of 23 /23
POSLOVNO UDRUŽENJE NARODNIH, RADNIČKIH I OTVORENIH UNIVERZITETA I OBRAZOVNO KULTURNIH CENTARA SRBIJE i CENTAR ZA STRUČNO OBRAZOVANJE CRNE GORE 2004 KALENDAR DEŠAVANJA III Festival obrazovanja odraslih u Srbiji i Crnoj Gori

katalog ok crna gora - gov.me · 8 9 obrazovanja „Vasa Pavić” - Podgorica • Srednja stručna škola „Petar Lubarda” - Cetinje • Srednja stručna škola „Braća Selić”

 • Author
  others

 • View
  4

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of katalog ok crna gora - gov.me · 8 9 obrazovanja „Vasa Pavić” - Podgorica • Srednja stručna...

 • POSLOVNO UDRUENJENARODNIH, RADNIKIH I OTVORENIH UNIVERZITETA

  I OBRAZOVNO KULTURNIH CENTARA SRBIJEi

  CENTAR ZA STRUNO OBRAZOVANJE CRNE GORE

  2004

  KALENDAR DEAVANJAIII Festival obrazovanja odraslih

  u Srbiji i Crnoj Gori

 • 3

  Izdava:

  Centar za struno obrazovanje, Podgorica

  Za izdavaa:eljko Raievi

  Urednik:Ljiljana Gari

  Grafi ka priprema:A28 - Creative Group

  tampa:tamparija Raduni, Beograd

  Tira: 700

  Sajam organizatora obrazovanja ........................... 147

  Berane .............................................................. 148Bijelo Polje ........................................................ 148Herceg Novi ....................................................... 149Pljevlja ............................................................. 149

  Pojedinane aktivnosti:Bar .................................................................... 149Pogorica ............................................................ 150Bar .................................................................... 151Berane .............................................................. 151Bijelo Polje ........................................................ 153Budva ................................................................ 153Cetinje ............................................................... 153Danilovgrad ....................................................... 153Herceg Novi ....................................................... 154Kolain .............................................................. 155Kotor ................................................................. 156Mojkovac ........................................................... 156Niki ................................................................ 156Plav ................................................................... 158Pljevlja .............................................................. 158Podgorica .......................................................... 158Roaje ............................................................... 163Tivat .................................................................. 163INDEKS UESNIKA ........................................... 165

  S A D R A J

 • 5

  Organizatori Festivala u Crnoj Gori:

  CENTAR ZA STRUNO OBRAZOVANJE CRNE GOREu saradnji sa preko pedeset institucija i organizacija iz Crne Gore

  Organizaciju Festivala posebno su podrali:

  MINISTARSTVO PROSVJETE I NAUKEVlade Republike Crne Gore

  i

  ZAVOD ZA ZAPOLJAVANJE CRNE GORE

 • 7

  U organizaciji festivala uestvuju:

  Univerzitet Crne Gore Privredna komora Crne Gore Optina Bar Optina Berane Optina Bijelo Polje Optina Herceg Novi Optina Pljevlja Optina Podgorica Centar za kulturu Bar Centar za kulturu Berane Centar za kulturu Bijelo Polje Centar za kulturu Herceg Novi Centar za kulturu Pljevlja Narodna biblioteka Radoslav Ljumovi - Podgorica Kulturno informativni centar Budo Tomovi - Podgorica Biro rada - Berane Biro rada - Herceg Novi Biro rada - Podgorica Institut za zdravlje Crne Gore Centar za obuku - Berane Centar za obuku - Herceg Novi Centar za obuku - Podgorica Radniki univerzitet - Herceg Novi Radniki univerzitet - Niki Narodni univerzitet Milun Boovi - Podgorica Centar za razvoj nevladinih organizacija - Podgorica Kancelarija za ravnopravnost polova - Podgorica Trening centar Azalea - Bijela D.O.O. ARM - Podgorica Gastro centar Mitrovi - Budva NVO Anima Kotor Centar za obrazovanje i odgoj Don Bosko Podgorica Srednja struna kola Vaso Aligrudi - Podgorica Srednja struna kola Spasoje Raspopovi Podgorica Srednja struna kola Sergije Stani Podgorica Srednja struna kola Ivan Uskokovi Podgorica Srednja medicinska kola - Podgorica Srednja struna kola Marko Radevi - Podgorica Srednja struna kola Mirko Veovi - Podgorica Umjetnika kola osnovnog, srednjeg muzikog

 • 8 9

  obrazovanja Vasa Pavi - Podgorica Srednja struna kola Petar Lubarda - Cetinje Srednja struna kola Braa Seli - Kolain Srednja struna kola Vukadin Vukadinovi - Berane Srednja elektro-hemijska tehnika kola - Berane Srednja struna kola Dr Branko Zogovi - Berane Mjeovita srednja kola - Bijelo Polje kolski centar - Bijelo Polje Srednja struna kola - Pljevlja Srednja struna kola Ivan Goran Kovai Herceg

  Novi Srednja pomorska kola - Kotor Srednja poljoprivredna kola - Bar Srednja kola 17. septembar abljak

  Informativni centar: tel: 081/ 234 659

  e-mail: [email protected]

  Trei festival obrazovanja odraslih u Crnoj Gori deava se u 6 festivalskih regiona: Bar, Berane, Bijelo Polje, Herceg Novi, Pljevlja i Po d g orica.

  Manifestacija Trei festival obrazovanja odraslih deava se jedno-vremeno u Srbiji i Crnoj Gori, u okviru saradnje Centra za struno obra-zovanje iz Podgorice i Drutva za obrazovanje odraslih iz Beograda.

  Ovaj Kalendar najavljuje i promovie aktivnosti, institucije i organi-zacije koje ih organizuju po optinama sa prostora Crne Gore.

  Broj uesnika i intenzitet aktivnosti po regionima rezultat je veliine regiona i broja organizacija i institucija koje se u njemu nalaze, njihove spremnosti i mogunosti da u Festivalu uestvuju.

  Za svaku aktivnost navedeno je vrijeme i mjesto deavanja, kra tak opis aktivnosti i organizator aktivnosti. Navodjenje aktivnosti zapoinje sa centralnom regionalnom manifestacijom, odnosno mjesnom aktivno-u, dakle deavanjem koje organizuje vie institucija i koja ima cen-tralni znaaj. Posle toga slijede pojedinane aktivnosti.

  Relevantni podaci o uesnicima festivala dati su u Indeksu uesnika na kraju Kalendara.

 • 10 11

  Optine: Berane, Bijelo Polje, Kolain, Mojkovac, Plav, Pljevlja, Roaje i abljak

  Regionalni koordinator:Miun Vlahovi; Centar za struno obrazovanje

  Rimski trg, Podgorica Tel. 081/234-658; fax:081/234-530; 482-290

  E-mail: [email protected]

  Optine:Bar, Budva, Herceg Novi, Kotor, Tivat i Ulcinj

  Regionalni koordinator:Duan Bokovi; Centar za struno obrazovanje

  Rimski trg, Podgorica Tel. 081/234-657; fax:081/234-530; 482-290

  E-mail: [email protected]

  Optine:Cetinje, Danilovgrad, Niki i Podgorica

  Regionalni koordinator:Radoje Radunovi; Centar za struno obrazovanje

  Rimski trg, Podgorica Tel. 081/234-658; fax:081/234-530; 482-290

  E-mail: [email protected]

  Otvaranje Festivala Mjesto: Sveana sala Optine BeraneVrijeme: 27.septembar, 100:00 asovaSadraj: Sveano otvaranje, najava programa deavanja,

  uesnika u organizaciji, znaaja i ciljeva FestivalaOrganizator: Optina Berane i Centar za struno obrazovanje

  Republike Crne Gore

 • 13

  Sajam organizatora obrazovanja Sadraj: Na sajamskom prostoru e predstavnici institucija i

  organizacija, pruati osnovne informacije o obrazovnim aktivnostima namijenjenim odraslima koje se u njihovom okrilju odvijaju. Poseban prostor je predvidjen za predstavljanja razliitih institucija u obrazovanju odraslih pomocu video-bim projekcija i projekcija slajdova. Osim toga organizatori obrazovanja e se predstaviti pjevakim i plesnim nastupima.

