of 11 /11
1 1 Klasificiranje i trajnost drva LLD (lijepljeno lamelirano drvo) LVL (lijepljeni lamelirani furniri) Furnirske ploče, OSB ploče, ploče iverice i vlaknatice PSL (lijepljeno drvo s paralelnim vlaknima) Klasificiranje kao pretpostavka svojstava drva Postupci klasifikacije Vizualno / Strojno klasificiranje Standardi Kontrola kvalitete Karakteristike – vezane za klasificiranje drva Trajnost Osnovni tipovi oštećenja drva i prirodna trajnost Puno drvo Tvornički proizvodi na osnovi drva 2 Puno drvo – piljena građa Vrste drva: četinari: - jela, smreka, bor (ρ = 450 – 550 kg/m 3 ) listari: - tvrdi : hrast, jasen, bagrem, grab, bukva (ρ = 690 kg/m 3 ) - meki : joha, lipa, topola, jasika Postoji oko 4500 vrsti drva čija se gustoća kreće u granicama ρ = 100 – 1200 kg/m 3 3 Obrada drva Puno drvo obrađuje se kao: 1. obla građa – drvo za inžinjerske konstrukcije koje se koristi bez posebne obrade (uklanja se samo kora) promjer građe d >16 cm (promjer pada < 2cm /m), dužine do 5 m 2. poluobla građa – obla građa prerezana na pola ili na četvrtine 3. tesana građa – proizvod tesanja (približno u pravcu vlakana) do željenih dimenzija 4. rezana građa – proizvod rezanja oble građe jesu letve, gredice i grede 4 Tipologija drvene građe 5 Dimenzije piljene (rezane) građe Daske (smreka) su sljedećih dimenzija: – debljine: 18, 24, 28, 38, 48, 60, 76, 80, 90, 100 (mm) – širine: od 50 (mm) naviše po 10 mm – duljina: od 3(m) do 6 (m) ili kratke od 1 (m) do 2,75 (m). Vrste drva međusobno se malo razlikuju u dimenzijama rezane građe Letve 24/24, 24/38, 28/28, 28/38, 28/48 (mm) Gredice 28/38, 38/48, 38/76, 48/48, 48/76, 60/60 (mm). Grede širine od 8 – 22 cm (rast za 1 cm); visine 8 – 30 cm (rast za 1cm); duljine od 2 (m) naviše 6 Klasificiranje drva Razvrstavanje u grupe koje sadrže proizvode sličnih karakteristika i svojstava Strukturna građa Vanjski izgled Proizvod se specificira uvrštavanjem u određenu klasu Kriterij klasificiranja

Klasifikacija Trajnost Drvene Gradje

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Klasifikacija drvene gradje namenjena je gradjevinskim inzenjerima.

Text of Klasifikacija Trajnost Drvene Gradje

 • 111

  Klasificiranje i trajnost drva

  LLD (lijepljeno lamelirano drvo) LVL (lijepljeni lamelirani furniri) Furnirske ploe, OSB ploe, ploe iverice i vlaknatice PSL (lijepljeno drvo s paralelnim vlaknima)

  Klasificiranje kao pretpostavka svojstava drva Postupci klasifikacije

  Vizualno / Strojno klas ificiranje Standardi

  Kontrola kvalitete Karakteristike vezane za klasificiranje drva Trajnost

  Osnovni tipovi oteenja drva i prirodna trajnost

  Puno drvo

  Tvorniki proizvodi na osnovi drva

  22

  Puno drvo piljena graa

  Vrste drva:

  etinari:- jela, smreka, bor

  ( = 450 550 kg/m3)

  listari:- tvrdi: hrast, jasen,

  bagrem, grab,bukva( = 690 kg/m3)

  - meki: joha, lipa,topola, jasika

  Postoji oko 4500 vrsti drva ija se gustoa kree u granicama = 100 1200 kg/m3

  33

  Obrada drva

  Puno drvo obrauje se kao:1. obla graa drvo za ininjerske konstrukcije koje se

  koristi bez posebne obrade (uklanja se samo kora) promjer grae d >16 cm (promjer pada < 2cm /m), duine do 5 m

  2. poluobla graa obla graa prerezana na pola ili na etvrtine

  3. tesana graa proizvod tesanja (priblino u pravcu vlakana) do eljenih dimenzija

  4. rezana graa proizvod rezanja oble grae jesu letve, gredice i grede

  44

  Tipologija drvene grae

  55

  Dimenzije piljene (rezane) grae

  Daske (smreka) su sljedeih dimenzija: debljine: 18, 24, 28, 38, 48, 60, 76, 80, 90, 100 (mm) irine: od 50 (mm) navie po 10 mm duljina: od 3(m) do 6 (m) ili kratke od 1 (m) do 2,75 (m).

  Vrste drva meusobno se malo razlikuju u dimenzijama rezane grae

  Letve 24/24, 24/38, 28/28, 28/38, 28/48 (mm)Gredice 28/38, 38/48, 38/76, 48/48, 48/76, 60/60 (mm).Grede irine od 8 22 cm (rast za 1 cm); visine 8 30 cm

  (rast za 1cm); duljine od 2 (m) navie

  66

  Klasificiranje drva

  Razvrstavanje u grupe koje sadre proizvode slinih karakteristika i svojstava

  Strukturna graaVanjski izgled

  Proizvod se specificira uvrtavanjem u odreenu klasu

  Kriterij klasificiranja

 • 277

  Klasifikacija prema vanjskom izgledu

  Klasifikacija drva prema namjeni:

  namjetaj stolarija i arhitektonski detalji dekorativni graevinski proizvodi

  Pravila klasificiranja veliina kvrga i uestalost (poloaj nije bitan)

  raspukline, pukotine, epovi (uestalost i veliina)

  boja, otklon vlakanaca, trule, insekti krivljenje uslijed nejednakog

  skupljanja izboenost, izvitoperenost, poprena zakrivljenost

  Kriterij za klasificiranje izgled je vanjske povrine drva

  88

  Vizualno klasificiranje standardi

  HRN norma (prema DINu 4074 iz 1958.) za oblo drvo, tesanu i piljenu grau daje sljedeu klasifikaciju: I klasa visoke nosivosti II klasa normalne (prosjene ili srednje) nosivosti III klasa male nosivosti

  Uvjeti za razvrstavanje piljene i tesane grae jesu: prisutnost greaka trule (bijela, crvena) greke boje drva (rujava, crvena, modra) greke od insekata okruljivost u pravcu godova pukotine od suenja i raspukline od mraza lisiavost; vlanost irina godova kvrgavost; otklon vlakana; zakrivljenost

  99

  Konstruktivno klasificiranje

  Pravila vizualnog klasificiranja drva

  VIZUALNA KLASIFIKACIJA NAJVIE JE KORITENA METODA KLASIFIKACIJE

  Svaki komad drva pregledava strunjak educiranza prepoznavanje karakteristika koje smanjuju vrstou, krutost ili uporabljivost drva (greke)

  kvrge veliina, mjesto, kut i pozicija u odnosu na druge kvrge

  kut pruanja vlakanaca za svaku stranu elementa

  raspukline i smolni depovi

  1010

  Greke drva osnova vizualne klasifikacije

  GREKE POPRENOG PRESJEKA

  SRANE PUKOTINE

  EKSCENTRINOST SRCA

  URASLA KORA

  1111

  Greke u drvu

  LISIAVOST OKRULJIVOST LJEBOVITOST 1212

  Nagib vlakanaca

  Smanjenje vrstoe izrazito na krajevimaOkomito poloena vlakna izrazito smanjena vrstoa

  KvrgeSadre slabo juvenilno drvo, uzrokuje nagib vlakanaca

  Utjecaj kvrga na slom puno drvo

 • 31313

  Greke kao posljedica skupljanja i nepravilnog rukovanja drvenom graom

  Poprenazakrivljenost

  Savijanje

  Vitoperenje

  Izboavanje

  Greke uslijed

  razliitog skupljanja u tri glavna

  smjera te nepravilnog

  skladitenja grae

  1414

  Niske vrstoe

  Niske krutosti

  Visoke vrstoe

  Visoke krutosti

  Klasificiranje konstruktivne grae

  Koristi se za klasifikaciju drva definiranog statikog svojstva

  Moe ukljuivati i klasificiranje prema izgledu Svakoj klasi pridruen je set statikih karakteristika prema

  graninim stanjima, npr.

  vrstoa karakteristina vrijednost je 5% - tna fraktila(ukljuuje i stupanj sigurnosti)

  krutost karakteristina vrijednost priblina je prosjenoj vrijednosti (realistino za veinu aplikacija)

  Kriterij za klas ific iranje izmjerenaje statika karakteristika drva

  1515

  Klasificiranje konstruktivne grae

  Konstruktivna klasifikacija zasniva se na korelaciji izmeu vrstoe i parametara klasifikacije

  Vi zualna klasifikacija dokaz prisustva ili odsutnosti prirodnih karakteristika

  Strojno klasificiranje odreivanje MoE

  Dokazno optereivanje sposobnost da se preuzme dokazno optereenje (svaki komad prolazi kroz stroj i savija se pod graninim optereenjem pri emu slomljeni komadi padaju, a neslomljeni prolaze)

  Kontrola kvalitete potvrda klasificiranih svojstava testiranjem

  1616

  Klase drva Klasa drva (dobivena strojno, naprezanjem elemenata)

  pridruuje se paketu drva Klasificiranje daje mehanike karakteristike (svaki

  komad drva u paketu pripada istoj klasi)

  Klasa se oznaava igom (potvrda kvalitete)

  S klasa upotrebljava se za puno drvo vizualno klasificirano (prema

  EN 338 to su C klase za meku grau i D klase za tvrdo drvo)

  MS klasa koristi se za ve prosueno drvo (strojna klasifikacija)

  GL ili BS klase koriste se za lamelirano drvo

  1717

  Vizualno klasificiranje drva

  Vi zualno klasificiramo u konstruktivne klase

  Pravilavizualne

  klasifikacije

  #1#1 #2#2 #3#3Eurocode 5 ima niz

  klasifikacijskih sustava iz1991. i 1995. (C klase

  meka graa, D klase tvrdo drvo i GL klase LL drvo)

  Novi DIN ENV zasnovan naEC5 ima S klasu, MS klasu, BSH i BSK klase

  S7S7

  S13S13

  BS11BS11

  BS14BS14

  BS16BS16

  S10S10

  Klase I, II, III odgovaraju vizualno Klase I, II, III odgovaraju vizualno sortiranim klasama S13, S10 i S7sortiranim klasama S13, S10 i S7 1818

  Strojno klasificiranje podrazumijeva i prethodna razorna (destruktivna) razorna (destruktivna) ispitivanjaispitivanja kako bi se postigli korelacijski odnosi izmeu parametara prema

  kojima klasificiramo i drugih mehanikih karakteristika (vrstoe)

  Zasniva se na korelaciji izmeu mjerenih karakteristika i drugihmehanikih karakteristika

  Modul elastinosti najee se mjeri na sljedei nain: Svaki komad testira se na nedestruktivno savijanje oko

  slabije osi po cijeloj svojoj duljini Minimum izmjerene vrijednosti modula elastinosti

  odreuje pripadnost klasi (MS klasa) ig kvalitete automatski se moe strojno aplicirati

  (vizualna provjera nakon strojne provjere moesniziti klasu odreenu strojnim klasificiranjem ako se radi o greakama koje se vide samo okom)

  Klasificiranje nosivih elemenata

  Strojno klasificiranje

 • 41919

  Naprednije strojno klasificiranje

  Operacijestrojnog

  klasificiranja

  2020

  Skeniranje uzoraka

  Daje indikacije za:

  gustou

  kut nagiba vlakanaca

  unutranje greke koje se ne vide izvana

  Potencijal za daljnji razvoj vrlo sofisticiranih metoda klasificiranja

  Elektromagnetska radijacija prolazi kroz drveni uzorak

  2121

  Dokazno testiranje klasifikacije

  Odobrena tehnika klasificiranja

  Drvo se klasificira koritenjem dokumentiranih pravila i postupaka

  Ako se slomi previe komada, proizvoa treba podesitipoetni proces klasifikacije

  Slomljeni komadi se odbijaju

  LomLom

  Prola

  zPr

  olaz

  Verificirano

  Komadi se mogu prodati kao verificiranoklasificirani

  Znaajno optereenje savijanjem u smjeru glavne osi

  2222

  Podjela drvenih materijala u graditeljstvu

  LLD (lijepljeno lamelirano drvo)

  LVL (lijepljeni lamelirani furniri)

  Furnirske ploe

  perploe, OSB ploe i dr.

  Ploe iverice i ploe vlaknatice

  PSL (lijepljeno drvo paralelna vlakna)

  Puno drvo (meko i tvrdo za posebne namjene)Ogranienja dimenzija piljene grae

  Ogranienja u veliini stabla

  Tvorniki proizvodi na osnovi drva

  Ogranienja vezana za prirodu drva i tetne posljedice nepravilnog rukovanja i ugradnje

  2323

  Tvorniki proizvodi na osnovi drva

  Maksimalno iskoriten efektvisoke vrstoe drva paralelno svlakancima

  Minimiziran efekt niske vrstoei krutosti okomito na vlakna

  Koriste se kao nosivi, ukruujuiili samo dekorativni elementi

  Kontrola kvalitete u tvornici daje vrlo sigurne pokazateljekvalitete

  Vei elementi proizvode se od drvenih dijelova manjeg poprenog presjeka 2424

  Lijepljeno lamelirano drvo:- elementi prizmatinih

  poprenih presjeka izrauju se velikih dimenzija (duljine, visine poprenog presjeka) i u razliitim oblicima ukljuuju i zakrivljene

  - koristi se za premoivanje velikih raspona (visoke grede ili reetkasti nosai)

  Materijali na osnovi drva:- panelni elementi razliitih

  dimenzija i debljine - koriste se u dekorativne svrhe,

  kao ukruujui (mali paneli konstrukcije vezova) ili nosivielementi (veliki paneli za stropne, zidne i krovne konstrukcije nosiva dijafragma za prihvat posminih naprezanja (kao kod hrptova sloenih presjeka) ili kao linijski paneli

  Tvorniki proizvodi na osnovi drva

 • 52525

  Projektiranjem se ograniava utjecaj smanjenja vrstoa

  Karakteristike i projektiranjetvorniki izraenih proizvoda od drva

  Furnirske ploe i LVL tanki lijepljeni laminati Karakteristike u jednoj lameli imaju vrlo mali utjecaj na svojstva

  cijelog proizvoda zbog male povrine koja je ukljuena

  Mala varijabilnost u svojstvima osigurava: stabilne visoke vrijednosti vrstoa bolju pouzdanost

  Projektiranje proizvodima od drva jami: Projektirana svojstva materijala Razraene postupke projektiranja Precizne tablice raspona Educirane strunjake pri praktinoj uporabi 2626

  KVH LEITINGERTvorniki proizvedena i ispitana piljena graa

  Puno drvo etinara (smreka, bor, ari, jela) sueno u komori, kontrolirane vlanosti (15 18%), ispitanih mehanikih svojstava drva i zupastog spoja (duljina elemenata do 18 m)

  Dvostruki presjeci (KVH Duo)

  PD KVH LLD LVL PSL IvericaPD KVH LLD LVL PSL Iverica

  2727

  Stabilna kvaliteta i stalna kontrola proizvoda (EMPA materijal, HFA kvaliteta)

  Statika pouzdanost (NORM DIN 4074-1 (S10, S13)

  Zupasti spoj (dinamikog tipa) bez formaldehida (duljine 2 18m) kart sveden na minimum (uteda)

  Preciznost dimenzija (kontrola vlanosti), min. odstupanja, deformacije i raspucalost

  KVH Select (vidljivo drvo) i KVH Nsi (nevidljivo drvo) Sueno drvo ne treba dodatne kemijske tretmane 2828

  2929

  Lijepljeno lamelirano drvoGlued Laminated Timber

  Lijepljenjem lamela oblikuje se element potrebne vis ine presjeka vrstoa lameliranog presjeka >> vrstoe pojedinanih lamela u presjeku Utjecaj greaka u postotku visine presjeka i duljine elementa minimiziran

  (prirodne osobine drva manje utjeu na nosivost nego li je to sluaj s piljenom graom)

  Potencijalna slabost zupasti spoj (nastavljanje lamela po duljini) Mogunost za kreativni arhitektonski izraz

  Zakrivljeni i zakoeni obliciHorizontalne lamele

  Vertikalne lamele

  3030

  Transport LL nosaa

  Tipski LLN i ravninski sustavi

 • 63131

  STATISTATIKI SUSTAVI OD LAMELIRANOG DRVA KI SUSTAVI OD LAMELIRANOG DRVA ((GlueLamGlueLam))

  3232

  3333

  Okviri od LLD u plivakim bazenima

  Drvo i ljepilo prilagoeni

  su uporabnimuvjetima(vlaga, klor)

  Panja naspojevima!

  3434

  SUSTAV SLAGANJA1. VAKUMSKI PRESLAGIVA2. MJERA DIM ENZIJA3. MJERENJE VLAGE4. OZNAAVANJE GRAE5. PILE ZA REZANJE6. KONTROLA KVALITETE

  1.1.

  2.2.3.3.

  LINIJA ZA LJEPLJENJE

  SKLADITENJE I NJEGA

  PC ZA LINIJU LJEPLJENJA

  4 4 STANDARDNE I SPECIJALNE SOBE ZA PREANJE, KONTROLA UZ PC

  LINIJE ZA POPRAV KE

  OMATANJE NOSAA TANKIM ZATITNIM FILMOM

  PAKIRANJE U KUPOV E

  UMATANJE U NAJLONE ZA TRANSPORT

  3535

  RAZVRSTAVANJE I

  KONTROLA GRAE ZA UGRADNJU U

  LIJEPLJENI

  LAMELIRANI NOSA

  3636

  Dijelovi linije za proizvodnju LLN-a

 • 73737PREE ZA LIJEPLJENE LAMELIRANE NOSAE

  3838

  3939 4040

  4141 4242

  MATERIJALI NA OSNOVI DRVA

 • 84343

  Proizvodi na osnovi drva

  Uni LogoUni Logo 4444FWPRDC LogoFWPRDC Logo

  Hrbat Hrbat OSB OSB ploploaa Pojas Pojas LVLLVL

  Primjeri proizvoda na osnovi drva

  4545

  Pravila koja daje proizvoa

  4646

  4747 4848OSB ploe kao obloga i vertikalna oplata okvirne

  konstrukcije drvenih kua (Kanada)

 • 94949

  Lijepljene lamelirane ploe i suvremene drvene kue

  5050

  KLH krino uslojene lijepljene

  drvene ploe

  KLH ploKLH ploe e maxmax. 16 . 16 (16,5) x (16,5) x 2,95 m2,95 m

  5151

  KL

  H (C

  ross

  Plyw

  ood)

  5252

  Intrallam Koristi se za ploaste, ali i za gredne elemente

  Konstrukcija: Drveni rezanci jasike; 0,9 mm x 25 mm (do 40 mm) i duljine oko 300 mm

  Debljina ploa: 30 140 mm

  Standardna veli ina: 2,44 m 10,7 m

  5353

  Elementi od lijepljenih lameliranih furnira (LVL)

  Drveni materijal od lijepljenih lameliranih furnira

  Izrauje se od tankih slojeva furnira Vei dio vlakanaca furnira usmjeren je u longitudinalnom

  pravcu (uzduna os elementa)

  Mogui su vrlo visoki i dugi elementi Visoke vstoe

  Laminati prije lijepljenja i pritiska

  Krajnji LVLnosa

  Vlakanca svih laminata

  5454

  FSH MICROLLAM

  FSH KERTO S

 • 10

  5555 5656

  5757 5858

  Furnirske ploe opa svojstva Izraeni su lijepljenjem furnira pod pritiskom do postignutog oblika Vlakanca u furnirima u suprotnim smjerovima vrstoa u dva pravca

  Odabir materijala gornjeg lica ploe uvjetuje konani izgled (uporaba) Ljepila moraju zadovoljiti uvjete trajnosti i zatite okolia Koriste se za:

  panele (dekorativne ili one u sastavu sprega) platna nosive ploe (stropovi, oplate) hrptove sloenih presjeka (I grede, sanduaste grede)

  Finalni proizvod furnirska ploa

  Sedam furnira (prije lijepljenjapod pritiskom)

  Pravac gornjih vlakanaca

  Pravac vlakana ploe

  5959

  Drveni elementi od lijepljenog furnira

  Parallam (PSL)

  Konstrukcija: Elementi se proizvode se od rezanaca furnira

  6060

  Drugi tvorniki izraeni proizvodi

  Drvene pojasnice hrbat od elinih dijagonala lagani nosai, otvoreni hrbat doputa pristup za servisiranje (hrptovi mogu biti i od laganih cijevi, punih elinih profila te korugiranih limova)

  Igrede drvo/LVL pojasnice, hrptovi od furnirskih ploa, lagane nosai pogodni

  za srednje raspone stropnih konstrukcija

  Sanduaste grede drvo/LVL pojasnice, dva hrpta od furnirskih ploa, nosai pogodniza vee raspone, torziono kruti; mogu se koristiti i kao dekorativni paneli

 • 11

  6161

  Trajnost dugotrajno ponaanje

  Trajnost ponaanje elementa nakon nekog vremena

  Klasificiranje ponaanje NOVOG elementa

  Trajnost drva osobina da due ili krae vrijeme zadri

  nepromijenjena prirodna svojstva, a posebno: anatomsku grau, boju, tvrdou, vrstou

  Parametri koji utjeu na trajnost jesu:

  unutranji: graa drva, kemizmi, zapremninska teina,individualne osobine stabla

  vanjski: vrijeme sjee, postupak s drvom nakon sjee, mikroorganizmi, insekti, vlanost, mehanika oteenja, nain uporabe

  6262

  Trajnost

  Bioloko / FizikalniRizici

  AtmosferilijePoarKemikalije

  DRVO

  Vrste drvaPrirodna trajnostbijeli drva

  Odravanje osigurava da zatitaostane funkcionalna

  Tretiranjepoboljava

  trajnostbijeli drva

  GljiviceTermiti / insektiUtjecaj mora

  Detaljiminimaliziraju

  izloenost rizicima

  6363

  Bioloko / Fizikalni rizici Atmosferilije zatita od vlage, sunca

  premazi (ukljuujui boje) zaklonjenost (poloaj u konstrukciji)

  Poar zatita sustavi sprinklera (aktivna zatita) obloge od gipsa (pasivna zatita) predimenzioniranje elemenata (pasivna zatita presjek)

  Kemikalije ponaanje drva dobro u odnosu na elik / beton Otpornost na degradaciju za pH > 2 i pH < 10 Meka drvo trebaju bolju zatitu od tvdih (smola)

  Gljivice Termiti / liinke Utjecaj mora

  Bioloki RizikKlasifikacija 6464

  Prirodna trajnost vrsta drva

  TRAJNOST DRVA U OVISNOSTI OD UVJETA EKSPLOATACIJE

  TRAJNOST OBRAENOG DRVA U GODINAMA

  6565

  Zatita drva pri projektiranju

  Drvo se u drvenim konstrukcijama titi ve pri projektiranju (konstruktivna zatita):

  Konstruktivna zatita elemenata

  ZATITNA PAPUA NA KRAJU ELEMENTA 6666

  Obavezna literatura

  Bjelanovi, A., Raji, V.: Drvene konstrukcije prema europskim normama, HSN i graevinski fakultet Sveuilita u Zagrebu, reizdanje, 2007.

  poglavlja:

  1.Drvo kao konstrukcijski materijal,

  2. Materijali na osnovi drva

  3.Trajnost