Kosmiczna podr³¼po Wielkiej Europie

 • View
  215

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Historia wspaniałej przygody An adventure story for children 6 to 10 years with the activities of the Council of Europe

Text of Kosmiczna podr³¼po Wielkiej Europie

 • Kosmiczna podr po Wielkiej Europie

  Historia wspaniaej przygody

 • Niezwyka misja kosmiczna!

  Jest ju po lekcjach. Idziesz sobie spokojnie do domu, rozmylajc nad prac domow, ktra Ci jeszcze dzi czeka i o grach z poranka

  Auu! Co dziwnego uderzyo Ci w gow! Ale OK, nic si nie stao. Nawet si umiechasz mylc, e to wanie meteoryt spad na Ziemi.

  No i masz racj! Podnosisz ten przedmiot to mae bkitne pudeko w te gwiazdki. Otwierasz i syszysz tajemniczy gos

  2

 • Nagle niebo staje si ciemne galaktyki, stacja kosmiczna, Rada

  Europy, zote gwiazdy, Wielka Europa niebywae!

  Znaczenia tych sw nie s jeszcze do koca jasne, ale nastpne

  strony przeprowadz ci przez cay kosmos Wielkiej Europy!

  3

  Znajd zot gwiazd

  k

  ukryt na tej stro

  nie a pote

  m

  ruszaj do kolejnej galak

  tyki

  na

  stronie 20!

  Witamy w kosmosie, w kosmosie Wielkiej Europy A oto twoja misja:

  Musisz z tego magicznego pudeka uwolni przesanie dla wszystkich narodw Wielkiej Europy.

  Masz si natychmiast zgosi do swojej stacji kosmicznej,Rady Europy.

  Zanim jednak si tam dostaniesz i spenisz swoje zadanie, musisz najpierw przemierzy szereg galaktyk i rozwiza wszystkie zagadki.

  Na kadej stronie ukryta jest zota gwiazdka taka jak ta.Kiedy uda ci si ju zebra wszystkie gwiazdki w bkitnym pudeku, uwolnisz

  ukryte przesanie. Ale uwaaj!I zwracaj uwag na puapki!

  Szczliwej misji! Teraz wszystko zaley od ciebie!Nie zapominaj, e reprezentujesz swj kraj, a moe i wszystkie dzieci

  w Wielkiej Europie.

 • 4W tej galaktyce widzisz statki kosmiczne stojce wzdu linii startowej. Za chwil zacznie si konkurs.

  Szybko! Wybierz swj zesp! Czy znasz zasady tego konkursu

  i oglne zasady sportu?

  Graj,

 • 5 Znajd zot gwia

  zdk

  ukryt na tej stronie

  a potem

  ruszaj do kolejnej galak

  tyki

  na stronie 16

  !

  Sport to po pierwsze gra. Ale czasem prowadzi do przemocy, nawet tragedii, szczeglnie wrd widzw na stadionach i obiektach sportowych. W swojej Konwencji z 1985 roku na temat przemocy wrd widzw Rada Europy mwi nie przemocy!

  Sport jest dla wszystkich: dzieci, dorosych, osb starszych, niepenosprawnych, cudzoziemcw, kobiet i mczyzn.

  Niektrzy sportowcy chc i jeszcze szybciej, jeszcze dalej ale jakim kosztem? Bior leki, ktre rujnuj im zdrowie. Rada Europy prowadzi kampani na rzecz wyeliminowania dopingu ze sportu.

  nie oszukuj!!

 • Za droga! Spadasz z powrotem na Ziemi!

  Nie wszystko jednak stracone; widzisz tu wszystkie fl agi Wielkiej Europy. Czy widzisz ju fl ag swojego kraju?

  12 zotych gwiazdek na bkitnym tle to fl aga Europejska.Liczba 12 nie wzia si znikd. Czy co ci to mwi? Moe 12 miesicy w roku?

  Czy wiesz, e krg to znak unii, unii wszystkich krajw? Rada Europy stworzya t fl ag w roku 1955; potem zostaa ona przyjta przez Uni Europejsk w 1986 roku, ktra teraz skada si z 27 pastw czonkowskich.