  Na tandovima koji su rasporedjeni po prostoru na kome se Sajam odvija, ustanove e samostalno, i vie njih zajedno, demonstrirati svoje aktivnosti, pojanjavajuci tako proces, odnosno nain sticanja odredjenih znanja i vjetina u okviru razliitih obrazovnih programa i programa obuke, predstavie produkte koje su stvarali sami polaznici, doarae osobenosti svojih aktivnosti, pruati osnovne informacije o mogunostima ukljuivanja u njih itd. Dogadjanja na tandovima osmiljena su tako da se posjetioci Sajma pretvaraju u uesnike Sajma, jer se u svemu moe uestvovati, moe se probati uenje nekog sadraja odmah.

  U toku sajma bie organizovan kulturno zabavni program. Izvodjai programa su iz Optine u kojoj se sajam izvodi.

 • 15

  BeraneMjesto: Ul. Mojsija Zeevia, Berane Vrijeme: 27. septembar, od 11:00 do 16:00 asovaUesnici: Zavod za zapoljavanje Crne Gore

  Sekretarijat za drutvene djelatnosti Optine Berane Biro rada Berane Centar za kulturu Berane Centar za obuku Berane Institut za zdravlje Kancelarija za ravnopravnost polova Centar za ravoj nevladinih organizacija CRNVO JU Srednja kola Vukadin Vukadinovi Berane JU Elektro hemijska tehnika kola Berane JU Medicinska kola dr Branko Zogovi Berane JU Mjeovita srednja kola Andrijevica JU Srednja kola Beo Bai Plav JU Mjeovita struna kola Roaje JU Srednja likovna kola Petar Lubarda Cetinje Klub ljubitelja jezika Ami Hor gimnazije Panto Malii Ritmika sekcija O.. Radomir Mitrovi Galerija udikova Kua muzej Gavra Vukovia Auto moto savez Berane Auto kola Viktorija

  Bijelo PoljeMjesto: ul. Slobode, Bijelo PoljeVrijeme: 28. septembar, od 11:00 do 16:00 asovaUesnici: Zavod za zapoljavanje Crne Gore

  Sekretarijat za drutvene djelatnosti Optine Bijelo Polje Centar za kulturu Bijelo Polje Biro rada Bijelo Polje Institut za zdravlje Kancelarija za ravnopravnost polova Centar za ravoj nevladinih organizacija CRNVO JU Mjeovita srednja kola Bijelo Polje Muzika kola Bijelo Polje JU kolski centar Bijelo Polje JU Mjeovita srednja kola Braa Seli Kolain JU Mjeovita struna kola Vuksan uki Mojkovac NVO Romalen Bijelo Polje

 • 16 17

  Herceg NoviMjesto: Herceg Novi, sala Park (sajamski dio na otvorenom

  ispred sale prezentacije u sali Hotela Park) Vrijeme: 29. septembar, od 16:00 do 21:00 asovaUesnici: - Zavod za zapoljavanje Crne Gore

  Sekretarijat za drutvene djelatnosti Optine Herceg Novi

  Centar za kulturu Herceg Novi Biro rada Herceg Novi Centar za obuku Herceg Novi Kancelarija za ravnopravnost polova Trening centar Azalea JU Srednja kola Ivan Goran Kovai JU Srednja pomorska kola Kotor JU kola za osnovno i srednje muziko obrazovanje

  Kotor JU Srednja kola Mladost Tivat NVO Anima, Kotor Beauty centar arm, Podgorica Umjetniki centar AS Knjievna zajednica Radio Herceg Novi

  Pljevlja Mjesto: Milet bata, Pljevlja Vrijeme: 30. septembar, od 11:00 do 16:00 asovaUesnici: Sekretarijat za drutvene djelatnosti Optine Pljevlja

  Centar za kulturu Pljevlja Biro rada Pljevlja Zavod za zapoljavanje Crne Gore Kancelarija za ravnopravnost polova JU Srednja struna kola Pljevlja JU Srednja kola 17. septembar abljak JU Srednja kola avnik JU Mjeovita srednja kola Pluine NVO Elipsa, Pljevlja NVO Viva vita, Pljevlja Zraak nade Udruenje roditelja djece ometene u

  razvoju, Pljevlja

  BarMjesto: Centralni gradski trg, BarVrijeme: 30. septembar, od 16:00 do 21:00 asovaUesnici: Zavod za zapoljavanje Crne Gore

  Centar za razvoj nevladinih organizacija CRNVO Sekretarijat za drutvene djelatnosti Optine Bar Centar za kulturu Bar Biro rada Bar JU Srednja poljoprivredna kola, Bar JU kola za osnovno muziko obrazovanje Bar JU Srednja kola Bratstvo i jedinstvo Ulcinj NVO Sunce, Ulcinj Gastro centar Mitrovi, Budva

  PogoricaMjesto: Trg Republike, PodgoricaVrijeme: 01. oktobar, od 16:00 do 21:00 asovaUesnici: Zavod za zapoljavanje Crne Gore

  Biro rada, Podgorica Sekretarijat za drutvene djelatnosti Optine Podgorica Narodni univerzitet Milun Boovi, Podgorica Radniki univerzitet, Niki Centar za obuku, Podgorica Dom omladine Budo Tomovi, Podgorica Narodna biblioteka Radoslav Ljumovi, Podgorica JU Mainsko tehnika kola van Uskokovi Podgorica JU Ekonomska kola Mirko Veovi, Podgorica JU Elektro-tehnika kola Vaso Aligrudi, Podgorica JU Gradjevinsko-geodetska kola Marko Radevi,

  Podgorica JU Hemijsko-tehnoloka kola Spasoje Raspopovi,

  Podgorica JU Umjetnika kola osnovnog, srednjeg i baletskog

  obrazovanja Vasa Pavi, Podgorica JU Srednja struna kola Sergije Stani, Podgorica JU Mjeovita struna kola, Cetinje JU Srednja likovna kola Petar Lubarda, Cetinje CRNVO Podgorica

 • 18 19

  Institut za zdravlje Crne Gore Kancelarija za ravnopravnost polova Beauty centar arm, Podgorica Centar za obrazovanje i odgoj Don Bosko, Podgorica Centar za obrazovanje i trening, Podgorica NVO Demokratski Romski centar, Podgorica NVO Narodna alternativna medicina, Podgorica

  Pojedinane aktivnosti

  BarDan otvorenih vrata - JU Srednja poljoprivredna kola BarMjesto: JU Srednja poljoprivredna kola, Bjelii bb, BarVrijeme: 01. oktobar, od 10:00 do 14:00 asovaSadraj: Predstavljanje institucije, obrazovnih programa i

  programa obuke za odrasle.Uesnici: Predstavnici lokalne zajednice, roditelji i socijalni

  partneriOrganizator: JU Srednja poljoprivredna kola, Bar

  BeraneRadionica: Nasilje nad enama i djecomMjesto: Srednja medicinska skola Dr Branko Zogovi u

  Beranama.Vrijeme: 28. septembar, od 12:00 do 13:00 asovaSadraj: Razmatranje problema sa sociolokog aspekta.Uesnici: Uenici IV razreda medicinske kole, voditeljice doc. dr Jelena Radulovi, sociolog u Institutu

  za zdravlje Crne Gore Centar za socijalnu medicinu, koordinator Nacionalne strategije prevencije nasilja, Biljana Raievi, dipl. socijalni radnik u Centru za socijalni rad - Berane

  Organizator: Institut za zdravlje Crne Gore i Srednja medicinska kola Dr Branko Zogovi

  Okrugli sto: Znaaj socijalnog partnerstvaza obrazovanje odraslih na lokalnom nivouMjesto: Sekretarijat za drutvene djelatnosti optine Berane,

  sala za sastanke Optine BeraneVrijeme: 28. septembar, od 12:45 do 14:00 asovaSadraj: Proces reforme obrazovnog sistema u Crnoj Gori

  obuhvatio je i obrazovanje odraslih ukljuujui ga kao svoj inegralni dio. Za jedan od osnovnih principa reforme obrazovanja odraslih prihvaena je afi rmacija socijalnog partnerstva i njihovo ukljuivanje i podjelu odgovornosti u dijelu organizacije, planiranja i fi nansiranja. U tom smislu, u narednom periodu, treba

 • 20 21

  sagledati znaaj lokalne zajednice u ukupnom procesu afi rmacije socijalnog partnerstva u obrazovanju odraslih.

