of 9/9
KONEČNĚ… Lepší způsob jak dostat nápady až k zákazníkům – Strojírenská řešení Autodesk. Strojírenství

KONEČNĚ… Lepší způsob jak dostat nápady až k zákazníkům

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of KONEČNĚ… Lepší způsob jak dostat nápady až k zákazníkům

Brozurka Family.inddKONEN…
Lepší zpsob jak dostat nápady a k zákazníkm – Strojírenská ešení Autodesk.
Strojírenství
ZAÁTEK
Strojírenská ešení Autodesk
Na poátku všeho je návrhový systém Sotva zanete hledat ten nejlepší program pro navrhování výrobk, zanou se na-vás ze všech stran hrnout vty jako „Nejrychlejší… nejvysplejší… standard ve-3D… nejúasnjší vývojový program na svt… Lepší, rychlejší, levnjší“ (a-tak-dále …).
Vy ale potebujete nco více ne jen reklamní hesla. Software, který vám pome navrhnout celou produktovou adu co nejefektivnji a s nejvyšší monou produktivitou – ím díve toti získáte správný program, tím rychleji dodáte váš výrobek na trh.
ádná jiná spolenost na svt se neme chlubit ucelenjším – a inovativnjším – ešením ne spolenost Autodesk. Bez ohledu na to, zda se jedná o 2D aplikace odvozené od platformy AutoCAD® vytvoených speciáln pro úely strojírenství nebo o Autodesk Inventor® Series (nejprodávanjší program pro strojírenské navrhování ve 3D), nabízíme nástroje, které vám pomohou vytváet lepší výrobky. Obrovským pínosem je, e spolenost Autodesk nabízí produkty pro bezrizikový pechod od navrhování ve 2D do 3D takovým tempem, které vám vyhovuje.
Návrh
Zákazník
Návrhová data mají daleko vtší hodnotu, pokud je mohou vyuívat všichni.
Technický editel
Konstruktér
Pravdpodobn jste se ji setkali se spoustou nejrznjších zkratek a výraz: Nejlepší svého druhu. Nejlepší ve své tíd. Bezkonkurenn nejlepší. Definice digitálního modelu. PLM, EDM, PDM.
Kdy pehlédnete všechny ty slogany, uvdomíte si, co je základní potebou strojírenských firem: Jak dostat na trh kvalitnjší výrobky rychleji a s nišími náklady?
Definice poadavk
Likvidace výrobku
Propojení všech se vším. Kdykoliv a kdekoliv. Jakmile vytvoíte návrh, musíte zhodnotit, zda jsou tato data dále pouitelná. Na kadého konstruktéra, který vytváí návrh, pipadá dalších 10 lidí, kteí budou tato data postupn pouívat. Je tedy velice dleité poskytnout všem takovým lidem návrhová data rychle a snadno.
Rozšíené návrhové týmy se však stávají stále rozsáhlejší – nejenom, e vývojový tým musí být úzce napojený na prodejní, výrobní a nákupní oddlení, stále dleitjší je i spolupráce s externími dodavateli a zákazníky.
Jaké výhody má tedy toto propojení v praxi? Je to prosté: pokud budou mít všichni lidé a týmy monost rychle a snadno pistupovat k dleitým návrhovým datm, získají monost je opakovan vyuívat pi dalších projektech, ím ušetí mnoho asu a práce, ale nejenom to. Mohou také navrhovat zmny ješt pedtím, ne by se jejich náprava výrazn prodraila; je-tudí zejmé, e schopnost rychle reagovat na mnící se podmínky pomáhá dosaení správných rozhodnutí.
Zdá se vám to nemoné? Mýlíte se. Moné to je, pokud pracujete s produkty spolenosti Autodesk.
Pouze se strojírenským ešením Autodesk Me vám nkterá jiná spolenost nabídnout vývojové nástroje pro navrhování výrobk? Samozejm. Pouze spolenost Autodesk však nabízí kompletní strojírenské ešení, které v sob kombinuje 2D i 3D produkty a praktické nástroje pro správu dat, je jsou k urychlení práce nezbytné. Pi práci s produkty spolenosti Autodesk máte k dispozici všechny nástroje, které vám dokáí, e se vaše investice do technologie pro navrhování výrobk vyplatila.
Ze 100 nejvtších firem pouívají produkty Autodesk všichni. Pro všechny firmy z ebíku Fortune 100 pouívají programy spolenosti Autodesk®? Jednoduše eeno chtjí pracovat s tím nejlepším – a chtjí inovativní, cenov dostupné a snadno pouitelné ešení, které me nabídnout pouze spolenost Autodesk.
