of 24 /24

KEBERKESANAN SUBJEK PENGAJARAN MIKRO DALAM … · keberkesanan subjek pengajaran mikro dalam membantu guru pelatih belajar untuk mengajar matematik semasa kursus latihan mengajar

  • Author
    doantu

  • View
    278

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of KEBERKESANAN SUBJEK PENGAJARAN MIKRO DALAM … · keberkesanan subjek pengajaran mikro dalam...

KEBERKESANAN SUBJEK PENGAJARAN MIKRO DALAM MEMBANTU GURU

PELATIH BELAJAR UNTUK MENGAJAR MATEMATIK SEMASA KURSUS

LATIHAN MENGAJAR

HALDY CHEW

Tesis ini dikemukakan sebagai memenuhi syarat penganugerahan Ijazah Sarjana Muda

Sains Serta Pendidikan (Matematik)

Fakulti Pendidikan

Universiti Teknologi Malaysia

NOVEMBER 2007

iii

Khas Untuk Ayah dan Ibu Yang Tersayang

iv

PENGHARGAAN

Setinggi-tinggi penghargaan ditujukan kepada penyelia projek sarjana muda saya

iaitu Prof. Dr. Noor Azlan Ahmad Zanzali yang telah banyak memberikan bimbingan

serta tunjuk ajar. Segala teguran, nasihat, masa dan peluang yang diberikan amat saya

hargai.

Penghargaan juga ditujukan kepada guru-guru pelatih yang sudi menjadi

responden dan sampel terhadap kajian ini. Jutaan terima kasih diucapkan kepada

penyarah, kakitangan-kakitangan yang terlibat dan rakan-rakan seperjuangan kerana

banyak memberikan bantuan serta kerjasama sepanjang tempoh perjalanan penyelidikan

ini. Sekian, terima kasih.

v

ABSTRAK

Kajian ini dijalankan untuk mengenalpasti keberkesanan subjek Pengajaran Mikro dalam

membantu guru pelatih belajar untuk mengajar subjek Matematik. Matlamat utama

kajian ini adalah berpandukan kepada objektif utama kajian untuk mengenalpasti sama

ada kemahiran-kemahiran yang dipelajari oleh guru pelatih semasa kelas pengajaran

mikro dapat membantu guru pelatih untuk mengajar subjek Matematik semasa menjalani

kursus latihan mengajar. Kajian yang dilakukan adalah berbentuk kuantitatif dan

kualitatif. Instrumen kajian yang dibina untuk menjalankan kajian ini adalah melalui

soal-selidik, temubual dan pemerhatian. Seramai 31 orang responden telah diplih untuk

menjawab borang soal-selidik. Responden adalah pelajar Tahun 3 yang sedang

menjalani kursus latihan mengajar. Manakala seramai 4 orang guru pelatih

pengkhususan Matematik dipilih untuk ditemubual dan pemerhatian pengajaran.

Dapatan daripada soal selidik, temu bual dan pemerhatian menunjukkan kemahiran-

kemahiran pengajaran mikro banyak membantu guru pelatih dan kemahiran-kemahiran

ini dapat dilaksanakan dengan baik oleh guru pelatih semasa latihan mengajar. Secara

keseluruhannya, guru pelatih dapat belajar untuk mengajar subjek Matematik semasa

latihan mengajar dengan bantuan kemahiran-kemahiran yang dipelajari semasa kelas

pengajaran mikro.

vi

ABSTRACT

This research has been conducted in order to identify the effectiveness of the micro

teaching methods in helping the trainee teacher in teaching mathematics. The main goal

of this research is based on the main objective that is to ensure all the skills have been

learned by the trainee teacher in the micro teaching can be a tremendous help during the

practical training. The method of this research is accumulated in the form of

quantitative and qualitative data. The methods used are questionnaires, interviews and

through observations. A total of 31 participants have been chosen as respondents. They

consist of the semester three students who are undergoing the practical training. About

four mathematics-optioned trainee teachers have been selected to be interviewed and for

the purpose of teaching observation. The accumulated information in the questionnaires,

interviews and observations show that the micro teaching skills attained during the

micro teaching courses have helped greatly the trainee teachers and the skills acquired

successfully applied during the practical training. The mathematics trainee teachers

were able to teach mathematic with the aids of skills learned in the micro teaching

classes.

