Click here to load reader

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI ... eksplodert, sosiale medier har gjort «alle» til journalister og redaktører, og den enkelte innbyggers mulighet for innsyn og deltakelse, har økt formidabelt

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of KOMMUNIKASJONSSTRATEGI ... eksplodert, sosiale medier har gjort «alle» til journalister...

 • K O M M U N I K A S J O N S S T R A T E G I

  Vedtatt av Gjøvik kommunestyre 17.03.2016

 • 2

  I N N H O L D S F O R T E G N E L S E S T R A T E G I S K D O K U M E N T 3

  B A K G R U N N 3 Digitalisering og brukermedvirkning 4 Åpenhet, ytringsfrihet 4 Oppsummering 5

  N O E N D E F I N I S J O N E R 5 Hva er informasjon og hva er kommunikasjon? 5 Kommunikasjon i kommunen – hvorfor og hvordan? 6 Kommunikasjon som virkemiddel i det daglige arbeidet 6 Kommunikasjonsplan 6

  K O M M U N I K A S J O N S P R I N S I P P E R I G J Ø V I K K O M M U N E 7 Kommunikasjon er et lederansvar 7 Ekstern kommunikasjon 7 Intern kommunikasjon 7 Kommunikasjonsutfordringer/oppgaver 7 Målgrupper 8

  A N S V A R O G R O L L E R 8 Rådmannen 8 Politikernes oppgaver og ansvar 8 Ordfører 8 Ledere 9

  K O M M U N I K A S J O N S K A N A L E R 9 Digital kommunikasjon 9 Papir 9 Direkte kommunikasjon med kommunens virksomhet og ansatte 10 Ansikt til ansikt 10

  S O S I A L E M E D I E R 11

  R E T N I N G S L I N J E R O G G O D E R Å D 12 Før start 12 Hvis vi velger å etablere oss 12 Ansattes bruk av sosiale medier 13

  G J Ø V I K K O M M U N E O G M E D I E N E 14 Hvem kan uttale seg? 14 Når mediene tar kontakt 14 Når vi tar kontakt med mediene 15

 • 3

  K O M M U N I K A S J O N S S T R A T E G I F O R G J Ø V I K K O M M U N E

  S T R A T E G I S K D O K U M E N T

  Dette strategiske dokument er bygget på Gjøvik kommunes visjon og vårt felles mål, «Motor for vekst og utvikling», kommunens verdier, «kompetanse, engasjement og respekt», samt våre øvrige overordnede mål og styringsdokumenter. I tillegg er gjeldende lover, forskrifter og prinsipper for offentlig kommunikasjon, lagt til grunn.

  Dokumentet er utarbeidet på bakgrunn av en grundig analyse av dagens situasjon, nye utviklingstrekk og trender, men også egne vurderinger av innhentede ønsker og behov.

  Kommunikasjonsstrategien skal være førende for å skape et godt og helhetlig kommunikasjons- arbeid, og gi de nødvendige rammer og føringer for hvordan Gjøvik kommune skal være synlige og tilstede i det offentlige rom. Gjøvik kommune skal være opptatt av å drive aktiv informasjon om sin virksomhet, og legge til rette for åpenhet og innsyn i forvaltningen. Gjøvik kommune skal aktivt legge til rette for å møte innbyggerne på de arenaer de til enhver tid befinner seg. Vi skal være tilgjengelige i direkte dialog, men også i de mange andre og ulike kommunikasjonskanalene som er aktuelle. Gjennom den digitale utviklingen gis det stadig nye muligheter for å informere og kommunisere. Gjøvik kommune må gjennom dette vise betydelig evne og vilje til stadig endring i måten å kommu- nisere på. Gjøvik kommune skal være aktivt tilstede og aktive brukere av sosiale medier.

  Dette dokumentet inneholder målsettinger og strategiske tiltak for hvordan kommunen skal informere og kommunisere med sine innbyggere, sine ansatte, sine samarbeidspartnere og andre interessenter. En plan for både intern og ekstern kommunikasjon.

  «Uten god internkommunikasjon fungerer heller ikke den eksterne.»  

  B A K G R U N N

  Hver eneste dag kommuniserer Gjøvik kommune med sine innbyggere, virksomheter, grupper og enkeltmennesker. Kommunen er tilgjengelig på mange forskjellige arenaer og i mange ulike kanaler. God dialog er en forutsetning for gode relasjoner. Forventningene til det offentlige øker stadig, og mange grupper i befolkningen gis stadig flere rettigheter. Gjøvik kommunes legitimitet og omdømme er avhengig av at det er samsvar mellom de forventningene innbyggerne har, og kvaliteten på det vi leverer av tjenester og tilbud.

  Dette er krevende og stiller høye krav til kommunen som leverandør. Det er viktig at vi i vår kommunikasjon må være tydelige på hva som kan forventes og leveres.

 • 4

  Digitalisering og brukermedvirkning Det har skjedd store endringer på kommunikasjonsområdet de seneste årene. Bruken av internett har eksplodert, sosiale medier har gjort «alle» til journalister og redaktører, og den enkelte innbyggers mulighet for innsyn og deltakelse, har økt formidabelt. Dette stiller store krav til omstilling i en kommunes måte å kommunisere på. Samtidig gir det åpning og nye muligheter for å trekke innbyggerne sterkere med i de demokratiske prosessene.

  Åpenhet, ytringsfrihet

  Ansatte og Ytringsfriheten Gjøvik kommune ønsker en fri og åpen debatt omkring sin virksomhet, og også at egne ansatte skal ta del i den. Ansattes stemmer er viktige og nødvendige i diskusjoner om utvikling og framtid. Retten til å ytre seg gjelder også innenfor eget arbeidsområde og fagfelt. Det må, via de retningslinjer og rutiner som gjelder, oppmuntres til aktiv deltagelse og engasjement. Gjøvik kommune skal ha gode rutiner og systemer for frie ytringer.

  Den alminnelige ytringsfriheten er hjemlet i: - Grunnlovens § 100, - Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) artikkel 10 - og Arbeidsmiljølovens kapittel 62 § 2-4 om varsling av kritikkverdige forhold

  Det er derfor viktig å ta utgangspunkt i den helt overordnende rettigheten, ytringsfrihet for alle.

  Det er inngrep i ytringsfriheten som skal begrunnes, ikke omvendt.

  Ytringsfriheten er likevel ikke helt uten grenser. Både Grunnloven og EMK åpner for at det kan settes begrensninger. Disse begrensningene må være klart definerte og forankret i særlig tungtveiende hensyn. Taushetsplikten er eksempel på et slikt hensyn.

  Det vanligste konfliktområdet, og det som volder mest diskusjon og uenighet i arbeidslivet, er avvei- ninger mellom ansattes ulovfestete lojalitetsplikt og ytringsfriheten. På samme måte som i mange andre typer kontraktsforhold, er partene i et arbeidsforhold forpliktet til å forholde seg lojalt overfor den andre parts interesser.

  Begrensninger i ytringsfriheten som begrunnes i lojalitetsplikten, skal gjelde ytringer som påviselig skader eller kan skade arbeidsgivers interesser på en unødvendig måte.

  Dette kan noen ganger være vanskelige avveininger, men det er ikke slik at arbeidsgivers styrings- rett gir en generell adgang til å sanksjonere mot ytringer som anses som ubehagelige, uheldige eller uønskede.

  Hvor grensene skal gå for ansattes ytringsfrihet, vil måtte bero på en avveining av generelle hensyn og en konkret vurdering i det enkelte tilfelle. Arbeidsgiverrepresentantenes private standpunkt i sak, skal ikke være en del av den vurderingen. Relevante momenter i en slik vurdering vil være:

 • 5

  - ytringens innhold - ytringens form - identifikasjonsfaren, i hvilken grad det er fare for at en uttalelse blir tolket som noe annet enn den ansattes personlige og faglige standpunkt - kanaler hvor ytringene lanseres. Her er det snakk om både interne og mer offentlige arenaer

  Andre hensyn som må vurderes er: - den ansattes funksjon i virksomheten - tidspunktet for ytringen - formålet med ytringen

  Ytringsfrihet og ytringsrett, men ikke ytringsplikt Ytringsfriheten er en demokratisk og grunnlovsfestet rett, og dens mål er å kunne bringe uenighet og debatt ut i det offentlige rom, ikke primært som en rettighet for den enkelte, men som en nødvendighet for demokratiet og samfunnet.

  Likevel vil det være fornuftig å stille noen spørsmål om hvor, når og på hvilken måte ytringene skjer. Det er viktig at Gjøvik kommune som arbeidsgiver, etablerer og sikrer gode arenaer og trygge fora for debatt og meningsbryting, der det gis rom og plass for uenighet og diskusjon. Arenaer der det gis mulighet for reell innflytelse og deltagelse i prosesser som påvirker egne arbeidsplasser og arbeids- områder.

  Det er et særlig lederansvar å drive interne prosesser med stor grad av involvering og medvirkning, med nødvendig informasjon og med reelle muligheter for innflytelse og påvirkning i en tidlig fase.

  I en så stor organisasjon som Gjøvik kommune, vil det være helt avgjørende at tjenesteveiene er åpne og uten for mange hinder. Det er en målsetting at problemer og eventuelle konflikter løses nærmest mulig der de er skapt. Åpen dialog og løsningsorientert ledelse er nødvendig. Alternativene vil alltid være å løfte problemstillingene opp til et høyere internt nivå, eventuelt helt til rådmannen.

  Oppsummering Gjøvik kommune har, som arbeidsgiver, som mål å utvikle sitt arbeid og sine tjenester på en måte som involverer alle relevante parter i organisasjonen, og som skaper gode møteplasser for menings- utveksling og debatt. Det er avgjørende viktig å skape en kultur som gir stort rom for medvirkning, og som tåler uenighet. På den måten gis de beste forutsetningene for de beste avgjørelsene. Samtidig må det være slik at lojaliteten til lovlig fattede vedtak er stor, og at avgjørelser som er tatt, følges opp på en offensiv og positiv måte. Da blir det viktig å gjøre det som skal til for at vedtakene får så gode, og så få uheldige, konsekvenser som mulig.

  N O E N D E F I N I S J O N E R

  Hva er informasjon og hva er kommunikasjon? - informasjon handler om å formidle opplysninger på en slik måte at mottakeren forstår dem og kan nyttiggjøre seg dem. Enkelt definert som en monolog der et budskap formidles via den mest funksjonelle kanalen, men uten krav om umiddelbar respons eller tilbakemelding - kommunikasjon blir et verktøy som kan defineres som dialog, som informasjon med en forventning om respons/tilbakemelding. En gjensidig utveksling av informasjon og synspunkter på alle nivåer

 • 6

  K

Search related