Click here to load reader

KODI I RRJETIT TE · PDF file Kodi i Transmetimit parashtron normat, rregullat, procedurat dhe kërkesat e përgjithshme dhe ... Kërkesat e Mbrojtjes Rele dhe Koordinimi me Mbrojtjen

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of KODI I RRJETIT TE · PDF file Kodi i Transmetimit parashtron normat, rregullat, procedurat dhe...

 • 1

  KODI I TRANSMETIMIT

  Ky dokument i emërtuar “Kodi i Transmetimit” është hartuar nga shoqëria OST sh.a në zbatim të

  dispozitave të Ligjit Nr.43/2015, datë 30/04/2015 “Për Sektorin e Energjisë Elektrike” dhe në

  pajtueshmëri me dispozitat e Kodeve të Rrjetit dhe Manualit Operacional të ENTSO-E.

  Miratuar me Vendimin e Bordit të ERE, Nr. 186 Datë 10.11.2017.

 • 2

  Hyrje

  Në përputhje me kuadrin ligjor kombëtar, Strategjinë Kombëtare të Energjisë, kuadrin rregullator

  dhe angazhimin e Shqipërisë për sigurinë e furnizimit me energji elektrike, zhvillim ekonomik,

  investime dhe stabilitet social si pjesë e Komunitetit të Energjisë, si produkt i bashkëpunimit të

  gjithë aktorëve në sektorin e energjisë elektrike është hartuar Kodi i Transmetimit të energjisë

  elektrike.

  Në funksion të sa më sipër, ky dokument synon pikë së pari të kontribuojë në menaxhimin e rrjetit

  të Sistemit të Transmetimit të energjisë elektrike në baza jo-diskriminuese për të gjithë përdoruesit

  aktual apo në të ardhmen dhe të shërbejë në arritjen e objektivave të Strategjisë së Energjisë

  përfshirë implementimin dhe liberalizimin e sektorit të energjisë elektrike.

  Nëpërmjet këtij dokumenti synohet që gjithashtu të arrihet një planifikim dhe operim koherent dhe

  i koordinuar ndërmjet Operatorit të Sistemit të Transmetimit dhe gjithë përdoruesve të rrjetit të

  transmetimit me qëllim vendosjen e kushteve më të mira të mundshme për zhvillimin dhe

  funksionimin e një tregu energjie të integruar dhe efektiv.

  Kodi i Transmetimit trajton çështjet që lidhen me Operatorin e Sistemit të Transmetimit,

  planifikimin dhe operimin e sistemit elektroenergjetik në tërësi dhe aksesin e aktorëve të tregut të

  energjisë në rrjetin e transmetimit të shoqërisë OST sha.

  Kodi i Transmetimit parashtron normat, rregullat, procedurat dhe kërkesat e përgjithshme dhe

  themelore që drejtojnë operimin dhe zhvillimin e sistemit elektroenergjetik të vendit.

 • 3

  PËRMBAJTJA

  Termat dhe përkufizimet e Kodit të Transmetimit .................................................................... 10

  KAPITULLI I .................................................................................................................................. 16

  HYRJE DHE DISPOZITA TË PËRGJITHSHME ....................................................................... 16

  Neni 1. Objekti dhe Qëllimi ...................................................................................................... 16

  Neni 2. Përmbajtja e Kodit të Transmetimit ............................................................................. 17

  Neni 3. Miratimi, zbatueshmëria, monitorimi dhe përditësimi i Kodit të Transmetimit ......... 17

  Neni 4. Rrjeti i Sistemit të Transmetimit ................................................................................. 18

  Neni 5. Aksesi reciprok dhe siguria teknike ............................................................................. 18

  Neni 6. Komunikimi ndërmjet OST sh.a dhe Përdoruesve të rrjetit të transmetimit ................ 19

  Neni 7. Konfidencialiteti ........................................................................................................... 19

  Neni 8. Mosmarrëveshjet dhe Procedurat për Zgjidhjen e tyre ................................................ 19

  Neni 9. Ngjarjet e Paparashikuara ............................................................................................. 20

  Neni 10. Pavlefshmëria e Pjesëshme ........................................................................................ 20

  Neni 11. Periudhat e Forcës Madhore ....................................................................................... 20

