kompjuterski recnik

  • View
    1.105

  • Download
    52

Embed Size (px)

Text of kompjuterski recnik

baud koliko bandwidtha sredstvo prenosa poseduje. Njegova tehni~ka definicija je nivo prenosa u sekundi, mada nikom nije jasno {ta to zna~i. Ve}ina ljudi vi{e voli da koristi izraz bit u sekundi, jer je lak{i za razumevanje. BBS Vidite: bulletin board system Bend (savijanje) Modifajer koji deformi{e objekat primenom torzije oko selektovane ose. Best Fit (najbolje pode{ena veli~ina) Dvostruki klik na crtu koja razdvaja kolone u datasheet (tabelarnom) na~inu prikaza pro{iruje kolonu nalevo od pokaziva~a mi{a, kako bi se najbolje podesio pogled na sve podatke u koloni. beta test Test programa koji se zasniva na premisi da je "izrada programa prakti~no zavr{ena, ali zbog toga {to je potrebno dodatno sre|ivanje programa, da}emo ga ve}em broju ljudi". Bevel (bevel) Pljosnata prelazna ravan postavljena izme|u dve druge ravni, obi~no pod uglom koji predstavlja polovinu razlike izme|u tih dveju ravni. Bezier curve (Bezierova kriva) Kriva definisana pozicijom dve krajnje ta~ke i ~etiri ta~ke, ~ija udaljenost i ugao od krajnjih ta~aka odre|uju oblik krive. Bias (zakrivljenje) U TCB kontroleru animacije, zakrivljenje pode{ava lokaciju ta~ke maksimalnog ekstremuma putanje, ili kontrolne krive u odnosu na klju~ni frejm. bidirectional parallel port (dvosmerni paralelni port) Defini{e mogu}nost {tampa~a da prenosi informacije u dva smera kroz printerski kabl. Ulaz, obi~no, podrazumeva podatke, ili kontrolne znakove za {tampa~, dok izlazni signal, obi~no, sadr`i informacije o statusu {tampa~a i kodove gre{aka. bidirectional support (bidirekciona podr{ka) Defini{e sposobnost {tampa~a da vr{i transfer informacija u oba smera kroz kabl {tampa~a. Ulaz, obi~no, sadr`i podatke, ili kontrolne16

bits per second (bps) karaktere {tampa~a, a izlaz informaciju o statusu {tampa~a, ili kodovima gre{aka. Binary Large Data (binarni veliki podaci) Videti: BLOB binary value (binarna vrednost) Odnosi se na predstavljanje podataka sa osnovom 2 u Windows Registru. Koristi se za dr`anje statusnih, ili drugih informacija, prikladnih za binarni format. binary Format kodiranja podataka koji je kompaktniji od ASCII kodiranja, ali je ponekad manje razumljiv starijem hardveru i softveru. BIOS Basic Input/Output System. Kod zapreten u ROM-u (read only memory, memoriji u koju se ne mo`e ni{ta upisivati), ili na Flash memorijama, na mati~nim plo~ama. Omogu}ava komunikaciju izme|u kompjutera i periferija. bit Osnovna jedinica ra~unarske informacije (to je kovanica re~i binary i digit). Ra~unari obavljaju sav svoj posao, manipuli{u}i serijom visokih i niskih elektri~nih napona. Prvi je predstavljen brojkom 1, a drugi 0. Ovi bitovi koriste se za predstavljanje apsolutno svega {to se de{ava unutar Va{e ma{ine. Uvrnuto, zar ne? Bitmap Image (bitmapirana slika) Odre|eni format u kojem se javlja grafi~ki fajl. To je standardni format za Windows okru`enje. Bitmap (bitmapa) Termin koji se odnosi na sliku zapisanu u vidu ta~aka, ili piksela. Primeri bitmap fajl formata su TIF, Targa, JPEG i GIF. BITNET Velika mre`a koja je povezana sa Internetom. Pre nego {to su Internet prihvatile obrazovne institucije, BITNET je bio njihova mre`a za komuniciranje. bits per second (bps) Druga, vi{e prihva}ena mera bandwidtha. Kako je potrebno osam bitova za opis jednog karaktera, sred17

