38
UNIVERZITET ZA POSLOVNI INŢENJERING I MENADŢMENT BANJA LUKA PRAVNI FAKULTET Despota Stefana Lazarevića bb Banja Luka KNJIGA PREDMETA prvog ciklusa studija Studijski program: Pravo

KNJIGA PREDMETA prvog ciklusa studija Studijski program: Pravouniverzitetpim.com/wp-content/uploads/2019/07/Knjiga... · 2019-07-25 · UVOD U PRAVO ... Kolokvijum-i 30 Seminar-i

  • Upload
    others

  • View
    9

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: KNJIGA PREDMETA prvog ciklusa studija Studijski program: Pravouniverzitetpim.com/wp-content/uploads/2019/07/Knjiga... · 2019-07-25 · UVOD U PRAVO ... Kolokvijum-i 30 Seminar-i

UNIVERZITET ZA POSLOVNI INŢENJERING I MENADŢMENT

BANJA LUKA

PRAVNI FAKULTET

Despota Stefana Lazarevića bb Banja Luka

KNJIGA PREDMETA

prvog ciklusa studija

Studijski program: Pravo

Page 2: KNJIGA PREDMETA prvog ciklusa studija Studijski program: Pravouniverzitetpim.com/wp-content/uploads/2019/07/Knjiga... · 2019-07-25 · UVOD U PRAVO ... Kolokvijum-i 30 Seminar-i

0 | P a g e

Sadrţaj

NACIONALNA ISTORIJA DRŢAVE I PRAVA ..................................................................................................................... 1

UVOD U PRAVO ......................................................................................................................................................................... 2

OSNOVI EKONOMIJE .............................................................................................................................................................. 3

ENGLESKI JEZIK I ................................................................................................................................................................... 4

VELIKI PRAVNI SISTEMI ....................................................................................................................................................... 5

INFORMATIKA .......................................................................................................................................................................... 6

SOCIOLOGIJA SA SOCIOLOGIJOM PRAVA ...................................................................................................................... 7

ENGLESKI JEZIK II .................................................................................................................................................................. 8

PRAKSA I ..................................................................................................................................................................................... 9

USTAVNO PRAVO ................................................................................................................................................................... 10

MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO ....................................................................................................................................... 11

ENGLESKI JEZIK III .............................................................................................................................................................. 12

NASLJEDNO PRAVO .............................................................................................................................................................. 13

GRAĐANSKO PRAVO ............................................................................................................................................................. 14

KRIVIČNO PRAVO .................................................................................................................................................................. 15

ENGLESKI JEZIK IV ............................................................................................................................................................... 16

PORODIČNO PRAVO .............................................................................................................................................................. 17

PRAKSA II ................................................................................................................................................................................. 18

PRAVO EVROPSKIH INSTITUCIJA .................................................................................................................................... 19

KRIVIČNO-PROCESNO PRAVO .......................................................................................................................................... 20

RADNO I SOCIJALNO PRAVO ............................................................................................................................................. 21

LJUDSKA PRAVA .................................................................................................................................................................... 22

OBLIGACIONO PRAVO ......................................................................................................................................................... 23

UPRAVNO PRAVO ................................................................................................................................................................... 24

MEĐUNARODNO KRIVIČNO PRAVO ................................................................................................................................ 25

AUTOR.PRAVO I PRAVO IND.VLASNIŠTVA .................................................................................................................... 26

PRAKSA III ................................................................................................................................................................................ 27

GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO ...................................................................................................................................... 28

RETORIKA ................................................................................................................................................................................ 29

POSLOVNO PRAVO ................................................................................................................................................................ 30

MENADŢMENT JAVNE UPRAVE ........................................................................................................................................ 31

PRAKSA IV ................................................................................................................................................................................ 32

MEĐUN.EKONOMSKO PRAVO I ......................................................................................................................................... 33

ARBITRAŢNO PRAVO ............................................................................................................................................................ 34

JAVNE FINANSIJE I FINANSIJSKO PRAVO ..................................................................................................................... 35

MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO ................................................................................................................................ 36

Page 3: KNJIGA PREDMETA prvog ciklusa studija Studijski program: Pravouniverzitetpim.com/wp-content/uploads/2019/07/Knjiga... · 2019-07-25 · UVOD U PRAVO ... Kolokvijum-i 30 Seminar-i

1 | P a g e

Naziv predmeta Godina Status Šifra

predmeta ECTS

Fond časova

(P+V)

Nacionalna istorija drţave i prava 1. obavezan P-NDP 10 4 2

Vrsta i nivo studija: Akademske studije prvog ciklusa studija

Studijski program(i): Pravo

Uslov: -

Cilj predmeta:

Upoznavanje sa pojmom drţave i prava. Izuĉavanje istorijata nastanka i razvoj,

predmeta nacionalne istorije drţave i prava, kao i gledišta o odnosu drţave i prava;

ulozi drţave u razvoju prava, uticaju prava na drţavu.

Ishod predmeta: Sistematsko i genetiĉko znanje o domaćem pravu, sa ukorenjenošću studenta u

svojoj pravnoj tradiciji (sa svešću o svim njenim manama i vrlinama).

Sadrţaj predmeta:

Prve juţnoslovenske i srpske drţave

- Društveno ureĊenje i prve drţave Juţnih Slovena, Postanak i razvoj Srbije i Duklje

Srednjovjekovna Bosna

- Drţavna organizacija, Pravo

Srednjovjekovna Srbija

- Drţavna organizacija, Izvori prava i Dušanovo zakonodavstvo, Statusno pravo,

Imovinsko pravo, Porodiĉno pravo, Nasledno pravo, Kriviĉno pravo, Procesno pravo

Osmanska drţava i društvo i srpske samouprave

- Postanak turske drţave i centralna drţavna vlast, Samouprave Srba u osmanskoj

drţavi

Srbija od 1804 – 1903

Crna Gora (1496 - 1918)

Stvaranje zajedniĉke jugoslovenske drţave

Literatura:

1. T. Taranovski, Istorija srpskog prava u nemanjićkoj državi, deo I: Istorija

državnog prava, Beograd, 1931. (Beograd, 1996)

2. S. Jovanović, Ustavobranitelji i njihova vlada (1838 – 1858), Beograd, 1912. (ili

izdanje od 1928, 1933, 1990 – knjiga 3. Sabranih dela)

3. A. Solovjev, Zakonodavstvo Stefana Dušana, cara Srba i Grka, Skoplje, 1928.

(Beograd, 1998)

Metode izvoĎenja nastave: Predavanja, seminarski radovi, analiza sluĉajeva

Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze poena Završni ispit poena

Aktivnosti u nastavi 10 Pismeni 50

Istraţivaĉki rad Usmeni /

Kolokvijum-i 30

Seminar-i 10

Drugo

Posebna napomena za predmet: Nema

Page 4: KNJIGA PREDMETA prvog ciklusa studija Studijski program: Pravouniverzitetpim.com/wp-content/uploads/2019/07/Knjiga... · 2019-07-25 · UVOD U PRAVO ... Kolokvijum-i 30 Seminar-i

2 | P a g e

Naziv predmeta Godina Status Šifra

predmeta ECTS

Fond časova

(P+V)

Uvod u pravo 1. obavezan P-UVP 8 4 2

Vrsta i nivo studija: Akademske studije prvog ciklusa studija

Studijski program(i): Pravo

Uslov: -

Cilj predmeta:

Cilj predmeta je usvajanje opštih i osnovnih saznanja o pravu i drţavi, ovladavanje

uvodnim pojmovima i zakonitostima kao i opštim i posebnim metodama,

postupcima i procesima istraţivanja teorijsko-pravnih principa i ustanova,

usvajanje osnovnih saznanja o primjeni prava i zakonitosti kao i ovladavanje

vještinom primjene prava i tumaĉenja pravnih normi.

Ishod predmeta:

Osposobljavanje studenata da pravilno tumaĉe i primenjuju pravne norme, kao i

poznavanje opšteg pojma drţave i prava, njihovog poloţaja i znaĉaja u društvu i

opšteg odnosa pravnih propisa, kao bitnog uslova uspešne i pravilne primene

pravnih propisa i ostvarivanja ciljeva drţavno-pravnog poretka u cjelini.

Sadrţaj predmeta:

Pravne nauke i njihova podjela (jurisprudencija, teorija prava i filozofija prava);

Društvo i njegova struktura,

MeĊusobni odnos drţave i prava;

Odnos drţave i prava i drugih

društvenih kategorija ,

Nastanak i pojam drţave;

Pojam, elementi i znaĉaj drţavne organizacije, drţavnih organa, drţavnih oblika;

Oblici politiĉkog reţima, drţavnog ureĊenja, drţavne vlasti;

Nastanak i pojam prava;

Pojam i elementi pravnog poretka, društvenih normi, pravne norme,pravnog akta;

Pojam i vrste izvora prava;

Pojam i elementi pravnog odnosa;

Pojam i znaĉaj primjene prava, zakonitosti;

Pojam, predmet i znaĉaj tumaĉenja prava;

Pojam i znaĉaj sistema prava ;

Vrste i klasifikacija pravnih sistema;

Glavna gledišta (teorije) o drţavi i pravu.

Literatura:

- M.Dimitrijević, M.Simić, Uvod u pravo, Sven, Niš, 2005.

- R. Vasić, K.Ĉavoški, Uvod u pravo II, Beograd, 1996.

- K.Ĉavoški, Uvod u pravo I, Osnovni pojmovi i državni oblici, Beograd, 1994.

- R.D.Lukić, M.A.Ţivković, Uvod u pravo, Beograd, 1995.

- G. Vukadinović, Izbor tekstova iz teorije prava, Novi Sad, 1993.

Metode izvoĎenja nastave: predavanja, konsultacije, veţbe, seminarski radovi i kolokvijumi

Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze poena Završni ispit poena

Aktivnosti u nastavi 10 Pismeni 50

Istraţivaĉki rad Usmeni /

Kolokvijum-i 30

Seminar-i 10

Drugo

Posebna napomena za predmet: Nema

Page 5: KNJIGA PREDMETA prvog ciklusa studija Studijski program: Pravouniverzitetpim.com/wp-content/uploads/2019/07/Knjiga... · 2019-07-25 · UVOD U PRAVO ... Kolokvijum-i 30 Seminar-i

3 | P a g e

Naziv predmeta Godina Status Šifra

predmeta ECTS

Fond časova

(P+V)

Osnovi ekonomije 1. obavezan P-OSE 6 3 2

Vrsta i nivo studija: Akademske studije prvog ciklusa studija

Studijski program(i): Pravo

Uslov: -

Cilj predmeta:

Pruţa studentima prava znanje o suštini osnovnih ekonomskih pojmova-kategorija;

upoznaje ih sa suštinom mikro i makro ekonomske stvarnosti, koje predstavljaju

dio ukupne društvene stvarnosti; upoznaje ih sa suštinom društveno-ekonomskog

razvoja; omogućava studentima lakše uĉenje i razumjevanje niza ekonomsko

pravnih predmeta; na osnovu zadataka za vjeţbanje i provjeru znanja ukazuje

studentima na praktiĉni znaĉaj teorijskih stavova i zakljuĉaka

Ishod predmeta:

Sticanjem osnovnih ekonomskih znanja studentima se omogućava da sagledaju

ekonomske procese i odnose u ekonomskoj stvarnosti i da se kritiĉki okrenu prema

ekonomskim i društvenim zbivanjima. Budućim diplomiranim pravnicima će

poznavanje ekonomskih kategorija i zakonitosti funkcionisanja, poslovanja i

razvoja privrede pomoći u pravnom uobliĉavanju ekonomskog ţivota društva.

Kako se veliki broj pravnika profesionalno opredeljuje za poslove koji nisu pravni,

već one za koje je potrebno znanje iz ekonomije, ovaj predmet će im pomoći u

izgradnji osnovnih ekonomskih znanja koja će oni, radeći u praksi, dalje proširivati

i nadograĊivati. Ovaj predmet omogućiće studentima da vrše ekonomsku analizu

pravnih normi, kao i da sagledaju ulogu moderne drţave u privredi koja postaje

sve više strateški partner privatnom sektoru.

Sadrţaj predmeta:

Institucionalna ekonomija; Uvod u mikroekonomiju; Osnovi poslovne ekonomije;

Do-hoci po osnovu vlasništva i njihova kapitalizacija; Liĉna potrošnja i potrošaĉki

izbor; Osnovi razmjene i trţišta robe; Uvod u makroekonomiju; Proizvodnja i

zaposlenost; Novac i razmjena; Raspodjela i potrošnja; Ekonomski odnosi sa

inostranstvom; Društveno-ekonomski razvoj; Trţište i ekonomska uloga drţave.

Literatura:

- M. Labus, Osnovi ekonomije, Beograd, 1997.