  W 1971 roku Rada Europy przyja Hymn Europejski, Od do Radoci z IX Symfonii Beethovena. W 1986 roku zosta on przyjty przez Uni Europejsk, a dzi jest to hymn caej Europy.

  Z powrotem na Ziemi!

  6

 • Albania

  Cypr

  Lichtenstein

  Austria

  Szwajcaria

  Finlandia

  IrlandiaIslandia

  Luksemburg

  Norwegia

  Czarnogra

  Bya Jugosowiaska

  Republika Macedonii Federacja Rosyjska Szwecja

  Serbia

  Sowacja

  Litwa

  Holandia

  Armenia

  Czechy

  Wielka Brytania

  Andora

  Azerbejdan

  Dania

  Wgry Chorwacja Wochy

  FrancjaEstonia

  Hiszpania

  Bugaria Bonia i Hercegowina

  Belgia

  Grecja

  otwa

  PortugaliaPolska

  Rumunia San Marino

  Ukraina

  Turcja

  Sowenia

  MaltaMonako Modawia

  Niemcy

  Gruzja

  7

  Znajd zot gwia

  zdk

  ukryt na tej stronie

  a potem

  ruszaj do kolejnej galak

  tyki

  na stronie 2!

 • Co za niesamowita galaktyka! Nie ma dwch jednakowych gwiazd;

  nie ma dwch takich samych statkw kosmicznych To tajemnica tosamoci poprzez rnorodno!

  Europa jest jak twarz, ktra si zmienia, porusza si i wyraa uczucia. W historii Europy granice zmieniay si czsto, a ludzie coraz czciej przemieszczaj si z kraju do kraju. To wszystko wpywa na rwnowag pomidzy mniejszoci a wikszoci.

  Wikszo, mniejszo, to magiczne! Mieszkasz we wasnym kraju, wic mwi si, e naleysz do wikszoci. Ludzie z innych krajw ktrych jest mniej s czci mniejszoci. A teraz wyobra sobie, e opuszczasz kraj urodzenia i rozpoczynasz ycie w innym pastwie. I ni std ni zowd, jak za dotkniciem czarodziejskiej rdki, naleysz do mniejszoci w tym nowym kraju!

  Tosamopoprzez rn

  8

 • Jeste dziewczynk albo chopcem. Dzieci i doroli maj rne kolory skry. Niektrzy nie s w stanie chodzi, inni na co choruj, albo nie myl tak, jak ty. Krtko mwic, wszyscy jestemy rni, ale wszyscy mamy te same prawa, prawa czowieka. Wszyscy jestemy rni, ale wszyscy jestemy rwni!

  Rasizm lub nietolerancja oznacza brak akceptacji kogo, kto wyglda inaczej ni my lub inaczej yje. Moe to by napa na kogo albo nawet dowcip na temat cudzoziemcw. Musimy zwalcza rasizm, ktry jest niesprawiedliwy i moe wyrzdzi straszliwe szkody.

  Tosamo poprzez rnorodno, rozumiesz teraz przesanie tej galaktyki? Tak czy owak, gdyby nie byo w Europie tylu kontrastw, Europa nie byaby Europ!

  norodno

  9

  Znajd zot gwia

  zdk

  ukryt na tej stronie

  a potem

  ruszaj do kolejnej galak

  tyki

  na stronie 24

  !

 • A oto twojagalaktyka,

  galaktyka dzieci!

  Nie ma mini-praw tak jak osoba dorosa masz pra-wa podstawowe: musisz je, mie w co si ubra, musisz mie schronienie, ludzkie ciepo i opiek. Ale masz take prawo do nauki i wypowiedzi, masz te prawo do zabawy.

  ani mini-ochrony! Dzieci musz by chronione, na-wet bardziej ni doroli; chronione przed niebezpiecze-stwami ze strony spoeczestwa, takimi jak przymusowa praca, niewolnictwo, wykorzystywanie seksualne i ze trak-towanie, narkotyki, uprowadzanie i wyzysk, bd okrucie-stwo w domu.

