Click here to load reader

Kvalitetsrapport Förskolan Stadsskogen ... Förskolan har gett förutsättningar som lett till att gruppen har utvecklat förmågor utifrån följande kriterier i språkmatrisen till

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Kvalitetsrapport Förskolan Stadsskogen ... Förskolan har gett förutsättningar...

 • 1

  Kvalitetsrapport

  Förskolan Stadsskogen

  Läsåret 2016-2017

 • 2

  Innehållsförteckning

  1. Inledning ............................................................................................................. 3

  2. Förutsättningar................................................................................................... 4

  2.1 Grundfakta .................................................................................................... 4

  2.2 Arbetsmiljö ................................................................................................... 4

  2.3 Vägledande samspel – ett gemensamt förhållningssätt ........................... 5

  2.4 Barn- och utbildningsnämndens mål ......................................................... 5

  3. Normer och värden ............................................................................................ 7

  Plan mot diskriminering och kränkande behandling ...................................... 9

  4. Utveckling och lärande .................................................................................... 10

  4.1 Språk ........................................................................................................... 10

  4.2 Matematik ................................................................................................... 10

  4.3 Naturvetenskap och teknik ....................................................................... 11

  4.4 Lek ............................................................................................................... 12

  4.5 Estetik ......................................................................................................... 12

  4.6 Motorik ........................................................................................................ 12

  4.7 Socialt ......................................................................................................... 13

  5. Barns inflytande ............................................................................................... 14

  6. Förskola och hem ............................................................................................ 15

  Redovisning av föräldrarnas nöjdhetsenkät för 2017. .................................. 15

  7. Övergång och samverkan ............................................................................... 17

  8. Uppföljning, utvärdering och utveckling ....................................................... 18

  9. Sammanfattning av utvecklingsområden ...................................................... 20

 • 3

  1. Inledning

  I Lindesbergs kommun genomförs ett regelbundet systematiskt kvalitetsarbete. Syftet är att säkerställa att verksamheten på varje förskola överensstämmer med såväl de nationella styrdokumentens mål, krav och riktlinjer som lokalt beslutade målsättningar och barn- och utbildningsnämndens specifika målskrivningar. Kvalitetsrapporten är sammanställd av respektive förskolechef och bygger på underlag från och analys av pedagogernas egna skattningar av olika delar av verksamheten, vårdnadshavares svar i samband med den årligen återkommande nöjdhetsenkäten. På Förskolan Stadsskogen finns fyra avdelningar med barn i åldrarna 1-5 år. På avdelningarna Solen och Månen går de yngre barnen och de äldre på Stjärnan och Kometen. Förskolan har öppet från klockan 06.00 på morgonen till 18.00 på kvällen. Förskolan har fräscha lokaler och en gård som bjuder in till lek och naturupptäckter. .

  Förskolechefs namn Ann-Charlotte Hagelberg/ Mia Larsson

  Lindesberg 2017-05-22

 • 4

  2. Förutsättningar

  2.1 Grundfakta

  Antal barn 15 mars 80 st Grundbemanning 15 mars 13,85 Utöver grundbemanning finns centralt budgeterade medel för barn med stora stödbehov. Dessa medel fördelas efter behov terminsvis.

  2.2 Arbetsmiljö

  Beskrivning av årets arbete När det gäller bemanning har vi fortfarande en tajt organisation, svårast är vid personalens ledigheter eller sjukdom. Under året har det varit stora svårigheter att få vikarier, och det har varit många vikarier med lite erfarenhet, vilket har påverkat arbetsmiljön i stor utsträckning. Pedagogerna upplever att barngrupperna är stora och vistelsetiderna långa i förhållande till personalstyrkan. Pedagogerna upplever att sedan e-tjänst för föräldrar infördes har barnen fått utökade vistelsetider. Pedagogerna upplever att de vid tillfällen då de är ont om personal blir en säkerhetsrisk då det inte finns grind och staket som kan avgränsa gården.

  Det finns rutiner för ett systematiskt brandskydds- och arbetsmiljöarbete och på personalmöten finns alltid arbetsmiljöfrågor med som en stående punkt.

  Utbildning i brand/HLR genomförs med regelbundenhet under året. Till stöd och hjälp för förskolan finns ett barnhälsoteam där förskolechef, specialpedagog, kurator samt psykolog ingår. Det finns även mötestillfällen där personal från landstinget och socialförvaltningen ingår.

