of 27 /27
kaya kaya kaya kaya-pwit saMbaMQaI saurxaa ]payaao pwit saMbaMQaI saurxaa ]payaao pwit saMbaMQaI saurxaa ]payaao pwit saMbaMQaI saurxaa ]payaao maata-iptanaa AiQakarao maata-iptanaa AiQakarao maata-iptanaa AiQakarao maata-iptanaa AiQakarao maoirlaonD sToT iDpaT maoirlaonD sToT iDpaT maoirlaonD sToT iDpaT maoirlaonD sToT iDpaT-maonT Aaof AoDyaukoSana maonT Aaof AoDyaukoSana maonT Aaof AoDyaukoSana maonT Aaof AoDyaukoSana iDivaJna Aaof spoSala AoDyaukoSanaÀAlaI iDivaJna Aaof spoSala AoDyaukoSanaÀAlaI iDivaJna Aaof spoSala AoDyaukoSanaÀAlaI iDivaJna Aaof spoSala AoDyaukoSanaÀAlaI- [nTrvaonSana saiva [nTrvaonSana saiva [nTrvaonSana saiva [nTrvaonSana saiva-saosa saosa saosa saosa julaa[ julaa[ julaa[ julaa[ 2002

kaya- kaya---pwit saMbaMQaI saurxaa ]payaaopwit … · Baaga I − kaya − kaya----pwit saMbaMQaI saurxaa ]payaaopwit saMbaMQaI saurxaa ]payaao ... [ maaTo Sa$Aatnaa kamao lagaaDvaa

Embed Size (px)

Text of kaya- kaya---pwit saMbaMQaI saurxaa ]payaaopwit … · Baaga I − kaya − kaya----pwit saMbaMQaI...

 • kayakayakayakaya----pwit saMbaMQaI saurxaa ]payaaopwit saMbaMQaI saurxaa ]payaaopwit saMbaMQaI saurxaa ]payaaopwit saMbaMQaI saurxaa ]payaao maataiptanaa AiQakaraomaataiptanaa AiQakaraomaataiptanaa AiQakaraomaataiptanaa AiQakarao

  maoirlaonD sToT iDpaTmaoirlaonD sToT iDpaTmaoirlaonD sToT iDpaTmaoirlaonD sToT iDpaT----maonT Aaof AoDyaukoSanamaonT Aaof AoDyaukoSanamaonT Aaof AoDyaukoSanamaonT Aaof AoDyaukoSana iDivaJna Aaof spoSala AoDyaukoSanaAlaIiDivaJna Aaof spoSala AoDyaukoSanaAlaIiDivaJna Aaof spoSala AoDyaukoSanaAlaIiDivaJna Aaof spoSala AoDyaukoSanaAlaI---- [nTrvaonSana saiva [nTrvaonSana saiva [nTrvaonSana saiva [nTrvaonSana saiva----saosasaosasaosasaosa

  julaa[ julaa[ julaa[ julaa[ 2002

 • kaya-pwit saMbaMQaI saurxaa ]payaao maataiptanaa AiQakarao 2002

  sauQaaravaQaara julaa[ 1, 2002

  1

  Baaga I kaya-pwit saMbaMQaI saurxaa ]payaao ......................................................................................................................................................................... 2 Baaga II pUva- saUcanaa ......................................................................................................................................................................................................... 2 Baaga III saMmait ................................................................................................................................................................................................................ 3 saamaanya ............................................................................................................................................................................................................................ 3 maataiptanaI AsaMmait..................................................................................................................................................................................................... 3 punamaU-lyaaMknanaI ivanaMtInao pitsaad na Aapvaa oooo................................................................................................................................................................ 3 mayaa-da............................................................................................................................................................................................................................... 3 Baaga IV - SaOxaiNak maUlyaaMkna piyaa .................................................................................................................................................................................. 4 AakarNaIAao.................................................................................................................................................................................................................... 4 maUlyaaMkna .......................................................................................................................................................................................................................... 4 punamaU-lyaaMkna..................................................................................................................................................................................................................... 5 saovaaAaonaI samaaiPt .......................................................................................................................................................................................................... 5 Baaga V svatM~ SaOxaiNak maUlyaaMkna ................................................................................................................................................................................... 6 vyaa#yaaAao ....................................................................................................................................................................................................................... 6 saava-jinak saMsqaanaao maapdMD ............................................................................................................................................................................................. 6 saava-jinak Kcao- maUlyaaMkna maaTo maataiptanaao AiQakar ............................................................................................................................................... 6 maataiptaAo Sa$ krola maUlyaaMkna ................................................................................................................................................................................... 6 saunaavaNaI krnaar AiQakarI Wara maUlyaaMkna maaTo ivanaMtI............................................................................................................................................... 6 Baaga VI [inDivaDyauAlaa[JD AoDyaukoSana paoga`ama (IEP)............................................................................................................................................... 7 IEPnaI TukDInaI baozk ...................................................................................................................................................................................................... 7 baozkaomaaM maataiptanaI BaagaIdarI.................................................................................................................................................................................... 7 IEPnaI TukDI..................................................................................................................................................................................................................... 8 IEPnaao ivakasa samaIxaa Anao sauQaarNaa .......................................................................................................................................................................... 8 IEP ivaYayavastu ................................................................................................................................................................................................................. 9 sqaLaMtr saovaaAao ............................................................................................................................................................................................................ 10 BartI .............................................................................................................................................................................................................................. 10 IEPnaao Amala................................................................................................................................................................................................................. 10 snaatknaI iDga`I maoLvavaanaI j$iryaatao.......................................................................................................................................................................... 10 Baaga VII ivastairt SaaLa vaYa-naI saovaaAao...................................................................................................................................................................... 11 Baaga VIII iSaSau Anao GaUMTNaIAo caalataM baaLkaonaao kaya-ma ......................................................................................................................................... 11 Baaga IX SaOxaiNak yaadI saMbaMQaI kaya-pwitAao ................................................................................................................................................................ 11 vyaa#yaaAao ..................................................................................................................................................................................................................... 11 saurxaa ]payaao ................................................................................................................................................................................................................. 12 saMmait ............................................................................................................................................................................................................................. 12 p`vaoSa AiQakar ............................................................................................................................................................................................................... 12 p`vaoSa saMbaMQaI yaadI.......................................................................................................................................................................................................... 13 maataiptanaI ivanaMtIqaI yaadInaI sauQaarNaa ..................................................................................................................................................................... 13 maaihtInaao naaSa krvaa AMgaonaI kaya-pwitAao ............................................................................................................................................................... 13 baaLkaonaa AiQakarao ...................................................................................................................................................................................................... 13 iSastivaYayak maaihtI ..................................................................................................................................................................................................... 14 Baaga X ivaklaaMga ivaVaqaI-AaonaMu iSast ......................................................................................................................................................................... 14 vyaa#yaaAao ..................................................................................................................................................................................................................... 14 BartImaaM pirvat-na .......................................................................................................................................................................................................... 14 SaaLanaa kma-caarIAaonaao AiQakar.................................................................................................................................................................................. 14 saunaavaNaI krnaar AiQakarInaa AiQakarao...................................................................................................................................................................... 16 AiBavyaikt inaQaa-rNa .................................................................................................................................................................................................... 16 Kasa iSaxaNa Anao saMbaMiQat saovaaAao maaTo yaaogya naqaI Aovaa ivaVaqaI-Aao maaTo .......................................................................................................... 17 iSastivaYayak inaNa-yaaonaI ApIla..................................................................................................................................................................................... 18 kayadanaao Amala Anao nyaaiyak AiQakarInao puCaNa ..................................................................................................................................................... 18 Baaga XI baaLkaonao AomanaaM maataipta Wara KanagaI SaaLaAaomaaM BartI...................................................................................................................... 19 FAPE saMbaMQamaaM ivavaad qataM maataipta Wara baaLkaonaI BartI .................................................................................................................................. 19 maataipta Wara KanagaI SaaLamaaM pvaoSanaaoMQaNaI krI haoya Aovaa ivaklaaMga ivaVaqaI-Aao ............................................................................................ 20 Baaga XII maataiptanaI BaUimaka Bajvanaar vyaikt ........................................................................................................................................................ 20 Baaga XIII pu#t vayao maataiptanaa AiQakaraonaI tbadIlaI............................................................................................................................................. 21 Baaga XIV ivavaadaonaao inavaoDao laavavaao .............................................................................................................................................................................. 21 laoiKt firyaadnaI kaya-pwitAao .................................................................................................................................................................................... 21 maQyasqatanaI kaya-pwitAao............................................................................................................................................................................................. 23 j$rI saunaavaNaI piyaa .................................................................................................................................................................................................. 23 Baaga XV AoTnaI-naI fI..................................................................................................................................................................................................... 26

 • kaya-pwit saMbaMQaI saurxaa ]payaao maata-ptanaa AiQakarao 2002

  sauQaaravaQaara julaa[ 1, 2002 2

  Baaga Baaga Baaga Baaga I kaya kaya kaya kaya----pwit saMbaMQaI saurxaa ]payaaopwit saMbaMQaI saurxaa ]payaaopwit saMbaMQaI saurxaa ]payaaopwit saMbaMQaI saurxaa ]payaao

  Aa dstavaojmaaM samaaivaYT saurxaa ]payaao vaYa- 1997 naaM ivaklaaMga vyaiktAaonaa iSaxaNa AiQainayama [inDivaDyauAlsa ivaqa iDJoibailaTIJ AoDyaukoSana AokT IDEA), 20 U.S.C.1400 tomaj Anya 34 CFR 300 Anao COMAR 13A.05.01.01-.16 Wara sqaaipt Co jo IDEA naao Amala kro Co drok jahor saMsqaa IDEA naI j$iryaatao pUrI krnaara kaya-pWit ivaYayak saurxaa ]payaaonaI sqaapnaa krSao caalau raKSao Anao Aonaao Amala krSao Aa dstavaojnaI Aok nakla maataiptanao inamnailaiKt saMjaogaaomaaM pUrI paDvaamaaM AavaSao maUlyaaMknanaa hotu baaLknao Sa$AatmaaM saMdBa- maaTo maaoklavaamaaM Aavao %yaaro baaLknaa vyaiktgat iSaxaNa kaya-ma [inDivaDyauAlaa[JD AoDyaukoSana kaya-ma IEP) nao ivaksaavavaa Anao AonaI

  samaIxaa krvaa Aqavaa AonaI sauQaarNaa krvaa yaaojvaamaaM Aavanaar baozknaI drok naaoiTsanaI saaqao jyaaro kao[ baaLknaMu punama-UlyaaMkna krvaamaaM Aavao Co Anao jyaaro maataipta maQyasqaI banavaa Aqavaa j$rI p`iyaa maaTonaI ivanavaNaI kro Co jyaaM sauQaI Aoma krvaMu spYT rIto Sakya na haoya %yaaM sauQaI kaya-pwit saMbaMQaI saurxaa ]payaao saamaanya p`ja sama Sako AovaI BaaYaamaaM Anao maataiptanaI paotanaI BaaYaamaaM Aqavaa Aomanaa Wara ]pyaaogamaaM laovaatI saMdoSaavyavaharnaI Anya pWitmaaM laKavaa jao[Ao maataiptanaI paotanaI BaaYaa Aqavaa Aomanaa Wara ]pyaaogamaaM laovaatI saMdoSaavyavaharnaI Anya pwitnaI laoiKt BaaYaa na haoya tao jahor saMsqaaAo kaya-pwit ivaYayak saurxaa ]payaao maaOiKk$po Aqavaa maataiptanaI BaaYaamaaM Anya saaQanaao Wara Aqavaa saMdoSaavyavaharnaI Anya pWit Wara $paMtirt krvaamaaM Aavao Ao sauinaiScat krvaa maaTo pgalaaM laovaaM naaoiTsanaMu BaaYaaMtr krvaamaaM AavyaMu htMu Anao kaya-pwit ivaYayak saurxaa ]payaao maataipta samajyaa hta Ao dstavaojaonaao laoiKt puravaao Co baaLknaI AaoLK maUlyaaMkna SaOxaiNak sqaanainaQaa-rNa Anao baaLknaaM inaSaulk yaaogya saava-jinak iSaxaNa f`I Aop`aoip`AoT piblak AoDyaukoSana (FAPE) saMbaMQamaaM SaOxaiNak hovaalaao jaovaa Anao samaIxaa krvaanaI ivaklaaMga ivaVaqaI-naa maataiptanao tk AapvaI jao[Ao vaQau ivaiSaYT maaihtI maaTo SaOxaiNak hovaalaao saMbaMQaI kaya-pwitAaonaao Baaga9 jaovaa ivanaMtI Co ivaklaaMga ivaVaqaI-naa maataiptanao baaLknaI AaoLK maUlyaaMkna baaLknaa SaOxaiNak sqaanainaQaabaaLknaI AaoLK maUlyaaMkna baaLknaa SaOxaiNak sqaanainaQaabaaLknaI AaoLK maUlyaaMkna baaLknaa SaOxaiNak sqaanainaQaabaaLknaI AaoLK maUlyaaMkna baaLknaa SaOxaiNak sqaanainaQaa----rNarNarNarNa Anao baaLk maaTo FAPE naI jaogavaa[ saMbaMQaI baozkaomaaM Baaga laovaanaI tk pNa AapvaI jao[Ao vaQavaQavaQavaQau ivaiSaYT maaaihtI maaTo vyaiktgat iSaxaNa kayau ivaiSaYT maaaihtI maaTo vyaiktgat iSaxaNa kayau ivaiSaYT maaaihtI maaTo vyaiktgat iSaxaNa kayau ivaiSaYT maaaihtI maaTo vyaiktgat iSaxaNa kaya----ma ma ma ma IEP BaagaBaagaBaagaBaaga7 jaovaa ivanaMtI Co Aa dstavaojnaI vaQaaranaI naklaao maaTo baaLknaI SaaLanaao saMpk- saaQavaa ivanaMtI Co

  Baaga Baaga Baaga Baaga II pUva pUva pUva pUva---- saUcanaa saUcanaa saUcanaa saUcanaa

  saava-jinak saMsqaaAo baaLknaI AaoLK maUlyaaMkna SaOxaiNak kaya-ma Aqavaa SaOxaiNak sqaanainaQaa-rNa Aqavaa baaLknao FAPE naI jaogavaa[ saMbaMQamaaM Sa$Aat Aqavaa forfarnaI drKast kro Aqavaa nakaro %yaaro dr vaKto maataiptanao laoiKt saUcanaa AapvaI jao[Ao jao laoiKt saUcanaa saava-jinak saMsqaa Wara drKast kraAola kao[ kaya-vaahI saMbaMQamaaM haoya jonao maaTo pNa maataiptanaI saMmait j$rI Co tao saava-jinak saMsqaa maataiptanao saMmait maoLvatI vaKto j laoiKt saUcanaa AapI Sako Co laoiKt saUcanaamaaM inamnailaiKt baabataonaao samaavaoSa qavaao j jao[Ao

  saava-jinak saMsqaaAo drKast krola Aqavaa nakarola kaya-vaahIAaonaMu vaNa-na saava-jinak saMsqaa kaya-vaahIAaonaI drKast krvaa koma [cCo Co Aqavaa kaya-vaahIAao koma nakaro Co tonaao Kulaasaao saava-jinak saMsqaaAo ivacaarola Anya kao[ ivaklpaonaMu vaNa-na Anao ivaklpao nakarvaamaaM Aavyaa haoya tao tonaaM karNaao saava-jinak saMsqaaAo kaya-vaahIAaonaI drKast krvaa Aqavaa nakarvaa jonaao AaQaar trIko ]pyaaoga kyaao- haoya Aovaa

  drok maUlyaaMkna kaya-pwit ksaaoTI yaadI Aqavaa AhovaalanaMu vaNa-na saava-jinak saMsqaanaI drKast Aqavaa nakar saaqao saMbaMQa QaravataM haoya AovaaM Anya kao[ pirbaLao ivaklaaMga vyaiktAaonaa maataiptanao Aa Baaganaa kaya-pwit ivaYayak saurxaa]payaao hozL rxaNa p``aPya Co AovaMu inavaodna

  Anao jao Aa saUcanaa maUlyaaMkna maaTonaao Sa$Aatnaao inado-Sa na haoya tao kaya-pwit ivaYayak saurxaanaI nakla maoLvavaanaI rIt Anao