bits per second (bps) stvo prenosa kapaciteta, recimo, 8bps, bi poslalo podatke izuzetno malom brzinom od jednog karaktera u sekundi. Bandwidth se, uglavnom, meri u kilobitima u sekundi (Kbps hiljadu bitova u sekundi). Tako, na primer, 28.8Kbps modem radi sa 28,000 bitova u sekundi. Kona~no, megabiti u sekundi su naj~e{}a mera (Mbps - milioni bitova u sekundi). bit-spit Svaki oblik digitalne korespondencije. bleed Pro{iriti se van ivice strana. blend color (boje preliva) Boja koja se kombinuje sa bojom pozadine prozora, da bi se dobio preliv. blend (preliv) Gradijent dobijen kombinacijom dve, ili vi{e boja. Blinn (blin) Metod sen~enja koji pru`a smuting (izgla|ivanje) i ta~ke visoke osvetljenosti koje nisu toliko sjajne kao ta~ke visoke osvetljenosti kod Phonga. Nazvan po njegovom tvorcu Jim Blinnu. BLOB (Binary Large Data) Velika koli~ina binarnih podataka, koji su uskladi{teni unutar neke Oracle baze podataka. BLOB podaci mogu se sastojati iz audio podataka, video podataka, slika, dokumenata, i tako dalje; obi~no se skladi{te kao LONG podaci. block (blok) Najmanja jedinica skladi{tenja u Oracle bazi podataka. Blok baze podataka sadr`i informacije u zaglavlju, koje se ti~u i samog bloka, a ne samo podataka. Bluescreen (bluskrin) Plava pozadina koja slu`i kao scena za glumce. Plava boja mo`e se ukloniti nakon snimanja i zameniti druga~ijom pozadinom. Kostimi i pomo}ni scenski pribor ne smeju da sadr`e plavu, ili ljubi~astu boju, po{to proces kompozitovanja funkcioni{e tako {to svi plavi, ili ljubi~asti elementi postaju providni. Alternativa je grinskrin (greenscreen), koja dozvoljava plave i ljubi~aste objekte, ali ne i zelene.18

boot BMP files (BMP fajlovi) Windows standardni format grafi~kih podataka. Ovo je rasterizovani format grafi~kih podataka, koji ne uklju~uje bilo koji oblik kompresije. OS/2 mo`e, tako|e, koristiti ovaj format podataka za ~uvanje slika razli~itih tipova. body Deo web dokumenta u koji unosite tekst i tagove. Vidite, tako|e: head. Bones Deformation (deformacija kosti) Tehnika animiranja objekta (obi~no karaktera) definisanjem i animiranjem unutra{njeg skeleta koji automatski deformi{e okolnu mre`u. Character Studio i Bones Pro su dva plagina koja izvr{avaju ovu funkciju. book file QuarkXPressov fajl sa informacijama o grupi XPressovih dokumenata, koji zajedno formiraju ve}i dokument kao {to je knjiga. bookmark (oznaka na strani) Nevidljivo ozna~eno mesto na web strani, na koje korisnik mo`e biti direktno upu}en posredstvom URL-a, ili hyperlinka. U URL-u, bookmark imena se predstavljaju oznakom za funtu (pound), kao na primer: http//www.server.com/mypage.html#bookmark1. Nekim ljudima je poznat i pod imenom anchor (sidro), ali se takav izraz ne pominje u FrontPage 97 re~niku. Boolean Operation (bulova operacija) Grupa komandi za dodavanje, oduzimanje, ili spajanje objekata, koji se ~esto koriste za preobli~avanje, ili bu{enje objekata. boot Kompjutera{i Vam ne}e re}i da startujete svoj ra~unar, ve} da ga bootujete. Me|utim, to ne zna~i da svoj monitor treba da {utnete preko sobe. Izraz booting poti~e od engleskog izraza "pulling oneself up by one's own bootstraps" koji ima zna~enje "samostalni prelazak na normalan rad, bez pomo}i sa strane" i odnosi se na ~injenicu da ra~unar mo`e u19

