Kontroler kapaciteta AK-PC 351 - files. Uputstvo Kontroler kapaciteta AK-PC 351 Uputstvo ADAP-KOOL¢®

 • View
  8

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Kontroler kapaciteta AK-PC 351 - files. Uputstvo Kontroler kapaciteta AK-PC 351 Uputstvo...

 • Uputstvo

  Kontroler kapaciteta AK-PC 351

  Uputstvo

  ADAP-KOOL® Refrigeration Control System

 • 2 Uputstvo RS8GZ345 © Danfoss 2015-06 AK-PC 351

  Uvod

  Primena Kontroler se koristi za regulaciju kapaciteta kompresora i konden- zatora u manjim rashladnim sistemima. Maksimalno 4 kompre- sora i jedan kondenzator mogu biti upravljani. Na primer: - Jedna usisna grupa + jedna kondenzatorska grupa, max. 6 ste-

  peni ukupno - Jedna kompresorska grupa sa max. 4 stepeni - Jedna kondenzatorska grupa, max 4 stepeni

  Prednosti Uštede energije preko:

  - Optimizacije usisnog pritiska - Noćnog pomaka - Klizni pritisak kondenzacije

  Ulazi i izlazi Postoji ograničen broj raspoloživih ulaza i izlaza. Za svaki tip signala može se povezati: - Analogni ulazi, max. 4 kom

  Signali sa 2 pritisna transmitera i 2 temperaturna senzora - Digitalni ulazi, max. 8 kom

  Signali sa automatskih zaštita, spoljašnjih start/stop signala, noćnog signala, generalnog alarma.

  - Relejni izlazi, max. 5 kom Povezivanje kompresora i/ili ventilatora kondenzatora, alarmnog releja

  - “Solid state” relejni izlazi, max. 1 kom Upravljanje regulacionog (bypass) ventila na „digital scroll“ kom- presoru ili upravljanje rasteretnim ventilom na „stream“ kompre- soru. Ako se izlaz ne koristi za ovu funkciju, može se koristiti kao običan relejni izlaz.

  - Analogni izlazi, max. 2 kom Kontrola brzine kompresora ili ventilatora kondenzatora (preko frekventnog regulatora).

  Upravljanje Dnevni režimi rada mogu biti podešeni direktno na kontroleru. Tokom podešavanja, prikazi na ekranu će se prilagoditi tako da će se samo relevantni podaci pojaviti za dodatna podešenja i upotrebu za krajnjeg korisnika. Upotreba kontrolera je zaštićena lozinkom, a mogu se podesiti tri nivoa za pristup. Kontroler sadrži nekoliko različitih jezika. Odaberite željeni jezik na početku podešavanja. Komunikacioni protokolKontroler ima ugrađeni Modbus komu- nikacioni protokol i može biti povezan na mrežne uređaje serije AK-SM 800.

 • AK-PC 351 Uputstvo RS8GZ345 © Danfoss 2015-06 3

  Usisna grupa

  Tipovi kompresora Može se upravljati sa sledećim tipovima kompresora: - Jednostepeni kompresori - Frekventno vođeni kompresori zajedno sa jednostepenim - Digital scroll kompresor zajedno sa jednostepenim - Stream 4 cilindrični kompresor zajedno sa jednostepenim - Kompresori sa istim brojem rasteretnih ventila

  Regulacija kapaciteta Regulacija kapaciteta je kontrolisana prema signalu od poveza- nih pritisnih senzora (transmitera) ili temperaturnih senzora i podešene referentne vrednosti. Podešavati neutralnu zonu blizu referentne vrednosti. U neutralnoj zoni, vodeći kompresor kontroliše kapacitet tako da se pritisak održava stabilnim. Kada se pritisak više ne može održati u neutralnoj zoni, kontroler će uključiti ili isključiti sledeći kompre- sor koji je po redosledu. Kada se sledeći stepen kapaciteta isključi ili uključi, kapacitet vodećeg kompresora će se postepeno modifikovati da održava pritisak unutar neutralne zone (samo gde vodeći kompresor ima varijabilni kapacitet). - Kada pritisak poraste iznad “referentne vrednosti + polovina neu-

  tralne zone”, uključenje sledećeg kompresora (strelica na gore) je dozvoljeno.

  - Kada pritisak padne ispod “referentne vrednosti – polovina neu- tralne zone” isključenje sledećeg kompresora (strelica na dole) je dozvoljeno.

  - Kada je pritisak unutar neutralne zone, proces će se nastaviti sa trenutno aktivnim kompresorima.

  Kontrolni senzorObično se regulacija usisne grupe upravlja prema signalu sa Po pritisnog senzora (transmitera). Ako se kontroliše temperatura medija onda S4 senzor mora biti kontrolni senzor. Spoljašnji nisko-pritisni termostat se može presostata na DI7 za zaštitu od zamrzavanja.

  Referentna vrednost Fiksna ili varijabilna referentna vrednost može biti korištena za regulaciju. Na primer, varijabilna referentna vrednost može biti korištena za noćni pomak ili Po optimizaciju. Ovde uneti podešenu vrednost, tako da se dodatak od Po optimizacije ili noćnog pomaka dodaju. Dodatak može povećeti ili sniziti ref- erentnu vrednost, što je određeno prema trenutnoj potrebi za hlađenjem. Da bi se ograničila referentna vrednost od previsokih ili preniskih vrednosti potrebno je podesiti max. i min. granice.

  Min:

  Max:

  Po ref.