  Behov av fler fungerande laptops/datorer finns.

  Analys

  På Stadsskogen finns en väl fungerande verksamhet och där arbetar engagerade pedagoger. Pedagogerna känner att det kan vara svårt att räcka till på grund av den tajta organisationen, men önskar att de skulle slippa vara ensamma i barngrupp under stunder av dagen. När föräldrarna inte längre behöver uppge sina arbetstider har pedagogerna noterat att vistelsetiden på förskolan har ökat. Svårigheter att få vikarier har funnits under hela läsåret vilket skapar stress och hög arbetsbelastning för ordinarie personal. Stabilitet i personalgruppen påverkar barngruppen positivt. Arbetsmiljöfrågor tas alltid upp på ”Info” och på APT. Det har varit svårt att rekrytera nya förskollärare vilket ökar belastningen på de befintliga förskollärarna utifrån deras ansvar enligt läroplanen.

  Utvecklingsbehov

 • 5

  Fler vikarier behöver anställas och deras introduktion behöver ses över. Fortsätt annonsera efter förskollärare till lediga tjänster. Fortbildning är en viktig del i arbetsmiljön och arbetet med ICDP och implementering av det systematiska kvalitetsarbetet fortsätter. Pedagogerna behöver finna en bra organisation och utveckla samarbetet på Stadsskogen.

  2.3 Vägledande samspel – ett gemensamt förhållningssätt

  Programmet Vägledande samspel/ICDP är ett hälsofrämjande och förebyggande

  program som utgår från att varje person har resurser som kan utvecklas. Syftet är att

  öka förmågan att förstå och respektera varandra genom utveckla lyhördhet och

  empati. Vägledande samspel betonar betydelsen av nära och tillitsfulla relationer.

  Kvaliteten i relationen är en förutsättning för barns växande och lärande.

  Ur broschyren ”Programmet Vägledande samspel/ICDP” Stiftelsen ICDP Sweden

  Beskrivning av årets arbete ICDP genomsyrar verksamheten och är en naturlig del i det vardagliga arbetet. Personalen har fått fortbildning inom området.

  Analys

  ICDP, vägledande samspel, finns med i det vardagliga förhållningssättet.

  Utvecklingsbehov

  Arbetslagen behöver föra dialog om ICDP på sina avdelningskonferenser. Önskvärt att vikarier får introduktion om vad arbetet med ICDP innebär.

  2.4 Barn- och utbildningsnämndens mål

  Barn- och utbildningsnämnden har för 2017 som mål att

  Barn och elever i Lindesberg har tillgång till utbildning som ger goda möjligheter till egen försörjning.

  För att mäta måluppfyllelsen vad gäller förskolan så används indikatorn

  Andel barn i förskola som utvecklar sådan språkförståelse och språklig medvetenhet att de är förberedda för läs-och skrivinlärning vid skolstarten.

  Bedömning av måluppfyllelse görs utifrån hur väl förskolan gett förutsättningar för barnen att utveckla ett antal förmågor:

  Att förstå många ord och begrepp. Att intressera sig för sång, rim, ramsor. Att leka med ord. Att intressera sig för att delvis eller helt skriva sitt namn. Att intressera sig för siffror och bokstäver. Att intressera sig för siffror och bokstäver

 • 6

  Att intressera sig för lekskrivning.

  På förskolan finns 13 fem-åringar som ska börja skolan och utav dem har 1 barn annat modersmål. Förskolan har gett förutsättningar som lett till att gruppen har utvecklat förmågor utifrån följande kriterier i språkmatrisen till 61 %. Beskrivning av årets arbete

  Förskolan har arbetat med före Bornholmsmaterialet och Graffon. De har jobbat med

  begrepp, siffror och bokstäver på olika vis. Barnen har använt dator och lärplatta för att utveckla skriv- och matte intresse. De har även fått andra redskap för att vidareutveckla sina intressen.

  Analys

  Pedagogerna har sett en utveckling inom språk via talet, skriftspråk, bokstäver, ord och begrepp. Flera barn skriver sitt namn och det finns ett intresse för att lek skriva.

  Utvecklingsbehov

  Hålla kvar vid lässtunder, lekskrivning och samlingar mm och utmana barnen ändå mer då de visar intresse. Utveckla pedagogisk dokumentation med barnen ännu mer, vilket ger tillfälle till diskussioner, reflektioner och utm

Search related