of 80/80
ŠKOLSKI KURIKULUM za školsku godinu 2019./2020. Predmetna nastava Benkovac, rujan 2019.

ŠKOLSKI KURIKULUM za školsku godinu …...Terenska nastava iz matematike – posjet Zadru 40-41 Terenska nastava iz matematike – posjet Ninu 42 Izvanučionička nastava iz engleskog

 • View
  5

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ŠKOLSKI KURIKULUM za školsku godinu …...Terenska nastava iz matematike – posjet Zadru 40-41...

 • ŠKOLSKI KURIKULUM

  za školsku godinu 2019./2020.

  Predmetna nastava

  Benkovac, rujan 2019.

 • 1

  SADRŽAJ

  OSNOVNI PODACI O OSNOVNOJ ŠKOLI BENKOVAC 4

  NACIONALNI OKVIRNI KURIKULUM 5

  ŠKOLSKI KURIKULUM 5

  PODRUČJA KURIKULUMA 6

  DOPUNSKA NASTAVA

  Dopunska nastava-Hrvatski jezik 5-8 razredi 7

  Dopunska nastava-Engleski jezik 5-8 razredi 8

  Dopunska nastava-Matematika 5 razredi 9-10

  Dopunska nastava-Matematika 6 razredi 11-12

  Dopunska nastava-Matematika 7 razredi 13-14

  Dopunska nastava-Matematika 8 razredi 15-16

  DODATNA NASTAVA

  Dodatna nastava-Matematika 5 razredi 17-18

  Dodatna nastava-Matematika 6 razredi 19-20

  Dodatna nastava-Matematika 7 razredi 21-22

  Dodatna nastava-Matematika 8 razredi 23-24

  Dodatna nastava-Hrvatski jezik 7-8 razredi 25

  Dodatna nastava-Kemija 7 razredi 26

  Dodatna nastava-Kemija 8 razredi 27

  Dodatna nastava-Povijest 7 razredi 28

  Dodatna nastava-Povijest 8 razredi 29

  Dodatna nastava-Engleski jezik 5-8 razredi 30

 • 2

  Dodatna nastava-Geografija 5 razredi 31

  Dodatna nastava-Geografija 6-7 razredi 32

  Dodatna nastava-Geografija 8 razredi 33

  Dodatna nastava-Vjeronauk 6-8 34

  Dodatna nastava-Fizika 8 razredi 35

  TERENSKA I IZVANUČIONIČKA NASTAVA

  Terenska nastava (priroda) – Vransko jezero 36

  Posjet tehničkom muzeju “Nikola Tesla“ 37

  Dan sjećanja na žrtve Vukovara i Škabrnje 38

  Posjet gradu heroju Vukovaru 39

  Terenska nastava iz matematike – posjet Zadru 40-41

  Terenska nastava iz matematike – posjet Ninu 42

  Izvanučionička nastava iz engleskog jezika

  5-8 razredi

  43

  Izlet učenika 5 razreda 44-45

  Izlet učenika 6 razreda 46

  Izlet učenika 7 razreda 47

  Višednevni izlet – ekskurzija 8 razredi 48-49

  IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI

  Festival matematike 50-51

  Klokan 52-53

  Dabar 54

  Svjetski tjedan svemira 55

  Književni susreti 56

 • 3

  Kazališna predstava 57

  Školski preventivni program 58-59

  Literarna skupina 60

  Dramska grupa 61

  Festival znanosti 62

  Estetsko uređenje škole 63

  Badminton klub 64

  Micro:bit radionica 65

  Kviz iz prirodoslovlja 66

  Dan svjesnosti o autizmu 67

  Glagoljaška radionica 68

  Učenička zadruga “Aronija“ 69-70

  Nogomet- Futsal 71

  Tjelesno zdravstvena kultura 72

  Pjevački zbor 73-74

  Mladi modelari 75

  Mladi povjesničari 76

  Hippo Language Olympiad 77

  Spelling Bee (razvijanje sricanja) 78

 • 4

  Osnovna škola Benkovac

  Antuna Mihanovića 21

  Školski odbor Osnovne škole Benkovac , temeljem članka 28. Zakona o odgoju i

  obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na sjednici 2.10.2019. godine, donio je Školski

  kurikulum za školsku godinu 2019. / 2020.

  OSNOVNI PODATCI O ŠKOLI

  Naziv škole: Osnova škola Benkovac

  Adresa: Antuna Mihanovića 21

  Tel.: 023 / 68 18 53

  Fax.: 023 / 68 41 78

  Internet pošta: [email protected]

  Internet adresa: http://os-benkovac.skole.hr/

  Županija: Zadarska

  Broj razrednih odjela: 54

  Matična škola : 33

  Područna škola: 21

  Ravnatelj škole: Tonći Kuman

  mailto:[email protected]://os-benkovac.skole.hr/

 • 5

  NACIONALNI OKVIRNI KURIKULUM

  Nacionalni okvirni kurikulum temeljni je dokument koji na nacionalnoj

  razini donosi vrijednosti, opće ciljeve i načela odgoja i obrazovanja,

  koncepciju učenja i poučavanja, određuje odgojno-obrazovna postignuća na

  određenim stupnjevima učenikova razvoja, odnosno postignuća za određene

  odgojno-obrazovne cikluse i odgojno-obrazovna područja, utvrđuje načine i

  kriterije vrjednovanja i ocjenjivanja.

  Nacionalni okvirni kurikulum razvojni je dokument, otvoren za promjene i

  poboljšanja, ovisno o potrebama i razvojnim težnjama na području odgoja i

  obrazovanja, a promjene će se temeljiti na rezultatima istraživanja i

  rezultatima vrjednovanja.

  Opći odgojno-obrazovni ciljevi:

  Osigurati sustavan način poučavanja učenika, poticati i unaprijeđivati

  njihov intelektualni, tjelesni, estetski, društveni, moralni i duhovni razvoj u

  skladu s njihovim sposobnostima i sklonostima.

  Razvijati u učenicima svijest o očuvanju materijalne i duhovne povijesno-

  kulturne baštine Republike Hrvatske i nacionalnog identiteta.

  Odgajati i obrazovati učenike u skladu s općim kulturnim i civilizacijskim

  vrijednostima, ljudskim pravima i pravima djece, osposobiti ih za življenje u

  multikulturalnom svijetu, za poštivanje različitosti i snošljivosti, te za

  djelatno i odgovorno sudjelovanje u demokratskom razvoju društva.

  Osigurati učenicima stjecanje temeljnih (općeobrazovnih) i stručnih

  kompetencija, osposobiti ih za život i rad u promjenjivom društveno-

  kulturnom kontekstu prema zahtjevima tržišnog gospodarstva, suvremenih

  informacijsko-komunikacijskih tehnologija i znanstvenih spoznaja te

  dostignuća.

  Osposobiti učenike za cijeloživotno učenje.

  Nacionalni okvirni kurikulum temelj je za izradbu svih ostalih

  kurikulumskih dokumenata, pa tako i za izradbu školskog kurikuluma.

  ŠKOLSKI KURIKULUM

  Zadaci Školskog kurikuluma su individualizacija i uspješno prepoznavanje

  potreba pojedinaca, lokalne zajednice i stjecanje kompetencija za uspješno

  prepoznavanje potreba pojedinaca, lokalne zajednice i stjecanje

  kompetencija za uspješno udovoljavanje zadaćama

  cjeloživotnog obrazovanja.

 • 6

  Pod pojmom školskog kurikuluma se podrazumijevaju svi sadržaji, procesi

  i aktivnosti koje su usmjerene na ostvarivanje ciljeva i zadataka obrazovanja

  kako bi se promovirao intelektualni,

  osobni, društveni i fizički razvoj učenika.

  Karakteristike školskog kurikuluma:

  •težište obrazovnog procesa nije više sadržaj već cilj i rezultat obrazovanja,

  •razvoj sustava procjene i samoprocjene u obrazovanju,

  •usmjerenost prema kvaliteti rezultata,

  •usmjerenost na učenika i proces učenja,

  •samostalnost i razvoj škole,

  •stručnost, samostalnost i odgovornost učitelja,

  •lokalna i šira podrška zajednice za učinkovit i kvalitetan obrazovni sustav.

  Školskim kurikulumom utvrđuje se:

  •aktivnost, program ili projekt,

  •nositelji aktivnosti, programa ili projekta,

  •ciljevi,

  •način realizacije,

  •vremenik,

  •namjena,

  •detaljan troškovnik,

  •način vrjednovanja,

  •način korištenja rezultata vrjednovanja.

  PODRUČJA KURIKULUMA

  • DOPUNSKA NASTAVA

  • DODATNA NASTAVA

  • IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI

  • TERENSKA I IZVANUČIONIČKA NASTAVA

  • PROJEKTI I PROGRAMI U NASTAVI

 • 7

  AKTIVNOST, PROGRAM ILI PROJEKT Dopunska nastava iz Hrvatskoga jezika za

  5., 6., 7. i 8. razred

  CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA

  ILI PROJEKTA

  -uključuje kognitivne i jezične faze razvoja

  učenika te potiče cjelovito ostvarivanje

  njihovih potencijala pri čemu je ključan

  doživljaj radosti i uspjeha u učenju

  materinskoga jezika, književnosti i kulture

  NAMJENA AKTIVNOSTI, PROGRAMA

  ILI PROJEKTA

  -potiče razvijanje jezičnih djelatnosti

  slušanja, govorenja, čitanja i pisanja

  NOSITELJI AKTIVNOSTI, PROGRAMA

  ILI PROJEKTA

  Dijana Trebec, prof. – 5. razredi

  Agata Lukić, prof. – 6. razredi

  Branka Marinović – 7. razredi

  Maja Matulina – 8. razredi

  Roko Miletić, prof. – 5.-8. razreda u PŠ

  Pristeg

  NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Razvijati poticajne i pozitivne motive za

  samovrednovanje i vrednovanje znanja,

  vještina i sposobnosti. Jačanje

  samopouzdanja učenika.

  VREMENIK AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Tijekom cijele godine

  VREDNOVANJE AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Vršnjačko vrednovanje

  Samovrednovanje

  TROŠKOVNIK AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Nema troškova

 • 8

  AKTIVNOST, PROGRAM ILI PROJEKT Dopunska nastava (engleski jezik)-5. -8.

  razred

  CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA

  ILI PROJEKTA

  - poticati učenike na postavljanje pitanja

  glede nejasnoća

  - poticati učenike na samostalan rad i

  kritičko mišljenje i razmišljanje

  - osposobiti učenike da primjenjuju stečeno

  znanje u svakodnevnom životu

  - osposobiti učenike da samostalno donose

  zaključke

  .