 • 4 Uputstvo RS8GZ345 © Danfoss 2015-06 AK-PC 351

  Kondenzator

  Kontrola ventilatora Ventilatori mogu biti upravljani postepeno upotrebom releja kon- trolera, ili mogu biti upravljani preko kontrole brzine preko ana- lognoh izlaza kontrolera. Kontrola brzine može biti preko frekventnog regulatora tipa VLT. Ako ventilatori imaju EC motore onda signal 0-10V može biti korišten direktno.

  Kontrola Regulacija se odvija na osnovu signala od Pc pritisnog senzora (transmitera) ili S7 senzora za merenje temperature medija. Signal se poredi sa regulacionom referentnom vrednosti.

  Regulaciona referentna vrednost može se zasnivati na jednoj ili više sledećih funkcija: - Fiksna referentna vrednost - Promenljiva referentna vrednost, koja prati spoljašnju tempera-

  turu. Kada spoljašnja temperatura padne referentna vrednost će se smanjiti za odgovarajuću vrednost. Klizna referentna vrednost zahteva da se instalira Sc3 senzor spoljašnje temperature. Senzor mora biti pozicioniran tako da ispravno meri spoljašnju temperaturu. Drugim rečima, mora biti zaklonjen od direktnog sunčevog zračenja i postavljen u struji ulaznog vazduha u kondenzator. Regulacija zahteva podešavanje min. i max. referentne vrednsti, tako da se proces regulacije održava u zadatim granicama.

  Temperatura medija Ako se kontroliše temperatura medija, za kontrolni senzor mora biti podešen na S7. Ovaj temperaturni senzor mora biti post- avljen u željeni medij. Praćenje visokog pritiska može se izvesti preko spoljašnjeg signala od HP presostata na DI8 ulazu.

  Min. ref.

  Max. ref.

 • AK-PC 351 Uputstvo RS8GZ345 © Danfoss 2015-06 5

  Sigurnosne funkcije

  Min./max. usisni pritisak Po Usisni pritisak se kontinualno prati. Ako merena vrednost padne ispod podešene minimalne granice, kompresori će se trenutno isključiti. Ako pređe iznad maksimalno podešene vrednosti, aktiviraće se alarm u trenutku kada vremenska zadrška istekne.

  Max. pritisak kondenzacije Pc Ako pritisak kondenzacije dostigne gornju dozvoljenu vrednost kontroler će aktivirati sve ventilatore da spuste pritisak. U isto vreme jedan stepen kapaciteta kompresora će biti ugašen. Ako pritisak ostane u blizini granične vrednosti sledeći stepen kompre- sora će biti isključen. Svi kompresori će biti trenutno isključeni ako se prekorači granična vrednost.

  LP prekidač On/off signal na DI7 ulazu Ako se signal aktivira svi kompresori će trenutno biti zaustavljeni.

  HP prekidač On/off signal na DI8 ulazu Ako se signal aktivira svi kompresori će trenutno biti zaustavljeni. Kapacitet ventilatora će povećavati u zavisnosti od toga koliko izmerena vrednost Pc prelazi iznad referentne vrednosti.

  Maksimalna temperatura gasa na potisu Sd za digital scroll/ stream Temperaturni senzor na AI ulazu. Kontroler može primiti signal sa senzora Pt 1000 Ohm koji je smešten na potisnoj cevi. Ako se temperatura približi maksimalno podešenoj temperaturi, kapacitet kompresora će se povećati tako da se kompresor može sam ohladiti. Kompresori će biti zaustavljeni ako temperatura dostigne podešenu max. vrednost.

  Greška senzora U slučaju gubitka signala sa jednog od povezanih temperaturnih senzora ili pritisnih transmitera, alarm će biti aktiviran. - U slučaju greške na Po senzoru (ili greška na S4) regulacija će se

  nastaviti prema podešenoj vrednosti za dnevni režim rada (npr. 50%), i prema podešenoj vrednosti za noćni režim rada (npr. 25%), ali sa minimum jednim stepenom.

  - U slučaju greške senzora Pc, kapacitet kondenzatora će se uključiti prema trenutnom kapacitetu kompresora. Regulacija kapaciteta kompresora će ostati normalna.

  - Kada postoji greška na Sd senzoru, praćenje zaštite od previsoke temperature potisnog gasa će biti isključena.

  - U slučaju greške senzora spoljašnje temperature, Sc3, fiksna podešena vrednost će se koristiti kao referentna.

  NB: Senzor koji je imao grešku mora imati ispravan signal 10 minu- ta pre nego što se alarm isključi.

  Generalni DI alarmi On/off signal na DI8 ulazu Ako se ulaz koristi kao signal za generalni alarm, onda se tekst alarma i vremenske zadrške mogu povezati sa njim. Alarm i tekstualni opis će se pojaviti kada vremenska zadrška istekne.

 • 6 Uputstvo RS8GZ345 © Danfoss 2015-06 AK-PC 351

  Pregled prikaza na ekranu

  Prikaz za krajne korisnikeSlike u ovom prikazu za krajne korisnike će zavisiti od toga kako je napravljeno podešavanje. One će prikazati šta se kontroliše. Na primer: Jedna ili dve usisne grupe, jedna kondenzatorska grupa, ili kombinacija. Pogledajte primer ispod:

  1 konden- zatorska grupa

  1 usisna grupa

  1 usisna grupa i 1 kondenzatorska

  grupa

  Kada se alarm pošalje sa kontrolera, mor- ate preći na ovaj ekran da bi videli tekst alarma.

  Status = ili 1 usisna grupa ili 1 kondenzatorska grupa ili Oboje, usisna grupa i kondenzatorska grupa.

  Parametri Pristup menijima zahteva lozinku. Nivo 1: Samo pregled (100) Nivo 2: Menjanje vrednosti (200) Nivo 3: Menjanje konfiguracija (300)

  Oda