156
Podgorica, 2013. PROGRAM STRUČNOG USAVRŠAVANJA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA 2013/14 CRNA GORA UPRAVA ZA KADROVE

Knjiga Program Strucnog 2013

Embed Size (px)

Citation preview

 • Podgorica, 2013.

  P R O G R A M S T R U N O G U S AV R AVA N J A D R AV N I H

  S LU B E N I K A I N A M J E T E N I K A2013/14

  CRNA GORAUPRAVA ZA KADROVE

 • IzdavaUprava za kadrove

  UrednikSvetlana Vukovi

  PripremaSektor za obuku i razvoj kadrova

  LektorNikola Radunovi

  Dizajn i priprema za tampuStudio KNB, PodgoricaLidija Savkovi

  tampaDPC, Podgorica

  Tira1000 primjeraka

  PROG

  RAM

  STRU

  NOG

  USAV

  RAV

  ANJA

  DR

  AVNI

  H

  SLU

  BENI

  KA I N

  AMJE

  TEN

  IKA

  2013

  /14

 • SADRAJ

  8

  151616171717171718

  21

  25

  28293031

  323436383940434445

  4647

  UVODNA RIJE

  1. OPTE NAPOMENE1.1 Informacije o programu1.2 Postupak prijave odnosno odjave1.3 Ciljna grupa1.4 Metoda realizacije programa1.5 Predavai1.6 Evaluacija sprovedenog strunog usavravanja1.7 Sredstva za realizaciju programa obuke1.8 Mjesto realizacije

  2. IZAZOVI PRED NAMA

  3. STICANJE I UNAPRJEIVANJE ZNANJA3.1 Obuka za polaganje strunog ispita za rad u dravnim

  organima3.2 Ustavno ureenje i zatita ljudskih prava

  3.2.1 Ustavni sistem Crne Gore3.2.2 Rodna ravnopravnost 3.2.3 Pravna zatita manjinskih naroda i drugih naroda

  i nacionalnih manjina3.2.4 Zabrana diskriminacije 3.2.5 Tajnost podataka3.2.6 Zatita podataka o linosti3.2.7 Slobodan pristup informacijama3.2.8 Zatitnik ljudskih prava i sloboda

  3.3 Izrada politika i zakona3.3.1 Izrada politika3.3.2 Izrada i donoenje zakona3.3.3 Pravno tehnika pravila za izradu propisa sa smjerni-

  cama za usklaivanje propisa sa pravnim poretkom evropske unije

  3.3.4 Zakljuivanje meunarodnih ugovora

 • 3.4 Dravna uprava i lokalna samouprava3.4.1 Sistem dravne uprave3.4.2 Sistem lokalne samouprave3.4.3 Odnosi centralnih i lokalnih organa3.4.4 Opti upravni postupak3.4.5 Prekrajni postupak3.4.6 Inspekcijski nadzor3.4.7 Kancelarijsko poslovanje3.4.8 Zatita na radu3.4.9 Intelektualna svojina

  3.5 Slubeniki sistem3.5.1 Slubeniki sistem3.5.2 Postupak izrade Akta o unutranjoj organizaciji

  i sistematizaciji3.5.3 Postupak oglaavanja, selekcija i zapoljavanje3.5.4 Postupak ocjenjivanja dravnih slubenika

  i namjetenika3.5.5 Komisija za albe3.5.6 Interno trite rada3.5.7 Etiki kodeks3.5.8 Mobing

  3.6 Prevencija korupcije3.6.1 Prevencija korupcije3.6.2 Mehanizmi za preventivno djelovanje protiv

  korupcije3.6.3 Razvoj planova integriteta - izrada, usvajanje,

  sprovodjenje3.7 Finansijsko poslovanje

  3.7.1 Sistem javnih finansija i dravni budet3.7.2 Budetski sistem u Crnoj Gori3.7.3 Planiranje i izvrenje programskog budeta3.7.4 Finansijsko raunovodstveni poslovi

  u dravnim organima3.7.5 Revizija javnih sredstava u Crnoj Gori3.7.6 Dravna pomo3.7.7 Javne nabavke

  3.8 Evropske i evroatlanske integracije3.8.1 Evropska unija3.8.2 Institucije i nain donoenja odluka EU3.8.3 Politika proirenja EU3.8.4 Pravni sistem i pravni akti EU3.8.5 Crna Gora na putu ka lanstvu u Evropsku uniju3.8.6 Pregovori o pristupanju EU

  495051525455565860626364

  6667

  68697072747576

  77

  79 81828384

  8586888991929394959697

 • 3.8.7 Pristup bazama podataka EU3.8.8 Evropski sud za ljudska prava praksa3.8.9 Evropska konvencija za zatitu ljudskih prava

  i osnovnih sloboda3.8.10 Crna Gora na putu u NATO3.8.11 Meunarodna bezbjednost i CG

  UN, NATO, EU i OEBS3.8.12 Nacionalni sistem bezbjednosti

  3.9 Upravljanje projektima3.9.1 Strukturni i kohezioni fondovi EU3.9.2 Kako Crna Gora koristi sredstva IPA fonda3.9.3 Od ideje do uspjeno realizovanog projekta

  4. STICANJE I UNAPRJEIVANJE VJETINA U OBLASTI UPRAVLJANJA

  LJUDSKIM RESURSIMA4.1 Upravljanje i razvoj ljudskih resursa4.2 Strateko planiranje rada u dravnim oraganima4.3 Liderstvo4.4 Upravljake vjetine4.5 Rukovoenje organizacionim jedinicama4.6 Pregovaranje i pregovarake vjetine4.7 Rjeavanje konfliktnih situacija4.8 Vjetine komunikacije sa strankama4.9 Motivacija zaposlenih4.10 Upravljanje rizikom u javnoj upravi 4.11 Upravljanje vremenom i stresom4.12 Vjetine prezentacije4.13 Poslovna korespondencija4.14 Odnosi s javnou4.15 Javni nastup4.16 Centralna kadrovska evidencija4.17 Analiza potreba za obukom i planiranje obuka4.18 Voenje intervjua4.19 Planiranje i razvoj karijere4.20 Vjetine mentorstva4.21 Timski rad

  5. STRANI JEZICI 5.1 Kursevi stranih jezika

  5.1.1 Elementarna upotreba jezika5.1.2 Samostalna upotreba jezika5.1.3 Kompetentna upotreba jezika

  98100

  101102

  103104105106107108

  111114115116117118119120121122124125127128129130131132133134135136

  139141142142143

 • 6. RAZVOJ INFORMATIKIH VJETINA6.1 Razvoj informatikih vjetina6.2 European computer driving licence ECDL

  7. OBRASCI7.1 Prijava za pohaanje seminara7.2 Prijava za pohaanje kursa stranih jezika7.3 Prijava za pohaanje kursa raunara7.4 Odjava sa seminara

  145147149

  151152153154155

 • Upotreba rodno osjetljivog jezika

  Svi izrazi koji se u ovom programu koriste za fizika licau mukom rodu obuhvataju iste izraze i u enskom rodu

 • Potovane kolege,dravni slubenici i namjetenici,

  Uprava za kadrove, kao organ nadlean za upravljanje kadrovima na centralnom nivou, priprema predloge odgovarajuih programa strunog osposobljavanja i usavravanja, kao i drugih programa razvoja kadrova. Ovogodinji Program baziran je na rezultatima dobijenim Analizom potre-ba za strunim usavravanjem dravnih slubenika i namjetenika i pred-stavlja opti program obuke, namijenjen svim slubenicima i namjetenici-ma u javnoj upravi.

  Pored opteg programa strunog osposobljavanja i usavravanja, to-kom ove godine, Uprava za kadrove fokusirae se na specifine i obavezne programe obuke, iju e vrstu, blii sadraj, nain pripreme i donoenja utvrditi Vlada, na predlog organa za upravljanje kadrovima.

  Program obuhvata tematske oblasti i sadraje, koji su se u prethodnim godinama pokazali kao neophodni, a inoviran je temama i oblastima, za koje se ukazala potreba, odnosno na koje su dravni slubenici i namjete-nici ukazali svojim sugestijama datim u Analizi potreba za obukom.

  Unaprjeenje uspjenosti i efikasnosti slubenika, izmeu ostalog, po-stie se dobro organizovanom obukom i pravilno usmjerenim potencija-lima i kapacitetima. Prepoznavanje stvarnih kadrovskih potreba je pokre-taka snaga, kljuna za razvoj dravne uprave, jer samo obuen kadar koji posjeduje znanja, vjetine i kompetencije modernog doba, moe biti dio efikasne i djelotvorne organizacione strukture.

  Rukovodilac spreman da stvori dobru, motivacionu, organizacionu klimu, ispituje i prati potrebe za osposobljvanjem dravnih slubenika i namjetenika i prilagoava i usmjerava njihova znanja i kompetencije za-htjevima radnog mjesta.

 • Iz ovakvih preduslova zaposlenima se obezbjeuje motivacija i stru-nost, a samim tim, postie se ostvarenje eljenog cilja- uspjenost pojedinca i uspjenost institucije.

  Vjerujemo da emo, uz vau pomo i saradnju, doprinjeti da svaki dr-avni slubenik i namjetenik usavrava nove i proiruje postojea znanja, vjetine i kompetencije, kako bi obezbijedili i unaprijedili razvoj profesio-nalne, stabilne i strune dravne uprave.

  Podgorica, 2013. godine DIREKTORICA Svetlana Vukovi

 • SEKTOR ZA OBUKU I RAZVOJ KADROVA

  Jadranka urkovi, Pomonica [email protected]

  Blaenka Dabanovi, [email protected] Vojinovi, [email protected] Vukevi, [email protected] Davidovi, [email protected]

  Odsjek za planiranje i razvojstrunog usavravanja

  tel: 020 203 171

  Leonora Dedivanovi, [email protected] Lazarevi, [email protected] Vakirevi, [email protected] Zeevi, [email protected] Perkovi, [email protected]

  Odsjek za pripremu isprovoenje obuka

  tel: 020 201 036

 • OPTE NAPOMENE

  IZAZOVI PRED NAMA

  STICANJE I UNAPRJEIVANJEZNANJA

  STICANJE I UNAPRJEIVANJEVJETINA U OBLASTI

  UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA

  STRANI JEZICI

  RAZVOJ INFORMATIKIH VJETINA

 • OPTE NAPOMENE

  1

 • Upr

  ava

  za k

  adro

  ve

  16

  OPTE NAPOMENE

  1.1 INFORMACIJE O PROGRAMU

  Program strunog usavravanja za 2013. godinu je opti program obuke i namijenjen je svim slubenicima zaposlenim u javnoj upravi.

  Publikovan je i dostavljen svim drzavnim organima i isti se moe preuzeti sa web stranice Uprave za kadrove : www.uzk.co.me

  Detaljnije informacije o Programu moete dobiti u Sektoru za obuku i ra-zvoj kadrova, na tel:

  020 203 171 - Odsjek za planiranje i razvoj strunog usavravanja;020 201 036 - Odsjek za pripremu i sprovodjenje obuka;email: [email protected] realizacije obuke se posebno utvruje i dostavlja svim dravnim or-

  ganima blagovremeno. Takoe, Plan realizacije obuke e biti objavljen na web stranici Uprave za

  kadrove i istaknut na oglasnoj tabli dravnog organa.

  1.2 POSTUPAK PRIJAVE ODNOSNO ODJAVE

  PRIJAVA: Prijavljivanje za obuke iz Programa vri se popunjavanjem obras-ca Prijava za pohaanje seminara/kursa, koji se nalazi u prilogu Programa, kao i na web stranici Uprave za kadrove (www.uzk.co.me).

  Zainteresovani polaznici uredno popunjenu prijavu podnose kontakt oso-bi za obuku iz svog organa (menaderu obuke), koja e je proslijediti Upravi za kadrove.

  Rok za prijavljivanje je najkasnije 10 dana prije predvienog roka za reali-zaciju obuke. Minimalan broj uesnika za realizaciju pojedine obuke je 12, to znai da Uprava za kadrove nee realizovati obuku, ako se na istu prijavi manje od 12 uesnika. U sluaju da se prijavi manji broj zainteresovanih od predvie-nog minimalnog broja, Uprava za kadrove zadrava pravo otkazivanja reali-zacije obuke, o emu obavjetava kontakt osobe dravnih organa (menadere obuke), najkasnije 2 dana prije predvienog termina za realizaciju obuke.

  ODJAVA: Odjavljivanje sa obuke iz Programa vri se popunjavanjem obras-ca Odjava sa seminara/kursa, koji se nalazi u prilogu Programa, kao i na web stranici Uprave za kadrove (www.uzk.co.me)

  Rok za odjavljivanje je najkasnije 3 dana prije poetka pojedine obuke, na nain to e se uredno popunjen obrazac dostaviti kontakt osobi iz svog orga-na, koja e ga proslijediti Upravi za kadrove.