  IDEAnaI jaogavaa[Aao samajvaamaaM madd maoLvavaa maataipta maaTo saMpk- maaTonaaM sqaLao Aoma krvaMu spYT rIto Sakya na haoya to isavaaya naaoiTsa saamaanya p`janao samajaya AovaI BaaYaamaaM laKvaI jao[Ao Anao maataiptanaI paotanaI BaaYaamaaM Aqavaa toAao jonaao ]pyaaoga krtaM haoya AovaI saMdoSaavyavaharnaI Anya pwitmaaM pUrI paDvaI jao[Ao maataiptanaI paotanaI BaaYaa Aqavaa saMdoSaavyavaharnaI AomanaI Anya pwit laoiKt BaaYaa na haoya tao saava-jinak saMsqaa naIcaonaI baabatao sauinaiScat krvaa pgalaaM laoSao

  Ao naaoiTsa maaOiKk $po Aqavaa maataiptanaI paotanaI BaaYaamaaM Aqavaa saMdoSaavyavaharnaI Anya pwitmaaM $pantirt krvaI

  maataipta Aa naaoiTsanaI ivagatao jaNao Anao naaoiTsa $pantirt krvaamaaM AavaI htI Anao maataipta naaoiTsanaI ivagat samajyaa Co AovaMu saaibat kro Aovaao laoiKt

  puravaao Co

 • kaya-pwit saMbaMQaI saurxaa ]payaao maata-ptanaa AiQakarao 2002

  sauQaaravaQaara julaa[ 1, 2002 3

  Baaga Baaga Baaga Baaga III saMmait saMmait saMmait saMmait

  saMmait AoTlao jo maaTo maataiptanaI paotanaI BaaYaamaaM Aqavaa saMdoSaavyavaharnaI Anya pwitmaaM AomanaI saMmait maaMgavaamaaM AavaI Co

  AovaI p`vaRi

 • kaya-pwit saMbaMQaI saurxaa ]payaao maata-ptanaa AiQakarao 2002

  sauQaaravaQaara julaa[ 1, 2002 4

  BaagaBaagaBaagaBaaga IV SaOxaiNak maUlyaaMkna p`iyaaSaOxaiNak maUlyaaMkna p`iyaaSaOxaiNak maUlyaaMkna p`iyaaSaOxaiNak maUlyaaMkna p`iyaa

  AakarNaIAakarNaIAakarNaIAakarNaIAaoAaoAaoAao

  AakarNaIAao drok ivaVaqaI- maaTo vyaiktgat banaavavaamaaM Aavaola kaya-pwitAao Co baaLk ivaklaaMga Co ko koma Ao Anao baaLknaa IEPnaa ivaYayavastu nakkI krvaa saava-jinak saMsqaa IEPnaI TukDI maaTo saMbaMiQat kamagaIrI ivaYayak Anao ivakasanaI pUrtI maaihtI Aok~ krvaa juda juda p`karnaI AakarNaInaaM saaQanaao Anao vyaUhaonaa ]pyaaoga krI Sako Co AakarNaImaaM CapolaI ksaaoTIAao Avalaaoknaao maataiptaAao pasaoqaI maaihtI Anao maaihtInaaM Anya saaQanaaonaao samaavaoSa qaaya Co jo jatIya Aqavaa saaMskRitk rIto BaodBaavayaukt na haoya Ao rIto psaMd krInao Amala krvaamaaM Aavao Co baaLknaI paotanaI BaaYaamaaM Aqavaa saMdoSaavyavaharnaI Anya pwitqaI AmalaI banaavavaamaaM Aavao isavaaya ko Aoma krvaMu

  ASakya haoya baaLknaI ivaklaaMgata koTlaa p`maaNamaaM Co Anao Aonao Kasa iSaxaNa saovaaAao koTlaI jao[Ao Co Ao maapvaa ]pyaaogamaaM

  laovaaya Co ksaaoTInaa inamaa-ta Wara pUrI paDvaamaaM Aavaola saUcanaaAao Anausaar talaImabaw Anao jaNakar vyaiktAao Wara jo maaTo Ao

  ]pyaaogamaaM laovaaya Co Anao AmalamaaM maUkvaamaaM Aavao Co Ao Kasa hotu maaTo kayadosar Co Aok maa~ saamaanya &ananaI p`aiPt maaTo naihM prMtu SaOxaiNak j$iryaatnaa ivaiSaYT ivastarao AaoLKvaaM maaTo tOyaar krvaamaaM

  Aavyaa Co baaLknaI AMga`o BaaYaanaI kuSaLtaAao krtaM AMga`onaMu isaimat &ana QaravatMu baaLk ivaklaaMga ivaVaqaI- Co Ao saImaanaa

  p`maaNa sauQaI Anao xaitga`st saMvaodnaa SaarIirk baaolavaanaI kuSaLtaAao p`itibaMibat krvaa krtaM jyaaM Aa kuSaLtaAao Ao ksaaoTI Wara

  maapvaamaaM Aavanaar Co Ao karNaao isavaaya baaLknaMu valaNa Aqavaa isaiw caaoksaa[pUva-k p`itibaMibat krvaa psaMd krvaamaaM Aavaola Co

  AakarNaI kaya-pwitnaa drok AhovaalamaaM naIcaonaI baabataonaao samaavaoSa qaSao SaMkaspd ivaklaaMgatanaa drok xao~maaM baaLknaI kamagaIrInaMu vaNa-na saMbaw kaya-ivaYayak &anaivaYayak ivakasa saMbaMQaI vyavahar saMbaMQaI Anao SaarIirk maaihtI saamaanya AByaasamamaaM baaLknaI BaagaIdarI maaTo SaOxaiNak saamaolagaIrI Aqavaa SaaLa pUvao-naa baaLk maaTo yaaogya

  p`vaRi

 • kaya-pwit saMbaMQaI saurxaa ]payaao maata-ptanaa AiQakarao 2002

  sauQaaravaQaara julaa[ 1, 2002 5

  baaLknaI AakarNaI SaMkaspd ivaklaaMgata saMbaMQaI tmaama xao~aomaaM qaaya Ao sauinaiScat krvaa maaTo Sa$AatnaMu maUlyaaMkna pUrta p`maaNamaaM sava-ga`ahI rhoSao yaaogya jNaaya tao tomaaM naIcaonaI baabataonaao samaavaoSa qaSao SaOxaiNak kamagaIrI saMdoSaavyavahar saamaanya bauiwmata saaMBaLvaa Anao d`iYT saiht Aaraogya hrvaafrvaanaI yaaogyataAao Anao saamaaijk Baavanaa%mak Anao vat-nanaao drjjao

  baaLk ivaklaaMga Co ko koma Anao baaLk maaTo yaaogya SaOxaiNak kaya-ma nakkI krvaa Aok j kaya-pwitnaao ]pyaaoga krvaamaaM Aavatao naqaI

  yaaogyata nakkI krvaa maaTo mau#ya karNa vaaMcavaamaaM Aqavaa gaiNatmaaM iSaxaNanaao ABaava Aqavaa baaLknaMu AMga`omaaM p`aivaNya mayaa-idt haoya tao baaLknao Kasa iSaxaNa Anao saMbaMiQat saovaaAaonaI j$iryaatvaaLa ivaklaaMga ivaVaqaI-naaM $pmaaM AaoLK AapI Sakaya nahIM

  Sa$Aatnaa maUlyaaMknamaaM IEPnaI TukDI AovaMu nakkI kro Co ko baaLkmaaM ivaklaaMgata Co Anao Aonao Kasa iSaxaNa Anao

  saMbaMiQat saovaaAaonaI j$r Co tao baaLknaa IEPnaao ivakasa krvaa IEPnaI TukDIAo Sa$Aatnaa maUlyaaMknanaa 30 idvasanaI AMdr maLvaMu jao[Ao

  punamaUpunamaUpunamaUpunamaU----lyaaMknalyaaMknalyaaMknalyaaMkna

  jao pirisqaitAao maujba punamaU-lyaaMknanaI AavaSyakta haoya Aqavaa maataipta Aqavaa baaLknaa iSaxak punamaU-lyaaMkna maaTo ivanaMtI kro tao punamaU-lyaaMkna dr ~Na vaYao- Aokvaar Aqavaa AonaaqaI pNa vaQau vaar krvaamaaM AavaSao naIcaonaI baabatao nakkI krvaa kao[ vaQaaranaI maaihtInaI j$r haoya tao IEPnaI TukDI maataipta pasaoqaI maaihtI vaga-KMD AaQaairt AakarNaIAao rajya Anao ijllaavyaapI AakarNaIAao saiht halanaI maUlyaaMknanaI maaihtInaI samaIxaa krSao SauM Kasa iSaxaNa Anao saMbaMiQat saovaaAaonaI jaogavaa[ j$rI banao AovaI ivaklaaMgata baaLk h pNa Qaravao Co baaLknaI kamagaIrI Anao SaOxaiNak j$iryaataonaaM halanaaM str Anao IEPnaa ]_oSaao haMsala krvaa Anao yaaogya jNaaya tao saamaanya AByaasamamaaM Baaga laovaa baaLknao kao[ vaQaaranaI j$iryaatao

  Aqavaa sauQaarNaanaI j$r Co ko koma IEPnaI TukDI vaQaaranaI maaihtInaI j$r Co AovaMu nakkI kro tao maataiptanao jaNa kyaa- pCI Anao maataiptanaI saMmait maaTo ivanaMtI kyaa- pCI Ao AakarNaIAao haqa QarvaamaaM AavaSao IEPnaI TukDI vaQaaranaI maaihtInaI AavaSyakta nakkI krvaa maaTonaI baozkqaI 90 idvasanaI AMdr AakarNaInaaM pirNaamaaonaI samaIxaa krSao Anao Ao pirNaamaaonao yaaogya $po baaLknaa IEPnaI sauQaarNaa krvaamaaM ]pyaaoga krSao

  IEPnaI TukDI AovaMu nakkI kro ko kao[ vaQaaranaI maaihtInaI j$r naqaI tao saava-jinak saMsqaa maataiptanao Ao hkIktnaI Anao AovaMu nakkI kyaa-naaM karNaaonaI jaNa krSao maataipta Wara Aoma krvaanaI ivanaMtI krvaamaaM na Aavao %yaaM sauQaI saava-jinak saMsqaaAo AakarNaIAao krvaanaI j$r naqaI

  saovaaAaonaI samaaiPtsaovaaAaonaI samaaiPtsaovaaAaonaI samaaiPtsaovaaAaonaI samaaiPt

  baaLk ivaklaaMga ivaVaqaI- naqaI Ao nakkI krtaM pholaaM saava-jinak saMsqaaAo maUlyaaMkna saMbaMQaI saMGa toma j rajyanaa ivainayamaao Anausaar ivaklaaMga ivaVaqaI-naMu maUlyaaMkna krvaMu inayaimat ha[skUlanaa iDPlaaomaaM saaqao snaatk qavaaqaI Aqavaa rajyanaa kayada Anausaar FAPE maaTo pa~ta maaTonaI vaya krtaM vaQau vaya haovaanao karNao ivaklaaMga vyaiktAaonaa iSaxaNa AiQainayama IDEA naa BaagabaI nao AaQaIna baaLknaI pa~tanaI samaaiPt pholaaM maUlyaaMknanaI j$r naqaI

 • kaya-pwit saMbaMQaI saurxaa ]payaao maata-ptanaa AiQakarao 2002

  sauQaaravaQaara julaa[ 1, 2002 6

  BaagaBaagaBaagaBaaga V svatM~ SaOxaiNak maUlyaaMkna svatM~ SaOxaiNak maUlyaaMkna svatM~ SaOxaiNak maUlyaaMkna svatM~ SaOxaiNak maUlyaaMkna

  vyaa#yaaAaovyaa#yaaAaovyaa#yaaAaovyaa#yaaAao

  svatM~ SaOxaiNak maUlyaaMknanaao Aqa- baaLknaa iSaxaNa maaTo jvaabadar saava-jinak saMsqaaAo kamao ra#yaa na haoya Aovaa yaaogya laayakat Qaravanaar kma-caarI vaga- Wara kraAola ksaaoTI Anao AakarNaInaI kaya-pwitAao

  saava-jinak Kca- naao Aqa- Ao Co ko kaM tao saava-jinak saMsqaa maUlyaaMknanaao pUrao Kca- caUkvao Co Aqavaa Ao sauinaiScat kro Co ko maataiptanao maUlyaaMkna inaSaulk pUrMu paDvaamaaM Aavao Co

  ivaMklaaMga ivaVaqaI-Aaonaa maataiptanao IDEA Anvayao naIcao jNaavaola kaya-pwitAaonao AaQaIna baaLknaa svatM~ SaOxaiNak maUlyaaMkna p`aPt krvaanaao AiQakar Co saava-jinak saMsqaa maataiptanao Ao svatM~ SaOxaiNak maUlyaaMkna maaTo ivanaMtI kro %yaaro svatM~ SaOxaiNak maUlyaaMkna kyaaM p`aPya Co Anao svatM~ SaOxaiNak maUlyaaMkna maaTo saMsqaanaao maapdMD kyaao Co AonaI maaihtI AapSao

  saavasaavasaavasaava----jinak saMsqaanaao maapdMDjinak saMsqaanaao maapdMDjinak saMsqaanaao maapdMDjinak saMsqaanaao maapdMD

  svatM~ SaOxaiNak maUlyaaMkna saava-jinak Kca-qaI krvaanaMu haoya tao svatM~ SaOxaiNak maUlyaaMkna maoLvavaanaao maapdMD maUlyaaMknanaa sqaL Anao tpasanaIsanaI laayakatao saiht maataiptanaa svatM~ SaOxaiNak maUlyaaMkna maoLvavaanaa hknao Ao maapdMD Anau$p haoya AoTlao AMSao saava-jinak saMsqaa maUlyaaMkna Sa$ kro %yaaro jo maapdMDnaao ]pyaaoga kro Co Ao j haovaao jao[Ao ]pr vaNa-vaola maapdMD isavaaya saava-jinak saMsqaa saava-jinak Kca-o svatM~ iSaxaNa maUlyaaMkna maoLvavaa saMbaMQaI Sartao Anao samayamayaa-da laagau paDI Sako nahI

  saavasaavasaavasaava----jinak Kcaojinak Kcaojinak Kcaojinak Kcao---- maU maU maU maUlyaaMkna maaTo maataiptanaao AiQakarlyaaMkna maaTo maataiptanaao AiQakarlyaaMkna maaTo maataiptanaao AiQakarlyaaMkna maaTo maataiptanaao AiQakar

  maataipta saava-jinak saMsqaa Wara p`aPt kao[ maUlyaaMkna saaqao saMmat na haoya tao Aomanao saava-jinak Kcao- svatM~ iSaxaNa maUlyaaMknanaao AiQakar Co maataipta saava-jinak Kcao- svatM~ iSaxaNa maUlyaaMkna maaTo ivanaMtI kro tao saava-jinak saMsqaaAo AnaavaSyak ivalaMba kyaa- vagar kaM tao AonaMu maUlyaaMkna yaaogya Co Ao batavavaa j$rI saunaavaNaI p`iyaa Sa$ krvaI jao[Ao Aqavaa maataiptaAo maoLvaola maUlyaaMkna saava-jinak saMsqaanaa maapdMDnao Anau$p naqaI AovaMu saava-jinak saMsqaa AavaSyak p`iyaa

  saunaavaNaI drmyaana na dSaa-vao tao saava-jinak Kcao- svatM~ Kcao- SaOxaiNak maUlyaaMkna pUrMu paDvaamaaM Aavao Ao sauinaiScat krvaMu

  jao saava-jinak saMsqaa saunaavaNaInaI Sa$Aat kro Anao CovaTnaao inaNa-ya Aovaao qaaya ko saMsqaanaMu maUlyaaMkna yaaogya Co tao maataiptanao Ao pCI pNa svatM~ SaOxaiNak maUlyaaMknanaao AiQakar Co prMtu saava-jinak Kca-qaI nahIM maataipta Aok svatM~ SaOxaiNak maUlyaaMkna maaTo ivanaMtI kro tao saava-jinak saMsqaa maataiptanao toAao saava-jinak maUlyaaMknanaao vaaMQaao koma ]zavao Co AonaMu karNa pUCI Sako Co Aama CtaM maataiptanaa KulaasaanaI j$r naqaI Anao saava-jinak saMsqaaAo p`janaa Kcao- svatM~ SaOxaiNak maUlyaaMkna pUrMu paDvaamaaM Aqavaa saava-jinak saMsqaanaa maUlyaaMknanaao bacaava krvaa maaTo j$rI saunaavaNaI Sa$ krvaa gaorvaajbaI ivalaMba krvaao naih

  maataiptaAo Sa$ krola maUlyaaMknamaataiptaAo Sa$ krola maUlyaaMknamaataiptaAo Sa$ krola maUlyaaMknamaataiptaAo Sa$ krola maUlyaaMkna

  maataiptanao paotanaI psaMdgaInaa laayakat Qaravata vyavasaayakarao pasaoqaI paotanaa Kcao- svatM~ SaOxaiNak maUlyaaMkna maoLvavaanaao hMmaoSaaM AiQakar Co IEPnaI TukDIAo baaLk maaTo FAPEnaI jaogavaa[ baabatmaaM kao[ inaNa-ya laotI vaKto Ao saava-jinak saMsqaanaa maapdMDnaI j$iryaatao pUrI krtao haoya tao maataiptanaa pholaqaI paotanaa Kcao- p`aPya maUlyaaMknaqaI maLola maaihtI pr ivacaar krvaao jao[Ao maataipta Wara Sa$ kraAola KanagaI maUlyaaMknanaaM pirNaamaao pNa baaLknaa saMbaMQamaaM j$rI saunaavaNaInaI p`iyaa puravaa $po rjU krI Sakaya

  saunaavaNaI krnaar AiQakarI Wara maUlyaaMkna maaTo ivanaMtIsaunaavaNaI krnaar AiQakarI Wara maUlyaaMkna maaTo ivanaMtIsaunaavaNaI krnaar AiQakarI Wara maUlyaaMkna maaTo ivanaMtIsaunaavaNaI krnaar AiQakarI Wara maUlyaaMkna maaTo ivanaMtI

  jao kao[ AoDimainasT`oiTva laao jj (ALJ Aaoifsa Aaof AoDimainasT`oiTva ihyarIMga (OAH naI saaqaaosaaqa AavaSyak saunaavaNaInaI p`iyaanaa Baaga$po svatM~ SaOxaiNak maUlyaaMkna maaTo ivanaMtI kro tao maUlyaaMknanaI ikMmat saava-jinak Kcao- caUkvavaI jao[Ao