  Uesnici: Predstavnici lokalne uprave optine Berane (predsjednik, potpredsjednici, sekretar za drutvene djelatnosti),

  predstavnici Zavoda za zapoljavanje Crne Gore, Privredne komore Crne Gore, Sindikata Crne Gore, Biroa za zapoljavanje, centara za obuku, srednjih strunih kola, privrednih subjekata i poslodavaca

  Organizator: Centar za struno obrazovanje Republike Crne Gore i Biro rada, Berane

  Okrugli sto: Promocija Zakona o ogranienjuupotrebe duvanskih proizvodaMjesto: Sala Optine, BeraneVrijeme: 28. septembar, od 13:00 do 14:30 asovaSadraj: Promocija Zakona o ogranienju upotrebe duvanskih

  proizvodaUesnici: Predsjednik Optine Berane; doc. dr Agima Ljaljevi

  - specijalista socijalne medicine, zaposlena u Centru za promociju zdravlja Instituta za javno zdravlje Crne Gore u Podgorici, nacionalni koordinator za kontrolu puenja, Predsjednik Vladine komisije za kontrolu puenja, nastavnik na Medicinskom fakultetu u Podgorici; dr Neboja Crnogorac - specijalista hirurg, zaposlen u KC Crne Gore, direktor NVO Drutvo za borbu protiv raka, lan Vladine komisije za kontrolu puenja; dr Aleksandra Marjanovi - na specijalizaciji iz socijalne medicine, zaposlena u Centru za promociju zdravlja Instituta za javno zdravlje Crne Gore u Podgorici; Lidija Ivanovi - saradnik na Projektu kontrole puenja, zaposlena u Ministarstvu zdravlja Crne Gore, predstavnik Ministarstva zdravlja, direktor bolnice u Beranama; Zorica Kovaevi - Ministarstvo zdravlja; eljko Raievi - direktor Centra za struno obrazovanje, lan Vladine komisije za kontrolu puenja; direktor Bolnice u Beranama; direktor Doma zdravlja Beranama i direktor Medicinske kole dr Branko Zogovi u Beranama.

  Organizator: Institut za zdravlje Crne Gore i Centar za struno obrazovanje, Republika Crna Gora

  Bijelo PoljeOkrugli sto: Znaaj socijalnog partnerstvaza obrazovanje odraslih na lokalnom nivouMjesto: Sala za sastanke Optine Bijelo PoljeVrijeme: 28. septembar, u 12:30 asovaSadraj: Miljenja socijalnih partnera o saradnji u oblasti

  obrazovanja odraslih, mogunostima, potrebama i planovima zajednikih aktivnosti.

  Uesnici: Predstavnici lokalne uprave optine Bijelo Polje, Zavoda za zapoljavanje Crne Gore, Privredne komore Crne Gore, Sindikata Crne Gore, Biroa za zapoljavanje, srednje strune kole, privredni subjekti i poslodavci.

  Organizator: Optina Bijelo Polje, Centar za struno obrazovanje Republike Crne Gore i Biro za zapoljavanje Bijelo Polje.

  BudvaDan otvorenih vrata - Gastro klub MitroviMjesto: Gastro klub Mitrovi, BudvaVrijeme: 28. septembar, od 10:00 do 16:00 asovaSadraj: Predstavljanje kluba i programaUesnici: Predstavnici lokalne zajednice, gradjani, socijalni

  partneri i uesnici obukeOrganizator: Gastro klub Mitrovi, Budva

  CetinjePredavanje: Evropske integracije i NVOMjesto: Gradska kua CetinjeVrijeme: 28. oktobar u 19:00 asovaSadraj: Znaaj i uloga NVO sektora za Evropske integracije.Uesnici: Evropski pokret Crne Gore - predava Momo RaduloviOrganizator: Centar za razvoj nevladinih organizacija - CRNVO

 • 22 23

  DanilovgradTribina: ene u 21. vijekuMjesto: Centar za kulturu DanilovgradVrijeme: 01. oktobar, u 18:00 asovaSadraj: Razmatranje problema sa razliitih aspekataUesnici: Zorica Kovaevi pomonica Ministra zdravlja, dr

  Biljana Daki Potikovi, Nada Drobnjak Kancelarija za ravnopravnost polova, dipl. andragog Dragan Nikoli

  Organizator: Kancelarija za ravnopravnost polova

  Herceg NoviRadionica: Traenje poslaMjesto: Biro rada Herceg NoviVrijeme: 27. septembar, od 09:00 do 13:00 asovaSadraj: Dosadanja iskustva Biroa rada Herceg Novi u

  posredovanju pri zapoljavanju nezaposlenih lica.Uesnici: Trening centar Azalea, Pomorska kola Kotor, Biro rada Ko-

  tor, Biro rada Herceg Novi, gradjani, nezaposlena lica...Organizator: Biro rada Herceg Novi

  Radio emisija: Obrazovanjem protiv nezaposlenostiMjesto: Radio Herceg Novi Vrijeme: 27. septembar, od 11:00 do 12:00 asovaSadraj: Miljenja socijalnih partnera za rjeavanje problema

  nezaposlenostiUesnici: Predstavnici lokalne uprave Optine Herceg Novi,

  Zavoda za zapoljavanje Crne Gore, Sindikata Crne Gore, Biroa za zapoljavanje Herceg Novi

  Organizator: Skuptina optine Herceg Novi

  Okrugli sto: Obuka kadra za turizam i ugostiteljstvoMjesto: Sala Biroa rada Herceg NoviVrijeme: 28. septembar, od 11:00 do 12:30 asovaSadraj: Dosadanja iskustva Biroa rada Herceg Novi u

  posredovanju pri zapoljavanju nezaposlenih lica.Uesnici: Trening centar Azalea, Pomorska kola Kotor, Biro rada

  Kotor, Biro rada Herceg Novi, gradjani, nezaposlena lica itd.Organizator: Biro rada Herceg Novi

  Okrugli sto: Promocija Zakona o ogranienjuupotrebe duvanskih proizvodaMjesto: Radniki univerzitet, Herceg Novi Vrijeme: 29. septembar, od 12:00 do 13:30 asovaSadraj: Promocija Zakona o ogranicenju upotrebe duvanskih

  proizvoda.Uesnici: Predsjednik Optine Herceg Novi;

  Doc. dr Agima Ljaljevi - specijalista socijalne medicine, zaposlena u Centru za promociju zdravlja Instituta za javno zdravlje Crne Gore u Podgorici, nacionalni koordinator za kontrolu puenja, Predsjednik Vladine komisije za kontrolu puenja, nastavnik na Medicinskom fakultetu u Podgorici;

  doc. dr Jelena Radulovi - sociolog u Centru za promociju zdravlja Instituta za javno zdravlje, lan Vladine komisije za kontrolu puenja i nastavnik na Medicinskom fakultetu u Podgorici;

  dr Neboja Crnogorac - specijalista hirurg, zaposlen u KC Crne Gore, direktor NVO Drutvo za borbu protiv raka, lan Vladine komisije za kontrolu puenja;

  Dr Aleksandra Marjanovi - na specijalizaciji iz socijalne medicine, zaposlena u Centru za promociju zdravlja Instituta za javno zdravlje Crne Gore u Podgorici;

  Lidija Ivanovi - saradnik na Projektu kontrole puenja, zaposlena u Ministarstvu zdravlja Crne Gore, predstavnik Ministarstva zdravlja, direktor bolnice u Beranama;

  Zorica Kovaevi - Ministarstvo zdravlja; eljko Raievi - direktor Centra za struno

  obrazovanje, lan Vladine komisije za kontrolu puenja; direktor Doma zdravlja Herceg Novi i direktor srednje kole Ivan Goran Kovai u Herceg Novom.