- V. Serjević, Osnovi ekonomije I i Osnovi ekonomije II, SKC, Niš, 2008.

- Hal Varijan, Mikroekonomija – moderni pristup, EF, Beograd, 2003.

- Majkl Burda, Ĉarls Viploš, Makroekonomija – evropski udžbenik, CLDS,

Beograd, 2004.

Metode izvoĎenja nastave: predavanja, konsultacije, veţbe, seminarski radovi i kolokvijumi

Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze poena Završni ispit poena

Aktivnosti u nastavi 10 Pismeni 50

Istraţivaĉki rad Usmeni /

Kolokvijum-i 30

Seminar-i 10

Drugo

Posebna napomena za predmet: Nema

Page 6: KNJIGA PREDMETA prvog ciklusa studija Studijski program: Pravouniverzitetpim.com/wp-content/uploads/2019/07/Knjiga... · 2019-07-25 · UVOD U PRAVO ... Kolokvijum-i 30 Seminar-i

4 | P a g e

Naziv predmeta Godina Status Šifra

predmeta ECTS

Fond časova

(P+V)

Engleski jezik I 1. obavezan P-EJ1 6 2 3

Vrsta i nivo studija: Akademske studije prvog ciklusa studija

Studijski program(i): Pravo

Uslov: -

Cilj predmeta:

Glavni cilj predmeta jeste adekvatno savladana usmena i pismena komunikacija i

njena primena u razliĉitim jeziĉkim situacijama.

TakoĊe je potrebno omogućiti sticanje znanja engleskog jezika u opsegu jeziĉnih i

analitiĉkih vještina potrebnih za studij prava.

Ishod predmeta:

Sadrţaj predmeta:

U okviru predmeta se obraĊuju sljedeće nastavne jedinice:

savladavanje osnova komunikacije na engleskom jeziku

savladavanje pisanja propratnog pisma (cover letter), motivacionog pisma

(motivation letter),

biografije (resume/CV), poslovnih pisama i e-mailova

upoznavanje za pojmom poslovnog intervjua

savladavanje pisanja biljeţaka sa sastanaka

savladavanje osnovnih pravila za drţanje prezentacija/ izlaganja na

engleskom jeziku

upoznavanje studenata sa pojmom interkulturalne komunikacije

Literatura:

- D. M. Vićan, Z. Pavić, B. Smerdel, Engleski za pravnike / English for Lawyers ,

15. izdanje, Narodne novine, Zagreb, 2005.

- M. Hewings, Advanced grammar in Use,12th

printing, Cambridge University

Press, 2004.

- P. H. Collin, Dictionary of Law, 03rd

edition, Peter Collin Publishing, London,

2002.

Metode izvoĎenja nastave: predavanja, konsultacije, veţbe, seminarski radovi i kolokvijumi

Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze poena Završni ispit poena

Aktivnosti u nastavi 10 Pismeni 50

Istraţivaĉki rad Usmeni /

Kolokvijum-i 30

Seminar-i 10

Drugo

Posebna napomena za predmet: Nema

Page 7: KNJIGA PREDMETA prvog ciklusa studija Studijski program: Pravouniverzitetpim.com/wp-content/uploads/2019/07/Knjiga... · 2019-07-25 · UVOD U PRAVO ... Kolokvijum-i 30 Seminar-i

5 | P a g e

Naziv predmeta Godina Status Šifra

predmeta ECTS

Fond časova

(P+V)

Veliki pravni sistemi 1. obavezan P-VPS 10 - -

Vrsta i nivo studija: Akademske studije prvog ciklusa studija

Studijski program(i): Pravo

Uslov: -

Cilj predmeta:

Cilj ovog predmeta je: 1) omogućavanje boljeg saznavanja nacionalnog prava i

njegovog poboljšanja, 2) nesporni doprinos razvitku meĊunarodnih odnosa

stvaranjem pretpostavki za jaĉanje veza izmeĊu drţavljana razliĉitih drţava, kao i

za saradnju samih tih drţava (ĉemu mnogo doprinosi znanje o pravu tih drţava, ali

i detaljnije poznavanje prava koje se stiĉe u uporednom pravu), 3) doprinos

stvaranju opšte teorije prava i 4) doprinos uporednog prava sistematskoj unifikaciji

prava.

Ishod predmeta:

Sadrţaj predmeta:

EVROPSKOKONTINENTALNI SISTEM PRAVA (RIMSKO-GERMANSKA

PORODICA PRAVA)

ISTORIJSKI NASTANAK EVROPSKOKONTINENTALNOG (RIMSKO-

GERMANSKOG) SISTEMA PRAVA:

STRUKTURA EVROPSKOKONTINENTALNOG SISTEMA PRAVA:

IZVORI PRAVA I STVARALAĈKE SNAGE PRAVA

ANGLOSAKSONSKO PRAVO – PRAVO ENGLESKE

PRAVO SJEDINJENIH AMERIĈKIH DRŢAVA

PRAVNI SISTEMI DALEKOG ISTOKA: Kinesko pravo, Pravo Japana

ISLAMSKO PRAVO

HINDUISTIĈKO PRAVO I PRAVO INDIJE

Literatura: B. Košutić, Uvod u velike pravne sisteme današnjice, Beograd, 2002.

Metode izvoĎenja nastave: predavanja, konsultacije, veţbe, seminarski radovi i kolokvijumi

Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze poena Završni ispit poena

Aktivnosti u nastavi 10 Pismeni 50

Istraţivaĉki rad Usmeni /

Kolokvijum-i 30

Seminar-i 10

Drugo

Posebna napomena za predmet: Nema

Page 8: KNJIGA PREDMETA prvog ciklusa studija Studijski program: Pravouniverzitetpim.com/wp-content/uploads/2019/07/Knjiga... · 2019-07-25 · UVOD U PRAVO ... Kolokvijum-i 30 Seminar-i

6 | P a g e

Naziv predmeta Godina Status Šifra

predmeta ECTS

Fond časova

(P+V)

Informatika 1. obavezan P-INF 6 - -

Vrsta i nivo studija: Akademske studije prvog ciklusa studija

Studijski program(i): Pravo

Uslov: -

Cilj predmeta:

Temeljni cilj kolegija je da se studenti prava upoznaju s mogućnostima

primjene informatiĉke tehnologije u pravnoj profesiji. Poseban naglasak

kolegija je na sticanju praktiĉnih znanja u kreiranju i pretraţivanju

pravnih baza podataka.

Ishod predmeta:

Sadrţaj predmeta:

1) Osnove informatiĉke tehnologije

a) Osnovna znanja o raĉunalnoj opremi – hardver, softver, komunikacijske

tehnologije, ergonomija

b) Operativni sistem i Windows – osnovni pojmovi i funkcije

operativnog sistema

c) Programski paket MS Office – namjena i osnove rada sa aplikativnim

programima MS Office-a

d) Umreţena raĉunala: e-mail, Internet pretraţivaĉi, sigurnosni aspekti

informacijskih mreţa.

2) Informatiĉka tehnologija u pravnoj praksi

a) Naĉela informatizacije u upravi i pravosudu

b) Kreiranje pravne dokumentacije i datoteka

c) Baze podataka - mreţni i hijerarhijski modeli, osnove modeliranja podataka,

rad sistema za upravljanje bazama podataka

d) Sigurnosni aspekti baza podataka – zaštita pristupa i integriteta podataka,

nadzor i kontrola korisnika

3) Pravne baze podataka

a) Baze znanstvenih radova iz podruĉja prava

b) Baze zakonodavstva

c) Baze sudske prakse

Literatura:

1. Lilić S: Pravna informatika, Zavod za udţbenike Beograd, 2006.

2. Lilić S, Prlja D: Pravna informatika – veština, Pravni fakultet Beograd, 2011.

3. Tepšić M, Radivojević M, Novaković N: Informatika u javnoj upravi,

Banjaluka koledţ i Besjeda, Banja Luka, 2013.

Metode izvoĎenja nastave: predavanja, konsultacije, veţbe, seminarski radovi i kolokvijumi

Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze poena Završni ispit poena

Aktivnosti u nastavi 10 Pismeni /

Istraţivaĉki rad Usmeni 30

Kolokvijum-i 50

Seminar-i 10

Drugo

Posebna napomena za predmet: Nema

Page 9: KNJIGA PREDMETA prvog ciklusa studija Studijski program: Pravouniverzitetpim.com/wp-content/uploads/2019/07/Knjiga... · 2019-07-25 · UVOD U PRAVO ... Kolokvijum-i 30 Seminar-i

7 | P a g e

Naziv predmeta Godina Status Šifra

predmeta ECTS

Fond časova

(P+V)

Sociologija sa sociologijom prava 1. obavezan P-SSP 6 - -

Vrsta i nivo studija: Akademske studije prvog ciklusa studija

Studijski program(i): Pravo

Uslov: -

Cilj predmeta:

Cilj ovog kolegija jeste osposobiti studenta da:

1. definiše i objasni specifiĉnosti sociološkog pristupa,

2. razlikuje, definiše i objasni temeljne pojmove sociologije,

3. objasni, razlikuje, interpretira i uporedi razliĉite sociološke teorije, škole i

pravce kako klasicnih tako i savremenih pristupa (vezano uz razliĉite društvene

probleme i razliĉite relevantne društvene teme),

4. analizira i objasni relevantne društvene procese i trendove savremenih društava,

5. definiše, analizira i objasni osnovne društvene institucije, te pojasni uticaj

društveno istorijskog konteksta na njih.

Ishod predmeta:

Sadrţaj predmeta:

1. Specifiĉnosti sociološkog pogleda na svijet.

2. Rod, pol i porodica.

3. Zloĉin i devijantnost.

4. Rasa i etnicitet.

5. Klasa, stratifikacija i nejednakost. Teorijski pristupi i objašnjenja.

6.Moderne organizacije. Organizacije i moderan ţivot. Teorije organizacije.

7. Vlast i politika. Koncepcija drţave. Tipovi politiĉke vladavine.

8. Religija i društvo.

Literatura:

- M. Mitrović, Sociologija, Centar za publikacije Pravnog fakulteta, Beograd,

2006.

- M. Haralambos, Sociologija, Globus, Zagreb, 1989.

- E. Gidens, Sociologija, Ekonomski fakultet, Beograd, 2005.

Metode izvoĎenja nastave: predavanja, konsultacije, veţbe, seminarski radovi i kolokvijumi

Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze poena Završni ispit poena

Aktivnosti u nastavi 10 Pismeni 50

Istraţivaĉki rad Usmeni /

Kolokvijum-i 30

Seminar-i 10

Drugo

Posebna napomena za predmet: Nema

Page 10: KNJIGA PREDMETA prvog ciklusa studija Studijski program: Pravouniverzitetpim.com/wp-content/uploads/2019/07/Knjiga... · 2019-07-25 · UVOD U PRAVO ... Kolokvijum-i 30 Seminar-i

8 | P a g e

Naziv predmeta Godina Status Šifra

predmeta ECTS

Fond časova

(P+V)

Engleski jezik II 1. obavezan P-EJ2 6 - -

Vrsta i nivo studija: Akademske studije prvog ciklusa studija

Studijski program(i): Pravo

Uslov: -

Cilj predmeta:

Glavni cilj predmeta jeste adekvatno savladana usmena i pismena komunikacija i

njena primena u razliĉitim jeziĉkim situacijama.

TakoĊe je potrebno omogućiti sticanje znanja engleskog jezika u opsegu jeziĉnih i

analitiĉkih vještina potrebnih za studij prava.

Ishod predmeta:

Sadrţaj predmeta:

U okviru predmeta se obraĊuju sljedeće nastavne jedinice:

savladavanje osnova komunikacije na engleskom jeziku

savladavanje pisanja propratnog pisma (cover letter), motivacionog pisma

(motivation letter),

biografije (resume/CV), poslovnih pisama i e-mailova

upoznavanje za pojmom poslovnog intervjua

savladavanje pisanja biljeţaka sa sastanaka

savladavanje osnovnih pravila za drţanje prezentacija/ izlaganja na

engleskom jeziku

upoznavanje studenata sa pojmom interkulturalne komunikacije

Literatura:

- D. M. Vićan, Z. Pavić, B. Smerdel, Engleski za pravnike / English for Lawyers ,

15. izdanje, Narodne novine, Zagreb, 2005.

- M. Hewings, Advanced grammar in Use,12th

printing, Cambridge University

Press, 2004.

- P. H. Collin, Dictionary of Law, 03rd

edition, Peter Collin Publishing, London,

2002.

Metode izvoĎenja nastave: predavanja, konsultacije, veţbe, seminarski radovi i kolokvijumi

Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze poena Završni ispit poena

Aktivnosti u nastavi 10 Pismeni 50

Istraţivaĉki rad Usmeni /

Kolokvijum-i 30

Seminar-i 10

Drugo

Posebna napomena za predmet: Nema

Page 11: KNJIGA PREDMETA prvog ciklusa studija Studijski program: Pravouniverzitetpim.com/wp-content/uploads/2019/07/Knjiga... · 2019-07-25 · UVOD U PRAVO ... Kolokvijum-i 30 Seminar-i

9 | P a g e

Naziv predmeta Godina Status Šifra

predmeta ECTS

Fond časova

(P+V)

Praksa I 1. obavezan P-PR1 2 - -

Vrsta i nivo studija: Akademske studije prvog ciklusa studija

Studijski program(i): Pravo

Uslov: -

Cilj predmeta:

Cilj struĉne prakse je da studentu omogući neposredan uvid u pravnu praksu

posjetom i aktivnim sudjelovanjem u radu drţavnih organa, ustanova i privrednih

subjekata (sudovima, tuţilaštvima, organima drţavne uprave i lokalne

samouprave, preduzećima i ustanovama).

Ishod predmeta:

Sadrţaj predmeta:

Upoznavanje sa organizacijom i strukturom institucije, uĉestvovanje u pripremi

postupaka i praćenje postupaka pred drţavnim organima i/ili organima institucije,

uĉestvovanje u pripremi pravnih akata (opštih i pojedinaĉnih), upoznavanje sa

osnovnim opštim aktima institucije, voĊenje dnevnika rada.

Oĉekuje se da nakon struĉne prakse student moţe da:

1. prepoznaje i kritiĉki sagledava pravne probleme;

2. sistematiĉno pristupa rješavanju pravnih problema;

3. ponudi analitiĉke i kritiĉke odgovore i rješenja;

4. primenjuje standarde pravne etike i pravnog profesionalizma;

5. uspostavi profesionalni odnos i adekvatnu komunikaciju u radnoj sredini i širem

okruţenju;

6. koristi pravne resurse i savremenu tehnologiju u svakodnevnom radu.

Literatura:

Metode izvoĎenja nastave:

Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze poena Završni ispit poena

Aktivnosti u nastavi 10 Pismeni 50

Istraţivaĉki rad Usmeni /

Kolokvijum-i 30

Seminar-i 10

Drugo

Posebna napomena za predmet: Nema

Page 12: KNJIGA PREDMETA prvog ciklusa studija Studijski program: Pravouniverzitetpim.com/wp-content/uploads/2019/07/Knjiga... · 2019-07-25 · UVOD U PRAVO ... Kolokvijum-i 30 Seminar-i

10 | P a g e

Naziv predmeta Godina Status Šifra

predmeta ECTS

Fond časova

(P+V)

Ustavno pravo 2. obavezan P-UST 9 4 2

Vrsta i nivo studija: Akademske studije prvog ciklusa studija

Studijski program(i): Pravo

Uslov: -

Cilj predmeta:

Upoznavanje studenata sa ustavnim poretkom, kao i upoznavanje sa ustavnim

porecima najvećih zemalja sveta. ObraĊivanje društvene prakse iz koje su

proistekle ustavne norme i u kojoj se ove norme realizuju. Prouĉavanje ormativnog

i stvarnog u društvenom ţivotu BiH.

Ishod predmeta:

Osposobljavanje studenata da shvate formalnu i materijalnu koncepciju Ustavnog

prava.

Sticanje znanja o najvaţnijim politiĉkim institucijama, to jest onim institutcijama

koje se odnose na najvišu vlast jedne drţave (na njenu strukturu, organizaciju,

funkcionisanje, ograniĉavanje njenih ovlašćenja ljudskim slobodama i pravima i

sl.). Prouĉavanje trostruke sadrţine ustavnog prava, i to: 1. strukture drţave, 2.

sastava i funkcionisanja ustavnih organa i 3. osnovnih naĉela politiĉkog reţima

drţave.

Sadrţaj predmeta:

Izuĉavanje teorijskih pitanja ustavnog prava, istorije ustavnosti Srbije, porekla

ustava, periodizacije razvoja ustavnosti, istorije ustavnosti sveta, opštih pitanja

ustavnog prava (predmet i naziv ustavnog prava, pojam, funkcije, sadrţina,

svojstva, vrste, donošenje i pomena ustava), osnovnih izvora ustavnog prava,

osnovnih naĉela ustavnog prava, ustavnih institucija, sloboda, prava i duţnosti

ĉoveka i graĊanina, organizacije vlasti, politiĉkih institucija, ustavnosti i

zakonitosti, pravosudnog sistema, ustavnog suda, teritorijalnog ureĊenja i lokalne

samouprave.

Literatura:

A. Fira, Ustavno pravo Republike Srbije, I tom, Kragujevac, 2007.;

D. Bataveljić, Ustavno pravo Republike Srbije, II tom, Kragujevac, 2007.

Zakonski propisi

Metode izvoĎenja nastave: predavanja, konsultacije, veţbe, seminarski radovi i kolokvijumi.

Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze poena Završni ispit poena

Aktivnosti u nastavi 10 Pismeni 50

Istraţivaĉki rad Usmeni /

Kolokvijum-i 30

Seminar-i 10

Drugo

Posebna napomena za predmet: Nema

Page 13: KNJIGA PREDMETA prvog ciklusa studija Studijski program: Pravouniverzitetpim.com/wp-content/uploads/2019/07/Knjiga... · 2019-07-25 · UVOD U PRAVO ... Kolokvijum-i 30 Seminar-i

11 | P a g e

Naziv predmeta Godina Status Šifra

predmeta ECTS

Fond časova

(P+V)

MeĎunarodno javno pravo 2. obavezan P-MJP 8 4 2

Vrsta i nivo studija: Akademske studije prvog ciklusa studija

Studijski program(i): Pravo

Uslov: -

Cilj predmeta:

UvoĊenje u sistem normi, pravila, institucija i postupaka koji postoje u odnosima

izmeĊu drţava, meĊunarodnih organizacija i pojedinaca. Upoznavanje s naĉinom

pravnog regulisanja meĊunarodnih odnosa, funkcionisanja meĊunarodnog prava,

kao i upoznavanje sa njegovim znaĉajom u savremenom svijetu.

Upoznavanje sa vrstama pravnih posljedica zbog nepoštivanja pravila

meĊunarodnog prava.

Ishod predmeta:

Ishod predmeta je u ovladavanju znanjima korisnim za pravilno tumaĉenje i

primenu normi meĊunarodnog javnog prava, postizanju poĉetnog nivoa praktiĉke

operativnosti na polju interakcijske komunikacije subjekata meĊunarodnih odnosa

(diplomatija) i korišćenju steĉenog teorijskog znanja na polju racionalizacije i

logiĉke primene normi i procedura sadrţanih u meĊunarodnim sudskim

instrumentima i meĊunarodnim sudskim telima.

Sadrţaj predmeta:

I OPŠTI DIO: POJAM, SUBJEKTI I OBJEKTI

Pojam i izvori meĊunarodnog prava

Subjekti meĊunarodnog prava

Objekti meĊunarodnog prava

II POSEBNI DIO: ODNOSI MEĐUNARODNIH SUBJEKATA

Diplomatski i konzularni odnosi

Ugovorni odnosi

Odnosi u meĊunarodnim sporovima

Odnosi u oruţanim sukobima

Literatura:

- S. Avramov, M. Kreća, Međunarodno javno pravo, Beograd. 2003.

- V. Dimitrijević, O. Raĉić, i dr., Osnovi međunarodnog javnog prava,

Beograd, 2007.

- R. Etinski, Međunarodno javno pravo, Novi Sad, 2007.

- Međunarodno javno pravo - zbirka dokumenata, Beograd, 2005.

Metode izvoĎenja nastave: predavanja, konsultacije, veţbe, seminarski radovi i kolokvijumi

Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze poena Završni ispit poena

Aktivnosti u nastavi 10 Pismeni 50

Istraţivaĉki rad Usmeni /

Kolokvijum-i 30

Seminar-i 10

Drugo

Posebna napomena za predmet: Nema

Page 14: KNJIGA PREDMETA prvog ciklusa studija Studijski program: Pravouniverzitetpim.com/wp-content/uploads/2019/07/Knjiga... · 2019-07-25 · UVOD U PRAVO ... Kolokvijum-i 30 Seminar-i

12 | P a g e

Naziv predmeta Godina Status Šifra

predmeta ECTS

Fond časova

(P+V)

Engleski jezik III 2. obavezan P-EJ3 7 2 3

Vrsta i nivo studija: Akademske studije prvog ciklusa studija

Studijski program(i): Pravo

Uslov: -

Cilj predmeta: Glavni cilj nastave jeste omogućiti sticanje znanja engleskog jezika u opsegu

jeziĉnih i analitiĉkih vještina potrebnih za studij prava.

Ishod predmeta:

Razvijanje sposobnosti upotrebe engleskog jezika za svrhe struke, osobito

sposobnosti ĉitanja i analize izvornih struĉnih tekstova na engleskom jeziku, te

njihova tumaĉenja i prevoĊenja.

Upoznavanje naĉina upotrebe gramatiĉkih i retoriĉkih sredstava engleskog jezika u

oblikovanju pojmova i komunikacijskih funkcija u pravnome diskursu.

Sadrţaj predmeta:

Ĉitanje i tumaĉenje struĉnog teksta

Ĉitanje s pretkazivanjem sadrţaja na temelju jeziĉnog konteksta i znanja o

predmetu (vjeţbe prije i za vrijeme ĉitanja radi lakšeg i brţeg razumijevanja):

b) Ĉitanje s odreĊenom svrhom radi rješavanja razliĉitih problema znaĉenja

(vjeţbe za razvijanje strategija ĉitanja)

c) Razumijevanje nepoznatih rijeĉi i izraza pomoću jeziĉnog konteksta, te oblika i

tvorbe rijeĉi;

d) Razumijevanje i uĉenje jeziĉnih struktura

f) Razumijevanje raznih retoriĉkih funkcija u pravnome diskursu i upoznavanje

jeziĉnih sredstava za izraţavanje takvih funkcija i modaliteta;

g) PrevoĊenje.

Literatura:

- D. M. Vićan, Z. Pavić, B. Smerdel, Engleski za pravnike / English for Lawyers ,

15. izdanje, Narodne novine, Zagreb, 2005.

- M. Hewings, Advanced grammar in Use,12th

printing, Cambridge University

Press, 2004.

- P. H. Collin, Dictionary of Law, 03rd

edition, Peter Collin Publishing, London,

2002.

Metode izvoĎenja nastave: predavanja, konsultacije, veţbe, seminarski radovi i kolokvijumi

Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze poena Završni ispit poena

Aktivnosti u nastavi 10 Pismeni 50

Istraţivaĉki rad Usmeni /

Kolokvijum-i 30

Seminar-i 10

Drugo

Posebna napomena za predmet: Nema

Page 15: KNJIGA PREDMETA prvog ciklusa studija Studijski program: Pravouniverzitetpim.com/wp-content/uploads/2019/07/Knjiga... · 2019-07-25 · UVOD U PRAVO ... Kolokvijum-i 30 Seminar-i

13 | P a g e

Naziv predmeta Godina Status Šifra

predmeta ECTS

Fond časova

(P+V)

Nasljedno pravo 2. obavezan P-NAS 5 2 2

Vrsta i nivo studija: Akademske studije prvog ciklusa studija

Studijski program(i): Pravo

Uslov: -

Cilj predmeta:

Predmet Nasljedno pravo ima sljedeće ciljeve:

- sticanje osnovnih i produbljenih znanja o ustanovi nasljeĊivanja,

- osposobljavanje za primjenu i tumaĉenje propisa o nasljeĊivanju i propisa

o vanparniĉnoj proceduri,

- osposobljavanje za sastavljanje pravnih dokumenata (testament, ugovor o

ustupanju i raspodjeli imovine za ţivota, ugovor o doţivotnom izdrţavanju,

ugovor o diobi nasljedstva i dr.).

Ishod predmeta: Osposobljenost studenata za pravilno tumaĉenje i primenu normi kojima se

regulišu imovinskopravni odnosi koji nastaju nakon smrti fiziĉkog lica.

Sadrţaj predmeta:

Pojam nasljednog prava,

Pojam i pravna priroda ustanove nasljeĊivanja,

Osnovna naĉela nasljednopravnih odnosa,

Pretpostavke za nasljeĊivanje,

NasljeĊivanje na osnovu zakona,

NasljeĊivanje na osnovu zavještanja,

Pravni poloţaj nasljednika,

Ugovori u nasljednom pravu,

Pravni poloţaj nasljednika,

Postupak za raspravljanje zaostavštine.

Literatura:

- O. Antić, Nasljedno pravo, Pravni fakultet u Beogradu, Beograd, 2007.

- S. Svorcan, Komentar Zakona o nasljeđivanju sa sudskom praksom, Pravni

fakultet u Kragujevcu, Kragujevac, 1999.

- T. Krsmanović, Aktuelna sudska praksa iz nasljednog prava, Poslovni biro,

Beograd, 2003.

Metode izvoĎenja nastave: predavanja, konsultacije, veţbe, seminarski radovi i kolokvijumi

Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze poena Završni ispit poena

Aktivnosti u nastavi 10 Pismeni 50

Istraţivaĉki rad Usmeni /

Kolokvijum-i 30

Seminar-i 10

Drugo

Posebna napomena za predmet: Nema

Page 16: KNJIGA PREDMETA prvog ciklusa studija Studijski program: Pravouniverzitetpim.com/wp-content/uploads/2019/07/Knjiga... · 2019-07-25 · UVOD U PRAVO ... Kolokvijum-i 30 Seminar-i

14 | P a g e

Naziv predmeta Godina Status Šifra

predmeta ECTS

Fond časova

(P+V)

GraĎansko pravo 2. obavezan P-GRĐ 9 - -

Vrsta i nivo studija: Akademske studije prvog ciklusa studija

Studijski program(i): Pravo

Uslov: -

Cilj predmeta:

Razvijanje nauĉnih saznanja o strukturi graĊanskopravne oblasti, o principima

regulisanja graĊanskopravnih odnosa i njihovom znaĉaju, ovladavanje metodama,

procesima i postupcima istraţivanja graĊanskopravnih parnica i instituta,

ovladavanje specifiĉnim pravnim vještinama u sistemu graĊanskopravne zaštite

imovinskih i neimovinskih prava, razvijanje kreativnih sposobnosti radi

unapreĊenja pravnih odnosa izmeĊu subjekata privatno pravnih odnosa i radi

uĉestvovanja u planiranju i analizi razvoja instituta graĊanskog prava.

Ishod predmeta: Sticanje teorijskih saznanja o najvaţnijim graĊanskopravnim institutima kako u

pozitivnom tako i uporednom pravu.

Sadrţaj predmeta:

Pojam i mjesto graĊanskog prava u sistemu prava,

Izvori graĊanskog prava,

GraĊanskopravni odnos i principi njegovog regulisanja,

Subjekti graĊanskopravnih odnosa,

Objekti graĊanskopravnih odnosa,

GraĊanska subjektivna prava,

Pravni promet,

Imovina.

Literatura:

O. Stanković, V. Vodinelić, Uvod u građansko pravo, Beograd, 2004.

D. Nikolić, Uvod u sistem građanskog prava, Novi Sad, 2001.

R. Kovaĉević Kuštrimović, Građansko pravo, opšti dio, Niš, 1997.

Metode izvoĎenja nastave: predavanja, konsultacije, veţbe, seminarski radovi i kolokvijumi

Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze poena Završni ispit poena

Aktivnosti u nastavi 10 Pismeni 50

Istraţivaĉki rad Usmeni /

Kolokvijum-i 30

Seminar-i 10

Drugo

Posebna napomena za predmet: Nema

Page 17: KNJIGA PREDMETA prvog ciklusa studija Studijski program: Pravouniverzitetpim.com/wp-content/uploads/2019/07/Knjiga... · 2019-07-25 · UVOD U PRAVO ... Kolokvijum-i 30 Seminar-i

15 | P a g e

Naziv predmeta Godina Status Šifra

predmeta ECTS

Fond časova

(P+V)

Krivično pravo 2. obavezan P-KRI 7 - -

Vrsta i nivo studija: Akademske studije prvog ciklusa studija

Studijski program(i): Pravo

Uslov: -

Cilj predmeta:

Razvijanje nauĉnih saznanja, akademskih vještina, i praktiĉnih sposobnostiu

tumaĉenju i primjeni meĊunarodnih i nacionalnih pravnih propisa u oblasti

kriviĉnog prava, razvijanje kreativnih sposobnosti kao i ovladavanje metodama,

postupcima i procesima istraţivanja i primjene principa, pojmova i instituta u

oblasti kriviĉnog prava, ovladavanjem specifiĉnim pravnim vještinama u sistemu

kriviĉno pravne zaštite dobara i vrijednosti, a sve u skladu sa savremenim

pravcima razvoja i tendencijama domaće i inostrane nauĉne misli u oblasti

kriviĉnog prava kao nauĉne discipline i razvijanje liĉne odgovornosti budućih

nosilaca pravosudnih funkcija.

Ishod predmeta:

Razvijanje sposobnosti samostalne teorijske i normativne analize osnovnih

instituta kriviĉnog prava, poznavanje zakonskih obeleţja pojedinih kriviĉnih dela,

poznavanje osnovne kriminalno-politiĉke podloge odrĊenih normativinih rešenja i

osposobljavanje za rad u pravosuĊu.

Sadrţaj predmeta:

I OPŠTI DIO: POJAM, SUBJEKTI I OBJEKTI

Pojam, predmet, naziv, izvori, osnovni principi, dioba i istorijski razvoj kriviĉnog

prava, i nauke kriviĉnog prava, pojam i elementi kriviĉnog djela, bjekt i subjekt

kriviĉnog djela, osnovi iskljuĉenja kriviĉnog djela, stadijumi u izvršenju kriviĉnog

djela, oblici izvršenja kriviĉnog djela, mjere upozorenja, mjere bezbjednosti,

posebne kriviĉnopravne mjere...

II POSEBNI DIO

Osnovne karakteristike posebnog djela kriviĉnog prava, kriviĉna djela protiv

ţivota i tijela, kriviĉna djela protiv sloboda i prava ĉpvjeka i graĊanina, kriviĉna

djela protiv izbornih prava, kriviĉna djela protiv ĉasti i ugleda, kriviĉna djela

protiv polne slobode, kriviĉna djela protiv intelektualne slobode...

Literatura:

dr D. Jovašević, Krivično pravo, opšti dio, Nomos, Beograd, 2006.

dr V. ĐurĊić, dr D. Jovašević, Krivično pravo, posebni dio, Nomos, Beograd,

2006.

Metode izvoĎenja nastave: predavanja, konsultacije, veţbe, seminarski radovi i kolokvijumi

Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze poena Završni ispit poena

Aktivnosti u nastavi 10 Pismeni 50

Istraţivaĉki rad Usmeni /

Kolokvijum-i 30

Seminar-i 10

Drugo

Posebna napomena za predmet: Nema

Page 18: KNJIGA PREDMETA prvog ciklusa studija Studijski program: Pravouniverzitetpim.com/wp-content/uploads/2019/07/Knjiga... · 2019-07-25 · UVOD U PRAVO ... Kolokvijum-i 30 Seminar-i

16 | P a g e

Naziv predmeta Godina Status Šifra

predmeta ECTS

Fond časova

(P+V)

Engleski jezik IV 2. obavezan P-EJ4 7 - -

Vrsta i nivo studija: Akademske studije prvog ciklusa studija

Studijski program(i): Pravo

Uslov: -

Cilj predmeta: Uĉenje engleskog jezika sadrţajno se ostvaruje u kontekstu obrazovanja za struke

diplomiranog pravnika. Glavni cilj nastave jeste omogućiti sticanje znanja

engleskog jezika u opsegu jeziĉnih i analitiĉkih vještina potrebnih za studij prava.

Ishod predmeta:

Razvijanje sposobnosti upotrebe engleskog jezika za svrhe struke, osobito

sposobnosti ĉitanja i analize izvornih struĉnih tekstova na engleskom jeziku, te

njihova tumaĉenja i prevoĊenja.

Upoznavanje naĉina upotrebe gramatiĉkih i retoriĉkih sredstava engleskog jezika u

oblikovanju pojmova i komunikacijskih funkcija u pravnome diskursu.

Sadrţaj predmeta:

Ĉitanje i tumaĉenje struĉnog teksta

Ĉitanje s pretkazivanjem sadrţaja na temelju jeziĉnog konteksta i znanja o

predmetu (vjeţbe prije i za vrijeme ĉitanja radi lakšeg i brţeg razumijevanja):

b) Ĉitanje s odreĊenom svrhom radi rješavanja razliĉitih problema znaĉenja

c) Razumijevanje nepoznatih rijeĉi i izraza pomoću jeziĉnog konteksta, te oblika i

tvorbe rijeĉi;

d) Razumijevanje i uĉenje jeziĉnih struktura

e) Razumijevanje i uĉenje pravnih pojmova i terminologije:

f) Razumijevanje raznih retoriĉkih funkcija u pravnome diskursu i upoznavanje

jeziĉnih sredstava za izraţavanje takvih funkcija i modaliteta;

g) PrevoĊenje.

Literatura:

- D. M. Vićan, Z. Pavić, B. Smerdel, Engleski za pravnike / English for Lawyers ,

15. izdanje, Narodne novine, Zagreb, 2005.

- M. Hewings, Advanced grammar in Use,12th

printing, Cambridge University

Press, 2004.

- P. H. Collin, Dictionary of Law, 03rd

edition, Peter Collin Publishing, London,

2002.

Metode izvoĎenja nastave: predavanja, konsultacije, veţbe, seminarski radovi i kolokvijumi

Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze poena Završni ispit poena

Aktivnosti u nastavi 10 Pismeni 50

Istraţivaĉki rad Usmeni /

Kolokvijum-i 30

Seminar-i 10

Drugo

Posebna napomena za predmet: Nema

Page 19: KNJIGA PREDMETA prvog ciklusa studija Studijski program: Pravouniverzitetpim.com/wp-content/uploads/2019/07/Knjiga... · 2019-07-25 · UVOD U PRAVO ... Kolokvijum-i 30 Seminar-i

17 | P a g e

Naziv predmeta Godina Status Šifra

predmeta ECTS

Fond časova

(P+V)

Porodično pravo 2. obavezan P-POR 6 - -

Vrsta i nivo studija: Akademske studije prvog ciklusa studija

Studijski program(i): Pravo

Uslov: -

Cilj predmeta:

Predmet Porodiĉno pravo ima sljedeće ciljeve:

- da uvede studente u sistem normi, pravila, institucija i postupaka kojima se

u našem pravu ureĊuju porodiĉni odnosi,

- da im omogući da saznaju kako porodiĉno pravo funkcioniše i kakav je

danas njegov znaĉaj,

- da omogući studentima razumijevanje naĉina na koji pravo ureĊuje

porodiĉne odnose i specifiĉnosti tog ureĊenja,

- da pored tradicionalnih studenti upoznaju i nove oblasti u domenu

porodiĉnog prava, kao što su prava djece, partnersko pravo i dr.

Ishod predmeta:

Po završetku kursa iz Porodiĉnog prava od studenta se oĉekuje da zna zakonske

uslove nastanka, trajanja i prestanka porodiĉnopravnih odnosa. Studenti treba da

razumeju i interpretiraju ĉinjenice iz porodiĉnog prava i na osnovu prethodno

steĉenih znanja. Da bude sposoban da rešava uobiĉajene probleme u

funkcionisanju porodiĉnopravnih odnosa. Student treba da bude svestan društvenih

uzroka koji dovode do pravnih konflikata u funkcionisanju porodiĉnih odnosa

ĉineći sopstvenu procenu o potrebi kreiranja novih rješenja.

Sadrţaj predmeta:

Pojam porodiĉnog prava,

Izvori porodiĉnog prava,

Porodica, srodstvo,

Sklapanje braka, dejstvo braka, prestanak braka,

Porodiĉni status djeteta, dijete pod roditeljskim staranjem,

Zasnivanje usvojenja, dejstvo i prestanak starateljstva,

Lišenje poslovne sposobnosti,

Izdrţavanje pojedinih kategorija lica,

Imovinski odnosi supruţnika,

Imovinski odnosi vanbraĉnih partnera,

Imovinski odnosi djeteta i roditelja,

Imovinski odnosi ĉlanova porodiĉne zajednice,

Zaštita od nasilja u porodici...

Literatura:

- M. Draškić, Porodično pravo i pravo djeteta, Beograd, 2005.

- G., Kovaĉek- Stanić, Porodično pravo, Novi Sad, 2005.

- M. Mladenović, S. Panov, Porodično pravo, Beograd, 2003.

Metode izvoĎenja nastave: predavanja, konsultacije, veţbe, seminarski radovi i kolokvijumi

Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze poena Završni ispit poena

Aktivnosti u nastavi 10 Pismeni 50

Istraţivaĉki rad Usmeni /

Kolokvijum-i 30

Seminar-i 10

Drugo

Posebna napomena za predmet: Nema

Page 20: KNJIGA PREDMETA prvog ciklusa studija Studijski program: Pravouniverzitetpim.com/wp-content/uploads/2019/07/Knjiga... · 2019-07-25 · UVOD U PRAVO ... Kolokvijum-i 30 Seminar-i

18 | P a g e

Naziv predmeta Godina Status Šifra

predmeta ECTS

Fond časova

(P+V)

Praksa II 2. obavezan P-PR2 2 - -

Vrsta i nivo studija: Akademske studije prvog ciklusa studija

Studijski program(i): Pravo

Uslov: -

Cilj predmeta:

Cilj struĉne prakse je da studentu omogući neposredan uvid u pravnu praksu

posjetom i

aktivnim sudjelovanjem u radu drţavnih organa, ustanova i privrednih subjekata

(sudovima, tuţilaštvima, organima drţavne uprave i lokalne samouprave,

preduzećima i

ustanovama).

Ishod predmeta:

Sadrţaj predmeta:

Upoznavanje sa organizacijom i strukturom institucije,

uĉestvovanje u pripremi postupaka i praćenje postupaka pred drţavnim organima

i/ili organima institucije,

uĉestvovanje u pripremi pravnih akata (opštih i pojedinaĉnih),

upoznavanje sa osnovnim opštim aktima institucije, voĊenje dnevnika rada.

Oĉekuje se da nakon struĉne prakse student moţe da:

1. prepoznaje i kritiĉki sagledava pravne probleme;

2. sistematiĉno pristupa rješavanju pravnih problema;

3. ponudi analitiĉke i kritiĉke odgovore i rješenja;

4. primenjuje standarde pravne etike i pravnog profesionalizma;

5. uspostavi profesionalni odnos i adekvatnu komunikaciju u radnoj sredini i širem

okruţenju;

6. koristi pravne resurse i savremenu tehnologiju u svakodnevnom radu.

Literatura:

Metode izvoĎenja nastave:

Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze poena Završni ispit poena

Aktivnosti u nastavi 10 Pismeni 50

Istraţivaĉki rad Usmeni /

Kolokvijum-i 30

Seminar-i 10

Drugo

Posebna napomena za predmet: Nema

Page 21: KNJIGA PREDMETA prvog ciklusa studija Studijski program: Pravouniverzitetpim.com/wp-content/uploads/2019/07/Knjiga... · 2019-07-25 · UVOD U PRAVO ... Kolokvijum-i 30 Seminar-i

19 | P a g e

Naziv predmeta Godina Status Šifra

predmeta ECTS

Fond časova

(P+V)

Pravo evropskih institucija 3. obavezan P-PEI 8 4 2

Vrsta i nivo studija: Akademske studije prvog ciklusa studija

Studijski program(i): Pravo

Uslov: -

Cilj predmeta: Da studente upozna sa naĉinom funkcionisanja Ez i EU, procesom odluĉivanja i

pravnim poretkom EZ i EU.

Ishod predmeta:

Potreban nivo znanja i veština za razumevanje politike i prava EZ i EU i naĉina

primene njenih propisa u drţavama ĉlanicama i uticaj komunitarnog prava na

prava trećih drţava neĉlanica.

Sadrţaj predmeta:

Prvi deo je posvećen institucionalnim pitanjima kao što su: nastanak i

transformacija EZ u EU, organi EZ/EU i njihov sastav, nadleţnost, naĉin

odluĉivanja i odnos EZ prema trećim drţavama.

U drugom delu se izuĉava materijalno pravo EZ ĉijim propisima je regulisano

funkcionisanje unutrašnjeg trţišta i to: slobodno kretanje robe, lica, usluga i

kapitala, kao i pravila o konkurenciji i drugim politikama EZ i EU.

Literatura: R. Vukadinović, Uvod u institucije i pravo EU, Kragujevac, 2009

R. Vukadinović, Pravo Evropske unije, 4. izdanje, Beograd, 2006

Metode izvoĎenja nastave: predavanja, konsultacije, veţbe, seminarski radovi i kolokvijumi

Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze poena Završni ispit poena

Aktivnosti u nastavi 10 Pismeni 50

Istraţivaĉki rad Usmeni /

Kolokvijum-i 30

Seminar-i 10

Drugo

Posebna napomena za predmet: Nema

Page 22: KNJIGA PREDMETA prvog ciklusa studija Studijski program: Pravouniverzitetpim.com/wp-content/uploads/2019/07/Knjiga... · 2019-07-25 · UVOD U PRAVO ... Kolokvijum-i 30 Seminar-i

20 | P a g e

Naziv predmeta Godina Status Šifra

predmeta ECTS

Fond časova

(P+V)

Krivično-procesno pravo 3. obavezan P-KPP 8 4 2

Vrsta i nivo studija: Akademske studije prvog ciklusa studija

Studijski program(i): Pravo

Uslov: -

Cilj predmeta:

Ciljevi predmeta su postizanje i razvijanje nauĉnih saznanja, akademskih vještina i

praktiĉnih sposobnosti u tumaĉenju i primjeni pravnih pravila u oblasti kriviĉnog

procesnog prava, razvijanje kreativnih sposobnosti i ovladavanje metodima,

postupcima i procesima istraţivanja naĉela i instituta kriviĉnog procesnog prava,

ovladavanje specifiĉnim pravnim vještinama potrebnim za pravilno funkcionisanje

kriviĉnog pravosuĊa u demokratskom društvu i pravnoj drţavi, usklaĊivanje

procesa edukacije i ciljeva predmeta sa dostignućima i savremenim pravcima

nauke kriviĉnog procesnog prava.

Ishod predmeta: Razumujevanje suštine svih kriviĉnoprocesnih instituta i njihova adekvatna

primjena u kriviĉnom postupku.

Sadrţaj predmeta:

OPŠTI DIO

1. Uvod

2. Kriviĉnoprocesni subjekti

3. Kriviĉnoprocesna radnja

POSEBNI DIO - TOK KRIVIĈNOG POSTUPKA

4. Pretkriviĉni postupak

5. Prethodni kriviĉni postupak

6. Glavni kriviĉni postupak

7. Postupak po pravnim ljekovima

8. Posebni kriviĉni postupci

9. Posebni nekriviĉni postupci

Literatura:

S. Bejatović, Krivično procesno pravo, opšti deo, Beograd, 2004.

M. Grubaĉ, Krivično procesno pravo, posebni deo, Beograd, 2004.

M. Aćimović, Uvod u psihologiju krivičnog procesa, Beograd, 1980.

Metode izvoĎenja nastave: predavanja, konsultacije, veţbe, seminarski radovi i kolokvijumi

Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze poena Završni ispit poena

Aktivnosti u nastavi 10 Pismeni 50

Istraţivaĉki rad Usmeni /

Kolokvijum-i 30

Seminar-i 10

Drugo

Posebna napomena za predmet: Nema

Page 23: KNJIGA PREDMETA prvog ciklusa studija Studijski program: Pravouniverzitetpim.com/wp-content/uploads/2019/07/Knjiga... · 2019-07-25 · UVOD U PRAVO ... Kolokvijum-i 30 Seminar-i

21 | P a g e

Naziv predmeta Godina Status Šifra

predmeta ECTS

Fond časova

(P+V)

Radno i socijalno pravo 3. obavezan P-RS 7 3 2

Vrsta i nivo studija: Akademske studije prvog ciklusa studija

Studijski program(i): Pravo

Uslov: -

Cilj predmeta:

Radno pravo, kao jedna od najţivotnijih grana prava ima za cilj utvrĊivanje,

sistematizovanje i prezentovanje opštih pravnih normi kojima se reguliše

radnopravni status radnika, kako u opštem, tako i u posebnom reţimu radnih

odnosa. Centralno pitanje radnog prava predstavlja radni odnos, ali i pored toga

ovaj predmet se bavi izuĉavanjem svih instituta individualnog i kolektivnog

radnog prava, kao i propisa iz oblasti socijalnog osiguranja.

Ishod predmeta:

Osposobljavanje studenata da shvate suštinu radno-pravnih odnosa, kao i da

pravilno tumaĉe i primenjuju odredbe iz oblasti radnog i socijalnog

zakonodavstva.

Sadrţaj predmeta:

Pojam, predmet i podjela radnog i socijalnog prava

Izvori radnog prava

Naĉela radnog prava

Radno vrijeme, odmori i odsustva

Pravo radnika na plate i naknade

Odgovornost u radnom odnosu

Prestanak radnog odnosa

Zaštita na radu i zaštita prava radnika

Pravo na štrajk

Prava iz zdravstvenog osiguranja

Penziono i invalidsko osiguranje

Starosna, porodiĉna i invalidska penzija

Literatura: P. Jovanović, Radno pravo, Beograd, 2003.

Zakon o radu RS (Sl.glasnik broj: 1/16)

Metode izvoĎenja nastave: predavanja, konsultacije, veţbe, seminarski radovi i kolokvijumi

Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze poena Završni ispit poena

Aktivnosti u nastavi 10 Pismeni 50

Istraţivaĉki rad Usmeni /

Kolokvijum-i 30

Seminar-i 10

Drugo

Posebna napomena za predmet: Nema

Page 24: KNJIGA PREDMETA prvog ciklusa studija Studijski program: Pravouniverzitetpim.com/wp-content/uploads/2019/07/Knjiga... · 2019-07-25 · UVOD U PRAVO ... Kolokvijum-i 30 Seminar-i

22 | P a g e

Naziv predmeta Godina Status Šifra

predmeta ECTS

Fond časova

(P+V)

Ljudska prava 3. obavezan P-LJP 7 3 2

Vrsta i nivo studija: Akademske studije prvog ciklusa studija

Studijski program(i): Pravo

Uslov: -

Cilj predmeta:

Namjena ovog predmeta je da svojim programskim sadrţajem obezbijedi studentima neophodna

teorijska znanja o suštini ustavnog prava i njegovom mjestu u sistemu prava i sistemu pravnih

nauka.

Cilj predmeta je osposobljavanje studenata u ovladavanju osnovnim pojmovima, kategorijama i

institucijama ustavnog prava i savlaĊivanju ustavnog sistema Bosne i Hercegovine, kao i pruţanje

uvida u najvaţnije primjere iz uporednog ustavnog prava.

Ishod predmeta: Studenti treba da ovladaju znanjima iz ustavne statike (koja obuhvata teorijska i ustavno-istorijska

pitanja), kao i iz ustavne dinamike (pozitivno ustavno-pravno ureĊenje Bosne i Hercegovine).

Sadrţaj predmeta:

Predmet, pojam i naziv ustavnog prava; ustavno pravo u sistemu prava i ostalih društvenih nauka;

izvori ustavnog prava; ustav, ustavna statika i dinamika; svojstva, donošenje i promjene ustava;

klasifikacija ustava. Razvoj ustavnosti do prvih pisanih ustava; prvi pisani ustavi; ustavi i ustavnost

zemalja graĊanske demokratije; ustavni razvoj u zemljama socijalizma; ustavi i ustavnost zemalja u

razvoju; savremeni svijet i tendencije razvoja ustavnosti. Ustavni razvoj zemalja koje su

konstitutisale Kraljevinu SHS; drţavno i društveno ureĊenje Kraljevine SHS; revolucija 1941-

1945. i stvaranje nove jugoslovenske drţave; ustavi i razvoj ustavnosti u Jugoslaviji od 1945. do

1990. godine. Suverenitet i drţavna vlast; civilno (graĊansko) društvo; prirodna i steĉena prava i

slobode; znaĉajni dokumenti o pravima i slobodama ĉovjeka i graĊanina; ustavno regulisanje prava

i sloboda; klasifikacija prava i sloboda ĉovjeka i graĊanina. Demokratija – suština i znaĉaj;

politiĉke organizacije (stranke); predstavniĉki i izborni sistem; izborni sistem u BiH. Pojam i vrste

oblika drţavnog ureĊenja; federalizam-federalno drţavno ureĊenje; konfederalni oblik drţavnog

ureĊenja; mješoviti oblik; unija kao oblik udruţivanja drţava; regionalna drţava; Evropska unija;

oblici vladavine.

Funkcije i legitimitet drţavne vlasti; oblici organizacije drţavne vlasti; politiĉko predstavništvo –

parlament; šef drţave; izvršni organ (vlada); odluĉivanje u sistemu upravljanja. Nastanak i razvoj

pravosuĊa i pojam sudske vlasti; organizacija i nadleţnost sudova, sudije – izbor i razrješenje;

ostale institucije pravosudnog sistema; vladavina prava i(li) pravna drţava; ustavnost i zakonitost;

zaštita i kontrola ustavnosti i zakonitosti. Ustavno sudovanje u svijetu; ustavni sudovi u Jugoslaviji;

teritorijalna autonomija; lokalna samouprava.

Raspad SFRJ i obrazovanje novih drţava; osnove ustavnog ureĊenja susjednih drţava. Ustavni

razvoj BiH; podjela nadleţnosti izmeĊu entiteta i BiH.

Zakonodavna vlast na nivou BiH; izvršna vlast na nivou BiH; sudska vlast na nivou BiH; Ustavni

sud Bosne i Hercegovine. Proces konstituisanja Republike Srpske; organizacija Republike Srpske.

Proces konstituisanja Federacije BiH; organizacija vlasti Federacije BiH. Brĉko distrikt BiH.

Literatura:

- Prof. dr Rajko Kuzmanović, prof. dr Siniša Karan – Ustavno pravo, peto, izmijenjeno i

dopunjeno izdanje, Banja Luka, 2015.

- Prof. dr Mile Dmiĉić: Ustavno pravo - Dopuna osnovnoj literaturi, Banja Luka, 2011;

- Prof. dr Ratko Marković: Ustavno pravo i politiĉke institucije, Beograd, 2006. te ranija i

kasnija izdanja;

- Kasim Trnka: Ustavno pravo, Sarajevo, 2000. i Ustavno pravo, Drugo izmijenjeno i

dopunjeno izdanje, Sarajevo, 2006;

Metode izvoĎenja nastave: predavanja, konsultacije, veţbe, seminarski radovi i kolokvijumi

Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze poena Završni ispit poena

Aktivnosti u nastavi 10 Pismeni 50

Istraţivaĉki rad Usmeni /

Kolokvijum-i 30

Seminar-i 10

Drugo

Posebna napomena za predmet: Nema

Page 25: KNJIGA PREDMETA prvog ciklusa studija Studijski program: Pravouniverzitetpim.com/wp-content/uploads/2019/07/Knjiga... · 2019-07-25 · UVOD U PRAVO ... Kolokvijum-i 30 Seminar-i

23 | P a g e

Naziv predmeta Godina Status Šifra

predmeta ECTS

Fond časova

(P+V)

Obligaciono pravo 3. obavezan P-OBL 8 - -

Vrsta i nivo studija: Akademske studije prvog ciklusa studija

Studijski program(i): Pravo

Uslov: -

Cilj predmeta:

Razvijanje nauĉnih saznanja o strukturi obligacionopravnih odnosa, o principima

regulisanja obligacionih odnosa i njihovom znaĉaju, ovladavanje metodama,

postupcima i procesima istraţivanja naĉela i instituta ugovornog i odštetnog prava,

ovladavanje specifiĉnim pravnim vještinama u sistemu pravne zaštite imovinskih i

neimovinskih prava, razvijanje kreativnih sposobnosti radi unapreĊenja pravnih

odnosa izmeĊu subjekata obligacionih odnosa.

Ishod predmeta:

Osposobljavanje studenata da prepoznaju, utvrde i razlikuju opšte pravne pojmove

i pravila obligacionog prava, sticanje znanja o savremenim pravnim institutima

obligacionog prava i savladavanje veštine primene obligacionopravnih normi na

konkretan sluĉaj.

Sadrţaj predmeta:

OBLIGACIONO PRAVO, OPŠTI DIO

- pojam i znaĉaj obligacionog prava, nastanak, izvori, naĉela i sistem

obligacionog prava, subjekti, vrste i zaštita obligacionog odnosa,

- osnovni principi ugovornog prava

- prouzrokovanje štete drugome kao izvor obligacionih odnosa,

- osnovi i uslovi graĊanske odgovornosti, odgovornost za drugoga,

- posebni sluĉajevi odgovornosti za štetu, nadoknada materijalne i

nematerijalne štete,

- dejstvo i prestanak obligacionih odnosa

- obligacioni odnosi sa više duţnika ili povjerilaca,

- zamjena subjekata potraţivanja,

- preuzimanje duga, asignacija.

OBLIGACIONI UGOVORI

- ugovor o prodaji, ugovor o razmjeni, ugovor o poklonu, ugovor o zajmu,

ugovor o zakupu, ugovor o posluzi, ugovor o djelu, ugovor o ostavi,

ugovor o punomoćstvu.

Literatura:

- J. Radišić, Obligaciono pravo, opšti dio, Nomos, Beograd, 2004.

- M. Mijaĉić, Obligacioni ugovori, Beograd, 1990 i kasnija izdanja.

- O. Antić, Obligaciono pravo, Beograd, 2007.

- I. Babić, Z. Petrović, Obligacioni ugovori, Beograd, 2005.

Metode izvoĎenja nastave: predavanja, konsultacije, veţbe, seminarski radovi i kolokvijumi

Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze poena Završni ispit poena

Aktivnosti u nastavi 10 Pismeni 50

Istraţivaĉki rad Usmeni /

Kolokvijum-i 30

Seminar-i 10

Drugo

Posebna napomena za predmet: Nema

Page 26: KNJIGA PREDMETA prvog ciklusa studija Studijski program: Pravouniverzitetpim.com/wp-content/uploads/2019/07/Knjiga... · 2019-07-25 · UVOD U PRAVO ... Kolokvijum-i 30 Seminar-i

24 | P a g e

Naziv predmeta Godina Status Šifra

predmeta ECTS

Fond časova

(P+V)

Upravno pravo 3. obavezan P-UPR 8 - -

Vrsta i nivo studija: Akademske studije prvog ciklusa studija

Studijski program(i): Pravo

Uslov: -

Cilj predmeta:

Upravno pravo, kao noseća disciplina unutrašnjeg javnog prava ima za cilj

utvrĊivanje, sistematizovanje i prezentovanje opštih pravnih normi kojima se

ureĊuje ili reguliše uprava. Ova disciplina omogućava studentima da steknu

osnovna znanja o: 1) organima i organizacijama, drţavnog ili nedrţavnog

karaktera koji u nas vrše upravnu funkciju; 2) sadrţini upravne funkcije i postupku

njenog vršenja (upravni postupak) i 3) kontroli zakonitosti i celishodnosti vršenja

uprave (upravna stvar).

Ishod predmeta:

Osposobljavanje studenata da razumeju upravu kao pravnu pojavu, odnosno da

pravilno tumaĉe i primenjuju opšte pravne norme o organizovanju, vršenju i

kontroli vršenja uprave.

Sadrţaj predmeta:

Razmatranje osnovnih pojmova upravnog prava i opštih pravnih normi o

organizovanju, vršenju i kontroli vršenja uprave.

Analiza pozitivno-pravnih akata, opštih i pojedinaĉnih koji se odnose ili kroz koje

se manifestuje uprava kao pravna pojava, kao i praksa u drţavnim i nedrţavnim

organima i organizacijama i odreĊenim sudovima.

Literatura: N. Baĉanin, Upravno pravo, Kragujevac, 2000.

Zakonski propisi

Metode izvoĎenja nastave: Predavanja, konsultacije, veţbe, kolokvijumi, seminarski i domaći radovi,

power point prezentacije

Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze poena Završni ispit poena

Aktivnosti u nastavi 10 Pismeni 50

Istraţivaĉki rad Usmeni /

Kolokvijum-i 30

Seminar-i 10

Drugo

Posebna napomena za predmet: Nema

Page 27: KNJIGA PREDMETA prvog ciklusa studija Studijski program: Pravouniverzitetpim.com/wp-content/uploads/2019/07/Knjiga... · 2019-07-25 · UVOD U PRAVO ... Kolokvijum-i 30 Seminar-i

25 | P a g e

Naziv predmeta Godina Status Šifra

predmeta ECTS

Fond časova

(P+V)

MeĎunarodno krivično pravo 3. obavezan P-MKP 7 - -

Vrsta i nivo studija: Akademske studije prvog ciklusa studija

Studijski program(i): Pravo

Uslov: -

Cilj predmeta:

Razvijanje nauĉnih saznanja, akademskih vještina i praktiĉnih sposobnosti u

tumaĉenju i primjeni meĊunarodnih i nacionalnih pravnih propisa u oblasti

meĊunarodnog kriviĉnog prava, razvijanje kreativnih sposobnosti kao i

ovladavanje metodama, postupcima i procesima istraţivanja i primjene principa,

pojmova i instituta u oblasti meĊunarodnog kriviĉnog prava. Ovladavanje

specifiĉnim pravnim vještinama u sistemu kriviĉnopravne zaštite mira i

meĊunarodne bezbjednosti, a sve u skladu sa savremenim pravcima razvoja i

tendencijama domaće i inostrane nauĉne misli u oblasti meĊunarodnog kriviĉnog

prava kao nauĉne discipline i razvijanje liĉne odgovornosti budućih nosilaca

pravosudnih sistema.

Ishod predmeta: Razumevanje suštine svih kriviĉnopravnih instituta iz oblasti meĊunarodnog

kriviĉnogprava i mogućnost njihove adekvatne primjene.

Sadrţaj predmeta:

pojam, predmet, naziv, izvori, pravna priroda, principi,

pojam i elementi meĊunarodnog kriviĉnog prava,

objekt i subjekt meĊunarodnog kriviĉnog djela,

osnovi iskljuĉenja meĊunarodnog kriviĉnog djela,

pojam, elementi i osnovi iskljuĉenja krivice,

stadijumi u izvršenju meĊunarodnog kriviĉnog djela,

pojam, karakteristike i oblici sauĉesništva u izvršenju meĊunarodnog

kriviĉnog djela,

pojam, karakteristike i oblici ispoljavanja pojedinih kriviĉnih djela protiv

ĉovjeĉnosti i meĊunarodnog prava u meĊunarodnom i domaćem kriviĉnom

pravu,

postupak pred meĊunarodnim kriviĉnim sudovima,

meĊunarodna kriviĉnopravna pomoć,

izvršenje stranih sudskih odluka.

Literatura:

V. Đurić, D. Jovašević, Međunarodno krivično pravo, Beograd, 2003.

V. Đurić, D. Jovašević, Međunarodno krivično pravo, posebni dio, Beograd, 2006.

B. Ĉejović, Međunarodno krivično pravo, Beograd, 2006.

Metode izvoĎenja nastave: Predavanja, konsultacije, veţbe, kolokvijumi, seminarski i domaći radovi,

power point prezentacije

Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze poena Završni ispit poena

Aktivnosti u nastavi 10 Pismeni 50

Istraţivaĉki rad Usmeni /

Kolokvijum-i 30

Seminar-i 10

Drugo

Posebna napomena za predmet: Nema

Page 28: KNJIGA PREDMETA prvog ciklusa studija Studijski program: Pravouniverzitetpim.com/wp-content/uploads/2019/07/Knjiga... · 2019-07-25 · UVOD U PRAVO ... Kolokvijum-i 30 Seminar-i

26 | P a g e

Naziv predmeta Godina Status Šifra

predmeta ECTS

Fond časova

(P+V)

Autor.pravo i pravo ind.vlasništva 3. obavezan P-AUT 5 - -

Vrsta i nivo studija: Akademske studije prvog ciklusa studija

Studijski program(i): Pravo

Uslov: -

Cilj predmeta:

Razvijanje nauĉnih saznanja, akademskih vještina i praktiĉnih sposobnosti za

ostvarivanje i zaštitu autorskih prava i prava individualnog vlasništva, u

nacionalnim ali i meĊunarodnim okvirima, kao i ovladavanje metodama,

postupcima i procesima istraţivanja u ovoj specifiĉnoj i dinamiĉnoj pravnoj

materiji.

Ishod predmeta:

Oĉekuje se da savladavanjem programa predmeta student uspešno moţe da: 1.

shvati genezu, strukturu i prirodu autorskog i srodnih prava; 2. Shvati znaĉaj

adekvatne zaštite autorskog i srodnih prava; 3. sazna osnovne principe sticanja,

ostvarivanja i zaštite autorskog i srodnih prava; 4. praktiĉno primenjuje steĉena

znanja iz oblasti autorskog i srodnih prava;

Sadrţaj predmeta:

pojam, razvoj i izvori autorskog prava i prava individualnog vlasništva,

uslovi i postupak zaštite pronalaska,

subjekt zaštite i prava pronalazaĉa,

vrste patenata,

sadrţina prava i ograniĉenja prava na patent,

prestanak prava na patent,

topografija integrisanih kola,

pravna zaštita biljnih sorti,

sadrţina prava i prestanak prava na ţig,

sadrţina prava i prestanak prava na dizajn,

zaštita prava industrijske svojine,

autorsko djelo – vrste i uslovi zaštite,

autor, koautor, nosilac autorskog prava,

moralna prava autora,

autorski ugovori,

prava interpretatora,

zaštita autorskih i srodnih prava.

Literatura:

V. Besarović, Intelektualna svojina, industrijska svojina i autorsko pravo, Pravni

fakultet u Beogradu, Beograd, 2005.

S. Marković, Autorsko pravo i srodna prava, Beograd, 1999.

Metode izvoĎenja nastave: Predavanja, konsultacije, veţbe, kolokvijumi, seminarski i domaći radovi,

power point prezentacije

Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze poena Završni ispit poena

Aktivnosti u nastavi 10 Pismeni 50

Istraţivaĉki rad Usmeni /

Kolokvijum-i 30

Seminar-i 10

Drugo

Posebna napomena za predmet: Nema

Page 29: KNJIGA PREDMETA prvog ciklusa studija Studijski program: Pravouniverzitetpim.com/wp-content/uploads/2019/07/Knjiga... · 2019-07-25 · UVOD U PRAVO ... Kolokvijum-i 30 Seminar-i

27 | P a g e

Naziv predmeta Godina Status Šifra

predmeta ECTS

Fond časova

(P+V)

Praksa III 3. obavezan P-PR3 2 - -

Vrsta i nivo studija: Akademske studije prvog ciklusa studija

Studijski program(i): Pravo

Uslov: -

Cilj predmeta:

Cilj struĉne prakse je da studentu omogući neposredan uvid u pravnu praksu

posjetom i aktivnim sudjelovanjem u radu drţavnih organa, ustanova i privrednih

subjekata (sudovima, tuţilaštvima, organima drţavne uprave i lokalne

samouprave, preduzećima i ustanovama).

Ishod predmeta:

Sadrţaj predmeta:

Upoznavanje sa organizacijom i strukturom institucije, uĉestvovanje u pripremi

postupaka i praćenje postupaka pred drţavnim organima i/ili organima institucije,

uĉestvovanje u pripremi pravnih akata (opštih i pojedinaĉnih), upoznavanje sa

osnovnim opštim aktima institucije, voĊenje dnevnika rada.

Oĉekuje se da nakon struĉne prakse student moţe da:

1. prepoznaje i kritiĉki sagledava pravne probleme;

2. sistematiĉno pristupa rješavanju pravnih problema;

3. ponudi analitiĉke i kritiĉke odgovore i rješenja;

4. primenjuje standarde pravne etike i pravnog profesionalizma;

5. uspostavi profesionalni odnos i adekvatnu komunikaciju u radnoj sredini i širem

okruţenju;

6. koristi pravne resurse i savremenu tehnologiju u svakodnevnom radu.

Obaveze studenta:

Literatura:

Metode izvoĎenja nastave:

Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze poena Završni ispit poena

Aktivnosti u nastavi 10 Pismeni 50

Istraţivaĉki rad Usmeni /

Kolokvijum-i 30

Seminar-i 10

Drugo

Posebna napomena za predmet: Nema

Page 30: KNJIGA PREDMETA prvog ciklusa studija Studijski program: Pravouniverzitetpim.com/wp-content/uploads/2019/07/Knjiga... · 2019-07-25 · UVOD U PRAVO ... Kolokvijum-i 30 Seminar-i

28 | P a g e

Naziv predmeta Godina Status Šifra

predmeta ECTS

Fond časova

(P+V)

GraĎansko procesno pravo 4. obavezan P-GPP 8 4 2

Vrsta i nivo studija: Akademske studije prvog ciklusa studija

Studijski program(i): Pravo

Uslov: -

Cilj predmeta:

Predoĉavanje osnovnih teorijskih stavova, pozitivno-pravnih rešenja i neophodnih

veština o pokretanju, toku i okonĉanju graĊanskih sudskih postupaka, posebno o

formi i sadrţini procesnih radnji stranaka i suda, organizaciji i funkcionisanju

sudova, nadleţnostima, poloţaju, izboru i razrešenju sudija.

Ishod predmeta:

Sticanje visokog nivoa teorijskih saznanja i praktiĉnih veština neophodnih za

pravnike kako bi uspešno uĉestvovali u sudskim postupcima zaštite subjektivnih

graĊanskih prava, odnosno preduzimali procesne radnje u razliĉitim "procesnim

ulogama". Krajnji cilj je da studenti budu osposobljeni za rešavanje konkretnih

sporova primenom graĊansko-pravnih normi (materijalno pravo).

Sadrţaj predmeta:

Predoĉavanje prihvaćenih teorijskih stavova i pozitivno-pravnih rešenja kroz pet

cjelina:

opšti parniĉni postupak,

posebni

parniĉni postupci,

vanparniĉni postupci,

izvršni postupak i

postupak obezbeĊenja, uz jasno distingiranje organizacionog i

funkcionalnog graĊanskog procesnog prava.

Literatura:

D. Palaĉković, Parniĉno procesno pravo, Kragujevac, 2004.,

Poznić, V. Rakić-Vodinelić, GraĊansko procesno pravo, Beograd, 1999. (samo

vanparniĉno procesno pravo);

Metode izvoĎenja nastave:

Predavanja- klasiĉna, praćena video-prezentacijom; seminar-ĉasovi- usmena

izlaganja praćena po ţelji studenata video-prezentacijom; vjeţbe- praktiĉan

rad na pisanju akata, rešavanje konkretnih primera (sluĉajevi) i praksa u

sudu.

Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze poena Završni ispit poena

Aktivnosti u nastavi 10 Pismeni 50

Istraţivaĉki rad Usmeni /

Kolokvijum-i 30

Seminar-i 10

Drugo

Posebna napomena za predmet: Nema

Page 31: KNJIGA PREDMETA prvog ciklusa studija Studijski program: Pravouniverzitetpim.com/wp-content/uploads/2019/07/Knjiga... · 2019-07-25 · UVOD U PRAVO ... Kolokvijum-i 30 Seminar-i

29 | P a g e

Naziv predmeta Godina Status Šifra

predmeta ECTS

Fond časova

(P+V)

Retorika 4. obavezan P-RET 8 4 2

Vrsta i nivo studija: Akademske studije prvog ciklusa studija

Studijski program(i): Pravo

Uslov: -

Cilj predmeta:

U okviru izuĉavanja predmeta student će steći teorijska i praktiĉna saznanja iz

oblasti retorike,tj. u govoru, izraţavanju, komunikaciji i pismenosti.

Na osnovu steĉenog znanja student će biti u mogućnosti da optimalno savlada nivo

retoriĉnosti i pismenosti skladno pravniĉkom obrazovanju i zanimanju.

Ishod predmeta:

Sadrţaj predmeta:

1. Retorika kao nauĉna i praktiĉna disciplina

1.1. Pokušaj definicije

1.2. Geneza retorike

1.3. Kratak osvrt na istoriju retorike

1.4. Retorika i jezik

1.5. Govor

1.6. Oratorska umetnost

1.7. Vjeţbe

2. Karakteristike usmenog javnog govora

3. Pitanje norme usmenog govora

4. Logika usmenog govora

5. Slikovna i emocionalna izraţajnost govora

6. Govorni imidţ oratora

7. Poslovna retorika

8. Pravna retorika

9. Politiĉka retorika

10. Retorika proze

11. Metodika pripreme za javni usmeni nastup

Literatura: - B. Ĉović, Retorika, Banja Luka, 2007.

- V. Radovĉić, Pravni aspekti u učenjima antičke retorike, Zagreb, 2004.

Metode izvoĎenja nastave: Predavanja, konsultacije, veţbe, kolokvijumi, seminarski i domaći radovi,

power point prezentacije

Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze poena Završni ispit poena

Aktivnosti u nastavi 10 Pismeni 50

Istraţivaĉki rad Usmeni /

Kolokvijum-i 30

Seminar-i 10

Drugo

Posebna napomena za predmet: Nema

Page 32: KNJIGA PREDMETA prvog ciklusa studija Studijski program: Pravouniverzitetpim.com/wp-content/uploads/2019/07/Knjiga... · 2019-07-25 · UVOD U PRAVO ... Kolokvijum-i 30 Seminar-i

30 | P a g e

Naziv predmeta Godina Status Šifra

predmeta ECTS

Fond časova

(P+V)

Poslovno pravo 4. obavezan P-POS 7 3 2

Vrsta i nivo studija: Akademske studije prvog ciklusa studija

Studijski program(i): Pravo

Uslov: -

Cilj predmeta:

Cilj kolegija jeste edukacija studenata iz oblasti poslovnog prava, odnosno

upoznavanje sa osnovnim naĉelima i principima ove oblasti, odnosno njenom

praktiĉnom primjenom. Stoga će teoretska nastava biti dopunjavana praktiĉnim

primjerima za svaku nastavnu jedinicu, kako bi se steĉena znanja lakše mogla

primjeniti u praksi.

Ishod predmeta:

Sticanje znanja o osnivanju, upravljanju i poslovanju privrednih subjekata, o

zakljuĉenju i izvršenju privredno-pravnih poslova, obavljanju bankarskih poslova,

izdavanju i dejstvu hartija od vrednosti.

Sadrţaj predmeta:

- Pojam i predmet poslovnog prava,

- Izvori poslovnog prava

- Pravni instituti od znaĉaja za poslovno pravo

- Mjesto poslovnog prava u pravnom sistemu

- Upis u sudski registar

- Privredno društvo kao pravno lice

- Statusne promjene i promjena oblika privrednih društava

- Prestanak privrednih društava, Steĉaj i likvidacija

- Ortaĉko društvo i komanditno društvo

- Društva kapitala (Društvo sa ograniĉenom odgovornošću, Akcionarsko

društvo)

- Simultano i sukcesivno osnivanje

- Pojam i vrste ugovora, Zakljuĉivanje ugovora, Sredstva za obezbjeĊenje

izvršenja ugovora

- Promjene ugovora, promjena ugovornih strana

- Raskid ugovora, Ispunjenje ugovora

- Ugovor o prodaji, Ugovor o kontroli rada i usluga, Ugovor o graĊenju,

Turistiĉki ugovor, Ugovor o osiguranju, Ugovor o licenci, Ostali ugovori

robnog prometa

Literatura:

- S. Kostadinović, M. Raĉić, G. Ljubojević, Poslovno pravo, Futura, Novi Sad,

2004.

- M. Velimirović, Privredno pravo, S. Sarajevo, 2001.

- Zakon o privrednim društvima ( Sl. glasnik RS broj 127/08)

Metode izvoĎenja nastave: Predavanja, konsultacije, veţbe, kolokvijumi, seminarski i domaći radovi,

power point prezentacije

Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze poena Završni ispit poena

Aktivnosti u nastavi 10 Pismeni 50

Istraţivaĉki rad Usmeni /

Kolokvijum-i 30

Seminar-i 10

Drugo

Posebna napomena za predmet: Nema

Page 33: KNJIGA PREDMETA prvog ciklusa studija Studijski program: Pravouniverzitetpim.com/wp-content/uploads/2019/07/Knjiga... · 2019-07-25 · UVOD U PRAVO ... Kolokvijum-i 30 Seminar-i

31 | P a g e

Naziv predmeta Godina Status Šifra

predmeta ECTS

Fond časova

(P+V)

Menadţment javne uprave 4. obavezan P-MJU 6 2 2

Vrsta i nivo studija: Akademske studije prvog ciklusa studija

Studijski program(i): Pravo

Uslov: -

Cilj predmeta:

Cilj predmeta je da pruţi najnovija znanja iz menadţmenta javne uprave,

savremene upravljaĉke discipline neophodne za efikasno funkcionisanje i razvoj

privrednih preduzeća, društvenih organizacija i drţave u cjelini. Posebno da se

pruţe znanja potrebna za primjenu metoda i tehnika menadţmenta u javnoj upravi,

kako bi se njeno djelovanje uĉinilo efikasnijim.

Ishod predmeta:

Sadrţaj predmeta:

Uvod u menadţment

Menadţment procesi

Funkcionalne oblasti menadţmenta

Menadţer

Liderstvo

Project management

Strateški menadţment

Upravljanje promenama

Javni menadţment

Principi javnog menadţmenta

Podprocesi menadţmenta u javnoj upravi

Menadţedr u javnoj upravi

Organizacione promene

Reorganizacija

Obaveze studenta:

Literatura:

P. Jovanović, Menadžment – Teorija i praksa, Grafoslog, Beograd, 2001.

D. A Wren, J.R Dan Voich., Menadžment – proces, struktura i ponašanje,

Grmeĉ, Beograd, 1994.

Metode izvoĎenja nastave: Predavanja, konsultacije, veţbe, kolokvijumi, seminarski i domaći radovi,

power point prezentacije

Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze poena Završni ispit poena

Aktivnosti u nastavi 10 Pismeni 50

Istraţivaĉki rad Usmeni /

Kolokvijum-i 30

Seminar-i 10

Drugo

Posebna napomena za predmet: Nema

Page 34: KNJIGA PREDMETA prvog ciklusa studija Studijski program: Pravouniverzitetpim.com/wp-content/uploads/2019/07/Knjiga... · 2019-07-25 · UVOD U PRAVO ... Kolokvijum-i 30 Seminar-i

32 | P a g e

Naziv predmeta Godina Status Šifra

predmeta ECTS

Fond časova

(P+V)

Praksa IV 4. obavezan P-PR4 2 - 2

Vrsta i nivo studija: Akademske studije prvog ciklusa studija

Studijski program(i): Pravo

Uslov: -

Cilj predmeta:

Cilj struĉne prakse je da studentu omogući neposredan uvid u pravnu praksu

posjetom i aktivnim sudjelovanjem u radu drţavnih organa, ustanova i privrednih

subjekata (sudovima, tuţilaštvima, organima drţavne uprave i lokalne

samouprave, preduzećima i ustanovama).

Ishod predmeta:

Sadrţaj predmeta:

Upoznavanje sa organizacijom i strukturom institucije, uĉestvovanje u pripremi

postupaka i praćenje postupaka pred drţavnim organima i/ili organima institucije,

uĉestvovanje u pripremi pravnih akata (opštih i pojedinaĉnih), upoznavanje sa

osnovnim opštim aktima institucije, voĊenje dnevnika rada.

Oĉekuje se da nakon struĉne prakse student moţe da:

1. prepoznaje i kritiĉki sagledava pravne probleme;

2. sistematiĉno pristupa rješavanju pravnih problema;

3. ponudi analitiĉke i kritiĉke odgovore i rješenja;

4. primenjuje standarde pravne etike i pravnog profesionalizma;

5. uspostavi profesionalni odnos i adekvatnu komunikaciju u radnoj sredini i širem

okruţenju;

6. koristi pravne resurse i savremenu tehnologiju u svakodnevnom radu.

Obaveze studenta:

Literatura:

Metode izvoĎenja nastave:

Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze poena Završni ispit poena

Aktivnosti u nastavi 10 Pismeni 50

Istraţivaĉki rad Usmeni /

Kolokvijum-i 30

Seminar-i 10

Drugo

Posebna napomena za predmet: ocjena se izraţava opisno.

Page 35: KNJIGA PREDMETA prvog ciklusa studija Studijski program: Pravouniverzitetpim.com/wp-content/uploads/2019/07/Knjiga... · 2019-07-25 · UVOD U PRAVO ... Kolokvijum-i 30 Seminar-i

33 | P a g e

Naziv predmeta Godina Status Šifra

predmeta ECTS

Fond časova

(P+V)

MeĎun.ekonomsko pravo I 4. obavezan P-ME1 8 - -

Vrsta i nivo studija: Akademske studije prvog ciklusa studija

Studijski program(i): Pravo

Uslov: -

Cilj predmeta:

Cilj meĊunarodnog ekonomskog prava je izuĉavanje pravnih pravila kojima se

ureĊuju meĊunarodni ekonomski odnosi. Skup tih pravila posmatra se kroz

jedinstvenu meĊuzavisnost domaćih i meĊunarodnih normi.

Ishod predmeta:

Zadatak predmeta je da, kao nauĉno nastavna disciplina pruţi neophodna znanja o

pravnim karakteristikama meĊunarodnih ekonomskih odnosa , zasnivanju i

ureĊivanju neposrednih poslovnih odnosa privrednih subjekata u vezi sa

meĊunarodnim prometom robe, usluga i novca.

Sadrţaj predmeta:

Pojam MeĊunarodnog trgovinskog prava, MeĊunarodni ekonomski odnosi (MEO),

Etape razvoja meĊunarodnih ekonomskih odnosa od znaĉaja za MTP, MEO

Opšte napomene, Odnos sa drugim granama prava, Odnos prema domaćem

zakonodavstvu, Odnos sa MeĊunarodnim ekonomskim pravom (MEP), izvori

meĊunarodnog trgovinskog (ekonomskog) prava,

Opšta naĉela meĊunarodnih trgovinskih odnosa, Naĉelo slobode trgovine,

Preferencijalni (blagonakloni) poloţaj, Nejednaĉenje i naĉelo praviĉnog tretmana ,

Naĉelo slobode transfera novca i novĉanih vrednosti, Sloboda transfera kapitala u

Evropskoj monetarnoj uniji, Nepostojanje univerzalnog sistema plaćanja, Naĉelo

slobode saobraćaja (komunikacija), Naĉelo slobode plovidbe vodenim putevima,

Sloboda suvozemnih komunikacija, Sloboda vazdušne plovidbe, Sloboda

iskorišćavanja elektronskih sredstava veze i E-commerce, Naĉela MTP u

meĊunarodnim trgovinskim ugovorima, Naĉelo (sistem) najpovlašćenije nacije,

Tipovi klauzula najpovlašćenije nacije, Jednostrane, dvostrane i multilateralne

klauzule najvećeg povlaštenja, Bezuslovne i uslovne klauzule najvećeg

povlašćenja, Sadašnjs (pro futuro) i buduće (de praeterio) klauzule, Pozitivne i

negativne klauzule, Ograniĉenja i izuzeci od najvećeg povlašć.enja, Ograniĉenja

od klauzule najvećeg povlašćenja, Izuzeci od klauzule najpovlašćenije nacije,

Nacionalni tretman, Minimalni sistem, Naĉelo reciprociteta (uzajamnosti),

Preferencijalni tretman, Sistem otvorenih vrata.

Literatura: R. Ćurović, A. Ćirić, Međunarodno trgovinsko pravo, opšti dio, Niš, 2005.

R. Ćurović, A. Ćirić, Međunarodno trgovinsko pravo, poseban dio, Niš, 2005.

Metode izvoĎenja nastave: Predavanja, konsultacije, veţbe, kolokvijumi, seminarski i domaći radovi,

power point prezentacije

Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze poena Završni ispit poena

Aktivnosti u nastavi 10 Pismeni 50

Istraţivaĉki rad Usmeni /

Kolokvijum-i 30

Seminar-i 10

Drugo

Posebna napomena za predmet: Nema

Page 36: KNJIGA PREDMETA prvog ciklusa studija Studijski program: Pravouniverzitetpim.com/wp-content/uploads/2019/07/Knjiga... · 2019-07-25 · UVOD U PRAVO ... Kolokvijum-i 30 Seminar-i

34 | P a g e

Naziv predmeta Godina Status Šifra

predmeta ECTS

Fond časova

(P+V)

Arbitraţno pravo 4. obavezan P-ARB 7 - -

Vrsta i nivo studija: Akademske studije prvog ciklusa studija

Studijski program(i): Pravo

Uslov: -

Cilj predmeta:

Sticanje znanja o osnovnim pojmovima arbitraţnog prava, da razumiju smisao,

cilj, ulogu i znaĉaj arbitraţnog postupka, njegova osnovna naĉela, standarde i

postulate, da se upoznaju sa alternativnim metodama pravne zaštite graĊanskih

subjektivnih prava, sa arbitraţnim pojmovima i institutima, sa sadrţinom i tokom

arbitraţnog postupka, kao i da steknu znanja i savladaju vještine neophodne za

tumaĉenje i praktiĉnu primjenu arbitraţnih pravila.

Ishod predmeta:

Sadrţaj predmeta:

Teorijska nastava:

- pregled metoda za rješavanje sporova, pregovaranje i posredovanje kao

alternativni naĉini rješavanja sporova,

- arbitraţa kao metod,

- arbitraţni sud, sastav i konstituisanje arbitraţnog suda,

- arbitrabilnost

- arbitraţni sporazum, arbitraţni postupak,

- okonĉanje arbitraţnog postupka, arbitraţna odluka,

- sudska kontrola arbitraţnih odluka,

- priznanje i izvršenje stranih arbitraţnih odluka.

Praktiĉna nastava:

- pregovaranje- pozicije / interesi,

- pregovaraĉke vještine,

- posredniĉke vještine,

- odgovor na tuţbu, protivtuţba,

- upravljanje arbitraţnim postupkom,

- rasprava u arbitraţnom postupku, okonĉanje arbitraţnog postupka,

- postupak priznanja i izvršenja strane arbitraţne odluke.

Obaveze studenta:

Literatura: G. Stanković, B. Starović, R. Keĉa, N. Petrušić, Arbitražno procesno pravo, Niš,

2005.

Metode izvoĎenja nastave: Predavanja, konsultacije, veţbe, kolokvijumi, seminarski i domaći radovi,

power point prezentacije

Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze poena Završni ispit poena

Aktivnosti u nastavi 10 Pismeni 50

Istraţivaĉki rad Usmeni /

Kolokvijum-i 30

Seminar-i 10

Drugo

Posebna napomena za predmet: Nema

Page 37: KNJIGA PREDMETA prvog ciklusa studija Studijski program: Pravouniverzitetpim.com/wp-content/uploads/2019/07/Knjiga... · 2019-07-25 · UVOD U PRAVO ... Kolokvijum-i 30 Seminar-i

35 | P a g e

Naziv predmeta Godina Status Šifra

predmeta ECTS

Fond časova

(P+V)

Javne finansije i finansijsko pravo 4. obavezan P-FIN 7 - -

Vrsta i nivo studija: Akademske studije prvog ciklusa studija

Studijski program(i): Pravo

Uslov: -

Cilj predmeta:

Sticanje znanja o funkcionisanju i dijelovima finansijskog trţišta, o znaĉaju i

vrstama finansijskih institucija i njihove uloge u povezivanju štednje i investicija

izmeĊu suficitnih i deficitnih privrednih subjekata na nacionalnom i

meĊunarodnom planu, s posebnim osvrtom na finansijsko pravo.

Ishod predmeta:

Sadrţaj predmeta:

Pojam i vrste javnih prihoda

Pojam i dezintegracija finansijskog prava

Poreskopravni princip zakonitosti poreza

Vrste poreza

OECD klasifikacija poreza i GFS klasifikacija javnih prihoda

Poreski poverioci

Pojam i vrste poreskih duţnika

Pojam, predmet, sadrţina i karakteristike poreskog imovinskog odnosa

Nastanak poreske obaveze

ObezbeĊenje poreske obaveze: pojam i vrste

Pojam, vrste, karakteristike, nastanak i prestanak poreskog upravnog odnosa

UtvrĊivanje poreza

Prava poreskih obveznika

Poreskopolitiĉke osnove izbora izmeĊu proporcionalnih i progresivnih poreskih

stopa

Poreske olakšice

Pojam dvostrukog oporezivanja i fenomeni sliĉni dvostrukom oporezivanju

Godišnji porez na dohodak graĊana

Klasiĉni sistem poreza na dobit korporacija i sistemi poreske integracije

Poreske olakšice u sistemu poreza na dobit preduzeća, Poresko konsolidovanje

Literatura:

D. Popović, Poresko pravo, Pravni fakultet i Sluţbeni glasnik, Beograd 2008.

Gordana Ilić-Popov, Poresko pravo Evropske unije, Sluţbeni glasnik, Beograd

2004.

Metode izvoĎenja nastave: Predavanja, konsultacije, veţbe, kolokvijumi, seminarski i domaći radovi,

power point prezentacije

Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze poena Završni ispit poena

Aktivnosti u nastavi 10 Pismeni 50

Istraţivaĉki rad Usmeni /

Kolokvijum-i 30

Seminar-i 10

Drugo

Posebna napomena za predmet: Nema

Page 38: KNJIGA PREDMETA prvog ciklusa studija Studijski program: Pravouniverzitetpim.com/wp-content/uploads/2019/07/Knjiga... · 2019-07-25 · UVOD U PRAVO ... Kolokvijum-i 30 Seminar-i

36 | P a g e

Naziv predmeta Godina Status Šifra

predmeta ECTS

Fond časova

(P+V)

MeĎunarodno privatno pravo 4. obavezan P-MPP 7 - -

Vrsta i nivo studija: Akademske studije prvog ciklusa studija

Studijski program(i): Pravo

Uslov: -

Cilj predmeta:

- Usvajanje opštih i novih znanja o MeĊunarodnom privatnom pravu.

- Sticanje praktiĉnih znanja iz tog podruĉja.

- Razvijanje samostalnosti i kritiĉkog razmišljanja.

Ishod predmeta:

Sadrţaj predmeta:

OPŠTI DIO

principi, ustanove i specifiĉnosti meĊunarodnih privatnopravnih odnosa,

naĉini odreĊivanja mjerodavnog prava za ove odnose,

privatna prava koja uţivaju stranci,

sukob jurisdikcija u meĊunarodnom privatnom pravu.

POSEBNI DIO

bavi se pitanjima sukoba zakona u domaćem i uporednom meĊunarodnom

privatnom planu.

Literatura:

M. Ţivković, M. Stanivuković, Međunarodno privatno pravo, opšti dio, Beograd,

2006.

T. Varadi, B. Bordaš, Međunarodno privatno pravo, Novi Sad, 2005.s

Metode izvoĎenja nastave: Predavanja, konsultacije, veţbe, kolokvijumi, seminarski i domaći radovi,

power point prezentacije

Ocjenjivanje (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze poena Završni ispit poena

Aktivnosti u nastavi 10 Pismeni 50

Istraţivaĉki rad Usmeni /

Kolokvijum-i 30

Seminar-i 10

Drugo

Posebna napomena za predmet: Nema