 • kaya-pwit saMbaMQaI saurxaa ]payaao maata-ptanaa AiQakarao 2002

  sauQaaravaQaara julaa[ 1, 2002 7

  BaagaBaagaBaagaBaaga VI vyaiktgat iSaxaNa kaya vyaiktgat iSaxaNa kaya vyaiktgat iSaxaNa kaya vyaiktgat iSaxaNa kaya----ma ma ma ma (IEP)

  IEPnaI TukDInaI baozknaI TukDInaI baozknaI TukDInaI baozknaI TukDInaI baozk

  baaLk IDEA Wara vyaa#yaa kraAola ivaklaaMga ivaVaqaI- Co Anao Ao baaLknaI SaOxaiNak j$iryaatao nakkI krvaa maaTo saava-jinak saMsqaa saMGaBaavanaanaao AiBagama Apnaavao Co drok saava-jinak saMsqaa ivaklaaMga ivaVaqaI-naa IEPnaao ivakasa krvaa samaIxaa krvaa Anao sauQaarNaa krvaanaaM hotuAao maaTo tqaa baaLknaI SaOxaiNak BartI nakkI krvaanaI baozkao Sa$ krvaa Anao AomanaMu saMcaalana krvaa maaTo jvaabadar Co ivaklaaMga ivaVaqaI-naa maataiptanao Aomanaa baaLk maaTo qanaarI IEPnaI baozk baabatmaaM jaNa krvaI jao[Ao Anao AomaaM Baaga laovaanaI tk AapvaI jao[Ao maataipta IEPnaI TukDInaa saByaao Co jo TukDI Aomanaa baaLknaI SaOxaiNak BartI saMbaMQamaaM inaNa-yaao lao Co saava-jinak saMsqaa baiQar Anao jomanaI maatRBaaYaa AMga`o naqaI Aovaa maataipta maaTo duBaaiYayaanaI vyavasqaa krvaa saiht Ao sauinaoiScat krvaanaao p`yaasa krSao ko maataipta sama Sako Anao Aomanaa baaLknaI SaOxaiNak BartI saMbaMQaI kao[pNa saamaUihk cacaa-ivacaarNaamaaM Baaga la[ Sako

  Aokvaar IEPnaI TukDI nakkI kro ko baaLknao Kasa iSaxaNa Anao saMbaMiQat saovaaAaonaI j$r Co tao IEPnaI TukDIAo 30 idvasanaI AMdr baaLknaa IEPnaao ivakasa krvaa maaTo maLvaMu jao[Ao IEPnaa saBya trIko maataiptaAaonao kao[pNa samayao baaLknaa IEPnaI samaIxaa maaTo ivanaMtI krvaanaao AiQakar Co

  baozkaomaaM maataiptanaI BaagaIdarIbaozkaomaaM maataiptanaI BaagaIdarIbaozkaomaaM maataiptanaI BaagaIdarIbaozkaomaaM maataiptanaI BaagaIdarI

  drok saava-jinak saMsqaa Ao sauinaiScat krvaa pgalaa laoSao ko ivaklaaMga ivaVaqaI-naa maataipta pOkI Aok Aqavaa baMnao IEPnaI TukDInaI drok baozkmaaM hajr rhoSao Aqavaa Aomanao AomaaM Baaga laovaanaI tk AapvaamaaM Aavao maataiptanao baozk saMbaMQamaaM GaNaao vaKt pholaaM baozknaI jaNa krvaI jao[Ao joqaI Aomanao AomaaM hajr rhovaanaI tk Anao prspr saMmaitqaI nakkI krola samaya Anao sqaLo baozknaMu Aayaaojna sauinaiScat krI Sakaya naaoiTsamaaM baozknaao ]_oSa samaya Anao sqaL Anao AomaaM kaoNa hajr rhovaanaMu Co Ao saMbaMQaI maaihtI haovaI jao[Ao naaoiTsamaaM maataiptanao Ao baabatnaI pNa jaNa krvaI ko maataiptanaI Aqavaa saava-jinak saMsqaanaa svaocCaqaI saMbaMiQat saovaaAaonaa kma-caarIAao saiht jomanao baaLk saMbaMQaI &ana Aqavaa ivaSaoYa inapuNata Co AovaI kao[ Anya vyaikt yaaogya jNaaya toma IEPnaI TukDImaaM Baaga la[ SakSao kao[ vyaiktnaa &ana Aqavaa ivaSaoYa inapuNata ivaSaonaao pxakar maataipta Aqavaa saava-jinak saMsqaa ko jomaNao Ao vyaiktnao IEPnaI TukDInaMu saBya qavaanaMu AamaM~Na AaPyaMu Co Ao krSao

  14 vaYa- Aqavaa AoqaI naanaI vayao ivaklaaMga qayaolaa ivaVaqaI- maaTo yaaogya jNaaya tao naaoiTsamaaM Aovaao pNa ]llaoK haovaao jao[Ao ko baozknaao Aok ]_oSa ivaVaqaI-naI pirvat-na saovaaAaonaI j$iryaataonaao Ahovaalanaao ivastar krvaao pDSao Anao saMsqaa ivaVaqaI-nao AamaM~Na AapSao 16 vaYa- Aqavaa AoqaI AaoCI vayao ivaklaaMga qayaolaa ivaVaqaI- maaTo yaaogya jNaaya tao naaoiTsamaaM ]llaoK haovaao jao[Ao ko baozknaao Aok ]_oSa baaLk maaTo j$rI pirvat-na saMbaMQaI saovaaAao pr ivacaar krvaanaao Co naaoiTsamaaM Aovaao pNa ]llaoK haovaao jao[Ao ko saMsqaa ivaVaqaI-nao inamaM~Na AapSao Anao baI saMsqaanaI AaoLK krSao jonao p`itinaiQa maoklavaa maaTo AamaMi~t krvaamaaM AavaSao naIcaonaI baabatao maaTo ta%kalaIna baozkao na baaolaavaaya Ao isavaaya baaLknaI SaOxaiNak BartI nakkI krvaa saiht baaLknaa IEPnaao ivakasa krvaao AonaI samaIxaa krvaI Anao AomaaM sauQaarNaa krvaa kao[ IEPnaI TukDInaI baozknaI naaoiTsa baozkqaI AaoCamaaM AaoCa dsa 10 kolaonDr idvasa pholaaM AapvaI jao[Ao iSast ivaYayak p`Snaao pr Qyaana Aapvaa baaLk ivaklaaMga haoya Anao hala Aonao SaOxaiNak saovaaAao maLtI na haoya tao baaLknaI BartI nakkI krvaI Aqavaa FAPEnaI jaogavaa[ sauinaiScat krvaa baaLknaI Anya ta%kalaIna j$iryaatao pUrI paDvaI

  maataipta pOkI kao[ pNa hajr na rhI Sako tao saava-jinak saMsqaa vyaiktgat Aqavaa kaonfrnsa kaola saiht maataiptaAao Baaga lao Ao maaTo baI pwitAaonaao ]pyaaoga krSao saava-jinak saMsqaa maataiptanao baozkmaaM hajr rhovaa samajavaI na Sako tao baozk maataiptanaI hajrI ivanaa calaavaI Sakaya saava-jinak saMsqaa inaNa-ya laovaamaaM maataiptanaI BaagaIdarI hasaMla krI na Sako tao IEPnaI TukDI maataiptanaI saamaolagaIrI vagar BartInaao inaNa-ya la[ Sako Co Aa baabatmaaM saava-jinak saMsqaaAo prspr saMmat samaya Anao sqaLnaI vyavasqaa maaTo krolaa p`ya%naaonaI yaadI raKvaI jao[Ao jomako krolaa Aqavaa p`ya%na krolaa Toilafaona kaolanaI ivagatvaar yaadI tqaa tonaaM pirNaamaao maataiptaAaonao maaoklaola p~aonaI naklaao Anao maLola p`itsaadao tomaj maataiptanao Gaor Aqavaa raojgaarnaa sqaLo laIQaolaI maulaakataonaMu Anao Ao maulaakataonaaM pirNaamaaonaI ivagatvaar yaadI jao Ao mau_a baaLknaa IEPmaaM ]zavavaamaaM Aavyaa na haoya tao baozkmaaM saava-jinak saMsqaanaa kma-caarIAaonao saamaola krtI AnaaOpcaarIk Anao inaQaa-irt na haoya AovaI vaatcaIt Aqavaa SaIKvaanaI pwit paznaI yaaojnaaAao Aqavaa saovaanaI jaogavaa[naMu saMklana jovaa mau_a AMgaonaI vaatcaItnaao samaavaoSa qatao naqaI baozkmaaM saava-jinak saMsqaanaa kma-caarIAao Wara drKast krvaI Aqavaa maataiptaAaonaI drKast pr p`itiyaa AapvaI jovaI p`arMiBak baabataonaao pNa samaavaoSa qa[ Saktao naqaI jonaa pr pCInaI baozkmaaM cacaa- yaaojvaamaaM AavaSao

 • kaya-pwit saMbaMQaI saurxaa ]payaao maata-ptanaa AiQakarao 2002

  sauQaaravaQaara julaa[ 1, 2002 8

  IEPnaI TuknaI TuknaI TuknaI TukDIDIDIDI

  IEPnaI TukDImaaM naIcaonaanaao samaavaoSa qaaya Co baaLknaa maataipta vaalaI Aqavaa maataiptanaI BaUimaka Bajvanaar Anya vyaikt baaLk saamaanya iSaxaNanaa vaatavarNamaaM Baaga laotMu haoya Aqavaa Baaga la[ SaktMu haoya tao baaLknaa saamaanya iSaxaNanaa

  iSaxakao pOkI AaoCamaaM AaoCa Aok iSaxak baaLknaa saamaanya iSaxaNanaa iSaxak na haoya Anao Ao baaLk SaaLanaI vaya krtaM naanaMu haoya tao Ao ]marnaa baaLknao BaNaavavaa yaaogya haoya AovaI vyaikt

  baaLknaa Kasa iSaxaNanaa iSaxak Aqavaa yaaogya haoya tao baaLknao saovaa Aapnaar ivaklaaMga ivaVaqaI-AaonaI j$iryaatao pUrI krvaa Kasa rIto tOyaar krvaamaaM AavaolaI saUcanaanaI jaogavaa[ pUrI paDvaa Aqavaa

  AonaI doKroK raKvaa laayakat Qaravatao haoya Anao jo saamaanya AByaasama Anao saava-jinak saMsqaanaa p`aPya saaQanaaonao jaNatao haoya Aovaao saava-jinak saMsqaanaao kao[ p`itinaiQa

  maUlyaaMknaaonaa saUcanaa saMbaMQaI saUicataqa-naMu Aqa-GaTna krI Sako AovaI vyaikt Aa vyaikt saava-jinak saMsqaanaI TukDInaa ]prnaI yaadImaaM jNaavaola saByaao pOkI Aok hao[ Sako

  maataiptaAao Aqavaa saava-jinak saMsqaa jomanaI pasao baaLk saMbaMQaI &ana Aqavaa ivaSaoYa inapUNata haoya AovaI Anya vyaiktAao psaMd kro tao

  yaaogya jNaaya tao pirvat-na saMbaMQaI saovaaAao AapI Sako Aqavaa Ao maaTo caukvaNaI krI SaktI haoya AovaI Anya saMsqaanaao p`itinaiQa Anao

  yaaogya jNaaya tao baaLk baozknaao ]_oSa isqait pirvat-na saMbaMQaI saovaaAaonaI j$iryaatao pr ivacaar krvaanaao haoya tao IEPnaI TukDInaI baozkmaaM baaLknao AamaM~Na AapvaamaaM AavaSao Anao Ao baaLk Ao baozkmaaM hajr rho Anao Baaga lao AovaI Apoxaa raKvaamaaM Aavao Co

  IEPnaao ivakasa samaIxaa Anao sauQaarNaanaao ivakasa samaIxaa Anao sauQaarNaanaao ivakasa samaIxaa Anao sauQaarNaanaao ivakasa samaIxaa Anao sauQaarNaa

  baaLknaa IEPnaao ivakasa samaIxaa Anao sauQaarNaa krvaamaaM IEPnaI TukDI naIcaonaI baabatao saMbaMQaI ivacaar krSao Anao naaoMQa krSao baaLknaI SaiktAao Anao paotanaa baaLknaa iSaxaNamaaM vaQaarao krvaa maataiptanaI icanta maUlyaaMknanaa pirNaamaao baaLknaa rajya Aqavaa ijllaa vyaapI AakarNaInaa kaya-maao saMbaMQaI pirNaamaao jo yaaogya haoya to saMdoSaa vyavaharnaI j$iryaatao Anao baaLknaI sahayak sva$pnaI tknaIkI saaQanaao Anao saovaaAaonaI j$iryaatao Kasa baaLk maaTo ivaiSaYT pirbaLaonaI ivacaarNaa joma ko

  kao[ baaLknaI baabatmaaM ko jonaMu vat-na Ao baaLknaa Aqavaa baIjanaa &anaaopaj-nanao baaQak qaaya Co Ao vat-na baabatmaaM sakara%mak vat-na hstxaop vyauhao Anao Ao vat-nanao sahaya baabatmaaM yaaogya haoya to rIto ivacaar krvaao

  AMga`omaaM saIimat p`vaINata Qaravata baaLknaa ikssaamaaM baaLknaI BaaYaanaI j$iryaataonaI ivacaarNaa krvaI karNa ko Ao baabat baaLknaa IEP saaqao saMbaMQa Qaravao Co

  AMQa Aqavaa xaitga`st d`iYTvaaLa baaLknaI baabatmaaM pazyapustkao toma j saUcanaao ba`o[lamaaM Aapvaa Anao jyaaM sauQaI IEPnaI TukDI baaLknaa vaaMcavaa Anao laKvaanaa maaQyamanaa maUlyaaMkna pCI nakkI kro ko ba`o[lamaaM iSaxaNa Aqavaa ba`o[lanaa ]pyaaoga maaTo baaLknaI BaavaI j$iryaataonaa maUlyaaMkna saiht ba`o[lamaaM pazyapustkao saiht ba`o[lamaaM iSaxaNa Aqavaa bao`[lanaao ]pyaaoga baaLk maaTo yaaogya naqaI Anao

  bahorMu Aqavaa jonao AaoCMu saMBaLatMu haoya to baaLknaI BaaYaa Anao saMdoSaavyavaharnaI j$iryaatao baaLknaI BaaYaamaaM Anao saMdoSaavyavaharnaa maaQyamamaaM saaqaIAao Anao vyavasaayakarao saaqao p`%yaxa saMvaadnaI tkao baaLknaI BaaYaa Anao saMdoSaavyavaharnaa maaQyamamaaM p`%yaxa iSaxaNanaI tkao saiht SaOxaiNak str Anao AavaSyaktaAaonaI saMpUNa- EaoNaI