I vaše spolenost se me stát jednou z tch, které dokáí ocenit kvalitní produkt – a které vyuijí všech výhod plynoucích z pouívání toho správného ešení pro strojírenství. ádné záhadné zkratky. ádné reklamní slogany. Pouze od spolenosti Autodesk.
vytváení • správa • sdílení
Autodesk dodává kompletní ešení pro výrobce. ešení pinášející inovativní vývojové nástroje a systém pro správu dat, který nemá na trhu obdoby.
Návrhová data mají daleko vtší hodnotu, pokud je mohou vyuívat všichni.
Výrobní editel
AutoCAD Mechanical AutoCAD® Mechanical byl vytvoen s cílem urychlit proces tvorby strojírenských výkres ve 2D pomocí nástroj, které mají za úkol automatizovat asté konstrukní innosti a ušetit spoustu hodin práce. Vyuitím asociativity s programem Autodesk Inventor umouje bezproblémovou soubnou spolupráci konstruktér pouívajících 2D a 3D návrhové systémy na jednom projektu.
Autodesk Inventor Professional Autodesk Inventor® Professional rozšiuje schopnosti produktu Autodesk Inventor Series o speciální schopnosti, jako je navrhování potrubí, taení trubek, kabel a rozvod. Vyuitím zabudovaných analytických nástroj (postavených na technologii firmy ANSYS®) budete moci testovat navrhované souásti na namáhání tlakem, tahem a pnutím. Pi-pouívání programu Autodesk Inventor Professional budete pi navrhování strojírenských výrobk dosahovat výrazn kratších vývojových cykl.
Autodesk Inventor Series Pro byste si mli vybírat mezi navrhováním ve 2D a ve 3D, kdy mete mít jediné integrované ešení, které zvládá oboje? Autodesk Inventor® Series je jediným produktem na trhu, jen vám umoní pechod z 2D ke 3D vlastním tempem pi nejvyšším zhodnocení veškerých vynaloených investic a znalostí, které se váí ke 2D. Se zabudovaným systémem pro-správu dat není divu, e je tento program svtov nejprodávanjším systémem pro navrhování strojírenských výrobk ve 3D.
AutoCAD Electrical Vytváení a úpravy elektrických ídících systém pedstavují pro vtšinu vývojových nástroj velice komplikovaný úkol – nikoliv však pro AutoCAD® Electrical. Tento program automatizuje pracovní innosti návrhu ídících systém a umouje zalenní sloitých elektrických schémat pímo v prostedí pro navrhování strojírenských výrobk.
Strojírenská ešení Autodesk Správné nástroje pro všechny úkoly.
vytváení
Spolupráce mezi interními a externími týmy.
Autodesk Vault a Autodesk ProductStream Srdcem všeho je program Autodesk® Vault, snadno pouivatelná aplikace pro-správu dat, která je standardní souástí všech strojírenských návrhových systém spolenosti Autodesk. Vault vám pome bezpen spravovat projektová data. Ve spojení s programem Autodesk® ProductStream™ je pak moné nabízet všem ostatním lenm pracovní skupiny v-rámci organizace i mimo ní monost pistupovat k tmto datm a zanášet do-nich své pipomínky a komentáe.
Systém spolenosti Autodesk pro správu dat usnaduje vyhledání a vyuití ji vytvoených souástí a konstrukních celk, synchronizaci souvisejících projekt v rámci více tým a úplné odbourání papírové dokumentace – výsledkem je pak efektivnjší vývojový proces a rychlejší pechod od prototypu ke konenému výrobku.
Autodesk Streamline a Autodesk DWF Maximální moné spolupráce dosáhnete pouze slouením dodavatel a zákazník do jediného externího vývojového týmu. Online sluba Autodesk Streamline® nabízí zabezpeené prostedí, ve kterém mohou lenové tým mimo vaši spolenost pohodln pistupovat prostednictvím internetu ke všem potebným návrhovým datm. Program Autodesk® DWF™ Viewer umouje prohlíení dat v souladu se-zámry konstruktéra, a to i na poítaích, kde není potebný program nainstalován.
Maximalizujte své investice do digitálních návrhových dat a systém! Praktická správa dat… pouze od spolenosti Autodesk.
ešení Autodesku pro správu dat: integrované a praktické V okamiku, kdy poznáte systém pro správu dat, pochopíte, kudy vede cesta k maximalizaci zisk plynoucích z investice do technologického rozvoje. To vše bez nutnosti vynaloení velkých finanních ástek do údrby a sloité infrastruktury IT.
Strojírenská ešení Autodesk Správné nástroje pro všechny úkoly.
správa • sdílenívytváení
a komunitu, která vám me pi vytváení vašeho vlastního procesu
navrhování strojírenských výrobk výrazn pomoci.