  NAMJENA AKTIVNOSTI, PROGRAMA

  ILI PROJEKTA

  - ponavljanje i vježbanje nastavnih

  sadržaja djelomično usvojenih na redovnoj

  nastavi u okviru predmeta Statistika

  NOSITELJI AKTIVNOSTI, PROGRAMA

  ILI PROJEKTA

  Aktiv engleskog jezika

  NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Pripremanje učenika odvijat će se kroz 35

  sati u tekućoj nastavnoj godini.

  VREMENIK AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Tijekom nastavne godine

  VREDNOVANJE AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  - prati se rad, zalaganje i napredovanje

  učenika, a rezultati će biti vidljivi u

  redovnoj nastavi te se bilježe u ednevnik.

  TROŠKOVNIK AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Nema dodatnih troškova za učenike

 • 9

  AKTIVNOST, PROGRAM ILI

  PROJEKT

  Dopunska nastava iz matematike

  (5. razred)

  CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA

  ILI PROJEKTA

  Osposobiti učenike za svladavanje

  osnovnih matematičkih ishoda (računske

  operacije s prirodnim brojevima, osnovna

  pravila djeljivosti s 2,3 5,9 i 10, sve

  operacije s decimalnim brojevima).

  Razvijanje samopouzdanja. Razvijanje

  radnih navika i poraditi na ostvarenju

  bolje koncentracije i motivirati ih na

  samostalni rad kod kuće. Rad s učenicima

  s individualiziranim i prilagođenim

  Stjecanje osnovnih matematičkih ishoda i

  vještina. Svladavanje nastavnih ishoda

  propisanih Nacionalnim kurikulumom

  predmeta Matematike

  NAMJENA AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Aktivnosti su namijenjene učenicima koji

  teže svladavaju nastavni program iz

  matematike, učenicima koji su izostali s

  redovne nastave te učenicima koji žele

  poboljšati svoje znanje iz matematike i

  postići bolji rezultat. Korištenje naučenog

  gradiva i lakše snalaženje sa složenijim

  sadržajima. Primjena naučenog gradiva u

  svakodnevnom životu. Rad u skladu s

  mogućnostima, uravnotežen psihički

  razvoj. Motivirati učenika za rad i

  osamostaliti ga u radu.

  NOSITELJI AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Učiteljica: Josipa Rudić

  NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Oblik rada: -individualan, inzistirati na

  samostalnom radu, individualni pristup

  učeniku. Metoda provjere znanja - kvizovi

  znanja, izrada plakata. Metoda motivacije

  - tehnike za opuštanje i koncentraciju,

  pohvala i poticaj

  -Rješavanje zadataka u paru ili grupi

  (suradničko učenje).

  VREMENIK AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Tijekom školske godine

 • 10

  VREDNOVANJE AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Pismeno i usmeno provjeravanje razine

  znanja. Praćenje napretka učenika

  tijekom školske godine. Poticanje učenika

  na uspješnije rješavanje zadataka u

  redovnoj nastavi.

  TROŠKOVNIK AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Literatura

  Fotokopirni papir

 • 11

  AKTIVNOST, PROGRAM ILI

  PROJEKT

  Dopunska nastava iz matematike

  (6. razred)

  CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA

  ILI PROJEKTA

  Pomoći učenicima da što više i što

  kvalitetnije usvoje matematičke ishode iz

  tema koje se obrađuju u šestom razredu.

  Razviti kod učenika sposobnost

  povezivanja gore navedenih ishoda i

  osposobiti ih da samostalno što uspješnije

  primjenjuju matematičke teme na

  svakidašnjim primjerima iz života.

  Stjecanje osnovnih matematičkih ishoda i

  vještina.

  Svladavanje nastavnih ishoda propisanih

  Nacionalnim kurikulumom predmeta

  Matematike

  NAMJENA AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Aktivnosti su namijenjene učenicima koji

  teže svladavaju nastavni program iz

  matematike, učenicima koji su izostali s

  redovne nastave te učenicima koji žele

  poboljšati svoje znanje iz matematike i

  postići bolji rezultat. Korištenje naučenog

  gradiva i lakše snalaženje sa složenijim

  sadržajima. Primjena naučenog gradiva u

  svakodnevnom životu. Rad u skladu s

  mogućnostima, uravnotežen psihički

  razvoj.

  Motivirati učenika za rad i osamostaliti ga

  u radu.

  NOSITELJI AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Učiteljica: Dijana Marušić

 • 12

  NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Oblik rada:

  -individualan, inzistirati na samostalnom

  radu, individualni pristup učeniku.

  Metoda provjere znanja - kvizovi znanja,

  izrada plakata. Metoda motivacije -

  tehnike za opuštanje i koncentraciju,

  pohvala i poticaj

  -Rješavanje zadataka u paru ili grupi

  (suradničko učenje).

  VREMENIK AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Tijekom školske godine

  VREDNOVANJE AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Pismeno i usmeno provjeravanje razine

  znanja.

  Praćenje napretka učenika tijekom

  školske godine.

  Poticanje učenika na uspješnije rješavanje

  zadataka u redovnoj nastavi.

  TROŠKOVNIK AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Literatura

  Fotokopirni papir

 • 13

  AKTIVNOST, PROGRAM ILI

  PROJEKT

  Dopunska nastava iz matematike

  (7. razred)

  CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA

  ILI PROJEKTA

  Pomoć učenicima pri svladavanju

  matematičkih sadržaja vezanih uz

  koordinatni sustav, proporcionalne i

  obrnuto proporcionalne veličine, sličnost

  trokuta, mnogokute, kružnicu i krug.

  Osposobiti učenike za primjenu znanja pri

  rješavanju praktičnih problema.

  Razvijati kod učenika koncentraciju,

  samopouzdanje ,rad po određenom planu,

  samostalnost. Razvijati motoričke

  funkcije pri izvođenju geometrijskih

  konstrukcija. Razvijati radne navike.

  Njegovati urednost, točnost. Za učenike

  koji rade po prilagođenom i

  individualiziranom programu treba

  prilagoditi matematičke sadržaje

  njihovim problemima. Kombinirati

  verbalne i pismene upute. Omogućiti im

  dodatno vrijeme za rješavanje. Omogućiti

  im usmeno ispitivanje. Na tekstu naznačiti

  bitne činjenice. Omogućiti im rješavanje

  jednostavnijih zadataka i usvajanje

  Stjecanje osnovnih matematičkih znanja,

  sposobnosti i umijeća.

  NAMJENA AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Aktivnosti su namijenjene učenicima koji

  teže svladavaju nastavni program iz

  matematike, učenicima koji su izostali s

  redovne nastave te učenicima koji žele

  poboljšati svoje znanje iz matematike i

  postići bolji rezultat. Korištenje naučenog

  gradiva i lakše snalaženje sa složenijim

  sadržajima. Primjena naučenog gradiva u

  svakodnevnom životu. Rad u skladu s

  mogućnostima, uravnotežen psihički

  razvoj.

  Motivirati učenika za rad i osamostaliti ga

  u radu.

 • 14

  NOSITELJI AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Učitelj: Vedran Utković

  NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Oblik rada:

  -individualan, inzistirati na samostalnom

  radu, individualni pristup učeniku.

  Metoda provjere znanja - kvizovi znanja,

  izrada plakata. Metoda motivacije -

  tehnike za opuštanje i koncentraciju,

  pohvala i poticaj

  -Rješavanje zadataka u paru ili grupi

  (suradničko učenje).

  VREMENIK AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Tijekom školske godine

  VREDNOVANJE AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Pismeno i usmeno provjeravanje razine

  znanja.

  Praćenje napretka učenika tijekom

  školske godine.

  Poticanje učenika na uspješnije rješavanje

  zadataka u redovnoj nastavi.

  TROŠKOVNIK AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Literatura

  Fotokopirni papir

 • 15

  AKTIVNOST, PROGRAM ILI

  PROJEKT

  Dopunska nastava iz matematike

  (8. razred)

  CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA

  ILI PROJEKTA

  Usvojiti osnovne tehnike kvadriranja,

  korjenovanja, potenciranja. Razvijanje

  algebarske pismenosti. Upoznavanje sa

  zakonitostima i svojstvima pravokutnog

  trokuta. Upoznavanje sa skupom R.

  Usvojiti pojam preslikavanja ravnine.

  Razviti i unaprijediti geometrijske tehnike

  crtanja. Razvijanje prostornog zora,

  uočavanje odnosa u prostoru.

  Upoznavanje s geometrijskim tijelima.

  Razvijanje radnih navika i sustavnosti,

  koncentracije, Stjecanje osnovnih

  matematičkih znanja, sposobnosti i

  umijeća.

  NAMJENA AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Aktivnosti su namijenjene učenicima koji

  teže svladavaju nastavni program iz

  matematike, učenicima koji su izostali s

  redovne nastave te učenicima koji žele

  poboljšati svoje znanje iz matematike i

  postići bolji rezultat. Korištenje naučenog

  gradiva i lakše snalaženje sa složenijim

  sadržajima. Primjena naučenog gradiva u

  svakodnevnom životu. Rad u skladu s

  mogućnostima, uravnotežen psihički

  razvoj.

  Motivirati učenika za rad i osamostaliti ga

  u radu.

  NOSITELJI AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Učitelj: Vedran Utković

 • 16

  NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Oblik rada:

  -individualan, inzistirati na samostalnom

  radu, individualni pristup učeniku.

  Metoda provjere znanja - kvizovi znanja,

  izrada plakata. Metoda motivacije -

  tehnike za opuštanje i koncentraciju,

  pohvala i poticaj

  -Rješavanje zadataka u paru ili grupi

  (suradničko učenje).

  VREMENIK AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Tijekom školske godine

  VREDNOVANJE AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Pismeno i usmeno provjeravanje razine

  znanja.

  Praćenje napretka učenika tijekom

  školske godine.

  Poticanje učenika na uspješnije rješavanje

  zadataka u redovnoj nastavi. Nagrade i

  pohvale za uspješan rad. Napredak i

  korištenje suvremenih metoda omogućuje

  učeniku redovito praćenje nastave.

  TROŠKOVNIK AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Literatura

  Fotokopirni papir

 • 17

  AKTIVNOST, PROGRAM ILI

  PROJEKT

  Dodatna nastava iz matematike (5.

  razred)

  CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA

  ILI PROJEKTA

  Dodatno razvijanje matematičkih

  sposobnosti i matematičkog mišljenja.

  Razvijanje sposobnosti generaliziranja,

  konkretiziranja i apstrahiranja. Unutar

  nastavnog programa rad zadataka s

  matematičkim dokazima (jer učenjem

  dokazivanja razvija se sposobnost

  logičkog rasuđivanja, povezivanja dobro

  poznatih činjenica, zaključivanja

  stvaranja i iznošenja novih

  ideja).Otkrivanje različitih načina

  rješavanja problema. Razvijanje interesa

  za matematiku i nadalje tijekom života.