  Organizator: Institut za zdravlje Crne Gore i Centar za struno obrazovanje, Republika Crna Gora

  Dan otvorenih vrata - Radniki univerzitet Herceg NoviMjesto: Radniki univerzitet Herceg Novi, Njegoeva br. 6Vrijeme: 30. septembar, od 10:00 do 15:00 asovaSadraj: Predstavljanje institucije i programaUesnici: Predstavnici lokalne zajednice, socijalni partneri i

  polaznici kursevaOrganizator: Radnicki univerzitet Herceg Novi

 • 24 25

  KolainOkrugli sto: Saradnja kole i biroa za zapoljavanje u obuci nezaposlenih za potrebe turistike privrede KolainaMjesto: JU Mjeovita srednja kola Braa Seli, Kolain Vrijeme: 29. septembar, u 13:00 asovaSadraj: Prezentacija dosadanjih zajednikih aktivnosti i planovi

  za dalju saradnjuUesnici: Predstavnici lokalne uprave Optine Kolain, Biroa za

  zapoljavanje, Turistikog centra i turistike ponude Kolaina

  Organizator: Centar za struno obrazovanje Republike Crne Gore i JU Mjeovita srednja kola Braa Seli

  KotorOkrugli sto: Primjer dobre saradnje Trening centra Azalea, Pomorske kole Kotor i Zavoda za zapoljavanje Crne GoreMjesto: Srednja pomorska kola Kotor, Dobrota bb, KotorVrijeme: 28. septembar, od 14:00 asovaSadraj: Dosadanje iskustvo socijalnih partnera u obuci

  nezaposlenih lica i planovi za dalju saradnjuUesnici: Trening centar Azalea, Pomorska kola Kotor, Biro rada

  Kotor i Biro rada Herceg Novi, predstavnici lokalne zajednice i socijalni partneri

  Organizator: Srednja pomorska kola Kotor i Trening centar Azalea

  Radionica: IdentitetiMjesto: Prostorije Anime, KotorVrijeme: 30. septembar, od 19:00 asovaSadraj: Kreativna radionicaUesnici: Gradjani KotoraOrganizator: NVO Anima

  Okrugli sto: Mogunosti za zapoljavanjeu turistiko-ugostiteljskoj privrediMjesto: Fakultet za turizam i hotelijerstvo, Stari grad 320, KotorVrijeme: 01. oktobar u 19:00 asovaSadraj: Analiza potreba za turistiko-ugostiteljskim kadromUesnici: Predstavnici Univerziteta, Biroa za zapoljavanje,

  hotelijeri i drugi predstavnici turistike privrede Organizator: Fakultet za turizam i hotelijerstvo Kotor.

  MojkovacPredavanje: Evropske integracije i NVOMjesto: Centar za kulturu, MojkovacVrijeme: 29. septembar, u 19:00 asovaSadraj: Znaaj i uloga NVO sektora za Evropske integracijeUesnici: Gradjani, uenici, roditelji i drugi. Predava Momo

  Radulovi - Evropski pokret Crne GoreOrganizator: Centar za razvoj nevladinih organizacija - CRNVO

  NikiDan otvorenih vrata Radnicki univerzitet Niksi Mjesto: Radniki univerzitet Niki, Trg Save Kovaevia br. 5,

  NikiVrijeme: 28. septembar, od 10:00 do 14:00 asovaSadraj: Predstavljanje institucije i programaUesnici: Predstavnici lokalne zajednice, socijalni partneri,

  roditelji, uenici i polaznici programa obukeOrganizator: Radniki univerzitet Niki

  Promocija studije: Andragoke osnove obrazovanja odraslih prof. dr Ratko ukanovi Mjesto: Filozofski fakultet, Danila Bojovia bb, NikiVrijeme: 29. septembar, u 12:00 asovaSadraj: U cilju obezbjedjenja literature za obuku trenera i

  instruktora obrazovanja odraslih u izdanju Centra za struno obrazovanje Republike Crne Gore, pripremljena je studija Andragoke osnove obrazovanja odraslih prof. dr Ratka ukanovia

  Uesnici: Promociji prisustvuju autor prof. dr Ratko ukanovi i recenzenti prof. dr Nikola Mijanovi i prof. dr Slobodan Vukievi

  Organizator: Filozofski fakultet Niki

  Okrugli sto: Ograniavanje upotrebe duvanskih proizvodaMjesto: Radniki univerzitet Niki, Trg Save Kovaevia br. 5,

  NikiVrijeme: 30. septembar, od 11:00 do 12:30 asovaSadraj: Promocija Zakona o ogranienju upotrebe duvanskih

  proizvoda

 • 26 27

  Uesnici: Predsjednik Optine Niki; doc. dr Agima Ljaljevi - specijalista socijalne medicine,

  zaposlena u Centru za promociju zdravlja instituta za javno zdravlje Crne Gore u Podgorici, nacionalni koordinator za kontrolu puenja, predsjednik Vladine komisije za kontrolu puenja, nastavnik na Medicinskom fakultetu u Podgorici;

  doc. dr Jelena Radulovi sociolog, zaposlena u Centru za promociju zdravlja Instituta za javno zdravlje, lan Vladine komisije za kontrolu puenja, nastavnik na Medicinskom fakultetu u Podgorici;

  dr Danko ivkovi - specijalista pulmolog, zaposlen u Specijalnoj bolnici za plune bolesti, lan Vladine komisije za kontrolu puenja; Lidija Ivanovi ekonomista, saradnik na Projektu kontrole puenja, zaposlena u Ministarstvu zdravlja Crne Gore, predstavnik Ministarstva zdravlja;

  Zorica Kovaevi Ministarstvo zdravlja; Domagoj arkovi sekretar Drutvo za borbu protiv

  raka, koordinator na projektu odvikavanja od puenja, lan komisije za kontrolu puenja; Nada Drobnjak - ef Kancelarije za ravnopravnost polova;

  direktor Bolnice Niki; direktor Doma zdravlja - Niki i direktori strunih kola iz Nikia

  Organizator: Centar za struno obrazovanje Republike Crne Gore i Institut za zdravlje Crne Gore

  PlavPredavanje: Uloga NVO u drutvuMjesto: Centar za kulturu, Plav Vrijeme: 29. septembar, u 19:00 asovaSadraj: Znaaj i uloga NVO-a u savremenom drutvuUesnici: Predstavnici lokalne zajednice, roditelji i gradjaniOrganizator: Centar za struno obrazovanje Republike Crne Gore i

  Centar za razvoj nevladinih organizacija, Podgorica

  PljevljaOkrugli sto: Znaaj socijalnog partnerstvaza obrazovanje odraslih na lokalnom nivouMjesto: Sala za sastanke Optine Pljevlja Vrijeme: 28. septembar, u 10:00 asovaSadraj: Miljenja najznaajnjijih socijalnih partnera o saradnji u

  oblasti obrazovanja odraslih, mogunostima, potrebama i planovima zajednikih aktivnosti.

  Uesnici: Predstavnici lokalne uprave Optine Pljevlja (predsjednik, potpredsjednici, sekretar za drutvene djelatnosti), Zavo-da za zapoljavanje Crne Gore, Privredne komore Crne Gore, Sindikata Crne Gore, biroa za zapoljavanje, stru-nih kola, privrednih subjekata i poslodavaca.

  Organizator: Centar za struno obrazovanje Republike Crne Gore i Biro rada, Pljevlja.

  PodgoricaTakmienje polaznika teaja raunaraMjesto: Narodni univerzitet Milun Boovi, Ilije Milaia br. 1,

  PodgoricaVrijeme: 27. septembar, u 11:00 asovaSadraj: Takmienje se organizuje za polaznike koji pohadjaju

  3. i 4. stepen, a prethodno su u ovoj ustanovi poloili nii stepen obuke. Nagrada za pobjednika je besplatno pohadjanje teaja

  Uesnici: Polaznici koji pohadjaju 3. i 4. stepen teaja raunaraOrganizator: Narodni univerzitet Milun Bozovic, Podgorica

  Okrugli sto: Nacionalne polazne osnoveza strune kvalifi kacijeMjesto: Sala sekretarijata za sport II sprat, Zgrada vektra,

  PodgoricaVrijeme: 28. septembar, od 09:00 do 11:00 asovaSadraj: Okvir kvalifi kacija postaje zajednika odrednica

  Evropskih zemalja i to dvojaka kao nain da se osigura da kvalifi kacije postanu relevantne za potrebe trita rada i kao nain za promovisanje doivotnog uenja. Kljuni cilj programa rada Evropa 2010. je razvoj nacionalnih referentnih nivoa za kvalifi kacije koje se baziraju na izlaznim rezultatima iz procesa uenja.

  Organizator: Centar za struno obrazovanje Republike Crne Gore

 • 28 29

  Predavanje: Savremeni trendovi u razvoju poljoprivredeMjesto: Narodni univerzitet Milun Boovi, Ilije Milaia br. 1,

  PodgoricaVrijeme: 28. septembar, u 11:00 asovaSadraj: Prezentacija Ministarstva poljoprivrede i Poljoprivrednog

  instituta o savremenim trendovima u razvoju poljoprivrede

  Uesnici: Predstavnici poljoprivrednih proizvodjaa, poljoprivrednih kola i gradjani

  Organizator: Narodni univerzitet Milun Bozovi, Podgorica

  Dan otvorenih vrata- Centar za obrazovanje i odgoj Don BoskoMjesto: Centar za obrazovanje i odgoj Don Bosko, Zagrebaka

  br. 3, PodgoricaVrijeme: 28. septembar, od 10.00-12:35 asovaSadraj: Predstavljanje Centra i programaUesnici: Gradjani, socijalni partneri, polaznici obuke, uenici i

  roditeljiOrganizator: Centar za obrazovanje i odgoj Don Bosko, Podgorica

  Okrugli sto: Socijalno partnerstvo u strunom obrazovanjuMjesto: Sala Ministarstva prosvjete i nauke Vlade Republike

  Crne Gore, Rimski trg bb, PodgoricaVrijeme: 28. septembar, od 12:00 do 14:00 asovaSadraj: Trendovi u razvoju strunog obrazovanja i obrazovanja

  odraslih idu ka pribliavanju svijeta rada svijetu obrazovanja i obuke. S obzirom da se mnogi sa ovim slau, postavlja se pitanje, ta uiniti da se to stvarno i desi u praksi.