  ]pr jNaavaola Kasa pirbaLaonaI ivacaarNaa krtI vaKto IEPnaI TukDI AovaMu nakkI kro ko baaLknao FAPE maoLvavaa maaTo kao[ Kasa saaQana saovaa hstxaop makana Aqavaa kaya-mamaaM forfarnaI j$r Co tao IEPnaI TukDIAo baaLknaa IEPmaaM Ao p`maaNaonaaM inavaodnanaao samaavaoSa krvaao

  IEP TukDInaa saBya trIko baaLknaa saamaanya iSaxaNanaa iSaxak yaaogya jNaaya %yaaM sauQaI baaLknaa IEPnaao ivakasa krvaamaaM Baaga laoSao BaagaIdarImaaM baaLk maaTo yaaogya sakara%mak vyavahar saMbaMQaI hstxaop Anao vyaUhao tqaa pUrk sahaya saovaaAao kaya-mamaaM forfarao Anao SaaLanaa kma-caarIAaonaao sahyaaoganaao samaavaoSa qaaya Co

 • kaya-pwit saMbaMQaI saurxaa ]payaao maata-ptanaa AiQakarao 2002

  sauQaaravaQaara julaa[ 1, 2002 9

  IEP ivaYayavastu ivaYayavastu ivaYayavastu ivaYayavastu

  IEPnaao ivakasa Aok TukDI Wara krvaamaaM Aavao Co Anao AomaaM naIcaonaanaao samaavaoSa qaaya Co dSaa-vaola ivaklaaMgata saamaanya AByaasamamaaM saamaola qavaa Anao p`gait krvaa Aqavaa SaaLapUva- baaLkao maaTo yaaogya haoya Ao

  rIto ivaklaaMgata k[ rIto yaaogya p`vaRi

 • kaya-pwit saMbaMQaI saurxaa ]payaao maata-ptanaa AiQakarao 2002

  sauQaaravaQaara julaa[ 1, 2002 10

  sqaLaMtr saovaaAaosqaLaMtr saovaaAaosqaLaMtr saovaaAaosqaLaMtr saovaaAao

  sqaLaMtr saovaaAao p`vaRi

 • kaya-pwit saMbaMQaI saurxaa ]payaao maata-ptanaa AiQakarao 2002

  sauQaaravaQaara julaa[ 1, 2002 11

  BaagaBaagaBaagaBaaga VII ivastairt SaaLa ivastairt SaaLa ivastairt SaaLa ivastairt SaaLa vaYa vaYa vaYa vaYa----naI saovaaAaonaI saovaaAaonaI saovaaAaonaI saovaaAao

  ivastairt SaaLa vaYa-naI saovaaAao AoksTonDoD skUla [yar saiva-isaJ ESY naao Aqa- ivaiSaYT Kasa iSaxaNa Anao saMbaMiQat saovaaAaonaao vyaiktgat ivastar ko jo ivaklaaMga ivaVaqaI-nao IEPAnausaar maataiptanao ikMmat laIQaa vagar saava-jinak saMsqaanaa saamaanya SaaLa vaYa- pCI AapvaamaaM Aavao Co toma j maorIlaonD sToT iDpaT-maonT Aaof AoDyaukoSana MSDE naaM QaaorNaao pUraM kro Co saava-jinak saMsqaa ivastairt SaaLa vaYa-naI saovaaAaonao ivaklaaMgatanaa Kasa p`karao sauQaI isaimat krI SaktI naqaI Aqavaa Ao saovaaAaonaa p`kar p`maaNa Aqavaa samayagaaLanao Aok pxaIya $po saIimat krI SaktI naqaI

  baaLknaI IEPnaI TukDI vyaiktgat rIto Ao nakkI kro ko FAPEnaI jaogavaa[Aao maaTo saovaaAaonaI j$r Co tao ESY pUrI paDvaamaaM Aavao Co maataiptaAaonao ivaklaaMga ivaVaqaI-AaonaI j$iryaatao pUrI krvaa j$rI ESY naI ]plabQatanaI baabatmaaM maaihtI AapvaamaaM AavaSao IEPnaI TukDI Ao nakkI krSao ko jao baaLk ESY maoLvaI na Sako tao SaMu naIcao jNaavaola pasaaMmaaMqaI kao[ pasaMu baaLknao saamaanya SaaLavaYa- drimayaana baaLknaa SaOxaiNak kaya-ma FAPE maoLvavaamaaMqaI raokI SakSao

  baaLko ESY maoLvavaI jao[Ao ko koma Ao nakkI krvaa IEP TukDI naIcaonaI baabatao pr ivacaar krSao SaMu baaLknaa IEP maaM vana saMbaMQaI mah%vapUNa- inapuNataAaonaa vaaiYa-k Qyaoyaao saamaola Co SaMu Aa saMBava Co ko baaLk saamaanya SaaLa tUT nao karNao vanasaMbaMQaI mah%vapUNa- inapuNataAaomaaM GaNaao paCL jtao rhoSao

  toma j Ao gaumaavaola inapuNataAao vyaajbaI samayamaaM paCI maoLvavaamaaM inaYfL jSao IEPnaa Qyaoyaao Anao ]_oSaaomaa p`vaINata maoLvavaanaI idSaamaaM baaLknaI p`gait bahar AavatI inapuNataAao Anao mah%vanaI p`gaitnaI tkao hstxaopvaaLI vat-NaUkao ivaklaaMgatanaao p`kar AnaoAqavaa gaMBaIrta Anao Kasa saMjaogaao

  BaagaBaagaBaagaBaaga VIII iSaSauAao Anao G iSaSauAao Anao G iSaSauAao Anao G iSaSauAao Anao GaUMTNaIAo caalataM baaLkaonaao kayaaUMTNaIAo caalataM baaLkaonaao kayaaUMTNaIAo caalataM baaLkaonaao kayaaUMTNaIAo caalataM baaLkaonaao kaya----mamamama

  saava-jinak saMsqaa tqaa sqaainak iSaSauAao Anao GaUMTNaIAo caalataM baaLkaonaao kaya-ma maataiptanao IEPnaI TukDInaI baozkmaaM baaLknaa ~Ija jnmaidvasaqaI AaoCamaaM AaoCa 90 idvasa pholaaM Ao nakkI krvaa AamaM~Na AapSao ko SaMu baaLk ivaklaaMgata Aqavaa ivalaMibat ivakasaqaI pIiDt Co ko jonao Kasa iSaxaNa Anao saMbaMiQat saovaaAaonaI jaogavaa[naI j$r Co IEPnaI TukDI AovaMu nakkI kro ko baaLk Aok ivaklaaMga Anao ivalaMibat ivakasavaaLuM ivaVaqaI- Co tao IEPnaI TukDI baaLk maaTo IEPnaao ivakasa krSao baaLknaao IEPnaao Amala baaLknaa ~Ija jnma idvasao qaSao

  BaagaBaagaBaagaBaaga IX SaOxaiNak yaadI saMbaMQaI kaya SaOxaiNak yaadI saMbaMQaI kaya SaOxaiNak yaadI saMbaMQaI kaya SaOxaiNak yaadI saMbaMQaI kaya----pwitAaopwitAaopwitAaopwitAao

  vyaa#yaaAaovyaa#yaaAaovyaa#yaaAaovyaa#yaaAao

  ivanaaSanaao Aqa- BaaOitk ivanaaSa Aqavaa vyaiktgat AaoLKnao maaihtIqaI dUr krvaI ko joqaI maaihtI vyaiktgat rIto AaoLKI Sakaya AovaI na rho SaOxaiNak yaadInaao Aqa- 34 CFR Baaga 99 kuTMuba iSaxaNa AiQakarao Anao gauPtta AiQainayama 1974 1974 naa QaI rogyaulaoSansa [mplaImaoinTMga QaI foimalaI AoDyaukoSana ra[Tsa AonD p`a[vasaI AokT FERPA) maaM "SaOxaiNak yaadI" naI vyaa#yaamaaM samaaivaYT yaadInaao p`kar Baaga laonaar saMsqaanaao Aqa- kao[ AojnsaI Aqavaa saMsqaa jo vyaiktgat rIto AaoLKI Sakaya AovaI maaihtI AokzI kro Co raKo Co Aqavaa tonaao ]pyaaoga kro Co Aqavaa IDEAnaa BaagabaI nao AaQaIna jonaa Wara maaihtI maoLvaI Sakaya Co vyaiktgat $po AaoLKI Sakaya AovaI maaihtImaaM naIcaonaanaao samaavaoSa qaaya Co baaLknaa baaLknaa maataiptanaa Aqavaa kuTMubanaa Anya saByanaMu naama baaLknaMu sarnaamaMu vyaiktgat AaoLK joma ko baaLknaao saamaaijk saurxaa naMbar Aqavaa vyaiktgat laxaNaaonaI yaadI Aqavaa baaLknao vyaajbaI inaScayanaI saaqao AaoLKvaanaMu Sakya banaavao AovaI Anya maaihtI

 • kaya-pwit saMbaMQaI saurxaa ]payaao maata-ptanaa AiQakarao 2002

  sauQaaravaQaara julaa[ 1, 2002 12

  saurxaa ]payaaosaurxaa ]payaaosaurxaa ]payaaosaurxaa ]payaao

  Baaga laonaar drok saMsqaa vyaiktgat $po AaLKI Sakaya AovaI maaihtInaI gauPtta AokzI krvaI saMga`h krI raKvaI jahor krvaI Anao Aonaao naaSa krvaanaa drok tbakka pr rxaNa krSao saava-jinak saMsqaanaa Aok AiQakarI vyaiktgat $po AaoLKI Sakaya AovaI maaihtInaI gauPttanaa rxaNa maaTo jvaabadar haoya Co Aa kaya-pwit ivaYayak saurxaa]payaao ]praMt saMGa Anao rajyanaa kayada Anao ivainayamaao pNa SaOxaiNak yaadInaI saurxaanaMu inayaM~Na kro Co vyaiktgat $po AaoLKI Sakaya AovaI maaihtI AokzI krnaar Aqavaa p`yaaoga krnaar saava-jinak saMsqaanaa tmaama AiQakarIAao vyaiktgat $po AaoLKI Sakaya AovaI maaihtInaI gauPtta pr rajyanaI naIitAao toma j kaya-pwitAaonaI baabatmaaM p`iSaxaNa p`aPt krvaMu jao[Ao Baaga laonaar drok saMsqaa saava-jinak inarIxaNa maaTo saMsqaanaI AMdr drok kma-caarIAaonaaM naama Anao hao_anaI navaI yaadI raKSao ko jomanao vyaiktgat $po AaoLKI Sakaya AovaI maaihtI saulaBa qa[ Sako Co

  saMmaitsaMmaitsaMmaitsaMmait

  IDEA AMtga-t maaihtI AokzI krtI Anao ]pyaaoga krtI BaagaIdarI saMsqaaAaonaa AiQakarIAao isavaaya kao[ Anyanao Aqavaa IDEA AMtga-t ivaklaaMga ivaVaqaI-nao inaSaulk yaaogya saava-jinak iSaxaNa AapvaanaI j$iryaatao pUrI krvaanaa Anya kao[ ]_oSa maaTo vyaiktgat $pmaaM AaoLKI Sakaya AovaI maaihtI p`gaT krtaM pholaaM maataiptanaI saMmait maoLvavaI jao[Ao ivaklaaMga ivaVaqaI- Wara kraAola gaunaanaI maaihtI saMbaMQamaaM kayadao laagau paDnaara Anao nyaaiyak AiQakarIAaonaa Anao Aomanaa Wara kaya-vaahInaa saMdBa-maaM maaihtI p`gaT krvaa maataiptanaI saMmaitnaI j$r naqaI ko jo saImaa sauQaI p`saarNanao kuTMuba iSaxaNa AiQakar Anao gauPtta AiQainayama FERPA Wara prvaanagaI AapvaamaaM AavaI Co

  kao[ SaOxaiNak AojnsaI Aqavaa saMsqaa BaagaIdar AojnsaIAaonao maataiptaAaonaI saMmait ivanaa SaOxaiNak yaadImaaMqaI maaihtI AapI SakatI naqaI ko jyaaM sauQaI Ao FERPA Anausaar Aoma krvaa AiQakRt na haoya MSDE Ao saava-jinak saMsqaaAao maaTo maMjUrI saiht naIitAao Anao kaya-pwitAao ivaksaavaI Co rajya Aonaao Ao sauinaiScat krvaa ]pyaaoga kro Co ko AonaI naIitAao Anao kaya-pwitAaonaMu palana krvaamaaM Aavao Anao gauPttanaI Sartao IDEA Anao FERPA Anausaar pUrI krvaamaaM Aavao Co drok saava-jinak saMsqaaAo AovaI kaya-pwitAao ApnaavavaanaI j$r Co ko maataiptaAaonao vyaiktgat $pmaaM AaoLKI Sakaya AovaI maaihtInaI gauPttanaI AavaSyaktaAaonaI baabatmaaM pUNa- rIto jaNa krvaanaI baabatmaaM kovaI rIto yaaogya naaoiTsa AapvaamaaM Aavao Co AomaaM naIcaonaanaao samaavaoSa qaaya Co rajyamaaM jyaaM sauQaI laaokaonaa juda juda samaUhaonaI maatRBaaYaamaaM naaoiTsa AapvaamaaM Aavao Co Ao saImaanaMu vaNa-na jonaI baabatmaaM vyaiktgat $pmaaM AaoLKI Sakaya AovaI maaihtI raKvaamaaM Aavao Co Ao baaLknaMu vaNa-na toma j maagavaamaaM

  Aavaola maaihtInaa p`karao BaagaIdarI saMsqaaAaoAo vyaiktgat $pmaaM AaoLKI Sakaya AovaI maaihtInaao saMga`h ~aiht vyaiktAaonao jaNa jaLvaNaI Anao

  naaSa baabatmaaM AnausarvaI jao[Ao Ao naIitAao Anao kaya-pwitAaonaao saaraMSa maataipta Wara saMmait Aapvaa maaTo [nkar kravaanao karNao ]pyaaoga krvaamaaM Aavanaar naIitAao Anao kaya-pwitAaonaMu

  vaNa-na FERPA Anvayaonaa AiQakarao saiht Aa maaihtI saMbaMQaI maataipta toma j baaLkaonaa AiQakaraonaMu vaNa-na toma j 34 CFR

