocelulozu prvo suiti

  presovanjem (izmeu dva filter papira), a zatim fenom.

  Otapanje celuloze

  Nitroceluloza se otapa u organskim rastvaraima, prije svega u acetonu, te u smjesi

  alkohol-eter. Zbog toga to su rastvori koloidne prirode, nitroceluloza, koja se regenerira

  iz ovih rastvora esto se naziva kolodijum. U prisustvu viih ketona gradi adicione spojeve,

  pa iz tog razloga ima vanu ulogu kao omekiva pri preradi celuloze.

  Dokazivanje nitroceluloze

  1. Rastvoriti nekoliko komadia nitroceluloze u konc. H2SO4 i dodati par kristalia rezorcinola. Kao rezultat prisustva nitroceluloze nastaje prvo tamno crveno, a nakon

  par minuta plavo-ljubiasto obojenje.

  2. Mali komadi nitroceluloze staviti u rastvor 1% difenilamina u H2SO4 u epruveti. Kao rezultat prisustva nitroceluloze razvija se tamnoplava boja.

 • HEMIJA MAKROMOLEKULA-laboratorijske vjebe

  37

  Odgovorite na slijedea pitanja:

  1. Zato se prilikom sinteze nitroceluloze koristi H2SO4?

  2. Koju upotrebu ima nitroceluloza?

  3. U sluaju da se pri sintezi nitroceluloze koristi smjesa za nitriranje (HNO3/H2SO4) sa

  veim udjelom acetatne kiseline, kakva nitroceluloza bi nastala?

  ________________________________________________________________

  ________________________________________________________________

  ZADACI

  1. Odrediti minimalnu molekulsku masu proteina koji sadri 0,8% cisteina.

  2. Ceruloplazmin je protein u krvnoj plazmi koji sadri 0,33% bakra po teini. Izraunati:

  a) minimalnu molekulsku masu

  b) Stvarna molekulska masa ceruloplazmina je 150 000 g/mol. Koliko atoma bakra

  sadri svaka molekula proteina?

  3. Odrediti minimalnu molekulsku masu proteina koji sadri 0,5% metionina.

 • HEMIJA MAKROMOLEKULA-laboratorijske vjebe

  38

  Rezultati vjebe :

 • HEMIJA MAKROMOLEKULA-laboratorijske vjebe

  39

  Vjeba br. 5: SINTEZA CELULOZNOG ACETATA

  Reakcijom anhidrida acetatne kiseline sa celulozom u prisustvu katalizatora (H2SO4,

  ZnCl2, HClO4) nastaju esteri celuloze acetilceluloza ili pravilnije celulozni acetat.

  (C6H7O2(OH)3)n+ 3n(CH3CO)2O (C6H7O2(OCOCH3))n + 3nCH3COOH

  Slika 13 Struktura acetatne celuloze

  Acetatna kiselina, a i njen anhidrid predstavljaju slabe reagense za celulozu, jer ne mogu

  da prodru u kristalina podruja celuloze. Meutim, katalizatori kao npr. sulfatna kiselina,

  kao i jo neki elektroliti formiraju sa celulozom adicione spojeve, pri emu dolazi do

  bubrenja. U tako razorene kristaline strukture prodire anhidrid, pri emu dolazi do

  acetiliranja.

  Osobine celuloznog acetata odreene su uglavnom stepenom zamjene i u znatnoj mjeri

  stepenom polimerizacije. Stepen zamjene utie na hemijske osobine, rastvorljivost i na

  sposobnost kristalizacije. Triacetat celuloze primjenjuje se za izradu elektroizolacionih

  folija i filmova za fotografske svrhe. Djelimino osapunjeni triacetat sa 59,5-60,5%-tnim

  sadrajem vezane acetatne kiseline, koristi se kao polimerni materijal, koji ne gori, te u

  izvjesnim sluajevima uspjeno zamjenjuje celulozni nitrat. Za proizvodnju acetatne svile i

  lakova primjenjuje se samo sekundarni acetat, koji sadri 50 -56% vezane acetatne kiseline.