  NAMJENA AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Aktivnosti su namijenjene učenicima 5.

  razreda koji imaju razvijen interes za

  stjecanje dodatnih znanja iz matematike

  te razvijanje matematičke sposobnosti.

  Temeljitije savladati matematičke ishode i

  postići kvalitetnije znanje. Razvijanje

  interesa prema novim i neobaveznim

  matematičkim temama. Razvijanje

  individualnih učenikovih sposobnosti i

  samostalnosti - uključivanje učenika u

  istraživački rad i projekte. Pripremiti

  učenike za postizanje boljeg uspjeha u

  višim razredima te za nastavak

  školovanja. Pripremiti učenike za

  matematička natjecanja.

  NOSITELJI AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Učiteljica: Josipa Rudić

  NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Promišljeno biranje odgovarajućih

  metoda i oblika rada: metode se temelje na

  didaktičkim načelima: primjerenost,

  sistematičnost, postupnost, zornost,

  individualizacija, vještina i navika,

  trajnost znanja…, čitanje matematičke

  literature, korelacija i integracija

  matematičkih tema s drugim nastavnim

  predmetima i međupredmetnim temama,

 • 18

  individualni rad, timski rad, samostalni

  rad korištenjem matematičke literature,

  sudjelovanje na matematičkim

  natjecanjima.

  Rješavanje problemskih zadataka,

  rješavanje zadataka s ranijih natjecanja,

  analiza rezultata i rješenja.

  VREMENIK AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  35 sati godišnje

  VREDNOVANJE AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Vođenje evidencijskih lista o napretku

  učenika

  - redovito opisno praćenje učenika, isticati

  svaki učenikov napredak u cilju razvijanja

  samopouzdanja, motivacije i interesa za

  predmet i bolje razumijevanje

  neobaveznih matematičkih tema.

  Uspoređivanje rezultata, poticanje

  učenika na uspješnije rješavanje

  zadataka.

  Organiziranje školskog natjecanja te

  prema postignutom uspjehu upućivanje

  na daljnje razine natjecanja.

  TROŠKOVNIK AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Literatura

  Fotokopirni papir

  Papir u boji

 • 19

  AKTIVNOST, PROGRAM ILI

  PROJEKT

  Dodatna nastava iz matematike (6.

  razred)

  CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA

  ILI PROJEKTA

  Dodatno razvijanje matematičkih

  sposobnosti i matematičkog mišljenja.

  Razvijanje sposobnosti generaliziranja,

  konkretiziranja i apstrahiranja. Unutar

  nastavnog programa rad zadataka s

  matematičkim dokazima (jer učenjem

  dokazivanja razvija se sposobnost

  logičkog rasuđivanja, povezivanja dobro

  poznatih činjenica, zaključivanja

  stvaranja i iznošenja novih

  ideja).Otkrivanje različitih načina

  rješavanja problema. Razvijanje interesa

  za matematiku i nadalje tijekom života.

  NAMJENA AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Aktivnosti su namijenjene učenicima 6.

  razreda koji imaju razvijen interes za

  stjecanje dodatnih znanja iz matematike

  te razvijanje matematičke sposobnosti.

  Temeljitije savladati matematičke ishode i

  postići kvalitetnije znanje. Razvijanje

  interesa prema novim i neobaveznim

  matematičkim temama. Razvijanje

  individualnih učenikovih sposobnosti i

  samostalnosti - uključivanje učenika u

  istraživački rad i projekte. Pripremiti

  učenike za postizanje boljeg uspjeha u

  višim razredima te za nastavak

  školovanja. Pripremiti učenike za

  matematička natjecanja.

  NOSITELJI AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Učiteljica: Dijana Marušić

  NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Promišljeno biranje odgovarajućih

  metoda i oblika rada: metode se temelje na

  didaktičkim načelima: primjerenost,

  sistematičnost, postupnost, zornost,

  individualizacija, vještina i navika,

  trajnost znanja…, čitanje matematičke

 • 20

  literature, korelacija i integracija

  matematičkih tema s drugim nastavnim

  predmetima i međupredmetnim temama,

  individualni rad, timski rad, samostalni

  rad korištenjem matematičke literature,

  sudjelovanje na matematičkim

  natjecanjima.

  Rješavanje problemskih zadataka,

  rješavanje zadataka s ranijih natjecanja,

  analiza rezultata i rješenja.

  VREMENIK AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  35 sati godišnje

  VREDNOVANJE AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Vođenje evidencijskih lista o napretku

  učenika

  - redovito opisno praćenje učenika, isticati

  svaki učenikov napredak u cilju razvijanja

  samopouzdanja, motivacije i interesa za

  predmet i bolje razumijevanje

  neobaveznih matematičkih tema.

  Uspoređivanje rezultata, poticanje

  učenika na uspješnije rješavanje

  zadataka.

  Organiziranje školskog natjecanja te

  prema postignutom uspjehu upućivanje

  na daljnje razine natjecanja.

  TROŠKOVNIK AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Literatura

  Fotokopirni papir

  Papir u boji

 • 21

  AKTIVNOST, PROGRAM ILI

  PROJEKT

  Dodatna nastava iz matematike (7.

  razred)

  CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA

  ILI PROJEKTA

  Dodatno razvijanje matematičkih

  sposobnosti i matematičkog mišljenja.

  Razvijanje sposobnosti generaliziranja,

  konkretiziranja i apstrahiranja. Unutar

  nastavnog programa rad zadataka s

  matematičkim dokazima (jer učenjem

  dokazivanja razvija se sposobnost

  logičkog rasuđivanja, povezivanja dobro

  poznatih činjenica, zaključivanja

  stvaranja i iznošenja novih

  ideja).Otkrivanje različitih načina

  rješavanja problema. Razvijanje interesa

  za matematiku i nadalje tijekom života.

  NAMJENA AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Aktivnosti su namijenjene učenicima 7.

  razreda koji imaju razvijen interes za

  stjecanje dodatnih znanja iz matematike

  te razvijanje matematičke sposobnosti.

  Temeljitije savladati matematičke ishode i

  postići kvalitetnije znanje. Razvijanje

  interesa prema novim i neobaveznim

  matematičkim temama. Razvijanje

  individualnih učenikovih sposobnosti i

  samostalnosti - uključivanje učenika u

  istraživački rad i projekte. Pripremiti

  učenike za postizanje boljeg uspjeha u

  višim razredima te za nastavak

  školovanja. Pripremiti učenike za

  matematička natjecanja.

  NOSITELJI AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Učitelj: Vedran Utković

  NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI, Promišljeno biranje odgovarajućih

  metoda i oblika rada: metode se temelje na

 • 22

  PROGRAMA ILI PROJEKTA didaktičkim načelima: primjerenost,

  sistematičnost, postupnost, zornost,

  individualizacija, vještina i navika,

  trajnost znanja…, čitanje matematičke

  literature, korelacija i integracija

  matematičkih sadržaja s drugim

  nastavnim predmetima, individualni rad,

  timski rad, samostalni rad korištenjem

  matematičke literature, sudjelovanje na

  matematičkim natjecanjima.

  Rješavanje problemskih zadataka,

  rješavanje zadataka s ranijih natjecanja,

  analiza rezultata i rješenja.

  VREMENIK AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  35 sati godišnje

  VREDNOVANJE AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Vođenje evidencijskih lista o napretku

  učenika

  - redovito opisno praćenje učenika, isticati

  svaki učenikov napredak u cilju razvijanja

  samopouzdanja, motivacije i interesa za

  predmet i bolje razumijevanje

  neobaveznih matematičkih tema.

  Uspoređivanje rezultata, poticanje

  učenika na uspješnije rješavanje

  zadataka.

  Organiziranje školskog natjecanja te

  prema postignutom uspjehu upućivanje

  na daljnje razine natjecanja.

  TROŠKOVNIK AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Literatura

  Fotokopirni papir

  Papir u boji

 • 23

  AKTIVNOST, PROGRAM ILI

  PROJEKT

  Dodatna nastava iz matematike (8.

  razred)

  CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA

  ILI PROJEKTA

  Dodatno razvijanje matematičkih

  sposobnosti i matematičkog mišljenja.

  Razvijanje sposobnosti generaliziranja,

  konkretiziranja i apstrahiranja. Unutar

  nastavnog programa rad zadataka s

  matematičkim dokazima (jer učenjem

  dokazivanja razvija se sposobnost

  logičkog rasuđivanja, povezivanja dobro

  poznatih činjenica, zaključivanja

  stvaranja i iznošenja novih

  ideja).Otkrivanje različitih načina

  rješavanja problema. Razvijanje interesa

  za matematiku i nadalje tijekom života.

  NAMJENA AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Aktivnosti su namijenjene učenicima 8.

  razreda koji imaju razvijen interes za

  stjecanje dodatnih znanja iz matematike

  te razvijanje matematičke sposobnosti.

  Temeljitije savladati matematičke ishode i

  postići kvalitetnije znanje. Razvijanje

  interesa prema novim i neobaveznim

  matematičkim temama. Razvijanje

  individualnih učenikovih sposobnosti i

  samostalnosti - uključivanje učenika u

  istraživački rad i projekte. Pripremiti

  učenike za postizanje boljeg uspjeha u

  višim razredima te za nastavak

  školovanja. Pripremiti učenike za

  matematička natjecanja.

  NOSITELJI AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Učitelj: Vedran Utković

 • 24

  NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Promišljeno biranje odgovarajućih

  metoda i oblika rada: metode se temelje na

  didaktičkim načelima: primjerenost,

  sistematičnost, postupnost, zornost,

  individualizacija, vještina i navika,

  trajnost znanja…, čitanje matematičke

  literature, korelacija i integracija

  matematičkih sadržaja s drugim

  nastavnim predmetima, individualni rad,

  timski rad, samostalni rad korištenjem

  matematičke literature, sudjelovanje na

  matematičkim natjecanjima.

  Rješavanje problemskih zadataka,

  rješavanje zadataka s ranijih natjecanja,

  analiza rezultata i rješenja.

  VREMENIK AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  35 sati godišnje

  VREDNOVANJE AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Vođenje evidencijskih lista o napretku

  učenika

  - redovito opisno praćenje učenika, isticati

  svaki učenikov napredak u cilju razvijanja

  samopouzdanja, motivacije i interesa za

  predmet i bolje razumijevanje

  neobaveznih matematičkih tema.

  Uspoređivanje rezultata, poticanje

  učenika na uspješnije rješavanje

  zadataka.

  Organiziranje školskog natjecanja te

  prema postignutom uspjehu upućivanje

  na daljnje razine natjecanja.