  99 maaM ivainayamaao laagau paDvaa

  kao[ mah%vapUNa- AaoLK sqaL Aqavaa maUlyaaMkna p`vaRi

 • kaya-pwit saMbaMQaI saurxaa ]payaao maata-ptanaa AiQakarao 2002

  sauQaaravaQaara julaa[ 1, 2002 13

  p`vaoSa saMbaMQaI yaadIp`vaoSa saMbaMQaI yaadIp`vaoSa saMbaMQaI yaadIp`vaoSa saMbaMQaI yaadI

  drok saava-jinak saMsqaa maataiptaAao Anao saava-jinak saMsqaanaa AiQakRt kma-caarIAao ]praMt IDEAnaa BaagabaI naa AMtga-t Aok~It kraAola jaLvaI raKola Aqavaa ]pyaaogamaaM laovaaAola SaOxaiNak yaadInaI saulaBata maoLvanaar vyaiktAaonaMu yaadI irkaoD- raKSao jomaaM vyaiktnaMu naama yaadI saulaBa krayaanaI tarIK tomaj jo maaTo Ao vyaikt yaadInaao ]pyaaoga krvaa maaTo AiQakRt Co Ao hotunaao samaavaoSa krvaamaaM AavaSao kao[ SaOxaiNak yaadImaaM AokqaI vaQau baaLkaonaI maaihtI haoya tao Ao baaLkaonaaM maataiptaAaonao kovaL paotanaa baaLk saMbaMQaI maaihtInaMu inarIxaNa Anao samaIxaa krvaanaao Aqavaa Ao ivaiSaYT maaihtI ivaSao jaNa krvaanaao AiQakar Co drok saava-jinak saMsqaa ivanaMtI kyao-qaI maataiptaAaonao saMsqaa Wara Aok~ kraAola jaLvaola Aqavaa ]pyaaogamaaM laIQaola SaOxaiNak yaadInaa p`kar Anao sqaLaonaI yaadI AapvaamaaM AavaSao drok saava-jinak saMsqaa maataiptaAao maaTo kraAola SaOxaiNak yaadInaI naklaao maaTo fI vasaUla krI Sako Co isavaaya ko Ao fI maataiptaAaonao Ao yaadInaa inarIxaNa Anao samaIxaa krvaanaa AiQakarnao Asarkark rIto baaQak na banavaI jao[Ao saava-jinak saMsqaa SaOxaiNak yaadImaaMqaI kao[ maaihtInaI SaaoQa Aqavaa punap`aPtI maaTo fI maagaI SaktI naqaI maataiptanaI ivanaMtIqaI yaadInaI sauQaarNaamaataiptanaI ivanaMtIqaI yaadInaI sauQaarNaamaataiptanaI ivanaMtIqaI yaadInaI sauQaarNaamaataiptanaI ivanaMtIqaI yaadInaI sauQaarNaa jo maataipta Aoma maanao Co ko IDEA Anvayao Aoki~t kraAola rKaAola Aqavaa ]pyaaogamaaM laovaaAola SaOxaiNak yaadImaaMnaI maaihtI KaoTI Aqavaa Ba`amak Co Aqavaa baaLknaI gauPtta Aqavaa Anya AiQakaraonaMu ]llaMGana kro Co tao maataiptaAo maaihtI raKvaavaaLI saMsqaanao maaihtInaa sauQaarNaanaa hotu maaTo ivanaMtI krI Sako Co saMsqaa ivanaMtI maLyaa pCI vyaajbaI samayagaaLamaaM ivanaMtI Anausaar maaihtInaI sauQaarNaa baabatmaaM nakkI krSao saMsqaa ivanaMtI maujba sauQaarNaa krvaanaao AsvaIkar krvaanaMu nakkI kro tao Aa maataiptaAaonao Ao AsvaIkar baabatnaI jaNa krSao Anao Aomanao SaOxaiNak yaadImaaMnaI maaihtInao pDkar krvaa saunaavaNaInaa AiQakar baabatmaaM salaah AapSao SaOxaiNak yaadImaaMnaI maaihtInao pDkar krvaanaI baabatmaaM saunaavaNaI FERPA naI kaya-pwit Anausaar saMcaalana qavaMu jao[Ao joma ko 34 CFR 9922 saMsqaa Aonao ivanaMtI krvaamaaM Aavao tao SaOxaiNak yaadInaI maaihtI baabatmaaM pDkarnao saunaavaNaInaI tk AapSao joqaI Ao sauinaiScat qa[ Sako ko maaihtI KaoTI Ba`amak naqaI Aqavaa baaLknaI gauPtta Aqavaa Anya AiQakaraonaMu ]llaMGana krtI naqaI saunaavaNaInaa pirNaama $po saava-jinak saMsqaa AovaMu nakkI kro ko maaihtI KaoTI Aqavaa Ba`amak Co Aqavaa baaLknaI gauPttanaa Anya AiQakaraonaMu ]llaMGana kro Co tao Aa maaihtImaaM tdnausaar sauQaarNaa krSao tomaj maataiptanao AanaI laoiKtmaaM jaNa krSao saunaavaNaInaa pirNaamao saava-jinak saMsqaa AovaMu nakkI kro ko maaihtI KaoTI Aqavaa Ba`amak naqaI Aqavaa baaLknaI gauPtta Aqavaa Anya AiQakaraonaMu Anyaqaa ]llaMGana krtI naqaI tao Aa maataiptaAaonao baaLknaa saMbaMQamaaM raKvaamaaM Aavaola yaadInaI maaihtI pr iTPpNa krtaM Aqavaa saava-jinak saMsqaanaa inaNa-ya saaqao AsaMmat qavaanaaM karNaaonaao ]llaoK krta Aok vaktvya raKvaanaa AiQakarnaI baabatmaaM maaihtI AapSao baaLknaI yaadImaaM raKvaamaaM Aavaola kao[pNa Kulaasaao saava-jinak saMsqaa Wara baaLknaa yaadInaa Baaga$po raKvaao jao[Ao jyaaM sauQaI yaadI Aqavaa ivavaaidt Baaga saava-jinak saMsqaa

  Wara raKvaamaaM Aavao Co Anao baaLknaa yaadI Aqavaa ivavaaidt Baaga saava-jinak saMsqaa Wara kao[ vyaiktnao p`gaT rIto jNaavavaamaaM Aavao tao vyaiktAo

  KUlaasaa baabatmaaM pNa jNaavavaMu jao[Ao

  maaihtInaao naaSa krvaa AMgaonaI kayamaaihtInaao naaSa krvaa AMgaonaI kayamaaihtInaao naaSa krvaa AMgaonaI kayamaaihtInaao naaSa krvaa AMgaonaI kaya----pwitAaopwitAaopwitAaopwitAao

  IDEA Anvayao AokzI kraAola raKvaamaaM Aavaola Aqavaa ]pyaaogamaaM laovaaAola vyaiktgat $po AaoLKvaa yaaogya maaihtInaI baaLknao SaOxaiNak saovaaAao Aapvaa maaTo Anao BaivaYyamaaM j$r na haoya tao saava-jinak saMsqaanao Aa baabatmaaM maataiptaAaonao jaNa krvaanaI j$r Co maataipta ivanaMtI kro tao maaihtInaao naaSa krvaao jao[Ao Aama CtaM samayamayaa-da isavaaya ivaVaqaI-naMu naama sarnaamaMu Anao faona naMbar ivaVaqaI-naI EaoNaIAao hajrInaI yaadI hajr rhyaao haoya Ao vagaao- pUrI kraAola EaoNaInaMu str Anao pUrMu kraAola vaYa-naI Aok sqaayaI yaadI raKvaI jao[Ao baaLkaonaa AiQakaraobaaLkaonaa AiQakaraobaaLkaonaa AiQakaraobaaLkaonaa AiQakarao MSDEnaI jaitAao tomaj kaya-pwitAao ivaVaqaI-Aaonao Aomanaa maataiptanaI tomaj ivaVaqaI-AaonaI ]Mmar Anao ivaklaaMgatanao Anau$p gaaopinayatanaao AiQakar Aapo Co baaLknaI ivaklaaMgata rajyanaa kayadanausaar baaLknao Axama na banaavao %yaaM sauQaI baaLknaI vaya 18 vaYa-naI qaaya Co %yaaro FERPA naa AiQainayamaao Anvayao maataiptaAao AomanaaM baaLkaonaI SaOxaiNak yaadI saMbaMQamaaM AiQakar baaLknao tbadIla krvaamaaM Aavao Co IDEA naa BaagabaI Anvayao maataiptanao AapvaamaaM Aavaola AiQakar pu#t qavaanaI vaya p`aPt krnaara ivaVaqaI-nao tbadIla qaaya Co %yaaro 300517 Anausaar 300562 - 300573 maaM SaOxaiNak yaadI saMbaMQamaaM AiQakar pNa baaLknao tbadIla qa[ jvaa jao[Ao Aama CtaM saava-jinak saMsqaanao IDEAnaI klama 615 Anvayao AavaSyak naaoiTsa ivaVaqaI- toma j maataiptanao AapvaI jao[Ao

 • kaya-pwit saMbaMQaI saurxaa ]payaao maata-ptanaa AiQakarao 2002

  sauQaaravaQaara julaa[ 1, 2002 14

  iSastivaYayak maaihtIiSastivaYayak maaihtIiSastivaYayak maaihtIiSastivaYayak maaihtI saava-jinak saMsqaa ivaklaaMga ivaVaqaI-naI yaadImaaM baaLk iva$w laovaamaaM Aavaola kao[ halanaa Aqavaa BaUtpUva- iSastivaYayak pgalaaMnaMu p~k jaoDI Sako Co Anao ibanaivaklaaMga ivaVaqaI-AaonaI yaadImaaM iSastivaYayak maaihtI jaoDvaamaaM Anao p`saairt krvaamaaM Aavao Co AoTlaI hd sauQaI Aa p~knaMu p`saarNa krI Sako Co p~kmaaM baaLk Wara krvaamaaM Aavaola vat-na ko jo maaTo iSast ivaYayak pgalaanaI j$r htI laovaamaaM Aavaola iSastivaYayak pgalaanaMu vaNa-na toma j Anya kao[ maihtI ko jo baaLknaI Aqavaa baaLknaI saaqao saamaola Anya vyaiktAaonaI saurxaa maaTo sausaMgat haoya Aonao saamaola krI Sakaya Co baaLknaI Aok SaaLamaaMqaI baI SaaLamaaM badlaI krvaamaaM Aavao Co %yaaro baaLknaa p`saairt kao[ pNa yaadImaaM baaLknaa vat-maana IEPtoma j baaLknaI iva$w halamaaM Aqavaa Agaa] laovaamaaM Aavaola iSastivaYayak pgalaaMnaMu vaNa-na saamaola haovaMu jao[Ao

  BaagaBaagaBaagaBaaga X ivaklaaMga ivaVaqaI ivaklaaMga ivaVaqaI ivaklaaMga ivaVaqaI ivaklaaMga ivaVaqaI----AaonaMu iSastAaonaMu iSastAaonaMu iSastAaonaMu iSast

  vyaa#yaaAaovyaa#yaaAaovyaa#yaaAaovyaa#yaaAao Aa Baaganaa hotuAao maaTo naIcaonaI vyaa#yaaAao laagau pDo Co

  inayaMi~t pdaqa-naao Aqa- naSaayaukt dvaaAao Aqavaa inayaMi~t pdaqa- AiQainayama knT`aolD sabsTMsaIJ AokT 21yauAosasaI USC812C naI klama 202C maaMnaI yaadI I II III IV Aqavaa V Anvayao icahna kraAola pdaqa-

  gaorkanaUnaI dvaaAaonaao Aqa- inayaMi~t pdaqa- Co prMtu AomaaM Ao pdaqa-naao samaavaoSa kyaao- naqaI jo kao[ prvaanaa Qaravanaar svaasqya saMbaMQaI doKroK krvaavaaLa vyaavasaaiyak vyaiktnaI doKroKmaaM kanaUnaI rIto raKvaamaaM Aavao Co Aqavaa ]pyaaogamaaM laovaaya Co Aqavaa jo IDEA Anvayao kao[ AiQakarnao AaQaIna Aqavaa saMGanaa kayada kao[ Anya jaogavaa[ Anausaar kayadosar rIto raKvaamaaM Aqavaa ]pyaaogamaaM laovaaya Co

  Sas~naao Aqa- Ao Co ko jo yaunaa[ToD sToTsa kaoDnaa ivaYaya 18 klama 930naa p`qama poTaklama naa fkra 2 Anvayao "Gaatk Sas~"naao Co

  BartImaaM pirvatBartImaaM pirvatBartImaaM pirvatBartImaaM pirvat----nananana IDEA tomaj COMAR 13A0803 Anausaar ivaklaaMga ivaVaqaI-nao baaLknaI halanaI SaOxaiNak BartImaaMqaI kaZvaanaa ]_oSa maaTo BartImaaM pirvat-na qaaya Co jao ivaVaqaI- baaLk halanaI BartIqaI saLMga 10 SaaLa idvasaqaI vaQau maudt maaTo kaZI maUkvaamaaM Aavao Co Aqavaa GaNaIvaar kaZI maUkvaamaaM Aavao Co jonaaqaI Ao kaZI maUkvaanaao Aok namaUnaao banao Co Anao jomanaao sarvaaLao Aok SaaLa vaYa-maaM

  10 SaaLa idvasaqaI vaQau qa[ jaya Co

  Ao inaQaa-rIt krvaa maaTo ko SaaLamaaMqaI kaZI maUkvaao Ao kaZI maUkvaanaao Aok namaUnaao banao Co IEPnaI TukDI naIcaonaaM ibaMduAao pr ivacaar krSao dr vaKto kaZI maUkvaanaI AvaiQa baaLknao kula koTlaIvaar kaZI maUkayaao tqaa kaZI maUkvaanaI baabataonaI Aok baIja saaqaonaMu saamaIPya

  SaaLanaa kmaSaaLanaa kmaSaaLanaa kmaSaaLanaa kma----caarIAaonaao AiQakarcaarIAaonaao AiQakarcaarIAaonaao AiQakarcaarIAaonaao AiQakar ivaklaaMga ivaVaqaIivaklaaMga ivaVaqaIivaklaaMga ivaVaqaIivaklaaMga ivaVaqaI----nao saLMga nao saLMga nao saLMga nao saLMga 10 SaaLa idvasaaoqaI vaQau naihM AoTlaI AvaiQa maaTo kaZI maUkvaao SaaLa idvasaaoqaI vaQau naihM AoTlaI AvaiQa maaTo kaZI maUkvaao SaaLa idvasaaoqaI vaQau naihM AoTlaI AvaiQa maaTo kaZI maUkvaao SaaLa idvasaaoqaI vaQau naihM AoTlaI AvaiQa maaTo kaZI maUkvaao

  kao[ ivaklaaMga ivaVaqaI-nao kao[ SaaLa inayamanaaM ]llaMGana maaTo baaLknaI halanaI BartIqaI saLMga 10 SaaLaidvasaaoqaI vaQau naihM AoTlaa gaaLa maaTo kaZI Sakaya Co ko jo hd sauQaI kaZI maUkvaanaMu ibanaivaklaaMga baaLknao laagau pDo Co jao ibanaivaklaaMga ivaVaqaI-nao saovaaAao AapvaamaaM AavatI na haoya tao saava-jinak saMsqaaAo ivaklaaMga ivaVaqaI-nao saovaaAao AapvaanaI j$r naqaI

 • kaya-pwit saMbaMQaI saurxaa ]payaao maata-ptanaa AiQakarao 2002

  sauQaaravaQaara julaa[ 1, 2002 15

  ivaklaaMga ivaVaqaIivaklaaMga ivaVaqaIivaklaaMga ivaVaqaIivaklaaMga ivaVaqaI----nao nao nao nao 10 SaaLaidvasaaoqaI vaQau maudt maaTo kaZI maUkvaao SaaLaidvasaaoqaI vaQau maudt maaTo kaZI maUkvaao SaaLaidvasaaoqaI vaQau maudt maaTo kaZI maUkvaao SaaLaidvasaaoqaI vaQau maudt maaTo kaZI maUkvaao kao[ ivaklaaMga ivaVaqaI- Aok SaaLa vaYa-maaM drok KaoTa vat-nanaa banaava maaTo baaLknaI halanaI BartIqaI saLMga 10 SaaLaidvasa sauQaI kaZI maUkI Sakaya Co jao Aavaa kaZI maUkvaanaa Aoki~t AsarqaI BartImaaM pirvat-na na Aavao kao[ ivaklaaMga ivaVaqaI-nao Aok SaaLavaYa-maaM 10 SaaLaidvasa joTlaao kaZI maUkyaa baad kaZI maUkvaanaI drok maudt maaTo Aacaaya- baaLknaa Kasa Aacaaya-- baaLknaa Kasa iSaxaNanaa iSaxakao saaqao Ao nakkI krvaa cacaa-ivacaarNaa krSao ko baaLknao naIcao jNaavaolaI baabatmaaM yaaogya banaavavaa k[ saovaaAao pUrI paDvaI saamaanya AByaasamamaaM p`gait krvaa maaTo Anao baaLknaa IEPnaa Qyaoyaao haMsala krvaanaI idSaamaaM AagaL vaQavaa

  vacagaaLanaI vaOkilpk SaOxaiNak vyavasqaavacagaaLanaI vaOkilpk SaOxaiNak vyavasqaavacagaaLanaI vaOkilpk SaOxaiNak vyavasqaavacagaaLanaI vaOkilpk SaOxaiNak vyavasqaa

  kao[ Aok baaLk Aok yaaogya vaOkilpk SaOxaiNak vyavasqaa maaTo 45 idvasa sauQaI kaZI maUkI Sakaya Co jao baaLk SaaLamaaM Aqavaa SaaLanaa ]%savamaaM Sas~ laavao Aqavaa raKo baaLk jaNaI jao[nao SaaLamaaM Aqavaa SaaLanaa ]%savamaaM gaorkanaUnaI naSaavaaLI dvaaAao raKo Aqavaa Aonaao ]pyaaoga kro

