of 23 /23
UNIVERZITET ZA POSLOVNI INŽENJERING I MENADŽMENT BANJA LUKA EKONOMSKI FAKULTET Despota Stefana Lazarevića bb Banja Luka KNJIGA PREDMETA II CIKLUSA STUDIJA EKONOMSKOG FAKULTETA Studijski program: Ekonomska diplomatija

KNJIGA PREDMETA II CIKLUSA STUDIJA EKONOMSKOG …

  • Upload
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of KNJIGA PREDMETA II CIKLUSA STUDIJA EKONOMSKOG …

Page 1: KNJIGA PREDMETA II CIKLUSA STUDIJA EKONOMSKOG …

UNIVERZITET ZA POSLOVNI INŽENJERING I MENADŽMENT BANJA LUKA

EKONOMSKI FAKULTET Despota Stefana Lazarevića bb Banja Luka

KNJIGA PREDMETA II CIKLUSA STUDIJA

EKONOMSKOG FAKULTETA

Studijski program: Ekonomska diplomatija

Page 2: KNJIGA PREDMETA II CIKLUSA STUDIJA EKONOMSKOG …

SADRŽAJ

1. O STUDIJSKOM PROGRAMU .............................................................................. 1

2. CILJEVI STUDIJSKOG PROGRAMA .................................................................. 1

3. ISHODI PROCESA UČENJA ................................................................................. 2

4. DUŽINA TRAJANJA STUDIJA ............................................................................. 2

5. AKADEMSKO ZVANJE KOJE SE STIČE ZAVRŠETKOM STUDIJA.............. 2

6. USLOVI UPISA NA STUDIJ ................................................................................... 2

7. NAČIN IZVOĐENJA STUDIJA .............................................................................. 3

8. STRUKTURA STUDIJSKOG PROGRAMA ......................................................... 3

9. LISTA PREDMETA ................................................................................................. 4

PREDMETI

a. OBAVEZNI PREDMETI ......................................................................................... 5

MEĐUNARODNA TRGOVINA I TRGOVINSKA POLITIKA ....................................... 5

KORPORATIVNA DIPLOMATIJA .................................................................................. 6

b. IZBORNI PREDMETI STUDIJSKOG PROGRAMA ........................................... 7

RAZVIJENI EKONOMSKI SISTEMI ............................................................................... 7

MEĐUNARODNE FINANSIJE .......................................................................................... 8

TRGOVINSKI BLOKOVI EKONOMSKIH INTEGRACIJA .......................................... 9

BRENDIRANjE KORPORACIJE .................................................................................... 10

MEĐUNARODNA TRGOVINSKA ARBITRAŽA .......................................................... 11

c. OSTALI IZBORNI PREDMETI ........................................................................... 13

METODOLOGIJA NIR..................................................................................................... 13

RESTRUKTURIRANJE PREDUZEĆA ........................................................................... 14

VIRTUELNA EKONOMIJA ............................................................................................. 15

KRIZNI MENADžMENT .................................................................................................. 16

MENADžERSKE SIMULACIONE IGRE ........................................................................ 17

KLASTERI I KONKURENTNOST .................................................................................. 18

POSLOVNO PREGOVARANJE ...................................................................................... 19

KOMPENZACIONI MENADžMENT .............................................................................. 20

Page 3: KNJIGA PREDMETA II CIKLUSA STUDIJA EKONOMSKOG …

1

1. O STUDIJSKOM PROGRAMU

Studijski program Ekonomska diplomatija drugog ciklusa studija Ekonomskog fakulteta

Univerziteta PIM, razvijen je i predložen u skladu s Pravilnikom o izradi, predlaganju i

usvajanju studijskih programa.

Svrha studijskog programa je obrazovanje studenata za profesiju magistra ekonomije iz

područja ekonomske diplomatije.

Pojmom ekonomska diplomatija označavaju se diplomatske aktivnosti usmjerene ka

unapređenju i zaštiti ekonomskih interesa zemlje. U geopolitičkom poretku, dominacije jedne

supersile i uslovima novog ubrzanja procesa globalizacije, sigurnosna pitanja koja su bila

dominantna u periodu konfrontacije blokova ustupaju mjesto ekonomskim pitanjima, što i

određuje jaku orijentaciju spoljne politike većine zemalja u ovom pravcu.

Studijski program Ekonomska diplomatija na drugom ciklusu akademskih studija

doprinosi razvoju efikasnog koncepta ekonomske diplomatije u Bosni i Hercegovini. Razlike u

veličini i ekonomskoj snazi zemalja, različitost političkih i ekonomskih sistema, različite

karakteristike i sistemi regulacije tržišta, uticaće na to da zemlje razvijaju i različite koncepte

ekonomske diplomatije, što nameće različite zahtjeve i na obrazovanje budućih pregovarača i

predstavnika korporacija i ekonomije jedne države.

Studijski program Ekonomska diplomatija na drugom ciklusu studija koncipiran je na

savremenim osnovama i usklađen sa programima brojnih renomiranih visokoškolskih ustanova

iz okruženja i evropskog obrazovnog prostora.

S obzirom da je program kompatibilan sa programima domaćih i inostranih

visokoškolskih ustanova, moguća je horizontalna i vertikalna prohodnost studenata. To znači

da studenti mogu prelaziti na drugi ciklus studija bilo gdje u zemlji i okruženju (horizontalna),

a vertikalna prohodnost znači da se mogu upisati na doktorske studije u zemlji ili inostranstvu.

2. CILJEVI STUDIJSKOG PROGRAMA

Cilj studijskog programa je postizanje kompetencija i akademskih vještina iz oblasti

poslovne ekonomije u domenu ekonomske diplomatije. One uključuju razvoj kreativnih

sposobnosti, razmatranja problema i sposobnost kritičkog mišljenja, unapređenje sposobnosti

za timski rad i ovladavanje specifičnim praktičnim vještinama potrebnim za obavljanje ove

profesije. Cilj studijskog programa je edukacija stručnjaka koji će posjedovati dovoljno

produbljenog znanja iz poslovne ekonomije primijenjenog na oblast ekonomske diplomatije.

Poseban akcenat stavljen je na oblikovanje izlaznog profila stručnjaka, magistara

ekonomije iz oblasti ekonomske diplomatije koji će voditi domaće velike korporacije ili

predstavljati svoju zemlju u inostranstvu. Domaće kompanije mogu gubiti veliki dio novca, jer

investicije dolaze u pitanje zbog toga što menadžer ne razumije ili je propustio da se upozna sa

latentnom političkom opozicijom koja je ključna za realizaciju investicije ili izvoz vlastitih

proizvoda, a zemlja može da gubi velike svote novca na međunarodnom tržištu, jer njeni

trgovački pregovarači ne razumiju potrebu da se neki politički konflikt treba riješiti u

međusobnim pregovorima. Razvoj koncepta ekonomske diplomatije i pokretanje procesa

implementacije ovog koncepta djeluje kao najprimjereniji pristup uspješnog vođenja spoljne

politike u uslovima kada je neophodno stalno tražiti kvalitetne strane investitore i nova tržišta

za domaće proizvode, jer se time obezbjeđuje smanjivanje nezaposlenosti i ekonomski razvoj

vlastite zemlje.

Page 4: KNJIGA PREDMETA II CIKLUSA STUDIJA EKONOMSKOG …

2

Jedan od posebnih ciljeva, koji je u skladu sa ciljevima obrazovanja stručnjaka je

razvijanje svijesti kod studenata za potrebom permanentnog obrazovanja što daje doprinos

razvoju društva u cjelini.

Nastavne discipline ovog programa omogućavaju ne samo produbljivanje, već i širenje

znanja uvođenjem takvih disciplina koje nije bilo cjelishodno izučavati na prethodnom nivou

obrazovanja pošto se traže ozbiljna predznanja.

Obrazovanjem na ovom nivou želimo implicitno istaći i uvjeriti studente da smo duboko

zagazili u eru znanja koja podrazumijeva promjenu konteksta i paradigme poslovanja, i u

krajnjoj instanci i promjenu osnove za stvaranje i očuvanje finansijske stabilnosti i

konkurentnosti organizacije.

3. ISHODI PROCESA UČENJA

Studenti koji završe drugi ciklus akademskih studija studijskog programa Ekonomska

diplomatija su kompetentni da rješavaju realne probleme u praksi, kao i da nastave školovanje

na trećem ciklusu studija.

Kompetencije uključuju, prije svega, sposobnost bavljenja lobiranjem, pregovaranjem i

aktivnim učestvovanjem u integracionim procesima tranzicionih ekonomija.

Osim toga, završetkom ovog studijskog programa studenti su osposobljeni za preuzimanje

aktivne uloge u radu međunarodnih institucija, s aspekta arbitraže, trgovine i finansija.

Pored toga, kompetentnost magistara ekonomije, usmjerenje ekonomska diplomatija ogleda se

i u njihovoj mogućnosti praćenja novih tendencija u toj oblasti, odnosno stručne literature na

maternjem i stranim jezicima.

4. DUŽINA TRAJANJA STUDIJA

Akademski studij drugog ciklusa studijskog programa Ekonomska diplomatija traje

jednu akademsku godinu (dva semestra) i vrednovan je sa 60 ECTS bodova.

