Click here to load reader

Komunik ácia s osobou so zrakovým postihnutím

 • View
  32

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Komunik ácia s osobou so zrakovým postihnutím. Mgr. Timea Hóková oddelenie sociálnych služieb. Názov projektu: Sme medzi vami Názov seminára: Zlepšime svoj prístup k ľuďom so zrakovým postihnutím Bratislava 9. 2. 2012. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Komunik ácia s osobou so zrakovým postihnutím

 • Komunikcia s osobou so zrakovm postihnutmMgr. Timea Hkovoddelenie socilnych sluiebNzov projektu: Sme medzi vami Nzov seminra: Zlepime svoj prstup k uom so zrakovm postihnutm Bratislava 9. 2. 2012 Realizovan s finannou podporou radu vldy SR v rmci dotanho programu Podpora a ochrana udskch prv a slobd. Za obsah tohto dokumentu je vlune zodpovedn nia nevidiacich a slabozrakch Slovenska.

 • Kto je lovek so zrakovm postihnutm?nevidiaci - s plnou stratou zrakovho vnmania, ale tie ten, ktor je schopn vnma maximlne svetlo, avak nie je schopn lokalizova jeho zdroj

  prakticky nevidiaci - m zachovan zvyky zraku tak, e doke vnma svetlo, obrysy, tvary predmetov, ale nedoke vyuva zrak ani s najlepou monou korekciou ako dominantn a jedin analyztor pri prci, orientcii alebo zskavan informci

  slabozrak - aj napriek najlepej monej korekcii m problmy s vykonvanm zrakovej prce, ale disponuje uitonmi zvykami zraku, ktor sa daj efektvne vyui

  osoba s poruchami binokulrneho videnia - m naruen funkn rovnovhu afyziologick spoluprcu pravho a avho oka

  udia s viacnsobnm postihnutm

 • o spsobuje zrakov postihnutie?

 • Katarakta: ochorenie oovky oovka strca svoju priehadnos spsobuje neostr videnie

 • Makulrna degenercia: ochorenie sietnice v mieste najostrejieho videnia, tzv. ltej kvrny dochdza k strate centrlneho videnia

 • Diabetick retinopatia: ochorenie sietnice, spsoben diabetom - cukrovkou krvn cievy vyivujce sietnicu praskaj a rozvetvuj sa, dochdza k vpadkom zornho poa

 • Glaukm: ochorenie spsoben zvenm vntroonm tlakom spsobuje znen zrakov ostros, poruchy zornho poa a stratu zraku

 • Problmy spojen so zrakovm postihnutm

 • Pohyb a orientciaSebaobsluhaZskavanie / spracvanie / odovzdvanie informciPoznvac procesPsychick problmy

 • Komunikcia s lovekom so ZP

 • Podvanie ruky

 • Pri komunikcii so ZP lovekom majte tvr otoen k nemu

  sprvne

 • Neobracajte sa s otzkami na sprievodusprvnenesprvne

 • Oznmte, ke odchdzate, upozornite, ke sa vrtite sp

  nesprvne

 • 1. Poloenie ruky s perom na miesto podpisu.Podpisovanie2. Poloenie prstu avej ruky na miesto podpisu.3. Priloenie podpisovej ablny na miesto podpisu.

 • Nepouvajte slov ako Tu a Tam

  naavo od Vaej avej ruky je tlaivo vpravo od Vaej avej ruky je perosprvne

 • Bez zbran pouvajte slov ako vidie, pozrie sa a nzvy fariebprezeranie hmatomprezeranie uchom

 • Nespoliehajte sa na gest

 • Nespoliehajte sa na gest

  nesprvne:Tam s dvere.sprvne:Dvere s asi 2 metre vpravo od Vs .

 • Presne informujte, kde ste o loveku so ZP dali

  sprvne:Taku mte na stolikevavo od Vs.nesprvne:Taku Vm polom sem.

 • Nebojte sa taktne upozorni na urit problm

 • Ke neviete ako pomc, optajte sa, lovek so ZP Vs intruuje, i a ak spsob pomoci potrebuje.

 • Techniky sprevdzania

 • Nadviazanie kontaktu

  Ponknutie ramena slovne a jemnm dotykom.

 • chop a pozcia

  chop za lakechop za rameno

 • Prechod cez dvere

 • Usdzanie

 • Schody a in nerovnosti

  Dopravn prostriedky - akanie na zastvke - nstup/vstup MHD- v dopravnom prostriedku uvonenie priestoru pri vodiovi a vyhradenho miesta- nstup do auta

  alie techniky sprevdzania

 • Zver - zhrnutie:V neznmom prostred dvajte ZP loveku dostatok informci .

  Slovne komentujte svoju innos.

  Ponechajte ZP loveku monos samostatne sa rozhodn.

  Ke neviete, ako pomc, optajte sa.

 • Kontakt: Mgr. Timea HkovOddelenie socilnych sluieb

  [email protected]@unss.skakujem za pozornos.

  *******

Search related