  Aqavaa SaaLa Aqavaa SaaLanaa ]%savamaaM inayaM~NavaaLI vastu vaocao Aqavaa vaocavaa maaTo Aaga`h kro

  IEPnao vacagaaLanaI SaOxaiNak vyavasqaa nakkI krvaI jao[Ao baaLknaI BartI maaTo kao[ vacagaaLanaI SaOxaiNak vyavasqaa psaMd krvaI jao[Ao ko joqaI baaLk

  saamaanya AByaasamamaaM p`gait krvaanaMu caalaMu raKI Sako Alaba

 • kaya-pwit saMbaMQaI saurxaa ]payaao maata-ptanaa AiQakarao 2002

  sauQaaravaQaara julaa[ 1, 2002 16

  saunaavaNaI krnaar AiQakarInaa AiQakaraosaunaavaNaI krnaar AiQakarInaa AiQakaraosaunaavaNaI krnaar AiQakarInaa AiQakaraosaunaavaNaI krnaar AiQakarInaa AiQakarao

  vahIvaTI kayadanaa jj ALJ kao[ 45 idvasaqaI vaQau naihM AoTlaI maudtnaI Aantirk vaOkilpk SaOxaiNak vyavasqaa maaTo BartImaaM forfarnaao hukma AapI Sako jao ALJ kao[ %varIt AavaSyak saunaavaNaI p`iyaamaaM nakkI kro Co ko saava-jinak saMsqaaAo nakkr puravaa Wara p`diSa-t kya-u Co ko ivaklaaMga ivaVaqaI-naI halanaI BartI jaLvaI

  raKvaaqaI baaLknao Aqavaa Anya vyaiktAaonao [ja qavaanaI GaNaI SakyataAao laagao Co joma ko Aa BaagamaaM ]pyaaoga krvaamaaM Aavyaao Co to maujba pUrta puravaanaao Aqa- Co puravaanaI majbaUta[qaI AagaL

  baaLknaI halanaI BartInaa AaOica%ya pr ivacaar kro Co ivacaar kro Co ko saava-jinak saMsqaaAo baaLknaI halanaI BartImaaM jaoKma Aqavaa haina AaoCI krvaa pUrk sahaya Anao

  saovaaAaonaao ]pyaaoga saiht vyaajbaI p`ya%na kyaao- Co ivacaar kro Co ko Kasa iSaxaNanaa iSaxak saaqao cacaa-ivacaarNaaqaI saava-jinak saMsqaa Wara drKast kraAola vacagaaLanaI

  SaOxaiNak vyavasqaa Wara baaLko naIcao jNaavaola baabatao maaTo yaaogya banavaMu jao[Ao saamaanya AByaasamamaaM p`gait krvaanaMu caalau raKvaa maaTo Alabat baI vyavasqaamaaM baaLknaa halanaa IEPmaaM vaNa-vaola baabat saiht Kasa iSaxaNa Anao saMbaMiQat saovaaAao Anao forfarao maoLvavaanaMu caalau

  raKvaa maaTo jo baaLknao Aonaa IEPmaaM vaNa-vaola Qyaoyaao hasaMla krvaa yaaogya banaavaSao tqaa iSast ivaYayak kaya-vaahI maaTo jvaabadar vat-nanaI baabatmaaM banaavavaamaaM Aavaola saovaaAao Anao sauQaara p`aPt krvaa

  joqaI Aa vat-na frIvaar na qaaya

  AiBavyaikt inaQaaAiBavyaikt inaQaaAiBavyaikt inaQaaAiBavyaikt inaQaa----rNarNarNarNa

  IEPnaI TukDI Ao baabat nakkI krvaa maLSao ko SaMu baaLknaI iSastivaYayak hkalap+I maaTo jvaabadar vat-na baaLknaI ivaklaaMgatanaI AiBavyaikt Co jyaaro baaLk baaLknao kaZI maUkvaamaaM Aavanaar Co jonaaqaI BartImaaM pirvat-na Aavao Co SaaLamaaM Aqavaa SaaLanaa kao[ ]%savamaaM kao[ Sas~ la[nao Aavao Aqavaa raKo SaaLamaaM Aqavaa SaaLanaa kao[ ]%savamaaM jaNaI jao[nao gaorkanaUnaI naSaayaukt dvaaAao raKo Aqavaa ]pyaaoga kro Aqavaa SaaLamaaM Aqavaa SaaLanaa kao[ ]%savamaaM inayaMi~t pdaqa-nao vaocao Aqavaa Aonaa vaocaaNa maaTo Aaga`h kro

  Aacaaya- kao[ ivaklaaMga ivaVaqaI-nao kaZI maUkvaa maaTo iSastivaYayak kaya-vaahI kro to tarIKqaI 10 SaaLa idvasaaomaaM naIcaonaI baabatao nakkI krvaa maaTo IEPnaI TukDI maLSao SaMu iSastivaYayak hkalap+I maaTo jvaabadar baaLknaMu vat-na baaLknaI ivaklaaMgatanaI AiBavyaikt Co Anao FAPEnaI jaogavaa[ sauinaiScat krvaa maaTo hkalap+I drimayaana pUrI paDvaanaI saovaaAao

  IEPnaI TukDIAo kamagaIrInaa vat-na saMbaMQaI AakarNaI toma j baaLknaI hkalap+I maaTo jvaabadar vat-na krtaM pholaaM Ao vat-nanaI baabatmaaM hstxaop yaaojnaanaao Amala kyaao- na haoya tao AakarNaI yaaojnaa naao ivakasa krvaa maaTo Aayaaoijt IEPnaI Ao j baozkmaaM samaIxaa qa[ Sako Co

  baaLknaMu vat-na baaLknaI ivaklaaMgatanaI Aok AiBavyaikt htMu Ao nakkI krvaa maaTo IEPnaI TukDI Anao Anya yaaogya AiQakarI iSastivaYayak pgalaaM maaTo jvaabadar vat-na saMbaMQamaaM tmaama saMbaMQaI maaihtI pr ivacaar krSao baaLknao maataipta Wara AapvaamaaM Aavaola Anya sabaMiQat maaihtI saiht maUlyaaMkna Anao inadanasaUcak pirNaama baaLknaaM Avalaaoknaao toma j baaLknaao IEP tqaa BartI

  iSastivaYayak pgalaaM maaTo jvaabadar vat-na baaLknaI ivaklaaMgatanaI AiBavyaikt naqaI Ao nakkI krvaa IEPnaI TukDI Anao Anya laayakat Qaravata kma-caarIAaoAo Ao nakkI krvaMu jao[Ao ko baaLknaao IEP yaaogya Co Kasa iSaxaNa saovaaAao pUrk sahaya Anao saovaaAao Anao vat-nanaa hstxaop vyaUhao IEPAnao BartInao Anau$p AapvaamaaM

  AavaI htI baaLknaI halanaI BartI yaaogya Co vat-nanaI Asar Anao pirNaamaao samajvaamaaM ivaklaaMgataAo baaLknaI Saiktnao xait phaocaaDI naqaI Anao ivaklaaMgataAo baaLknaa vat-na pr inayaM~Na maoLvavaanaI yaaogyatanao xait phaocaaDI naqaI ]pr jNaavaola inaNa-yaao pOkI kao[

  inaNa-ya pUrao na qaaya tao IEPnaI TukDI vat-nanao baaLknaI ivaklaaMgatanaI AiBavyaikt gaNaSao

 • kaya-pwit saMbaMQaI saurxaa ]payaao maata-ptanaa AiQakarao 2002

  sauQaaravaQaara julaa[ 1, 2002 17

  IEP Anao laayakat Qaravata Anya AiQakarIAao nakkI kro ko baaLknaMu vat-na AonaI ivaklaaMgatanaI AiBavyaikt Co tao IEPnaI TukDI yaaogya jNaaya toma AavaSyak saovaaAaonaI baabatmaaM baaLknaa IEPmaaM sauQaarao krSao vat-na saMbaMQamaaM baaLknaa vat-na saMbaMQaI hstxaop yaaojnaamaaM sauQaarao krSao baaLknaI BartInaI samaIxaa krSao Anao Sakya AoTlaI JDpqaI saovaaAaonaao Amala krSao

  IEPnaI TukDI nakkI kro ko vat-na baaLknaI ivaklaaMgatanaI AiBavyaikt naqaI tao baaLknao maaokufI Aqavaa hkalap+InaI maudt saiht ibanaivaklaaMga ivaVaqaI-Aaonao laagau pDo Aoma j iSastbaw krI Sakaya IEPnaI TukDIAo nakkI krSao ko maaokufI Aqavaa hkalap+InaI maudt drimayaana baaLknao saamaanya AByaasamamaaM yaaogya p`gait maaTo baaLknao IEPnaa Qyaoyaao hasaMla krvaanaI idSaamaaM AagaL vaQavaa maaTo k[ mayaa-da sauQaI saovaaAaonaI j$r Co ]pr jNaavaola iSastivaYayak kaya-vaahIAao Sa$ kyaa- pCI Aacaaya- baaLknaa Kasa iSaxaNa Anao iSastivaYayak yaadI sqaainak AQaIxaknao maaoklaSao Kasa iSaxaNa Anao saKasa iSaxaNa Anao saKasa iSaxaNa Anao saKasa iSaxaNa Anao saMbaMiQat saovaaAao maaTo yaaogya naqaI Aovaa ivaVaqaIMbaMiQat saovaaAao maaTo yaaogya naqaI Aovaa ivaVaqaIMbaMiQat saovaaAao maaTo yaaogya naqaI Aovaa ivaVaqaIMbaMiQat saovaaAao maaTo yaaogya naqaI Aovaa ivaVaqaI----Aao maaToAao maaToAao maaToAao maaTo kao[ baaLk IDEA Anvayao Kasa iSaxaNa Anao saMbaMiQat saovaaAao maaTo yaaogya nakkI qayaao na haoya Anao jo SaaLanaa AiQakarInaa AiQakar Aqavaa saunaavaNaI AiQakarnaa AiQakarmaaM ]pr vaNa-vaola kao[ vat-na saiht kao[ Aovaa vat-namaaM saMkLayaao haoya ko joNao saava-jinak saMsqaanaa kao[ kayada Aqavaa Aacaar saMihMtanaMu ]llaMGana kya-u Co tao maataipta IDEA Anvayao AapvaamaaM Aavaola saurxaa]payaaomaaM kao[naI maagaNaI krI Sako Co jao saava-jinak saMsqaanao jaNakarI htI ko iSastivaYayak pgalaaM maaTo jvaabadar vat-na pholaaM baaLk Aok ivaklaaMga ivaVaqaI- htao kao[ baaLk ivaklaaMga ivaVaqaI- haovaanaMu saava-jinak saMsqaa jaNao Co AovaMu naIcaonaa saMjaogaaomaaM maanavaamaaM AavaSao baaLknaa maataiptaAo saava-jinak saMsqaanaa AiQakarIAaonao laoiKt Aqavaa maaOiKk $po maataiptanao laKtaM AavaDtMu na

  haoya Aqavaa Aomanao kao[ ApMga%va haoya ko jo laoiKt vaktvya AapvaamaaM baaQak banao Co icanta vyakt krI Co ko baaLknao Kasa iSaxaNa Anao saMbaMiQat saovaaAaonaI j$r Co

  baaLknaMu vat-na Aqavaa kamagaIrI Aa j$iryaataonao vyakt kro Co baaLknaa maataiptaAo baaLknaa maUlyaaMkna maaTo ivanaMtI krI haoya Aqavaa baaLknaa iSaxak Aqavaa saava-jinak saMsqaanaa Anya laaokaoAo baaLknaa vat-na Anao kamagaIrI baabatmaaM saava-jinak saMsqaanaa

  Kasa iSaxaNa inayaamak Aqavaa saMsqaanaI baaLk SaaoQa Aqavaa Kasa iSaxaNa saMdBa- pwit maujba Anya kao[ AiQakarI pasao icanta vyakt krI haoya

  baaLk ivaklaaMga ivaVaqaI- Co AovaMu saava-jinak saMsqaanao jaNa haovaanaMu maanavaamaaM AavaSao naihM jao saava-jinak saMsqaaAo IDEA Anvayao maUlyaaMkna krInao AovaMu nakkI kro ko baaLk ivaklaaMga ivaVaqaI- naqaI Aqavaa nakkI kro ko maUlyaaMkna j$rI naqaI toma j Agaa]qaI naaoiTsanaI AavaSyaktaAaonao Anau$p paotanaa inaNa-yanaI baabatmaaM ko maUlyaaMknanaa pirNaama $po baaLk ivaklaaMga

  ivaVaqaI- na htao AovaI maataiptanao Agaa]qaI naaoiTsa AapI haoya

  baaLknaI ivaruw iSastivaYayak pgalaMu laota pholaaM saava-jinak saMsqaanao jaNa naqaI ko baaLk Aok ivaklaaMga ivaVaqaI- Co tao baaLknaI baabatmaaM samaana vat-naao krtaM ibana ivaklaaMgaivaVaqaI-Aaonao laagau pDo Co AovaMu j iSastivaYayak pgalaMu la[ Sakaya baaLknaI baabatmaaM laovaamaaM Aavaola iSastivaYayak pgalaaMnaI maudt drimayaana maUlyaaMkna maaTo ivaMnaMtI krvaamaaM Aavao tao maUlyaaMkna %vairt krvaMu jao[Ao maUlyaaMkna pUrMu qaaya %yaaM sauQaI SaaLanaa AiQakarIAao wara nakkI kraAola SaOxaiNak BartImaaM rho Co jomaaM maaokUfI Aqavaa SaOxaiNak saovaaAao vagar hkalap+Inaao samaavaoSa qa[ Sako Co baaLknao Aok ivaklaaMga ivaVaqaI- zravavaamaaM Aavao tao saMsqaa Wara kraAola maUlyaaMknaqaI p`aPt maaihtI Anao maataipta Wara ApaAola maaihtI QyaanamaaM raKInao saMsqaa FAPE naI jaogavaa[ sauinaiScat krvaa maaTo Kasa iSaxaNa Anao saMbaMiQat saovaaAao pUrI paDSao

 • kaya-pwit saMbaMQaI saurxaa ]payaao maata-ptanaa AiQakarao 2002

  sauQaaravaQaara julaa[ 1, 2002 18

  iSastivaYayak inaNaiSastivaYayak inaNaiSastivaYayak inaNaiSastivaYayak inaNa----yaaonaI ApIlayaaonaI ApIlayaaonaI ApIlayaaonaI ApIla

  maataipta IEPnaI TukDI Wara kraAola AiBavyaikt inaQaa-rNa ko baaLknaMu vat-na baaLknaI ivaklaaMgatanaI AiBavyaikt na htMu Aovaao pDkar Aapvaa j$rI saunaavaNaInaI p`iyaa maaTo ivanaMtI kro tao naIcao AapvaamaaM AavyaMu Co Ao isavaaya "Baaga XIV ivavaadaonaao inavaoDao laavavaao" maaM vaNa-vaola AavaSyak p`iyaa maaTo AavaSyaktaAao Anao kaya-pwitAao laagaMu pDo Co baaLknaa maataipta baaLknaMu vat-na baaLknaI ivaklaaMgatanaI AiBavyaikt na htMu Ao inaQaa-rNaqaI Aqavaa iSastivaYayak saMbaMQaI kaya-pwitAao Anvayao BartI saMbaMQaI kao[ inaNa-yaqaI AsaMmat haoya tao maataipta j$rI saunaavaNaInaI p`iyaa maaTo ivanaMtI krI Sako Co maataipta AavaSyak saunaavaNaInaI p`iyaa maaTo ivanaMtI kro tao saava-jinak saMsqaa %vairt AavaSyak saunaavaNaInaI p`iyaa maaTonaI vyavasqaa krSao AiBavyaikt inaQaaAiBavyaikt inaQaaAiBavyaikt inaQaaAiBavyaikt inaQaa----rNanaI baabatmaaM inaNarNanaI baabatmaaM inaNarNanaI baabatmaaM inaNarNanaI baabatmaaM inaNa----yanaI samaIxaa krvaamaaM yanaI samaIxaa krvaamaaM yanaI samaIxaa krvaamaaM yanaI samaIxaa krvaamaaM ALJ nakkI krSao ko SaMu saava-jinak saMsqaaAo ]pr vaNa-vaola AiBavyaikt inaQaa-rNanaI AavaSyaktaAaonao Anau$p AovaMu p`diSa-t kya-u Co ko baaLknaMu vat-na baaLknaI ApMgatanaI AiBavyaikt na htI baaLknao vacagaaLanaI vaOkilpk SaOxaiNak vyavasqaamaaM raKvaanaI inaNa-yanaI samaIxaa krvaamaaM ALJ ]pr vaNa-vaola saunaavaNaI AiQakarInaa AiQakarnaa QaaorNaao nao laagau paDSao maataipta vacagaaLanaI SaOxaiNak vyavasqaa Aqavaa AiBavyaikt inaQaa rNanao pDkar krvaa AavaSayak saunaavaNaI p`iyaa maaTo ivanaMtI kro tao ALJnaa caukada sauQaI Aqavaa BartInaao 45 maao idvasa pUrao qaaya %yaaM sauQaI jo vaholaMu haoya Ao baaLko vacagaaLanaI SaOxaiNak vyavasqaamaaM rhovaMu jao[Ao jyaaM sauQaI maataipta Anao saava-jinak saMsqaa Anyaqaa saMmat na qaaya kao[ baaLk vacagaaLanaI vaOkilpk vyavasqaamaaM BartI krvaamaaM Aavao Anao SaaLanaa AiQakarI vacagaaLanaI vaOkilpk SaOxaiNak vyavasqaanaI samaaiPt pCI baaLknaI BartInao forfar maaTo drKast kro tao BartImaaM drKast krola forfarnaa pDkarnaI saunaavaNaI drimayaana baaLko paotanaI vat-maana BartImaaM rhovaMu jao[Ao vacagaaLanaI vaOkilpk SaOxaiNak vyavasqaa pUvao-naI BartI SaaLanaa AiQakarI AovaMu maanata haoya ko AavaSyak saunaavaNaI p`iyaa pUrI qaaya %yaaM sauQaI vat-maana BartI vacagaaLanaI vaOkilpk iSaxaNa vyavasqaa dUr kyaa- pholaaMnaI BartI maaM rhovaMu baaLk maaTo Ktrnaak Co tao saava-jinak saMsqaa %vairt AavaSyak saunaavaNaI p`iyaa maaTo ivanaMtI krI Sako Co baaLknao vaOkilpk SaOxaiNak vyavasqaamaaM raKvaao ko baI yaaogya BartImaaM raKvaao Ao nakkI krvaamaaM baaLknao vaOkilpk SaOxaiNak vyavasqaamaaM raKvaao ko baI yaaogya BartImaaM raKvaao Ao nakkI krvaamaaM baaLknao vaOkilpk SaOxaiNak vyavasqaamaaM raKvaao ko baI yaaogya BartImaaM raKvaao Ao nakkI krvaamaaM baaLknao vaOkilpk SaOxaiNak vyavasqaamaaM raKvaao ko baI yaaogya BartImaaM raKvaao Ao nakkI krvaamaaM ALJ ]pr vaNa ]pr vaNa ]pr vaNa ]pr vaNa----vaola vaola vaola vaola saunaavaNaI AiQakarInaa AiQakarnaa QaaorNaaosaunaavaNaI AiQakarInaa AiQakarnaa QaaorNaaosaunaavaNaI AiQakarInaa AiQakarnaa QaaorNaaosaunaavaNaI AiQakarInaa AiQakarnaa QaaorNaao laagau paDSao laagau paDSao laagau paDSao laagau paDSao ALJ Wara AadoSa ApaAola BartI 45 idvasaqaI vaQau na hao[ Sako Aa kaya-pwitnaMu j$rI jNaaya Ao rIto punaravat-na krI Sakaya

  kayadanaao Amala Anao nyaaiyak AiQakarInao puCaNakayadanaao Amala Anao nyaaiyak AiQakarInao puCaNakayadanaao Amala Anao nyaaiyak AiQakarInao puCaNakayadanaao Amala Anao nyaaiyak AiQakarInao puCaNa

  kao[ ivaklaaMga ivaVaqaI- pr kao[ gaunaao kyaa-naao Sak haoya tao saava-jinak saMsqaa ibanaivaklaaMga ivaVaqaI- Wara Aovaao gaunaao kyao-qaI maaaihtI Aapo to rIto yaaogya AiQakarInao gaunaanaI maaihtI AapI Sako Co sqaainak Anao rajyanaa kayadanaao Amala krnaara AiQakarIAao Anao nyaaiyak AiQakarIAao paotanaI frjao Anao jvaabadarIAao Ada krI Sako Co toma j ivaklaaMga ivaVaqaI- Wara kraAola gaunaa badla saMbaMiQat tmaama saMGaIya foDrla Anao rajyanaa kayadaAaonao laagau paDI Sako Co gaunaanaI jaNa krtI saava-jinak saMsqaaAo FERPA Wara maanya kraAola hd sauQaI baaLknaa Kasa iSaxaNanaI yaadI Anao iSastivaYayak yaadInaI naklaao maaoklaI Sako Co

 • kaya-pwit saMbaMQaI saurxaa ]payaao maata-ptanaa AiQakarao 2002

  sauQaaravaQaara julaa[ 1, 2002 19

  BaagaBaagaBaagaBaaga XI baaLkaonao AomanaaM maataipta Wara KanagaI SaaLaAaomaaM BartIbaaLkaonao AomanaaM maataipta Wara KanagaI SaaLaAaomaaM BartIbaaLkaonao AomanaaM maataipta Wara KanagaI SaaLaAaomaaM BartIbaaLkaonao AomanaaM maataipta Wara KanagaI SaaLaAaomaaM BartI

  FAPE saMbaMQamaaM ivavaad qataM maataipta Wara baaLkaonaI BartI saMbaMQamaaM ivavaad qataM maataipta Wara baaLkaonaI BartI saMbaMQamaaM ivavaad qataM maataipta Wara baaLkaonaI BartI saMbaMQamaaM ivavaad qataM maataipta Wara baaLkaonaI BartI

  IDEA Anausaar kao[ saava-jinak saMsqaaAo baaLknao FAPE ]plabQa kravyaMu haoya Anao maataiptaAo baaLknao kao[ KanagaI SaaLamaaM Aqavaa sagavaDmaaM daKla krvaanaMu psaMd kya-u haoya tao saava-jinak saMsqaaAo kao[ ivaklaaMga ivaVaqaI-nao KanagaI SaaLamaaM Kasa iSaxaNa Anao saMbaMiQat saovaaAao saiht iSaxaNanaa Kca-naI caukvaNaI krvaanaI j$r naqaI Aama CtaM saava-jinak saMsqaa baaLknaI gaNatrI AomaaM krSao ko jomanaI j$iryaatao maataipta Wara KanagaI SaaLamaaM BartI kraAolaa ivaklaaMga ivaVaqaI-Aao saMbaMQaI saMGaIya AiQainayamaao Anausaar maataipta Wara KanagaI SaaLamaaM BartI kraAola ivaklaaMga ivaVaqaI-Aaonao AapvaamaaM AavatI saovaaAao pUrI paDvaamaaM Aavao Co FAPE naI ]plabQata toma j Aaiqa-k jvaabadarIAao saMbaMQamaaM maataipta Anao saava-jinak saMsqaaAao vaccaonaao ivavaad IDEA Anvayao AavaSyak saunaavaNaI p`iyaa kaya-pwitAaonaa ivaYaya Co vaQau Kasa maaihtI maaTo Baaga XIV ivavaadnaao inavaoDao laavavaao jaovaa ivanaMtI kao[ saava-jinak saMsqaanaa AiQakar hozL kao[ ivaklaaMga ivaVaqaI-Ao Kasa iSaxaNa Anao saMbaMiQat saovaaAao maoLvaI haoya Anao maataipta saava-jinak saMsqaanaI saMmait Aqavaa Anaumaaodna vagar baaLknao kao[ KanagaI baaLmaMidr ip`skUla p`aqaimak Aqavaa maaQyaimak SaaLamaaM naama naaoMQaNaI kro tao ALJ Aqavaa kaoT- saava-jinak saMsqaanao Ao naaoMQaNaInaa Kca-naI baaLknaa maataiptanao caukvaNaI krvaa jNaavaI Sako Co ALJ Aqavaa kaoT-nao jNaaya ko saava-jinak saMsqaaAo naamanaaoMQaNaI pholaaM baaLknao samayasar FAPE ]plabQa kravyaMu naqaI tao Ao KanagaI BartI yaaogya Co ALJ Aqavaa kaoT-nao maataipta Wara kraAola BartI yaaogya jNaa[ Sako Co pCI Balao Ao saava-jinak saMsqaaAao Wara AapvaamaaM Aavanaar iSaxaNa pr laagau pDtaM rajyanaaM QaaorNaao pUraM na krtI haoya Barpa[ saMbaMQaI mayaaBarpa[ saMbaMQaI mayaaBarpa[ saMbaMQaI mayaaBarpa[ saMbaMQaI mayaa----daAaodaAaodaAaodaAao ALJ Aqavaa kaoT- Wara prt Barpa[ GaTaDI Sakaya Aqavaa Aonao nakarI Sakaya jao saava-jinak SaaLamaaMqaI baaLknao ]zaDI maUktaM pholaaMnaI saaOqaI CollaI IEPnaI baozkmaaM maataipta saamaola qayaa haoya Anao

  maataiptaAo IEPnaI TukDInao jaNa na krI haoya ko Ao paotanaa baaLknao saava-jinak Kcao- kao[ KanagaI SaaLamaaM naaoMQaNaInaI [cCa saiht saava-jinak saMsqaa Wara FAPE Aapvaa maaTo drKast krola BartInaao AsvaIkar krI r(a haoya Aqavaa

  saava-jinak SaaLamaaMqaI baaLknao ]zaDI laIQaanaa AaoCamaaM AaoCa 10 idvasa rjanaa idvasaao saiht pholaaM maataiptaAaoAo saava-jinak saMsqaanao baaLknaI saava-jinak BartI saMbaMQamaaM paotanaI icantaAao naaoiTsa saiht laoiKt naaoiTsa na AapI haoya Aqavaa

  maataipta baaLknao saava-jinak SaaLamaaMqaI ]zaDI maUko Ao pholaaM saava-jinak saMsqaaAo baaLknaMu maUlyaaMkna krvaanaI [cCa baabatmaaM pUva-naaoiTsa Wara maataiptanao jaNa krvaamaaM AavaI haoya maUlyaaMknanaa ]_oSanaa inavaodna saiht jo yaaogya Anao vaajbaI htMu prMtu maataiptaAo maUlyaaMknanaa hotu maaTo baaLknao ]plabQa kravyaMu naihM Aqavaa

  maataiptaAo krola kaya-vaahInaI baabatmaaM Atk-saMgatanaa nyaaiyak inaNa-ya pr

  maataipta naIcao jNaavaola baabataomaaM inaYfL jaya tao prt Barpa[ Kca- GaTaDI na Sakaya Aqavaa nakarI na Sakaya maataipta baaLknao saava-jinak SaaLamaaMqaI ]zaDI maUko Ao pholaaM IEPnaI saaOqaI CollaI baozkmaaM ko jomaaM maataipta hajr

  r(a htaM Aomanaa Wara IEPnaI TukDInao jaNa krvaanaI isqaitmaaM ko Ao paotanaa baaLknao saava-jinak Kcao- kao[ KanagaI SaaLamaaM naama daKla krvaanaI [cCa saiht saava-jinak saMsqaa Wara FAPE Aapvaa drKast krola BartInaao AsvaIkar krI r(a Co Aqavaa

  saava-jinak SaaLamaaMqaI baaLknao ]zaDI laIQaanaa AaoCamaaM AaoCa 10 idvasa rjanaa idvasaao saiht pholaaM maataiptaAaoAo saava-jinak saMsqaanao baaLknaI saava-jinak BartI saMbaMQamaaM paotanaI icantaAao naaoiTsa saiht laoiKt naaoiTsa na AapI haoya jao maataipta ABaNa haoya Anao AMga`o laKI Sakta na haoya ]pya-ukt naaoiTsanaMu Anaupalana baaLknao SaairrIk Aqavaa gaMBaIr Baavaa%mak xait phaoMcaaDI Sako Co SaaLaAo maataiptanao naaoiTsa AapvaamaaMqaI raokyaa htaM Aqavaa maataiptaAo ]pr vaNa-vaola IDEA naaoiTsanaI j$iryaatao Anvayao naaoiTsa maoLvaI na htI

 • kaya-pwit saMbaMQaI saurxaa ]payaao maata-ptanaa AiQakarao 2002

  sauQaaravaQaara julaa[ 1, 2002 20

  maataipta Wara KanagaI SaaLamaaM p`vaoSanaaoMQaNaI krI haoya Aovaa ivaklaaMga ivaVaqaImaataipta Wara KanagaI SaaLamaaM p`vaoSanaaoMQaNaI krI haoya Aovaa ivaklaaMga ivaVaqaImaataipta Wara KanagaI SaaLamaaM p`vaoSanaaoMQaNaI krI haoya Aovaa ivaklaaMga ivaVaqaImaataipta Wara KanagaI SaaLamaaM p`vaoSanaaoMQaNaI krI haoya Aovaa ivaklaaMga ivaVaqaI----AaoAaoAaoAao

  saava-jinak saMsqaa saMGaIya AiQainayamaao Anausaar maataipta Wara KanagaI SaaLamaaM p`vaoSanaaoMQaNaI kraAola ivaklaaMga baaLkao maaTo Kasa iSaxaNa saMbaMiQat saovaaAao ]plabQa kravaSao kao[ KanagaI SaaLanaa ivaklaaMga ivaVaqaI-nao saava-jinak SaaLamaaM p`vaoSanaaoMQaNaI kyaa-naI isqaitmaaM maLvaapa~ qaaoDMu Aqavaa tmaama Kasa iSaxaNa Anao saMbaMiQat saovaaAao maoLvavaanaao vyaiktgat AiQakar naqaI kyaa ivaVaqaI-Aao Aa saovaaAao p`aPt krSao k[ saovaaAao AapvaamaaM Aavao Co saovaaAao kovaI rIto Anao kyaaM AapvaamaaM AavaSao Anao saovaaAaonaMu maUlyaaMkna kovaI rIto krvaamaaM AavaSao Ao saMbaMQamaaM inaNa-yaao KanagaI SaaLanaaM baaLkaonaaM yaaogya p`itinaiQaAao saaqao cacaa-ivacaarNaa kyaa- pCI laovaamaaM AavaSao KanagaI Aqavaa Qaaima-k rIto saMbaMiQat SaaLamaaM AByaasa krtao ivaklaaMga ivaVaqaI- Kasa iSaxaNa Anao saMbaMiQat saovaaAao p`aPt kro tao saava-jinak saMsqaa baaLk maaTo saovaayaaojnaanaao ivakasa krvaao AonaI samaIxaa krvaa tqaa AomaaM sauQaara krvaa baozknaI Sa$Aat krSao Anao AonaMu saMcaalana krSao ivaklaaMga ivaVaqaI-naa maataipta paotanaa baaLknao kao[ KanagaI Aqavaa Qaaima-k rIto saMbaMiQat SaaLamaaM p`vaoSanaaoMQaNaI kro tao maataipta AavaSyak saunaavaNaI p`iyaa maaTo naaoMQaNaI kravavaanaao AiQakar kovaL baaLknao SaaoQavaanaa mau_anao laagau pDo Co baaLknao SaaoQavaao Ao kaya-pwit Co ko jonao saava-jinak saMsqaa KanagaI Anao Qaaima-k rIto saMbaMiQat SaaLaAaomaaM BaNataM baaLkao saiht saava-jinak saMsqaanaa AiQakar xao~maaM rhota baQaa ivaklaaMga ivaVaqaI-Aaonao AaoLKvaa AomanaMu sqaL SaaoQaI kaZvaa toma j AonaMu maUlyaaMkna krvaa maaTo ]pyaaoga kro Co kao[ vyaikt AovaMu maanao ko saava-jinak saMsqaa maataipta Wara KanagaI SaaLamaaM p`vaoSanaaoMQaNaI krvaamaaM Aavaola ivaklaaMga ivaVaqaI-AaonaI baabatmaaM IDEA Anvayao saMGanaa inayamaaonaa AnaupalanamaaM inaYfL rhI Co tao Ao MSDE naoo laoiKt frIyaad krI Sako Co vaQau ivaiSaYT maaihtI maaTo Baaga XIV ivavaadaonaao inavaoDao laavavaao naao saMdBa- jaovaa ivanaMtI

  BaagaBaagaBaagaBaaga XII maataiptanaI BaUimaka Bajvanaar vyaiktmaataiptanaI BaUimaka Bajvanaar vyaiktmaataiptanaI BaUimaka Bajvanaar vyaiktmaataiptanaI BaUimaka Bajvanaar vyaikt

  saava-jinak saMsqaa kao[ vyaiktnao baaLknaa maataiptanaI BaUimaka Bajvavaanaao AiQakar naIcaonaa saMjaogaaomaaM Aapo Co jyaaro kao[ maataiptanaI AaoLK krI SakatI na haoya vyaajbaI p`yaasaao kyaa- pCI pNa maataiptanaMu sarnaamaMu maLtMu na haoya Aqavaa baaLk rajya Wara rixat haoya

  saava-jinak saMsqaa pasao baaLknao maataiptanaI BaUimaka BajvanaarI vyaiktnaI j$r Co ko koma Ao inaQaa-irt krvaanaI Anao baaLk maaTo maataiptanaI BaUimaka BajvanaarI vyaikt AapvaanaI kaya-pwit Co ko koma maataiptanaI BaUimaka BajvavaavaaLI vyaikt sqaainak SaaLanaa AQaIxak Wara baaLknaI baabatmaaM SaOxaiNak inaNa-ya laovaanaI p`iyaamaaM baaLknaa maataiptanaMu p`itinaiQa%va krvaa maaTo inayaukt kraAola vyaikt Co maataiptanaI BaUimaka BajvanaarI vyaikt ApIlanaI p`iyaa saiht baaLknaI AaoLK maUlyaaMkna toma j baaLknaI SaOxaiNak BartI tqaa FAPEnaI jaogavaa[ saMbaMQaI tmaama baabataomaaM baaLknaMu pitinaiQa%va krI Sako Co maataiptanaI BaUimaka Bajvanaar trIko psaMd kraAola vyaikt baaLknaa iSaxaNa Aqavaa doKBaaLmaaM saamaola haoya AovaI kao[ saava-jinak saMsqaanaao kma-caarI hao[ Sako naihM kao[ AovaI rucaI raKvaavaaLao na haovaao jao[Ao ko jonaao Aonaa Wara jonaMu p`itinaiQa%va krvaamaaM Aavanaar Co Ao baaLknaaM

  ihtao saaqao Tkrava qaaya toma j baaLknaMu ]icat p`itinaiQa%va sauinaiScat krvaa maaTo AavaSyak &ana Anao inapuNata Qaravatao haovaao jao[Ao

  saava-jinak saMsqaa kao[ vyaiktnao maataiptanaI BaUimaka Bajvavaa maaTo psaMd krI Sako Co jo baaLk maaTo iSaxaNaotr doKroK raKvaavaaLI ibanasaava-jinak saMsqaanaao kma-caarI haovaao jao[Ao Anao jonaI rucaI Aonaa Wara p`itinaiQa%va krnaar baaLknaa ihtao saaqao TkratI na haovaI jao[Ao toma j jonaI pasao baaLknaMu ]icat p`itinaiQa%va sauinaiScat krvaa maaTo AavaSyak &ana Anao inapuNataAao haovaI jao[Ao kao[ vyaiktnao Aa karNaqaI saMsqaanaao pUrI rIto kma-caarI maanavaamaaM Aavatao naqaI karNa ko Aonao kao[ saMsqaa Wara baaLknao maataiptanaI joma palana krvaa Aqavaa maataiptanaI BaUimaka Bajvavaa maaTo caukvaNaI krvaamaaM Aavao Co

 • kaya-pwit saMbaMQaI saurxaa ]payaao maata-ptanaa AiQakarao 2002

  sauQaaravaQaara julaa[ 1, 2002 21

  BaagaBaagaBaagaBaaga XIII pu#t vayao maataiptanaa AiQakaraonaI tbadIlaI pu#t vayao maataiptanaa AiQakaraonaI tbadIlaI pu#t vayao maataiptanaa AiQakaraonaI tbadIlaI pu#t vayao maataiptanaa AiQakaraonaI tbadIlaI

  IDEA Anvayao ivaklaaMga ivaVaqaI-Aaonaa maataiptanao Kasa iSaxaNa saMbaMQaI inaNa-ya laovaanaI p`iyaamaaM koTlaak AiQakarao Co maoirlaonD kayadanausaar koTlaIk saIimat pirisqaitAaomaaM IDEA Anvayao maataiptanao AapvaamaaM Aavaolaa tmaama AiQakarao ivaklaaMga ivaVaqaI-nao tbadIla qa[ jSao Aa tbadIlaI baaLknaI vaya 18 vaYa-naI qaaya %yaaro qaaya Co jao ivaVaqaI-nao rajyanaa kayada Anvayao Ayaaogya jahor krvaamaaM Aavyaao na haoya Anao Ao baabatnaao dstavao puravaao haoya ko maataipta p`aPya na haoya Aqavaa &at na haoya Anao maataiptanaI BaUimaka Bajvanaar vyaiktnaI inamaNaUk kyaa- vagar

  maataiptanaa AiQakarao baaLknao tbadIla krI dovaamaaM Aavao AovaI ivanaMtI baaLk kro Aagalaa vaYa-maaM maataiptanao saamaola krvaa maaTo saava-jinak saMsqaa Wara vaarMvaar krvaamaaM Aavaolaa p`yaasaao pCI pNa

  maataiptaAo baaLk maaTo Kasa iSaxaNa saMbaMQaI inaNa-ya laovaanaI p`iyaamaaM Baaga laIQaao na haoya maataiptaAo Kasa iSaxaNa saMbaMQaI inaNa-ya laovaanaI p`iyaamaaM Baaga laovaanaao BaarpUva-k [nkar kyaao- haoya maataipta Kasa iSaxaNa saMbaMQamaaM inaNa-ya laovaanaI p`iyaamaaM laaMbaa samaya sauQaI haospITlamaaM daKla qavaanao karNao Aqavaa

  gaMBaIr ibamaarInao karNao Aqavaa maataipta pOkI AoknaI Aqavaa baMnaonaI SaairrIk nabaLa[nao karNao Baaga la[ Sakta na haoya tqaa maataiptaAo baaLknao AiQakarao tbadIla krvaa saMmait AapI dIQaI haoya

  maataipta paotanaa inayaM~Na baharnaI AsaaQaarNa pirisqaitAaonao karNao Kasa iSaxaNa saMbaMQaI inaNa-ya laovaanaI p`iyaamaaM Baaga la[ Sakta na haoya Anao AomaNao baaLknao AiQakarao tbadIla krvaa saMmait AapI dIQaI haoya Aqavaa

  baaLk maataiptanaa GarnaI bahar rhotao haoya Anao kao[ baI saava-jinak saMsqaanaI doKroK ko saMrxaNa hozL naqaI

  Aovaa kao[ ivaklaaMga ivaVaqaI-naa maataipta baaLknaI vaya 18 vaYa-naI qayao baaLknao AiQakaraonaI tbadIlaI krvaa maaTo saMmat qata na haoya Anao baaLk rajyanaa kayada Anvayao Ayaaogya jahor krayaao na haoya tao pNa pxakar AiQakarao tbadIla krvaa ko nahI Ao nakkI krvaa AavaSyak p`iyaa maaTo Aavaodna rjU krI Sako Co

  kao[ ivaklaaMga ivaVaqaI-naMu p`itinaiQa%va saMGaIya Aqavaa rajyanaa kayada Anao AiQainayamaao Anausaar maataiptanaI BaUimaka Bajvanaar vyaikt Wara krvaamaaM AavyaMu haoya tao saava-jinak saMsqaa saMGaIya Anao rajyanaa kayada Anvayao ivaVaqaI- tqaa maataiptanaI BaUimaka Bajvanaar vyaikt baMnaonao j$rI laoiKt naaoiTsa AapSao jao ivaVaqaI- rajyanaa kayada Anausaar Ayaaogya jahor krvaamaaM Aavyaao na haoya tqaa AiQakaraonaI tbadIlaI maaTo ivanaMtI kro tao IDEA Anvayao maataiptanaI BaUimaka Bajvanaar vyaiktnao Aapola Anya tmaama AiQakarao ivaVaqaI-nao tbadIla qa[ jSao

  BaagaBaagaBaagaBaaga XIV ivavaadaonaao inavaoDao laavavaaoivavaadaonaao inavaoDao laavavaaoivavaadaonaao inavaoDao laavavaaoivavaadaonaao inavaoDao laavavaao

  laoiKt firyaadnaI kayalaoiKt firyaadnaI kayalaoiKt firyaadnaI kayalaoiKt firyaadnaI kaya----pwitAaopwitAaopwitAaopwitAao

  MSDE Ao kao[ vyaikt Aqavaa saMsqaa Wara firyaadaonaa inakala maaTo laoiKt firyaadnaI kaya-pwitAao ApnaavaI Co MSDE firyaadaonaao inakala krvaa rajyanaI kaya-pwitAaonao maataipta Anao rucaI raKvaavaaLI Anya vyaiktAao poronTsa Plaosa Aaof maorIlaonD saiht vakIlaat saMsqaaAao svatM~ vana kond`ao Anao Anya yaaogya AokmaaomaaM p`caairt kro Co vyaikt rajya firyaad kaya-pwitAao p`%yao Division of Special Education/Early Intervention Services, MSDE, 200 West Baltimore Street, Baltimore, Maryland 21201 nao laoiKt Ar AapInao maoLvaI Sako Co kaya-pwitAao MSDEnaI vaobasaa[T www.msde.state.md.us pr pNa ]plabQa Co

  MSDEnao laoiKt firyaad naaoMQaavavaInao laoiKt firyaad naaoMQaavavaInao laoiKt firyaad naaoMQaavavaInao laoiKt firyaad naaoMQaavavaI

  kao[ vyaikt Aqavaa saMsqaa AovaMu maanatI haoya ko ApIlanaI p`iyaa saiht baaLknaI AaoLK maUlyaaMkna baaLknaI SaOxaiNak BartI tqaa FAPEnaI jaogavaa[ saMbaMQaI kao[ saMGaIya Aqavaa rajyanaa kayada Aqavaa AiQainayamanaMu palana qa[ r(Mu naqaI tao vyaikt Aqavaa saMsqaaAo Assistant State Superintendent, Division of Special Education/Early Intervention Services, MSDE, 200 West Baltimore Street, Baltimore, Maryland 21201 nao laoiKt Anao sahI krolaI firyaad naaoMQaavavaanaao AiQakar Co

 • kaya-pwit saMbaMQaI saurxaa ]payaao maata-ptanaa AiQakarao 2002

  sauQaaravaQaara julaa[ 1, 2002 22

  laoiKt firyaadmaaM naIcaonaanaao samaavaoSa qaSao saava-jinak saMsqaaAo saMGaIya Aqavaa rajyanaa kayada Aqavaa ivainayamanaI kao[ SartnaMu ]llaMGana kya-u Co AovaMu inavaodna Anao jonaa pr inavaodna AaQaairt Co Ao hkIktao

  AamaaM Aaraop Aaraopao naMu samaqa-na krta kao[ dstavaoj saamaola haovaao jao[Ao ]llaMGana caalau rhovaanao karNao laaMbaI maudt vaajbaI haoya to isavaaya Aaraoipt ]llaMGana qayaanaI tarIKqaI Aok 1 vaYa-naI AMdr firyaadao naaoMQaavaI jao[Ao firyaadmaaM naukSaanaBarpa[ krnaarI saovaaAao maaTo ivanaMtI kra[ haoya tao firyaad ]llaMGana qayaanaI tarIKqaI ~Na 3 vaYa-naI AMdr maLI jvaI jao[Ao MSDEnao laoiKt firyaad maLyaanaa 60 kolaonDr idvasaaomaaM tpasa krInao tpasanaMu pirNaama jahor krvaanaMu haoya Co MSDE Aa saaM[z 60 idvasanaI mayaa-danao vaQaarvaanaI maMjUrI %yaaro j AapI Sako ko jyaaro kao[ Kasa firyaadnaa saMbaMQamaaM Asaamaanya pirisqaitAao hajr haoya

  MSDE AaoCamaaM AaoCMu

  j$rI jNaaya tao MSDE sqaL pr svaMt~ tpasa krSao firyaadInao firyaadmaaMnaa Aaraopao saMbaMQaI maaOiKk Aqavaa laoiKtmaaM vaQaaranaI maaihtI AapvaanaI tk AapSao saMbaMiQat tmaama maaihtInaI samaIxaa krSao Anao saava-jinak saMsqaaAo baaLknaI AaoLK maulyaaMkna baaLknaI SaOxaiNak BartI

  Anao FAPEnaI jaogavaa[ saMbaMQaI saMGaIya Anao rajyanaa kayada Aqavaa ivainayamaaonaI Sartaonaao BaMga kyaao- Co ko koma Ao saMbaMQaI maaihtInaI samaIxaa krInao svatM~ inaNa-ya laoSao toma j

  firyaadInao firyaadnaa tmaama Aaraopao baabatmaaM laoiKt inaNa-ya AapSao jomaaM hkIktnaI tpasanaa tarNaao toma j MSDEnaaM inaNa-yanaaM karNaao la#yaaM hSao AaKrI inaNa-yamaaM Aonaa Asarkark Anaupalana maaTo kaya-pwitAaonaao Anao j$rI jNaaya tao Tokinakla sahayanaI p`vaRi

 • kaya-pwit saMbaMQaI saurxaa ]payaao maata-ptanaa AiQakarao 2002

  sauQaaravaQaara julaa[ 1, 2002 23

  maQyasqatanaI kayamaQyasqatanaI kayamaQyasqatanaI kayamaQyasqatanaI kaya----pwitAaopwitAaopwitAaopwitAao drok saava-jinak saMsqaaAo Ao baabat sauinaiScat krvaI ko pxakarao maataipta Aqavaa saava-jinak saMsqaa nao p`stava AaoLKvaa maaTo AonaI AsvaIkRit Aqavaa saMmait maUlyaaMkna SaOxaiNak BartI FAPEnaI jaogavaa[ Aqavaa iSastivaYayak kaya-pwit saMbaMQaI baabatao ivaSaonaa ivavaadao yaaogya rIto maQyasqatanaI p`iyaaqaI inarakrNa laavavaa kaya-pwitAao sqaaipt Anao Amala krvaamaaM Aavao AaoCamaaM AaoCa jyaaro j$rI saunaavaNaInaI p`iyaa maaTo ivanaMtI krvaamaaM Aavao %yaaro maQyasqata ]plabQa haovaI jao[Ao kaya-pwitAaomaaM Ao sauinaiScat qavaMu jao[Ao ko maQyasqata p`iyaa maataipta Aqavaa saava-jinak saMsqaanao ]plabQa Aok svaOicCk p`iyaa Co maQyasqata maaTo krvaamaaM Aavaola ivanaMtInaao ]pyaaoga kao[ pNa pxanaa saMGaIya Aqavaa rajyanaa kayada Aqavaa ivainayamaao Anvayao AiQakaraonaao AsvaIkar krvaa Aqavaa ivalaMba krvaa maaTo krI Sakatao naqaI maanausaar badlavaanaa QaaorNao psaMd krola Aaoifsa Aaof AoDimainasT/oiTva ihyairMga OAHnaao kma-caarI jo Asarkark maQyasqata TokinakmaaM yaaogya inaYpxa Anao talaImabaQQa Co to maQyasqata kro Co jo vyaikt maQyasqaI kro Co Ao saava-jinak saMsqaa Aqavaa ivaklaaMga ivaVaqaI-Aaonao saovaaAao Aapvaa maaTo jvaabadar rajya saMsqaa Aqavaa MSDEnaao kma-caarI haotao naqaI maQyasqaInaa kao[ vyaiktgat Aqavaa vyaavasaaiyak iht Tkravaa jao[Ao naihM kao[ vyaiktnao jo Anyaqaa maQyasqaInaa $po yaaogya Co Ao saava-jinak saMsqaa Aqavaa ivaklaaMga ivaVaqaI-Aaonao saovaaAao Aapvaa maaTo jvaabadar rajya saMsqaa Aqavaa MSDEnaao kma-caarI maa~ Ao karNasar haotao naqaI karNako Ao vyaiktnao rajya Wara maQyasqaInaa $po kama krvaa maaTo caukvaNaI krvaamaaM Aavao Co

  MSDE maQyasqata vaQaarvaa maaTo maataiptanaI saaqao baozknaa Kca- saiht maQyasqata p`iyaanaa Kca- maaTo caukvaNaI kro Co MSDE ya