  Przemoc wobec dziecka moe mie miejsce wszdzie: na ulicy, w szkole, w szpitalu, w mediach lub w internecie, w izbach zatrzyma, albo po prostu w domu. Dziecko

  Wszystko tutaj jest takie malutkie, mae gwiazdy, mae planety.

  Czy prawa dzieci te s takie mae?

  10

 • musi by chronione wszdzie. I wszyscy musz o tym wiedzie zaczynajc od ciebie!

  Bicie dorosych? Czy jeden dorosy moe bi drugiego dorosego tylko dlatego, e nie zgadza si z nim lub myli e to, co ten drugi dorosy robi jest nie w porzdku? Oczy-wicie, e nie! Istnieje wiele innych sposb na wychowa-nie dziecka, bez uycia przemocy czy upokorzenia. Z tego te powodu Rada Europy rozpocza w czerwcu 2008 roku kampani zachcajc wszystkich, by powiedzieli nie biciu dzieci.

  Rada Europy zachca kraje do promowania praw dzieci i do zapobiegania przemocy. W 2005 roku rozpoczto kampa-ni Budowanie Europy dla dzieci i z dziemi. www.coe.int/children

  Kiedy skoczy si ta misja kosmiczna dowiedz si wicej na temat swoich praw i zosta wietnym internaut wejd do gry Przez dzikie internetowe lasy:www.wildwebwoods.org

  11

  Znajd zot gwia

  zdk

  ukryt na tej stronie

  a potem

  ruszaj do kolejnej galak

  tyki

  na stronie 8!

 • W tej galaktyce tysice konstelacji tworz znak Wagi, symbolu sprawiedliwoci i praw

  Galaktyka praw czowieka

  12

 • W szkole, na ulicy, w

  domu nawet w kosm

  osie s

  rzeczy, ktre mona ro

  bi i takie, ktre s zabr

  onione.

  Ale s te takie prawa,

  ktrych nikt nie moe n

  am ode-

  bra, takie jak prawo d

  o ycia, do bycia wolnym

  , prawo

  do swobodnego myle

  nia, do posiadania ro

  dziny, do

  pracy, szkoy, ochrony:

  to wszystko to prawa

  czo-

  wieka, a jest ich jeszcz

  e znacznie wicej.

  Aby zapewni pows

  zechne przestrzega

  nie praw

  czowieka Rada Europ

  y stworzya list zasad

  , ktre

  kraje musz przestrze

  ga, aby dobrze porus

  za si

  po europejskiej prz

  estrzeni. Zasady te z

  awarte s

  w tekcie opisujcym w

  szystkie nasze prawa

  jako lu-

  dzi. Ten tekst to Europ

  ejska Konwencja Praw

  Czowieka.

  Co to jest konwencj

  a? Jest to pisemna um

  o-

  wa pomidzy kilkoma k

  rajami. Europejska Ko

  nwencja

  Praw Czowieka jest n

  ajwaniejsz konwencj

  Rady

  Europy.

  Jeeli uwaasz, e two

  je prawa nie s przest

  rzegane,

  moesz zoy skarg

  do Europejskiego Try

  bu-

  nau Praw Czowieka.

  Podobnie jak sd, Try

  bu-

  na rozstrzyga, czy Eu

  ropejska Konwencja P

  raw Czo-

  wieka zostaa naruszo

  na, czy te nie.

  Prawa czowieka rozw

  ijaj si, tak jak ty. M

  -

  wilimy ju o wolnoci s

  owa, poszanowaniu y

  cia, za-

  pobieganiu torturom.

  Ale oprcz tego s tak

  e prawa, ktrych nale

  y prze-

  strzega w pracy, istni

  eje rwno kobiet i m

  czyzn,

  s prawa pracownikw

  z innych krajw oraz

  ochrona

  osb niepracujcych p

  rzed ubstwem. Te

  wszystkie

  kwestie Rada Europy

  opisaa w kolejnym do

  kumencie

  Europejskiej Karcie

  Spoecznej.

  Nie ma adnego powo

  du, by mczyni miel

  i wicej

  wadzy, bd byli lepie

  j traktowani od ko