  TROŠKOVNIK AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Literatura

  Fotokopirni papir

  Papir u boji

 • 25

  AKTIVNOST, PROGRAM ILI PROJEKT Dodatna nastava iz Hrvatskog jezika za 7. i

  8. razred CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA

  ILI PROJEKTA

  - stjecanje spoznaja o hrvatskom jeziku

  -ovladavanje hrvatskim jezičnim

  standardom

  -razvijanje jezičnih sposobnosti

  u govornoj i pisanoj uporabi jezika

  -spoznavanje jezičnih pravila i zakonitosti u

  okviru i izvan okvira zadanih nastavnim

  programom

  - sudjelovanje na natjecanju iz hrvatskog

  jezika

  NAMJENA AKTIVNOSTI, PROGRAMA

  ILI PROJEKTA

  - osposobljavanje za samostalnu uporabu

  glasovnog i pisanog sustava hrvatskoga

  jezika

  - razvijanje osjećaja za točnost i urednost

  - osposobljavanje učenika i njihova

  priprema za natjecanje u poznavanju

  hrvatskoga jezika

  NOSITELJI AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  7.razred- Diana Trebec, prof. hrvatskog

  jezika

  8.razred-Maja Matulina-Žarković, prof.

  hrvatskog jezika

  NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  -kombinacija različitih oblika rada

  - sudjelovanje na natjecanju iz hrvatskog

  jezika VREMENIK AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  -jednom tjedno tijekom školske godine

  2019./2020.

  VREDNOVANJE AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILIPROJEKTA

  -komunikacija među učenicima

  -uspoređivanje rezultata

  -primjena usvojenog znanja

  -odlazak i sudjelovanje na natjecanjima

 • 26

  TROŠKOVNIK AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Hrvatska krijesnica i ispiti za dodatni rad

  Slovnica i pravopis hrvatskoga jezika,

  Papir za kopiranje

  cca 100 kn

  AKTIVNOST, PROGRAM ILI PROJEKT DODATNA NASTAVA IZ KEMIJE 7.

  RAZRED

  CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA

  ILI PROJEKTA

  Stjecanje dodatnih kemijskih znanja

  potrebnih za razumijevanje pojava i

  zakonitosti u prirodi.

  Omogućiti rad po programima i

  sadržajima različite težine i složenosti s

  obzirom na individualne interese učenika,

  te pristup različitim digitalnim alatima.

  Razvijati sposobnost za samostalni rad,

  logično rješavanje problema, točnost i

  preciznost u rješavanju zadataka. Poticati

  urednost i točnost, izgrađivanje

  znanstvenog stava, razvijanje ljubavi

  prema prirodoslovlju.

  NAMJENA AKTIVNOSTI, PROGRAMA

  ILI PROJEKTA

  Produbiti sadržaje iz kemije koji nisu

  planirani u redovitoj nastavi. Ponoviti,

  utvrditi i obogatiti nastavni sadržaj iz

  kemije.

  NOSITELJI AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Učiteljica kemije Ivanka Budić-Kralj, prof.

  Zainteresirani učenici sedmih razreda

  NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Dodatna nastava će se realizirati sa

  učenicima 7. razreda 1 sat tjedno, 35 sati

  godišnje

  -suradničko učenje

  -individualni rad

  -rješavanje problemskih zadataka

  -izvođenje praktičnih radova

 • 27

  -prezentacija pokusa na računalu koje nije

  moguće izvesti u učionici

  Učenici će dobiti i određene zadatke koje će

  morati napraviti kod kuće.

  VREMENIK AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA Tijekom školske godine 2019.. / 2020.

  VREDNOVANJE AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA Sustavno praćenje i bilježenje zapažanja

  učenikovih postignuća, uspjeha i interesa.

  Samovrednovanje

  Prezentacija na web i facebook stranici

  škole.

  Nagraditi ih za trud i rezultate

  TROŠKOVNIK AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA Papir A4 dva paka, potrošnja kemikalija i

  pribora cca 300kn

  AKTIVNOST, PROGRAM ILI

  PROJEKT

  DODATNA NASTAVA KEMIJA 8 RAZRED

  CILJEVI AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Sudjelovanje na natjecanju iz kemije

  (općinskom,županijskom)

  - Stjecanje dodatnih kemijskih znanja potrebnih za

  razumijevanje pojava i zakonitosti u prirodi.

  Omogućiti rad po programima i sadržajima različite

  težine i složenosti s obzirom na individualne interese

  učenika, te pristup različitim izvorima znanja

  - Razvijati sposobnost za samostalni rad, logično

  rješavanje problema, točnost i preciznost u

  rješavanju zadataka i pisanju formula.

  - Poticati urednost i točnost, izgrađivanje

  znanstvenog stava, razvijanje ljubavi prema

  prirodoslovlju

  NAMJENA AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Pripremiti učenike za natjecanje iz kemije

  Proširiti sadržaje iz kemije koji nisu planirani u

  redovitoj nastavi

  NOSITELJI AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Učiteljica kemije Ivanka Budić-Kralj, prof.

  Zainteresirani učenici osmih razreda

  NAČIN REALIZACIJE

  AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Dodatna nastava će se realizirati sa učenicima 8.

  razreda 1 sat tjedno, 35 sati godišnje

  -suradničko učenje -individualni rad -predavanje

  učiteljice-rješavanje problemskih zadataka-

  izvođenje praktičnih radova-prezentacija pokusa na

  računalu koje nije moguće izvesti u učionici

  Učenici će dobiti i određene zadatke koje će morati

  napraviti kod kuće.

 • 28

  VREMENIK AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Tijekom školske godine 2019. / 2020.

  VREDNOVANJE AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Sustavno praćenje i bilježenje zapažanja učenikovih

  postignuća, uspjeha i interesa. Vanjsko vrednovanje

  ostvarenog kroz natjecanja. Prezentacija na web i

  facebook stranici škole. Nagraditi ih za trud i

  rezultate. Vršnjačko vrednovanje.

  TROŠKOVNIK AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Papir A4 dva paka, potrošnja kemikalija i pribora cca

  200kn

  AKTIVNOST, PROGRAM ILI PROJEKT Dodatna nastava Povijesti za 7.a-d razred

  CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA

  ILI PROJEKTA

  Sudjelovanje na natjecanju iz povijesti.

  - Proširivanje i produbljivanje gradiva iz

  redovne.

  - Razvijati nacionalnu, rasnu i vjersku

  toleranciju kao i natjecateljski duh u

  kulturnom ozračju.

  NAMJENA AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI PROJEKTA

  - Proširivanje i produbljivanje gradiva iz

  redovne nastave u skladu s interesima i

  potrebama učenika. Razvijati

  samostalnost i odgovornost u radu.

  Poticati učenika na primjenu računala,

  geografske karte i ilustracije kao

  obrazovnog sredstva.

  - Razvijati nacionalnu, rasnu i vjersku

  toleranciju kao i natjecateljski duh u

  kulturnom ozračju

  NOSITELJI AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Željka Šimunić, učenici 7.a-d. razreda

 • 29

  NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Dodatna nastava će se realizirati sa

  učenicima 7. razreda 1 sat tjedno.

  Učenici će dobiti literaturu i zadatke

  koje će samostalno obraditi kod

  kuće. Na satu dodatne nastave

  dodatno će im se pojasniti određene

  teme iz predmeta uz pomoć više

  izvora znanja te će nakon toga

  samostalno rješavati zadatke

  ( vježbe). VREMENIK AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Tijekom školske godine 2019./2020.

  VREDNOVANJE AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Individualni pristup u vrednovanju svakog

  učenika. Učenici će sudjelovati na školskom

  natjecanju i ovisno o rezultatima na višim

  stupnjevima natjecanja. TROŠKOVNIK AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Oko 250 kuna (2 paka papira A4 , termofolije, flomasteri za termofolije, hamer papir, ljepilo i sl.)

  AKTIVNOST, PROGRAM ILI PROJEKT -Dodatna nastava za osme razrede

  CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA

  ILI PROJEKTA

  -priprema učenika za školsko, županijsko i

  državno natjecanje iz povijesti ( ovisno o

  uspjehu učenika)

  - stjecanje novih znanja iz povijesti

  -razvijanje interesa za povijest

  - primjena stečenih znanja

  - razvijanje ljubavi i pripadnosti domovini

  -kulturno ophođenje i ponašanje u školi

  NAMJENA AKTIVNOSTI, PROGRAMA

  ILI PROJEKTA

  - učenicima osmih razreda

  NOSITELJI AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  - nastavnica Marina Čačić, prof. povijesti

  NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  - priprema učenika za natjecanje prema

  propisanim uvjetima za natjecanje

 • 30

  VREMENIK AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  - u toku školske godine 2019. / 2020.

  VREDNOVANJE AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  -primjena usvojenog znanja

  - provjeravanje usvojenog znanja kroz

  ispitna pitanja za osme razrede

  - uspjeh na školskom, županijskom i

  državnom natjecanju iz povijesti

  TROŠKOVNIK AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  oko 300 kn (kopiranje, papir..)

  AKTIVNOST, PROGRAM ILI PROJEKT Dodatna nastava (engleski jezik)-5. -8.

  razred

  CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA

  ILI PROJEKTA

  Stjecanje spoznaja o engleskom jeziku,

  razvijanje jezične pismenosti, stjecanje

  jezične kulture, osposobljavanje učenika za

  uporabu engleskog jezika u svim

  tekstovima.

  NAMJENA AKTIVNOSTI, PROGRAMA

  ILI PROJEKTA

  Pripremanje učenika za sudjelovanje na

  natjecanju iz engleskog jezika; stjecanje

  znanja o jeziku i književnosti koje nije

  propisano obveznim nastavnim planom i

  programom.

  NOSITELJI AKTIVNOSTI, PROGRAMA

  ILI PROJEKTA

  Aktiv engleskog jezika

  NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Pripremanje učenika odvijat će se kroz 35

  sati u tekućoj nastavnoj godini.

  VREMENIK AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Tijekom nastavne godine

 • 31

  VREDNOVANJE AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Proširenje vlastitih spoznaja, bogaćenje

  rječnika, ovladavanje vrednotama

  govorenog jezika. Postignute rezultate

  primijeniti pri donošenju plana rada za

  sljedeće razdoblje.

  Poticajne ocjene iz jezika.

