PITANJA ZA TEST STRUCNOG ZVANJA_TEHNICAR RACUNARSTVA.pdf

Embed Size (px)

Citation preview

 • 1

  BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

  TUZLANSKI KANTON

  JU MJEOVITA SREDNJA ELEKTROTEHNIKA KOLA

  T U Z L A

  Djel.broj : 271-1/2015

  Tuzla, 22.01.2015.godine

  Pitanja za struni ispit za struno zvanje

  TEHNIAR RAUNARSTVA

  Ul. Muhameda Hevaija Uskufija br.2, 75 000 Tuzla Tel/Fax : +387 35 281-167

  E mail : [email protected] www.etstuzla.edu.ba

 • 2

  Sadraj

  Pitanja za struni ispit iz predmeta Programiranje ............................................................................. 2

  Pitanja za struni ispit iz predmeta Web Programiranje .................................................................. 28

  Pitanja za struni ispit iz predmeta Digitalna tehnika ....................................................................... 44

  Pitanja za struni ispit iz predmete Mikroraunari ........................................................................... 49

  Pitanja za struni ispit iz predmeta Programiranje

  Red. br. -

  Pitanje Odgovor

  1. -

  U sljededu tabelu popuni osnovne tipove podataka programskog jezika C.

  Naziv Opis Broj Bajta

  int Cjelobrojni tip 2-4b

  float Realni tip 4b

  char Znakovni tip 1B

  2. -

  Zaokrui tano ispisana imena varijabli C programskog jezika.

  Ime varijable Zaokrui taan odgovor

  A DA NE

  4T DA NE

  Treci_3 DA NE

  _1 DA NE

  Int DA NE

  int DA NE

  Obim@ DA NE

  Prvi razred DA NE

  3. -

  Povei pojam sa simbolom

  a. Poetak b. Obrada c. Uslovno grananje

  4. -

  ta predstavlja sljededa algoritamska struktura (zaokrui taan odgovor)?

  a. Jednostruki izbor

  b. Programsku petlja while

  c. Linijsku strukturu

  A B C

 • 3

  5. -

  Algoritamska struktura sa slike se u programskom jeziku C predstavlja naredbom (zaokrui

  taan odgovor)

  a. int main()

  b. if

  c. #include

  d. do-while

  A B C D

  6. -

  Algoritamska struktura sa slike se u programskom jeziku C predstavlja naredbom (zaokrui

  taan odgovor)

  a. for

  b. if

  c. #include

  d. if-else

  A B C D

  7. -

  Direktiva #include omogudava upotrebu sljededih funkcija: (zaokrui tane

  odgovore)

  a. cin

  b. sqrt

  c. sin

  d. cos

  e. cout

  A B C D E

  8. -

  Pored operatora napii ta on predstavlja.

  operator Znaenje

  ++ inkrementT

  >= Vede ili jednako

  && Logiko AND

  || Logiko OR

  ! Negacija (NOT)

  % modul

  == Jednako (poreenje)

  = Jednako (dodjeljivanje)

  9. -

  Algoritamska struktura sa slike se u programskom jeziku C predstavlja naredbom (zaokrui

  taan odgovor)

  a. int main()

  b. do-while

  c. #include

  d. for

  A B C D

  Uslov

  DA NE

  Naredbe1

  Naredbe

  Naredbe2

 • 4

  10. -

  ta de biti rezultat sljededeg programskog koda?

  int counter; counter=5; while (counter > 0) { counter--; } cout

 • 5

  16. -

  Neka je deklarisan dvodimenzionalni niz A naredbom int A[4][4]; i neka su u niz uitani podaci kao u tabeli.

  1 2 3 4

  11 12 13 14

  21 22 23 24

  31 32 33 32

  Ako elimo ispisati vrijednost elementa niza koji se nalazi u drugom redu i tredoj koloni (13), odaberite tanu naredbu ispisa podataka:

  A) cout

 • 6

  20. -

  Ako je promjenljiva ptNum deklarisana kao pokaziva na cjelobrojnu promjenljivu, a m kao cjelobrojna promjenljiva, te ako je zadata naredba: ptNum = &m; Koja promjenljiva de se promijeniti? Upisati ime, adresu i vrijednost te promjenljive nakon izvravanja prethodne naredbe.

  promjenljiva m adresa 8096

  promjenljiva ptNum adresa 500

  Rjeenje: promjenljiva __________ adresa __________

  21. -

  Nacrtaj kako izgleda dvostruko povezana lista

  Rjeenje:

  22. -

  Napisati naredbu deklaracije pokazivaa zadnji, tako da se isti moe korisiti za dodjelu adrese vora povezane liste iji vorovi su tipa strukture Datum. Rjeenje:

  23. -

  UML dijagram klase sastoji se od tri dijela, u kojima odreujemo A) Naziv klase, listu privatnih i listu javnih lanica klase B) Naziv klase, listu getters i listu setters metoda klase C) Naziv klase, naziv header i naziv source datoteke D) Naziv klase, listu atributa i listu metoda klase

  A B C D

  24. -

  Obiljei slubenu rije programskog jezika C++ kojom zapoinje deklaracija klase A) Klasse B) class C) Public D) public

  A B C D

 • 7

  25. -

  Na slici je UML dijagram jedne klase.

  Article

  name String; contents String; pageName String;

  String getName(); void setName(newName String); String getContents(); void setContents (newContents String);

  Ako atributima name, contents i pageName treba biti mogude pristupati izvan klase, onda su oni: A) Javni atributi, a deklariemo ih iza slubene rijei public B) Privatni atributi, a deklariemo ih iza slubene rijei private C) Privatni atributi, a deklariemo ih iza slubene rijei public D) Javni atributi, a deklariemo ih iza slubene rijei private

  A B C D

  26. -

  Ako je deklarisan niz struktura Ucenik ucenici*30+, odabrati taan izraz za pristup elementima niza:

  A) Ucenik [i].prezime; B) ucenici[i].prezime ; C) Ucenik ucenici .prezime

  A B C

  27. -

  Povei pojmove tako da upie odgovarajude slovo pored naredbe. a) Deklaracija pokazivaa ____ z=x*y; b) Dereferenciranje ____ int*x_ptr; c) operacija mnoenja ____ y=*x_ptr;

  28. -

  Postavi odgovarajudi znak = ili izmeu izraza

  niz_ptr niz[0]

  (*niz_ptr)+1 niz[1]

  (*niz_ptr)+1 niz[0]+1

  29. -

  Neka je data tipina struktura koju koristimo u povezanoj listi struct cvor { char ime [20]; int godine; float visina; cvor *sljedeci ;}; kako glasi naredba kojom se rezervie memorija za novi vor. Rjeenje:

  30. -

  Ukoliko imamo praznu povezanu listu tj. bez vorova, naredba za dodjelu adrese novog vora pointeru start_ptr je :

  A) if (start_ptr==NULL) start_ptr=novi; B) if (start_ptr=NULL) start_ptr= *novi; C) if (start_ptr! =NULL) start_ptr= novi;

  A B C

 • 8

  31. -

  Koju vrijednost sadri pokaziva zadnjeg voru u jednostruko povezanoj listi? A) adresu start_ptr B) NULL C) adresu novog vora

  A B C

  32. -

  Da bi se moglo izvriti mnoenje dvije matrice : A) matrica A mora da ima onoliko redova koliko i matrica B B) matrica A mora da ima onoliko kolona koliko matrica B ima redova C) matrice A i B moraju biti istih dimenzija

  A B C

  33. -

  Slubena rije programskog jezika C++ kojim zapoinje deklaracija klase A) declare

  B) class C) public D) struct

  A B C D

  34. -

  Operator taka se koristi za pristup A) privatnim lanovima klase B) metodama klase C) javnim lanovima klase

  A B C

  35. -

  Ako trebamo objekat klase Tacka, i odredili smo da je ime tog objekta t, ispravna naredba deklaracije objekta date klase je

  A) t Tacka; B) tacka t; C) Tacka T; D) Tacka t;

  A B C D

  36. -

  Naslov forme se zadaje upotrebom (zaokruiti taan odgovor):

  a. metode Text b. metode Name c. svojstva Name d. svojstva Text

  A B C D

  37. -

  Koji se od navedenih dogaaja forme prvi deava pri kreiranju forme (zaokruiti taan odgovor):

  a. Activated b. GotFocus c. Load d. Show

  A B C D

  38. -

  Za prikaz slike na windows formi koristi se kontrola (zaokruiti taan odgovor): a. Picture b. Image c. PictureBox d. Label

  A B C D

 • 9

  39. -

  Da bi provjerili da li je CheckBox kontrola selektovana ili nije koristi se (zaokruiti taan odgovor) :

  a. metoda Selected b. svojstvo Checked c. metoda Checked d. svojstvo IsSelected

  A B C D

  40. -

  Ako se vie radio button_a doda u grupu radio dugmadi tada (zaokruiti taan odgovor) : a. u jednom trenutku moe biti selektovano samo jedno radio dugme b. u jednom trenutku moe biti selektovano najvie 3 radio dugmeta c. u jednom trenutku mogu biti selektovana sva radio dugmad d. ne moe biti selektovano ni jedno radio dugme

  A B C D

  41. -

  Izborom nove stavke u ComboBox kontroli generie se dogaaj (zaokruiti taan odgovor): a. SelectedChanged b. ItemChanged c. SelectedIndexChanged

  A B C

  42. -

  Osnova .NET platforme je: a. COM b. ODBC c. FRAMEWORK d. DCOM

  A B C D

  43. -

  Atribut Data Source u konekcionom stringu definie(zaokruiti taan odgovor): a. database server sa kojim se uspostavlja konekcija b. tabelu u bazi sa kojom se uspostavlja konekcija c. bazu podataka sa kojom se uspostavlja konekcija d. polje na koje se vee kontrola

  A B C D

  44. -

  Da bi se koristio SQL Server.NET provider potrebno je ukjuiti prostor imena(zaokruiti taan odgovor) :

  a. System.Data.SqlTypes b. System.DataSqlServer c. System.Data.SqlClient

  A B C D

  45. -

  Za objekat button1 iz klase Button kreiran je sljededi kod. ta on radi I na koji dogaaj. private void button1_Click(object sender, EventArgs e) { MessageBox.Show("Moja prva Windows aplikacija"); }

  46. -

  Prilikom konvertije stringa u integer metodom Convert.ToInt32 dobije se integer koji zauzima a. 2 Bajta b. 4 Bajta c. 8 Bajta d. 6 Bajta

  A B C D

 • 10

  47. -

  Windows Service je: a. Windows aplikacija koja se izvrava u pozadini b. Windows aplikacija koja se izvrava u komandnoj liniji c. Web aplikacija d. Klasina windows aplikacija

  A B C D

  48. -

  Kordinatni system windows forme je definisan na sljededi nain: a. Koordinatni poetak je u donjem lijevom uglu, x se povedava pomijeranjem na desno

  a y se povedava sa pomijeranjem na gore b. Koordinatni poetak je u centru forme I ekvivalentan je klasinom koordinatnom

  sistemu. c. Koordinatni poetak je u gornjem lijevom uglu, x se povedava pomijeranjem na

  desno a y se povedava sa pomijeranjem na dole d. Koordinatni poetak je u gornjem lijevom uglu, x se povedava pomijeranjem na

  desno a y se smanjuje sa pomijeranjem na dole

  A B C D

  49. -

  Poloaj objekta na formi je definisan svojstvima (zaokrui tane odgovore) a. Left b. Top c. Heigt d. Width

  A B C D

  50. -

  Da bi se uhvatila greka koristi se direktiva

  a. try finaly b. try catch c. try exception

  A B C

 • 11

  51 -

  Dijagramom toka predstaviti algoritam za raunanje proizvoda prirodnih brojeva od 3 do N

  (N>3) upotrebom programske petlje kod koje se uslov ispituje na poetku (while)?

  52 -

  ta de biti rezultat sljededeg programa?

  #include using namespace std; int main() { int i, S=10; for (i=1;i

 • 12

  53. -

  Ugao se smatra otrim uglom ukoliko je manji od 90 stepeni, pravim ako je jednak 90 stepeni i tupim ako je vedi od 90 stepeni.Napisati C++ programski odjeak koji na osnovu uneenog ugla na ekranu ispisuje kojeg je on tipa (Otri, Tupi ili Pravi) . Koristiti naredbu viestrukog izbora if-else-if-else.Varijablu za vrijednost ugla nazvati ugao. Ugao je realni broj.

  54. -

  Napii koji de biti izlaz na ekranu! Programski kod:

  #include using namespace std; int main() { int i, P=1; for (i=1;i

 • 13

  56. -

  Date su realne varijable a, b, c. Varijable a i b se unose sa tastature. Raunati c po formuli

  samo ako su i a i b vedi od nule. Napisati C++ programski odsjeak za datu situaciju. Podrazumijeva se da su ukljuene bibilioteke math.h i iostream. Koristiti funkcije sqrt i pow

  57. -

  Napisati C programski odsjeak koji rauna apsolutnu vrijednost realnog broja! Primjer:Apsolutna vrijednost broja 8 je 8, a apsolutna vrijednost broja -8 je 8. Koristiti varijablu pod imenom broj

  58. -

  Napii C programski kod koji pomodu while programske petlje rauna sumu . n je vrijednost koja se unosi sa tastature. Izraunata vrijednost se ispisuje na ekranu. Koristiti varijable S,i,n

 • 14

  59 -

  Dat je niz od 5 elemenata cijelih brojeva pod imenom X. Napisati program koji omogudava unos elemenata sa tastature a zatim ipisuje elemente niza od zadnjeg elementa ka prvom. Izgled ekrana:

  60 -

  Unijeti n vrijednosti kapciteta kondenzatora u niz C (n

 • 15

  61 -

  Napii c++ program koji de u varijabli tipa string pod imenom cStr izbrojati koliko puta se

  pojavljuje znak @. Za broj znakova koristiti varijablu int br_z.

  62. -

  Ako je uitana data matrica, ta de ispisati slijededi kod

  2 5 1 3 3 3 7 3 9

  for(i=0;i

 • 16

  63. -

  Neka je deklarisana matrica A kao u naredbi koja slijedi int A[30][15];

  Neka je potrebno formirati nove nizove u koje de se upisati zbir elemenata redova niza A (niz SR) i zbir elementa kolona niza A (niz SK). Npr SK

  1 2 3 6

  4 5 6 15

  7 8 9 24

  12 15 18

  SR Odaberite ispravnu naredbu deklaracije nizova SR i SK.

  A) int SR[30], SK[15]; B) int SR[30], SK[30]; C) int SR[15], SK[15]; D) int SR[15], SK[30];

  A B C D

  64. -

  Neka je definisana struktura Vrijeme kako slijedi

  Napisati prototip (deklaraciju) funkcije koja se koristi za uitavanje promjenljive tipa strukture Vrijeme. Funkcija uitava elemente strukture Vrijeme i vrada promjenljivu tipa Vrijeme. Neka se funkcija zove ucitajVrijeme. Rjeenje:

  65. -

  Potrebno je definisati strukturu Cvor koja de se koristiti kao vor jednostruko povezane liste. Informacioni dio vora sadri samo jedan element povrsina realnog tipa. Rjeenje:

 • 17

  66. -

  Potrebno je napraviti klasu kvadrat koja ima: - jedan privatan atribut (stranicu a ), - privatne metode za raunanje obima i povrine. - javne metode: konstruktor, metoda za itanje stranice, postavljanje stranice,

  za itanje obima i itanje povrine Pogledaj ponuene deklaracije klase i izaberi ispravnu.

  A) B)

  C D

  A B C D

  67. -

  Neka je deklarisana metoda setA: public: void setA(int aa); Odaberi iskaz koji opisuje metodu setA. A) Privatna metoda setA vrada cjelobrojnu vrijednost. Argument metode je

  cjelobrojna vrijednost odreena parametrom aa. B) Privatna metoda setA ne vrada nikakvu vrijednost. Argument metode je

  cjelobrojna vrijednost odreena parametrom aa. C) Javna metoda setA vrada cjelobrojnu vrijednost. Argument metode je cjelobrojna

  vrijednost odreena parametrom aa. D) Javna metoda setA ne vrada nikakvu vrijednost. Argument metode je cjelobrojna

  vrijednost odreena parametrom aa.

  A B C D

 • 18

  68. -

  Napisati naredbu kojom deklariemo strukturu Ucenik koja ima 3 elementa Prezime, Ime tipa string i broj tipa cijeli broj. Rjeenje:

  69. -

  Deklarisati strukturu Datum sa lanovima dan, mjesec i godina koji su tipa int, a zatim i strukturu osoba sa lanovima ime prezime koji su tipa niz karaktera od 15 elemenata, te rodjendan koji je tipa strukture Datum. Rjeenje:

  70. -

  Napistai naredbe deklaracije cjelobrojne promjenljive A, pokazivaa pA na tu promjenljivu A te pokazivaa pB na cjelobrojnu promjenljivu.

  71. -

  Napisati segment koda koji ispisuje elemente na glavnoj dijagonali matrice X[10][10]. Rjeenje:

  72. -

  Sumu elemenata ispod glavne dijagonale matrice X*N+*N+ nalazimo pomodu A) for (i=0;i

 • 19

  73. -

  Na formi se nalaze dva objekta iz klase TextBox sa imenima textBox1 I textBox2. Na formi je i dugme button1. Na dogaaj Klik dugmeta zamijeniti tekstualni sadraj tekst boksova. Prototip funkcije je private void button1_Click(object sender, EventArgs e) . Kao pomodnu varijablu koristiti varijablu s

  74. -

  C# Na formi se nalaze tri objekta iz klase TextBox sa imenima txtBr1,txtBr2 i txtRez. Predpostavka da se u txtBr1 I txtBr2 upisuju cifre (broj). Na formi je i dugme button1. Na dogaaj click dugmeta u txtRez upisati zbir sadraja txtBr1 itxtBr2. Sadraj txtBr1 i txtBr2 prvo konvertovati u double, sabrati a zatim rezultat konvertovati u string. Za rezultat sabiranja koristiti vartijablu rez tipa double Prototip funkcije je private void button1_Click(object sender, EventArgs e) .

  75. -

  txtRecenica i txtRijec su objekti klase TextBox. ta predstavlja sljededi programski kod u C#?

  if (txtRecenica.Text.Contains(txtRijec.Text))

  MessageBox.Show("OK");

  a. Na ekranu se pojavljuje MessageBox sa sadrajem OK ako sadraj txtRijec postoji u txtRecenica

  b. Na ekranu se pojavljuje MessageBox sa sadrajem OK ako sadraj txtRijec ne postoji u txtRecenica

  c. Na ekranu se pojavljuje MessageBox sa sadrajem OK ako je sadraj txtRijec jednak sadraju txtRecenica

  A B C

 • 20

  76. -

  txtRecenica i txtRijec su objekti klase TextBox. ta predstavlja sljededi programski kod u C#?

  if (!txtRecenica.Text.Contains(txtRijec.Text))

  MessageBox.Show("OK");

  a. Na ekranu se pojavljuje MessageBox sa sadrajem OK ako sadraj txtRijec postoji u txtRecenica

  b. Na ekranu se pojavljuje MessageBox sa sadrajem OK ako sadraj txtRijec ne postoji u txtRecenica

  c. Na ekranu se pojavljuje MessageBox sa sadrajem OK ako je sadraj txtRijec jednak sadraju txtRecenica

  A B C

  77. -

  Dat je string pod imenom cStr. Potrebno mu je pronadi duinu koju treba dodijeliti varijabli Duz tipa int. To se radi na sljededi nain:

  a. Duz=cStr.Length(); b. Duz=len(cStr); c. Duz=length(cStr); d. Length(cStr,Duz);

  A B C D

  78. -

  SQL naredba SELECT * FROM tblUcenik ORDER BY Prezime DESC radi sljedede:

  a. Preuzima sve slogove iz tabele tblUcenik i sortira ih po prezimenu od A do Z b. Preuzima sve slogove iz tabele tblUcenik i sortira ih po prezimenu od Z prema A c. Preuzima sve slogove iz tabele tblUcenik i ne vri sortiranje

  A B C

  79 -

  Pronadi ukupni otpor n paralelno vezanih otpornika. N se unosi pomodu tastature. Vrijednost otpora otpornika je u omima i unosi se sa tastature. Koristiti for petlju.

 • 21

  80 -

  Napisati rekurzivnu funkciju koja rauna . Po definiciji je . Funkcija ima prototip

  81 -

  Dat je niz int X[]={3,5,6,7,0,3,5,6,7,4}. Sortirati ga selection metodom. Pomodnu varijablu nazvati temp

 • 22

  82 -

  Napisati funkciju koja za cijeli broj izraunava broj cifara. Prototip funkcije je U funkciji koristiti do-while. Funkcija vrada vrijednost pomodu varijable bc

  83 -

  Napisati funkciju koja za cijeli broj provjerava da li je on prost (prost br. je djeljiv samo sa 1 i sa samim sobom). Funkcija ima prototip i vrada 1 ako je broj prost ili 0 ako broj nije prost. Gornja granica za ispitivanje je broj/2. Po potrebi prekinuti izvravanje petlje naredbom break. Funkcija vrada vrijednost pomodu varijable prost.

 • 23

  84. -

  Ako je uitana matrica kao u lijevom okviru, napisati kod koji ispisuje elemente kao u desnom okviru.

  Ulazna matrica

  2 5 1 3 3 3 7 3 9

  Rezultat pokretanja programa

  Rjeenje:

  85. -

  Napisati kod za ispisivanje podataka iz povezane liste iji vorovi su tipa strukture: struct Cvor { float povrsina; Cvor *slijedeci; }; Pretpostavka je da je deklarisan pointer na prvi vor liste (start_ptr) i da je postavljen da pokazuje na prvi vor u listi. Rjeenje:

 • 24

  86. -

  Neka je definisan UML dijagram klase Praznik, kao na slici:

  Oznai ime atributa klase A) naziv B) Praznik C) ispisiDatum D) ispisiNaziv

  A B C D

  Oznai naziv klase

  A) naziv B) Praznik C) ispisiDatum D) naredniDan

  A B C D

  Oznai metod klase A) naziv B) Praznik C) ispisiDatum D) naredniDan

  A B C D

  Praznik

  naziv datum

  neradniDan opis

  ispisiNaziv() ispisiDatum()

  87. -

  Potrebno je napraviti klasu XYpoint prema UML dijagramu:

  Napisati c++ kod za header file klase. Rjeenje:

  XYpoint

  double x double y

  void setX( double xx) void setY(double yy) double getX() double getY() double distance()

 • 25

  88. -

  Popuni tabelu vrijednostima koje poprimaju promjenljive a,b i ap, bp poslije

  izvrenih naredbi:

  Pretpostavka o adresama varijabli a:8560 , b:8564,

  a b ap bp

  int a=1, b=2;

  ap = &a;

  *ap = 100;

  bp = ap;

  *bp = 200;

  89. -

  Napii naredbu za deklaraciju i unos 2D niza X dimenzija 3x4 i iji su elementi cijeli brojevi. Rjeenje:

  90. -

  Napii naredbu za formiranje elemenata matrice Z=X*Y ako su date matrice X*n+*k+ i Y[k][m]

  91. -

  Kreirati klasu Ucenik sa podacima lanovima ime, prezime (niz od 10 znakova ) i metodama ispisiIme i ispisiPrezime Rjeenje:

 • 26

  92. -

  Budi kompajler !! Sljededi kod predstavlja kompletan source file. Va zadatak je da odredite da li de se kompajlirati, ako ne , dopii u kodu ta nedostaje. Kakav bi bio izlaz poslije kompajliranja?

  Rjeenje: Izlaz:

  93 -

  txtOriginal i txtUnknown su objekti klase TextBox. ta predstavlja sljededi programski kod u

  C#?

  string s;

  int i;

  s = "";

  for (i = txtOriginal.Text.Length - 1; i >= 0; i--)

  s += txtOriginal.Text[i];

  txtUnknown.Text = s;

  a. U txtUnknown se upisuje pola teksta iz txtOriginal b. U txtUnknown se upisuje isti tekst iz txtOriginal c. U txtUnknown se upisuje obrnuti tekst iz txtOriginal d. U txtUnknown se upisuju sve nule

  A B C D

  94 -

  txtBroj i txtUnknown su objekti klase TextBox. ta predstavlja sljededi programski kod u C#?

  Pretpostavka je da su txtBroj unose samo cifre.

  int i,cif=0;

  for (i = 0; i < txtBroj.Text.Length; i++)

  {

  if (Convert.ToInt16(txtBroj.Text[i].ToString()) > cif)

  cif = Convert.ToInt16(txtBroj.Text[i].ToString());

  }

  txtUnknown.Text = Convert.ToString(cif);

  a. U txtUnknown se upisuje pola teksta iz txtBroj b. U txtUnknown se upisuje najveda cifra iz txtBroj c. U txtUnknown se upisuje obrnuti tekst iz txtBroj d. U txtUnknown se upisuju sve nule

  A B C D

 • 27

  95 -

  txtBr je objekat klase TextBox. Kada de se izvriti linija u kojoj se generie MessageBox sa

  porukom Err.

  try

  {

  x = Convert.ToInt16(txtBr.Text);

  cif = 1 / x;

  }

  catch

  {

  MessageBox.Show("Err");

  }

  a. U txtBr je upisana nula b. U txtBr su upisani ASCII karakteri koji se nemogu konvertovati u int16 c. U txtBr nije upisano nita

  A B C

  96 -

  txtBr1 je objekat klase TextBox. Sljededa funkcija koja se aktivira na dogaaj KeyPress radi

  sljedede:

  private void txtBr1_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)

  {

  if (!char.IsControl(e.KeyChar) && !char.IsDigit(e.KeyChar) && (e.KeyChar !=

  '.'))

  {

  e.Handled = true;

  }

  if ((e.KeyChar == ',') && ((sender as TextBox).Text.IndexOf(',') > -1))

  {

  e.Handled = true;

  }

  }

  a. U txtBr1 je mogude upisati bilo ta b. U txtBr1 je mogude upisati samo cifre od 0 do 9 i znak zarez c. U txtBr1 je mogude upisati samo velika i mala slova.

  A B C

  97 -

  Napii SQL upit koji preuzima sva polja iz tabele tblUcenik I sortira redove po polju Prezime

 • 28

  Pitanja za struni ispit iz predmeta Web Programiranje

  1. HTML ima znaenje :

  a. Hyper-Text Markup Language

  b. Hyperlinks and Text Markup Language

  c. Home Tool Markup Language

  d. Hyper-Text Model Language

  2. Izaberi odgovarajudi HTML tag za prelazak u novi red

  a.

  b.

  c.

  3. Koji od navedenih tagova se koristi za definisanje nebrojive liste

  a.

  b.

  c.

  d.

  4. Izaberi odgovarajudi HTML tag za najvedi naslov

  a.

  b.

  c.

  d.

  5. Koji od navenih tagova je ispravan za kreiranje linka ?

  a. google

  b. google

  c. http://www.google.com

  d. google

  6. Na koji od navedenih naina se ubacuje slika u HTML dokument ?

  a.

  b.

  c.

  d. slika.gif

  7. Koji od navedenih tagova pripada elementu ?

  a.

  b.

  c.

  d.

 • 29

  8. Zaokrui ispravnu HTML sintaksu za ubacivanje textbox-a za unos lozinke?

  a)

  b)

  c)

  d)

  9. Koji HTML tag se koristi za definisanje unutranjeg CSS-a ?

  a.

  b.

  c.

  d.

  10. Zaokruiti ispravnu CSS sintaksu !

  a. body {color: black}

  b. {body:color=black;}

  c. body:color=black;

  d. {body:color=black;}

  11. Koje veliine u PHP-u razlikuju velika i mala slova (case-sensitive):

  a) Kljune rijei

  b) Klase

  c) Funkcije

  d) Korisnike funkcije

  e) Nazivi varijabli

  12. PHP kod se pie izmeu kojih oznaka?

  a) ...

  b)

  c) ...

  d)

  13. Sve varijable u PHP-u poinju sa :

  a) &

  b) $

  c) !

  d)

  e) #

  14. Koji je ispravan nain za kreiranje funkcije u PHP-u?

  a) new_function myFunction()

  b) create myFunction()

  c) function myFunction()

  15. Za spajanje vie stringova u jedan unutar PHP-a koristi se:

 • 30

  a) Taka (.)

  b) Dvotaka (:)

  c) Taka-zarez (;)

  d) Plus (+)

  e) Donja crta, underline (_)

  16. U PHP-u dozvoljeno je koritenje apostrofa ( ' ' ) i navodnika ( " " ) za definisanje niza

  znakova (string)

  DA

  NE

  17. ta de biti rezultat sljedede naredbe:

  a) Upisuje se vrijednost 30000 u poetni element niza

  b) Upisuje se vijednost 30000 u trenutno selektovani element niza

  c) Upisuje se vrijednost 30000 u novi element na kraju niza

  d) Naredba nije validna te se nede ni izvriti

  18. Koje su osnovne osobine GET metode unutar forme?

  a. Slanje podataka putem URL-a

  b. Mogude je poslati neogranienu koliinu podataka

  c. Koristi se kod pretraivanja podataka

  d. Koristi se kod upisivanja novih podataka u bazu

  e. Mogude je poslati manju koliinu podataka

  19. Svaka PHP naredba se zavrava sa:

  a) Taka (.)

  b) Dvotaka (:)

  c) Taka-zarez (;)

  d) ?>

  e)

  20. Sa DA/NE odrediti tano ispisana imena varijabli unutar PHP-a

  Ime varijable Taan odgovor

  $myVAr

  #myVar

  _12

  $12

  #var

  #my-Var

  $int

  21. Osnovna jedinica prijenosa podataka na mrenom sloju je:

  segment paket okvir bajt

 • 31

  22. Adresa lokalne petlje (loopback adresa) na raunaru sa instaliranim TCP/IP protokolom glasi:

  _____._____._____._____

  23. Za pronalaenje MAC adrese na osnovu poznate IP adrese koristi se protokol:

  ARP

  RARP

  DHCP

  DNS

  TCP

  24. Switch radi sa:

  1 kolizionom i 1 broadcast domenom 1 broadcast i vie kolizionih domena 1 kolizionom i vie broadcast domena

  25. Koji se skup mrenih protokola koristi na Internetu?

  HTTP DNS TCP/IP OSI

  26. -

  DBMS je skradenica za

  A) Data Base Menagement Software

  B) Data Basic Menager System

  C) DataBase Menagement System

  A B C

  27. -

  Veza 1 : N znai da

  A) jedan primjerak prvog entiteta moe biti u vezi sa vie primjeraka drugog entiteta

  B) jedan primjerak prvog entiteta moe biti u vezi sa vie primjeraka drugog entiteta, a vie primjeraka drugog entiteta moe biti u vezi samo sa jednim primjerkom prvog entiteta

  C) jedan primjerak prvog entiteta moe biti u vezi sa vie primjeraka drugog entiteta, a jedan primjerak drugog entiteta moe biti u vezi samo sa jednim primjerkom prvog entiteta

  A B C

 • 32

  28. -

  .

  Naredba SELECT * FROM Film ORDER BY NazivfFilma ispisuje

  A) jedinstvene vijednosti kolone NazivFilma iz tabele Film

  B) sve podatke iz tabele Film sortirane u rastudem redoslijedu

  C) sve podatke iz tabele Film sortirane u opadajudem redoslijedu

  A B C D

  29. -

  Kako glasi naredba za brisanje tabele Film u bazi podataka Videoteka? Rjeenje

  30. -

  Naredbom SELECT * FROM ucenik LIMIT 10,15 se prikazuju A) zapisi od rednog broja 10 do 15 B) zapisi od rednog broja 11 do 25 C) zapisi od rednog broja 11 do 16

  A

  B

  C

  31. -

  Odaberi iskaz koji definie jezik za opis podataka (DDL Data Definition Language).

  A) Naredbe DDL jezika omogudavaju pristup podacima u bazi, tj jednostavne operacije kao to su upis, promjena, brisanje ili itanje zapisa.

  B) DDL slui za definisanje objekta baze podataka: tabela, pogleda i drugih. Tim jezikom definiemo podatke i veze medu podacima, na logikom nivou.

  C) DDL dlui neposrednom korisniku za interaktivno pretraivanje baze. D) DDL jezika omogudava kontrolu pristupapodacima u bazi podataka.

  A B C D

  32. -

  Redudantnost podataka

  A) podrazumijeva validnost, tanost, upotrebljivost i integritet povezanih podataka. B) podrazumijeva skup osobina koje utjeu na osobine baze, kao to je brzina

  izvravanja operacija obrade podataka, dostupnost podataka, racionalno koritenje resursa sistema (procesora, memorije) itd

  C) podrazumijeva da se u neki podaci memorisani dva (ili vie) puta, ili da se mogu dobiti iz drugih podataka.

  D) Podrazumijeva da su podaci u bazi podataka upisani u skladu sa osobinama relacionog modela podataka

  A B C D

  33. -

  Za izmjenu lozinke (password) korisnika koristi se naredba

  A) ALTER PASSWORD B) SET USER C) SET PASSWORD FOR D) ALTER USER

  A B C D

  34. -

  Ako korisnik medo treba imati privilegiju izmjene i umetanja podataka nad tabelom med, izaberi ispravne naredbe kojima mu se to pravo dodjeljuje

  A) GRANT UPDATE, DELETE ON med TO medo B) GRANT UPDATE, DELETE TO medo ON med C) REVOKE UPDATE, DELETE ON med FROM medo D) GRANT ALL ON med TO medo

  A B C D

 • 33

  35. -

  Ako u bazi podataka postoji tabela Ucenik koja sadri kolonu sa imenom email, odaberi naredbu za izmjenu imena kolone email u ime adresa.

  A) ALTER TABLE Ucenik CHANGE email adresa CHAR (40) B) ALTER TABLE Ucenik MODIFY email adresa CHAR (40) C) MODIFY TABLE Ucenik CHANGE email adresa CHAR (40) D) MODIFY TABLE Ucenik ALTER email adresa CHAR (40)

  A B C D

  36. Napii osnovnu strukturu HTML dokumenta. Obavezno navesti sve potrebne HTML elemente!

  37. ta de biti rezultat sljededeg HTML koda ?

  Jabuke

  Kruke

  Banane

  Jagode

  38. Primjenom CSS svojstava definisati sljedede osobine za sve paragarafe unutar elementa sa

  klasom header:

  Koristi se neki od sljededih fontova: Lucida Sans Unicode, Lucida Grande, sans-serif.

  Cjelokupan tekst unutar paragrafa je veliine 30 piksela pisan malim tampanim slovima.

  Gornja i donja margina 0 piksela, gornji padding 15 piksela.

  39. Cjelokupni sadraj dokumenta nalazi se unutar div elementa sa ID selektorom wrap. Napisati CSS

  svojstva za navedeni div elemet koji de sadraj dokumenta obostrano centrirati na sredinu

  prikaza web browsera i postaviti gornju i donju marginu na 20 piksela. Cjelokupni sadraj nema

  pozadinu, ukupna irina sadraja je 780 piksela.

  40. Osobine div elementa primijeniti upotrebom id selektora main sa sljededim CSS svojstvima:

  Float vrijednost desno,

  irina 760 piksela, donja margina 20 piksela, ostale margine su nula.

  Linkovi unutar div elementa imaju donji padding od jednog piksela, i takastu liniju sa

  donje strane debljine jednog piksela, boje 555.

  41. Upotrebom CSS-a potrebno je primjeniti sljedede osobine na nebrojivu listu:

  Lista je irine 100 piksela, nema simbol oznaavanja, kao ni margine, ni padding bilo koje

  vrste.

  Veliina fonta 20 piksela

  Podebljana slova, bijele boje, bez dekoracije.

  Centralno horizontalno poravnanje teksta

  42. Kako glasi naredba koja ukljuuje PHP skriptu footer.php u web stranicu?

 • 34

  43. Napisati PHP koji de ispisati Dobar dan! ukoliko je trenutno vrijeme manje od 20 sati, u

  suprotnome potrebno je ispisati Dobro vee!.

  44. Koristedi foreach petlju ispisati sve elemente niza $god_doba po jedan u svaki red. Niz sadri

  sljedede godinja doba: Proljede, Ljeto, Jesen i Zima.

  45. Koristedi sadraj forme forma1 napisati PHP kod koji de prikazati sadraj podataka sa forme u

  obliku: Dobar dan ime-sa-forme prezime-sa-forme!.

  Ime

  Prezime

  46. ta de biti rezultat sljededeg PHP kda?

  47. Potrebno je kreirati sesiju u PHP-u koja de postaviti varijablu oblik na kvadrat a varijablu boja na

  plava a potom ispisati poruku Varijable sesije su postavljene na poetne vrijednosti!.

  48. Odrediti adresu mree i odgovarajudu broadcast adresu za mreu u kojoj se nalazi IP adresa

  10.54.73.19 sa subnet maskom 255.255.192.0.

  Adresa mree: ________________________

  Broadcast adresa: _____________________

 • 35

  49. Odrediti adresu mree i odgovarajudu broadcast adresu za mreu u kojoj se nalazi IP adresa

  133.12.98.42 sa subnet maskom 255.255.255.224.

  Adresa mree: _________________________

  Broadcast adresa: ______________________

  50. Navesti broj broadcast i kolizionih domena u mrei sa slike!

  51. -

  Dopuni : Primarni klju relacije je jedna ili vie ___________________________ ija vrijednost _______________________identifikuje svaki _________________________________

  52. -

  Zadani su entiteti

  o Drava drave u Europi

  o Grad svi gradovi sa vie od 100000 stanovnika u Europi

  o Glavni grad glavni gradovi europskih drava

  o Jezik svi slubeni jezici u europskim dravama

  Odredite veze meu entitetima i predstavite ih pomodu ER dijagrama

  Rjeenje:

  broadcast: ______

  collision: ______

 • 36

  53. -

  elimo napraviti model podataka za videoteku i omoguditi lanovima videoteke da mogu

  dobiti popis filmova u kojima nastupa njihov omiljeni glumac. Odrediti vezu izmeu

  entiteta Film i Glumac i koje prepravke (dodavanje novih entiteta, dodavanje novih

  svojstava postojedim entitetima) treba napraviti? (Nacrtati izmjene!)

  54. -

  Dat je model podataka kojeg ine tri objekta kako slijedi:

  1. Konobar 2. Sto 3. Gost Jedan konobar zaduen je za vie stolova, za jedan sto samo jedan konobar. Za jednim

  stolom moe sjediti vie gostiju, isti gost moe sjediti za vie stolova.

  Napraviti ER dijagram za opisani model

  Rjeenje:

  Film

  ifra filma Naziv filma anr

  Glumac

  Id glumca Ime i prezime Godina ro. Nagrade

 • 37

  55. -

  Neka se u ER modelu nalazi objekat kao na slici a, a u relacionoj bazi podataka tabela kao

  na slici b.

  Slika a Slika b

  ta treba odabrati da bi se promjene iz relacione baze prenijele u ER model, koritenjem

  alata MySQL Worksheet Synchronize?

  A) Izbor 2 B) Izbor 1 C) Nijedno D) Oboje

  Izbor 1 Izbor 2

  A B C D

 • 38

  56. -

  Neka u bazi podataka postoji tabela Ucenici kao na

  dijagramu.

  Napisati SQL naredbu koja ispisuje prezime i ime samo onih

  uenika ije mjesto roenja je Tuzla a prezime poinje

  slovom A ili slovom B.

  Selektovane slogove sortirati po kolonama prezime i ime

  Rjeenje:

 • 39

  57. Upotrebom CSS-a na nivou cjelokupnog dokumenta potrebno je definisati sljedede osobine:

  Font Tahoma, Verdana, san-serif, relativne veliine 83% , boja teksta je (EEE), visina

  proreda 1.7em, boja pozadine je (111).

  Slika pozadine je bg.jpg, centrirana na vrh stranice bez ponavljanja i pomjeranja sa

  scroll-om stranice.

  Linkovi unutar dokumenta su boje (DCB975); bez dekoracije; bijele boje ukoliko

  pozicioniramo mi iznad njih.

  Najvedi naslov: font veliine 2.6em; margine nula; padding lijevi 20 a gornji 40 piksela,

  desni i donji su nula.

  Naslovi druge i trede veliine: font veliine 1.8em; padding nula; margine gornja i donja

  nula, lijeva i desna 10 piksela.

  Paragrafi, numerisane i nenumerisane liste nultog padding-a; donje margine od 20

  piksela, ostale margine nula.

  58. Upotrebom CSS svojstava i ID selektora hmenu definisati sljedede osobine horizontalnog

  menija:

  Meni je nenumerisana horizontalna lista irine 960 piksela, svojstvom float

  pozicionirana ulijevo.

  Linkovi unutar liste su veliine teksta 1.4em, boje AAA.

  Padding od 4 piksela.

  Desne margine od 25 piksela, ostale margine nula.

  Boja pozicioniranja miem iznad linka je siva EEE, na trenutni link putem klase

  current definisati boju DCB975.

  Sve navedene osobine vrijede samo za elemente unutar menija, stoga voditi rauna o nainu

  definisanja CSS selektora.

  59. Osobine menija primijeniti upotrebom klase vmeni sa sljededim CSS svojstvima:

  sve padding vrijednosti su nula; margine nula osim donje od 20 piksela.

  linkovi na elementima nenumerisane liste: boja (AAA); padding: gornji 5, desni 10, donji

  5, lijevi 0 piksela, veliina fonta 1.3em;

  boja pozicioniranja miem iznad linka nenumerisane liste je siva (EEE)

  na trenutni link putem klase current definisati boju (DCB975).

  Unutar klase vmeni definisati i svojstva podmenija koji je nenumerisana lista unutar nenumerisane

  liste sa sljededim osobinama:

  Margine nula, osim lijeve od 20 piksela.

  Veliina teksta linkova unutar podmenija iznosi 1em sa desnim i lijevim padding-om od 2

  piksela, gornji i donji nula.

  60. Koristedi HTML i inline CSS svojstva kreirati layout prikazan na slici ispod. Svi elementi su irine i

  visine od 200 piksela, crvene, plave i zelene boje respektivno. Na sve elemente potrebno je

  primijeniti odgovarajude position svojstvo.

 • 40

  Podrazumijeva se da se sadraj nalazi unutar body elementa tako da nije potrebno pisati nikakav

  drugi kd osim traenog.

  Crveni Plavi

  Zeleni

  61. Za prikazanu formu napisati odgovarajudi PHP skriptu koja treba da provjeri da li je korisnik

  upisao ispravno korisniko ime (skola) i lozinku (2015). Ako jeste postaviti vrijednost varijable

  $_SESSION*'login'+ na njegovo korisniko ime, u suprotnom izbrisati je.

  Korisnik:

  Lozinka:

  62. Upotrebom PHP-a i koristedi for petlju kreirati niz od 10 elemenata gdje de svakom elementu

  niza biti pridruen faktorijel njegovog indeksa u nizu.

  63. Kreirati bazu db_web na MySQL serveru (locahost, ets_user, skola123). Potrebno je definisati i

  konekciju na bazu upotrebom mysql_connect funkcije ije parametre treba proslijediti preko

  odgovarajudih varijabli. Ukoliko nije mogude uspostaviti konekciju na server, ispisati poruku

  Greka u spajanju na MySQL server!.

  64. Kreirati web stranicu prikazanu na slijededoj slici. Podaci tabele itaju se sa iz tabele ucenici

  unutar baze imenik sa MySQL servera (localhost) sa korisnikim imenom test i lozinkom

  test123. Nazivi atributa tabele ucenici unutar baze imenik identian je prikazanim nazivima

  kolona tabele na slici. Razmak izmeu delija tabele podesiti na 3 a rastojanje sadraja delije od

  granica delije na 2 piksela. Po prikazu tabele, obavezno osloboditi memoriju i zatvoriti konekciju.

 • 41

  65. kola koristi adresni blok 192.168.15.0/24 . U koli se nalaze dva kabineta raunara za nastavu,

  jedna prostorija sa raunarima za predavae i jo jedna prostorija za administraciju.

  U prostorijama se nalazi sljededi broj raunara:

  Kabinet 1 20 raunara

  Kabinet 2 30 raunara

  Prostorija za predavae 11 raunara

  Prostorija za administraciju 3 raunara

  Podijeliti mreu na odgovarajudi broj podmrea i na osnovu izvrene podjele popuniti tabelu !!

  Kabinet 1 Kabinet 2 Prostorija za pred. Prostorija za admin.

  IP adresa

  podmree

  Prva host

  adresa

  Zadnja host

  adresa

  Broadcast

  adresa

  66. Neka je firmi dodijeljen adresni blok 172.16.44.0/23. Firma ima tri prostorije sa raunarima za

  koje je potrebno definisati odreeni opseg adresa u razliitim podmreama.

  U prostorijama se nalazi sljededi broj raunara:

  Prostorija A 85 raunara

  Prostorija B 55 raunara

  Prostorija C 15 raunara

  Podijeliti mreu na odgovarajudi broj podmrea i na osnovu izvrene podjele popuniti tabelu !!

  NAPOMENA: Kriterij podjele je potreban broj host adresa.

 • 42

  Prostorija A Prostorija B Prostorija C

  IP adresa

  podmree

  Prva host adresa

  Zadnja host

  adresa

  Broadcast adresa

  67. -

  Napisati SQL naredbu kojom se kreira tabela Glumac sa slijededim kolonama: ID (cio broj, obavezno polje, auto increment), Prezime (char 20) Ime (char 20) God_Rodj(date) Nagrade(char 50) Rjeenje:

 • 43

  68. -

  Neka u bazi podataka postoje tabele Ucenici i Izostanci, sa atributima kao na dijagramu. Napisati SQL naredbu koja ispisuje prezime i ime uenika, kao i podatke o svim izostancima tog uenika (datum, opravdano, neopravdano) ako je zadan redni broj uenika u dnevniku 20 (kolona red_br_dnevnik u tabeli Ucenik). Rjeenje

  69. -

  Neka u bazi podataka postoji tabela Izostanci, sa atributima kao na dijagramu.

  Napisati SQL naredbu koja ispisuje ukupan broj opravdanih (naziv nove kolone je suma_opravdano), ukupan broj neopravdanih (naziv nove kolone je suma_neopravdano) i ukupan broj svih izostanaka (naziv nove kolone je suma_ukupno) za svakog uenika odreenog njegovim jedinstvenim identifikatorom pohranjenim u koloni ucenik_id.

  Rjeenje

 • 44

  Pitanja za struni ispit iz predmeta Digitalna tehnika

  1. Ako se tranzistor nalazi u podruju zasidenja on se ponaa kao zatvoren prekida DA NE

  2. Broj redova u tabeli istine ne moe biti jednak broju kolona DA NE

  3. Sklopovi koji mogu pamtiti vie informacija od jednog bita zovu se brojai DA NE

  4. Kod bistabila mogu oba tranzistora biti u zakoenju DA NE

  5. Otporna povratna sprega kod multivibratora jo se zove i pozitivna povratna sprega DA NE

  6. Da li se demultiplekser moe primijeniti i za dekodiranje DA NE

  7. Kod EPROM memorije je mogude djelimino izmjeniti sadraj memorije DA NE

  8. Memorijsku deliju kod dinamike memorije ine spregnuta induktivnost i kapacitivnost DA NE

  9. Sklop za generisanje paritetnog bita e moe izvesti i pomodu EXNILI logikih kola. DA NE

  10. COM port se jo oznaava i RS232 DA NE

  11. Za 7-segmetni displej kod koga su anode spojene u jednu taku aktivan signal na ulazma a-g je logika ____ .

  12. Multiplekser je sklop s kojim se podatak s ______________ ulaza i prenosi na izlaz.

  13. Flash memorija spada u __________ memorije.

  14. Dekoder koji ima 5 ulaza ima maksimalno _______ izlaza

  15. Prstenasti boja sa 6 flip flopova dijeli frekvenciju sa ______.

  16. Reset asinhronog binarnog brojaa modula 45 dolazi nakon binarne kombinacije koja je oblika ____________.

  17. Da bi se invertovalo prethodno stanje na izlazu JK flip flopa na J i K ulaze treba dovesti _____ i _____.

  18. Za sloenu logiku funkciju sa 6 promjenljivih kombinaciona tabela ima _________ redova i minimalno ________ kolona.

  19. Za sloenu logiku funkciju sa 4 promjenljive u Karnoovoj mapi najvie moemo zaokruiti _____ jedinica (e).

  20. Na ulazima troulaznog NILI kola se nalaze sljededa stanja A=1; B=0 i C=1. Koje stanje na izlazu Y=____

  21. Pomodu tranzistora mogude je realizovati

 • 45

  a. I kola b. NI kola c. NILI kola d. ILI

  kola

  22. Sklop koji ima dva kvazistabilna stanja zove se

  a. bistabil b. monostabil c. astabil d. flip-flop

  23. Kada se na ulaze JK flip flopa dovedu dvije logike jedinice flip flop je a. u zabranjenom stanju b. setovan c. invertuje prethodno stanje d.

  resetovan

  24. Registri su realizovani od a. bistabila b. monostabila c. astabila d.

  flip-flopova

  25. Registar sa paralelnim ulazom i paralelnim izlazom zove se a. stacionarni b. pomjeraki c. kruni d.

  prstenasti

  26. Ako se invertovani izlaz pomjerakog registra povee sa ulazom dobije se broja i to: a. asinhroni b. prstenasti c. Johnsonov d.

  sinhroni

  27. Brojai mogu da se realizuju pomodu a. D flip flopova b. RS flip flopova c. T flip flopova d. JK

  flip flopova

  28. A/D konvertori su konvertori sa a. dvojnim nagibom b. ljestviastom mreom c. postupnom aproksimacijom d.

  uzorkovanjem

  29. Koliko selekcionih ulaza moe da ima sklop za multipleksiranje da bi mogao prikazati informaciju na izlazu sa ulaza D24

  a. 5 b. 3 c. 4 d. 6

  30. Ako je na adresnim ulazima demultipleksera A0-A3 nalazi kombinacija 1101 na koji de se prenijeti signal sa ulaza E.

  a.Y13 b. Y12 c. Y11 d.

  Y10

  31. Napisati tabelu stanja i nacrtati evropski simbol I logikog kola

  32. Za tabelu stanja logikog kola nacrtati ameriki simbol i napisati algebarski izraz

  A B Y

  0 0 0

  0 1 1

  1 0 1

  1 1 0

 • 46

  33. Napisati i dokazati pravila Boolove algebra vezana za logiku operaciju I

  34. Napisati tabelu stanja i nacrtati ameriki simbol NI logikog kola

  35. Pomodu NILI logikih kola realizovati I logiko kolo

  36. Realizovati elektrinu emu ILI logikog kola koristedi diode te napisati naponsku tabelu stanja za sluaj da su koriteni idealne diode

  37. Za Ymax dato algebarskim izrazom smjestiti jedinice u Karnoovu mapu te izvriti grupisanje te nadi Ymin

  Ymin = ___________________________________________

  38. Upotrebom pravila, zakona i teorema dokazati da vrijedi

  39. Realizovati elektrinu emu NILI logikog kola pomodu bipolarnih tranzistora

  40. Realizovati elektrinu emu NI logikog kola samo pomodu bipolarnih tranzistora

  41. Nacrtati oblik signala na izlazu sklopa sa slike ako je na ulazu sinusni signal

  42. Izvriti minimizaciju i realizaciju funkcije Ymin date Karnoovom mapom

  Ymin = __________________________

  43. Napisati tabelu stanja rastudom ivicom upravljanog JK flip flopa i nacrtati njegov simbol

  44. Nacrtati sklop za detekciju reastude ivice impulse i pratede vremenske dijagrame

  45. U binarnom brojnom sistemu oduzeti brojeve A41(16) i 777(8)

  46. Metodom dvojnog komplementa oduzeti 941(16) i 345(8) 47. Odrediti stanje na izlazu Q opadajudom ivicom okidanog JK flip flopa za zadani vremenski dijagram ako

  je poetno stanje flip flopa Q0=1 (3 boda)

 • 47

  48. Realizovati asinhroni binarni broja modula 12.

  49. Nacrtati vremenski dijagrame za UBE1 i UCE1 na ulazu i izlazu tranzistora koji ine astabilni multivibrator

  50. Za memoriju u koju se moe smjestiti 4096 osmobitnih rijei odrediti: a) kapacitet te memorije u kb i kB b) binarnu kombinaciju koju treba dovesti na ulaze za adresiranje memorije A0-A11 da bi se

  sadraj (25F)16 smjestio na lokaciju (D37)16?

  51. Izvriti proraun i popuniti naponsku tabelu za sklop sa slike

  A(V) B(V) UY(V)

  52. Funkciju realizovati pomodu NILI logikih kola

  53. Napisati tabelu stanja ROM memorije realizovane pomodu MOSFET tehnologije programirane za funkciju

  Y=X2+3X+1

  ako X moe imati vrijednosti 0,1,2 i 3

  54. Napisati tabelu stanja i izlazne jednaine nepotpunog kodera datog funkcijom

  55. Za tabelu stanja sloenog kombinacionog sklopa odrediti funkciju koju sklop realizuje te napisati jednaine stanja izlaza.

  56. Na koji izlaze Y de se prenijeti podatak sa ulaza E demultipleksera 1/16 ako se na ulazima za adresiranje A3,A2,A1,A0 ponavlja sljededa sekvenca 1101 1010 0100 1000. Nacrtati logiku emu aktivnog dijela sloenog kombinacionog sklopa i oznaiti samo aktivne izlaze.

  57. Na 7 segmentnim displejima sa zajednikom katodom prikazati informaciju (BF5)16

 • 48

  58. Odrediti niz kombinacija koje se pojavljuju na selekcionim ulazima multipleksera 16/1 tako da se na izlaz multipleksera prenose redom informacije sa ulaza D4, D14, D6, D12 i D9

  59. Nacrtati oblik signala na izlazu sklopa sa slike ako je na ulazu sinusni signal a izvori U1 i U2 su u odnosu U1

 • 49

  Pitanja za struni ispit iz predmete Mikroraunari

  1. Pod mikroprocesorom se podrazumeva samo __________________________, koji sadri ______________________________ i upravljaku jedinicu .

  2. Mikroraunar se dobije sprezanjem mikroprocesora _____________________

  memorijom, _________________________________i drugim periferijama

  3. Kada se mikroraunar fiziki izvede u vidu jednog ipa strogo

  namjenjenog za projektovanje digitalnih sistema naziva se ______________________.

  4. Na slici ispod je predstavljena blok ema:

  a. Von Neumman blok ema mikroraunra b. Harvard blok ema mikroraunara c. SoC blok ema mikiroraunara

  5. PIC 16F877 spada u:

  a. 6-bitne mikrokontrolere RISC arhitekture b. 16- bitne mikrokontrolere RISC arhitekture c. 32- bitne mikrokontrolere RISC arhitekture d. 8- bitne mikrokontrolere RISC arhitekture

  6. Mikrokontroler Atmega328p ima:

  a. 12 digitalnih ulaza/izlaza b. 14 digitalnih ulaza/izlaza c. 13 digitalnih ulaza/izlaza

 • 50

  7. Atmega328p je low power

  a. RTL 8 bitni MCU. b. DCL 8 bitni MCU. c. TTL 8 bitni MCU. d. RAM 8 bitni MCU. e. CMOS 8 bitni MCU.

  8. Mikrokontroler Atmega328p ima:

  a. 3 analognih ulaza b. 2 analognih ulaza c. 1 analognih ulaza d. 5 analognih ulaza e. 6 analognih ulaza

  9. Analogni ulazi na Atmega328p su_______ bitne rezolucije.

  10. Mikrokontroler na Arduino Uno razvojnoj platform ima:_____ PWM izlaza?

  11. Analogni - PWM izlazi na Atmega328p su ______ bitne rezolucije.

  12. Mikrokontroler na Arduino Uno razvojnoj platform ima:

  a. 16KB Flash memorije b. 1024KB Flash memorije c. 32KB Flash memorije

  13. Da bi neki raunar mogao brzo i pouzdano da izvrava zadate operacije, mora se uspostaviti i odravati stalna veza izmeu ovih hardverskih komponenata:

  a. CPU-memorija-I/O b. CPU-senzori c. Memorija-senzori-I/O

  14. Arduino Uno IDE daje opciju programiranja u:

  a. pojednostavljenoj JAVI b. pojednostavljenom BASICU c. pojednostavljenom C-u

 • 51

  15. Broj noica- pinova i kudite kod mikrokontrolera PIC 16F877 je:

  a. SoC-18 b. DIL-32 c. DIP-40

  16. Navedi argumente funkcije DigitalWrite( ___________, _________);

  17. Navedi argumente funkcije DigitalRead( ___________);

  18. Navedi argumente funkcije PinMode( ___________, _________);

  19. Za PIC 16F877 tajmeri su: a)TMR0,TMR1

  b)TMR1,TMR2

  c)TMR0,TMR1,TMR2

  20. Za vremensku bazu PWM-a PIC 16F877:

  a) TMR0,TMR1

  b) TMR1,TMR2

  c) TMR2

  21. PWM je: a) Digitalna

  b) Analogna modulacija

  22. Definasati rezoluciju PWM-a

  23. Nabrojati TRIS REGISTRE za PIC 16F877

  4.

  24. Oznaiti tano:

  a. Ako su biti TRISA 0,port A je ulazni

  b. Ako su biti TRISA 1,port A je ulazni.

 • 52

  25. MSSP je:

  a. Serijski

  b. Paralelni interfejs

  26. SPI i I2C su:

  a. Paralelni

  b. Serijski interfejs

  27. SCL i SDA su pinovi za prenos kod:

  a. SPI

  b. I2C

  28. USART je :

  a. Serijski

  b. Paralelni prenos

  29. Za USART vai:

  a. Sinhroni prenos

  b. Asinhroni prenos;

  30. Koliko hardverskih UART portova ima mikrokontroler na Arduino Uno razvojnoj platform _____?

  31. Koja konfoguracija digitalnog ulaza je prikazana na slici ispod.

  a. Pull -up b. Pull-down

 • 53

  32. Koja konfiguracija digitalnog ulaza je prikazana na slici ispod.

  a. Pull -down b. Pull-up

  33. Napii softversko rjeenje za deklaraciju GPIO pinova od 2 do 8 kao izlaznih koristedi FOR petlju!

 • 54

  34. Povezati digitalni izlaz 8 sa LED.

  35. Docrtati elektronski element u shemi spajanja izlaza MCU za ukljuenje vedih potroaa.

 • 55

  36. Flowcode aplikacija se koristi za:

  a. Igranje b. Flowcode aplikacija omogudava jednostavno kreiranje mikrokontrolerskih aplikacija

  upotrebom odgovarajudih ikona u dijagramu toka programa c. Ovaj program moe upravljati eksternim komponentama koje se vezuju na mikrokontroler

  kao to su LED, LCD displeji, prekidai , tasteri itd.

  37. ta predstavlja slika ispod?

  a. Dijagram toka signala flowcode koda b. Dijagram konverzije flowcode koda c. Dijagram toka materije flowcode koda

  38. Na slici su prikljuene 3 LED namikroraunar .Kako nazivamo taj spoj LED?

  a. RGB LED. b. Spoj sa zajednikom anodom. c. Kolo sa zajednikom katodom d. Reset kolo

 • 56

  39. Navesti parametre PWM-a(PIC 16F877)

  40. Izlazna vrijednost PWM-a(PIC) je:

  a. Period

  b. Vrijeme trajanja izlaznog signal

  c. Napon izlaznog signala

  41. Objasniti:

  a. OPERAND;

  b. LABELA;

  c. MNEMONIKI KOD

  42. Dati tumaenje naredbe:

  a. bcf W,6

  b. bsf PORTC,4

  43. Objasniti:

  a. MEMORIJSKA BANKA;

  b. TRIS registry

  44. Pinovi(prenosne linije) za SPI su: ______ , ______, _______ i _______.

  45. MASTER i SLAVE mod su odreeni ______________ sinhronizacionih

  impulsa.

  MASTER je odreen ako je ______________ ________________.

  46. U PIC-u 16F877 su analogno-digitalni konvertori:

  a. Sa 8 ulaznih kanala,rezolucija 10 bita

  b. Sa 5 ulaznih kanala,rezolucija 10 bita

  c. Sa 8 ulaznih kanala,rezolucija 12 bita

  47. Koju namjenu imaju Components Macro-i: LCD START,PWM(0) ENABLE.

  48. Objasniti:

  a. LED7seg1(0) ShowDigit

  b. LED7seg1(0) ClearDigit

 • 57

  49. Napisati softversko rjeenje za slijedno ukljuenje RGB LED sa zajednikom katodom i pauzom izmeu ukljuenja od jedne sekunde, po zavretku prvog ciklusa program se ponavlja.

 • 58

  50. Napisati softversko rjeenje za ukljuenje digitalnog izlaza ukoliko naponska vrijednost na analognom ulazu pree 2,5 V.

 • 59

  51. Napisati softversko rijeenje za oitanje temperature sa analognog senzora temeprature LM 35.

 • 60

  52. Napisati softversko rjeenje za 3 bit binarni broja koritenjem modulus % operatora.

 • 61

  53. Flowcode algoritam na slici ispod slui za:

  a. Brojanje od 0 do 6 na sedam segmennom displeju b. Brojanje od 6 do 0 na sedam segmennom displeju c. Prikaz varijable count na sedam segmentnom displeju.

  54. Flowcode algoritam na slici ispod slui za:

  a. Prikaz stringa 1 pa pa potom stringa 2 u prvom redu 2x16 LCD b. Prikaz stringa 1 pa pa potom stringa 2 u drugom redu 2x16 LCD c. Prokaz stringa 1 i stringa 2 u drugom redu 2x16 LCD

 • 62

  55. Za SPI u MASTER modu opseg clock-a se programira kao:, Fosc/4, Fosc/16, Fosc/64 i kao

  TIMER2OUTPUT/2.

  a. Objasniti Fosc.

  b. Zato postoje razliite opcije vrijednosti clock-a?

  c. Koja je razlika izmeu prve tri i etvrte opcije?

  56. Napisati program koji de :a)U registar W upisati decimalnu vrijednost 12

  a. Izvriti naredbu:RLF W,0

  b. Koja je decimalna vrijednost u W poslije izvrenja naredbe

  57. Napisati program koji de :

  a. U registar W upisati decimalnu vrijednost 18

  b. Izvriti naredbu:RRF W,0

  c. Koja je decimalna vrijednost u W poslije izvrenja naredbe