  Organizator: Centar za struno obazovanje Republike Crne Gore

  Predavanje: Ekonomska (ne) integrisanost Romau Crnogorskom drutvuMjesto: Klub za stare Rome na Koniku, PodgoricaVrijeme: 29. septembar, u 11:00 asovaSadraj: Integracije Roma u Crnogorskom drutvuUesnici: Predstavnici lokalne zajednice, NVO i gradjaniOrganizator: Demokratski Romski centar

  Gostovanje na televiziji na temuUticaj obrazovanja roditelja za pravilanrazvoj zuba kod djeceMjesto: Televizija Crne Gore, PodgoricaVrijeme: 30. septembar, u 08:00 asovaSadraj: Obrazovni nivo roditelja i pravilan razvoj zuba kod djeceUesnici: Dr Matijaevi Sneana- stomatolog, doktor

  stomatolokih nauka, specijalista djeje preventivne stomatologije, dr Jasminka Andjeli stomatolog, magistar stomatolokih nauka.

  Organizator: Institut za zdravlje Crne Gore

  Okrugli sto: Veza izmedju zanimanja i strune kvalifi kacijeMjesto: Sala Zavoda za zapoljavanje Crne Gore, Bulevar

  Revolucije br. 3, PodgoricaVrijeme: 30. septembar, od 10:00 do 12:00 asovaSadraj: Strune kvalifi kacije treba da budu povezane na neki

  nain sa aktuelnim poslovima koji se javljaju na tritu. Ovo se esto postie povezivanjem strunih programa sa zanimanjima koja su poznata i uredjena.

  Organizator: Zavod za zapoljavanje Crne Gore

  Javni as Centar za obrazovanje i odgoj Don BoskoMjesto: Centar za obrazovanje i odgoj Don Bosko, Zagrebaka

  br. 3, PodgoricaVrijeme: 30. septembar, od 10.00-10:45 ; 10:55-11:40 ; 11:50-

  12:35 asovaSadraj: Obrazovanje i obuka odraslih Uesnici: Uenici strunih kola, roditelji, gradjani i partneriOrganizator: Centar za obrazovanje i odgoj Don Bosko, Podgorica

  Radionica: Nasilje nad enama i djecomMjesto: JU Medicinska kola, PodgoricaVrijeme: 01. oktobar, od 09:30 do 11:00 asovaSadraj: Socioloki aspekt problemaUesnici: Uenici IV razreda Medicinske kole; voditeljice doc.

  dr Jelena Radulovi, sociolog u Institutu za zdravlje Crne Gore Centar za socijalnu medicinu, koordinator Nacionalne strategije prevencije nasilja;

  Nevena Mandi, specijalizant u Institutu za zdravlje Crne Gore

  Organizator: Institut za zdravlje Crne Gore i Medicinska kola, Podgorica

 • 30 31

  Okrugli sto: Ograniavanje upotrebe duvanskih proizvodaMjesto: Sala Ministarstva prosvjete i nauke, Rimski trg bb,

  PodgoricaVrijeme: 01.oktobar, 10:00 asovaSadraj: Promocija Zakona o ogranienju upotrebe duvanskih

  proizvodaUesnici: Doc. dr Agima Ljaljevi specijalista socijalne medicine,

  zaposlena u Centru za promociju zdravlja Instituta za javno zdravlje Crne Gore u Podgorici, nacionalni koordinator za kontrolu puenja, predsjednik Vladine komisije za kontrolu puenja, nastavnik na Medicinskom fakultetu u Podgorici;

  dr Neboja Crnogorac specijalista hirurg, zaposlen u KC Crne Gore, direktor NVO Drutvo za borbu protiv raka i lan Vladine komisije za kontrolu puenja; dr Danijela epanovi - radioterapeut, zaposlena u KC Crne Gore;

  dr Danko ivkovi specijalista pulmolog, zaposlen u Specijalnoj komisiji za plune bolesti, lan Vladine komisije za kontrolu puenja;

  Lidija Ivanovi ekonomista, saradnik na Projektu kontrole puenja, zaposlena u Ministarstvu zdravlja Crne Gore, predstavnik Ministarstva zdravlja;

  Domagoj arkovi sekretar Drutvo za borbu protiv raka, koordinator na projektu odvikavanja od puenja, lan komisije za kontrolu puenja;

  Nada Drobnjak ef Kancelarije za ravnopravnost polova, Svetlana Vuekovi doktor specijalista dermatologije, vlasnica privatne ljekarske ordinacije;

  dr Skoko Dragica - efi ca NVO Sauvajmo zdravlje, lan Vladine komisije za kontrolu puenja;

  Zorica Kovaevi, Ministarstvo zdravlja; dr Miodrag Djurovi direktor KC Crne Gore i dr Ivo

  Djurii - direktor Doma zdravlja Podgorica Organizator: Centar za struno obrazovanje Republike Crne Gore i

  Institut za zdravlje Crne Gore

  Sveana sjednica Savjeta za obrazovanje odraslihMjesto: Sala rektorata Univerziteta Crne Gore, PodgoricaVrijeme: 01. oktobar, u 10:00 asovaSadraj: Upoznavanje lanova Savjeta sa Festivalom

  obrazovanja odraslih

  Uesnici: lanovi Savjeta za obrazovanje odraslih, Savjeta za struno obrazovanje, Komisije za obrazovanje odraslih, Ministarstva prosvjete i nauke, radnikih i narodnih univerziteta, organizatora obrazovanja odraslih i drugi.

  Organizator: Centar za struno obrazovanje Republike Crne Gore

  Okrugli sto:Znaaj socijalnog partnerstva za obrazovanje odraslihna lokalnom nivouMjesto: Privredna komora Crne Gore, Novaka Miloeva 29/2,

  PodgoricaVrijeme: 01. oktobar, u 12:00 asovaSadraj: Miljenja socijalnih partnera o saradnji u oblasti

  obrazovanja odraslih, mogunostima, potrebama i planovima zajednikih aktivnosti.

  Uesnici: Predstavnici lokalne uprave optine Podgorica, Zavoda za zapoljavanje Crne Gore, Privredne komore Crne Gore, Saveza samostalnih sindikata Crne Gore, Biro za zapoljavanje, Centar za obuku, strunih kola, privrednih subjekata i poslodavaca.

  Organizator: Privredna komora Crne Gore

  Prezentacija znanja i vjetina konobara i kuvaraMjesto: Bata restorana Radove, Trg Republike, PodgoricaVrijeme: 01. oktobar, od 17:00 do 19:00 asovaSadraj: Uenici srednje strune kole Sergije Stani e

  prezentirati vjetine i znanja koja su stekli u toku obrazovanja i obuke

  Uesnici: Uenici koji se obrazuju za zanimanje konobar i kuvarOrganizator: Srednja struna kola Sergije Stani, Podgorica

  Promocija studije: Andragoke osnove obrazovanja odraslih prof. dr Ratko ukanoviMjesto: Sala biblioteke Radoslav Ljumovi, ul. Njegoeva,

  PodgoricaVrijeme: 01. oktobar, u 19:00 asovaSadraj: U cilju obezbjedjenja literature za obuku trenera i

  instruktora obrazovanja odraslih u izdanju Centra za struno obrazovanje Republike Crne Gore, pripremljena je studija Andragoke osnove obrazovanja odraslih prof. dr Ratka ukanovia

 • 32 33

  Uesnici: Predstavnici Ministarstva prosvjete i nauke, Univerziteta Crne Gore, lanovi savjeta, socijalni partneri, gradjani itd. Promociji prisustvuju autor prof. dr Ratko ukanovi i recezenti prof. dr Nikola Mijanovi i prof. dr Slobodan Vukievi