vii

SENARAI KANDUNGAN

BAB PERKARA HALAMAN

HALAMAN PENGAKUAN ii

HALAMAN DEDIKASI iii

PENGHARGAAN iv

ABSTRAK v

ABSTRACT vi

SENARAI KANDUNGAN vii

SENARAI JADUAL xii

SENARAI RAJAH xiii

SENARAI SINGKATAN xiv

SENARAI LAMPIRAN xv

1 PENGENALAN

1.1 Pendahuluan 1

1.2 Latar Belakang Masalah 4

1.3 Pernyataan Masalah 5

1.4 Objektif 6

1.5 Persoalan 7

1.6 Kepentingan Kajian 7

viii

1.7 Skop Kajian 8

1.8 Definisi Istilah 8

1.9 Penutup 11

2 SOROTAN KAJIAN

2.1 Pengenalan 12

2.2 Latar Belakang Pengajaran Mikro 12

2.2.1 Konsep Pengajaran Mikro 14

2.2.2 Kepentingan dan Kelebihan Pengajaran

Mikro 14

2.2.3 Pelaksanaan Pengajaran Mikro 15

2.3 Kemahiran Pengajaran Mikro 18

2.3.1 Persediaan Mengajar Harian 19

2.3.2 Kemahiran Pengenalan Pengajaran /

Set Induksi 20

2.3.3 Kemahiran Pengurusan Bilik Darjah 21

2.3.4 Kemahiran Memberi Penerangan 21

2.3.5 Kemahiran Penggunaan Contoh 22

2.3.6 Kemahiran Membuat Aktiviti 23

2.3.7 Kemahiran Menyoal 23

2.3.8 Kemahiran Menggunakan Graphic

Organizer 24

2.3.9 Kemahiran Membuat Pengukuhan 25

2.3.10 Kemahiran Penutup 26

2.4 Penutup 26

3 METODOLOGI

3.1 Pengenalan 28

3.2 Rekabentuk Kajian 29

ix

3.3 Tempat Kajian 30

3.4 Persampelan 30

3.5 Instrumen Kajian 32

3.5.1 Soal Selidik 32

3.5.2 Temubual 35

3.5.3 Pemerhatian 37

3.6 Kajian Rintis 38

3.7 Prosedur Kajian 39

3.8 Analisis Data 39

3.9 Penutup 41

4 ANALISIS DATA

4.1 Pengenalan 42

4.2 Analisis Soal-selidik 43

4.2.1 Analisis Bahagian A 44

4.2.2 Analisis Bahagian B 45

4.2.2.1 Jadual A 45

4.2.2.2 Jadual B 49

4.3 Analisis Hasil Dapatan Dari Sampel P 58

4.3.1 Pengenalan Ringkas Sampel P 58

4.3.2 Hasil Dapatan Pra-temubual Sampel P 58

4.3.3 Pemerhatian Pengajaran Sampel P Di

Dalam Bilik Darjah 60

4.3.4 Hasil Dapatan Pasca-temubual Sampel P 63

4.4 Analisis Hasil Dapatan Dari Sampel Q 65

4.4.1 Pengenalan Ringkas Sampel Q 65

4.4.2 Hasil Dapatan Pra-temubual Sampel Q 65

4.4.3 Pemerhatian Pengajaran Sampel Q Di

Dalam Bilik Darjah 67

4.4.4 Hasil Dapatan Pasca-temubual Sampel Q 70

4.5 Analisis Hasil Dapatan Dari Sampel R 71

x

4.5.1 Pengenalan Ringkas Sampel R 71

4.5.2 Hasil Dapatan Pra-temubual Sampel R 71

4.5.3 Pemerhatian Pengajaran Sampel R Di

Dalam Bilik Darjah 73

4.5.4 Hasil Dapatan Pasca-temubual Sampel R 76

4.6 Analisis Hasil Dapatan Dari Sampel S 78

4.6.1 Pengenalan Ringkas Sampel S 78

4.6.2 Hasil Dapatan Pra-temubual Sampel S 78

4.6.3 Pemerhatian Pengajaran Sampel S Di

Dalam Bilik Darjah 81

4.6.4 Hasil Dapatan Pasca-temubual Sampel S 84

4.7 Penutup 85

5 PERBINCANGAN, RUMUSAN DAN CADANGAN

5.1 Pengenalan 86

5.2 Perbincangan 86

5.2.1 Keberkesanan Kemahiran-Kemahiran

Pengajaran Mikro Dalam Membantu

Guru Pelatih Belajar Untuk Mengajar

Subjek Matematik 87

5.2.2 Kemahiran-kemahiran Pengajaran Mikro