 • 17

  Prog

  ram

  13/

  14

  1.3 CILJNA GRUPA

  Opti program strunog usavravanja namijenjen je svim kategorijama slubenika i namjetenika koji ele da steknu, odnosno unaprijede postojea znanja i vjetine.

  1.4 METODE REALIZACIJE PROGRAMA

  Prilikom organizovanja obuka, najei organizacioni oblici su seminari, informativni seminari, radionice, kursevi, konferencije i okrugli stolovi, koji e se realizovati kroz razliite metode: predavanja, diskusije, prezentacije, studije sluaja, uloge, rjeavanje problema, uz aktivnu interakciju predavaa i polazni-ka.

  1.5 PREDAVAI

  Za realizaciju obuka iz Programa, Uprava za kadrove angauje strunjake iz akademske oblasti, dravne uprave, civilnog sektora, kao i meunarodne ek-sperte iz konkretnih oblasti. S obzirom na to koliki je obim obuke, postoji stal-na potreba za angaovanjem predavaa, te je javni poziv za saradnju sa Upra-vom za kadrove po pitanju realizacije obuka stalno otvoren, a sve neophodne informacije u vezi sa istim moete dobiti na web stranici Uprave za kadrove ili pozivom na broj Sektora za obuku i razvoj kadrova.

  1.6 EVALUACIJA SPROVEDENOG STRUNOG USAVRAVANJA

  Nakon svake sprovedene obuke u realizaciji Programa strunog usavra-vanja slijedi obavezna evalucija iste, kako od strane uesnika i predavaa , tako i od strane Uprave za kadrove. Evaluacija podrazumijeva procjenu razliitih di-menzija obuke, u cilju unaprjeenja programa.

  1.7 SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA OBUKE

  Sredstva za realizaciju Progama obuke obezbijeena su iz Budeta Crne Gore i svim zapsolenima omogueno je besplatno pohaanje obuka iz Progra-ma strunog usavravanja.

 • Upr

  ava

  za k

  adro

  ve

  18

  1.8 MJESTO REALIZACIJE

  Svi seminari u organizaciji UZK odravaju se na sljedeim adresama:Podgorica - Uprava za kadrove, Jovana Tomaevica 2aBar - zgrada Optine BarBijelo Polje - sala UZK, ul. Radomira Medojevia bb Roaje - Osnovna kola Mustafa Peanin.

  Napomena:

  Uprava za kadrove, po potrebi, organizuje seminare i u drugim optinama. Kursevi raunara i stranih jezika mogu se, po zahtjevu dravnog organa, orga-nizovati i u njihovim prostorijama.

 • 19

  Prog

  ram

  13/

  14

 • IZAZOVI PRED NAMASVI SU CVJETOVI BUDUNOSTI U SJEMENU SADANJOSTI.

  Kineska poslovica

  2

 • Upr

  ava

  za k

  adro

  ve

  22

 • 23

  Prog

  ram

  13/

  14

  IZAZOVI PRED NAMA

  lanom 166 Zakona o dravnim sluenicima i namjetenicima propisano je :

  Vrstu, blii sadraj, nain pripreme i donoenja, kao i metodologiju izrade programa strunog usavravanja utvruje Vlada, na predlog organa za uprav-ljanje kadrovima.

  Pored Opteg programa strunog usavravanja dravnih slubenika i na-mjetenika, Uprava za kadrove e utvrditi i specifine i obavezne programe obuke za razliite kategorije slubenika i namjetenika, od novozaposlenih do rukovodeih lica.

  Specifini programi obuke - su programi namijenjeni tano odreenoj cilj-noj grupi slubenika i namjetenika, u cilju unaprjeivanja znanja i vjetina za efikasnije obavljanje poslova radnog mjesta. Program e biti dizajniran prema potrebama i zahtjevima zaposlenih, odnosno specifinosti radnog mjesta, kao npr. Program obuke Upravno postupanje, Donoenje propisa, Unutranja revizija i sl.

  Programi e biti dizajnirani kao viednevne obuke, sa predavanjima i prak-tinim primjerima, gdje e se, kroz intenzivnu interakciju, te razmjenu znanja i miljenja slubenika, obezbijediti ujednaavanje prakse u pojedinim oblasti-ma. Broj polaznika e biti ogranien na 12. Nakon sprovedene obuke, uesnici su osposobljeni za samostalno obavljanje poslova radnog mjesta.

  U prethodnom periodu Uprava za kadrove je uspjeno realizovala tri spe-cifina programa obuke: Borba protiv korupcije-planovi integriteta, Unutra-nja revizija i Opti upravni postupak.

  Obavezni programi obuke su programi namijenjeni sljedeim kategorija-ma zaposlenih:

  Program za rukovodea lica- namijenjen je visoko-rukovodnom kadru i ekspertsko-rukovodnom kadru, koji u svom radu mora posjedovati vjetine rukovoenja, kontrole i koordinacije rada, kao i vjetine samostalnog odlui-vanja u najsloenijim pitanjima organizacionih jedinica.

  Program za novozaposlene- namjenjen je licima koji prvi put zasnivaju radni odnos u dravnom organu, u odreenom nivou kvalifikacije obrazova-nja.

  Naroita panja u narednom periodu e biti posveena obavezama koje proizilaze iz novih zakonskih rjeenja, iz oblasti funkcionisanja javne uprave, tako da e Uprava za kadrove nakon usvajanja Zakona, organizovati informa-tivne seminare, gdje e se blie predstaviti sadraj istog.

 • STICANJE I UNAPRJEIVANJE ZNANJA

  ZNANJE JE JEDINI INSTRUMENT PROIZVODNJE KOJINE PODLIJEE OPADAJUIM PRINOSIMA.

  J.M.Klark

  3

 • Upr

  ava

  za k

  adro

  ve

  26

 • 27

  Prog

  ram

  13/

  14

  STICANJE I UNAPRJEIVANJE ZNANJA

  Znanje je najvaniji ljudski resurs i kapital, a da bi se opstalo u stalno pro-mjenjivom okruenju, neophodno je posjedovati informacije (znanja) i perma-nentno ih unaprijeivati. Jedna od definicija za uenje jeste da ono predstavlja proces sticanja vjetina i znanja, koji rezultira relativno trajnoj promjeni pona-anja. Obuavanje znai sticanje novih praktinih znanja i vjetina potrebnih za rad, rukovoenje, upravljanje organizacijom prema usvojenim pravilima, propisima i standardima, dok trening predstavlja uvjebavanje steenih prak-tinih znanja i vjetina. Razvijanje znanja doprinosi sticanju novih sposobnosti koje omoguavaju pojedincu obavljanje sloenijih poslova, pripremajui ga za budunost i zahtjeve koji tek dolaze.

  Savremena teorija i praksa upravljanja ljudskim resursima poklanja veliku panju konceptu permanentnog strunog unaprjeivanja zaposlenih. Poto obuka predstavlja najvaniju investiciju u zaposlenog, Uprava za kadrove na-stoji da svojom djelatnou, kroz proces obuke, odgovori novim izazovima u oblasti upravljanja ljudskim resursima. Svoj cilj Uprava za kadrove eli ostvariti aktivnostima kroz novi Program strunog usavravanja, koje su usmjerene na realizaciju identifikovanih obuka, ija je sadrina vezana za sticanje novih i ob-navaljanje i inoviranje steenih znanja.

  Programski moduli koji se odnose na sticanje i unaprjeivanje znanja su: Obuka za polaganje strunog ispita za rad u dravnim organima; Ustavno uredjenje i temeljna ljudska prava; Izrada politika zakona; Drzavna uprava i lokalna samouprava; Slubeniki sistem; Prevencija korupcije; Finansijsko poslovanje; Evropske i evroatlanske integracije; Upravljanje projektima.

 • Upr

  ava

  za k

  adro

  ve

  28

  3.1 OBUKA ZA POLAGANJE STRUNOG ISPITA ZA RAD U DRAVNIM ORGANIMA

  Neprekidan trud, a ne snaga i inteligencija,je klju da otkljuamo nae mogunosti.

  (Vinston eril)

  Ovaj modul je namijenjen novozaposlenima, licima sa visokim i viim strunim obrazovanjem, licima koja prvi put zasnivaju ili ele da zasnuju radni odnos u dravnim organima, kako bi to lake savladali predmetnu materiju i osposobili se za rad u dravnim organima.

  Modul e obuhvatiti sve teme/sadraje, koje e se polagati na strunom ispitu za rad u dravnim organima.

  Ispit e se sastojati od usmenog i pisanog dijela za svaki od predmeta obu-hvaenih programom ispita.

  Spisak literature, za svaki predmet posebno, bie dostupan na internet stranici Uprave za kadrove www.uzk.co.me

  Uprava za kadrove e uspostaviti i voditi Banku pitanja za svaki od pred-meta predvienih za polaganje ispita za rad u dravnim organima.

 • 29

  Prog

  ram

  13/

  14

  3.2 USTAVNO UREENJE I ZATITA LJUDSKIH PRAVA

  Nikad ne sumnjajte da mala grupa predanih ljudi moe promijeniti svijet; zapravo to je jedino to ga je ikada promijenilo.

  (Margaret Mid)

  Ovaj programski segment ima za cilj da upozna dravne slubenike i na-mjetenike sa osnovnim principima i naelima ustavnog sistema Crne Gore, politikom jednakih mogunosti, obimom i garancijama ljudskih prava. S obzi-rom na to koliki je znaaj koji u savremenom svijetu imaju pitanja koja se tiu zabrane diskriminacije, zatite manjinskih naroda i drugih manjinskih nacio-nalnih zajednica, tajnosti podataka, zatite podataka o linosti i slobodnom pristupu informacijama, sasvim je opravdano to su ista nala svoje mjesto i u ovom programu.

  Tematske cjeline iz ove oblasti su: Ustavni sistem Crne Gore; Rodna ravnopravnost; Pravna zatita manjisnkih naroda i drugih manjinskih nacionalnih

  zajednica; Zabrana diskriminacije; Tajnost podataka; Zatita podataka o linosti; Slobodan pristup informacijama; Zatitnik ljudskih prava i sloboda.

 • Upr

  ava

  za k

  adro

  ve

  30

  Cilj obuke:

  Ciljna grupa:

  Sadraj obuke :

  Svrha obuke:

  Metod rada:

  Trajanje:

  Terminrealizacije:

  Napomena:

  Jaanje i proirivanje znanja o Ustavnom sistemu Crne Gore.

  Svi zainteresovani dravni slubenici i namjetenici.

  Osnovni principi i naela; Ljudska prava i slobode; Lina prava i slobode; Politika prava i slobode; Ekonomska, socijalna i kulturna prava i slobode; Posebna manjinska prava; Ureenje vlasti; Ekonomsko ureenje Crne Gore; Ustavnost i zakonitost; Ustavni sud; Donoenje i promjena Ustava.

  Proirivanje znanja dravnih slubenika i namjetenika o Ustavnom ureenju Crne Gore.

  Predavanje, prezentacija, interakcija.

  1 dan.

  Predvien je Planom realizacije obuke i istaknut na internet stranici Uprave za kadrove; www.uzk.co.me .

  Ovaj seminar je mogue organizovati i u trajanju duem od jednog dana, ukoliko postoji potreba i zainteresovanost za proirivanjem znanja iz ove oblasti.

  3.2.1 USTAVNI SISTEM CRNE GORE

  Demokratija je rijeena zagonetka svih ustava. (Karl Marks)

 • 31

  Prog

  ram

  13/

  14

  Cilj obuke:

  Ciljna grupa:

  Sadraj obuke :

  Svrha obuke:

  Metod rada:

  Trajanje:

  Terminrealizacije:

  Napomena:

  Upoznavanje dravnih slubenika i namjetenika sa naelima rodne ravnopravnosti.

  Koordinatori/ke za rodnu ravnopravnost kao i drugi zaintere-sovani dravni slubenici/ce i namjetenici/ce.

  Ustavni osnov; Zakon o rodnoj ravnopravnosti; Institucije za postizanje rodne ravnopravnosti; Upotreba rodno senzitivnog jezika; Meunarodni satandardi na polju rodne ravnopravnosti; Uporedna iskustva.

  Praktine smjernice i savjeti kod uvoenja naela rodne ravnopravnosti u praksu;

  Konkretna saznanja o pravima, obavezama i nadlenosti-ma organa dravne uprave i koordinatora/ki na polju po-stizanja rodne ravnopravnosti;

  Razmjena miljenja i iskustava na polju postizanja rodne ravnopravnosti i razvoja politike jednakih mogunosti.

  Predavanje, prezentacija, studije sluaja, radionice, interakcija.

  1 dan.

  Predvien je Planom realizacije obuke i istaknut na internet stranici Uprave za kadrove: www.uzk.co.me .

  Ovaj seminar je mogue organizovati i u trajanju duem od jednog dana , ukoliko postoji potreba i zainteresovanost za proirivanjem znanja iz ove oblasti.