  Organizator: Centar za struno obrazovanje Republike Crne Gore

  RoajePredavanje: Uloga NVO u drutvuMjesto: Centar za kulturu, Roaje Vrijeme: 29. septembar, u 17:00 asovaSadraj: Znaaj i uloga NVO-a u savremenom drutvuUesnici: Predstavnici lokalne zajednice i gradjaniOrganizator: Centar za struno obrazovanje Republike Crne Gore i

  Centar za razvoj nevladinih organizacija, Podgorica

  TivatRadionica: Rodna ravnopravnost i obrazovanjeMjesto: Centar za kulturu TivatVrijeme: 28. septembar, u 18:00 asova

  *****

  Zatvaranje festivalaCentralna manifestacija u Podgorici

  01.10.2004.godine

  INDEKS UESNIKA

  Centar za struno obrazovanjeRimski trg, Podgorica, Crna Gora,

  tel/fax +381 81 234 540,E-mail: [email protected]; website: www.cso.cg.yu

  Zbog specifi nosti u organizovanju i realizaciji strunog obrazovanja, a radi uea socijalnih partnera u njegovom kreiranju i fi nansiranju, os no-van je Centar za struno obrazovanje kao samostalna javna ustanova.Centar su osnovali socijalni partneri: Vlada Republike Crne Gore, Pri-vredna komora Crne Gore, Savez samostalnih sindikata Crne Gore i Za voda za zapoljavanje Crne Gore.Centrom za struno obrazovanje upravlja Upravni odbor.Ciljevi formiranja Cenra su: razvoj strunog obrazovanja i obrazovanja odraslih, uvoenje sistema kvaliteta, podsticanje partnerstva i pove zi-va nje obrazovanja i rada, ostvarenje cjeloivotnog uenja i uvoenje evropske dimenzije u strunom obrazovanjuUloga Centra za struno obrazovanje je prerastanje u centralnu in sti-tu ciju za razvoj strunog obrazovanja i obrazovanja odraslih u Crnoj Go ri.

  Zavod za zapoljavanje Crne GoreBulevar revolucije 3, 81000 Podgorica, Crna Gora,

  tel. 081/244-048, fax 081/243 -982,Website: www.zzz.cg.yu

  Zavodi za zapoljavanje, kao samostalne ustanove, u Crnoj Gori for-mi rani su 1960. godine. Zakonom je bilo utvreno da se zavodi mogu osnivati za jednu ili vie optina. Pored optinskih i meuoptinskih for miran je i Republicki zavod za zapoljavanje, za poslove od zajedni-kog interesa za Republiku.Naziv Zavod za zapoljavanje Crne Gore uveden je Zakonom o zapo-ljavanju 1990. godine. Izmjenama ovog Zakona, Zavod se organizuje kao javna sluba. Ovaj status ima i danas, uz odreene promjene u or ganizaciji i djelokrugu.Osnovni cilj rada Zavoda za zapoljavanje jeste pomae nezaposlenim licima da se to prije i to spremnije ukljue u svijet rada, i da poslo-davcima ponudi obuenog ovjeka

 • 34 35

  Organizovan uticaj Zavoda na funkcionisanje trita rada ostvaruje se u okvirima sljedeih funkcija: posredovanje pri zapoljavanju, pripre ma za zapoljavanje, profesionalna orijentacija, obezbeenje materijalne i socijalne sigurnosti, nezaposlenih, istraivanje, planiranje i razvoj, ak-tivna politika u zapoljavanju itd.

  Privredna komora Crne GoreNovaka Miloeva 21/2,tel. +381 81 230-545,E-mail : [email protected],

  Website: www.pkcg.orgPrivredna komora Crne Gore osnovana je prije vie od sedamdeset go dina kao Zanatsko trgovinska komora Crne Gore, a sa osnovnim ciljem da pomogne poslovnim ljudima i preduzeima da to bolje vo de svoj posao, pronau nova trita i tehnologije i doprinesu sveoptem razvoju drutva.U proteklih petnaestak godina Privredna komora Crne Gore je opsta-jala i prilagodjavala se vremenima i okruenju u kojem je radila kao iz vorni servis privrede.U dananjem vremenu pred Privrednom komorom Crne Gore su po se-bni zadaci kako pronai put i pomoi drutvu i privredi da se ukljui u savremene trendove i tokove.Danas su, vie nego ikada ranije, aktivnosti okrenute ka ovjeku i is ko-riavanju njegovih psihofi zikih potencijala, poboljanju organi za cije ra da upravljanja i kanalisanju sveopte drutvene energije ka progre su i prosperitetu drutva.Osnovni cilj je poboljanje kvaliteta, poveanje produktivnosti kako pro-izvoda, tako i radnika i menadera ime se ide ka prikljuenju Crne Go-re visokorazvijenim drutvima i omoguava joj da se Crna Gora prikljui i postane ravnopravnom lanicom modernog svijeta.

  Trening Centar Azalea MaritimeAzalea Maritime osnovana je 1997. godine kao privatna i samostal na kompanija. Dijelatnost se bazira na obuci pomoraca, kako za obave-zne obuke zahtijevane meunarodnim pomorskim konvencijama, tako i obuke zahtijevanih od brodara koji su iskazali namjere za zapoljavanje pomoraca sa teritorije Srbije i Crne Gore. Trening centar se od 6. septembra 2002. godine nalazi i radi u krugu Jadranskog Brodogradilita Bijela. Od aprila 2003. Trening Centar dobio je i odobrenje za obuku pomor-skog kadra u ime i za raun Administracije Srbije i Crne Gore. Sa ovim odobrenjem obuke i sertifi kati ovog trening centra priznati su u svim zemljama lanicama IMO-a.

  Trening Centar trenutno ima 5 stalno zaposlenih instruktora, te u is to vrijeme koristi usluge dodatnih 14 instruktora koji su angaovani ugo-vorom o dijelu. Svi instruktori su zavrili obuku za instruktore, koju su sproveli instruktori raznih stranih kompanija, koje su bile angaovane i za opremanje Trening Centra opremom u skladu sa zahtijevima meu-narodnih konvencija. Vrijedno je spomenuti da je razne obuke u Azalea Maritime Training Cen tru pohadalo do sada preko 1000 polaznika kako sa teritorije SCG tako i 16 nacija zapadne Evrope, USA, June Afrike, Azalea Maritime Training Centar uspjeno saraduje sa Zavodom za za-po ljavanje Crne Gore od 1999. godine i u tom periodu organizovano je vie posebnih obuka.

  Centar za obuku Beraneul. 29. Novembra bb, 84300, Berane,

  tel:+381 87 236 569fax: +381 87 231 313,

  e-mail:[email protected] za zapoljavanje Crne Gore je u okviru Poslovne jedinice Cen-tar za ljudske resurse osnovao Centar za obuku za sjevernu regiju sa sjeditem u Beranama. Kancelarije Centra za obuku nalaze se u pro-storijama Biroa rada Berane. Osnovna namjena Centra je izvoenje i or ga nizovanje razliitih obuka nezaposlenih, zaposlenih i ostalih za in te-reso vanih za zanimanja koja su defi citarna na tritu rada. Rukovodilac Centra za obuku sjeverne regije je Enesa Rastoder, dipl. pravnik.U okviru VET projekta Tehnika pomo strunom obrazovanju i obuci u Crnoj Gori, koji fi nansira Evropska Agncija za Rekonstrukciju (EAR) obezbijedjena je oprema za drvopreraivaki trening centar koji se na-lazi u radionici Srednje strune kole Vuko Vukadinovic u Beranama.U okviru dosadanjih aktivnosti izvreno je formiranje tima za spro vo-e nje analize potreba na tritu rada; utvrivanje postojeih vjetina zaposlenih i identifi kacija nedostajuih znanja i vjetina u preduzeima koja se bave preradom drveta (SWOT analiza). U saradnji sa industri-jom uraena su 4 programa obuke za zanimanja: pomoni stolar, stolar za namjetaj, graevinski stolar i tapetar.Centar za obuku Berane je organizovao i sprovodi obuku u trajanju od 3 mjeseca za 23 nezaposlena lica ugostiteljskih zanimanja pomoni kuvar i pomoni konobar. Polaznici obuke pohaaju i radionice komu-nikacije i timskog rada. Praktina znanja i vjetine usavravaju u hotelu Park u Budvi.

  Centar za obuku Herceg NoviCentar je formiran u Herceg Novom, okviru VET projekta koji je fi nansirala Evropska agencija za rekonstrukciju, i namijenjen je za obuku kadrova u ugostiteljstvu. Opremljen je savremenim ureajima i aparatima za obuku kuvara, konobara, poslastiara i drugih zanimanja za potrebe ugostiteljstva.