  Primjena celuloznih acetata uglavnom obuhvata ona podruja, gdje se koristi i

  nitroceluloza.

 • HEMIJA MAKROMOLEKULA-laboratorijske vjebe

  40

  Eksperimentalni dio

  Hemikalije i reagensi Pribor i orema

  Glacijalna acetatna kiselina Balon ravnog dna sa lifovanim epom od 50 i 100 mL

  Koncentrirana H2SO4 aa od 250 mL

  Acet-anhidrid aa od 400 mL

  Dihlormetan Stakleni tapi

  Metanol Elektrini reo

  Destilirana voda

  Procedura:

  a) Acetiliranje celuloze

  U Erlenmeyerovu tikvicu sa lifovanim epom od 100 mL potopi se u smjesu od 10 mL

  glacijalne acetatne kiseline i 4 kapi sulfatne kiseline, 0,25 g vate ili isjeckanog filter

  papira. Sadraj tikvice se intenzivno mijea u toku 20-30 minuta. Nakon toga, u tikvicu

  se doda smjesa od 10 mL 95% acet-anhidrida i 4 mL glacijalne acetatne kiseline. Tikvica

  se zatvori i postavi na vodeno kupatilo na 50 C. Celuloza se razlae u toku 15 minuta, a

  reakcija se zavrava nakon dodatnih 15 minuta.

  Ovo je tzv primarni rastvor.

  b) Pripremanje triacetat-celuloze

  12,5 mL 80% acetatne kiseline dodavati lagano uz mijeanje u primarni rastvor u cilju

  uklanjanja zaostalog anhidrida acetatne kiseline. Rastvor se uva na 60 C jo 15 minuta na

  vodenom kupatilu i prebacuje u au od 400 mL. U manjim porcijama uz mijeanje dodati 80

  mL destilirane vode. Nakon to je dodana sva voda, triacetat-celuloze pojavljuje se kao

  bijeli prah. Produkt se filtrira iz razrijeene acetatne kiseline, ispira sa jo 200 mL vode do

  neutralne reakcije. Triacetat-celuloze se sui u sunici na 105 C. Produkt je topljiv u

  dihlormetanu/metanolu (9:1), ali nije topljiv u acetonu.

 • HEMIJA MAKROMOLEKULA-laboratorijske vjebe

  41

  Pitanja i zadaci:

  1. Koliki volumen koncentrirane acetatne kiseline treba otpipetirati za pripremu 12,5 mL 80

  % acetatne kiseline?

  2. Zato se upotrebljava celuloza-acetat?

  Rezultati vjebe:

  ________________________________________________________________

  ________________________________________________________________

  ________________________________________________________________

  ________________________________________________________________

  ________________________________________________________________

  ________________________________________________________________

  ________________________________________________________________

  ________________________________________________________________

 • HEMIJA MAKROMOLEKULA-laboratorijske vjebe

  42

  Vjeba br. 6: SINTEZA NATRIJ-KARBOKSIMETIL CELULOZE

  Natrij-karboksimetil celuloza je najvaniji komercijalni eter celuloze. Sintetizira se reakcijom

  celuloze sa monohloracetatnom kiselinom ili natrij-monohloracetatom u prisustvu NaOH.

  Sinteza se odvija u dva koraka.

  U prvom koraku celuloza se tretira sa NaOH u prisustvu nekog inertnog rastvaraa koji

  omoguava ulazak NaOH u strukturu celuloze. Ovaj korak se odvija na sobnoj temperaturi, jer

  temperatura pri kojoj se odvija sinteza utie na kvalitet krajnjeg produkta. Takva alkalna

  celuloza moe reagirati sa monohloracetatnom kiselinom ili njenom soli (natrijmonohlor

  acetatna kiselina, drugi korak sinteze). Ovaj dio sinteze provodi se na temperaturi oko 70 C u

  vodenom mediju.