Yang Boleh Dipraktikan Oleh Guru

Pelatih Semasa Latihan Mengajar 91

5.2.3 Cadangan Untuk Meningkatkan Lagi

Penguasaan Pembelajaran Untuk Mengajar

Subjek Matematik Yang Boleh

Diimplikasikan Semasa Latihan Mengajar 94

5.3 Rumusan 96

5.4 Cadangan-cadangan 97

5.4.1 Cadangan Umum 97

5.4.2 Cadangan Kajian Lanjutan 99

xi

5.5 Penutup 100

RUJUKAN 101 LAMPIRAN A - K 103 - 135

xii

SENARAI JADUAL

JADUAL TAJUK MUKA SURAT

3.1 Skala Empat Tahap 35

3.2 Peratus Penentuan Ya dan Tidak 40

3.3 Skor Min Pembolehubah 41

4.1 Taburan Mata Pelajaran Yang Diajar Semasa

Latihan Mengajar Oleh Responden 44

4.2 Taburan Kemahiran Yang Dipelajari Semasa

Kelas Pengajaran Mikro Mengikut Item 46

4.3 Taburan Persediaan Responden Sebelum

Mengajar 50

4.4 Taburan Persediaan Responden Sebelum

Mengajar 53

xiii

SENARAI RAJAH

RAJAH TAJUK MUKA SURAT

2.1 Proses Pelaksanaan Pengajaran Mikro 17

2.2 Proses Pengajaran Mikro 17

2.3 Urutan Pengukuhan 25

xiv

SENARAI SINGKATAN

UTM - Universiti Teknologi Malaysia

LM - Latihan Mengajar

SPSS - Statistical Package Social for Windows

xv

SENARAI LAMPIRAN

LAMPIRAN TAJUK MUKA SURAT

A Borang Soal Selidik 103

B Soalan Pra-temubual 108

C Borang Cerapan Guru Pelatih Semasa Mengajar 110

D Soalan Pasca-Temubual 111

E Jawapan Pra-temubual Sampel-sampel 112

F Hasil Pemerhatian Sampel-sampel 119

G Jawapan Pasca-temubual Sampel-sampel 125

H Surat Pengesahan Status Pelajar Universiti

Teknologi Malaysia 130

I Surat Kebenaran Kementerian Pelajaran

Malaysia 131

J Surat Kebenaran Bahagian Perancangan Dan

Penyelidikan Dasar Pendidikan 132

K Pengesahan Soalan-soalan Kajian 133

BAB 1

PENGENALAN

1.1 Pendahuluan

Subjek pengajaran mikro ini diasaskan di Universiti Stanford pada tahun 1963

dalam usaha mencari kaedah latihan terbaik untuk bakal guru (Shahabuddin Hashim et

al., 2003). Pengasasnya adalah Dwight Allen. Pada masa itu, pengajaran mikro

meliputi pengajaran mengenai kaedah pengajaran yang mana pengambaran video

diambil bagi memudahkan penilaian oleh pensyarah.

Menurut Ee Ah Meng (1997), pengajaran mikro merupakan satu daripada

perkembangan yang paling berkesan dalam bidang pengajaran praktik. Subjek

pengajaran mikro ini diadakan di semua universiti dan maktab perguruan yang

menawarkan program perguruan adalah bertujuan memberikan latihan dan persediaan

yang secukupnya kepada guru-guru pelatih sebelum turun ke padang sebenar untuk

mengajar generasi-generasi yang bakal menerajui kemajuan negara kita. Disebabkan

itu, guru-guru pelatih ini perlu dilengkapi dengan pelbagai kemahiran mengajar. Justeru

2

itu, subjek pengajaran mikro merupakan elemen yang penting sebagai medium untuk

membimbing dan memberi latihan praktis kepada bakal guru sebelum melangkah ke

bilik darjah yang sebenar.