5. AKADEMSKO ZVANJE KOJE SE STIČE ZAVRŠETKOM STUDIJA

Master ekonomije – 300 ECTS bodova

6. USLOVI UPISA NA STUDIJ

Na akademske studije drugog ciklusa na studijskom programu Ekonomska diplomatija

Ekonomskog fakulteta Univerziteta za poslovni inženjering i menadžment mogu se upisati

kandidati koji su završili osnovne akademske studije u trajanju od osam semestara i imaju 240

ECTS bodova, Ekonomskog fakulteta Univerzieta za poslovni inženjering i menadžement

Banja Luka, kao i oni koji imaju završene odgovarajuće akademske studije na drugim

univerzitetima iz Bosne i Hercegovine ili inostranstva i ostvarenih 240 ECTS bodova.

Page 5: KNJIGA PREDMETA II CIKLUSA STUDIJA EKONOMSKOG …

3

7. NAČIN IZVOĐENJA STUDIJA

Svi predmeti u datom studijskom programu čine užu disciplinu na kojoj se zasniva studijski

program Ekonomske diplomatije.

Ukupan broj ECTS bodova za dva semestra iznosi 60.

Završni rad je samostalni istraživački rad studenta i predstavlja završni ispit za sticanje

zvanja master ekonomije. Tema za izradu magistarskog rada bira se iz jednog od predmeta koje

je student slušao na studiju i prijavljuje se nakon položenih ispita predviđenih planom i

programom studija.

Način izbora teme i odbrane završnog rada reguliše se posebnim Pravilnikom, a u skladu sa

Zakonom o visokom obrazovanju.

8. STRUKTURA STUDIJSKOG PROGRAMA

Studijski program Ekonomska diplomatija drugog ciklusa akademskih studija

Ekonomskog fakulteta Univerziteta PIM organizuje se u jednogodišnjem trajanju (2 semestra)

i vrednuje sa 60 ECTS. Ovaj program je namijenjen studentima koji imaju završen

četvorogodišnji studij prvog ciklusa akademskih studija (240 ECTS).

Studijski program se sastoji od 7 predmeta i obaveznog završnog rada. Pomenute

predmete čine obavezni predmeti i dvije vrste izbornih predmeta. Izborni predmeti su

klasifikovani u dvije grupe: izborne predmete studijskog programa i ostale izborne predmete.

Student oblikuje svoj akademski profil putem obiju grupa izbornih predmeta, s tim što

iz grupe izbornih predmeta studijskog programa bira tri predmeta, a iz ostalih izbornih grupa

dva predmeta. Izborni predmeti koji spadaju u grupu ostalih izbornih predmeta na raspolaganju

su studentima drugog ciklusa studija studijskih programa Menadžment, Finansije i bankarstvo,

Marketing i Ekonomska diplomatija. Grupu izbornih predmeta studijskog programa čini pet

predmeta, od kojih studenti biraju tri, a grupu ostalih izbornih predmeta čini osam predmeta od

kojih studenti biraju dva.

U toku trajanja predavanja student može da definiše temu za master rad. Rad na

seminarskim i projektnim zadacima u okviru obaveznih i izbornih predmeta u oba semestra,

omogućava studentima da putem praktičnog rada i istraživanja izvrše primjenu naučnih metoda

i postupaka na konkretne probleme iz prakse, na osnovu čega vrše povezivanje znanja iz

različitih oblasti studija i konačno razrađenu tematiku oblikuju u završnom radu.

Nastava na drugom ciklusu studija studijskog programa Ekonomska diplomatija

interaktivnog je karaktera. Osmišljena je kao rad u oblikovanim malim grupama koje su dalje

podijeljene na istraživačke timove, čime se podstiče kreativnosti studenata i primjena stečenih

znanja. Kvalitet nastavnog procesa obezbjeđuje se kroz primjenu principa podučavanje – učenje

– samostalno učenje kroz:

Podučavanje: predavanja;

Učenje: izvođenje praktičnih vježbi po principu studije slučaja (engl. case study), izrada

i prezentacija eseja koji su osnova za organizaciju debatnih krugova, rješavanje

konkretnih slučajeva u okviru vježbu u timskom okruženju (stalni timovi sa svojim

vođom, zastupnikom (prezenterom) i sekretarom);

Samostalno učenje: priprema samostalnih seminarskih radova i priprema kolokvijuma.

Po završetku drugog ciklusa studija studijskog programa Ekonomska diplomatija, student

stiče akademsko zvanje master ekonomije.

Page 6: KNJIGA PREDMETA II CIKLUSA STUDIJA EKONOMSKOG …

4

Kurikulum studijskog programa sadrži listu obaveznih i izbornih predmeta, uz koju su

dati podaci o predviđenom sedmičnom broju časova za pojedine aktivnosti, bodovnoj

vrijednosti svakog predmeta i bodovnoj vrijednosti završnog rada.

Nakon liste prikazan je silabus svakog predmeta koji sadrži: okvirni sadržaj predmeta, ciljeve i

ishod učenja, način rada na predmetu, listu obavezne i dopunske literature, kao i način

ocjenjivanja pojedinih aktivnosti na predmetu.

9. LISTA PREDMETA

r.b. šifra Predmet vrsta 1.

semestar 2.

semestar ECTS P V P V

1 E-MTP

Međunarodna trgovina i

trgovinska politika O 2 2 6

2 E-KOD Korporativna diplomatija O 2 2 6

3 Izborni predmet smjera IS 2 2 6

4 Izborni predmet smjera IS 2 2 6

5 Izborni predmet smjera IS 2 2 5

6 Ostali izborni predmeti IO 2 2 6

7 Ostali izborni predmeti IO 2 2 5

E-

MAST Završni - master rad O 16 20

UKUPNO časova sedmično/ECTS 20 24 60

Legenda: O - obavezan predmet; IS - izborni predmet studijskog programa, IO - ostali

izborni predmeti

r.b. šifra

Izborni predmet studijskog programa Ekonomska diplomatija:

1 E-RES

Razvijeni ekonomski

sistemi 2 E-MĐF Međunarodne finansije

3 E-BLO

Trgovinski blokovi

ekonomskih integracija 4 E-BRK Brendiranje korporacije

5 E-MTA

Međunarodna trgovinska

arbitraža

r.b. šifra Ostali izborni predmeti: 1 E-NIR Metodologija NIR

2 E-RES

Restrukturiranje

preduzeća 3 E-VIR Virtualna ekonomija 4 E-KRZ Krizni menadžment

Page 7: KNJIGA PREDMETA II CIKLUSA STUDIJA EKONOMSKOG …

5

5 E-SIM

Menadžerske simulacione

igre 6 E-KLS Klasteri i konkurentnost 7 E-PPR Poslovno pregovaranje

8 E-KOM

Kompenzacioni

menadžment

a. OBAVEZNI PREDMETI

MEĐUNARODNA TRGOVINA I TRGOVINSKA POLITIKA

Naziv predmeta MEĐUNARODNA TRGOVINA I TRGOVINSKA POLITIKA

Skraćeni naziv Status Semestar ECTS Fond časova

(P+A+L) E-MTP obavezan 1. 6 2 2

Šifra predmeta E-MTP Vrsta i nivo studija, studijski program: Akademske studije prvog ciklusa studija; Studijski program ekonomske nauke Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova prijavljivanja i slušanja predmeta. Ciljevi izučavanja predmeta: Cilj je da studenti na bazi stečenih znanja sa osnovnih studija istraže trgovinske aspekte međunarodnih ekonomskih odnosa. Međunarodna trgovina i trgovinska politika izučavaju se s aspekta savremenih teorija međunarodne trgovine koje su osnov, ali i posljedica realnih međunarodnih trgovinskih tokova. Cilj je da studenti spoznaju pojmove vezane za međunarodnu trgovinsku praksu i pojmove iz međunarodne trgovinske politike, uz obnavljanje pojmova teorije međunarodne trgovine kako bi bili spremni za samostalno proučavanje kako trgovinskih aspekata u spoljnotrgovinskom poslovanju, tako i finansijskih aspekata međunarodne ekonomije. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Metod nastave i savladavanje gradiva: Nastava se izvodi u obliku predavanja i vježbi na računaru. Učenje, testovi, domaći radovi, seminarski rad i konsultacije. Sadržaj predmeta po sedmicama:

1. Uvod u teoriju i trgovinsku politiku međunarodne trgovine, pojam međunarodne trgovine 2. Razvoj međunarodne trgovine 3. Subjekti međunarodne trgovine 4. Teorije međunarodne trgovine

5. Liberalizam i protekcionizam u međunarodnoj trgovini, konkurentnost u teorijama međunarodne trgovine

6. Uticaj međunarodne trgovine na privredni rast i razvoj 7. Međunarodno poslovanje 8. Međunarodne tržišne institucije 9. Prvi test

10. Efekti odnosa razmjene na konkurentnost nacionalnih privreda (razvijene i manje razvijene zemlje)

11. Efekti instrumenata trgovinske politike (carine, necarinske barijere) i posebna analiza efekata savremenih protekcionističkih barijera

12. Spoljnotrgovinska politika 13. Međunarodna trgovina kao faktor globalizacije

14. Međunarodna trgovinska pravila i institucije regulisanja (međunarodne organizacije i međunarodne trgovinske komore)

15. Multilateralno regulisanje međunarodne trgovine 16. Bosna i Hercegovina u međunarodnoj trgovini 17. Drugi test

Page 8: KNJIGA PREDMETA II CIKLUSA STUDIJA EKONOMSKOG …

6

Opterećenje studenta po predmetu: Nedjeljno: U semestru:

Kreditni koeficijent Ukupno opterećenje za predmet: 6/30=0,2 6 kredita x 30 sati/kreditu=180 sati

Nedjeljno opterećenje: Aktivna nastava: 4 x15= 60 sati predavanja i vježbi, = 0,2 x 40 sati Kontinualna provjera znanja: 10 sati

= 8 sati Završna provjera znanja: 5 sati Samostalan rad: učenje, seminarski, konsultacije 90 sati Obaveze studenta: Studenti su obavezni da: pohađaju nastavu, urade domaće radove, seminarski rad i testove, da rade kolokvije i posjećuju konsultacije. Literatura: Segetlija,Z., Knego, N., Knežević, B., Dunković, D. (2011). Ekonomika trgovine. Novi informatory. Zagreb.; Krugman, P., Obstfeld, M. (2009). Međunarodna ekonomija, teorija i politika. Beograd: Data status.; Salvatore, D. (2009). Međunarodna ekonomija. Beograd: Centar za izdavačku delatnost.; Čenić-Jotanović, G. (2010). Međunarodna ekonomija. Laktaši: Grafomark. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Redovno prisustvo nastavi donosi do 10 bodova, kolokvijumi, testovi donose do 30 bodova (2x15), domaći radovi i seminarski rad donosi do 10 bodova, završni ispit donosi do 50 bodova. Prolazna ocjena se dobije ako se sakupi 55 ili više bodova. Posebna napomena za predmet: Nema

KORPORATIVNA DIPLOMATIJA

Naziv predmeta KORPORATIVNA DIPLOMATIJA

Skraćeni naziv Status Semestar ECTS Fond časova

(P+A+L) E-KOD obavezan 1. 6 2 2

Šifra predmeta E-KOD Vrsta i nivo studija, studijski program: Akademske studije prvog ciklusa studija; Studijski program ekonomske nauke Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova prijavljivanja i slušanja predmeta. Ciljevi izučavanja predmeta: Predmet ima za cilj da studentima pruži znanja o uticaju i značaju globalnih korporacija na međunarodne poslovne aktivnosti. Sticanje znanja o ulozi spoljne politike i njenom doprinosu povećanju blagostanja građana; Upotreba instrumenata spoljne politike u promociji ekonomskih interesa. Po završetku predavanja, studenti će biti u mogućnosti da povežu stečena stručna znanja sa aktuelnim trendovima u sferi korporativne diplomatije. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Metod nastave i savladavanje gradiva: Nastava se izvodi u obliku predavanja i vježbi na računaru. Učenje, testovi, domaći radovi, seminarski rad i konsultacije. Sadržaj predmeta po sedmicama:

1. Pojam diplomatije i geneza razvoja diplomatske djelatnosti 2. Diplomatija i diplomate 3. Diplomatska služba; forma diplomatske komunikacije 4. Uloga globalnih korporacija 5. Definisanje korporativne diplomatije 6. Teorija i praksa korporativne diplomatije 7. Poimanje globalnih korporacija 8. Motiv stvaranja globalnih korporacija 9. Prvi test

10. Geneza razvoja korporativne diplomatije 11. Metodi formiranja globalnih korporacija 12. Sektori i područja aktivnosti globalnih korporacija 13. Ekonomska snaga globalnih korporacija 14. Politička moć globalnih korporacija

Page 9: KNJIGA PREDMETA II CIKLUSA STUDIJA EKONOMSKOG …

7

15. Oblici i perspektiva korporativne diplomatije 16. Razvoj koncepta korporativne diplomatije BiH 17. Drugi test

Opterećenje studenta po predmetu: Nedjeljno: U semestru:

Kreditni koeficijent Ukupno opterećenje za predmet: 6/30=0,2 6 kredita x 30 sati/kreditu=180 sati

Nedjeljno opterećenje: Aktivna nastava: 4 x15= 60 sati predavanja i vježbi, = 0,2 x 40 sati Kontinualna provjera znanja: 10 sati

= 8 sati Završna provjera znanja: 5 sati Samostalan rad: učenje, seminarski, konsultacije 90 sati Obaveze studenta: Studenti su obavezni da: pohađaju nastavu, urade domaće radove, seminarski rad i testove, da rade kolokvije i posjećuju konsultacije. Literatura: Dašić, D. (2008). Savremena diplomatija. Beograd. Multidisciplinarni centar za podsticanje integracionih procesa i harmonizaciju prava.; Džombić, I. (2008). Ekonomska diplomatija Bosne i Hercegovine. Banja Luka: Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Redovno prisustvo nastavi donosi do 10 bodova, kolokvijumi, testovi donose do 30 bodova (2x15), domaći radovi i seminarski rad donosi do 10 bodova, završni ispit donosi do 50 bodova. Prolazna ocjena se dobije ako se sakupi 55 ili više bodova. Posebna napomena za predmet: Nema

b. IZBORNI PREDMETI STUDIJSKOG PROGRAMA

RAZVIJENI EKONOMSKI SISTEMI

Naziv predmeta RAZVIJENI EKONOMSKI SISTEMI

Skraćeni naziv Status Semestar ECTS Fond časova

(P+A+L) E-RES izborni 1. 6 2 2

Šifra predmeta E-RES Vrsta i nivo studija, studijski program: Akademske studije prvog ciklusa studija; Studijski program ekonomske nauke Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova prijavljivanja i slušanja predmeta. Ciljevi izučavanja predmeta: Polazeći od pretpostavke da su studenti savladali osnovne ekonomske kategorije na prethodnim godinama, izučavaće se ekonomski sistemi koji se međusobno razlikuju prema sljedećim karakteristikama: pravu vlasništva nad sredstvima za proizvodnju, mehanizmu prenošenja informacija relevantnih za proizvodne odluke, nivou odlučivanja i motivisanosti privrednih subjekata. Proučavaće se konkretni sistemi, veliki i mali (teritorijalno), razvijeni, u razvoju, kao i zemlje u tranziciji. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Metod nastave i savladavanje gradiva: Nastava se izvodi u obliku predavanja i vježbi na računaru. Učenje, testovi, domaći radovi, seminarski rad i konsultacije. Sadržaj predmeta po sedmicama:

1. Pojam i definicija ekonomskog sistema 2. Tipovi i modeli ekonomskih sistema

3. Osnovne odrednice ekonomskog sistema (svojina, donošenje odluka, motivacija, koordinacioni mehanizam)

4. Mjerenje razlika u ekonomskim sistemima

5. Komparativna analiza uspješnosti savremenih ekonomskih sistema (privredni rast, efikasnost, stabilnost, otvorenost, raspodjela, standard i kvalitet života)

6. Ekonomski sistem i ekonomska politika 7. Funkcionisanje tržišne privrede; institucije moderne tržišne privrede 8. Karakteristike tržišnog sistema

Page 10: KNJIGA PREDMETA II CIKLUSA STUDIJA EKONOMSKOG …

8

9. Prvi test 10. Varijante razvijenog tržišnog kapitalizma

11. Neliberalni model njemačkog i japanskog kapitalizma; Kina – od centralnog planiranja do „jedna zemlja dva sistema“

12. Proces tranzicije – od SSSR-a do Zajednice nezavisnih država

13. Ekonomski krah “socijalističkih“ ekonomija – metodi tržišne transformacije i ekonomske stabilizacije

14. Uloga države i politike transformacije: zemlje u tranziciji, Istočna Azija, Latinska Amerika 15. Obilježja svjetske privrede 16. Globalizacija i tranzicija

17. Drugi test Opterećenje studenta po predmetu:

Nedjeljno: U semestru: Kreditni koeficijent Ukupno opterećenje za predmet:

6/30=0,2 6 kredita x 30 sati/kreditu=180 sati Nedjeljno opterećenje: Aktivna nastava: 4 x15= 60 sati predavanja i vježbi,

= 0,2 x 40 sati Kontinualna provjera znanja: 10 sati = 8 sati Završna provjera znanja: 5 sati

Samostalan rad: učenje, seminarski, konsultacije 90 sati Obaveze studenta: Studenti su obavezni da: pohađaju nastavu, urade domaće radove, seminarski rad i testove, da rade kolokvije i posjećuju konsultacije. Literatura: Vukmirica, V. (2012). Ekonomika i savremeni ekonomski sistemi. Istočno Sarajevo: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.; Leković, V. (2008). Komparativni ekonomski sistemi. Ekonomski fakultet. Kragujevac.; Bajec, J., Joksimović, Lj. (2006). Savremeni privredni sistemi. Beograd: Ekonomski fakultet. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Redovno prisustvo nastavi donosi do 10 bodova, kolokvijumi, testovi donose do 30 bodova (2x15), domaći radovi i seminarski rad donosi do 10 bodova, završni ispit donosi do 50 bodova. Prolazna ocjena se dobije ako se sakupi 55 ili više bodova. Posebna napomena za predmet: Nema

MEĐUNARODNE FINANSIJE

Naziv predmeta MEĐUNARODNE FINANSIJE

Skraćeni naziv Status Semestar ECTS Fond časova

(P+A+L) E-MĐF izborni 1. 6 2 2

Šifra predmeta E-MĐF Vrsta i nivo studija, studijski program: Akademske studije prvog ciklusa studija; Studijski program ekonomske nauke Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova prijavljivanja i slušanja predmeta. Ciljevi izučavanja predmeta: Cilj predmeta je da studentima pruži potrebna znanja iz oblasti međunarodnih finansija. Međunarodne finansije u poslednjim desetljećima doživljavaju veoma brz razvoj. Kontinuirano izučavanje međunarodnih finansija postaje preduslov opstanka i poslovnog uspjeha kako na mikro, tako i na marko nivou. Nacionalna finansijska tržišta sve više gube atribut nacionalnog i postaju dio globalnog finansijskog tržišta - svjetskog tržišta. Velike finansijske i valutne krize tokom prošlog i početkom ovog vijeka skrenule su pažnju na probleme kojima se bave međunarodne finansije. Kompleksni odnosi u međunarodnim finansijama koji se javljaju usljed kontinuiranog tehnološkog razvoja, finansijske globalizacije i finansijske integracije nacionalnih ekonomija postavljaju nove zadatke i zahtjeve pred ekonomsku teoriju, koja treba da odgovori na različite izazove i krize sa kojima se svijet suočava. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Metod nastave i savladavanje gradiva: Nastava se izvodi u obliku predavanja i vježbi na računaru. Učenje, testovi, domaći radovi, seminarski rad i konsultacije.

Page 11: KNJIGA PREDMETA II CIKLUSA STUDIJA EKONOMSKOG …

9

Sadržaj predmeta po sedmicama: 1. Globalni finansijski sistem 2. Devizna tržišta i devizni kursevi

3. Modeli formiranja deviznih kurseva: Monetarni model, Mundell-Flemingov model, Obstfeld-Rogoffov “Redux model”

4. Platni bilans i mehanizmi prilagođavanja 5. Savremeni međunarodni monetarni sistem 6. Struktura međunarodnog finansijskog sistema i prijedlozi za njegovu reformu 7. Optimalno valutno područje i međunarodno iskustvo 8. Međunarodno tržište kapitala 9. Prvi test

10. Valutne krize i špekulativni napadi 11. Međunarodne finansijske i regionalne institucije 12. Savremeni ekonomski izazovi svjetske privrede u okviru međunarodnih finansija

13. Finansijska globalizacija, liberalizacija i ekonomski rast: teorijski okvir i rezultati empirijskih istraživanja u razvijenim i zemljama u razvoju, osnovni paradoksi i teorijski odgovori na te paradokse

14. Interakcije fiskalne, devizne i monetarne politike u uslovima pune mobilnosti kapitala 15. Potencijali za uvođenje svjetske valute 16. Globalna finansijska arhitektura i njen uticaj na održivost ekonomskog rasta 17. Drugi test

Opterećenje studenta po predmetu: Nedjeljno: U semestru:

Kreditni koeficijent Ukupno opterećenje za predmet: 6/30=0,2 6 kredita x 30 sati/kreditu=180 sati

Nedjeljno opterećenje: Aktivna nastava: 4 x15= 60 sati predavanja i vježbi, = 0,2 x 40 sati Kontinualna provjera znanja: 10 sati

= 8 sati Završna provjera znanja: 5 sati Samostalan rad: učenje, seminarski, konsultacije 90 sati Obaveze studenta: Studenti su obavezni da: pohađaju nastavu, urade domaće radove, seminarski rad i testove, da rade kolokvije i posjećuju konsultacije. Literatura: Miljković, D. (2008). Međunarodne finansije. Beograd: CID Ekonomskog fakulteta u Beogradu.; Kovačević, R. (2010). Međunarodne finansije. Beograd: Ekonomski fakultet.; Mikerević, D. (2011). Međunarodno finansijsko i valutno tržište. Banja Luka: Ekonomski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci i Finrar. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Redovno prisustvo nastavi donosi do 10 bodova, kolokvijumi, testovi donose do 30 bodova (2x15), domaći radovi i seminarski rad donosi do 10 bodova, završni ispit donosi do 50 bodova. Prolazna ocjena se dobije ako se sakupi 55 ili više bodova. Posebna napomena za predmet: Nema

TRGOVINSKI BLOKOVI EKONOMSKIH INTEGRACIJA

Naziv predmeta TRGOVINSKI BLOKOVI EKONOMSKIH INTEGRACIJA

Skraćeni naziv Status Semestar ECTS Fond časova

(P+A+L) E-BLO izborni 1. 6 2 2

Šifra predmeta E-BLO Vrsta i nivo studija, studijski program: Akademske studije prvog ciklusa studija; Studijski program ekonomske nauke Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova prijavljivanja i slušanja predmeta. Ciljevi izučavanja predmeta: Sticanje znanja iz područja teorije, analize i politike regionalnih integracija i bolje razumijevanje savremenih procesa globalizacije i regionalnog povezivanja zemalja.

Page 12: KNJIGA PREDMETA II CIKLUSA STUDIJA EKONOMSKOG …

10

Predmet nudi znanja iz širokog spektra problema koji su vezani uz regionalne integracije, kao što su trgovina i trgovinska liberalizacija, direktne investicije, monetarna i finansijska integracija. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Metod nastave i savladavanje gradiva: Nastava se izvodi u obliku predavanja i vježbi na računaru. Učenje, testovi, domaći radovi, seminarski rad i konsultacije. Sadržaj predmeta po sedmicama:

1. Multilateralizam i trendovi regionalizacije 2. Regionalizam današnjice i motivi regionalnog integrirsanja 3. Efekti stvaranja regionalnih ekonomskih integracija 4. Efekti stvaranja monetarnih unija 5. Efekti liberalizacije kretanja kapitala 6. Efekti liberalizacije kretanja rada 7. Regionalne ekonomske integracije razvijenih zemalja 8. Regionalne integracije i inostrana direktna ulaganja 9. Prvi test

10. Regionalne integracije i siromaštvo 11. Regionalne integracije i trgovina 12. Monitoring i upravljanje regionalnim integracijama 13. Analiza odabranih regionalnih ekonomskih integracija 14. Ekonomske integracije zemalja u ubrzanom ekonomskom razvoju i zemalja u tranziciji 15. Svjetska trgovinska organizacija 16. Trgovinski blok Evropske unije 17. Drugi test

Opterećenje studenta po predmetu: Nedjeljno: U semestru:

Kreditni koeficijent Ukupno opterećenje za predmet: 6/30=0,2 6 kredita x 30 sati/kreditu=180 sati

Nedjeljno opterećenje: Aktivna nastava: 4 x15= 60 sati predavanja i vježbi, = 0,2 x 40 sati Kontinualna provjera znanja: 10 sati

= 8 sati Završna provjera znanja: 5 sati Samostalan rad: učenje, seminarski, konsultacije 90 sati Obaveze studenta: Studenti su obavezni da: pohađaju nastavu, urade domaće radove, seminarski rad i testove, da rade kolokvije i posjećuju konsultacije. Literatura: Grgić, M., Bilas, V. (2012). Teorija regionalnih ekonomskih integracija. Zagreb: Sinergija.; Turčinović, F. (2007). Ekonomske integracije i trgovinski blokovi. Beograd: Univerzitet primijenjenih nauka – Megatrend.; Grgić, M., Bilas, V., Franc, S. (2012). Regionalne ekonomske integracije u svijetu. Zagreb: Sinergija. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Redovno prisustvo nastavi donosi do 10 bodova, kolokvijumi, testovi donose do 30 bodova (2x15), domaći radovi i seminarski rad donosi do 10 bodova, završni ispit donosi do 50 bodova. Prolazna ocjena se dobije ako se sakupi 55 ili više bodova. Posebna napomena za predmet: Nema

BRENDIRANjE KORPORACIJE

Naziv predmeta BRENDIRANjE KORPORACIJE

Skraćeni naziv Status Semestar ECTS Fond časova

(P+A+L) E-BRK izborni 1. 6 2 2

Šifra predmeta E-BRK Vrsta i nivo studija, studijski program: Akademske studije prvog ciklusa studija; Studijski program ekonomske nauke Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova prijavljivanja i slušanja predmeta.

Page 13: KNJIGA PREDMETA II CIKLUSA STUDIJA EKONOMSKOG …

11

Ciljevi izučavanja predmeta: Cilj predmeta jeste približiti studentima procese kreiranja brendova. U okviru predmeta, studenti će se upoznati s teorijama brenda, specifičnostima upravljanja brendom različitih kategorija: korporacija, političkih institucija, država, gradova, regija, te pojedinaca; upoznaće se sa kompleksnostima pojmova brend i brendiranje, odnosno zakonitosti i strategije kreiranja brendova korporacija, država i gradova. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Metod nastave i savladavanje gradiva: Nastava se izvodi u obliku predavanja i vježbi na računaru. Učenje, testovi, domaći radovi, seminarski rad i konsultacije. Sadržaj predmeta po sedmicama:

1. Pojam i definicije brenda; uloga i važnost brenda u marketingu; razvoj brendinga (brendiranja)

2. Identitet brenda i elementi identiteta brenda 3. Pravni aspekti korištenja brenda 4. Uloga kategorizacije i simbola u stvaranju brenda 5. Korporativni identitet i korporativni brend 6. Nacionalni identitet i nacionalni brend 7. Brend kao odnos kupca i kompanije 8. Brendiranje proizvoda, brendiranje usluga 9. Prvi test

10. Iskorištavanje uspješnih brendova; strategija proširenja, strategija potvrđivanja marke i kobranding

11. Vrijednost i mjerenje vrijednosti brenda; koncept vrijednosti brenda

12. Tržišna vrijednost brenda, standardizovana mjerenja tržišne vrijednosti brendova, upravljanje vrijednosti brenda

13. Važnost brenda; tržišna i finansijska vrijednost brenda 14. Strateško upravljanje brendovima; strategije brendiranja 15. Strategije brendiranja korporacija i institucija 16. Strategija proširenja brenda 17. Drugi test

Opterećenje studenta po predmetu: Nedjeljno: U semestru:

Kreditni koeficijent Ukupno opterećenje za predmet: 6/30=0,2 6 kredita x 30 sati/kreditu=180 sati

Nedjeljno opterećenje: Aktivna nastava: 4 x15= 60 sati predavanja i vježbi, = 0,2 x 40 sati Kontinualna provjera znanja: 10 sati

= 8 sati Završna provjera znanja: 5 sati Samostalan rad: učenje, seminarski, konsultacije 90 sati Obaveze studenta: Studenti su obavezni da: pohađaju nastavu, urade domaće radove, seminarski rad i testove, da rade kolokvije i posjećuju konsultacije. Literatura: Olins, W. (2008). Brendovi – marke u suvremenom svijetu, Golden marketing – Tehnička knjiga, Zagreb.; Skoko, B. (2009). Država kao brend, Matica hrvatska, Zagreb.; Vranešević, T. (2007).Upravljanje markama – Brand Management. Accent. Zagreb. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Redovno prisustvo nastavi donosi do 10 bodova, kolokvijumi, testovi donose do 30 bodova (2x15), domaći radovi i seminarski rad donosi do 10 bodova, završni ispit donosi do 50 bodova. Prolazna ocjena se dobije ako se sakupi 55 ili više bodova. Posebna napomena za predmet: Nema

MEĐUNARODNA TRGOVINSKA ARBITRAŽA

Naziv predmeta MEĐUNARODNA TRGOVINSKA ARBITRAŽA

Skraćeni naziv Status Semestar ECTS Fond časova

(P+A+L) E-MTA izborni 1. 6 2 2

Page 14: KNJIGA PREDMETA II CIKLUSA STUDIJA EKONOMSKOG …

12

Šifra predmeta E-MTA Vrsta i nivo studija, studijski program: Akademske studije prvog ciklusa studija; Studijski program ekonomske nauke Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova prijavljivanja i slušanja predmeta. Ciljevi izučavanja predmeta: Cilj predmeta je da studenti usvoje teorijska i praktična znanja o arbitražnom rješavanju (trgovačkih i građanskih) sporova; usvojiti opšta znanja o alternativnim metodama rješavanja sporova, a posebno o pojedinostima pravne tehnike na kojoj se zasniva takvo rješavanje; razumjeti glavne osobine i prednosti arbitraže kao načina rješavanja sporova sa međunarodnim obilježjem. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Metod nastave i savladavanje gradiva: Nastava se izvodi u obliku predavanja i vježbi na računaru. Učenje, testovi, domaći radovi, seminarski rad i konsultacije. Sadržaj predmeta po sedmicama:

1. Vansudsko rješavanje sporova 2. Pojam, pravni izvori i vrste arbitraže (institucionalne i ad hoc arbitraže) 3. Izvori arbitražnog prava 4. Prednosti arbitražnog rješavanja sporova u odnosu na državno sudovanje 5. Ugovor o arbitraži 6. Arbitrabilnost 7. Arbitražni sud; nadležnost arbitražnog suda 8. Mjerodavno pravo 9. Prvi test

10. Nadležnost međunarodnih trgovinskih arbitraža 11. Arbitražni postupak; tok arbitražnog postupka 12. Arbitražna odluka 13. Pravna sredstva protiv arbitražne odluke

14. Porijeklo arbitražne odluke, priznanje i izvršenje stranih arbitražnih odluka, poništaj domaće arbitražne odluke

15. Primjena materijalnog prava od strane međunarodnih trgovinskih arbitraža 16. Mirenje i druge vrste alternativnog rješavanja sporova 17. Drugi test

Opterećenje studenta po predmetu: Nedjeljno: U semestru:

Kreditni koeficijent Ukupno opterećenje za predmet: 6/30=0,2 6 kredita x 30 sati/kreditu=180 sati

Nedjeljno opterećenje: Aktivna nastava: 4 x15= 60 sati predavanja i vježbi, = 0,2 x 40 sati Kontinualna provjera znanja: 10 sati

= 8 sati Završna provjera znanja: 5 sati Samostalan rad: učenje, seminarski, konsultacije 90 sati Obaveze studenta: Studenti su obavezni da: pohađaju nastavu, urade domaće radove, seminarski rad i testove, da rade kolokvije i posjećuju konsultacije. Literatura: Knežević, G., Pavić, V. (2009). Arbitraža i ADR, Beograd.; Jakšić, A. (2004). Međunarodna trgovinska arbitraža. Beograd.; Knežević, G. (1999). Međunarodna trgovačka arbitraža. Beograd.; Varadi, T., Bordaš, B., Knežević, G., Pavić, V. (2016). Međunarodno privatno pravo. 15. Izdanje. Beograd. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Redovno prisustvo nastavi donosi do 10 bodova, kolokvijumi, testovi donose do 30 bodova (2x15), domaći radovi i seminarski rad donosi do 10 bodova, završni ispit donosi do 50 bodova. Prolazna ocjena se dobije ako se sakupi 55 ili više bodova. Posebna napomena za predmet: Nema

Page 15: KNJIGA PREDMETA II CIKLUSA STUDIJA EKONOMSKOG …

13

c. OSTALI IZBORNI PREDMETI

METODOLOGIJA NIR

Naziv predmeta METODOLOGIJA NIR

Skraćeni naziv Status Semestar ECTS Fond časova

(P+A+L) E-NIR ostali izborni 2. 5 2 2

Šifra predmeta E-NIR Vrsta i nivo studija, studijski program: Akademske studije prvog ciklusa studija; Studijski program ekonomske nauke Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova prijavljivanja i slušanja predmeta. Ciljevi izučavanja predmeta: Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa osnovnim principima, funkcijama i praktičnim rješenjima primjene različitih metodologija naučnog istraživanja u području društvenih nauka. Osnovna znanja pružiće se iz oblasti naučnoistraživačke metodologije. Cilj jeste da studenti usvoje elementarna saznanja o nauci: teoriju, klasifikaciju, vrste, naučnu djelatnost i naučno usavršavanje, da se osposobe za naučno proučavanje, praćenje i primjenjivanje savremene metodologije i tehnologije izrade naučnih, naučno-stručnih i stručnih djela. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Metod nastave i savladavanje gradiva: Nastava se izvodi u obliku predavanja i vježbi na računaru. Učenje, testovi, domaći radovi, seminarski rad i konsultacije. Sadržaj predmeta po sedmicama:

1. Pojam, predmet, značaj i istorijski razvoj metodologije naučno-istraživačkog rada 2. Osnove naučne teorije i istraživanja 3. Metode naučno-istraživačkog rada

4. Konceptualni temelji istraživanja (koncepti, teorije i modeli, formulacija i objašnjenje istraživačkih tema i problema, definisanje predmeta i cilja istraživanja, formulisanje hipoteza istraživanja)

5. Istraživački pristupi, strategije i planiranje (izbor istraživačkih metoda, određivanje populacije i uzorka istraživanja)

6. Teorijski prikaz istraživanja (pregled literature i istraživanja u skladu sa konceptom istraživanja)

7. Operacionalizacija istraživanja (mjerenje ekonomskih varijabli, tipologija podataka, pretraživanje primarnih i sekundarnih izvora, sređivanje i analiza podataka, testiranje hipoteza)

8. Instrumenti istraživanja; pojam instrumenata, vrste instrumenata, konkurencija instrumenata

9. Prvi test 10. Uzorak; pojam, vrste, postupci i tehnike biranja uzoraka 11. Projekat naučno-istraživačkog rada 12. Metodologija i tehnologija izrade naučnog djela 13. Diskusija rezultata 14. Pisanje istraživačkog izvještaja i zaključci 15. Izrada bibliografskih radova, tehnička obrada naučnog djela 16. Usmene prezentacije istraživačkih radova 17. Drugi test

Opterećenje studenta po predmetu: Nedjeljno: U semestru:

Kreditni koeficijent Ukupno opterećenje za predmet: 5/30=0,16 5 kredita x 30 sati/kreditu=150 sati

Nedjeljno opterećenje: Aktivna nastava: 4 x15= 60 sati predavanja i vježbi, = 0,16 x 40 sati Kontinualna provjera znanja: 10 sati

= 6 sati Završna provjera znanja: 5 sati Samostalan rad: učenje, seminarski, konsultacije 75 sati

Page 16: KNJIGA PREDMETA II CIKLUSA STUDIJA EKONOMSKOG …

14

Obaveze studenta: Studenti su obavezni da: pohađaju nastavu, urade domaće radove, seminarski rad i testove, da rade kolokvije i posjećuju konsultacije. Literatura: Todorović, Z., Šijaković, I., Marić, T. (2007). Uputstvo za izradu stručnih i naučnih radova. Banja Luka: Ekonomski fakultet.; Ristić, Ž. (2006). O istraživanju, metodi i znanju. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja.; Kukić, S. (2005). Metodologija znanstvenog istraživanja. Mostar: Ekonomski fakultet.; Zelenika, R. (2000). Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog rada, treće, izmijenjeno i dopunjeno izdanje. Rijeka: Ekonomski fakultet. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Redovno prisustvo nastavi donosi do 10 bodova, kolokvijumi, testovi donose do 30 bodova (2x15), domaći radovi i seminarski rad donosi do 10 bodova, završni ispit donosi do 50 bodova. Prolazna ocjena se dobije ako se sakupi 55 ili više bodova. Posebna napomena za predmet: Nema

RESTRUKTURIRANJE PREDUZEĆA

Naziv predmeta RESTRUKTURIRANJE PREDUZEĆA

Skraćeni naziv Status Semestar ECTS Fond časova

(P+A+L) E-RES ostali izborni 2. 5 2 2

Šifra predmeta E-RES Vrsta i nivo studija, studijski program: Akademske studije prvog ciklusa studija; Studijski program ekonomske nauke Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova prijavljivanja i slušanja predmeta. Ciljevi izučavanja predmeta: Izučavanje potreba za realizacijom poslovnog restrukturiranja u cilju efikasnijeg korporativnog upravljanja, kreiranja dodatne vrijednosti za vlasnike preduzeća i poboljšanja poslovnih performansi. Cilj je upoznati studente sa osnovnim karakteristikama tržišta korporativne kontrole; analiza primjene i vrednovanja alternativnih tehnika poslovnog restrukturiranja; izučavanje specifičnosti finansiranja merdžera i akvizicija i specifičnosti restrukturiranja preduzeća u krizi; izučavanje poreskog i računovodstvenog tretmana restrukturiranja preduzeća. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Metod nastave i savladavanje gradiva: Nastava se izvodi u obliku predavanja i vježbi na računaru. Učenje, testovi, domaći radovi, seminarski rad i konsultacije. Sadržaj predmeta po sedmicama:

1. Korporativno upravljanje i restrukturiranje preduzeća 2. Modaliteti restrukturiranja preduzeća u cilјu jačanja konkurentske sposobnosti 3. Poslovno restrukturiranje 4. Finansijsko restrukturiranje 5. Restrukturiranje preduzeća u krizi 6. Merdžeri i drugi oblici restrukturiranja korporacija 7. Restrukturiranje korporacije korištenjem metoda finansijskog inženjeringa 8. Vrednovanje efekata restrukturiranja 9. Prvi test

10. Restrukturiranje korporacija: prodaja dijela kompanije; prodaja dijelova i proporcionalno preusmjeravanje dionica

11. Restrukturiranje korporacija: dobrovoljne likvidacije 12. Privatizacija i korporativno restruktuiranje 13. Finansijska ocjena i finansiranje restrukturiranja 14. Pravni okvir primjene tehnika restrukturiranja 15. Poreski i računovodstveni aspekti restrukturiranja 16. Praktični primjeri restrukturiranja (efekti) 17. Drugi test

Opterećenje studenta po predmetu: Nedjeljno: U semestru:

Page 17: KNJIGA PREDMETA II CIKLUSA STUDIJA EKONOMSKOG …

15

Kreditni koeficijent Ukupno opterećenje za predmet: 5/30=0,16 5 kredita x 30 sati/kreditu=150 sati

Nedjeljno opterećenje: Aktivna nastava: 4 x15= 60 sati predavanja i vježbi, = 0,16 x 40 sati Kontinualna provjera znanja: 10 sati

= 6 sati Završna provjera znanja: 5 sati Samostalan rad: učenje, seminarski, konsultacije 75 sati Obaveze studenta: Studenti su obavezni da: pohađaju nastavu, urade domaće radove, seminarski rad i testove, da rade kolokvije i posjećuju konsultacije. Literatura: Todorović, M. (2015). Poslovno i finansijsko restrukturiranje preduzeća. Ekonomski fakultet u Beogradu.; Gogan, P. (2004). Integracije, akvizicije i restrukturiranje korporacija. Prometej. Novi Sad. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Redovno prisustvo nastavi donosi do 10 bodova, kolokvijumi, testovi donose do 30 bodova (2x15), domaći radovi i seminarski rad donosi do 10 bodova, završni ispit donosi do 50 bodova. Prolazna ocjena se dobije ako se sakupi 55 ili više bodova. Posebna napomena za predmet: Nema

VIRTUELNA EKONOMIJA

Naziv predmeta VIRTUELNA EKONOMIJA

Skraćeni naziv Status Semestar ECTS Fond časova

(P+A+L) E-VIR ostali izborni 2. 5 2 2

Šifra predmeta E-VIR Vrsta i nivo studija, studijski program: Akademske studije prvog ciklusa studija; Studijski program ekonomske nauke Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova prijavljivanja i slušanja predmeta. Ciljevi izučavanja predmeta: Cilj predmeta je upoznati studente sa razvojem virtuelne ekonomije i novih ekonomskih modela razvoja; proučavanje i analiza virtuelne ekonomije s aspekta resursa uključenih u proces privređivanja; definisanje virtuelne organizacije i virtuelnih preduzeća, virtuelnih timova, virtuelnih banaka, te zajedničkih načina stvaranja konkurentske prednosti savremenih preduzeća kao što su: umrežavanje, povezivanje u strateške saveze, te ulazak u virtuelnu organizaciju poslovanja. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Metod nastave i savladavanje gradiva: Nastava se izvodi u obliku predavanja i vježbi na računaru. Učenje, testovi, domaći radovi, seminarski rad i konsultacije. Sadržaj predmeta po sedmicama:

1. Definisanje virtuelne ekonomije 2. Uslovi koji su doveli do nastanka virtuelne ekonomije 3. Nove ekonomske teorije u virtuelnoj ekonomiji 4. Redefinisanje procesa proizvodnje 5. Virtuelni prostor kao mjesto odvijanja poslovanja 6. Telework – novi oblik rada 7. Intelektualni kapital 8. Novi resursi poslovanja 9. Prvi test

10. Organizacija kao faktor proizvodnje 11. Umrežavanje kao nužna paradigma virtuelne ekonomije 12. Virtuelna ekonomija i država 13. Uloga menadžmenta u virtualnoj ekonomiji 14. Upravljanje ekonomskim odnosima između poslovnih subjekata virtualne ekonomije 15. Određivanje granica preduzeća u virtualnoj ekonomiji 16. Perspektive i mogućnosti daljnjeg razvoja koncepta virtuelne ekonomije 17. Drugi test

Page 18: KNJIGA PREDMETA II CIKLUSA STUDIJA EKONOMSKOG …

16

Opterećenje studenta po predmetu: Nedjeljno: U semestru:

Kreditni koeficijent Ukupno opterećenje za predmet: 5/30=0,16 5 kredita x 30 sati/kreditu=150 sati

Nedjeljno opterećenje: Aktivna nastava: 4 x15= 60 sati predavanja i vježbi, = 0,16 x 40 sati Kontinualna provjera znanja: 10 sati

= 6 sati Završna provjera znanja: 5 sati Samostalan rad: učenje, seminarski, konsultacije 75 sati Obaveze studenta: Studenti su obavezni da: pohađaju nastavu, urade domaće radove, seminarski rad i testove, da rade kolokvije i posjećuju konsultacije. Literatura: Kolaković, M. (2010). Virtualna ekonomija. Strategija d.o.o. Zagreb.; Lazibat, T., Kolaković, M. (2004). Međunarodno poslovanje u uvjetima globalizacije. Sinergija. Zagreb. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Redovno prisustvo nastavi donosi do 10 bodova, kolokvijumi, testovi donose do 30 bodova (2x15), domaći radovi i seminarski rad donosi do 10 bodova, završni ispit donosi do 50 bodova. Prolazna ocjena se dobije ako se sakupi 55 ili više bodova. Posebna napomena za predmet: Nema

KRIZNI MENADžMENT

Naziv predmeta KRIZNI MENADžMENT

Skraćeni naziv Status Semestar ECTS Fond časova

(P+A+L) E-KRZ ostali izborni 2. 5 2 2

Šifra predmeta E-KRZ Vrsta i nivo studija, studijski program: Akademske studije prvog ciklusa studija; Studijski program ekonomske nauke Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova prijavljivanja i slušanja predmeta. Ciljevi izučavanja predmeta: Predmet ima za cilj da upozna studente sa aspektom kompleksnih kriza koje se događaju u današnjem svijetu. Takođe, cilj je da studenti steknu znanja o pojmovima i opsegu kriza, znanja koja će omogućiti sticanje kompetencija i vještina za planiranje mjera i aktivnosti za sprečavanje i suzbijanje kriza, uspješnije upravljanje krizama, djelovanje i komuniciranje u uslovima krize, kao i saniranje kriznih posljedica. U okviru predmeta studenti će se upoznati sa metodama proučavanja savremenih kriza, kao i metodama za prepoznavanje kriza. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Metod nastave i savladavanje gradiva: Nastava se izvodi u obliku predavanja i vježbi na računaru. Učenje, testovi, domaći radovi, seminarski rad i konsultacije. Sadržaj predmeta po sedmicama:

1. Uvod u poslovnu krizu 2. Pojmovno određenje krize i poslovne krize, obilježja i tipologija krize 3. Izvori i uzroci poslovne krize 4. Proces upravljanja krizom, upravljanje krizom u užem i širem smislu 5. Informaciona mreža 6. Faze procesa upravljanja krizom 7. Anticipativno upravljanje krizom

8. Upravljanje rizicima u pogledu njegovog sistema procesa, organizacije i nosilaca tog zahvata

9. Prvi test 10. Bonitet i s tim u vezi pitanja: instrumenata analize i ocjene 11. Ocjene rejtinga (eksternog i internog) 12. Bazelski principi 13. Identifikovanje poslovne krize, sistem ranog upozorenja, simptomi krize 14. Sistemska kriza; kriza uspjeha, kriza likvidnosti 15. Poslovna analiza kao postupak identifikovanja krize

Page 19: KNJIGA PREDMETA II CIKLUSA STUDIJA EKONOMSKOG …

17

16. Reaktivno upravljanje krizom, komunikacija u krizi 17. Drugi test

Opterećenje studenta po predmetu: Nedjeljno: U semestru:

Kreditni koeficijent Ukupno opterećenje za predmet: 5/30=0,16 5 kredita x 30 sati/kreditu=150 sati

Nedjeljno opterećenje: Aktivna nastava: 4 x15= 60 sati predavanja i vježbi, = 0,16 x 40 sati Kontinualna provjera znanja: 10 sati

= 6 sati Završna provjera znanja: 5 sati Samostalan rad: učenje, seminarski, konsultacije 75 sati Obaveze studenta: Studenti su obavezni da: pohađaju nastavu, urade domaće radove, seminarski rad i testove, da rade kolokvije i posjećuju konsultacije. Literatura: Softić S.( 2011). Simptomi i uzroci krize preduzeća u Bosni i Hercegovini. Sarajevo: Ekonomski fakultet.; Stuart, S., Lovett, D. (2011). Kako svaku tvrtku izvući iz krize?, Zagreb: Mozaik knjiga.; Osmanagić Bedenik, N. (2003). Kriza kao šansa – Kroz poslovnu krizu do poslovnog uspjeha. 2. prom. izdanje. Zagreb: Školska knjiga.; International Finance Corporation. (2010). Upravljanje u krizi: Priručnik. NW, Washington.

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Redovno prisustvo nastavi donosi do 10 bodova, kolokvijumi, testovi donose do 30 bodova (2x15), domaći radovi i seminarski rad donosi do 10 bodova, završni ispit donosi do 50 bodova. Prolazna ocjena se dobije ako se sakupi 55 ili više bodova. Posebna napomena za predmet: Nema

MENADžERSKE SIMULACIONE IGRE

Naziv predmeta MENADžERSKE SIMULACIONE IGRE

Skraćeni naziv Status Semestar ECTS Fond časova

(P+A+L) E-SIM ostali izborni 2. 5 2 2

Šifra predmeta E-SIM Vrsta i nivo studija, studijski program: Akademske studije prvog ciklusa studija; Studijski program ekonomske nauke Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova prijavljivanja i slušanja predmeta. Ciljevi izučavanja predmeta: Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa procesom korištenja simulacijskih igara u edukaciji menadžera, specifičnim područjima primjene simulacijskih igara, procesom razvoja simulacijske igre, te pregled najboljih menadžerskih simulacijskih igara. Studenti će naučiti razvijati jednostavnije menadžerske simulacijske igre metodom sistemske dinamike. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Metod nastave i savladavanje gradiva: Nastava se izvodi u obliku predavanja i vježbi na računaru. Učenje, testovi, domaći radovi, seminarski rad i konsultacije. Sadržaj predmeta po sedmicama:

1. Uvod u simulacijsko modeliranje i simulacijske igre 2. Proces korištenja simulacijske igre u obrazovanju menadžera 3. Karakteristike simulacijskih igara 4. Korištenje simulacijskih igara u specifičnim poslovnim djelatnostima 5. Proces razvoja simulacijskih igara 6. Razvoj menadžerskih simulacijskih igara metodom sistemske dinamike 7. Vrednovanje menadžerskih simulacijskih igara 8. Ciljevi poslovnih simulacija 9. Prvi test

10. Analiza modela (sistemski uobličen model stvarnosti, dinamički model, pojednostavljeni model i model koji ima vjerodostojnost)

11. Case study 12. Pojam kompjuterske simulacije

Page 20: KNJIGA PREDMETA II CIKLUSA STUDIJA EKONOMSKOG …

18

13. Alati koji se koriste u poslovnim simulacijama 14. Prednosti primjene simulacija i nedostaci primjene simulacija 15. Praktična primjena simulacija u društvu 16. Budućnost menadžerskih igara 17. Drugi test

Opterećenje studenta po predmetu: Nedjeljno: U semestru:

Kreditni koeficijent Ukupno opterećenje za predmet: 5/30=0,16 5 kredita x 30 sati/kreditu=150 sati

Nedjeljno opterećenje: Aktivna nastava: 4 x15= 60 sati predavanja i vježbi, = 0,16 x 40 sati Kontinualna provjera znanja: 10 sati

= 6 sati Završna provjera znanja: 5 sati Samostalan rad: učenje, seminarski, konsultacije 75 sati Obaveze studenta: Studenti su obavezni da: pohađaju nastavu, urade domaće radove, seminarski rad i testove, da rade kolokvije i posjećuju konsultacije. Literatura: Pejić Bach, M., Zoroja, J. (2013). Sistemska dinamika i managerske simulacijske igre. Mikrorad. Zagreb.; Cetinski, V., Perić, M., Jovanović, D. (2008). Poslovne simulacije. Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu. Opatija.

Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Redovno prisustvo nastavi donosi do 10 bodova, kolokvijumi, testovi donose do 30 bodova (2x15), domaći radovi i seminarski rad donosi do 10 bodova, završni ispit donosi do 50 bodova. Prolazna ocjena se dobije ako se sakupi 55 ili više bodova. Posebna napomena za predmet: Nema

KLASTERI I KONKURENTNOST

Naziv predmeta KLASTERI I KONKURENTNOST

Skraćeni naziv Status Semestar ECTS Fond časova

(P+A+L) E-KLS ostali izborni 2. 5 2 2

Šifra predmeta E-KLS Vrsta i nivo studija, studijski program: Akademske studije prvog ciklusa studija; Studijski program ekonomske nauke Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova prijavljivanja i slušanja predmeta. Ciljevi izučavanja predmeta: Cilj predmeta je ponuditi studentima različite pristupe i načine na koji preduzeće postaje konkurentno u globalnoj privredi. Takođe, cilj je sticanje znanja iz područja klastera i konkurentnosti; upoznavanje socijalnog kapitala; sposobnost strateškog razmišljanja i analize klaster pristupa; sposobnost mjerenja konkurentnosti u potencijalnim klasterima i sposobnost uporedne evaluacije. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Metod nastave i savladavanje gradiva: Nastava se izvodi u obliku predavanja i vježbi na računaru. Učenje, testovi, domaći radovi, seminarski rad i konsultacije. Sadržaj predmeta po sedmicama:

1. Klasteri – pojam i koncepcije 2. Klasteri i razvoj klastera 3. Metode istraživanja klastera 4. Konkurentnost: generalni okvir 5. Kontekst konkurentnosti preduzeća 6. Modeli konkurentosti 7. Klasteri kao instrument za povećanje nacionalne konkurentnosti 8. Različita teorijska objašnjenja klastera i konkurentnosti 9. Prvi test

10. Doprinos savremenih koncepata konkurentnosti preduzeća

Page 21: KNJIGA PREDMETA II CIKLUSA STUDIJA EKONOMSKOG …

19

11. Ključne kompetentnosti kao temelj za izgradnju konkurentnosti preduzeća 12. Klasteri i konkurentnost zemalja 13. Održiva konkurentnost preduzeća 14. Svjetski ekonomski forum i mjerenje konkurentnosti 15. Politike klastera u Bosni i Hercegovini 16. Analiza studija slučajeva klastera i njihovog uticaja na konkurentnost 17. Drugi test

Opterećenje studenta po predmetu: Nedjeljno: U semestru:

Kreditni koeficijent Ukupno opterećenje za predmet: 5/30=0,16 5 kredita x 30 sati/kreditu=150 sati

Nedjeljno opterećenje: Aktivna nastava: 4 x15= 60 sati predavanja i vježbi, = 0,16 x 40 sati Kontinualna provjera znanja: 10 sati

= 6 sati Završna provjera znanja: 5 sati Samostalan rad: učenje, seminarski, konsultacije 75 sati Obaveze studenta: Studenti su obavezni da: pohađaju nastavu, urade domaće radove, seminarski rad i testove, da rade kolokvije i posjećuju konsultacije. Literatura: Halilbašić, M. (2015). Klasteri i konkurentnost. Sarajevo: Ekonomski fakultet u Sarajevu.; Dragičević, M., Obadić, A. (2013). Klasteri i politike razvoja klastera. Sveučilište u Zagrebu. Ekonomski fakultet – Zagreb. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Redovno prisustvo nastavi donosi do 10 bodova, kolokvijumi, testovi donose do 30 bodova (2x15), domaći radovi i seminarski rad donosi do 10 bodova, završni ispit donosi do 50 bodova. Prolazna ocjena se dobije ako se sakupi 55 ili više bodova. Posebna napomena za predmet: Nema

POSLOVNO PREGOVARANJE

Naziv predmeta POSLOVNO PREGOVARANJE

Skraćeni naziv Status Semestar ECTS Fond časova

(P+A+L) E-PPR ostali izborni 2. 5 2 2

Šifra predmeta E-PPR Vrsta i nivo studija, studijski program: Akademske studije prvog ciklusa studija; Studijski program ekonomske nauke Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova prijavljivanja i slušanja predmeta. Ciljevi izučavanja predmeta: Cilj predmeta je izučavanje strategija i taktika pregovaranja u cilju rješavanja konflikata između različitih aktera što predstavlja važnu pretpostavku poslovnog uspjeha. Razumijevanje ključnih elemenata upravljanja pregovorima u različitim kontekstima predstavlja osnovu uspješnog pregovaranja. Posebna pažnja će biti usmjerena na analizu načina sticanja i upotrebe moći u procesu pregovaranja, kao i na istraživanje procesa donošenja odluka unutar različitih koalicija. Shodno tome, od odgovarajućeg značaja su i različite percepcije, kognitivni kapaciteti i emocije relevantnih stejkholdera. S obzirom da uspjeh pregovora zavisi, ne samo od ličnih osobina, već i od pregovaračkih vještina, izučavanje karakteristika i etičkih vrijednosti pregovarača kao donosioca odluka biće predmet posebne analize. Takođe, u cilju razumijevanja specifičnosti međunarodnog pregovaranja razmatraće se i uticaj kulture na različite pregovaračke strategije i taktike. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Metod nastave i savladavanje gradiva: Nastava se izvodi u obliku predavanja i vježbi na računaru. Učenje, testovi, domaći radovi, seminarski rad i konsultacije. Sadržaj predmeta po sedmicama:

1. Uvod u poslovno pregovaranje; definicije pregovora, pregled modela i temeljnih pristupa pregovaranju

2. Pojam i značaj poslovnog pregovaranja

Page 22: KNJIGA PREDMETA II CIKLUSA STUDIJA EKONOMSKOG …

20

3. Faze procesa pregovaranja 4. Vještine pregovaranja 5. Ključni elementi upravljanja pregovorima u različitim kontekstima

6. Principi i strategije pregovaranja (tvrdo pregovaranje, pozicijsko pregovaranje, meko pregovaranje, fiktivno pregovaranje)

7. Strategije i metode distributivnog i integrativnog pregovaranja 8. Izvori i upotreba moći u pregovaranju 9. Prvi test

10. Poslovne i pregovaračke taktike 11. Taktičke metode i taktičke zamisli; poigravanje; vezivanje taktika 12. Uloga različitih percepcija, predrasuda i emocija u procesu pregovaranja 13. Komunikacijske vještine 14. Pregovarački susreti 15. Etika u poslovnom pregovaranju 16. Međunarodno pregovaranje 17. Drugi test

Opterećenje studenta po predmetu: Nedjeljno: U semestru:

Kreditni koeficijent Ukupno opterećenje za predmet: 5/30=0,16 5 kredita x 30 sati/kreditu=150 sati

Nedjeljno opterećenje: Aktivna nastava: 4 x15= 60 sati predavanja i vježbi, = 0,16 x 40 sati Kontinualna provjera znanja: 10 sati

= 6 sati Završna provjera znanja: 5 sati Samostalan rad: učenje, seminarski, konsultacije 75 sati Obaveze studenta: Studenti su obavezni da: pohađaju nastavu, urade domaće radove, seminarski rad i testove, da rade kolokvije i posjećuju konsultacije. Literatura: Cohen, S. (2014). Vještine pregovaranja za menadžere. Mate. Zagreb.; Gligorijević, M., Ognjanov, G. (2011). Poslovno pregovaranje. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta.; Andrejević, A., Ceković, M. (2012). Poslovno pregovaranje (veština komuniciranja i pregovaranja). Univerzitet Educons. Sremska Kamenica. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Redovno prisustvo nastavi donosi do 10 bodova, kolokvijumi, testovi donose do 30 bodova (2x15), domaći radovi i seminarski rad donosi do 10 bodova, završni ispit donosi do 50 bodova. Prolazna ocjena se dobije ako se sakupi 55 ili više bodova. Posebna napomena za predmet: Nema

KOMPENZACIONI MENADžMENT

Naziv predmeta KOMPENZACIONI MENADžMENT

Skraćeni naziv Status Semestar ECTS Fond časova

(P+A+L) E-KOM ostali izborni 2. 5 2 2

Šifra predmeta E-KOM Vrsta i nivo studija, studijski program: Akademske studije prvog ciklusa studija; Studijski program ekonomske nauke Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova prijavljivanja i slušanja predmeta. Ciljevi izučavanja predmeta: Cilj predmeta je da studente upozna sa osnovnim aspektima savremenog kompenzacionog menadžmenta. Takođe, cilj je da se obrade osnovna područja bitna za okvirno sagledavanje problematike upravljanja nagrađivanjem kako bi studenti shvatili svu kompleksnost, ali i prednosti efikasno oblikovanog sistema nagrađivanja koji podržava stratešku orijentaciju preduzeća; korišćenje sistema ukupnih kompenzacija. Ime i prezime nastavnika i saradnika: Metod nastave i savladavanje gradiva: Nastava se izvodi u obliku predavanja i vježbi na računaru. Učenje, testovi, domaći radovi, seminarski rad i konsultacije.

Page 23: KNJIGA PREDMETA II CIKLUSA STUDIJA EKONOMSKOG …

21

Sadržaj predmeta po sedmicama: 1. Uvod u kompenzacioni menadžment 2. Ciljevi, politika i strategija upravljanja kompenzacijama 3. Filozofija kompenzacija 4. Kompenzacije i komponente kompenzacija 5. Struktura plate 6. Interna i eksterna pravičnost sistema kompenzacija 7. Proces kompenzacionog menadžmenta 8. Pojam i proces ocjenjivanja radne uspješnosti 9. Prvi test

10. Analiza i opis posla 11. Procjena posla, greške procjene posla 12. Metode procjene posla 13. Plaćanje zasnovano na učinku, vještinama i kompetencijama 14. Pojam i vrste stumulacija 15. Individualni i grupni planovi stimulacije 16. Nagrađivanje i stimulisanje menadžera 17. Drugi test

Opterećenje studenta po predmetu: Nedjeljno: U semestru:

Kreditni koeficijent Ukupno opterećenje za predmet: 5/30=0,16 5 kredita x 30 sati/kreditu=150 sati

Nedjeljno opterećenje: Aktivna nastava: 4 x15= 60 sati predavanja i vježbi, = 0,16 x 40 sati Kontinualna provjera znanja: 10 sati

= 6 sati Završna provjera znanja: 5 sati Samostalan rad: učenje, seminarski, konsultacije 75 sati Obaveze studenta: Studenti su obavezni da: pohađaju nastavu, urade domaće radove, seminarski rad i testove, da rade kolokvije i posjećuju konsultacije. Literatura: Galetić, L. (2015). Kompenzacijski menadžment. Upravljanje nagrađivanjem u poduzećima. Zagreb: Sinergija.; Buble, M., Bakotić, D. (2013). Kompenzacijski management. Ekonomski fakultet. Split.; Milkovich, G.T., Newman, J.M. (2011). Compensation. 10th ed. Boston: McGraw-Hill Irwin. Inc. Oblici provjere znanja i ocjenjivanje: Redovno prisustvo nastavi donosi do 10 bodova, kolokvijumi, testovi donose do 30 bodova (2x15), domaći radovi i seminarski rad donosi do 10 bodova, završni ispit donosi do 50 bodova. Prolazna ocjena se dobije ako se sakupi 55 ili više bodova. Posebna napomena za predmet: Nema