  Neni 12. Pezullimet e Përkohshme ........................................................................................... 20

  KAPITULLI II .................................................................................................................................. 22

  KODI I PLANIFIKIMIT .............................................................................................................. 22

  Neni 13. Objekti ........................................................................................................................ 22

  Neni 14. Zbatimi i Kodit të Planifikimit ................................................................................... 22

  Neni 15. Kriteret e Planifikimit ................................................................................................. 22

  Neni 16. Planifikimi i Zhvillimit Afatgjatë (10 vjeçar) i Sistemit të Transmetimit .................. 23

  Neni 17. Planifikimi dhe Zhvillimi i Rrjetit të Sistemit të Transmetimit ................................. 23

  Neni 18. Planifikimi i Gjenerimit.............................................................................................. 24

  Neni 19. Planifikimi i Rrjetit të Sistemit të Transmetimit ........................................................ 24

  Neni 20. Planifikimi i Rrjetit të Sistemit të Shpërndarjes ......................................................... 25

  Neni 21. Koordinimi i Planifikimit të Zhvillimit të Rrjetit të Transmetimit ............................ 25

  Neni 22. Miratimi i Planit Afatgjatë të Zhvillimit të Rrjetit ..................................................... 25

  Neni 23. Të dhëna të Përgjithshme të Planifikimit të siguruara nga OST sh.a. ........................ 25

  Neni 24. Kostoja e të dhënave dhe e informacionit .................................................................. 26

  Neni 25. E drejta e OST sh.a për rezervim e të dhënave dhe informacionit ............................. 26

 • 4

  Neni 26. Planifikimi për përmirësimin dhe modifikimin e pajisjeve të sistemit ...................... 26

  Neni 27. Afatet Kohore për Planet Dy vjeçare Rinovim & Modifikim të Përdoruesit të Rrjetit

  të Transmetimit ................................................................................................ 27

  KAPITULLI III ................................................................................................................................ 28

  KODI I LIDHJES ......................................................................................................................... 28

  Neni 28. Objekti ........................................................................................................................ 28

  Neni 29. Procedurat e Aplikimit për Lidhje (të re dhe/ose modifikim) .................................... 28

  Neni 30. Dokumentacioni i Përgjithshëm dhe Teknik i Aplikimit për Lidhje; ......................... 28

  Neni 31. Të dhënat dhe shkëmbimi i informacionit .................................................................. 29

  Neni 32. Pika/Vendi Optimal i Lidhjes ..................................................................................... 29

  Neni 33. Procesi dhe etapat e aplikimit ..................................................................................... 29

  Neni 34. Oferta e Lidhjes së Re dhe/apo modifikimit të lidhjes ekzistuese ............................. 30

  Neni 35. Kushtet dhe kërkesat teknike për pajisjet e Lidhjes së Re apo të Modifikimit .......... 31

  Neni 36. Marrëveshja e Lidhjes ................................................................................................ 32

  Neni 37. Formulimi i Lejes Teknike të Lidhjes që jepet nga OST. .......................................... 32

  Neni 38. Nivelet Nominale dhe të Lejuara të Tensionit............................................................ 33

  Neni 39. Disbalanca e Tensioneve ............................................................................................ 34

  Neni 40. Deformimi nga Harmonikat ....................................................................................... 34

  Neni 41. Frekuenca e Sistemit Elektroenergjetik ...................................................................... 34

  Neni 42. Luhatjet (flicker) e Tensionit ...................................................................................... 34

  Neni 43. Faktori i Fuqisë (cosϕ) ............................................................................................... 35

  Neni 44. Kërkesat e Mbrojtjes Rele dhe Koordinimi me Mbrojtjen Rele të Përdoruesit të

  Rrjetit të Sistemit të Transmetimit .................................................................. 35

  Neni 45. Kohët Minimale të Tarimit të Mbrojtjes Rele ............................................................ 35

  Neni 46. Kërkesat për Mbrojtjen Rele të Gjeneruesve ............................................................. 36

  Neni 47. Kërkesat e Mbrojtjes Rele për Rrjetin e Sistemit të Transmetimit............................. 36

  Neni 48. Tokëzimi ..................................................................................................................... 37

  Neni 49. Kërkesa të mbrojtjes rele në linjat me tension 35-20 kV .......................................... 37

Search related