 • 36 37

  Oprema centra je smjetena u namjenski ureenom prostoru Srednje kole Ivan Goran Kovai gdje slui uenicima kole za realizaciju praktine nastave, a ujedno i za obuku kadrova sa evidencije Zavoda za zapoljavanje Herceg Novi.

  Centar za obuku PodgoricaNovaka Miloeva 6, Podgorica 81000,

  Tel. 081-202-962, 081-245-545,Fax: 081-224-297,

  E-mail: Website: [email protected] za obuku Podgorica je jedan od tri centra formirana u okviru Za-voda za zapoljavanje Crne Gore, sa ulogom okupljanja svih aktivnosti na podruju obuke i osposobljavanja odraslih. Rukovodilac Centra za obuku Podgorice je Goran epanovi, magistar ekonomskih nauka.Centar za obuku Podgorica osnovan je sporazumom Ministarstva prosvjete i nauke, Ministarstva rada i socijalnog staranja i Zavoda za zapoljavanje Crne Gore, dana 22.09.2002. godine. U okviru Centara za obuku e se formirati trening centri, ije e uloge biti aktivnosti u pojedinim oblastima strunog obrazovanja odraslih. Jedan od takvih centara je i Infi rmatiki trening centar.

  Radniki univerzitet Herceg NoviHerceg Novi, Njegoeva br.6,

  tel. +381 88 44 479.Formiran je 1959. god. Posjeduje poslovni prostor povrine 176 m2 koji se sastoji od: sale, biblioteke, dvije uionice, uionice za obuku za rad na raunaru, dvije kancelarije, kuhinje i magacina. Sala je ozvuena i ima oko 50 mjesta. Biblioteka raspolae fondom od oko 2000 knjiga. Kompjuterska uionica je opremljena sa 15 kompjutera i kabinetom za birotehniku sa 30 pisaih maina. Organizuju se obuka za vie zani-manja i kratki kursevi za poznavanje rada na raunaru i ubrzano uenje stranih jezika.

  Radniki univerzitet NikiTrg Save Kovaevia br.5,

  tel. +381 83 212 917Radniki univerzitet raspolae prostorom povrine 1321 m2, ima omla-dinsku salu, uionice, prostor za obuku ugostiteljsko-turistikog kadra, raunarske uionice i AV laboratoriju za uenje stanih jezika.

  Narodni univerzitet Milun Boovi PodgoricaIlije Milaia, br.1, 81000 Podgorica,

  tel. +381 81 623-657Narodni univerzitet Milun Boovi u Podgorici raspolae prostorom od oko 1000 m2 u ijoj strukturi dominiraju kabineti i uionice. Osim toga Narodni univerzitet ima i veliku salu sa 230 mjesta i 10 kancelarija. Po-red 18 stalno zaposlenih angauje se i veliki broj spoljnih saradnika.

  Institut za zdravlje CRNE GORESjedite Instituta je u Podgorici, ul. Ljubljanska bb.

  Tel. 081/ 241-214, fax 081 / 243-728,E-mail [email protected],

  Website: www.inzzcg.cg.yuINSTITUT ZA ZDRAVLJE CRNE GORE, je javna zdravstvena ustano-va koja obavlja poslove od opteg interesa u oblasti zdravstvene zatite u Republici Crnoj Gori. Institut za zdravlje Crne Gore, prati istrauje i prouava zdravstveno sta nje i zdravstvenu kulturu stanovnitva, stanje i kvalitet ivotne sre-dine, uticaj ekolokih faktora na zdravlje, uzroke, pojave, irenje i nain spreavanja zaraznih bolesti, faktore rizika hroninih nezaraznih bolesti i drugih bolesti veeg socijalno-medicinskog znaaja, kao i organizaciju rad i razvoj zdravstvene slube i predlae i preduzima odgovarajue mje re u cilju zatite i unapreenja zdravlja ljudi. Kao referentna struno-metodoloka ustanova uestvuje u kreiranju po litike zdravstvene zatite, strategije, organizacije i razvoja zdravstve-nog sistema. Institut je nastavna baza Medicinskog fakulteta i obavlja nauno-istra-ivaku, edukativnu i nastavnu djelatnost za oblasti iz kojima se bavi.

  Kancelarija za ravnopravnost polovaKancelarija za ravnopravnost polova Vlade Republike Crne Gore,

  Zgrada Vektra, kancelarija 23, 81000 Podgorica,tel: 081/482-118, fax: 081/482-391,

  e-mail: [email protected] Kancelarija za ravnopravnost polova Vlade Republike Crne Gore, os-no vana je odlukom Vlade Republike Crne Gore, od 27. marta 2003. Kan celarija obavlja strune i druge poslove vezane za sprovoenje na-ela jednakosti i ravnopravnosti polova i implementaciju meunarodnih konvencija i ugovora za potrebe Vlade Republike Crne Gore, koordinira aktivnostima Vladinih tijela iz ove oblasti i partner je nevladinim orga-nizacijama koje se bave pitanjima jednakosti polova i enskih ljudskih prava.Aktivnosti u proteklom periodu: istraivanje o trenutnom stanju rodne ravnopravnosti i njenoj perspektivi kako bi se spoznala situacija u vre-menu kada je Kancelarija poela sa radom. Istraivanje je prikupilo po datke o ekonomskom i socijalnom statusu ena u Crnoj Gori; objav-

 • 38 39

  ljivanje socioloke analize podataka o imenovanjima ena na funkcije kako na nivou Republike tako i na lokalnom nivou u periodu 1990-2003. godine; Kancelarija se angaovala u izradi Strategije za smanjenje si ro-matva.i podrala je projekte GTF-a za Crnu Goru Romkinje to mogu, Regionalni klub parlamentarki, ene to mogu III.Kancelarija sarauje sa slinim kancelarijama u regionu, pa je tako u mar tu 2004. godine bila domain predstavnicama iz Ljublja ne, Z a g reb a, Ba nja Luke, Sarajeva, Beograda, Pritine gdje su dogovoreni oblici bu-due saradnje. Kancelarija je za ene koje planiraju da zaponu sop-stveni posao objavila publikaciju Poetnica koja prua informacije ko sve prua obuku, konsalting i kredite za mala preduzea u Crnoj Gori.

  Centar za razvoj nevladinih organizacijaNovaka Miloeva 38, 81000 Podgorica Crna Gora,

  tel/fax +381 230156, e-mail:[email protected]

  CRNVO je nevladina, neprofi tna organizacija osnovana i registrovana u septembru 1999. god., ija vizija je Crna Gora kao demokratsko i gra-ansko drutvo, razvijene vladavine prava, drutvo aktivnih graana u kojem nevladine organizacije igraju vanu ulogu u pitanjima drutvenog razvoja.Misija CRNVO je da prui podrku razvoju nevladinih organizacija u Cr noj Gori i doprinese stvaranju adekvatnog okvira za uece graa-na i nevladinih organizacija u pitanjima javne politike i razvoju civilnog dru tva. CRNVO prua pomo korisnicima kroz programe edukacije, izdava -tva, informisanja, pravne pomoi, istraivanja i zastupanja interesa ne pro fi tnog sektora.

  NVO ANIMA Kotor Stari grad 374, 35330 Kotor,

  Tel/fax: 082 325 829;; e-mail: [email protected] NVO ANIMA je Udruenje za kulturu mira i nenasilja, zvanino registro-vana je 1996. godine.Osnovna ideja organizacije je njegovanje multidimenzionalne, kulturne i civilizacijske paradigme zasnovane na univerzalnim ljudskim vrijedno-stima. Potovanje ivota, ljubav prema drugima, saosjeanje, mir i ne-na silje, razumijevanje i pratanje, odgovornost i pravednost. Osnovne aktivnosti ANIME su od poetka edukacije kroz seminare iz nenasilne komunikacije. Udruenje uestvuje u projektima psihosocijal-ne zatite, naroito izbjeglica i traumatiziranih ljudi, kao i prevenciji sin droma izgaranja sa razliitim ciljnim grupama. Od 2000. god. je u okviru ANIME, kao enski program, organizovan Informativno - eduka-tivni centar za ene Crne Gore (INEC - enske studije, istraivanja i izdavatvo).

  Centar za graansko obrazovanjeCentar za graansko obrazovanje je mlada nevladina organizacija, van-stranaka i neprofi tna asocijacija graana.Centar za graansko obrazovanje je upisan u Registar nevladinih udru-enja dana 19.08.2002. godine pod rednim brojem 1709.Centar za graansko obrazovanje je posveen alternativnom obrazo-vanju iz oblasti demokratije i ljudskih prava. Zastupa izgradnju civilnog drutva zasnovanog na multietnikim i multikulturalnim vrijednostima, sa visokim stepenom graanskog uesa u procesima odluivanja. Glavni ciljevi Centra su: unapreenje obrazovanja u oblasti demokra-tije, graanskog drutva i ljudskih prava; uestvovanje u stvaranju i ra zvoju graanskog, multietnikog i multikulturalnog drutva u Crnoj Gori; obrazovanje graana za aktivno uece i doprinos u izgradnji ot-vorenog demokratskog drutva itd.Dosadanje aktivnosti i ljudi angaovani u Centru za graansko obra-zovanje, profi liu CGO kao ozbiljnog partnera, i svakako kao jednu od znaajnih crnogorskih NVO koja radi u oblasti izgradnje civilnog dru tva i demokratske politike kulture, kroz razliite oblike obrazovanja.

  D.o.o. arm PodgoricaFirma arm osnovana je 1982. godine. Vlasnik - Olga Nikevi-di-plo mirani kozmetiar. Autor je brojnih tekstova i lanaka u novinama, strunim asopisima i lan je meunarodne ispitne komisije za pola-ganje C.I.E.F.E.C. ispita.Zbog nedostatka kadra u ovoj oblasti i zatiti profesije fi rma 2000. go dine formira Institut za estetiku i kozmetologiju kada i poinje sa edukacijom i strunim osposobljavanjem kadra za zvanje Kozmetiar za njegu lice i tijela.Institut je 2001. godine primljen u Meunarodnu konfederaciju kola za estetsko i kozmetiko obrazovanje C.I.E.F.E.C. sa sjeditem u Francu-skoj u Lionu.Od tada DOO ARM iz Podgorice na svom Institutu organizuje dva meunarodna ispita. Direktor i vlasnik preduzea je uestvovao kao Pre dsjednik ispitne komisije na ispitu C.I.E.F.E.C.- a u Varezeu - Ita lija 2002. godine kao i ove godine na ispitu u vajcarskoj.D.O.O. arm je lan Unije poslodavaca RCG.Prostorije za obuku - edukaciju kao i za Beauty centar su opremljenje po visokim standardima.

 • 40 41

  Centar za obrazovanje i odgoj Don Bosko PodgoricaZagrebaka 3, Podgorica,

  tel. +381 81 607-230, ax. +381 81 607-231,

  E-mail : [email protected],Website: www.dbc-podgorica.cg.yu

  Centar za obrazovanje i odgoj Don Bosko u Podgorici je dio obrazo-vnih centara koji se nalaze u itavom svijetu: Indiji, Kini, Latinskoj Ame rici, Africi i Evropi. Na Balkanu su zadnjih godina obrazovni centri formirani u Bosni, Albaniji, i na Kosovu. Obrazovni rad Centra Don Bosko u Podgorici je nezavistan od po li-ti kih i vjerskih opredjeljenja. Najvaniji cilj je socijalno-pedagoki rad za prevazilaenje socijalnih kriza kroz obrazovanje i uvoenje u radni svijet mladih i odraslih i na taj nain smanjenje siromatva.Centar za obrazovanje i odgoj Don Bosko u Podgorici u ovom tre-nutku realizuje obuku i obrazovanje za zanimanja: elektroinstalater i pomoni administrator. Ovo struno obrazovanje obuhvata djevojke i djeake do 18 godina. Planirano je i obrazovanje po dualnom sistemu koje traje dvije godine.Kratkotrajni obrazovni kursevi predstavljaju sastavni dio obrazovnih ak tivnosti Centra. Kursevi traju dva i po mjeseca i poinju na proljee, jesen i zimu. Uesnici, mladi i odrasli mogu u razliitim oblastima obno-viti i proiriti svoja znanje iz odreenih zanimanja. Teite predstavljaju kursevi za kompjutere i strane jezike.Osim toga Centar prua podrku kod traenja zaposlenja i orijentaciju. Kandidati mogu u okviru kratkotrajnih kurseva obnoviti i proiriti svoje znanje i na taj nain se bolje pripremiti za zanimanje koje im predstoji.

  Gastro Kluba Mitrovi tel. 069/039 369; 069/360 800, Budva.

  kola za permanentno obrazovanje kadrova u ugostiteljstvu Gastro klu ba Mitrovi je aplikativnog karaktera. Namijenjena je kolovanju mla dih kuvara za rad u hotelijerstvu i restoraterstvu, kao i ljubiteljima kulinarstva, koji su zainteresovani za usavravanje u kunoj, porodinoj gastronomiji. Klub -kola je koncipirana tako da materijalno i kadrovski prua vrhunsko kulinarsko obrazovanje i kao takva jedina je u Crnoj Gori. Kurikulum kole Gastro kluba Mitrovic nastao je kao rezultat dugo go-dinjeg iskustva u kulinarstvu i edukaciji kuvara osnivaa kole g. Vuka Mitrovia koji je bio ef kuhinje Sveti Stefan od 1973. do 1991. godine i u to vrijeme stalni lan ekipa za svijetska i evropska takmienja u ku linarstvu. Bazini culjevi edukacije Gastro kluba Mitrovi su: razvoj i njegova nje kulinarske kulture u Crnoj Gori; unapreivanje kulinarske profesije; pro mocija evropskih standarda u domaoj kuhinji, u cilju obogaivanja

  turistike ponude Crne Gore; afi rmacija mladih crnogorskih kulinara i us postavljanje internacionalnih kontakata.U proteklih godinu i po dana kola je uspostavila veoma uspjenu sa-radnju sa Zavodom za zapoljavanje.

  NVO Romalen Bijelo Poljetel. 069 051-408, 069 490-619;

  E-mail: romalen @cg.yuCilj Projekta NVO Romalen Bijelo Polje je: opta edukacija romske populacije (od elementarnog opismenjavanja), radi integracije Roma u drutveni ivot zajednice; obrazovanje na svim nivoima; predkolsko vaspitanje i obrazovanje i priprema polaznika (od 7 do 15 godina) za ukljuivanje u redovan proces obrazovanja tj. redovno pohadjanje os-novne kole kao i neformalno obrazovanje odraslih.

  Demokratski Romski centar Podgorica ul. Aerodromska br. 5/28-81000 Podgorica, Crna Gora,

  tel 081/652 215, Mob/069 436 770,E-mail: [email protected]

  Demokratski Romski centar Podgorica kao NVO je osnovan 1. oktobara 2000. godine. Direktor organizacije je Ivan Toskic ma.ing. Organi za cija broji 50 lanova. Osnovna misija organizacije je emancipacija i integracija Roma u dru tveno tkivo Crne Gore, ouvanje kulturnog, jezikog i etnikog iden titeta, politiko ukljuivanje Roma, rad na veem obrazovanju, info-rmisanju i zapoljavanju Roma u Crnoj Gori.Demokratski Romski centar Podgorica uestvovao je u Projektu Rom-ska ena na pragu XXI vijeka da ili ne koje je fi nansirao Institut za Ot-voreno drutvo - kancelarija u Podgorici. Centar u okviru informativnog Romskog programa na radiju Antena M priprema i realizuje informa-tivne emisije za Rome. Direktor Centra je autor Romskog bukvara.

 • 42 43

  Medijski prijatelji festivala

  TELEVIZIJA MBCCity: Trg Republike, PodgoricaPhone: 081/202-040 Website: www.tv-mbc.com

  RADIO BERANECity: M. Zeevia 8, BeranePhone: 087/231-900, 233-316 E-mail: [email protected]: 087/231-900

  RADIO JUPOKCity: IX crnogorske brigade 6, RoajePhone: 0871/72-766 Website: www.jupok.net; jupok.comEmail: [email protected]

  ?

 • 44 45

  163

  RADIO KOTORCity: Stari grad, zgrada Optine, KotorPhone: 082/325-842 Website: www.radiokotor.com Email: [email protected]

  RADIO HERCEG NOVICity: Trg Herceg Stjepana 8, Herceg NoviPhone: 088/325-188, 324-903, 323-242 Email: [email protected]

  VIJESTICity: Bul. Revolucuje 9, PodgoricaPhone: 081/243-810, 224-992, 242-214 Website: www.vijesti.cg.yuEmail: [email protected]