  C6H7O2(OH)3 x NaOH + ClCH2COONa C6H7O2(OH)2OCH2COONa + NaCl + H2O

  Istovremeno sa ovom reakcijom se deava i sporedna reakcija saponifikacije natrijumove soli

  monohlorsiretne kiseline i baze:

  ClCH2COONa + NaOH HOCH2COONa + NaCl

  R = H ili CH2COONa

  Slika 14 Skraeni prikaz strukture natrijkarboksimetilceluloze

  Karboksimetil celuloza je tvrda bijela ili ukasta materija, bez mirisa, u obliku vlakana ili

  praha. Budui da ima niz dobrih osobina kao to su: hidrofilni karakter, visoka viskoznost

  razblaenh rastvora, lako obrazuje folije, nije otrovna danas je teko nai oblast industrije u

  kojoj se ne primjenjuje.

  Eksperimentani dio

  Hemikalije i reagensi Pribor i oprema

  Celuloza Erlenmeyerova tikvica

  NaOH 5 % Menzura

  2-propanol Magnetna mijealica

  Natrij-monohloracetat ili monohloracetatna kiselina Vodeno kupatilo

  HCl 1M Buchnerov lijevak

 • HEMIJA MAKROMOLEKULA-laboratorijske vjebe

  43

  U Erlenmeyerovu tikvicu nasuti 1 g celuloze, 4 mL 5% NaOH i 20 mL 2-propanola. Tikvicu

  postaviti na magnetnu mijealicu. Celuloza se alkalizira na sobnoj temperaturi u toku jednog

  sata. Nakon to se celuloza alkalizirala doda se 1,5 g monohloracetatne kiseline ili natrij-

  monohloracetata. Tikvica se stavi na vodeno kupatilo i temperatura kupatila odrava na 60 C

  (tikvica je uronjena u vodeno kupatilo koje se nalazi na mijealici) u toku 3 sata. Nakon toga,

  se u tikvicu dodaje 4 mL smjese 2-propanol + 1 M HCl (1:1). Talog koji nastane profiltrirati

  kroz Buchnerov lijevak i isprati viak kiseline sa dosta destilirane vode do neutralne reakcije.

  Ostatak nakon filtriranja se ostavi da se osui na zraku nekoliko dana.

  Odreivanje molekulske mase preko unutranjeg viskoziteta

  Molarna masa polimera povezana je sa viskoznou polimerne otopine preko unutranje

  viskoznosti [], Mark-Houwinkovom jednainom:

  KM

  gdje je M molarna masa polimera, a K i su empirijske konstante koje ovise o vrsti polimera i

  otapala. Vrijednost zavisi od oblika ili geometrije polimera: = 0 za molekule sfernog

  (krunog) oblika, = 0,5 za spiralne (uvijene) i 1,8 za linearne (vlaknaste) polimere.

  1. Izraunati konstantu K za molekulu hemoglobina koja ima oblik spirale ako eksperimentalno izmjeren unutranji viskozitet iznosi 19 mL/g. Molarna masa molekule

  hemoglobina je 64 450 g/mol.

  2. Unutranji viskozitet polistirena u benzenu na 25 C je 5,27 dL/g, a 1,39 dL/g u smjesi metanol-toluen. Izraunajte molekulsku masu polistirena (u oba sistema) uzimajui da je

  K = 9,71 x 10-5

  i = 0,74 za benzen, a K = 8,81 x 10-4

  i = 0,5 za smjesu metanol-

  toluen.

