KOMPRESSOR KOMPRESSORI - Biltema ... KOMPRESSOR KOMPRESSORI 55B-90/55B-90N Tillverkat f£¶r Biltema Sweden

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of KOMPRESSOR KOMPRESSORI - Biltema ... KOMPRESSOR KOMPRESSORI 55B-90/55B-90N Tillverkat...

 • Art. 17-659, 17-662

  © 2015-01-09 Biltema Nordic Services ABOriginal manual

  KOMPRESSOR KOMPRESSORI

  55B-90/55B-90N

  Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84 91 10. Maahantuoja/Importör: Biltema Suomi Oy, Iltaruskontie 2, FIN-00750 Helsinki/Helsingfors. Puh.: +358-207 609 609 Importør: Biltema Danmark A/S, Boks 175, 9230 Svenstrup J, Tlf.: +45 70 80 77 70 www.biltema.com

 • Art. 17-659, 17-662

  © 2015-01-09 Biltema Nordic Services AB

 • Art. 17-659, 17-662

  3 © 2015-01-09 Biltema Nordic Services AB

 • Art. 17-659, 17-662

  4© 2015-01-09 Biltema Nordic Services AB

  INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 4. ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 5. ÖVERSIKTSBILD 6. MONTERING 7. SÄRSKILDA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 8. HANDHAVANDE 9. FÖRVARING 10. SERVICE OCH UNDERHÅLL 11. MILJÖ

  1. INTRODUKTION

  Denna bruksanvisning ska anses som en del av kompressorn och ska alltid förvaras tillsam- mans med denna. Om kompressorn säljs, ska bruksanvisningen överlämnas till den nye ägaren. Förvara alltid bruksanvisningen på en för operatören lättillgänglig plats och se till att den bevaras i gott skick.

  Denna manual innehåller viktig information om maskinens användning och dess säker- hetsrisker. Alla operatörer uppmanas att läsa manualen före användning och vara särskilt uppmärksamma på dessa symboler:

  Denna symbol betyder risk för allvarlig olycka.

  OBS! Denna symbol betyder risk för mindre person- skada eller maskinskada.

  2. TEKNISKA DATA

  Art nr 17-659 17-662

  Modell 55B/90 55B/90N

  Pumphustyp Tvåstegs remdriven

  Tvåstegs remdriven

  Spänning V/Hz 3x400/50 3x230/50

  Effekt hp/kW 5,5 / 4,0 5,5 / 4,0

  Strömförbruk- ning

  A 9,6 16,6

  Varvtal rpm 1370 1370

  Max tryck bar 10 10

  Genomlupen luftmängd

  l/min 582 582

  Fri avgiven luft- mängd 6 bar

  l/min 490 490

  Ljudtryck (LdB) dB 72 72

  Tankvolym l 90 90

  Skyddsklass IP 54 IP 54

  Mått cm 100x48x94

  Vikt kg 107 107

  3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE

  Denna kompressor har konstruerats och tillver- kats för att vara en tryckluftskälla, all annan an- vändning är förbjuden. Den kan således förses med användbara tillbehör/verktyg för renblås- ning, rengöring, luftpåfyllning, sprutmålning, samt med mindre tryckluftsverktyg. För korrekt användning av tillbehören ska respektive bruksanvisning läsas. Även om kompressorn är termiskt skyddad med ett motorskydd, som automatiskt griper in när säkerhetsnivåerna överskrids, är den ej konstruerad för kontinu- erlig drift.

  KOMPRESSOR 55B-90/55B-90N

 • Art. 17-659, 17-662

  5 © 2015-01-09 Biltema Nordic Services AB

  • Försäkra dig om att platsen där du lackerar har ett tillräckligt luftombyte. Eventuellt färgstoft i luften får ej komma in i kompres- sorns luftintag.

  • Försäkra dig om att omgivningstemperatu- ren är mellan +5 °C och +45 °C.

  • Använd alltid hörselskydd. • Följ alltid underhållsprogrammet i bruksan-

  visningen. • Använd endast originalreservdelar vid

  underhåll av kompressorn.

  4.3 Att inte göra: • Placera aldrig kompressorn på ett slut-

  tande underlag. Underlaget får ej luta mer än 15°.

  • Låt inte tryckströmbrytaren vara i läge ON på kompressorn över natten, eventuellt brott i ansluten tryckluftslang medför att kompressorn arbetar kontinuerligt, då överhettas pumphuset och elmotorn vilket kan orsaka allvarlig skada på kompressorn.

  • Rör aldrig pumphuset eller matarröret eftersom de blir mycket varma under drift (de är även varma efter att kompressorn stannat).

  • Sprutlackera aldrig i dåligt ventilerade utrymmen eller i närheten av eld.

  • Placera aldrig brännbara föremål, ny- lon- eller tygföremål i närheten av eller på kompressorn.

  • Flytta aldrig kompressorn då det finns tryck i tanken.

  • Använd aldrig kompressorn om elkabeln är trasig eller om anslutningen inte är korrekt.

  • Använd aldrig kompressorn då brandfara eller explosionsrisk föreligger.

  • Använd aldrig kompressorn i fuktig eller dammig miljö.

  • Rikta aldrig en luftstråle mot personer eller djur.

  • Tillåt aldrig någon att använda kompres- sorn utan tillräcklig kunskap om dess drift och användning.

  • Använd aldrig kompressorn utan luftfilter. • Utför aldrig något ingrepp på säkerhets-

  och justeringsanordningar. • Anslut aldrig utloppsslangar med lägre

  max. tillåtet tryck än kompressorns max. tryck.

  4. ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR

  4.1Produktidentifikation Kompressorn identifieras av typskylten som innehåller följande data:

  1) Fabrikat 2) CE-märkning, tillverkningsår 3) TYPE = kompressorns benämning

  CODE = kompressorns artikelnummer SERIAL N. = kompressorns serienummer (ska alltid anges vid serviceförfrågan)

  4) Genomlupen cylindervolym/fri avgiven luftmängd vid 6 bar (l/min)

  5) Max. drifttryck (bar), kompressorns buller- nivå dB(A).

  6) Elektriska data: matningsspänning (V/fas), frekvens (Hz), strömförbrukning (A), effekt (hk och kW), varvtal (rpm).

  7) Eventuella andra typgodkännanden.

  4.2 Att göra: • Kontrollera att nätspänningen stämmer

  överens med vad som anges på typskylten. • Lär dig snabbt stänga av kompressorn och

  att använda alla kontroller. • Före varje underhållningsingrepp är det

  nödvändigt att tömma kompressorns behållare och koppla ifrån strömmen för att förhindra eventuella ofrivilliga starter.

  • Efter underhållningsgrepp är det nödvän- digt att försäkra sig om att alla komponen- ter är korrekt återmonterade.

  • Håll barn, djur och övriga obehöriga på behörigt avstånd från arbetsområdet för att undvika skador orsakade av kompressorn eller apparatur som är ansluten till den.

  • Läs noggrant anvisningarna för respektive tillbehör som är installerat, speciellt om lackeringssystem används.

 • Art. 17-659, 17-662

  6© 2015-01-09 Biltema Nordic Services AB

  5. ÖVERSIKTSBILD

  1. Tryckströmbrytare ON/OFF 2. Tryckregulator med vattenavskiljare 3. Snabbkoppling 4. Manometer, utgående tryck 5. Manometer, tanktryck 6. Säkerhetsventil 7. Pumphus 8. Luftfilter 9. Drivrem 10. Elmotor 11. Oljepåfyllningsplugg 12. Oljenivåglas 13. Hjul 14. Dräneringsventil 15. Matarrör 16. Länkhjul 17. Kulventil, tank 18. Handtag

 • Art. 17-659, 17-662

  7 © 2015-01-09 Biltema Nordic Services AB

  Förbjudet att dra ut kontakten eller slå ifrån hu- vudströmbrytaren för att stänga av kompres- sorn. Använd dig istället av tryckströmbrytaren.

  7.2 Risker vid användning av en kompressor • Risk för elstöt - Använd aldrig en kompres-

  sor om den, dess elkabel eller eventuell förlängningskabel varit utsatt för regn eller väta.

  • Risk för rörliga delar - Utför aldrig service, reparation eller demontera skydd och öppna luckor då kompressorn är ansluten till elnätet.

  • Risk för tryckluft - Utför aldrig service el- ler reparation då det finns tryck i tanken. Kontrollera först att tanken är tom innan service eller reparationsarbetet påbörjas.

  • Risk för brännskada - Vid komprimering av luft bildas värme. Vidrör aldrig topplock, matarrör eller övriga delar på pumphuset under eller strax efter användning. De kan bli mycket heta. Vidrör därför aldrig pump- huset förrän kompressorn svalnat efter ca. 30 minuter.

  • Risk för brand - Bygg aldrig in en kompres- sor i ett för litet utrymme utan tillräcklig kylning. Lämna aldrig en kompressor igång utan regelbunden tillsyn varannan timme.

  7.3 Säkerhetsanordningar

  Använd aldrig kompressorn om någon säker- hetsanordning ej fungerar eller saknas. Tryckströmbrytare med inbyggt motorskydd (1) Kompressorn sätts på och stängs av med tryckströmbrytaren.

  Start - Vrid strömbrytaren till läge ON eller tryck ned den gröna knappen. Stopp - Vrid strömbrytaren till läge OFF eller tryck ned den röda knappen.

  6. MONTERING

  Kompressorn levereras i princip monterad, det är bara hjulen och länkhjulet som ej är monterat. Placera kompressorn på två stöd och skruva fast hjulen och länkhjulet. Avlägsna plastpluggen och sätt i oljepåfyllningspluggen. Spara förpackningen och förvara den på lämp- lig plats med tanke på eventuell förflyttning av kompressorn eller åtminstone så länge garantin gäller. På så sätt blir det också lättare och säk- rare att skicka den på eventuell service. Lämna sedan förpackningen till behörig myndighet för återvinning.

  7. SÄRSKILDA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

  7.1 Symboler på kompressorn På kompressorn sitter olika etiketter som är till för att varna för eventuella risker för fara, samt informera om korrekt uppträdande vid användning av kompressorn eller i speciella situationer. Dessa etiketter är mycket viktiga och måste respekteras.

  Varning: Risk för elstöt.

  Varning: Enheten är fjärrstyrd och kan starta utan förvarning.

  Läs noggrant igenom hela bruksanvisningen.

 • Art. 17-659, 17-662