  TROŠKOVNIK AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Nema dodatnih troškova za učenike

  AKTIVNOST, PROGRAM ILI

  PROJEKT

  GEOGRAFIJA DODATNA

  5. RAZRED

  CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA

  ILI PROJEKTA

  Uz pomoć više izvora proširiti i produbiti

  učenikovo znanje pomoću složenih

  zadataka i što uspješnije ih pripremiti za

  različita natjecanja. Upoznati učenike s

  različitim geografskim temama i poticati

  interes za geografiju, razvijati kritičko i

  logičko zaključivanje, sposobnost analize i

  sinteze naučenog kao i sposobnost

  primjene stečenog znanja, povezivanja

  znanja iz različitih predmeta te snalaženja

  na geografskoj karti. Razvijati kod

  učenika urednost, točnost, tolerantnost i

  otvorenost prema aktualizaciji znanja

  NAMJENA AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Pripremiti učenike za natjecanje iz

  geografije, proširiti znanje iz geografije

  koji nisu planirani kroz redovnu nastavu

  NOSITELJI AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Učenici 5. razreda, učiteljica Branka Zrilić

 • 32

  NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Dodatna nastava će se realizirati sa

  učenicima 5. razreda, 1 sat tjedno,

  35 sati godišnje

  VREMENIK AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Tijekom školske godine 2019./2020.,

  jednom tjedno ovisno o rasporedu sati

  VREDNOVANJE AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Sustavno praćenje i bilježenje zapažanja

  učenikovih postignuća, uspjeha i interesa.

  Vanjsko vrednovanje ostvareno kroz

  natjecanja

  Nagraditi ih za trud i rezultate

  TROŠKOVNIK AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Papir za kopiranje dodatnih zadataka ili

  karata, cca. 500,00 kn.

  AKTIVNOST, PROGRAM ILI PROJEKT DODATNA NASTAVA GEOGRAFIJE

  CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA

  ILI PROJEKTA

  Razvijati kritičko-logičko zaključivanje,

  sposobnost analize i sinteze naučenog kao i

  primjene stečenog znanja te povezivanje

  znanja iz različitih predmeta. Razvijati

  točnost , preciznost i samostalnost u

  rješavanju numeričkih i tekstualnih

  zadataka. Poticati učenike na korištenje

  geografske karte i računala. Poticati

  aktivno slušanje i komuniciranje. Razvijati

  autonomne ličnosti koje će biti sposobne

  stvarati svoja mišljenja i zastupati ih te

  kulturnu komunikaciju i iznošenje

  vlastitog gledišta.

  NAMJENA AKTIVNOSTI, PROGRAMA

  ILI PROJEKTA

  Uz pomoć više izvora znanja proširiti i

  produbiti činjenično znanje gradiva.

  Učenike pismenim vježbama što uspješnije

  pripremiti za školsko, županijsko i državno

  natjecanje. Nadarenim učenicima dati

  mogućnost da unaprijede svoja znanja.

 • 33

  NOSITELJI AKTIVNOSTI, PROGRAMA

  ILI PROJEKTA

  - Dubravka Zrilić, prof.

  - učenici 6. i 7 razreda

  NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  U manjim skupinama ovisno o razrednim

  odjelima. Rad na različitim tipovima

  problemskih zadataka, slijepim kartama,

  zidnim kartama, prezentacijama...

  Obrada tema po izboru učenika,

  aktualizacija gradiva, izrada prezentacija,

  istraživački rad, igra-kviz, izvanučionička

  nastava...

  VREMENIK AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  - tijekom šk. god. 2019. / 2020.; jednom

  tjedno ( 2 grupe; 35 sati / 70 )

  VREDNOVANJE AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Individualni pristup u radu i vrednovanju

  svakog učenika. Nagraditi iz za trud te

  prezentirati njihove rezultate.

  TROŠKOVNIK AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  - 4 x pak papira A4; 5 blokova

  milimetarskog papira

  -troškovi odlaska na natjecanja

 • 34

  AKTIVNOST, PROGRAM ILI

  PROJEKT

  Dodatna nastava - geografija – 8r.

  (2019./2020.)

  Prof. Dragan Matić

  CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA

  ILI PROJEKTA

  - Obrazovni: Uz pomoć više izvora proširiti

  znanje učenika i što bolje ih pripremiti za

  natjecanje.

  - Sposobnosti: Razvijati sposobnost logičkog

  zaključivanja, primjene ranije stečenih

  znanja, povezivanja znanja iz različitih

  predmeta te snalaženja na geografskoj karti .

  Poticati sposobnost aktivnog slušanja i

  komuniciranja.

  - Odgojni: Kroz učenje geografije razvijati

  autonomne ličnosti koje će biti sposobne

  stvarati svoja mišljenja te ih zastupati

  NAMJENA AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Ovaj sadržaj namjenjen je učenicima 8 r.

  NOSITELJI AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Učenici i nastavnik geografije

  NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  1 sat tjedno.

  VREMENIK AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  35 sati godišnje

  VREDNOVANJE AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Poznavanje značajki prostorne stvarnosti

  zavičaja

  Upoznavanje sa geog. značajkama Hrvatske

  Sudjelovanje na natjecanju

  TROŠKOVNIK AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Fotokopiranje materijala cca 10 kn po

  učeniku, hamer papir, krede u boji, papir,

  raznobojni markeri...

 • 35

  AKTIVNOST, PROGRAM ILI

  PROJEKT

  Dodatna nastava iz Vjeronauka

  CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA

  ILI PROJEKTA

  Približiti vjeroučenicima određeno

  povijesno razdoblje kršćanske povijesti i

  produbiti znanje o pojedinim znamenitim

  osobama kršćanske tradicije.

  NAMJENA AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Pripremiti vjeroučenike za Vjeronaučnu

  Olimpijadu. Nastojati kod njih razvijati

  kolegijalnost i suradnički duh. Potaknuti

  volju za timski rad i pozitivan pristup

  zajedničkom angažmanu kroz podjelu

  zadaća i suradnju.

  NOSITELJI AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Vjeroučiteljica Mirjana Buljat i

  vjeroučenici 6,7,8-ih razreda

  NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Dodatna nastava će se realizirati 2 sata

  tjedno. Učenici će dobiti literaturu za

  određenu temu iz časopisa MAK. Temu

  određuje Nacionalni katehetski ured. Na

  satovima ćemo proširivati znanje kroz

  pitanja i čitanje iz raznih izvora znanja.

  VREMENIK AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Tijekom školske godine 2019./2020.

  VREDNOVANJE AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Individualni pristup u vrednovanju

  svakog učenika. Učenici će sudjelovati u

  školskom natjecanju i ovisno o rezultatima

  na višim stupnjevima natjecanja.

  TROŠKOVNIK AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Oko 200kn(fotokopirni papir A4, hamer,)

 • 36

  AKTIVNOST, PROGRAM ILI PROJEKT Dodatna nastava iz fizike

  CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA

  ILI PROJEKTA

  Sudjelovanje na natjecanju iz fizike

  (općinskom, županijskom, državnom).

  Obrazovni: Stjecanje dodatnih znanja iz

  fizike potrebnih za razumijevanje pojava i

  zakonitosti u prirodi.

  Omogućiti rad po programima i sadržajima

  različite težine i složenosti s obzirom na

  individualne interese učenika, te pristup

  različitim izvorima znanja.

  Sposobnosti: Razvijati sposobnost za

  samostalni rad, logično rješavanje

  problema, točnost i preciznost u rješavanju

  zadataka i pisanju formula.

  Odgojni: Poticati urednost i točnost,

  izgrađivanje znanstvenog stava, razvijanje

  ljubavi prema prirodoslovlju.

  NAMJENA AKTIVNOSTI, PROGRAMA

  ILI PROJEKTA

  Pripremiti učenike za natjecanje iz fizike.

  Proširiti sadržaje iz fizike koji nisu

  planirani u redovitoj nastavi.

  NOSITELJI AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Učiteljica fizike Bojana Oreb, prof.

  Zainteresirani učenici osmih razreda.

  NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Dodatna nastava će se realizirati s

  učenicima 8. razreda 1 sat tjedno, 35 sati

  godišnje kroz suradničko učenje,

  individualni rad, predavanje učiteljice,

  rješavanje problemskih zadataka – u školi i

  kod kuće, izvođenje praktičnih radova,

  korištenje web alata.

  VREMENIK AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Tijekom školske godine 2019./2020.

  VREDNOVANJE AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Sustavno praćenje i bilježenje zapažanja

  učenikovih postignuća, uspjeha i interesa.

  Vanjsko vrednovanje ostvareno kroz

  natjecanja.

  Prezentacija na web stranici škole. Nagrada za trud i rezultate.

  TROŠKOVNIK AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA Paket A4 papira, pribor po potrebi, do 100

  kn. Troškovi odlaska na natjecanje.

 • 37

  AKTIVNOST, PROGRAMILI PROJEKT TERENSKA NASTAVA VRANSKO JEZERO, 6. razred

  CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA

  ILI PROJEKTA

  – povezati preživljavanje živih bića s

  uvjetima u okolišu, istražiti i objasniti

  razlike životnih uvjeta različitih staništa,

  istražiti bioraznolikost te raspravljati o

  važnosti njezinog očuvanja, opisati razloge

  zaštićenosti određenoga područja i vrsta

  NAMJENA AKTIVNOSTI, PROGRAMA

  ILI PROJEKTA

  Aktivnost je namijenjena učenicima 6.

  razreda u svrhu usvajanja ishoda

  predmeta PRIRODA, ENGLESKI

  JEZIK; TZK; HRVATSHI JEZIK te

  međupredmetnih tema

  NOSITELJI AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILIPROJEKTA

  Učiteljica prirode, razrednici, učenici 6.

  razreda

  NAČINREALIZACIJE AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILIPROJEKTA

  Promatranje i istraživanje u neposrednom

  okolišu.

  VREMENIKAKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILIPROJEKTA

  Travanj

  VREDNOVANJE AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILIPROJEKTA

  Izvješće o terenskoj nastavi u digitalnom alatu po izboru, samovrednovanjei vršnjačko vrednovanje uratka

  TROŠKOVNIKAKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILIPROJEKTA

  Troškovi prijevoza i ulaznica u Park

  prirode

  (do 150 kn)

 • 38

  AKTIVNOST, PROGRAM ILI PROJEKT Terenska nastava u Zagreb - posjet Tehničkom muzeju ,,Nikola Tesla“ i Hrvatskom prirodoslovnom muzeju.

  CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA

  ILI PROJEKTA

  Omogućiti učenicima drugačiji uvid u

  razvoj tehnoloških i prirodnih znanosti

  i konkretnu primjenu u

  svakodnevnom životu. Ponoviti,

  utvrditi i obogatiti nastavni sadržaj iz

  tehničke kulture i prirodoslovlja. Učiti

  otkrivanjem u neposrednoj životnoj

  stvarnosti.

  NAMJENA AKTIVNOSTI, PROGRAMA

  ILI PROJEKTA

  Poticati interes učenika za prirodne i

  tehničke znanosti. Proširiti i povezati

  učenička iskustva i spoznaje sa sadržajima

  izvan učionice. Razviti zdrave modele

  ponašanja u novim i nepoznatim sredinama.

  NOSITELJI AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Učenici 8.-ih razreda, učiteljice biologije,

  fizike i kemije.

  NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Organizacija terenske nastave samostalno

  od strane ustanove.

  VREMENIK AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Prosinac 2019. godine.

  VREDNOVANJE AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Primjena usvojenog znanja u nastavi i u

  svakodnevnoj komunikaciji.

  Praćenje učenika u zalaganju, zajednička

  analiza i kritički osvrt.

  Izrada postera.

  TROŠKOVNIK AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Oko 250-300 kn po učeniku u koje je

  uključena cijena prijevoza i karata.

  (troškove snose roditelji/skrbnici)

 • 39

  AKTIVNOST, PROGRAM ILI PROJEKT Dan sjećanja na žrtve Vukovara i Škabrnje i Nadina

  CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA

  ILI PROJEKTA

  Približavanje Domovinskog rata

  učenicima.

  Cilj je dostojanstveno i primjereno

  odavanje počast svim sudionicima obrane

  Škabrnje i Vukovara, grada – simbola

  hrvatske slobode.

  Razvijanje ljubavi prema domovini.

  NAMJENA AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Učenicima osmih, sedmih, šestih i petih

  razreda.

  NOSITELJI AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  OŠ Benkovac, Željka Šimunić, prof.

  povijest ,Marina Čačić, prof. povijesti i Ana

  Kamber Kulaš prof. povijesti , predstavnici

  razrednih odjela, knjižničarka.

  NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Posjet učenika Škabrnji ili Nadinu i

  odavanje počasti svim sudionicima

  obrane Škabrnje.

  VREMENIK AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  U prvom obrazovnom razdoblju školske godine 2018. / 2019

  VREDNOVANJE AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Učenici naše škole zajedno s prof. povijesti i

  knjižničarkom u holu škole postaviti će

  pano sa fotografijama, svojim crtežima i

  tekstovima i tako obilježili dan sjećanja na

  žrtve Vukovara i Škabrnje. Proširivanje

  znanja i korištenje viđenog u nastavi.

  Zapaliti svijeće kod spomen obilježja.

  TROŠKOVNIK AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Troškovi potrebni za prijevoz učenika i lampione.

 • 40

  AKTIVNOST, PROGRAM ILI PROJEKT Posjet gradu heroju Vukovar

  CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA

  ILI PROJEKTA

  Približavanje Domovinskog rata učenicima

  uz pomoć samih sudionika rata i posjeta

  mjestima stradanja. Cilj je razvijanje

  domoljublja , tolerancije i shvaćanje srži

  samih povijesnih zbivanja

  NAMJENA AKTIVNOSTI, PROGRAMA

  ILI PROJEKTA

  Upoznavanje učenika 8 razreda sa ulogom

  grada Vukovara u Domovinskom ratu

  preko sudionika i samih lokaliteta

  NOSITELJI AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  OŠ Benkovac, profesor povijesti, učenici 8

  razreda OŠ Benkovac i PŠ Pristeg,

  razrednici i pratitelji …

  NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Ukoliko se implementira program posjeta

  učenika Vukovaru 8 razreda u organizaciji

  Memorijalnog centra Domovinskog rata

  Vukovar, OŠ Benkovac će se priključiti u

  školskoj godini 2019. / 2020. u svibnju.

  VREMENIK AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Dva dana tijekom školske godine 2019. /

  2020.

  VREDNOVANJE AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Učenici diskusijom sa sudionicima i

  posjetima mjestu stradanja produbljuju

  svoja saznanja o Domovinskom ratu i

  prosljeđuju pozitivne vrijednosti drugim

  učenicima (tolerancija, ponos ,

  domoljublje)

  TROŠKOVNIK AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Na trošak Ministarstva branitelja, ostalo

  prema potrebi.

 • 41

  AKTIVNOST, PROGRAM ILI

  PROJEKT

  Terenska nastava iz matematike – Posjet

  Zadru (7. i 8. razredi)

  CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA

  ILI PROJEKTA

  Proširivanje osnovnih znanja, sposobnosti

  i umijeća.

  Učenje otkrivanjem u neposrednoj

  životnoj stvarnosti.

  Primjena stečenih znanja sa nastavnog

  sata iz matematike u svakodnevnim

  situacijama i na putovanjima.

  Razvijanje sposobnosti istraživanja i

  rješavanja matematičkih zadataka i

  problema unutar grupe.

  NAMJENA AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Poticati i razvijati sposobnosti

  promatranja i uočavanja u prostoru.

  Razvijati kreativnost učenika, razvijati

  radne navike, upornost i ustrajnost u radu

  te razvijanje matematičke sposobnosti.

  Aktivnosti su namijenjene učenicima 7 i 8.

  razreda.

  NOSITELJI AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Učitelji predmetne nastave (matematike)

  NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Terenska nastava u Zadru - učenici su

  podijeljeni u grupe, rješavaju unaprijed

  pripremljene zadatke. Po povratku

  izrađuju se plakati, uređuje pano u

  prostorijama škole.

 • 42

  VREMENIK AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Svibanj 2020.

  VREDNOVANJE AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Praćenje učenika tijekom rada.

  Omogućavanje javnih nastupa,

  samovrednovanje vlastitih postignuća.

  Zajednički kritički osvrt i analiza radova.

  TROŠKOVNIK AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Cijena karte za odlazak u Zadar 50-100kn,

  po jedan metar za svaku grupu, hamer

  papir

 • 43

  AKTIVNOST, PROGRAM ILI PROJEKT Posjet gradu Ninu i Solani Nin

  CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA

  ILI PROJEKTA

  Poticanje interesa za prepoznavanje i

  čuvanje prirode i kulturno-povijesne

  baštine. Upoznavanje tehnologije rada

  u solani. Razvijanje interesa za

  proizvodni rad. Poticanje aktivnosti

  učenika. Omogućiti povezanost

  sadržaja različitih predmeta.

  NAMJENA AKTIVNOSTI, PROGRAMA

  ILI PROJEKTA

  Poticati interes učenika za prirodni rad.

  Proširiti i povezati učenička iskustva i

  spoznaje sa sadržajima izvan učionice.

  Razviti zdrave modele ponašanja u novim i

  nepoznatim sredinama.

  NOSITELJI AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Učenici 5.-ih i 6.-ih razreda, učiteljice

  matematike, razrednici 5.-ih i 6.-ih razreda.

  NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Organizacija izleta samostalno od strane

  ustanove.

  VREMENIK AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Svibanj 2020. godine.

  VREDNOVANJE AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Primjena usvojenog znanja u nastavi i u

  svakodnevnoj komunikaciji.

  Praćenje učenika u zalaganju, zajednička

  analiza i kritički osvrt.

  Izrada postera.

  TROŠKOVNIK AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Oko 150 kn po učeniku u koje je uključena

  cijena prijevoza i karata.

  (troškove snose roditelji/skrbnici)

 • 44

  AKTIVNOST, PROGRAMILI PROJEKT Posjet kinu-izvanučionična nastava iz engleskog jezika za 5.-8. razred

  CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA

  ILI PROJEKTA

  -potaknuti učenike na proširivanje znanja

  stečenog na redovnoj nastavi -potaknuti

  učenike na komunikaciju na stranom jeziku

  te razviti vještinu slušanja s

  razumijevanjem -upoznati se s medijskom

  kulturom

  NAMJENA AKTIVNOSTI, PROGRAMA

  ILI PROJEKTA

  -razviti pozitivan odnos prema

  različitim vidovima kulture te

  potaknuti učenika na razvijanje

  kulturnog ophođenja u javnim

  ustanovama

  NOSITELJI AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILIPROJEKTA

  -učitelji engleskog jezika

  NAČINREALIZACIJE AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILIPROJEKTA

  -organizirani posjet kinu za sve učenike

  viših razreda

  VREMENIKAKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILIPROJEKTA

  -tijekom školske godine 2019/2020

  VREDNOVANJE AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILIPROJEKTA

  -vođeno pisanje osvrta na pogledani film te razgovor o različitim žanrovima filma i medijskoj kulturi općenito

  TROŠKOVNIKAKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILIPROJEKTA

  -oko 50 kn (učenici sami snose troškove

  prijevoza i ulaznica

 • 45

  AKTIVNOST, PROGRAM ILI PROJEKT Jednodnevni izlet SINJ – OŠ KAŠTEL LUKŠIĆ - TROGIR

  za učenike 5.-ih razreda CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA

  ILI PROJEKTA

  - Posjet svetištu Gospe Sinjske i muzeju

  Sinjske Alke, razgledanje grada Sinja.

  Razgledavanje uz stručno vodstvo

  botaničkog vrta OŠ Kaštel Lukšića te

  obilazak kulturnih znamenitosti stare

  jezgre grada Trogira

  - Razvijati kulturnu komunikaciju

  učenika te primjereno ponašanje u

  različitim situacijama. Istaknuti važnost

  poznavanja svoje domovine i njegovanja

  tradicije.

  NAMJENA AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Zajednički odlazak učenika i učitelja

  koji organizira škola u svrhu

  ispunjavanja određenih odgojno

  obrazovnih ciljeva i zadaća.

  NOSITELJI AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Razrednici 5-ih razreda:

  5. a - Dijana Trebec, 5. b - Željka Šimunić.

  5. c – Lucija Pučo Lacmanović, 5. d =

  Ivanka Budić-Kralj ; PŠ pristeg – Slavica

  Vrsaljko

  Učenici petih razreda.

  NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Sazivanje roditeljskih sastanaka.

  Upoznavanje učenika i roditelja s

  planiranim izletom, briga o

  ponašanju učenika tijekom izleta.

  Obavijest roditeljima o planiranju

  izleta s podacima te s traženom

  potpisanom suglasnošću za izlet.

  Dogovor o vremenu polaska i

  povratka. Učenici su podijeljeni u

  grupe uz stručno vodstvo za

  razgledavanje. Dogovor s navedenim

  ustanovama.

  Na izletu, pod stručnim vodstvom

  učenici će razgledati Sinj, botanički

  vrt i Trogir po programu agencije.

  Okupljanje ispred škole u jutarnjim

  satima za polazak. Vožnja

  autobusom do Sinja i posjet svetištu i

  muzeju Sinjske alke u pratnji vodiča.

  Polazak prema Kastel Lukšiću i

  razgled botaničkog vrta. Nakon toga

  ručak i obilazak kulturnih

  znamenitosti stare jezgre grada

  Trogira. Slobodno vrijeme učenika.