  3.2.2 RODNA RAVNOPRAVNOST

 • Upr

  ava

  za k

  adro

  ve

  32

  Cilj obuke:

  Ciljna grupa:

  Sadraj obuke :

  Svrha obuke:

  Metod rada:

  Trajanje:

  Terminrealizacije:

  Upoznavanje dravnih slubenika i namjetenika sa prav-nom zatitom manjinskih naroda i drugih manjinskih naci-onalnih zajednica.

  Dravni slubenici koji obavljaju poslove vezane za zatitu manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajed-nica i drugi zainteresovani slubenici i namjetenici kao i rukovodioci.

  Ustavne odredbe o zatiti ljudskih prava sa posebnim osvrtom na zatitu manjinskih naroda i drugih manjin-skih nacionalnih zajednica

  Pregled zakona i podzakonskih akata ( koji se tiu zati-te manjina);

  Meunarodni dokumenti iz oblasti zatite manjina; Strateka dokumenta Vlade Crne Gore na planu una-

  prjeivanja i zatite manjinskih prava sa osvrtom na integraciju RAE populacije u crnogorsko drutvo;

  Nacionalne manjine u zemljama Evropske unije.

  Upoznavanje dravnih slubenika i namjetenika sa domaim i meunarodnim zakonodavstvom iz oblasti unapreenja i zatite manjinskih prava;

  Upoznavanje dravnih slubenika i namjetenika sa politikom Vlade na planu unapreenja poloaja i zati-te prava manjina;

  Upoznavanje dravnih slubenika i namjetenika sa mjerama afirmativne akcije za pripadnike manjina, sa posebnim osvrtom na RAE populaciju;

  Upoznavanje dravnih slubenika i namjetenika sa in-stitucionalnom zatitom manjinskih prava.

  Predavanje, prezentacija, studije sluaja, radionice, interak-cija.

  1 dan

  Predvien je Planom realizacije obuke i istaknut na internet stranici Uprave za kadrove www.uzk.co.me

  3.2.3 PRAVNA ZATITA MANJINSKIH NARODA I DRUGIH NARODA I NACIONALNIH MANJINA

 • 33

  Prog

  ram

  13/

  14

  Napomena: Ovaj seminar je mogue organizovati i u trajanju duem od jednog dana ukoliko postoji potreba i zainteresovanost za proirivanjem znanja iz ove oblasti.

 • Upr

  ava

  za k

  adro

  ve

  34

  Cilj obuke:

  Ciljna grupa:

  Sadraj obuke :

  Svrha obuke:

  Metod rada:

  Trajanje:

  Terminrealizacije:

  Proirivanje znanja dravnih slubenika i namjetenika o diskriminaciji kao pojavi, razmjeni iskustava u cilju adekvat-ne primjene antidiskriminatornog zakonodavstva u sva-kodnevnom obavljanju radnih obaveza.

  Dravni slubenici, koji u svom radu komuniciraju sa gra-anima i/ili uestvuju u rjeavanju problema diskriminacije shodno svojim zakonom propisanim nadlenostima i ovla-enjima.

  Ustav Crne Gore, nacionalno zakonodavstvo i instituci-onalni mehanizmi zastite od diskriminacije;

  Pojmovi: predrasude, stereotipi, diskriminacija, toleran-cija, stavovi o diskriminaciji u Crnoj Gori;

  Meunarodni dokumenti kojima se zabranjuje diskri-minacija, stavovi i praksa Evropskog suda za ljudska prava i Evropskog suda pravde u sluajevima diskrimi-nacije.

  Marginalizovane drutvene grupe (osobe sa invalidite-tom, Romska populacija, LGBT osobe u Crnoj Gori)

  Primjeri iz prakse

  Pohaanjem ove obuke slubenici imaju priliku da savlada-ju sutinu problema diskriminacije, upoznaju se sa stavo-vima i praksom meunarodnih sudova, te koja su sredstva borbe protiv diskriminacije na raspolaganju graanima Crne Gore.

  Predavanje, prezentacija, studije sluaja, radionice, interak-cija.

  1 dan.

  Predvien je Planom realizacije obuke i istaknut na internet stranici Uprave za kadrove: www.uzk.co.me .

  3.2.4 ZABRANA DISKRIMINACIJE

  Razliitim vrstama diskriminacije, iako ne uvijek namjerno,smanjuju se ivotne anse ljudi.

  (Ervin Gofman)

 • 35

  Prog

  ram

  13/

  14

  Napomena: Ovaj seminar je mogue organizovati i u trajanju duem od jednog dana, ukoliko postoji potreba i zainteresovanost za proirivanjem znanja iz ove oblasti.

 • Upr

  ava

  za k

  adro

  ve

  36

  Cilj obuke:

  Ciljna grupa:

  Sadraj obuke :

  Svrha obuke:

  Metod rada:

  Trajanje:

  Upoznavanje sa odredbama Zakona o tajnosti podataka, procedurama i standardima za postupanje sa tajnim poda-cima

  Dravni slubenici i namjetenici i druga lica kojima je izdata dozvola za pristup tajnim podacima;

  Ostali zaintetresovani dravni slubenici i namjetenici; Rukovaoci tajnim podacima - arhivari (lica zaduena u

  organu za prijem, evidentiranje, uvanje tajnih poda-taka);

  Lica koja vre dostavu tajnih podataka (kuriri).

  Postupak odreivanja tajnosti podataka; Uslovi i postupak za izdavanje dozvola i bezbjednosnih

  dozvola za pristup tajnim podacima; Nain razmjene tajnih podataka sa stranim dravama

  i meunarodnim organizacijama, funkcionisanje Cen-tralnog registra tajnih podataka, registara i kontrolnih taaka;

  Korienje tajnih podataka; Mjere zatite tajnih podataka; Evidencija tajnih podataka; Inspekcijski nadzor nad sprovoenjem Zakona o tajno-

  sti podataka i primjenom meunarodnih ugovora.

  Proirivanje znanja iz oblasti primjene Zakona o tajnim podacima;

  Upoznavanje sa aktivnostima neophodnim za imple-mentaciju Zakona o tajnosti podataka;

  Upoznavanje sa procedurama za odluivanje po zahtje-vima za izdavanje dozvola za pristup tajnim podacima;

  Upoznavanje sa uslovima i procedurama za korienje tajnih podataka;

  Konkretni obrasci za praktinu primjenu Zakona i sa-vjeti za prevazilaenje eventualnih problema u postu-panju sa tajnim podacima.

  Predavanje, prezentacija, radionice.

  1 dan

  3.2.5 TAJNOST PODATAKA

 • 37

  Prog

  ram

  13/

  14

  Terminrealizacije:

  Napomena:

  Predvien je Planom realizacije obuke i istaknut na internet stranici Uprave za kadrove: www.uzk.co.me.

  Ovaj seminar je mogue organizovati i u trajanju duem od jednog dana, ukoliko postoji potreba i zainteresovanost za proirivanjem znanja iz ove oblasti.

 • Upr

  ava

  za k

  adro

  ve

  38

  Cilj obuke:

  Ciljna grupa:

  Sadraj obuke :

  Svrha obuke:

  Metod rada:

  Trajanje:

  Terminrealizacije:

  Napomena

  Upoznavanje sa odredbama Zakona o zatiti podataka o linosti; Implementacija Zakona; Podizanje svijesti i jaanje znanja o znaaju zakonite primjene zatitite podataka o li-nosti.

  Svi slubenici i namjetenici koji izvravanjem posebnih propisa formiraju zbirke linih podataka, kao i drugi zainte-resovani slubenici i namjetenici.

  Prezentacija sadraja i praktine primjene Zakona o za-titi podataka o linosti;

  Primjeri iz prakse; Odnos Zakona o zatiti podataka o linosti sa poseb-

  nim zakonima; Uporedna iskustva.

  Ukazivanje na pavilno i zakonito postupanje prilikom obrade linih podataka;

  Mogunost izrade opteg Vodia za primjenu Zakona o zatiti podataka o linosti;

  Otklanjanje nedoumica, kroz praktine savjete za pre-vazilaenje problema nastalih u postupanju po zahtje-vima graana prilikom uvida u podatke koji se o njemu obrauju;

  Stvaranje tehnikih i kadrovskih kapaciteta u dravnim organima za formiranje zbirki linih podataka.

  Predavanje, prezentacija, studije sluaja, radionice, interak-cija.

  1 dan

  Predvien je Planom realizacije obuke i istaknut na internet stranici Uprave za kadrove: www.uzk.co.me.

  Ovaj seminar je mogue organizovati i u trajanju duem od jednog dana ukoliko postoji potreba i zainteresovanost za proirivanjem znanja iz ove oblasti.

  3.2.6 ZATITA PODATAKA O LINOSTI

 • 39

  Prog

  ram

  13/

  14

  Cilj obuke:

  Ciljna grupa:

  Sadraj obuke :

  Svrha obuke:

  Metod rada:

  Trajanje:

  Terminrealizacije:

  Napomena:

  Upoznavanje sa odredbama Zakona o slobodnom pristupu informacijama, procedurama i standardima za postupanje ; Ujednaavanje prakse ovlaenih lica prilikom postupanja po zahtjevima

  Ovlaena lica za postupanje po Zakonu o slobodnom pri-stupu informacijama, kao i drugi zainteresovanii slubenici.

  Praktina primjena Zakona o slobodnom pristupu in-formacijama;

  Primjeri iz prakse; Radionice; Korelacija Zakona o slobodnom pristupu informacjama

  sa drugim srodnim zakonima; Uporedna iskustva.

  Otklanjanje nedoumica, odnosno praktini savjeti za prevazilaenje problema nastalih prilikom postupanja po zahtjevima;

  Upoznavanje sa praktinim rjeenjima iz prirunika za primjenu Zakona o slobodnom pristupu informacjia-ma.

  Predavanje, prezentacija, studije sluaja, radionice, interak-cija.

  1 dan.

  Predvien je Planom realizacije obuke i istaknut na internet stranici Uprave za kadrove www.uzk.co.me.

  Ovaj seminar je mogue organizovati i u trajanju duem od jednog dana, ukoliko postoji potreba i zainteresovanost za proirivanjem znanja iz ove oblasti.

  3.2.7 SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA

 • Upr

  ava

  za k

  adro

  ve

  40

  Cilj obuke:

  Ciljna grupa:

  Sadraj obuke :

  Svrha obuke:

  Upoznavanje sa sutinom rada institucije Zatitnika i nje-nim mandatom.

  Zainteresovani slubenici i namjetenici i posebno oni koji rjeavaju odreena pitanja iz oblasti zatite ljudskih prava i sloboda.

  Izvori ljudskih prava i sloboda; Obavezujui instrumenti i karakter zatite ljudskih pra-

  va i sloboda; Odgovornost drave za promociju i zatitu ljudskih pra-

  va i sloboda; Sudska zatita ljudskih prava i sloboda; Nadlenost i karakter institucije Zatitnika ljudskih pra-

  va i sloboda; Pravne i politike posljedice akta Zatitnika kojim se

  utvruje povreda ljudskih prava i sloboda Praksa ljudskih prava kao izvor odluivanja; Primjeri uticaja akata i radnji dravnih organa na utvr-

  ivanje odgovornosti drave za povrede ljudskih prava i sloboda;

  Uticaj radnji i akata dravne uprave na duinu postup-ka ostvarivanja ljudskih prava i sloboda;

  Posredna zatita pojedinih ljudskih prava kroz pravno obavezujue odluke meunarodnih nadzornih tijela;

  Ljudska prava i slobode kao uslov uea u meuna-rodnim integrativnim tokovima (UN, EU, Savjet Evrope, OEBS, NATO) kroz potovanje meunarodnih ugovora.

  Jaanje odgovornosti dravnih slubenika u pogledu potovanja ljudskih prava i sloboda,

  Prepoznavanje uloge Zatitnika ljudskih prava i slobo-da u odnosu na rad administracije i odgovornost za propuste uinjene u radu,

  Spoznaju o moguim posljedicama na unutranjem i meunarodnom planu za sluaj nepotovanja ljudskih prava i sloboda,

  Saznanje o pravnom rezonovanju u situaciji kada ljud-ska prava ine pravno obavezujuu podlogu u primjeni materijalnog prava.

  3.2.8 ZATITNIK LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA

 • 41

  Prog

  ram

  13/

  14

  Metod rada:

  Trajanje:

  Terminrealizacije:

  Napomena:

  Predavanje, prezentacija, praktini primjeri ostvarivanja ljudskih prava i sloboda kroz sluajeve, interakcija.

  1 dan

  Predvien je Planom realizacije obuke i istaknut na internet stranici Uprave za kadrove www.uzk.co.me.

  Ovaj seminar je mogue organizovati i u trajanju duem od jednog dana, ukoliko postoji potreba i zainteresovanost za proirivanjem znanja iz ove oblasti.