Autodesk Consulting pedstavuje slubu, s její pomocí je moné urychlit
nkteré obchodní procesy a získat z investice technologie spolenosti
Autodesk nejvyšší návratnost. Více informací naleznete na-adrese www.
autodesk.com/consulting.
k-dispozici vdy aktuální programy. Za cenu jediného roního poplatku
získáte nejnovjší verze vámi licencovaných program spolenosti
Autodesk®, pímou technickou online podporu spolenosti Autodesk,
monosti rozšiování svých znalostí a mnoho dalších technologických
a obchodních výhod. Více informací získáte u svého autorizovaného
prodejce produkt spolenosti Autodesk nebo na adrese www.autodesk.
cz/subscription.
návrhové systémy spolenosti Autodesks cílem zvýšit kvalitu navrhovaných
výrobk, sdílet digitální návrhová data a zefektivnit procesy vývoje
výrobk.
Unicorn zkrátil nasazením programu Autodesk Inventor vývojový proces o 50 procent Spolenost Unicorn Industrial Sewing Machine Corp. – korejský výrobce známý zejména svými šicími stroji znaky Brother® – pešel výbrem programu Autodesk Inventor® Series ped nedávnou dobou z prostedí 2D do 3D. Pouíváním 3D programu Autodesk Inventor® (základního stavebního kamene produktu Autodesk Inventor Series) se spolenosti Unicorn podailo zkrátit dobu vývoje nového šicího stroje „Apdako“ o šest msíc – tedy o 50 procent! Dalšími úsporami jsou sníení etnosti chyb pi vývoji z 5 na 3 procenta a úplné odbourání nutnosti vytváet nákladné prototypy.
Partnerství se spoleností Autodesk.
Brokk zkrátil po nasazením programu Autodesk Inventor Series vývojový proces o 30 procent Spolenost Brokk je pedním svtovým dodavatelem dálkov ovládaných demoliních robot. Spolenost vyvíjí, vyrábí a prodává demoliní zaízení pro stavební, zpracovatelský, betonáský a jaderný prmysl. Spolenost Brokk se rozhodla pro Autodesk Inventor Series z dvodu jeho kompatibility s produktem AutoCAD, co umouje vyuití starších návrhových dat. Spolenosti se tak podailo zkrátit dobu uvedení výrobku na trh o 30 procent a dosáhnout výrazné úspory pi sníení potu prototyp ze ty na dva.
„Od okamiku, kdy jsme zaali pouívat Inventor, kleslo výrazn mnoství chyb v-návrzích. Jsme si naprosto jistí, e se nám investice do poízení programu Autodesk Inventor vyplatila.“
— Anders Norberg editel vývoje, Brokk AB
Švédsko
Partnerství se spoleností Autodesk.
Autodesk: vítzná ešení Autodesk dodává kompletní ešení pro výrobní podniky, kterým nabízí inovativní nástroje pro návrh výrobk a jediné praktické ešení pro správu dat na trhu.
Stavební a elektrárenská zaízení, doprava, spotební výrobky a prmyslová zaízení jsou jen nkolika z mnoha segment prmyslu, ve kterých ji strojírenská ešení Autodesk našla své vyuití. Lepší pedstavu o zákaznících, kteí se pro pouívání produkt spolenosti Autodesk rozhodli, naleznete na adrese www.autodesk. com/mftgcustomers.
Máte-li zájem o podrobnjší informace, nebo chcete-li pímo zakoupit produkty spolenosti Autodesk, obrate se, prosím, na svého autorizovaného prodejce. Nejblišího prodejce produkt Autodesk mete vyhledat na adrese www.autodesk.cz/reseller.
Autodesk, AutoCAD a Autodesk Inventor jsou registrované obchodní známky spolenosti Autodesk, Inc. ve Spojených státech a nkterých dalších zemích. Všechna ostatní jména znaek, produkt a obchodních známek patí píslušným majitelm.
© 2005 Autodesk, Inc. Všechna práva vyhrazena. 000000000000115108
AAC Solutions s.r.o. (díve Xanadu, CAD Studio) Autodesk Systems Center Hewlett-Packard Business Partner Hewlett-Packard Service Delivery Partner IBM Business Partner Microsoft Certified Partner Symantec Enterprise Sales Partner eské Budjovice 370 01 Tylova 17 tel. +420 386 352 966 (..969) fax. +420 386 352 979 [email protected]
Praha 10 106 00 irovnická 2389 tel. +420 272 770 000 fax. +420 283 893 154 [email protected]
Brno 602 00 Smetanova 9 tel. +420 541 212 077 fax. +420 541 212 621 [email protected]
Pardubice 530 02 Štrossova tel. +420 466 611 773 fax. +420 466 611 613 [email protected]
Ostrava M.Hory 709 00 Fráni Šrámka 5 tel. +420 596 611 060 fax. +420 596 611 061 [email protected]
[email protected] www.aac-solutions.cz www.aac-solutions.cz/shop www.cadforum.cz www.hpdesignjet.cz www.servis-hp.cz www.iproject.cz