  Povratak kući u ranim večernjim

  VREMENIK AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Školska godina 2019. / 2020 ; drugo polugodište, svibanj-lipanj

 • 46

  VREDNOVANJE AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Razgovor o izletu ( učenici prosuđuju izlet ,

  druženje, sadržaje, tijek), izrada

  fotografija, proširivanje znanja iz povijesti,

  geografije, prirode te korištenje viđenoga u

  nastavi.

  Bavljenje istraživačkim radom. Razvijanje

  znanja i pamćenja.

  Interdisciplinarno povezivanje sadržaja

  različitih predmeta.

  TROŠKOVNIK AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Cijena izleta uključuje prijevoz od Benkovca do Sinja-Kaštel Lukšića – Trogira i natrag autobusom turističke klase, osiguranje učenika i profesora, priprema i organizacija puta te ulaznice i ručak

  ( ostale stavke po ponudi odabrane agencije ).

  Cijena je cca 250,00 kn po učeniku

  Dnevnice nastavnicima u pratnji.

 • 47

  AKTIVNOST, PROGRAM ILI PROJEKT Izlet Sinj/Split

  CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA

  ILI PROJEKTA

  Upoznati učenike s djelovanjem jahanja i

  terapijskog jahanja. Osvijestiti važnost

  zdravog života kroz posjet nogometnom

  stadionu.

  NAMJENA AKTIVNOSTI, PROGRAMA

  ILI PROJEKTA

  Izlet je namijenjen učenicima 6. razreda.

  NOSITELJI AKTIVNOSTI, PROGRAMA

  ILI PROJEKTA

  Turistička agencija, razrednici i učenici.

  NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  U suradnji s turističkom agencijom.

  VREMENIK AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Krajem nastavne godine.

  VREDNOVANJE AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Izlet će se vrednovati kroz satove

  razrednika te radionice koje će se provesti u

  sklopu sata razrednika.

  TROŠKOVNIK AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  200-300 kn po učeniku.

 • 48

  AKTIVNOST, PROGRAM ILI PROJEKT Jednodnevni izlet učenika sedmih razreda: Opatija - Rijeka

  CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA

  ILI PROJEKTA

  Upoznati učenike s prirodnim ljepotama

  zavičaja, krajolikom, gospodarskim

  obilježjima te povijesnim i kulturnim

  znamenitostima mjesta kroz koje prolazimo.

  Razvijanje osjećaja pripadnosti i ljubavi

  prema svome zavičaju.

  NAMJENA AKTIVNOSTI, PROGRAMA

  ILI PROJEKTA

  Upoznati širi zavičaj, povezati nastavu

  prirode, povijesti, geografije, hrvatskog

  jezika, vjeronauka i tjelesne i zdravstvene

  kulture u neposrednoj životnoj stvarnosti te

  stjecanje novih znanja i vještina.

  NOSITELJI AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Razrednice sedmih razreda.

  Turistička agencija.

  NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Po provedenom javnom natječaju izabrati

  će se putnička agencija koja će realizirati

  planirani izlet u suradnji s

  roditeljima i razrednicima 7. razreda.

  VREMENIK AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Travanj 2020.

  VREDNOVANJE AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Zajednički osvrt i razgovor. Objava fotografija i dojmova na web stranici škole i društvenim mrežama.

  TROŠKOVNIK AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  250-350 kn po učeniku (troškove snose

  roditelji).

 • 49

  AKTIVNOST, PROGRAM ILI PROJEKT Ekskurzija osmih razreda – Tuheljske

  toplice, Krapina, Varaždin, Ljubljana,

  Zagreb

  CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA

  ILI PROJEKTA

  Upoznavanje s prirodno –geografskim

  obilježjima sjeverne Hrvatske i središnje

  Slovenije te gradovima Krapinom,

  Varaždinom, Zagrebom i Ljubljanom.

  Ponoviti i utvrditi gradivo iz geografije,

  povijesti, biologije, fizike, vjeronauka i

  likovne kulture.

  Učiti otkrivanjem u neposrednoj životnoj

  stvarnosti.

  Upoznati dio prirodnih ljepota domovine i

  susjednih zemalja.

  NAMJENA AKTIVNOSTI, PROGRAMA

  ILI PROJEKTA

  Razviti pozitivan odnos prema

  različitim vidovima kulture.

  Obogatiti opće kulture učenika.

  Poticati učenike na međusobno

  druženje i zbližavanje te proširiti

  znanja.

  Razviti zdrave modele ponašanja u

  novim i nepoznatim sredinama.

  NOSITELJI AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Razrednice 7. razreda.

  Turistička agencija.

  NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Po provedenom javnom natječaju izabrat će

  se putnička agencija koja će realizirati

  planiranu ekskurziju u suradnji s

  roditeljima i razrednicama 7. razreda.

  VREMENIK AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Rujan, 2020.

 • 50

  VREDNOVANJE AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Primjena usvojenog znanja u nastavi i u

  svakodnevnoj komunikaciji.

  Praćenje učenika u zalaganju, zajednička

  analiza i kritički osvrt.

  Objava fotografija i dojmova na web

  stranici škole i društvenoj mreži.

  TROŠKOVNIK AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  1500 do 2000 kuna po učeniku.

  Troškove snose roditelji.

 • 51

  AKTIVNOST, PROGRAM ILI

  PROJEKT

  Festival matematike

  CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA

  ILI PROJEKTA

  Razvijati timski rad među učenicima i

  učiteljima. Poticati suradnički rad među

  učenicima i međugeneracijsku solidarnost.

  NAMJENA AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Aktivnosti su namijenjene učenicima 5.-8.

  razreda koji imaju razvijen interes za

  stjecanje dodatnih znanja iz matematike

  te razvijanje matematičke sposobnosti.

  NOSITELJI AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Učitelji predmetne nastave (matematike).

  NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Rješavanje problemskih zadataka,

  rješavanje zadataka s ranijih natjecanja,

  analiza rezultata i rješenja.

 • 52

  VREMENIK AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Negdje u svibnju mjesecu.

  VREDNOVANJE AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Obrazac za vrednovanje teme i nositelja

  programa.

  TROŠKOVNIK AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Troškovi prijevoza učenika i učitelja do

  mjesta održavanja.

  Troškovi jednog obroka.

  Cca.500-800 kn.

 • 53

  AKTIVNOST, PROGRAM ILI

  PROJEKT

  Klokan bez granica

  CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA

  ILI PROJEKTA

  Učenici na ovaj način upoznaju novi tip

  natjecanja koji im pruža mogućnost da na

  temelju usvojenog znanja rješavaju

  netipične zadatke, da usporede svoje

  znanje sa znanjem svojih vršnjaka diljem

  svijeta. Natjecanje također popularizira

  matematiku jer se na natjecanje mogu

  prijaviti svi učenici koji to žele bez obzira

  na njihovu ocjenu iz matematike u školi.

  NAMJENA AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Proširivanje matematičkog znanja na

  sadržaje koji nisu planirani u redovnoj

  nastavi, rješavanje logičkih zadataka te

  priprema učenika za natjecanje.

  NOSITELJI AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Učitelji predmetne nastave (matematike).

  NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Rješavanje problemskih zadataka,

  rješavanje zadataka s ranijih natjecanja,

  analiza rezultata i rješenja.

  VREMENIK AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Negdje u ožujku mjesecu.

 • 54

  VREDNOVANJE AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Praćenje i analiza rada i zalaganje

  učenika.

  Rezultati natjecanja.

  TROŠKOVNIK AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Svaki učenik koji želi sudjelovati na

  natjecanju plaća 15 kuna kotizacije koja

  se uplaćuje udruzi „Klokan bez granica“.

  UPISATI DA LI JE KURUKULUM ZA

  PODRUČNE ŠKOLE, RAZREDNU

  NASTAVU ILI PREDMETNU

  NASTAVU

  Predmetna nastava, razredna nastava,

  područne škole.

 • 55

  AKTIVNOST, PROGRAM ILI PROJEKT DABAR – međunarodno natjecanje iz

  informatike i računalnog razmišljanja

  CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA

  ILI PROJEKTA

  Širiti i popularizirati računarstvo i

  informatiku.

  Razvijati računalno razmišljanje kod

  učenika.

  NAMJENA AKTIVNOSTI, PROGRAMA

  ILI PROJEKTA

  Razvijati pozitivan stav učenika prema

  informatici te poticati interes učenika,

  posebice djevojčica, prema STEM

  području sudjelovanjem u različitim

  aktivnostima i natjecanjima.

  NOSITELJI AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Učiteljica fizike i učitelji informatike.

  Zainteresirani učenici od 5. do 8. razreda.

  NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Prijaviti sudionike te provesti online

  natjecanje u sustavu Loomen tijekom kojeg

  učenici rješavaju 15 matematičko-logičkih

  zadataka u vremenu od 45 minuta.

  Natjecanje se održava 5 dana.

  VREMENIK AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Studeni, 2019.

  VREDNOVANJE AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Dodjela diploma učenicima po završetku

  natjecanja. Objava popisa 10% najboljih

  učenika na službenim stranicama Dabra.

  TROŠKOVNIK AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Troškovi izrade priznanja.

 • 56

  AKTIVNOST, PROGRAM ILI PROJEKT Svjetski tjedan svemira

  CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA

  ILI PROJEKTA

  Omogućiti učenicima stjecanje znanja iz

  astronomije i astrofizike povezujući znanja i

  vještine s drugim predmetima poput

  geografije, matematike, kemije, biologije i

  informatike, poštujući individualne interese

  učenika te pristup različitim izvorima

  znanja.

  Poticati izgrađivanje znanstvenog stava kroz

  edukativne sadržaje, usvajanje znanstvene

  metode kroz radionice, te razvijanje ljubavi

  prema prirodnim znanostima.

  NAMJENA AKTIVNOSTI, PROGRAMA

  ILI PROJEKTA

  Obilježavanje manifestacije je namijenjeno

  učenicima škole i obogaćivanju školskog

  obrazovnog programa novim

  sadržajima.

  Proširenju i povezivanju učeničkih znanja i

  vještina iz različitih obrazovnih područja.

  NOSITELJI AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Aktiv prirodoslovlja, matematike,

  informatike, geografije i povijesti.

  NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Učitelji će organizirati niz aktivnosti,

  radionica, izložbi učeničkih radova i

  predavanja o Svemiru namijenjenih

  zainteresiranim učenicima tijekom ili nakon

  nastave.

  VREMENIK AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  4. – 10. listopada 2019.

  VREDNOVANJE AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Evaluacija aktivnosti od strane sudionika.

  Objava aktivnosti i radionica na web

  stranici škole i društvenoj mreži.

  TROŠKOVNIK AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA Paket A4 papira, kolaž papir, razna sredstva

  po potrebi, do 500 kn.