boot svoju memoriju da u~ita sve {to mu je potrebno da bi normalno radio, bez pomo}i od osoba kao {to smo Vi, ili ja. border (ivi~njak) Linija koja se postavlja na jednu ili sve ~etiri strane tekstualnog bloka, grafike, dijagrama, ili tabele. bounce Vra}anje e-mail poruke zbog neke vrste gre{ke, bps Vidite: bitovi u sekundi. Bound Control (vezana kontrola) Kontrola na formi, ili izve{taju koja je vezana za odre|eno polje u pridru`enoj tabeli, ili upitu. Bounding Box (baunding boks) Zamena u vidu kvadrata koji ima iste generalne dimenzije kao taj objekat. Baunding boksovi zamenjuju objekte sa kompleksnim mre`ama u toku pomeranja, ili drugih translacija, da se sistem ne bi opteretio iscrtavanjem velike koli~ine mre`e. Box Coordinates (koordinate kocke) Tip mapiranja koordinatnog sistema koji odgovara pravougaonim objektima, a koji primenjuje koordinate slika iz {est razli~itih smerova, po jedan za svaku povr{inu objekta. bps (bitova u sekundi) Mera brzine preno{enja podataka; broj bitova podataka koji mogu da se prenesu u sekundi. Brzina kojom modem, ili drugi komunikacioni ure|aji izbacuju podatke preko telefonske linije, ili kabla. broken link (pokidana veza) Hyperlink koji pokazuje na neva`e}u, nepostoje}u destinaciju, odnosno na onu koja se ne odaziva. Prekinute veze pojavljuju se u grafi~kom obliku kod pogleda Hyperlinks View u FrontPage Exploreru. browser (pretra`iva~) Web klijent, odnosno softverska aplikacija koja se koristi za pregled i interakciju sa web stranama; primer za ovo su: Microsoft Internet Explorer i Netscape Navigator (vidite: client). Program koji koristite za surfovanje po sajtovima na World Wide Webu. Pretra`iva~ koji se dobija20

Bump Map sa Windowsom 98 zove se Internet Explorer. BTW Skra}enica za By The Way (uzgred); u e-mail porukama i porukama u diskusionim grupama ~esto se koristi. buffer (bafer) Koli~ina memorije koja se koristi za skladi{tenje podataka. Bafer skladi{ti podatke koji }e se upravo koristiti, ili su upravo kori{}eni. U mnogim slu~ajevima, baferi su unutarmemorijske kopije podataka, koji se, tako|e, nalaze na disku. Baferi se mogu koristiti kao kopija podataka za brz pristup ~itanju, mogu se modifikovati i zapisivati na disk, ili mogu biti kreirani u memoriji, kao privremeno skladi{te. U Oracleu, baferi baze podataka iz SGA skladi{te najskorije kori{}ene blokove podataka iz baze podataka. Skup bafera blokova baze podataka se zove ke{ bafera baze podataka. Baferi koji se koriste za privremeno skladi{tenje redo zapisa, dok ne budu mogli da se zapi{u na disk, se zovu baferi dnevnika izmene. ^ist bafer je bafer koji nije modifikovan. Zbog toga {to taj bafer nije promenjen, nije potrebno da ga DBWR zapisuje na disk. Prljav bafer je bafer koji je modifikovan. bullet Pokaziva~ koji se koristi da istakne elemente na listi. Buleti su, obi~no, ta~ke, ali mogu da budu i male strelice, ili da imaju ~itav niz drugih oblika. bulleted list (lista sa bulitima) Lista sli~na listi sa brojevima koja se sastoji iz vi{e uvu~enih pasusa, a bulit (oznaka u vidu ta~ke, ili {triklira) se nalazi levo od prvog reda svakog pasusa. Lista za bulitima se ~esto koristi za nabrajanje stavki, ili za rezimiranje najva`nijih ta~aka. bulletin board system (BBS) Kompjuterski sistem sa kojim drugi ra~unari mogu da se pove`u, da bi njihovi korisnici mogli da ~itaju i ostavljaju poruke, ili uzimaju i ostavljaju datoteke. Bump Map (reljefna, ili bamp mapa