 • Upr

  ava

  za k

  adro

  ve

  42

 • 43

  Prog

  ram

  13/

  14

  3.3 IZRADA POLITIKA I ZAKONA

  Politika je osmiljena odnosno planirana aktivnost vlade u odgovarajuoj oblasti. Predstavlja jedan itav proces uoavanja postojanja odreenog pro-blema u odreenoj oblasti, koordinacije, komunikacije, primjena kao i procje-ne uinaka jedne politike.

  Proces pridruivanja Crne Core EU zahtijeva politike i zakone, kao i podza-konsku regulativu, koji e biti usklaeni sa meunarodnim standardima i za-konodavstvom EU, sa posebnom panjom na specifinost potreba Crne Gore. Tematske cjeline iz ove oblasti su:

  Izrada politika; Izrada i donoenje zakona; Pravno tehnika pravila za izradu propisa sa smjernicama za usklaiva-

  nje propisa sa pravnim poretkom evropske unije; Zakljuivanje meunarodnih ugovora.

 • Upr

  ava

  za k

  adro

  ve

  44

  Cilj obuke:

  Ciljna grupa:

  Sadraj obuke :

  Svrha obuke:

  Metod rada:

  Trajanje:

  Terminrealizacije:

  Napomena:

  Shvatanje politike, kao realnog i analitikog okvira za regu-latorno planiranje i izradu propisa.

  Dravni slubenici koji uestvuju u pripremi i izradi politika.

  Koncept politike; Izrada politike; Koordinacija politika; Implementacija; Evaluacija.

  Proirivanje znanja dravnih slubenika o ciklusu poli-tike;

  Motivacija dravnih slubenika da budu kritini i da daju predloge za unapreenje politika;

  Predavanje, prezentacija, interakcija, diskusija

  1 dan

  Predvien je Planom realizacije obuke i istaknut na internet stranici Uprave za kadrove www.uzk.co.me.

  Ovaj seminar je mogue organizovati i u trajanju duem od jednog dana, ukoliko postoji potreba i zainteresovanost za proirivanjem znanja iz ove oblasti.

  3.3.1 IZRADA POLITIKA

 • 45

  Prog

  ram

  13/

  14

  Cilj obuke:

  Ciljna grupa:

  Sadraj obuke :

  Svrha obuke:

  Metod rada:

  Trajanje:

  Terminrealizacije:

  Napomena:

  Poznavanje procedure pripreme, izrade i donoenja zakona.

  Dravni slubenici koji uestvuju u pripremi i izradi, kao i implementaciji zakona.

  Procedura u ministarstvima - priprema nacrta zako-na, javna rasprava, RIA, usklaivanje sa regulativama, direktivama, odlukama i preporukama EU, priprema predloga zakona;

  Procedura u Vladi - formalna usklaenost predloga, raz-matranje predloga u radnim tijelima i na sjednici Vlade, utvrivanje predloga zakona;

  Procedura u Skuptini - razmatranje predloga u radnim tijelima i na sjednici Skuptine, amandmani, usvajanje predloga i donoenje zakona;

  Proglaavanje, objavljivanje, stupanje na snagu, poe-tak primjene.

  Proirivanje znanja dravnih slubenika o procedure pripre-me, izrade i donoenja zakona i usklaivanju nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavnim sistemom EU

  Predavanje, prezentacija, interakcija, diskusija.

  1 dan.

  Predvien je Planom realizacije obuke i istaknut na internet stranici Uprave za kadrove www.uzk.co.me. Ovaj seminar je mogue organizovati i u trajanju duem od jednog dana, ukoliko postoji potreba i zainteresovanost za proirivanjem znanja iz ove oblasti.

  3.3.2 IZRADA I DONOENJE ZAKONA

 • Upr

  ava

  za k

  adro

  ve

  46

  Cilj obuke:

  Ciljna grupa:

  Sadraj obuke :

  Svrha obuke:

  Metod rada:

  Trajanje:

  Terminrealizacije:

  Napomena:

  Upoznavanje sa pravno tehnikim pravilima za izradu propisa i smjernicama za usklaivanje propisa Crne Gore sa pravnim poretkom EU.

  Dravni slubenici koji pripremaju propise, odnosno koji uestvuju u pripremi propisa i usklaivanju sa pravom EU.

  Opta pravila; Izrada Zakona; Izrada podzakonskih akata; Izmjene i dopune propisa kao i praksa; Jezik i stil; Smjernice za usklaivanje propisa Crne Gore sa prav-

  nim poretkom EU.

  Postizanje bolje efikasnosti i racionalnosti u obavljanju po-slova na izradi zakona i drugih propisa;Poveanje kvaliteta propisa i unaprjeenje pravnog siste-ma.

  Predavanje, prezentacija, studije sluaja, interakcija.

  1 dan.

  Predvien je Planom realizacije obuke i istaknut na internet stranici Uprave za kadrove: www.uzk.co.me.

  Ovaj seminar je mogue organizovati i u trajanju duem od jednog dana, ukoliko postoji potreba i zainteresovanost za proirivanjem znanja iz ove oblasti

  3.3.3 PRAVNO-TEHNIKA PRAVILA ZA IZRADU PROPISA SA SMJERNICAMA ZA USKLAIVANJE PROPISA SA PRAVNIM PORETKOM EVROPSKE UNIJE

 • 47

  Prog

  ram

  13/

  14

  Cilj obuke:

  Ciljna grupa:

  Sadraj obuke :

  Svrha obuke:

  Metod rada:

  Trajanje:

  Upoznavanje sa osnovnim pojmovima meunarodnog prava koji reguliu pitanje meunarodnih ugovora;

  Upoznavanje sa praktinom primjenom odredaba Za-kona o zakljuivanju i izvravanju meunarodnih ugo-vora;

  Razlika izmeu meunarodnih ugovora i drugih akata kojima se ustanovljavaju obaveze na meunarodnom planu - meuresorni i implementirajui sporazumi.

  Dravni slubenici zadueni za poslove meunarodne sa-radnje i implementaciju Zakona o zakljuivanju i izvra-vanju meunarodnih ugovora, kao i drugi zainteresovani slubenici namjetenici - lanovi delegacija koji uestvuju u pregovorima.

  Pojam meunarodnog ugovora Beka konvencija o ugovornom pravu;

  Procedura zakljuivanja meunarodnog ugovora po-kretanje postupka, osnova za voenje pregovora, vo-enje pregovora, izvjetaj o pregovorima, potpisivanje meunarodnog ugovora, dostavljanje meunarodnog ugovora;

  Forma ugovora i punomoje za potpisivanje; Potvrivanje meunarodnih ugovora priprema i sa-

  drina zakona o potvrivanju; Objavljivanje, evidenti-ranje i uvanje meunarodnih ugovora;

  Izvravanje, izmjene i prestanak meunarodnih ugovo-ra;

  Protokol prilikom zakljuivanja meunarodnih ugovo-ra i uporedna iskustva.

  Praktini savjeti u vezi sa postupkom zakljuivanja me-unarodnih ugovora, kao i njihovog izvravanja;

  Praktini savjeti u vezi sa nainom pripreme i sadri-nom zakona o potvrivanju meunarodnih ugovora;

  Predavanje, prezentacija, studije sluaja, interakcija.

  1 dan

  3.3.4 ZAKLJUIVANJE MEUNARODNIH UGOVORA

 • Upr

  ava

  za k

  adro

  ve

  48

  Terminrealizacije:

  Napomena:

  Predvien je Planom realizacije obuke i istaknut na internet stranici Uprave za kadrove: www.uzk.co.me.

  Ovaj seminar je mogue organizovati i u trajanju duem od jednog dana, ukoliko postoji potreba i zainteresovanost za proirivanjem znanja iz ove oblasi.

 • 49

  Prog

  ram

  13/

  14

  3.4 DRAVNA UPRAVA I LOKALNA SAMOUPRAVA

  Ovaj programski segment ima za cilj sticanje znanja o sistemu funkcionisa-nja dravne i lokalne samouprave, te meusobnim odnosima dravne uprave i lokalne samouprave i drugih organa, organizacija, regulatornih tijela i drugih subjekata. Da bi se poboljala efektivnost upravnog djelovanja neophodno je i ojaati kapacitete slubenika sa naelima opteg upravnog postupka, inspek-cijskog nadzora i prekrajnog postupka, nainima pokretanja postupka, pra-vilima i procedurama u navedenim postupcima, nainom ostvarivanja prava, njihovom zatitom kao i primjenom pravila kancelarijskog poslovanja i zati-tom na radu.

  Tematske cjeline iz ove oblasti su: Sistem dravne uprave; Sistem lokalne samouprave; Odnosi centralnih i loklanih organa; Opti upravni postupak; Prekrajni postupak; Inspekcijski nadzor; Kancelarijsko poslovanje; Zatita na radu; Intelektualna svojina.

 • Upr

  ava

  za k

  adro

  ve

  50

  Cilj obuke:

  Ciljna grupa:

  Sadraj obuke :

  Svrha obuke:

  Metod rada:

  Trajanje:

  Terminrealizacije:

  Napomena:

  Sticanje znanja o sistemu dravne uprave , mjestu i ulozi u organizaciji dravne vlasti, meusobnim odnosima dravne uprave i drugih organa, kao i odnosu sa posebnim organi-zacijama, regulatornim tijelima i drugim subjektima.

  Dravni slubenici koji rade na poslovima normativne dje-latnosti, kadrovskim poslovima, razvojnim, kontrolnim i upravnim poslovima.

  Pojam i elementi uprave; Organizacioni i funkcionalni pojam dravne uprave; Dravna uprava u sistemu podjele vlasti; Dravna uprava i drugi dravnih organi (zakondavni,

  izvrni,sudski); Dravna uprava i drugi posebni dravni organi (Zati-

  tinik ljudskih prava i sloboda, Dravna revizorska insti-tucija, Dravno tuilatvo, Ustavni sud)

  Dravna uprava i posebne organizacije , regulatorna tijela , javne slube itd.;

  Poslovi dravne uprave; Organizacija dravne uprave; Rukovenje u dravnoj upravi; Akti uprave; Kadrovi uprave; Hijerarhijska kontrola ministarstava nad drugim orga-

  nima uprave; Spoljna kontrola uprave;

  Proirivanje znanja slubenika o sistemu dravne uprave .

  Predavanje, prezentacija, interakcija.

  1 dan.

  Predvien je Planom realizacije obuke i istaknut na internet stranici Uprave za kadrove: www.uzk.co.me.

  Ovaj seminar je mogue organizovati i u trajanju duem od jednog dana, ukoliko postoji potreba i zainteresovanost za proirivanjem znanja iz ove oblasti.

  3.4.1 SISTEM DRAVNE UPRAVE

 • 51

  Prog

  ram

  13/

  14

  Cilj obuke:

  Ciljna grupa:

  Sadraj obuke :

  Svrha obuke:

  Metod rada:

  Trajanje:

  Terminrealizacije:

  Napomena:

  Sticanje znanja o sistemu lokalne samouprave.

  Sluzbenici dravne uprave i lokalne samouprave.

  Pojam i elementi lokalne samouprave; Organizacioni i funkcionalni pojam loaklne samouprave; Lokalna samouprava u sistemu podjele vlasti; Lokalna samouprava i dravni organi (zakondavni, izvr-

  ni, sudski); Lokalna samouprava i drugi posebni dravni organi

  (Zatitinik ljudskih prava i sloboda, Dravna revizorska institucija, Dravno tuilatvo, Ustavni sud );

  Lokalna smaouprava i javne slube; Poslovi lokalne samouprave; Finansiranje lokalne samouprave; Organizacija lokalne samouprave; Rukovoenje u lokalnoj samoupravi; Akti lokalne samouprave; Udruivanje lokalne samouprave; Kadrovi lokalne samouprave; Lokalna samouprava i graani; Nadzor lokalne samouprave.

  Proirivanje znanja slubenika o sistemu lokalne samoupra-ve.

  Predavanje, prezentacija, interakcija.

  1 dan.

  Predvien je Planom realizacije obuke i istaknut na internet stranici Uprave za kadrove: www.uzk.co.me.

  Ovaj seminar je mogue organizovati i u trajanju duem od jednog dana, ukoliko postoji potreba i zainteresovanost za proirivanjem znanja iz ove oblasti.

  3.4.2 SISTEM LOKALNE SAMOUPRAVE

 • Upr

  ava

  za k

  adro

  ve

  52

  Cilj obuke:

  Ciljna grupa:

  Sadraj obuke :

  Svrha obuke:

  Metod rada:

  Trajanje:

  Sticanje znanja o poloaju dravne uprave i lokalne samo-uprave u politikom sistemu , njihovoj ulozi i meusobnim odnosima.

  Slubenici dravne uprave i lokalne samouprave.

  Poloaj dravne uprave i lokalne uprave u upravnom sitemu;

  Odnosi meusobne saradnje dravne i lokalne samo-uprave;

  Principi saradnje i meusobna prava dravne uprave i lokalne samouprave;

  Pojam i oblici kontrole dravne uprave nad lokalnom samoupravom;

  Cilj kontrole; Kontrolna ovlaenja (autoritativna neautoritativna); Postupak kontrole; Elementi kontrole dravne uprave nad lokalnom samo-

  upravom; Principi kontrole dravne uprave nad lokalnom samo-

  upravom; Spoljni administrativni nadzor; Unutranji hijerarhijski nadzor; Nadzor nad zakonitou rada dravne uprave nad lo-

  kalnom samoupravom; Nadzor nad cjelishodnou rada dravne uprave nad

  lokalnom samoupravom; Nadzor nad aktima organa lokalne samouprave (in-

  stancioni nadzor); Inspekcijski nadzor nad lokalnom samoupravom; Kontrola Vlade nad lokalnom skuptinom; Kontrola Vlade nad predsjednikom optine;

  Proirivanje znanja slubenika o poloaju dravne uprave i lokalne samouprave u politikom sistemu, njihovoj ulozi i meusobnim odnosima.Predavanje, prezentacija, interakcija.

  1 dan.

  3.4.3 ODNOSI CENTRALNIH I LOKALNIH ORGANA

 • 53

  Prog

  ram

  13/

  14

  Terminrealizacije:

  Napomena:

  Predvien je Planom realizacije obuke i istaknut na internet stranici Uprave za kadrove: www.uzk.co.me.

  Ovaj seminar je mogue organizovati i u trajanju duem od jednog dana, ukoliko postoji potreba i zainteresovanost za proirivanjem znanja iz ove oblasti.

 • Upr

  ava

  za k

  adro

  ve

  54

  Cilj obuke:

  Ciljna grupa:

  Sadraj obuke :

  Svrha obuke:

  Metod rada:

  Trajanje:

  Terminirealizacije:

  Napomena:

  Upoznavanje i proirivanje steenog znanja drav-nih slubenika i namjetenika o nainu sprovoenja opteg upravnog postupka i odluivanju u upravnim stvarima;

  Ujednaavanje prakse u optem upravnom postupku.

  Dravni slubenici i namjetenici koji u obavljanju svojih re-dovnih radnih aktivnosti postupaju po Zakonu o optem upravnom postupku.

  Osnovna naela opteg upravnog postupka; Pokretanje postupka; Postupak do donoenja prvostepenog rjeenja,; Prvostepeno rjeenje; alba; Drugostepeno rjeenje; Izvrenje rjeenja.

  Razmjena iskustava kod postupanja po Zakonu o op-tem upravnom postupku;

  Rjeavanje nedoumica u primjeni Zakona; Praktini primjeri iz prakse Upravnog suda.

  Predavanje, prezentacija, studije sluaja, radionice, interak-cija.

  2 dana. Predvieni su Planom realizacije obuke i istaknuti na inter-net stranici Uprave za kadrove www.uzk.co.me. Ovaj seminar je mogue organizovati i u trajanju duem od dva dana, ukoliko postoji potreba i zainteresovanost za proirivanjem znanja iz ove oblasti.

  3.4.4 OPTI UPRAVNI POSTUPAK

 • 55

  Prog

  ram

  13/

  14

  Cilj obuke:

  Ciljna grupa:

  Sadraj obuke :

  Svrha obuke:

  Metod rada:

  Trajanje:

  Terminrealizacije:

  Napomena:

  Upoznavanje sa odredbama Zakona o prekrajima.

  Svi zainteresovani dravni slubenici i namjetenici.

  Praktina primjena Zakona o prekrajima; Otklanjanje nedoumica koje se mogu pojaviti u praksi; Razmjena iskustava.

  Praktina primjena Zakona o prekrajima; Prekrajni nalog, praksa, iskustva, nedoumice.

  Predavanje, prezentacija, praktini primjeri.

  1 dan.

  Predvien je Planom realizacije obuke i istaknut na internet stranici Uprave za kadrove: www.uzk.co.me.

  Ovaj seminar je mogue organizovati i u trajanju duem od jednog dana, ukoliko postoji potreba i zainteresovanost za proirivanjem znanja iz ove oblasti.

  3.4.5 PREKRAJNI POSTUPAK

 • Upr

  ava

  za k

  adro

  ve

  56

  Cilj obuke:

  Ciljna grupa:

  Sadraj obuke :

  Svrha obuke:

  Metod rada:

  Trajanje:

  Sticanje novog i proirivanje steenog znanja o ulozi inspekcijskog nadzora i o pravnom okviru u kome se vri inspekcijski nadzor;

  Obnavljanje steenih znanja o naelima inspekcijskog nadzora, obavezama, ovlaenjima i odgovornostima inspektora, pravima i obavezama subjekata nadzora i drugih lica u postupku nadzora, kao i praktino sprovo-enje postupka inspekcijskog nadzora;

  Ujednaavanje prakse u vrenju inspekcijskog nadzora.

  Dravni slubenici koji vre inspekcijski nadzor (inspektori), kao i drugi zainteresovani slubenici i namjetenici.

  Praktina primjena Zakona o inspekcijskom nadzoru; Korelacija ovog sa drugim srodnim zakonima; Saradnja sa organima i institucijama u postupku in-

  spekcijskog nadzora; Primjeri iz prakse; Radionice; Praksa Upravnog suda; Praksa Vijea za prekraje; Uporedna iskustva.

  Proirivanje znanja inspektora i drugih zainteresovanih slubenika i namjetenika o svim propisima, relevan-tnim za nadzor nad primjenom zakona i drugih propisa kojima se ureuju pojedine oblasti inspekcijskog nad-zora;

  Praktini savjeti za sprovoenje efikasnog inspekcij-skog nadzora;

  Upoznavanje se karakteristinim odlukama Vijea za prekraje i Upravnog suda, kojima se rjeavaju sporovi u predmetima koji su pokrenuti na osnovu inspekcij-skog nadzora.

  Predavanje, prezentacija, studije sluaja, radionice, interak-cija.

  1 dan.

  3.4.6 INSPEKCIJSKI NADZOR

 • 57

  Prog

  ram

  13/

  14

  Terminrealizacije:

  Napomena:

  Predvien je Planom realizacije obuke i istaknut na internet stranici Uprave za kadrove: www.uzk.co.me.

  Ovaj seminar je mogue organizovati i u trajanju duem od jednog dana, ukoliko postoji potreba i zainteresovanost za proirivanjem znanja iz ove oblasti.

 • Upr

  ava

  za k

  adro

  ve

  58

  Cilj obuke:

  Ciljna grupa:

  Sadraj obuke :

  Svrha obuke:

  Metod rada:

  Trajanje:

  Upoznavanje sa praktinom primjenom Uredbe o kan-celarijskom poslovanju;

  Standardizacija poslova i postupaka u obavljanju kan-celarijskog poslovanja, u duhu praktine primjene pro-pisa;

  Upoznavanje sa modelima i metodama za optimalno upravljanje dokumentacijom;

  Upoznavanje sa arhivskim i nearhivskim zakonodav-stvom, vezanim za upravljanje dokumentacijom i kan-celarijskim poslovanjem;

  Praktino upoznavanje sa klasifikacijom dokumentaci-je i nainom obiljeavanja, u skladu sa vaeim propi-sima.

  Novozaposleni, pripravnici, dravni slubenici koji su

  odgovorni za poslove organizovanja i obavljanja kan-celarijskog poslovanja u organima dravne uprave.

  Analiza poznavanja propisa iz oblasti arhivskog i kan-celarijskog poslovanja za organe dravne uprave;

  Praktina primjena Uredbe i uputstva u obavljanju kan-celarijskog poslovanja;

  Radionica; Praksa Dravnog arhiva i uporedna iskustva sa tijelima

  dravne uprave.

  Detaljno upoznavanje sa nainom upravljanja aktima (spisima) u svim njihovim fazama sadrinske obrade;

  Mogunost za samostalnije i efikasnije postupanje sa dokumentacijom- od njenog prijema ili nastanka do predaje arhivu;

  Otklanjanje nedoumica i nesnalaenja, u pogledu te-kue prakse u obavljanju kancelarijskog poslovanja koje su evidentne;

  Mogunost za efikasnu, tanu i nedvosmislenu primje-nu propisa.

  Predavanja, prezentacija, studije sluaja, radionice, interak-cija.

  1 dan.

  3.4.7 KANCELARIJSKO POSLOVANJE

 • 59

  Prog

  ram

  13/

  14

  Terminirealizacije:

  Napomena:

  Predvieni su Planom realizacije obuke i istaknuti na inter-net stranici Uprave za kadrove www.uzk.co.me.

  Ovaj seminar je mogue organizovati i u trajanju duem od jednog dana, ukoliko postoji potreba i zainteresovanost za proirivanjem znanja iz ove oblasti.

 • Upr

  ava

  za k

  adro

  ve

  60

  Cilj obuke:

  Ciljna grupa:

  Sadraj obuke :

  Svrha obuke:

  Upoznavanje sa praktinom primjenom odredaba Zakona o zatiti na radu, ijom primjenom se omoguava bezbje-dan i zdrav rad.

  Dravni slubenici i namjetenici koji su obavezni da pri-mjenjuju i sprovode mjere zatite na radu.

  Uvodna tema (zatita na radu, pojam, znaaj, istorija i razvoj, kultura rada i dijaloga);

  Legislativa u oblasti zatite na radu, kao osnova strate-gije i temelj novih odnosa u radnom procesu;

  Praktina primjena Zakona o zatiti na radu; Metode za procjenu rizika; Izrada akta o procjeni rizika praktini primjeri; Ekonomske posljedice povreda na radu i profesional-

  nih oboljenja; Primjeri iz prakse; Radionice;

  Korelacija ovog sa drugim srodnim zakonima; Usklaivanje propisa s direktivama EU iskustva u pri-

  mjeni. Praktina primjena ZNR, kao jedne od preventivnih

  mjera efikasnosti i efektivnosti modernog upravljanja, koji stvaraju uslove za punu fiziku, psihiku i socijalnu bezbjednost zaposlenih;

  Utvrivanje mjera za otklanjanje ili smanjivanje rizika, u cilju poboljanja bezbjednosti i zatite zdravlja na radu;

  Mogunost za samostalnu izradu plana za Zatitu na radu na svim poslovima i radnim zadacima;

  Izvod najinteresantnijih i najznaajnijih primjera una-prjeenja radne sredine i psiholokih perspektiva;

  Otklanjanje nedoumica, odnosno prikaz praktinih sa-vjeta za prevazilaenje problema nastalih prilikom im-plementacije Zakona o zatiti na radu;

  Upoznavaje kandidata sa moguim opasnostima i, sa-mim tim, neophodnim mjerama zatite za otklanjanje istih, kako bi se stvorili bezbjedni uslovi rada;

  Materijal za primjenu Zakona o zatiti na radu sa prak-tinim primjerima.

  3.4.8 ZATITA NA RADU

 • 61

  Prog

  ram

  13/

  14

  Metod rada:

  Trajanje:

  Terminrealizacije:

  Napomena:

  Predavanje, prezentacija, studije sluaja, radionice, panel diskusija.

  1 dan.

  Predvien je Planom realizacije obuke i istaknut na internet stranici Uprave za kadrove: www.uzk.co.me.

  Ovaj seminar je mogue organizovati i u trajanju duem od jednog dana, ukoliko postoji potreba i zainteresovanost za proirivanjem znanja iz ove oblasti.

 • Upr

  ava

  za k

  adro

  ve

  62

  Cilj obuke:

  Ciljna grupa:

  Sadraj obuke :

  Svrha obuke:

  Metod rada:

  Trajanje:

  Terminrealizacije:

  Napomena:

  Upoznavanje sa pravom intelektualne svojine, razumijeva-njem zato nam je potrebna.

  Svi zainteresovani dravni slubenici i namjetenici.

  Praktina primjena Zakona o autorskim i srodnim pra-vima, igovima i patentima;

  Pravna zatita dizajna; Primjeri iz prakse; Uloga zavoda za intelektualnu svojinu; Uporedna iskustva; Meunarodni i evropski ambijenti intelektualne svoji-

  ne.

  Podizanje svijesti o tome kako patenti, autorsko pravo, igovi i dizajn utiu na svakodnevicu;

  Vee razumijevanje kako zatita prava intelektualne svojine pomae promovisanju kreativnosti i inovacija;

  Podsticanje kreativnosti i doprinos koji imaju stvaraoci i inovatori u razvoju drutva;

  Podrka potovanju ostalih prava intelektualne svojine.

  Predavanje, prezentacija, studije sluaja, radionice.

  1 dan.

  Predvien je Planom realizacije obuke i istaknut na internet stranici Uprave za kadrove www.uzk.co.me.

  Ovaj seminar je mogue organizovati i u trajanju duem od jednog dana, ukoliko postoji potreba i zainteresovanost za proirivanjem znanja iz ove oblasti.

  3.4.9 INTELEKTUALNA SVOJINA

 • 63

  Prog

  ram

  13/

  14

  3.5 SLUBENIKI SISTEM

  Cilj ovog programskog modula je upoznavanje sa novim slubenikim si-stemom, njegovim osnovnim institutima, pravima, obavezama i odgovorno-stima, kao i drugim pitanjima koja se odnose na status dravnih slubenika i namjetenika.

  Obuke iz ovog modula treba da poslue polaznicima kao smjernice za sti-canje novih i proirivanje postojeih znanja, u pogledu pravnog poloaja zapo-slenih u organima dravne uprave i drugim organima i institucijama na koje se primjenjuje Zakon o dravnim slubenicima i namjetenicima.

  Tematske cjeline iz ove oblasti su: Slubeniki sistem; Postupak izrade Akta o unutranjoj sistematizaciji o oraganizaciji; Postupak oglaavanja, selekcija I zapoljavanje kandidata; Ocjenjivanje i napredovanje u karijeri; Komisija za albe; Interno trite rada; Etiki kodeks; Mobing.

 • Upr

  ava

  za k

  adro

  ve

  64

  Cilj obuke:

  Ciljna grupa:

  Sadraj obuke :

  Svrha obuke:

  Metod rada:

  Trajanje:

  Upoznavanje sa novim slubenikim sistemom, njegovim institutima, pravima , obavezama i odgovornostima i dru-gim pitanjima koja se odnose na status dravnih slubenika i namjetenika.

  Dravni slubenici i namjetenici iz organa dravne uprave i drugih organa, kao i institucija na koje se primjenjuje Za-kon o dravnim slubenicima i namjetenicima.

  Osnovni principi i naela slubenikog sistema; Kategorizacija radnih mjesta dravnih slubenika i po-

  slovi namjetenika; Popuna radnih mjesta u dravnim organima; Prava i obaveze i integritet dravnih slubenika i na-

  mjetenika; Odgovornost dravnog slubenika, odnosno namje-

  tenika; Rasporeivanje dravnih slubenika, odnosno namje-

  tenika za potrebe rada; Ocjenjivanje i napredovanje; Struno osposobljavanje i usavravanje dravnih slu-

  benika, odnosno namjetenika; Prestanak radnog odnosa; Ukidanje organa, odnosno poslova i reorganizacija; Zatita prava dravnih slubenika, odnosno namjete-

  nika; Upravljanje kadrovima u dravnim organima; Nadzor nad sprovoenjem Zakona; Kaznene odredbe; Prelazne i zavrne odredbe.

  Sticanje novih i proirivanje postojeih znanja, u pogledu pravnog poloaja zaposlenih u organima dravne uprave i drugim organima i institucijama na koje se primjenjuje Za-kon o dravnim slubenicima i namjetenicima.

  Predavanje, prezentacija, interakcija.

  1 dan.

  3.5.1 SLUBENIKI SISTEM

 • 65

  Prog

  ram

  13/

  14

  Terminrealizacije:

  Napomena:

  Predvien je Planom realizacije obuke i istaknut na internet stranici Uprave za kadrove: www.uzk.co.me.

  Ovaj seminar je mogue organizovati i u trajanju duem od jednog dana, ukoliko postoji potreba i zainteresovanost za proirivanjem znanja iz ove oblasti.

 • Upr

  ava

  za k

  adro

  ve

  66

  Cilj obuke:

  Ciljna grupa:

  Sadraj obuke :

  Svrha obuke:

  Metod rada:

  Trajanje:

  Terminrealizacije:

  Napomena:

  Upoznavanje sa standardima za izradu Akta o unutranjoj organizaciji i sistematizaciji.

  Dravni slubenici i namjetenici koji neposredno uestvu-ju u pripremi Akta o unutranjoj organizaciji i sistematizaci-ji, kao i drugi zainteresovani slubenici.

  Upoznavanje sa kriterijumima i mjerilima za formiranje unutranje organizacije;

  Upoznavanje sa kriterijumima na osnovu kojih se vri utvrivanje radnih mjesta dravnih slubenika i namje-tenika;

  Upoznavanje sa metodolokim principima za izradu opisa posla slubenikog radnog mjesta;

  Radionica, izrada Akta o unutranjoj organizaciji i siste-matizaciji.

  Osposobljavanje slubenika za izradu Akta o unutra-njoj organizaciji i sistematizaciji.

  Otklanjanje nedoumica i rjeavanje konkretnih proble-ma.

  Predavanje, prezentacija, studije sluaja, radionice, interak-cija.

  1 dan.

  Predvien je Planom realizacije obuke i istaknut na internet stranici Uprave za kadrove: www.uzk.co.me.

  Ovaj seminar je mogue organizovati i u trajanju duem od jednog dana ,ukoliko postoji potreba i zainteresovanost za proirivanjem znanja iz ove oblasti.

  3.5.2 POSTUPAK IZRADE AKTA O UNUTRANJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI

 • 67

  Prog

  ram

  13/

  14

  Cilj obuke:

  Ciljna grupa:

  Sadraj obuke :

  Svrha obuke:

  Metod rada:

  Trajanje:

  Terminrealizacije:

  Napomena:

  Upoznavanje sa postupkom zapoljavanja, selekcije i oda-bira kandidata.

  Dravni slubenici koji neposredno uestvuju u sprovoe-nju postupka oglaavanja slobodnih radnih mjesta i po-stupku selekcije kandidata.

  Upoznavanje sa postupkom i nainom oglaavanja; Upoznavanje sa sadrinom teksta internog, javnog

  oglasa, kao i javnog konkursa; Upoznavanje sa nainima i kriterijumima za vrednova-

  nje kandidata u postupku selekcije; Nain voenja intervjua; Postupak donoenja odluke;

  Jaanje kapaciteta dravnih slubenika za uee u postup-ku selekcije i odabira kandidata.

  Predavanje, prezentacija, studije sluaja, radionice, interak-cija.

  1 dan.

  Predvien je Planom realizacije obuke i istaknut na internet stranici Uprave za kadrove: www.uzk.co.me.

  Ovaj seminar je mogue organizovati i u trajanju duem od jednog dana, ukoliko postoji potreba i zainteresovanost za proirivanjem znanja iz ove oblasti.

  3.5.3 POSTUPAK OGLAAVANJA, SELEKCIJA I ZAPOLJAVANJE

 • Upr

  ava

  za k

  adro

  ve

  68

  Cilj obuke:

  Ciljna grupa:

  Sadraj obuke :

  Svrha obuke:

  Metod rada:

  Trajanje:

  Terminrealizacije:

  Napomena:

  Upoznavanje sa postupkom ocjenjivanja dravnih slube-nika i namjetenika.

  Dravni slubenici i rukovodea lica u organima dravne uprave i drugim dravnim organima.

  Upoznavanje sa postupkom ocjenjivanja; Upoznavanje sa nainima i kriterijumima za ocjenjiva-

  nje; Preporuke za ocjenjivanje; Rjeenje o ocjenjivanju;

  Jaanje kapaciteta dravnih slubenika i rukovodeih lica za sprovoenje postupka ocjenjivanja.

  Predavanje, prezentacija, studije sluaja, radionica, interak-cija.

  1 dan.

  Predvien je Planom realizacije obuke i istaknut na internet stranici Uprave za kadrove: www.uzk.co.me.

  Ovaj seminar je mogue organizovati i u trajanju duem od jednog dana, ukoliko postoji potreba i zainteresovanost za proirivanjem znanja iz ove oblasti.

  3.5.4 POSTUPAK OCJENJIVANJA DRAVNIH SLUBENIKA I NAMJETENIKA

 • 69

  Prog

  ram

  13/

  14

  Cilj obuke:

  Ciljna grupa:

  Sadraj obuke :

  Svrha obuke:

  Metod rada:

  Trajanje:

  Terminrealizacije:

  Napomena:

  Upoznavanje sa radom Komisije za albe kao drugostepe-nog organa.

  Dravni slubenici koji rade na pripremi prvostepenih aka-ta, kao i drugi zainteresovani slubenici.

  Upoznavanje sa materijalnim propisima; Upoznavanje sa procesnim propisom (Zakon o optem

  upravnom postupku); Upoznavanje sa poloajem i nadlenou Komisije za

  albe; Prezentacije statistike (broj i vrste ponitenih akata); Praktini (karakteristini primjeri); Radionica izrade prvostepenog akta; Diskusija.

  Razmjena miljenja i iskustva; Otklanjanje odreenih nedoumica.

  Predavanje, diskusija i praktini (karakteristini) primjeri.

  1 dan.

  Predvien je Planom realizacije obuke i istaknut na internet stranici Uprave za kadrove: www.uzk.co.me.

  Ovaj seminar je mogue organizovati i u trajanju duem od jednog dana, ukoliko postoji potreba i zainteresovanost za proirivanjem znanja iz ove oblasti.

  3.5.5 KOMISIJA ZA ALBE

 • Upr

  ava

  za k

  adro

  ve

  70

  Cilj obuke:

  Ciljna grupa:

  Sadraj obuke :

  Svrha obuke:

  Metod rada:

  Trajanje:

  Terminrealizacije:

  Upoznavanje sa zakonskim rjeenjima za uspostavljanje i voenje internog trita rada, u okviru slubenikog si-stema, kao i sa pravima i obavezama dravnih slubenika i namjetenika koji su na raspolaganju za potrebe internog trita rada.

  Dravni slubenici i namjetenici iz organa dravne uprave i drugih organa i institucija na koje se primjenjuje Zakon o dravnim slubenicima i namjetenicima.

  Upoznavanje sa zakonskim rjeenjima o statusu dr-avnog slubenika i namjetenika u sluaju reorgani-zacije;

  Upoznavanje sa pravima i obavezama dravnih slube-nika i namjetenika koji se ne mogu rasporediti i koji se stavljaju na rapolaganje za potrebe internog trita rada;

  Upoznavanje sa obavezama dravnog organa, prili-kom popune slobodnih radnih mjesta, putem internog oglasa izmeu organa;

  Odluivanje o pravima slubenika i namjetenika koji su na raspolaganju kod Uprave za kadrove, za potrebe internog trita rada;

  Upravljanje kadrovima na nivou cijele dravne uprave i korienje kapaciteta sa internog trita rada.

  Upoznavanje dravnih slubenika i namjetenika sa novim instititom u Zakonu a koji se odnosi na interno trite rada i korienje kadrova koji su na raspolaga-nju za dobro upravljanje kadrovima na nivou dravne uprave.

  Predavanje, prezentacija, interakcija.

  1 dan.

  Predvien je Planom realizacije obuke i istaknut na internet stranici Uprave za kadrove: www.uzk.co.me.

  3.5.6 INTERNO TRITE RADA

 • 71

  Prog

  ram

  13/

  14

  Napomena: Ovaj seminar je mogue organizovati i u trajanju duem od jednog dana, ukoliko postoji potreba

 • Upr

  ava

  za k

  adro

  ve

  72

  Cilj obuke:

  Ciljna grupa:

  Sadraj obuke :

  Svrha obuke:

  Unaprijediti znanja polaznika u oblasti etike, odgovaraju-eg odnosa prema ljudskim resursima i poslovne organi-zacije; upoznavanje sa standardima poslovnog ponaanja; podizanje kvaliteta komunikacije zaposlenih i stvaranje po-zitivnog poslovnog ambijenta.

  Rukovodioci i zainteresovani dravni slubenici.

  Etika; Analiza i znaaj Etikog kodeksa dravnih slubenika i

  namjetenika; Etiki kodeks kao instrument jaanja zakonitog rada

  dravnih organa i slubenika koji vre poslove dravne uprave;

  Etiki kodeks kao doprinos borbi protiv korupcije; Etiki kodeks kao izvor saznanja graanima o tome ka-

  kvo postupanje i ponaanje imaju pravo da oekuju u postupcima ostvarivanja svojih prava, interesa ili oba-veza;

  Pravila ponaanja i etiki standardi; Vjetina komunikacije sa strankama kao uslov dobrog

  poslovnog ponaanja (Odnos slubenika prema graa-nima);

  Meusobni odnosi slubenika - Komunikacija na hori-zontalnoj i vertikalnoj ravni;

  Odgovornost neposrednog rukovodioca u primjeni Etikog kodeksa- Rukovodilac kao model za identifika-ciju zaposlenima;

  Nadlenost Etikog odbora kao nezavisnog tijela ko-jem se graani mogu obratiti zbog povreda standarda i pravila Etikog kodeksa.

  Podstie se etiko ponaanje i doprinosi antikorupcij-skoj kulturi dravnih slubenika i namjetenika;

  Promoviu se etiki standardi i pravila poslovnog pona-anja slubenika u vrenju poslova s ciljem ostvarivanja zajednikog dobra, javnog interesa i jaanja povjerenja graana u rad dravnih organa;

  Afirmie se znaaj uvanja linog ugleda i ugleda i do-stojanstva dravnog organa.

  3.5.7 ETIKI KODEKS

 • 73

  Prog

  ram

  13/

  14

  Metod rada:

  Trajanje:

  Terminirealizacije:

  Napomena:

  Predavanje, prezentacija, studije sluaja, radionice, interak-cija.

  1 dan.

  Predvieni su Planom realizacije obuke i istaknuti na inter-net stranici Uprave za kadrove: www.uzk.co.me.

  Ovaj seminar je mogue organizovati i u trajanju duem od jednog dana, ukoliko postoji potreba i zainteresovanost za proirivanjem znanja iz ove oblasti.

 • Upr

  ava

  za k

  adro

  ve

  74

  Cilj obuke:

  Ciljna grupa:

  Sadraj obuke :

  Svrha obuke:

  Metod rada:

  Trajanje:

  Terminrealizacije:

  Napomena:

  Prepoznavanje zlostavljanja na radu, proirivanje znanja u pogledu primjene nacionalnog zakonodavstva i evropskih standarda.

  Nosioci funkcija, dravni slubenici i namjeenici, lokalni slubenici i namjetenici.

  Meunarodni dokumenti koji zabranjuju zlostavljanje na radu;

  Nacionalno zakonodavstvo sa posebnim osvrtom na Zakon o zabrani zlostavljanja na radu;

  Institucionalni mehanizmi zatite od zlostavljanja na radu;

  Primjeri iz prakse.

  Suzbijanje zlostavljanja na radu odnosno stvaranje zdrave radne atmosfere.

  Predavanje, prezentacija, studije sluaja, radionice, interak-cija.

  1 dan.

  Predvien je Planom realizacije obuke i istaknut na internet stranici Uprave za kadrove: www.uzk.co.me.

  Ovaj seminar je mogue organizovati i u trajanju duem od jednog dana, ukoliko postoji potreba i zainteresovanost za proirivanjem znanja iz ove oblasti.

  3.5.8 MOBING

 • 75

  Prog

  ram

  13/

  14

  3.6 PREVENCIJA KORUPCIJE

  Ovaj programski segment ima za cilj da svestrano analizira pojavu korup-cije, kao negativne drutvene pojave i, na osnovu meunarodnih dokumen-tata, zakona, stratekih dokumenata, rezulatata istraivanja i drugih i rjeenja, nudi osnovu za dalje preventivno djelovanje dravnih institucija protiv korup-cije u Crnoj Gori.

  Na osnovu ukupne politiko-ekonomske situacije u Crnoj Gori od njenog osamostaljivanja, kao i sve vee politike fokusiranosti na realizaciju dravnih aktivnosti usmjerenih ka lanstvu u Evropsku uniju, proizilazi i potreba za jaa-njem znanja i vjetina zaposlenih u dravnim institucujama za pitanja kao to su korupcija i njeno sprjeavanje, uz istovremeno unaprjeenje integriteta u dravnoj upravi.

  Programi u ovom sklopu obuhvataju set savremenih perventivnih mjera za djelovanje protiv korupcije, fokusirajui se na evolutivni model borbe protiv korupcije, iz kojih proizilazi mogunost unaprjeenja efikasnosti i integriteta u radu dravnih organa, kao i povoljnija percepcija graana o ukupnom radu dravnih institucija.

  Tematske cjeline iz ove oblasti su: Prevencija korupcije; Mehanizmi za preventivno djelovanje protiv korupcije; Razvoj planova integriteta - izrada, usvajanje, sprovodjenje.

 • Upr

  ava

  za k

  adro

  ve

  76

  Cilj obuke:

  Ciljna grupa:

  Sadraj obuke :

  Svrha obuke:

  Metod rada:

  Trajanje:

  Terminrealizacije:

  Napomena:

  Upoznavanje i unaprjeenje znanja o znaaju preventivnog djelovanja protiv korupcije u dravnoj upravi.

  Svi zainteresovani dravni slubenici i namjetenici, poseb-no oni koji prvi put zasnivaju radni odnos u organima dr-avne uprave.

  ta je korupcija? Negativna drutvena pojava, najee krivino djelo;

  Osnovni principi i naela preventivnog djelovanja pro-tiv korupcije;

  Relevantne meunarodne konvencije; Antikorupcijski zakonodavni okvir u Crnoj Gori, sa ak-

  centom na preventivne aktivnosti; Relevantna podzakonska akta, npr. etiki kodeksi; Antikorupcijski institucionalni okvir u Crnoj Gori, nad-

  lenost pojedinih organa, posebno preventivnih; Relevantna nacionalna strateka dokumenta za borbu

  protiv korupcije; Vanost kontinuirane specijalizacije kadrova u drav-

  nim organima koji su posveeni borbi protiv korupcije; Vanost ispitivanja javnog mnjenja od strane stranih i

  meunarodnih subjekata o problemu korupcije, kao i Izazovi u preventivnom djelovanju protiv korupcije

  (koordinacija preventivnih organa, i dr).

  Sticanje i unaprijeenje znanja dravnih slubenika i na-mjetenika o tetnosti korupcije i nainima preventivnog djelovanja.

  Predavanje, prezentacija, interakcija.

  1 dan.

  Predvien je Planom realizacije obuke i istaknut na internet stranici Uprave za kadrove: www.uzk.co.me.

  Ovaj seminar je mogue organizovati i u trajanju duem od jednog dana, ukoliko postoji potreba i zainteresovanost za proirivanjem znanja iz ove oblasti.

  3.6.1 PREVENCIJA KORUPCIJE

 • 77

  Prog

  ram

  13/

  14

  Cilj obuke:

  Ciljna grupa:

  Sadraj obuke :

  Upoznavanje dravnih slubenika i namjetenika sa meha-nizmima preventivnog djelovanja protiv korupcije.

  Zainteresovani dravni slubenici/ce i namjetenici/ce.

  Uopte o mehanizmima preventivnog djelovanja pro-tiv korupcije;

  Princip integriteta (vanost promocije i sprovoenja ovog principa u dravnoj upravi; uopte o vanosti sprovoenja planova integriteta);

  Sukob interesa (pojam sukoba interesa u dravnim or-ganima; uzajamni odnos sukoba interesa i korupcije; zakonska rjeenja koja se odnose na javne funkcionere i na dravne slubenike i namjetenike; odredbe etikih kodeksa vezane za sukob interesa; zabrane i preporuke u vezi sa sprjeavanjem sukoba interesa);

  Javne nabavke (oblast od izuzetnog znaaja za javni i privatni sektor; zakonska rjeenja koja se odnose na transparentnost postupanja i izbjegavanje sukoba in-teresa i korupcije; najei sluajevi krenja zakona iz ove oblasti);

  Lobiranje (meunarodni dokumenti; zakonsko defini-sanje kod nas; pojam lobiranja; ko su lobisti; vanost definisanja lobiranja u cilju sprijeavanja koruptivnih radnji);

  Unutranja kontrola u dravnoj upravi (znaaj aktivne uloge unutranje kontrole kod zatite graana, drav-nih slubenika i namjetenika; odnos i povjerenje gra-ana u instituciju unutranje kontrole; preventivna i represivna uloga unutranje kontrole u sprjeavanju i suzbijanju koruptivnih radnji-praktini primjeri);

  Kontrola budetskih sredstava u dravnim organima (struktura budeta; nain obezbjeivanja budetskih sredstava; budetske faze; zavrni raun budeta; ek-sterna i interna kontrola), kao i

  Meuinstitucionalna saradnja (znaaj i oblici saradnje preventivnih organa; znaaj i oblici saradnje preventiv-nih i represivnih organa; saradnja i postupci kod prijav-ljivanja korupcije od strane graana ili dravnih slube-nika i namjetenika; znaaj meunarodne saradnje).

  3.6.2 MEHANIZMI ZA PREVENTIVNO DJELOVANJE PROTIV KORUPCIJE

 • Upr

  ava

  za k

  adro

  ve

  78

  Svrha obuke:

  Metod rada:

  Trajanje:

  Terminrealizacije:

  Napomena:

  Praktine smjernice i savjeti kod primjene pojedinih preventivnih mehanizama;

  Konkretna saznanja o pravima, obavezama i nadleno-stima organa dravne uprave kada je u pitanju sprovo-enje preventivnih antikoruptivnih aktivnosti.

  Predavanje, prezentacija, studije sluaja, interakcija.

  1 dan.

  Predvien je Planom realizacije obuke i istaknut na internet stranici Uprave za kadrove: www.uzk.co.me.

  Ovaj seminar je mogue organizovati i u trajanju duem od jednog dana, ukoliko postoji potreba i zainteresovanost za proirivanjem znanja iz ove oblasti.

 • 79

  Prog

  ram

  13/

  14

  Cilj obuke:

  Ciljna grupa:

  Sadraj obuke :

  Svrha obuke:

  Upoznavanje dravnih slubenika sa zakonskim osnovom za uvoenje integriteta, medjunarodnim standardima, uka-zivanje na viestruku vanost i ulogu koju integritet ima u obavljanju profesinalnih dunosti za pojedinca (lini in-tegritet), za profesiju (profesionalni integritet), za dravni organ (institucionalni integritet); usvajanje osnovnih prin-cipa za unaprjeenje integriteta, animiranje slubenika za neposredno ukljuivanje i doprinos u procesu izrade plana integriteta, a potom i za njegovo sprovoenje.

  Dravni slubenici odreeni za pripremu i sprovoenje plana inegriteta institucije; dravni slubenici odreeni po oblastima rada i organizacionim jedinicama i drugim krite-rijumima; lanovi radne grupe za izradu i usvajanje plana integriteta pojedinih dravnih organa; rukovodni kadar u dravnim organima. Pricip integriteta u meunarodnim konvencijama;

  Regionalna i meunarodna iskustva u primjeni plano-va integriteta;

  Uvoenje planova integriteta u dravnoj upravi, opta razmatranja presjek aktivnosti;

  Zakonodavni i strateki okvir kao i praktini razlozi do-noenja planova integriteta;

  Procjena rizika od korupcije u oblastima od posebnog rizika (dokument);

  Iskustva u izradi i primjeni planova integriteta kod nas; Utvrivanje oblasti posebno izloenih riziku; Procjena i analiza rizika radnih procesa za potrebe izra-

  de plana integriteta; Postupak i nain izrade plana integriteta; Praktina izrada nacrta plana integriteta- rad u grupa-

  ma;

  Upoznavanje sa principom integriteta, ulogom i znaa-jem koji ima kako za slubenike, tako i za dravnu upra-vu i drutvo u cjelini;

  Upoznavanje sa zakonskom obavezom donoenja pla-nova integriteta u dravnim organima;

  3.6.3 RAZVOJ PLANOVA INTEGRITETA IZRADA, USVAJANJE I SPROVOENJE

 • Upr

  ava

  za k

  adro

  ve

  80

  Metod rada:

  Trajanje:

  Terminrealizacije:

  Napomena:

  Upoznavanje sa svrhom plana integriteta i njegove ulo-ge u jaanju integriteta u dravnoj upravi;

  Upoznavanje sa metodama i tehnikama za utvrivanje rizika, kao i

  Upoznavanje sa metodologijom izrade planova integri-teta.

  Prezentacija, praktini primjeri, interakcija, radionice.

  1 dan.

  Predvien je Planom realizacije obuke i istaknut na internet stranici Uprave za kadrove : www.uzk.co.me.

  Ovaj seminar je mogue organizovati i u trajanju duem od jednog dana, ukoliko postoji potreba i zainteresovanost za proirivanjem znanja iz ove oblasti.

 • 81

  Prog

  ram

  13/

  14

  3.7 FINANSIJSKO POSLOVANJE

  Ovaj programski modul nam omoguva poirivanje znanja o sistemu jav-nih finansija i dravnom budetu, upoznaje sa sadrinom i formom zahtjeva za pripremu programskog budeta i nainom rjeavanja nedoumica kod plani-ranja i izvrenja programskog budeta, zatim, omoguava sticanje praktinih znanja, kroz tumaenje odreenih problema u primjeni propisa, upoznaje sa precedurom unutranje revizije i propisima o dravnoj pomoi.

  Tematske cjeline iz ove oblasti su: Sistem javnih finansija i dravni budet; Budetski sistem u Crnoj Gori; Planiranje i izvrenje programskog budeta; Finansijsko raunovodstveni poslovi u dravnim organima; Revizija javnih sredstava u Crnoj Gori; Dravna pomo; Javne nabavke.

 • Upr

  ava

  za k

  adro

  ve

  82

  Cilj obuke:

  Ciljna grupa:

  Sadraj obuke :

  Svrha obuke:

  Metod rada:

  Trajanje:

  Terminirealizacije:

  Napomena:

  Proirivanje znanja o sistemu javnih finansija i dravnom budetu.

  Zaposleni u organizacionim jedinicama odgovornim za fi-nansijske i raunovodstvene poslove u okviru organa.

  Javne finansije i dravni budet; Pripremu predloga za budetske rashode; Period privremenog finansiranja; Princip namjenskog troenja dravnog budeta; Korienje osnovnog analitikog aparatusa; Oblike kontrole raspolaganja javnim finansijama.

  Proirivanje znanja o sistemu javnih finansija.

  Predavanje, prezentacija, interakcija.

  1 dan.

  Predvieni su Planom realizacije obuke i istaknuti na inter-net stranici Uprave za kadrove: www.uzk.co.me.

  Ovaj seminar je mogue organizovati i u trajanju duem od jednog dana, ukoliko postoji potreba i zainteresovanost za proirivanjem znanja iz ove oblasti.

  3.7.1 SISTEM JAVNIH FINANSIJA I DRAVNI BUDET

 • 83

  Prog

  ram

  13/

  14

  Cilj obuke:

  Ciljna grupa:

  Sadraj obuke :

  Svrha obuke:

  Metod rada:

  Trajanje:

  Terminirealizacije:

  Napomena:

  Upoznavanje sa budetskim sistemom u Crnoj Gori.

  Zaposleni na poslovima izvrenja i pripreme budeta, kao i drugi zainteresovani slubenici i namjetenici.

  Primjena Zakona o budetu sa posebnim osvrtom na: Opte odredbe; Donoenje budeta; Evidencije i upravljanje budetom; Pripremanje i planiranje budeta; Izvrenje budeta; Pozajmice i garancije; Unutranja kontrola; Raunovodstvo budeta i revizija; Dravni trezor; Poslovi budeta.

  Razmjena iskustava; Zakon o budetu kroz praksu; Komentar Zakona o budetu.

  Predavanje, prezentacija, interakcija.

  1 dan.

  Predvieni su Planom realizacije obuke i istaknuti na inter-net stranici Uprave za kadrove: www.uzk.co.me.

  Ovaj seminar je mogue organizovati i u trajanju duem od jednog dana, ukoliko postoji potreba i zainteresovanost za proirivanjem znanja iz ove oblasti.

  3.7.2 BUDETSKI SISTEM U CRNOJ GORI

 • Upr

  ava

  za k

  adro

  ve

  84

  Cilj obuke:

  Ciljna grupa:

  Sadraj obuke :

  Svrha obuke:

  Metod rada:

  Trajanje:

  Terminirealizacije:

  Napomena:

  Upoznavanje i pripremanje za izradu programskog bude-ta.

  Zaposleni na poslovima izvrenja i pripreme budeta, kao i drugi zainteresovani slubenici i namjetenici.

  Srednjoroni budetski okvir - reforma planiranja; Osnovni elementi programskog budeta; Planiranje programskog budeta; Klasifikacija programa; Odreivanje indikatora, praenje realizacije program-

  skog budeta.

  Saznanje o sadraju i formi zahtjeva za pripremu pro-gramskog budeta;

  Rjeavanje nedoumica kod planiranja i izvrenja pro-gramskog budeta.

  Predavanje, prezentacija, interakcija.

  1 dan.

  Predvieni su Planom realizacije obuke i istaknuti na inter-net stranici Uprave za kadrove: www.uzk.co.me.

  Ovaj seminar je mogue organizovati i u trajanju duem od jednog dana, ukoliko postoji potreba i zainteresovanost za proirivanjem znanja iz ove oblasti.

  3.7.3 PLANIRANJE I IZVRENJE PROGRAMSKOG BUDETA

 • 85

  Prog

  ram

  13/

  14

  Cilj obuke:

  Ciljna grupa:

  Sadraj obuke :

  Svrha obuke:

  Metod rada:

  Trajanje:

  Terminirealizacije:

  Napomena:

  Proirivanje znanja o obavljanju finansijsko - raunovod-stvenih poslova u dravnim organima.

  Zaposleni u organizacionim jedinicama odgovornim za fi-nansijske i raunovodstvene poslove u okviru organa.

  Voenje propisanih i jedinstvenih evidencija; Opte napomene u vezi sa pripremom, planiranjem, i

  izvrenjem budeta; uvanje gotovog novca i finansijske dokumentacije; Isplata avansa iz dravne blagajne; Opte napomene u vezi sa javnim nabavkama; Raunski plan po ekonomskoj klasifikaciji; Raunski plan po funkcionalnoj klasifikaciji; Praktina primjena budetskog raunovodstva; Finansijsko izvjetavanje i iskazivanje budetskog sufi-

  cita i deficita; Evidencija dravne imovine.

  Praktina primjena zakona; Tumaenja odreenih problema u primjeni propisa; Jedinstveno postupanje po propisima; Razmjena iskustava.

  Predavanje, prezentacija, interakcija.

  1 dan.

  Predvieni su Planom realizacije obuke i istaknuti na inter-net stranici Uprave za kadrove: www.uzk.co.me.

  Ovaj seminar je mogue organizovati i u trajanju duem od jednog dana, ukoliko postoji potreba i zainteresovanost za proirivanjem znanja iz ove oblasti.

  3.7.4 FINANSIJSKO RAUNOVODSTVENI POSLOVI U DRAVNIM ORGANIMA

 • Upr

  ava

  za k

  adro

  ve

  86

  Cilj obuke:

  Ciljna grupa:

  Sadraj obuke :

  Svrha obuke:

  Metod rada:

  Trajanje:

  Upoznavanje sa osnovama budetskog prava i budet-ske kontrole;

  Postizanje veeg stepena razumijevanja eksterne i in-terne revizije u javnom sektoru;

  Primjena Zakona o Dravnoj revizorskoj instituciji.

  Sva lica koja raspolau sa javnim sredstvima u javnom (dr-avnom) sektoru, kao i drugi zainteresovani slubenici i na-mjetenici.

  Praktina primjena Zakona o Dravnoj revizorskoj insti-tuciji;

  Upoznavanje sa budetskim procedurama i nainom kontrole zavrnog rauna drave;

  Naini i oblici kontrole potroakih jedinica; Vrste revizija i revizorska metodologija; Upoznavanje sa procesnim aspektima revizije; Upoznanje sa efektima rada revizora i prirodom revi-

  zorskog izvjetaja; Raunski plan po funkcionalnoj klasifikaciji; Primjeri iz prakse dravnih revizora (praksa Dravne re-

  vizorske institucije); Upoznavanje sa meunarodnim standardima i iskustvi-

  ma.

  Bolje razumijevanje obaveza kontrolisanih subjekata u postupcima raspolaganja dravnim sredstvima (fiskal-nom i nefiskalnom imovinom);

  Veu finansijsku disciplinu u javnom sektoru; Bolju obuenost slubenika za zakonito i pravilno ras-

  polaganje dravnim sredstvima; Uspostavljanje adekvatnog odnosa na relacije vrhovni

  organ dravne revizije kontrolisani subjekt.

  Predavanje, prezentacija, studije sluaja, radionice, interak-cija.

  1 dan.

  3.7.5 REVIZIJA JAVNIH SREDSTAVA U CRNOJ GORI

 • 87

  Prog

  ram

  13/

  14

  Terminirealizacije:

  Napomena:

  Predvieni su Planom realizacije obuke i istaknuti na inter-net stranici Uprave za kadrove: www.uzk.co.me.

  Ovaj seminar je mogue organizovati i u trajanju duem od jednog dana, ukoliko postoji potreba i zainteresovanost za proirivanjem znanja iz ove oblasti.

 • Upr

  ava

  za k

  adro

  ve

  88

  Cilj obuke:

  Ciljna grupa:

  Sadraj obuke :

  Svrha obuke:

  Metod rada:

  Trajanje:

  Terminirealizacije:

  Napomena:

  Proirivanje znanja dravnih slubenika o primjeni pro-pisa o dravnoj pomoi;

  Postizanje veeg stepena implementacije Zakona o kontroli dravne pomoi;

  Postupak prijavljivanja (notifikacije) davne pomoi.

  Rukovodea lica i zainteresovani dravni slubenici.

  Praktina primjena Zakona o kontroli dravne pomoi.

  Konkretne obrasce za podnoenje zahtjeva za dodjelu dravne pomoi Komisiji za kontrolu dravne pomoi, (koja odluuje u formi rjeenja, zakljuka ili obavjete-nja);

  Otklanjanje nedoumica, odnosno praktini savjeti za prevazilaenje problema nastalih prilikom postupanja po zahtjevima

  Predavanje, prezentacija.

  1 dan.

  Predvieni su Planom realizacije obuke i istaknuti na inter-net stranici Uprave za kadrove: www.uzk.co.me.

  Ovaj seminar je mogue organizovati i u trajanju duem od jednog dana, ukoliko postoji potreba i zainteresovanost za proirivanjem znanja iz ove oblasti.

  3.7.6 DRAVNA POMO

 • 89

  Prog

  ram

  13/

  14

  Cilj obuke:

  Ciljna grupa:

  Sadraj obuke :

  Svrha obuke:

  Metod rada:

  Trajanje:

  Terminirealizacije:

  Upoznavanje sa sistemom javnih nabavki u Crnoj Gori; Upoznavanje sa zakonskom i podzakonskom regulati-

  vom u oblasti javnih nabavki; Pravilna primjena zakona i proirivanje znanja u oblasti

  javnih nabavki; Pravilna primjena instituta i postupaka javnih nabavki

  u praksi.

  Dravni slubenici i namjeetnici, koji se direktno ili indirek-tno ukljueni u poslove javnih nabavki, rukovodei kadar i drugi zainteresovani slubenici u dravnim organima i or-ganima lokalne samouprave.

  Upoznavanje sa zakonskom i podzakonskom regulati-vom;

  Pojanavanje postupaka javnih nabavki; Nain sainjavanja poziva i tenderske dokumentacije; Pojanjena kriterijuma i podkriterijuma za izbor ponu-

  aa; Postupak izbora najpovoljnije ponude; albeni postupak; Praktini primjeri; Radionice.

  Laka i jednostavnija primjena Zakona o javnim nabav-kama i podzakonske regulative;

  Bolje i efikasnije razumijevanje postupaka javnih na-bavki i njihova primjena u praksi;

  Postupanje komisija kod pregleda, ocjene i vrednova-nja ponuda;

  Razmjena iskustava.

  Predavanje, prezentacija, studije sluaja, radionice, interak-cija.

  1 dan.

  Predvieni su Planom realizacije obuke i istaknuti na inter-net stranici Uprave za kadrove: www.uzk.co.me.

  3.7.7 JAVNE NABAVKE

 • Upr

  ava

  za k

  adro

  ve

  90

  Napomena: Ovaj seminar je mogue organizovati i u trajanju duem od jednog dana, ukoliko postoji potreba i zainteresovanost za proirivanjem znanja iz ove oblasti.

 • 91

  Prog

  ram

  13/

  14

  3.8 EVROPSKE I EVROATLANTSKE INTEGRACIJE

  Integracije u EU i NATO savez prdstavljaju sloen i zahtjevan proces, koji iziskuje vrijeme i veliki napor u pogledu ispunjenja postavljenih ciljeva. Crna Gora za sada uspjeno koraa na tom putu, sprovodei neophodne reforme u svim oblastima iz evropske agende. Nakon uspjenih prezentacija crnogorske administracije, tokom procesa skrininga (predstavljanje zakonodavstva EU i zakonodavstva Crne Gore u pojedinim oblastima), Crna Gora ima punu podr-ku Evropske komisije za dalji nastavak reformi. Za uspjenost reformi neopho-dan je obuen i struan kadar i zato je razvoj zaposlenih i stvaranje kvalitetnih resursa od izuzetnog znaaja za nastavak ovog procesa. Evropska perspektiva Crne Gore diktira pravac jaanja kapaciteta dravne uprave kroz obuke i trenin-ge iz ove oblasti koje je Uprava za kadrove smjestila u ovaj programski modul.

  Razliitost sadraja tema omoguava polaznicima zavisno od ciljne grupe sticanje osnovnih znanja o istoriji nastanka EU i shvatanja procesa evropske integracije, do praktinog razumijevanja pravnog sistema EU, kao i upoznava-nje sa globalnim bezbjednosnim sistemom NATO i aktivnostima Crne Gore na putu do punopravnog lanstva u pomenute organizacije.

  Tematske cjeline iz ove oblasti su: Evropska unija; Institucije i nain donoenja odluka EU; Politika proirenja EU; Pravni sistem i pravni akti EU; Crna Gora na putu ka lanstvu u Evropsku uniju; Pregovori o pristupanju EU; Pristup bazama podataka EU; Evropski sud za ljudska prava praksa; Evropska konvencija za zatitu ljudskih prava i osnovnih sloboda; Crna Gora na putu u NATO; Meunarodna bezbjednost i CG UN, NATO, EU i OEBS; Nacionalni sistem bezbjednosti CG;

 • Upr

  ava

  za k

  adro

  ve

  92

  Cilj obuke:

  Ciljna grupa:

  Sadraj obuke :

  Svrha obuke: