Kindvriendelijke projecten Kindvriendelijke projecten

 • View
  218

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Kindvriendelijke projecten Kindvriendelijke projecten

 • in deopenbare ruimte

  in deopenbare ruimte

  Kindvriendelijke projectenKindvriendelijke projecten Kindvriendelijke projecten in de openbare ruimte

  De aanwezigheid van goede en voldoende speelruimte is voor kinderen en jongerenvan groot belang. Of het nu gaat om spelen, sporten, elkaar ontmoeten of gewoonrondhangen, het gebeurt voor een groot gedeelte buiten en op straat. Daarin ver-schilt een dorp niet van een stad.De vele initiatieven in deze bundel, bijeengebracht door het Netwerk ChildFriendly Cities in samenwerking met het ministerie van VROM, laten zien hoe opverschillende manieren een openbare ruimte kan worden ingericht waar kinderenen jongeren mogen zijn, waar ze welkom n in hun element zijn.

  In combinatie met deze bundel verschijnt het Handboek speelruimtebeleid.

 • Kindvriendelijke projecten in de openbare ruimte

 • Kindvriendelijke projectenin de openbare ruimteNetwerk Child Friendly Cities op zoek naar kindvriendelijke initiatieven in Nederland

  Een gezamenlijk initiatief van de VNG en Jantje Beton in samenwerking met het Ministerie van VROM

  Mets & Schilt, Amsterdam

 • Voorwoord 7

  Verkiezing kindvriendelijke projecten 9

  Kinderen hebben recht op een kindvriendelijke omgeving 11

  De jurering en uitslag 15

  De tien genomineerde projectenAmsterdam Oud-West, De Da Costaspeelstraat 18Amsterdam Westerpark, Herinrichting Zaandammerplein en vernieuwing buurtcentrum 24Eindhoven, Kinderpersbureau Eigenwij(k)s 32Heerenveen, Circus, fort of heksenkring 40Leeuwarden, Duurzaam Watersysteem Potmarge/Waterspeelplaats 48Meppel, Troelstraplein 58

  Inhoud

 • Rotterdam Centrumraad, Skatepark Westblaak 66Rotterdam Delfshaven, Multiculturele Buitenruimte Schiemond 74Rotterdam Delfshaven, Proefpark De Punt 82Zaanstad, A8ernA 90

  Overzicht van alle ingediende projecten 100

  BijlagenSamenstelling van vakjury en jeugdjury 132Geografisch overzicht van de inzendingen 135De inzendingen op trefwoorden 137Meer informatie 141

 • De ontwikkeling van het lokaal jeugdbeleid is al jaren eenbelangrijk aandachtspunt van gemeenten. De openbare ruimte is daar een aspect van. De (beleidsmatige) aandachtvoor dit thema neemt langzaam maar zeker toe. Belangen -organisaties zoals Jantje Beton hebben de afgelopen jarenaandacht gevraagd voor het belang van een kindvriendelijkewoonomgeving. Ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft met het project Lokaal Jeugdbeleid uit -gebreid aandacht besteed aan dit onderwerp.Om de aandacht voor jeugd en buitenruimte structureel op

  de lokale agenda te krijgen hebben de VNG en Jantje Betoneind 2004 het initiatief genomen om een Nederlandse tak vanhet internationale Netwerk Child Friendly Cities* op te richten.Als eerste thema heeft het Nederlandse netwerk gekozen

  voor jeugd en openbare ruimte. Het netwerk beoogt de verschillende partijen en beleidssectoren die verantwoor -

  delijk zijn voor een kindvriendelijke woonomgeving metelkaar in contact te brengen. Om die reden hebben ook organisaties zoals 3VO, de Beroepsvereniging van Neder -landse Stedenbouwkundigen en Planologen (BNSP) en Unicefzich bij het netwerk aangesloten.In oktober 2004 heeft in Londen de tweede Europese

  conferentie Child in the City plaatsgevonden. Tijdens dezeconferentie is een manifest opgesteld waarin bestuurders oplokaal, nationaal en Europees niveau worden opgeroepen ombij de planontwikkeling van de openbare ruimte meer aandacht te besteden aan fysieke en sociale ruimte voor kinderen en jongeren zodat zij kunnen deelnemen aan de

  7

  Voorwoord

  * Het internationale Netwerk Child Friendly Cities werd in 1996 opgericht

  door Unicef en Habitat. Deze beweging richt zich op de implementatie van

  het Internationaal Verdrag Inzake de Rechten van het Kind.

 • samenleving op de wijze zoals is vastgelegd in het Inter -nationaal Verdrag Inzake de Rechten van het Kind. Namensde VNG heeft haar voorzitter, de heer Deetman, het manifestondertekend. Namens Jantje Beton heeft de voorzitter vanhet bestuur, mevrouw Van Vliet-Kuiper, getekend.In april 2006 roept minister Dekker (VROM) in een beleids-

  brief gemeenten op te zorgen voor voldoende speelruimtevoor kinderen.

  Het Netwerk Child Friendly Cities streeft ernaar gemeenten teinspireren tot een ruimtelijk-ordeningsbeleid waarbij jeugdeen duidelijke plaats inneemt. Het uitgangspunt daarbij isdat een kindvriendelijke leefomgeving eigenlijk voor iedereeneen vriendelijke leefomgeving is. Om gemeenten te onder-steunen bij de ontwikkeling van een kindvriendelijke omgeving biedt het netwerk activiteiten aan. Als gevolg vande toenemende belangstelling zijn deze activiteiten uitge-groeid tot onder meer werkbezoeken aan gemeenten, eenkenniskring van wethouders, expertmeetings voor ambte -naren en een website voor genteresseerden. Uit al deze

  activiteiten komt een enorme diversiteit naar voren in uitdagingen, kansen en ervaringen. Dit blijkt eveneens uit dezeventig projecten die werden ingezonden voor de verkiezingvan kindvriendelijke projecten.Graag brengen wij deze projecten onder uw aandacht.

  Daarnaast nodigen wij u van harte uit om aan te sluiten bijhet Netwerk Child Friendly Cities.

  dr. W. Kuiper mr. H.P. Kasbergenlid directieraad VNG directeur JantjeBeton

  8

 • Kinderen en jongeren zijn de meest intensieve gebruikers vande openbare ruimte. Buiten zijn is belangrijk voor ze. Eendoel op zich. Spelen in de buitenruimte is essentieel voor deontwikkeling van kinderen: het bevordert onder andere demotoriek en de ontwikkeling van cognitieve, creatieve ensociale vaardigheden. Buiten spelen heeft een positief effectop de gezondheid.Er zijn ook maatschappelijke voordelen. Een omgeving met

  spelende kinderen is levendig. Niet alleen kinderen leggenonderling contacten, maar ook hun ouders en buurtbewoners.Dit komt de sociale veiligheid en de leefbaarheid in de buurtten goede. In zon omgeving willen mensen wonen. Immers,een plek die goed is voor kinderen, is een goede plek vooriedereen.Gemeenten werken op tal van manieren aan een goed leef-

  en opvoedingsklimaat voor kinderen en jongeren. Samen met

  buurtbewoners, instellingen, scholen, woningcorporaties,projectontwikkelaars en bedrijven. Vanuit vele beleids -terreinen is er expliciet en impliciet aandacht voor de positieen ontwikkelingskansen van de jeugd in de samenleving.Desondanks sluit de leefomgeving nog niet altijd goed aan

  bij de wensen en behoeften van kinderen en jongeren. Er zijnvaak onvoldoende mogelijkheden voor hun ontplooiing of deomgeving biedt onvoldoende veiligheid en geborgenheidvoor jonge kinderen. Ook sociale intolerantie speelt niet zelden een rol.

  Veel inzendingenEr is echter een kentering gaande. Bij steeds meer gemeenten en ook bij het Rijk staat de jeugd in relatie tot deopenbare ruimte hoog op de agenda. Dit heeft geleid tot eenaantal bijzondere en vernieuwende initiatieven verspreid 9

  Verkiezing kindvriendelijke projecten

 • over het land. Om de kennis hierover te verspreiden hebbende partners in het Netwerk Child Friendly Cities, de VNG enJantje Beton, samen met het Ministerie van VROM een ver-kiezing van kindvriendelijke initiatieven georganiseerd. Hetresultaat was overweldigend: zeventig inspirerende en gevarieerde projecten afkomstig uit het hele land werden met enthousiasme aangemeld.De verzamelde projecten tonen aan dat gemeenten veel

  kunnen en doen, dankzij de inzet en creativiteit van zowelbestuurders als burgers en betrokken instellingen. De aanwe-zigheid van goede en voldoende speelruimte is voor kinderenen jongeren van groot belang. Of het nu gaat om spelen,sporten, elkaar ontmoeten of gewoon rondhangen, hetgebeurt voor een groot gedeelte buiten en op straat. Daarinverschilt een dorp niet van een stad.De projecten in deze bundel getuigen van een groeiend

  besef bij alle betrokkenen dat er genvesteerd moet wordenin de openbare ruimte: in pleinen, in straatmeubilair, maarook in speelplekken, groenvoorzieningen, buurtcentra, burgerinitiatieven enzovoort.

  Wij werken samen, evenals de partijen verantwoordelijk voorde totstandkoming van de projecten in deze bundel, omjeugd en openbare ruimte hoog op de agendas van allebetrokkenen te krijgen en te houden. Wij zijn er van overtuigd dat de vele initiatieven in deze bundel u zulleninspireren tot het realiseren van een openbare ruimte waarkinderen en jongeren mogen zijn, waar ze welkom n in hunelement zijn.

  Hierbij bedanken wij iedereen die aan de verkiezing kind-vriendelijke projecten en aan de totstandkoming van dezebundel heeft meegewerkt. In het bijzonder bedanken wij hetVlaams Netwerk Child Friendly Cities, dat met de Vlaamse ver-kiezing in 2004 ons tot voorbeeld is geweest.

  Jantje BetonVereniging van Nederlandse GemeentenMinisterie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening enMilieu10

 • Artikel 31 van het Internationaal Verdrag Inzake de Rechtenvan het Kind luidt:

  1. De Staten die partij zijn, erkennen het recht van het kindop rust en vrije tijd, op deelneming aan spel en recreatie-ve bezigheden passend bij de leeftijd van het kind, en opvrije deelneming aan het culturele en artistieke leven.

  2. De Staten die partij zijn, eerbiedigen het recht van hetkind volledig deel te nemen aan het culturele en artistiekeleven, bevorderen de verwezenlijking van dit recht, en stimuleren het bieden van passende en voor ieder gelijkekansen op culturele, artistieke en recreatieve bezighedenen vrijetijdsbesteding.

  Het Europees Netwerk Child Friendly Cities hanteert op basisvan dit artikel de volgende vijf uitgangspunten voor een werkelijk kindvriendelijk beleid: 11

  Kinderen hebben recht op een kindvriendelijke omgeving

 • Kindvriendelijkheid is een kwaliteit die zich niet laat redu-ceren tot het uit