Di Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia, Pengajaran Mikro adalah

subjek yang wajib diambil dan dipelajari oleh semua pelajar sebelum menjalani kursus

latihan mengajar selama dua belas minggu. Menurut Esah (2004), guru pelatih tidak

mengajar sepenuhnya tetapi berlatih mengajar sebahagian daripada kemahiran

mengajar. Di Fakulti Pendidikan, semasa kelas pengajaran mikro, guru pelatih diberi

peluang untuk berlatih mengajar hanya sekali dan mengajar satu topik kecil mengikut

pengkhususan kursus masing-masing. Shahabuddin et al. (2003) menyatakan bahawa

Pengajaran Mikro merupakan suatu sesi pengajaran yang bercorak latihan atau

pendedahan yang mengambil masa 10-15 minit, melibatkan rakaman video dengan

memfokuskan kepada kemahiran-kemahiran tertentu. Antara kemahiran-kemahiran

yang ditekankan semasa kelas pengajaran mikro adalah penulisan rancangan pengajaran,

set induksi, bahan bantu mengajar, suara, teknik menyoal, merancang aktiviti, penutup

dan pengurusan masa.

Secara amnya, semasa kelas pengajaran mikro, guru pelatih akan mengajar satu

topik kecil dalam masa yang diperuntukkan oleh pensyarah. Pada masa itu, guru pelatih

telah menyediakan satu rancangan pengajaran, bahan bantu mengajar dan merancang

aktiviti-aktiviti yang bakal diadakan semasa proses pengajaran. Rakan-rakan dalam

kelas pengajaran mikro tersebut akan bertindak sebagai murid-murid dan juga pemerhati

terhadap pengajaran guru pelatih tersebut. Pensyarah pula akan menilai pengajaran guru

pelatih tersebut. Selepas suatu pengajaran oleh guru pelatih selesai, rakan-rakan dan

pensyarah akan memberikan komen terhadap pengajaran guru pelatih tersebut.

3

Latihan mengajar merupakan satu latihan amali untuk guru pelatih

mempraktikkan segala teori dan kaedah yang telah dipelajari. Latihan ini juga

merupakan satu syarat yang mesti dipenuhi oleh guru pelatih yang mengikuti kursus

perguruan di Universiti Teknologi Malaysia (Meor Ibrahim, 2004). Fakulti Pendidikan

memperuntukkan selama dua belas minggu untuk guru-guru pelatih menjalani kursus

latihan mengajar. Sepanjang tempoh itu, guru-guru pelatih ini akan dinilai oleh penyelia

dan guru pembimbing guru pelatih tersebut.

Salah satu syarat untuk guru pelatih sebelum menjalani kursus latihan mengajar

ialah mesti lulus mata pelajaran Asas Pedagogi atau Kaedah Mengajar dan lulus dengan

memperolehi gred B+ bagi mata pelajaran Pengajaran Mikro.

Menurut Abu Hassan dan Meor Ibrahim (1995), sebelum seorang guru pelatih

ditauliahkan sebagai guru, kemampuannya untuk mempraktikkan segala teori, kaedah,

strategi, pendekatan, kemahiran dan pengetahuan yang dipelajari di dalam bilik kuliah

akan digilap melalui program latihan mengajar. Oleh itu, subjek pengajaran mikro ini

sangat penting dalam membekalkan kemahiran dan dijadikan panduan kepada bakal

guru sebelum mengajar di bilik darjah nanti. Selain itu, subjek pengajaran mikro ini

bukan sekadar membekalkan ilmu kemahiran mengajar kepada bakal guru, tetapi juga

dijadikan syarat kepada guru pelatih Fakulti Pendidikan untuk lulus sebelum dapat

menjalani kursus latihan mengajar di sekolah.

4

1.1 Latar Belakang Masalah

Jangka masa pelajar untuk menghadiri kelas pengajaran mikro adalah sepanjang

satu semester sahaja. Oleh itu, dalam tempoh itu guru pelatih hanya mempunyai

peluang sekali sahaja untuk berlatih mengajar di dalam kelas pengajaran mikro. Sejajar

dengan itu, guru pelatih hanya mendapat sekali sahaja maklum balas dari pensyarah atau

rakan sekelas. Hal ini menyebabkan guru pelatih kurang bersedia semasa latihan

mengajar, terutamanya dalam kajian ini memfokuskan kepada pengajaran guru pelatih

bagi opsyen Matematik.

Menurut Esah dan Mohd Anuar (1998), para pelajar tidak cukup setakat

menguasai konsep tetapi perlu menguasai kemahiran mengajar dan melaksanakan setiap

kemahiran kecil yang telah diutarakan melalui latihan amali dalam sesi pengajaran

mikro. Kekurangan kemahiran mengajar dari aspek teori dan praktikal menyebabkan

ramai guru-guru pelatih opsyen Matematik mengalami masalah untuk melaksanakan

pengajaran semasa latihan mengajar.

Shahabuddin et al. (2003) menyatakan bahawa secara idealnya, murid-murid

sekolah yang sebenar patut dibawa ke bilik tempat pengajaran mikro dijalankan.

Namun, kekangan dan masalah yang timbul menyebabkan guru pelatih atau rakan

sebaya bertindak sebagai murid. Akan tetapi masalah yang akan timbul ialah apabila

guru pelatih pergi ke latihan mengajar. Suasana yang dialami oleh guru pelatih semasa

berlatih di kelas pengajaran mikro adalah berbeza dengan keadaan sebenar di bilik

darjah. Hal ini menyebabkan ramai guru pelatih menghadapi masalah untuk

menyesuaikan diri dengan keadaan bilik darjah yang sebenar.

5

1.2 Pernyataan Masalah

Semasa guru pelatih menjalani kursus latihan mengajar di sekolah,

sememangnya mereka ini akan dinilai oleh penyelia dan juga guru pembimbing. Oleh

itu, semestinya terdapat kelemahan-kelemahan dari segi teknik dan gaya pengajaran

guru pelatih tersebut.

Menurut Robiah Sidin (1994), guru pelatih masih lemah dan kurang mahir

dengan teknik-teknik mengajar, contohnya mengaitkan pengajaran teori dan amali.

Faktor ini menyebabkan guru pelatih menghadapi masalah semasa menjalani kursus

latihan mengajar dan juga tidak berkeyakinan untuk keluar mengajar di sekolah.

Dalam kajian Abdullah Mohd Noor (1996) mendapati guru-guru menghadapi

masalah dalam pengajaran dari segi penggunaan bahan bantu mengajar. Hal ini jelas

menunjukkan bahawa sepatutnya guru-guru sudah terlatih semasa menjalani kursus

perguruan sebelum mengajar di sekolah. Justeru itu, adalah penting kajian dilakukan

bagi memastikan bahawa guru-guru pelatih telah lengkap dari segi penguasaan

kemahiran mengajar semasa menjalani latihan mengajar di sekolah.

Dalam kajian ini, masalah-masalah yang ingin dikaji oleh penyelidik adalah

seperti berikut:

1. Elemen-elemen subjek pengajaran mikro yang kurang membantu guru

pelatih dalam belajar untuk mengajar matematik.

2. Guru pelatih kekurangan kemahiran dan teknik mengajar matematik.

6

1.3 Objektif

Bagi mencapai matlamat dalam kajian ini, beberapa objektif dibuat untuk

dijadikan sebagai panduan utama bagi melaksanakan kajian ini.

Antaranya adalah:

1. Mengenal pasti keberkesanan subjek pengajaran mikro dalam membantu

guru pelatih belajar untuk mengajar matematik dari segi aspek:

a) Penulisan rancangan pengajaran

Perancangan pengajaran matematik yang hendak diajar oleh guru.

b) Set induksi

Pengenalan kepada pelajaran yang hendak diajar.

c) Bahan bantu mengajar

Bahan yang membantu kefahaman murid terhadap pengajaran guru.

d) Suara

Bahasa dan intonasi suara guru.

e) Teknik menyoal

Menilai kefahaman murid dan mengajar pelajar berfikir.

f) Merancang aktiviti

Aktiviti pengukuhan yang membantu pengajaran lebih bermakna dan

diminati oleh murid.

g) Penutup

Menguji penguasaan murid dan menimbulkan rasa ingin tahu murid

seterusnya penyampaian lebih berkesan.

h) Pengurusan masa

Guru membahagikan masa pengajaran secara sistematik untuk menjamin

kelancaran pengajaran.

7

2. Mengenalpasti kemahiran yang dipelajari dalam kelas pengajaran mikro yang

dipraktikkan oleh guru pelatih semasa latihan mengajar.

1.4 Persoalan

Semasa melakukan kajian ini, timbul beberapa persoalan yang menjadi panduan

arah tuju kajian ini bagi mencapai matlamat kajian. Antara beberapa persoalan yang

diutarakan adalah:

1. Adakah elemen-elemen yang dipelajari dari subjek pengajaran mikro

berkesan dalam membantu guru pelatih belajar untuk mengajar matematik?

2. Adakah kemahiran-kemahiran yang dipelajari semasa kelas pengajaran mikro

dapat dipraktikkan oleh guru pelatih semasa latihan mengajar?

3. Bagaimana untuk meningkatkan lagi penguasaan pembelajaran untuk

mengajar matematik yang boleh diimplikasikan semasa latihan mengajar?