  Rezultati vjebe :

 • HEMIJA MAKROMOLEKULA-laboratorijske vjebe

  44

  Vjeba br. 7: PRAENJE PROCESA HETEROGENE DIMERIZACIJE

  UREE I GLUKOZE KRIOSKOPSKOM METODOM

  Braun chemistry bavi se fenomenima zacrnjenja nekih hranjivih tvari pri izlaganju

  povienoj temperaturi. Kao primjer mogu se navesti reakcije karbohidrata ili lipida sa

  spojevima koji imaju NH2 grupu. Jedan od najjednostavnijih primjera je reakcija uree

  i glukoze na povienoj temperaturi, a jedan od naina da se utvrdi da dolazi do reakcije pri

  tim uslovima je odreivanje take ledita produkta nastalog izlaganjem reakcione smjese

  povienoj temperaturi razliito vrijeme. Za ovu vjebu nije potrebno mjerenje tog vremena,

  jer se moe odreivati temperatura ledita svijetlo smeeg produkta (koji se dobije na

  samom poetku grijanja), smeeg, te crnog produkta koji se dobije duim grijanjem.

  Eksperimentalni dio:

  Hemikalije i reagensi Pribor i oprema

  Urea Porculanska zdjelica Glukoza monohidrat Stakleni tapi Destilirana voda Elektrini reo Kuhinjska so aa od 50 mL Led Aparatura za krioskopiju

  1. Potrebno je istaliti prethodno odvaganih 6 g uree u porculanskoj zdjelici (preko

  azbestne mreice);

  2. Zatim uz mijeanje dodavati na talinu prethodno odvaganih 18 g glukoze;

  3. Kada se uoe promjene boje (svijetlo uta boja) reakcione smjese prestati zagrijavati i

  skloniti porculansku zdjelicu na hladnu azbestnu mreicu;

  4. Staklenim tapiem prenijeti u prethodno izvaganu malu au 5 g produkta i dodati

  20 mL destilirane vode;

  5. Kada se smjesa rastvorila u vodi prebaciti je u staklenu posudu za mjerenje take

  ledita i ubaciti termometar;

  6. Staklenu posudu sa smjesom ubaciti u plastinu posudu u kojoj se nalazi smjesa

  leda, vode i soli;

  7. Krunim pokretima mijeati staklenu posudu sa sadrajem u smjesi leda i vode;

  8. Kada ponu da se stvaraju kristali oitati temperaturu ledita;

  9. Ostatak smjese u porculanskoj zdjelici zagrijavati do svjetlo smee boje i cijeli postupak

  ponoviti;

  10. Kada se izmjeri i druga taka ledita, ostatak smjese ponovo zagrijavati do tamno-

  smee boje i ponoviti postupak mjerenja, a na kraju ostatak smjese zagrijati do crne

  boje i izmjeriti taku ledita.

  Takoer odrediti temperaturu ledita slijedeih smjesa A i B:

  1. Pomijeati prethodno izvagano 1,8 g glukoze + 0,6 g uree i sve otopiti u 20 mL

  destilirane vode;

  2. Izmjeriti taku ledita dobivene smjese A;

 • HEMIJA MAKROMOLEKULA-laboratorijske vjebe

  45

  3. Isti postupak uraditi i za prethodno izvagano 3,6 g glukoze + 1,2 g uree otopljeno u 20

  mL destilirane vode. Izmjeriti taku ledita dobivene smjese B.

  Odgovorite na slijedea pitanja:

  1. Koliku masu glukoza-monohidrata treba odvagati ako je potrebno 18 g glukoze?

  2. Koliku masu glukoza-monohidrata treba odvagati za smjesu A ako je potrebno 1,8 g

  glukoze?

  3. Koliku masu glukoza-monohidrata treba odvagati za smjesu B ako je potrebno 3,6 g

  glukoze?

  4. Izraunati ukupne molalitete smjesa A i B.

 • HEMIJA MAKROMOLEKULA-laboratorijske vjebe

  46

  Rezultati vjebe :

  Take ledita:

  1.

  2.

  3.

  4.

  Take ledita smjesa A i B:

  A.

  B.

 • HEMIJA MAKROMOLEKULA-laboratorijske vjebe

  47

  Vjeba br. 8: FLOKULACIJA MAGNETOKOLOIDA

  Koloidi (ili koloidne disperzije, koloidni rastvori, sistemi) su smjese kod kojih

  dispergovane estice imaju veliinu 1 -102

  nm. Koloidni rastvori prema veliini estica se

  nalaze izmeu pravih rastvora i grubo disperznih sistema. Izraz koloid je u hemiju uveo

  engleski naunik Thomas Graham, od grke rijei klla koja znai tutkalo. Koloidi se

  stabiliziraju zahvaljujui prisustvu elektrinog naboja na povrini estica i sloju

  molekula rastvaraa. Svaki koloid se sastoji od dva dijela: koloidne estice i disperznog

  sredstva. Disperzno sredstvo je supstanca u kojoj je koloidna estica rasprena. Npr., u

  mutnoj vodi koloidne estice su sitni pijesak, a disperzno sredstvo je voda u kojoj su

  estice rasprene. Zbog toga se razlikuju liofobni koloidi (koji se ne obavijaju molekulama

  rastvaraa) i liofilni koloidi (obavijeni molekulama rastvaraa). Ako je rastvara

  (disperzno sredstvo) voda, nazivaju se hidrofobni i hidrofilni koloidi. Koloidi mogu

  nastati gotovo iz svih kombinacija gasa, tenosti i vrste tvari.

  Eksperimentalni dio:

  Hemikalije i reagensi: Pribor i oprema:

  FeCl3 x 6H2O aa od 100 i 250 mL FeSO4 x 7H2O Menzura od 50 ili 100 mL Destilirana voda Pipeta od 1 i 10 mL Celulozni prah Lijevak Rastvor amonijaka Stakleni tapi Erlenmeyerova tikvica od 100 mL

  Otopiti 4,84 g FeCl3 x 6H2O u 20 mL vode u ai, kao i 2,48 g FeSO4 x 7H2O takoer u 20

  mL vode u drugoj ai. Pomijeati rastvore i upariti na polovinu poetnog volumena. Nakon

  toga, razrijediti sa 50 mL destilirane vode i dodati 1 g celuloznog praha, promijeati, ostaviti

  da se talog slegne i profiltrirati. U Erlenmeyerovoj tikvici pripremiti 1 0 mL 2,5 %

  vodenog rastvora amonijaka, tome dodati vlanu celulozu (talog koji je zaostao na filter

  papiru) i dobro izmijeati. Dobije se mrko obojeni magnetit, koji se hvata na magnet sa

  vanjske strane tikvice.

  Disperzno sredstvo

  Dispergovani u gasu

  Dispergovani u tenosti

  Dispergovani u vrstom

  Gas (mjehurii) Nije mogue

  Pjena: gazirani sok, umueno bjelance

  vrsta pjena : gips

  Tenost (kapi)

  Magla: izmaglica, oblaci, sprej za kosu

  Emulzija: mlijeko, krv, majoneza Puter, sir

  vrsto Dim: praina, industrijski dim Soli i gelovi: elatin, rastvor kroba

  vrsto: obojeno staklo, porcelan

 • HEMIJA MAKROMOLEKULA-laboratorijske vjebe

  48

  1. Koliki volumen treba otpipetirati za pripremu 10 mL 2,5 % NH4OH?

  Rezultati vjebe :

 • HEMIJA MAKROMOLEKULA-laboratorijske vjebe

  49

  Vjeba br. 9: IZOLACIJA DNA

  Nukleinske kiseline su velika grupa prirodnih polimera. One sadre podatke kako

  organizam treba biti konstruisan i kako treba da funkcionira. U jezgri svake elije sadrane

  su potrebne informacije u obliku polimerne molekule koja se zove

  dezoksiribonukleinska kiselina (DNA). DNA se sastoji od dva komplementarna lanca,

  meusobno povezana vodikovim vezama u dvostruku zavojnicu (spiralu). Dijelovi tog

  lanca se kopiraju kao ribonukleinska kiselina (RNA). Nukleinske kiseline su velike

  molekule s relativnom molekulskom masom oko 109. Hidrolizom nukleinskih kiselina

  dobivaju se tri komponente: monosaharidi, heterocikline azotne baze i fosfat.

  Monosaharidi koji ulaze u sastav nukleinskih kiselina (NK) su D-riboza (u RNA) ili 2-

  deoksi-D-riboza (u DNA). Obje NK sadre eer u furanoznom obliku.

  Baze koje ulaze u sastav nukleinskih kiselina su heterocikliki aromatski amini. Prema

  osnovnom spoju od kojeg se odvode, purinu ili pirimidinu, nazivaju se purinske (adenin i

  gvanin) i pirimidinske (citozin, timin i uracil) baze.

 • HEMIJA MAKROMOLEKULA-laboratorijske vjebe

  50

  Nukleozidi su spojevi koji sadre purinsku ili pirimidinsku bazu vezanu N--glikozidnom

  vezom na D-ribofuranozu ili 2-deoksi-D-ribozu. Glikozidna veza se stvara izmeu

  anomernog C1'-ugljikovog atoma riboze ili deoksiriboze i N1-atoma pirimidinske baze,

  odnosno N9- atoma purinske baze.

  Nukleotidi su esteri nukleozida esterificirani fosfornom kiselinom. Na molekuli riboze

  imaju tri OH grupe koje se mogu esterificirati i to u 2', 3' i 5' poloaju. Nukleotidi su

  najee nukleozid-5'-fosfati. Ribonukleotidi sadre ribozu, a kao baze pojavljuju se

  adenin, gvanin, citozin i uracil. Deoksiribonukleotidi sadre eer deoksiribozu, koja

  nema OH grupu na C2'-atomu. Kao baze u tim nukleotidima dolaze adenin, gvanin,

  citozin i timin.

 • HEMIJA MAKROMOLEKULA-laboratorijske vjebe

  51

  Prema tome, DNA nije jednostavna nego sloena molekula koja se pojavljuje u formi

  dva duga lanca nukleotida, iji su parovi baza povezani vodikovim vezama. Molekularni

  biolozi i biohemiari istrauju to je mogue vie DNA biljaka i ivotinja.

  Eksperimentalni dio

  Hemikalije i reagensi: Pribor i oprema:

  Zeleni graak, 100 g (svje ili zaleen) Tarionik

  Kuhinjska so, aa od 100 i 250 mL

  100 mL hladne vode Epruveta (vea)

  Tekui deterdent za pranje sua Cjediljka ili gaza

  Sok od ananasa Magnetna mijealica

  2-propanol Erlenmeyerova tikvica od 250 mL

  Menzura od 100 mL

  Oko 100 g graka stavi se u tarionik, doda so i oko 100 mL vode u porcijama u toku

  gnjeenja. Zelenu otopinu graka profiltrirati kroz cjediljku ili gazu u au od 250 mL. Nakon

  toga, dodati malo tekueg deterdenta i mijeati na magnetnoj mijealici 5 minuta. Dobro

  izmijeanu smjesu preliti u epruvetu da zauzme manje od jedne treine epruvete. U to dodati

  jednak volumen soka od ananasa i lagano protresti nekoliko puta. Smjesu ostaviti da stoji par

  minuta, a zatim lagano dodavati hladni etanol, tako da se ne mijea sa donjim slojem i ostaviti

  epruvetu u led. Za nekoliko minuta u gornji sloj etanola pojavit e se nitaste nakupine DNA.

  Izolirana DNA se moe uvati u alkoholu.

  Umjesto graka moe se uzeti i jabuka, banana, krompir, jagoda itd.

  Objanjenje:

  Deterdent se dodaje da bi se uklonile stanine membrane, kao i membrane stanine jezgre.

  Nakon uklanjanja staninih membrana, DNA sa proteinima ostaje u otopini. Stanine

  membrane su graene od lipida izmeu kojih su ugraeni glikoproteini.

  U soku ananasa (kao i u nekim drugim tvarima) postoje spojevi koji djeluju kao enzimi.

  Enzimi su proteini koji kataliziraju hemijske reakcije u ivim sistemima (biokatalizatori).

  DNA u jezgri je omotana oko proteina koji enzim svojim djelovanjem odstrani. Nakon

  djelovanja enzima u otopini ostaju proteini, ugljikohidrati i DNA koja se ekstrahira u etanol.

 • HEMIJA MAKROMOLEKULA-laboratorijske vjebe

  52

  Odgovorite na slijedea pitanja:

  1. Koji rastvara se koristi za izolaciju DNA i zato?

  2. Zato se dodaje sok od ananasa i ta se jo moe koristiti?

  3. Zato je na kraju eksperimenta potrebno hladiti smjesu u epruveti?

  4. Zato se dodaje so?

  5. Zato se dodaje deterdent?

  6. Prosjeno rastojanje izmeu zavoja -heliksa je 5,4 . Pretpostavljajui da se ova

  vrijednost moe primijeniti i na ljudsku vlas koja raste 0,6 inca/mjesec (PRETVORITI inc U

  cm), koliko zavoja -heliks napravi svake sekunde.

  Centrifuga - ugaona brzina i centrifugalno ubrzanje

  Centrifugalna sila koja djeluje na otopljenu esticu mase m je m2r, gdje je ugaona brzina

  rotora u radijanima po sekundi (rad/s), a r udaljenost od centra rotacije do estice.

  Centrifugalno ubrzanje rotora (a) je 2r. Da bi preveli ugaonu brzinu izraenu u radijanima/s

  koristimo se slijedeom matematikom formulom:

  Ponekad se ugaona brzina data kao obrtaji/min izraava u g-ovima. Da bismo izrazili

  ugaono ubrzanje u g-ovima koristimo se slijedeom formulom:

  G = 0,00001118 * r * (obrtaji/min)2

  r udaljenost od centra rotacije

 • HEMIJA MAKROMOLEKULA-laboratorijske vjebe

  53

  ZADACI

  1. Pri radu ultracentrifuga radi na 60 000 obrtaja/min. Izraunati ugaonu brzinu u

  radijanima/s. (r = 1)

  2. Izraunati centrifugalno ubrzanje a na mjestu udaljenom 7,4 cm od centra rotacije, ako je

  = 6280 rad/s.

  3. Ultracentrifuga radi na 50 000 obrtaja/min. Izraunati koliko je to g-ova ako je r = 7 cm..

  Rezultati vjebe:

 • HEMIJA MAKROMOLEKULA-laboratorijske vjebe

  54

  LITERATURA

  1. Adami, K., (1979), Struktura i svojstva polimera, Drutvo plastiara i gumaraca, Zagreb

  2. Braun, D., Cherdron, H., Rehahn ,M., Ritter H. i Vo B.(2005), Polymer synthesis: Theory

  and practice, Fundamentals, Methods, Experiments. Springer

  3. Chang R., (2005) PHYSICAL CHEMISTRY for the Biosciences. WILLIAMS COLLEGE.

  University Science Books; Sausalito, California; str. 599-635

  4. Ebewele, R. O., (2000), Polymer science and technology, CRC Press

  5. Ilikovi, N., 1(992), Organska hemijska tehnologija, Svjetlost, Zavod za udbenike i

  nastavna sredstva, Sarajevo.

  6. Kovai, T., (2010), Struktura i svojstva polimera, Sveuilite u Splitu, Kemijsko

  tehnoloki fakultet, Split

  7. Sun, S.T. (2004), Physical chemistry of macromolecules Basic principles and issues,

  John Wiley and Sons

  8. paniek ., urkovi, L., (2005), Materijali I (autorizirana predavanja), Sveuilite u

  Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb