Click here to load reader

PATTEGRISDØDELIGHED I DK · PDF file Desuden har Marianne Kjær Bonde og Tina Albertsen læst korrektur og Mette Graves Madsen har forestået opsætning af rapporten. Endelig har

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PATTEGRISDØDELIGHED I DK · PDF file Desuden har Marianne Kjær Bonde og Tina...

 • DET JORDBRUGSVIDEN- SKABELIGE FAKULTET

  INSTITUT FOR HUSDYRBIOLOGI OG SUNDHED

  PATTEGRISDØDELIGHED I DK MULIGHEDER FOR REDUKTION AF PATTEGRISEDØDELIGHEDEN I DANMARK

  PEER-REVIEWED INTERN RAPPORT

  Lene Juul Pedersen, Peer Berg Erik Jørgensen Marianne Kjær Bonde Mette S. Herskin Kristian Møllegaard Knage-Rasmussen Anne Grete Kongsted Charlotte Lauridsen Niels Oksbjerg Hanne Damgaard Poulsen Daniel Alberto Sorensen Guosheng Su Martin Tang Sørensen Peter Kappel Theil Karen Thodberg Karin Hjelholt Jensen Institut for Husdyrbiologi og Sundhed Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Blichers Allé 20 Postboks 50 8830 Tjele

  Interne rapporter indeholder hovedsagelig forskningsresultater og forsøgsopgørelser som primært henvender sig til DJF medarbej- dere og samarbejdspartnere. Rapporterne kan ligeledes fungere som bilag til temamøder. Rapporterne kan også beskrive interne forhold og retningslinier for DJF .

  Publikationer fra Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet kan downloades på www.agrsci.au.dk

  Tryk: www.digisource.dk

  Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 128 Offentligt

 • PATTEGRISDØDELIGHED I DK

  1

  Forord ....................................................................................................................... 3 

  Sammendrag ............................................................................................................ 5 

  Summary ................................................................................................................... 6 

  KAPITEL 1  FAKTA OM PATTEGRISEDØDELIGHED I DANMARK .......................................................... 8 

  1.1  UDVIKLING SIDEN 1992 I PATTEGRISEDØDELIGHED ................................................................................ 8  1.2  UDVIKLING GENNEM DE SENESTE 20 ÅR I AVL RELATERET TIL REPRODUKTION .......................................... 9  1.3  UDVIKLING GENNEM DE SENESTE 20 ÅR I OPSTALDNING I FARESTALDEN OG DRÆGTIGHEDSSTALDEN ...... 12  1.4  PATTEGRISEDØDELIGHED I UDLANDET ................................................................................................. 12  1.5  SAMMENFATNING ............................................................................................................................... 15 

  KAPITEL 2  HVAD DØR GRISENE AF OG HVILKE EGENSKABER VED GRISENE DISPONERER FOR DØDELIGHED? ............................................................................................................................................... 16 

  2.1  TOTAL DØDELIGHED ........................................................................................................................... 16  2.2  DØDFØDTE GRISE .............................................................................................................................. 17  2.3  IHJELLÆGNING ................................................................................................................................... 18  2.4  SULT OG KULDE ................................................................................................................................. 19  2.5  SYGDOM ............................................................................................................................................ 19  2.6  VELFÆRDSMÆSSIGE KONSEKVENSER FOR DE DØENDE GRISE ............................................................... 20  2.6.1  Dødfødte .................................................................................................................................. 21 

  2.6.2  Kulde ........................................................................................................................................ 21 

  2.6.3  Sult ........................................................................................................................................... 22 

  2.6.4  Sygdom/skader ........................................................................................................................ 22 

  2.6.5  Kvælning .................................................................................................................................. 22 

  2.7  SAMMENFATNING ............................................................................................................................... 22 

  KAPITEL 3  STRATEGIER TIL REDUKTION AF TIDLIG PATTEGRISEDØDELIGHED .......................... 24 

  3.1  FØDSEL AF FÆRDIGUDVIKLEDE GRISE MED HØJ VITALITET OG AF PASSENDE STØRRELSE ........................ 24  3.1.1  Avl for fødselsvægt og overlevelse .......................................................................................... 24 

  3.1.2  Fødsel af større og mere levedygtige grise gennem fodring af soen sidst i drægtighed ........ 27 

  3.1.3  Fødsel af større grise og mere levedygtige grise gennem forbedret management ................ 29 

  3.2  SIKRING AF AT GRISEN ER I STAND TIL HURTIGT AT KOMME TIL PATTERNE OG INDTAGE RÅMÆLK .............. 32  3.3  SIKRING AF GRISENS MULIGHED FOR AT INDTAGE RÅMÆLK/MÆLK ......................................................... 32  3.3.1  Betydning af stimiljø for pattegrise adgang til og stimulation af patterne ............................. 33 

  3.3.2  Brug af ammesøer ................................................................................................................... 34 

  3.3.3  Avl der sikrer, at kuldstørrelse er tilpasset antal patter .......................................................... 36 

  3.4  SØER DER PRODUCERER TILSTRÆKKELIGT RÅMÆLK/MÆLK AF HØJ KVALITET ......................................... 37  3.4.1  Energiindhold og mængde af råmælk ..................................................................................... 38 

 • PATTEGRISDØDELIGHED I DK

  2

  3.4.2  Immunologisk kvalitet af råmælk ............................................................................................ 39 

  3.4.3  Forebyggelse af farefeber ........................................................................................................ 40 

  3.4.4  Håndtering af farefeber ........................................................................................................... 41 

  3.5  PÅPASSELIGE SØER OG KVIKKE GRISE ................................................................................................. 41  3.5.1  Udvælgelse af søer med gode moderegenskaber ................................................................... 41 

  3.5.2  Stimulering af soens moderegenskaber ved tildeling af plads og halm .................................. 42 

  3.5.3  Forebyggelse af sygdom hos soen ........................................................................................... 44 

  3.5.4  Reduktion af sygdom hos grisene ............................................................................................ 45 

  3.6  SAMMENFATNING ............................................................................................................................... 45 

  KAPITEL 4  POTENTIELLE TILTAG, DER KAN REDUCERE PATTEGRISEDØDELIGHEDEN ............. 47 

  KAPITEL 5  KONKLUSION ......................................................................................................................... 50 

  Referencer .............................................................................................................. 51 

  Ordliste .................................................................................................................... 73 

  Bilag ........................................................................................................................ 76 

 • PATTEGRISDØDELIGHED I DK

  3

  Forord På baggrund af den aktuelle debat i Danmark om dødeligheden af pattegrise i forhold til søernes øgede kuldstørrelse har Fødevarestyrelsen anmodet Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet, om en peer reviewed redegørelse forfattet på dansk vedrørende pattegrisedødelighed.

  De centrale elementer i den danske debat har været, om det danske avlsarbejde for fødsel af større kuld af grise har ført til en øget pattegrisedødelighed, om avl med sådanne konsekvenser er etisk forsvarlig, i hvilket omfang problemstillingen også er et dyrevelfærdsmæssigt problem, og om ændringen i det danske avlsmål fra kuldstørrelse til ”levende grise dag 5” i 2004 har nedbragt pattegrisedødeligheden.

  På baggrund af den danske debat har Fødevarestyrelsen derfor ønsket en redegørelse for den foreliggende viden om årsager til de seneste års udvikling i pattegrisedødelighed i Danmark og i andre EU-lande samt en vurdering af hvilke metoder, der kan reducere problemet. Desuden har man ønsket en redegørelse for velfærden hos ammesøer, da disse er en konsekvens af, at soen føder flere grise, end den har patter til. Endelig har man ønsket en vurdering af velfærden hos grise, der dør.

  Disse emner behandles i nærværende rapport. Idet størstedelen af pattegrisene dør indenfor de første uger efter fødsel, har vi fokuseret på problemstillinger knyttet til dette tidsrum.

  Rapporten er udarbejdet i et tværdisciplinært samarbejde mellem forskere i genetik, etologi, ernæring, immunologi, kødkvalitet, man