 • 57

  AKTIVNOST, PROGRAM ILI

  PROJEKT

  ŠKOLSKA KNJIŽNICA – KNJIŽEVNI

  SUSRETI

  (5., 6., 7. i 8. razredi)

  CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA

  ILI PROJEKTA

  - razvijanje interesa za knjigu i poticanje

  čitanja

  - razvijanje temeljnih znanja i pozitivnih

  stajališta prema

  umjetničkom načinu stvaranja i

  izražavanja

  - poticati učenike na uvažavanje

  različitosti mišljenja,

  izražavanja ideja i misli pomoću pitanja

  književniku

  NAMJENA AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  usvajanje čitateljskih navika i motivacija

  za čitanje

  NOSITELJI AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Anica Marinović, mag. bibliotekarstva

  učenici 5. – 8. razreda, učitelji

  suradnja s GK Benkovac

  NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  razgovor i diskusija s književnikom

  VREMENIK AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  jedan susret u polugodištu

  VREDNOVANJE AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  -zalaganje učenika pri postavljanju

  pitanja književniku

  -usmeno izjašnjavanje o uspješnosti

  književnog susreta

  TROŠKOVNIK AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  sredstva za kupnju pojedinih

  književnikovih naslova

 • 58

  AKTIVNOST, PROGRAM ILI

  PROJEKT

  KAZALIŠNA PREDSTAVA

  CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA

  ILI PROJEKTA

  -razvijanje ljubavi prema dramskom

  stvaralaštvu

  -korelacija s nastavnim sadržajima

  -razvijanje sposobnosti zapažanja i

  iznošenja jezgrovitih misli

  -upoznavanje s kostimografijom i

  scenografijom

  NAMJENA AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  -proširivanje znanja o dramskoj

  umjetnosti

  -razvijanje kulture ponašanja i vladanja

  NOSITELJI AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Anica Marinović, mag. bibliotekarstva

  - učitelji i učenici škole

  NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  timski, pojedinačno, po razrednim

  odjelima

  VREMENIK AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  tijekom školske godine

  VREDNOVANJE AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  -skupni debatni razgovori

  TROŠKOVNIK AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  troškovi karte za predstavu

 • 59

  AKTIVNOST, PROGRAM ILI PROJEKT

  ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAM

  CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA

  ILI PROJEKTA

  - Promicanje zdravog života kroz poticanje na

  sobni rast i razvoj te smanjenje učestalosti i

  intenziteta konzumiranja droga i odgoda prvog

  uzimanja

  - afirmacija pozitivnih vrijednosti, pozitivnih

  životnih navika

  - oblikovanje pozitivnih stavova

  - razvijanje i jačanje samopoštovanja i slike o

  sebi

  - zauzimanje za sebe

  - raščlaniti proces donošenja odluka

  - povećati razinu osviještenosti o nasilju

  - smanjiti učestalost nasilja

  - upoznavanje učenika i roditelja s Protokolom o

  postupanju u slučaju nasilja

  - identifikacija učenika s potencijalnim socio-

  emocionalnim teškoćama upitnikom SDQ

  - prevencija neprihvatljivog ponašanja

  - jačanje razreda kao zajednice

  - obilježavanje važnih datuma, rad na

  predrasudama i mijenjanje stavova

  - uočavanje stanja i potreba za preventivne

  aktivnosti po razredima

  - senzibiliziranje učitelja za preventivna

  djelovanja

  NAMJENA AKTIVNOSTI, PROGRAMA

  ILI PROJEKTA

  - povećanje tolerancije, prihvaćanje

  različitosti

  - razvoj pozitivnih stavova prema sebi i

  drugima

  - smanjenje učestalosti nasilnog ponašanja

  - prevencija rizičnog ponašanja (pušenje,

  konzumacija alkohola i uporaba droga) –

  Trening životnih vještina

  - usvajanje vještine mirnog rješavanja

  sukoba

 • 60

  NOSITELJI AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Tanja Gulan, psiholog

  Marija Pavlaković, pedagog

  Razrednici

  Učitelji razredne nastave

  Učenici

  NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  - sudjelovanje u radionicama i predavanjima

  VREMENIK AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  - program se provodi tijekom cijele godine od 1.-

  8. razreda

  - trening životnih vještina provodi se u 5. i 6.

  razredima

  VREDNOVANJE AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  - evaluacijski listići na kraju radionica i

  predavanja

  - upitnici

  - „trening životnih vještina“ priručnik za

  učenike, priručnik za učitelje za 5. i 6. razred

  TROŠKOVNIK AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Fotokopirni papir

  Literatura

 • 61

  AKTIVNOST, PROGRAM ILI PROJEKT Literarna

  CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA

  ILI PROJEKTA

  - poticati učenike na literarni izričaj

  - razvijati dikciju i krasnoslov

  - njegovati osjećaj za umjetničko

  izražavanje

  NAMJENA AKTIVNOSTI, PROGRAMA

  ILI PROJEKTA

  - sudjelovanje u školskim

  manifestacijama

  - sudjelovanje na Lidranu

  NOSITELJI AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  - Marija Bobanović

  - učenici 5. – 8. r.

  VREMENIK AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  - 1 školski sat tjedno

  VREDNOVANJE AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  - sudjelovanje u različitim manifestacijama

  TROŠKOVNIK AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  - 100 kn za papir

 • 62

  AKTIVNOST, PROGRAM ILI PROJEKT Dramska skupina

  CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA

  ILI PROJEKTA

  - razvijanje ljubavi prema dramskom stvaralaštvu

  - cilj je potaknuti kreativnost učenika

  kombinacijom različitih dramskih metoda

  - primjenom različitih dramskih vježbi

  i igara poticati dječju imaginaciju,

  nesputano izražavanje

  - stvaranje prijateljskog okruženja

  u kojem će se djeca slobodno družiti

  i izražavati pred svojim vršnjacima

  - razvoj vještine lijepog i

  izražajnog govorenja i izražavanja

  NAMJENA AKTIVNOSTI, PROGRAMA ILI PROJEKTA

  - poticanje i razvijanje mašte i suradništva

  - kroz dramsku igru oslobađati učenike

  u govoru i pokretu kako bi se uspješno

  prezentirali te bili sigurni u javnim

  nastupima NOSITELJI AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  -Branka Marinović, prof. Hrvatskog jezika i književnosti

  -učenici od 5. do 8. razreda

  NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  -osnivanje grupe te upoznavanje s planom

  i programom rada

  -međusobno upoznavanje i stvaranje

  suradničke atmosfere

  - preispitivanje učeničkih sposobnosti

  te razvijanje stvaralaštva ovisno o

  interesima i sklonostima

  -vježbe motivacije i koncentracije uz

  različite scenske igre

  VREMENIK AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  -jedan sat tjedno, tijekom školske godine

  VREDNOVANJE AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  -opisno praćenje i pismeno evidentiranje

  napredovanja učenika

  TROŠKOVNIK AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  -materijali prema potrebi

 • 63

  AKTIVNOST, PROGRAM ILI PROJEKT Festival znanosti

  CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA

  ILI PROJEKTA

  Popularizirati prirodne znanosti i izgrađivati

  prirodoznanstveni stav. Poticati interes i

  ljubav prema prirodoslovlju i istraživačkom

  radu.

  NAMJENA AKTIVNOSTI, PROGRAMA

  ILI PROJEKTA

  Proširiti i povezati učenička iskustva i

  spoznaje prirodoslovnog sadržaja sa

  svakodnevnim životom.

  NOSITELJI AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Aktiv prirodoslovlja

  NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Organiziranje prigodnih radionica,

  predavanja i izložbi na zadanu temu

  Festivala u prostorijama škole.

  VREMENIK AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Travanj 2020. godine.

  VREDNOVANJE AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Objava aktivnosti u programu Festivala.

  Objava popratnih fotografija, videa i raznih

  uradaka na web stranici škole i društvenim

  mrežama.

  TROŠKOVNIK AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Papir A4, kolaž, razna sredstva i pribor za

  izvedbu pokusa u vrijednosti 300 - 500 kn.

 • 64

  AKTIVNOST, PROGRAM ILI PROJEKT ESTETSKO UREĐENJE ŠKOLE

  školska godina 2019.-20.

  CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA

  ILI PROJEKTA

  Izložba učeničkih radova u hodniku škole

  -

  Izrada i postavljanje natpisa OSNOVNA

  ŠKOLA BENKOVAC na pročelje zgrade

  -

  Oslikavanje i estetsko uređenje zida uz

  knjižnicu

  -

  Oslikavanje i estetsko uređenje zida u holu

  škole povodom značajnijih datuma,

  najmanje četiri puta u toku školske godine,

  2x2,5 dimenzije panoa

  NAMJENA AKTIVNOSTI, PROGRAMA

  ILI PROJEKTA

  estetski i likovno urediti školu za ugodniji

  boravak učenika i

  djelatnika škole

  NOSITELJI AKTIVNOSTI, PROGRAMA

  ILI PROJEKTA

  učitelj likovne kulture Dragan Jelavić

  -

  Zainteresirani učenici

  NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  2 sata tjedno za postepeno obavljanje

  zadataka

  Obilježavanje blagdana oslikavanjem zidne

  površine 2x2,5 m u holu škole

  VREMENIK AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  2 sata tjedno u toku školske godine 2019/20.

  VREDNOVANJE AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Estetsko uređenje škole

  TROŠKOVNIK AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Potrebne količine boja, kistova i popratnih

  sredstava za rad, cca 1000,00 kn

 • 65

  AKTIVNOST, PROGRAM ILI PROJEKT BADMINTON KLUB

  školska godina 2019.-20.

  CILJEVI AKTIVNOSTI, PROGRAMA

  ILI PROJEKTA

  Sportska aktivnost

  Badminton jedan od najbržih i

  najnapornijih sportova pogodan je i za rad

  sa djecom i odraslima

  Približiti badminton djeci i osigurati

  upoznavanje sa badmintonom kao vrlo

  zanimljivim sportom dva sata tjedno

  NAMJENA AKTIVNOSTI, PROGRAMA

  ILI PROJEKTA

  Badminton kao sport pogodan je za djecu

  ali i za profesore, kao izvrstan oslobađač

  stresa

  NOSITELJI AKTIVNOSTI, PROGRAMA

  ILI PROJEKTA

  učitelj likovne kulture Dragan Jelavić

  -

  Zainteresirani učenici i nastavnici

  NAČIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Dva sata tjedno isključivo u sportskoj

  dvorani

  VREMENIK AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  2 sata tjedno u toku školske godine 2019/20.

  VREDNOVANJE AKTIVNOSTI,

  PROGRAMA ILI PROJEKTA

  Izuzetno dinamičan sport koji ni djecu ni

  profesor