Komunik Vjestine 2 Kolokvij

 • View
  248

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Komunik Vjestine 2 Kolokvij

 • 8/18/2019 Komunik Vjestine 2 Kolokvij

  1/57

 • 8/18/2019 Komunik Vjestine 2 Kolokvij

  2/57

  zagrebačkaškola ekonomije i managementa zagreb school of economics and management

  Stručni studij ekonomije i managementa U trajanju od četiri godine, 240 ECTS

  i Od 2 0 1 2 . godine studijska grupa na engleskom jeziku. ]

  Specijalistički diplomski stručni studij, MBA program U trajanju od jedne godine, 60 ECTS

  Smjerovi:

  Management • Marketing • Financije i bankarstvo • Kvantitativne financije • Računovodstvo, revizija i porezi • Financije i računovodstvo • Management informacijskih

  sustava • Upravljanje ljudskim potencijalima • General MBA program • On-line MBA.

  Executive EducationProgrami cjeloživotnog obrazovanja

  Prednosti studiranja na ZŠEM-u: • Studiranje u Zagrebu sa studentima iz Hrvatske i svijeta • Moderno opremljen kampus ZŠEM-a smješten u rezidencijalnom

  dijelu Zagreba * Radni jezici hrvatski i engleski • Profesori sa međunarodnim obrazovanjem i iskustvom ♦ Mogućnost međunarodne razmjene studenata na više od 90 sveučilišta u svijetu • Mogućnost nastavka MBA i doktorskih studija na uglednim svjetskim sveučilištima • Dokazana mogućnost zapošljavanja u kompanijama i bankama u Hrvatskoj i svijetu

  B E S T

  B U S IN E S S  

  S C H O O L IN  

  C R O A T IA

  Dedicated to quality.

  ZSEM is a member of AACSB International the Association to

   Advance Collegiate Schools of Business i www.aacsb.edu/about/   www.zsem.hr 

  f t m f r M i i i T

  http://www.aacsb.edu/about/ http://www.zsem.hr/ http://www.zsem.hr/ http://www.aacsb.edu/about/

 • 8/18/2019 Komunik Vjestine 2 Kolokvij

  3/57

  SUVREMENA 

  P O S L O V N A

  KOMUNIKACIJA 

  U b l i U ' j b n i £ u : . n u r j

  COURTLAND L. B O V E E Profesor Poslovnih komunikacija

  Počasni rukovoditelj C. Allen Paul

  Grossmont Coilege

  JOHN V, THILL Predsjednik i glavni izvršni rukovoditelj

  Global Communication Strategies

  MATE marketing tehnologija

 • 8/18/2019 Komunik Vjestine 2 Kolokvij

  4/57

 • 8/18/2019 Komunik Vjestine 2 Kolokvij

  5/57

  S. POGLAVLJE Ovladavanje timskom i interpersonalnom komunikacijom 3

  Kod implementacije mkija Rosen se suočio s uobičajenim izazovima uvođenja novih komunikacijskih alata: kako navesti ljude da odustanu od uobičajenih načina obavljanja stvari i prihvate promjenu? Znajući da vrijed nost wikjau kompaniji ovisi o stupnju doprinosa svih zaposlenika - prelazak samo jednog dijela osoblja na vvikije,  dok se ostatak drži starih običaja, ozbiljno bi narušio komunikaciju - upotrebu novog wikija potaknuo je pri

   jateljskim natjecanjem. Za svaku stvorenu stranicu tijekom tromjesečnog

  razdoblja zaposleniku ili zaposlenici je dana moguća kombinacija tvrtkinogsefa u kojem se nalazilo 1 000 dolara nagrade. S vremena na vrijeme, Rosen je također forsirao upotrebu wikija objavljivanjem važnih informacija samo na njemu.

  Kao što se često događa kompanijama koje se suoče s velik promjenama, tako je i prelazak na /̂izazvao previranja, Zaposlenici se podijelili u dvije skupine koje su se stalno sveđale oko najboljeg nači

  organiziranja informacija i našle se u tzv. „ratu prepravljanja" na wikju su konstantno jedni drugima prepravljali odluks. Postepeno su post kompromis koji je razriješio neslaganja i donio trajne koristi za tim rad i interparsonalnu komunikaciju u cijeloj tvrtki. Prema Rosenu, o

  iskustvo je „sve prisililo da nešto nauče o poslovima svojih kolega."1

  UČINKOVITOKOMUNICIRANJEUNUTARTIMA 

  Timska interakcija zaposlenika u odvjetničkoj tvrtki Rosen (opisana u Pogledu izbliza na

   početku poglavlja) predstavlja jedan od osnovnih elemenata interpersonalne komunikacije.

  Tim je jedinica od dvoje ili više ljudi koji imaju zajedničku misiju i dijele odgovornost za

   postizanje zajedničkog ci lja .2 Tim ov i za rješ av an je problem a i radne sk up ine okupljaju

  se kako bi riješili određene probleme i raspuštaju se kada se njihovi ciljevi ostvare, Takvi su timovi često šaroliki, odnosno sastoje se od ljudi iz različitih odjela koji su stručnjaci

  na različitim poljima i imaju različita zaduženja. Raznolikost mišljenja i iskustava može

  voditi boljem odlučivanju, ali konfliktni interesi mogu dovesti i do tenzija koje zahtijevaju učinkovitiju komunikaciju.

  Vijeća su formalni timovi koji se formiraju na duže vrijeme, a mogu postati stalan

  dio organizacijske strukture. Vijeća se obično bave zadacima koji se ponavljaju pa se,

   primjerice, vijeće direktora sas taje svaki mjesec kako bi planiralo strategije i ocjenjivalo rezultate,

  Koja god bila svrha i uloga tima, vi i vaše kolege iz tima morate biti sposobni učinko-

  vito komunicirati jedni s drugima, kao i s ljudima izvan vaših timova. Kao stoje istaknuto

  u prvom poglavlju, ova sposobnost često traži preuzimanje dodatne odgovornosti za ko-

  munikaciju: dijeljenje informacija s članovima tima, pažljivo slušanje njihovih izlaganja i

  oblikovanje poruka koje odražavaju zajedničke ideje i mišljenja tima.

  Članovi tima imaju zajedničku   misiju i dijele odgovornost za sv  posao.

  Učinkovita komunikacija ključ  je za svaki aspekt timskog roda

  Prednost i i nedostaci t imskog rada Kada su timovi uspješni, tada mogu povećati produktivnost, kreativnost i angažiranost

  zaposlenika, pa čak i sigurnost na poslu.3 Timovi su, najčešće, obilježje participativnog

  menadžmenta koji nastoji zaposlenike uključiti u proces donošenja odluka. Oni mogu

  imati značajnu ulogu u nastojanjima organizacije da ostvari svoje ciljeve, međutim, nisu

   prikladni za svaku situaciju  a čak i kada je su, kom panije moraju odvagnuti prednosti i

  nedostatke pristupa zasnovanog na timovima. Uspješan tim donosi brojne prednosti:4•

  -] CILJ UČENJA

  Navesti prednosti i nedostatke rada u timu

  • Povećana količina info rm acij a i zna nja. Razmjenom pojedinačnih iskustava tim ima

   pris tup većem broju informacija u procesu donošenja odluka.

  • Povećana raz nolik ost stavova. Č lanovi tima mogu unijeti razne perspektive u proces odlučivanja. Međutim, imajte na umu da, ako različita stajališta nisu usmjerena na

   postizanje zajedničkog cilja, tada ona mogu osuje titi napore tim a.5

  • Prih vaćan je rješ enj a. Oni koji sudjeluju u donošenju odluke vjerojatno će je i podr- žati i poticati druge da je prihvate.

  • Viša razi na d jelov anja. R ad u timu može osloboditi novu kreativnost i energiju među

  zaposlenicima koji dijele zajednički cilj i zajedničke odgovornosti. Učinkoviti timovi

  mogu pri rješavanju kompleksnih problema biti bolji od vrhunskih pojedinaca.6 Povrh

  toga, timovi ispunjavaju potrebu svakog radnika da pripada grupi, smanjuju dosadu

  na poslu, povećavaju osjećaj dostojanstva i vrijednosti te smanjuju stres i međusobne napetosti.

  Učinkoviti timovi mogu poveć  znanje, iskoristiti prednost i 

   različi tih stajališ ta i povećati vjerojatnost da če njihova   rješenja biti prihvaćena.

 • 8/18/2019 Komunik Vjestine 2 Kolokvij

  6/57

  3 6 1, DIO Razumijevanje osnova poslovne komunikacije

  Timovi moraju izbjeći negativne  učinke jednoumlja, skrivenih   motiva  i  pretjeranih troškova.

  Učinkovite timove karakterizira   jasna usmjerenost ka cilju,   otvorena i iskrena komunikacija,   odlučivanje zasnovano na   konsenzusu, kreativnost i  učinkovito prevladavanje 

   konflikata.

  2    CILJ UČENJA

  Identificirati osam

  smjernica uspješnog zajedničkog pisanja

  Uspješna suradnja zahtijeva   određene korake, od odabira   odgovarajućih partnera i  dogovaranja oko projektnih ciljeva

  Iako timski rad ima mnoge prednosti, on ima i brojne potencijalne nedostatke. gorem slučaju, rad u timu može biti frustrirajući gubitak vremena. Timovi moraj svjesni sljedećih potencijalnih nedostataka i djelovati tako da ih suzbiju:

  • Jednoum lje. Poslovni timovi mogu, poput drugih društvenih struktura, izvršit  pritisak prema prihvaćanju ustal jenih obrazaca ponašanja. J ed no um lje nastaje kad

  sak grupe natjera pojedince da zalome svoja suprotna ili nepopularna mišljenja. Torezultirati odlukama koje su gore nego odluke koje bi članovi tima samostalno do • Sk riveni motivi. Neki članovi tima mogu imati skriv ene mo tive  privatne, k

   produktivne motive, poput žel je da preuzmu kontrolu u grupi, da potkopaju člana ili da postignu poslovne ciljeve koji su suprotni misiji tima.

  • Tr ošak . Usklađivanje rasporeda, zakazivanje sastanaka i koordiniranje poslov kog sudionika projekta može iziskivati mnogo vremena i novca.

  Karakterist ike učinkovit ih t imova Da bi suradnici u timskom okružju bili učinkoviti, vi i vaši kolege morate biti uvjer svaki pojedinac posjeduje vrijedne kvalitete, znanje i vještine kojima doprinosi tim suradnici spremni su razmjenjivati informacije, propitkivati sporne teme i suočava konfliktima koji nastaju. Oni vjeruju jedni drugima i rade za zajedničku dobrobit organizacije, umjesto da se fokusiraju na vlastite ciljeve.7

   Najučinkovitiji timovi imaju jasan cilj , kao i osjećaj zajedničke usmjerenosti lju. Komuniciraju otvoreno i iskreno,

Search related