Click here to load reader

KONKURSNA DOKUMENTACIJA JEDNOSTRANA OGRADA ... ... Anker vijak M16x190 sa ampulom 8.8 / 634 38 Navrtka M16 TZN / 214 - Zahtevane karakteristike: Ponuđena jednostrana ograda treba

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of KONKURSNA DOKUMENTACIJA JEDNOSTRANA OGRADA ... ... Anker vijak M16x190 sa ampulom 8.8 / 634 38...

 • Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"

  Redni broj postupka javne nabavke (šifra): 53/2018 Strana 1 od 66

  JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "BEOGRAD-PUT"

  ul. Dragoslava Srejovića br. 8a 11000 Beograd

  K O N K U R S N A D O K U M E N T A C I J A

  JEDNOSTRANA OGRADA ZA PUTEVE

  Redni broj postupka javne nabavke (šifra): 53/2018

  Vrsta postupka: Otvoreni postupak

 • Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"

  Redni broj postupka javne nabavke (šifra): 53/2018 Strana 2 od 66

  S A D R Ž A J K O N K U R S N E D O K U M E N T A C I J E

  ODELJAK PREDMET

  I OPŠTI PODACI O NABAVCI

  II PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE

  III USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČLANA 75. I 76. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA I UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNjENOST USLOVA

  IV UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU

  V OBRAZAC PONUDE

  VI OBRAZAC ZA OCENU ISPUNjENOSTI USLOVA NAVEDENIH U KONKURSNOJ DOKUMENTACIJI

  VII MODEL UGOVORA

  VIII OBRAZAC STRUKTURE PONUĐENE CENE, SA UPUTSTVOM KAKO DA SE POPUNI

  IX OBRAZAC IZJAVE U SKLADU SA ČLANOM 75. STAV 2. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

  X OBRAZAC IZJAVE O NEZAVISNOJ PONUDI

  XI OBRAZAC TROŠKOVA PRIPREME PONUDE

  XII OBRAZAC BANKARSKE GARANCIJE ZA OZBILJNOST PONUDE

  XIII OBRAZAC BANKARSKE GARANCIJE ZA DOBRO IZVRŠENJE POSLA

  XIV OBRAZAC MENIČNOG PISMA - OVLAŠĆENJA (ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U GARANTOM ROKU)

  XV SKICE

 • Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"

  Redni broj postupka javne nabavke (šifra): 53/2018 Strana 3 od 66

  ODELJAK I - OPŠTI PODACI O NABAVCI

  - Naziv Naručioca: Javno komunalno preduzeće "Beograd-put". - Adresa Naručioca: Dragoslava Srejovića br. 8a, 11000 Beograd. - Internet stranica Naručioca: www.beogradput.com. - Vrsta postupka: Predmetna javna nabavka se sprovodi u otvorenom postupku, a u skladu

  sa Zakonom o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS", broj 124/2012, 14/2015, 68/2015) i podzakonskim aktima kojima se uređuju javne nabavke. Otvoreni postupak, u smislu Zakona o javnim nabavkama, je postupak u kojem sva zainteresovana lica mogu podneti ponudu. Postupak javne nabavke se sprovodi u cilju zaključenja ugovora o javnoj nabavci. Poziv za podnošenje ponuda je objavljen na:

  1. Portalu Uprave za javne nabavke, tj. Portalu javnih nabavki (http://portal.ujn.gov.rs/), 2. Portalu javnih nabavki grada Beograda (https://nabavke.beograd.gov.rs/), 3. Portalu službenih glasila Republike Srbije i baza propisa (www.e-glasnik.rs), 4. Navedenoj internet stranici Naručioca.

  - Predmet javne nabavke: Dobra. - Kontakt: Služba za javne nabavke JKP "Beograd-put", Dragoslava Srejovića br. 8a, 11000

  Beograd. - Na osnovu člana 57. i člana 60. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS", broj

  124/2012, 14/2015, 68/2015), Javno komunalno preduzeće "Beograd-put" poziva sva zainteresovana lica da podnesu ponudu u predmetnom postupku javne nabavke.

  - Zainteresovana lica mogu preuzeti konkursnu dokumentaciju na: 1. Portalu Uprave za javne nabavke, tj. Portalu javnih nabavki (http://portal.ujn.gov.rs/), 2. Portalu javnih nabavki grada Beograda (https://nabavke.beograd.gov.rs/), 3. Navedenoj internet stranici Naručioca.

  ODELJAK II - PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE

  - Opis predmeta nabavke - Predmet javne nabavke su novi elementi jednostrane ograde za puteve, navedeni u datoj tabeli kao i u specifikaciji na stranama od 22 do 28 konkursne dokumentacije.

  -- Količine elemenata jednostrane ograde za puteve:

  R. br. Elementi jednostrane ograde za puteve Skica (na strani) Količina (kom.)

  1. Štitnik tip B L=4 m 46 840

  2. Stub sigma 100x55x4.2 ili stub C100 H=1900 mm 47 945

  3. Stub U 48 210

  4. Stub za objekte sigma 100x55x4.2 ili stub C100 H=515 mm 49 840

  5. Spojnica kosog završetka 4 m 50 168

  6. Podupirač tip B 51 840

  7. Podesiva spojnica 52 420

  8. Odstojnik jednostrani 53 420

  9. Traka za jednostrane ograde sa odstojnikom 54 420

  10. Podložna pločica M16 55 945

  http://portal.ujn.gov.rs/ https://nabavke.beograd.gov.rs/ http://portal.ujn.gov.rs/ https://nabavke.beograd.gov.rs/

 • Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"

  Redni broj postupka javne nabavke (šifra): 53/2018 Strana 4 od 66

  R. br. Elementi jednostrane ograde za puteve Skica (na strani) Količina (kom.)

  11. Završni komad jednostrani 56 210

  12. Katadiopter 57 840

  13. Vijak M16x40 pocinkovani / 2205

  14. Vijak M10x25 pocinkovani / 840

  15. Navrtka M10 pocinkovana / 840

  16. Podloška M10 pocinkovana / 840

  17. Navrtka M16 pocinkovana / 9135

  18. Podloška M16 pocinkovana / 840

  19. Vijak M16x35 pocinkovani / 6930

  - Zahtevane karakteristike: Ponuđena jednostrana ograda za puteve treba da bude izrađena u skladu sa skicama (date u Odeljku XV konkursne dokumentacije) i važećim standardima. U skladu sa skicama treba da budu izrađeni sklopovi i delovi ograde koji su navedeni pod pozicijama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. i 12. iz specifikacije, a pozicije 13, 14, 15, 16, 17, 18. i 19. iz specifikacije treba da budu izrađene u skladu sa sledećim standardima: o pozicije 14. i 15. u skladu sa SRPS EN ISO 898-1:2013 (ili odgovarajućim), o pozicije 16. i 18. u skladu sa SRPS EN ISO 4032:2013 (ili odgovarajućim), o pozicije 13, 17. i 19. u skladu sa SRPS EN ISO 7089:2009 (ili odgovarajućim).

  Elementi ograde treba da budu izrađeni od čelika sledećeg kvaliteta: o za pozicije od 1. do 13. iz specifikacije S235JR, o za pozicije od 14. do 19. iz specifikacije čvrstoće 4.6. Površinska zaštita svih sklopova i delova ograde (osim katadioptera) mora da bude izvršena postupkom toplog cinkovanja, a prema normama ASTM A-123 i SRPS EN ISO 1461:2013 (ili odgovarajućim).

  R. br. Elementi jednostrane ograde za puteve Skica (na strani) Količina (kom.)

  20 Štitnik tip B L=4300 mm 58 266

  21 Stub C125 sa pločom 59 161

  22 Odstojnik tip B L=200 mm 60 161

  23 Ugaonik za pričvršćivanje 61 161

  24 Pločica podložna za M16 62 581

  25 Spojnica kutijastog profila 63 56

  26 Kutijasti profil 64 30

  27 Podloška F40x18x4 TZN 65 319

  28 Vijak M16x27 sa poluokruglom glavom o nosem kl.4.6 / 319

  29 Podloška M10 TCN / 319

  30 Vijak M16x30 sa poluokruglom šestougaonom glavom kl.8.8 / 634

 • Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put"

  Redni broj postupka javne nabavke (šifra): 53/2018 Strana 5 od 66

  R. br. Elementi jednostrane ograde za puteve Skica (na strani) Količina (kom.)

  31 Vijak M16x45 sa poluokruglom šestougaonom glavom kl.8.8 / 476

  32 Vijak M10x45 sa šestougaonom glavom kl.8.8 / 319

  33 Podloška M16 TZN / 634

  34 Ploča zaptivna gumena 300x300 - Super rail / 161

  35 Podloška gumena #2x40x90 za stubove sa pločom / 634

  36 Podloška gumena #4x40x90 za stubove sa pločom TZN 66 634

  37 Anker vijak M16x190 sa ampulom 8.8 / 634

  38 Navrtka M16 TZN / 214

  - Zahtevane karakteristike: Ponuđena jednostrana ograda treba da bude izrađena u skladu sa skicama i važećim standardima. U skladu sa skicama treba da budu izrađeni sklopovi i delovi ograde koji su navedeni pod pozicijama 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. i 36. iz specifikacije, a pozicije 28, 29, 30, 31, 32, 33. i 38. iz specifikacije treba da budu izrađene u skladu sa sledećim standardima: o pozicije 28, 30, 31. i 32. u skladu sa SRPS EN ISO 898-1:2013 (ili odgovarajućim), o pozicije 38. u skladu sa SRPS EN ISO 4032:2013 (ili odgovarajućim), o pozicije 29. i 33. u skladu sa SRPS EN ISO 7089:2009 (ili odgovarajućim).

  Elementi ograde treba da budu izrađeni od čelika sledećeg kvaliteta: o za poziciju 21. iz specifikacije S335JR, o za pozicije 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27. i 36. iz specifikacije S235JR, o za pozicije 33, 34, 35, 37. i 38. iz specifikacije čvrstoće 8.8. Površinska zaštita svih sklopova i delova ograde mora da bude izvršena postupkom toplog cinkovanja, a prema normama ASTM A-123 i SRPS EN ISO 1461:2013 (ili odgovarajućim).

  - Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: Zaštitne ograde - 34928320 (po Uredbi o utvrđivanju opšteg rečnika nabavke: zaštitne ograde - 34928320-7).

  - Predmet javne nabavke nije oblikovan po partijama. - Naknadu za korišćenje patenata, kao i odgovornost za povredu zaštićenih prava

  intelektualne svojine trećih lica snosi ponuđač. - Pravilnikom o načinu dokazivanja ispunjenosti uslova da su ponuđena dobra domaćeg

  porekla ("Službeni glasnik RS", broj 33/2013) bliže je uređen način na osnovu kojeg se u postupcima javnih nabavki dokazuje da je ponudu za isporuku dobara podneo ponuđač koji nudi dobra domaćeg porekla. Uputst

Search related