K150 stycze„ 2014

 • View
  218

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Magazyn Klubu K150

Text of K150 stycze„ 2014

 • W STEGU GOWY I SZUFLADY PENE

  POMYSW

  K150MAGAZYN

  Magazyn Klubu 150 Nr 5 Stycze 2014

  W POSZUKIWANIU OPOLSKICH SMART SPECIALISATION

  OPOLSKIE NARZDZIOWNIE W WIATOWEJ CZOWCE

  OPOLSKIE CORAZ BARDZIEJ ATRAKCYJNE

  s.7

  s.12

  s.6

  KLUBOPOLSKIE

 • 2 MAGAZYN K150

  SPIS TRECI

  4

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  Zasiano ziarenka w trzech pastwach Opolskie coraz bardziej atrakcyjneOpolskie narzdziownie w wiatowej czowceW Stegu gowy i szuflady pene pomyswGalmet wsppracuje z naukNowy belgijski inwestor na Opolszczynie42 opolskie firmy na licie najwikszychW poszukiwaniu opolskich smart specialisation

  Inwestujemy w Twoj przyszoProjekt wspfinansowany przez Uni Europejsk ze rodkw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Opolskiego na lata 2007-2013O priorytetowa 1 Wzmocnienie atrakcyjnoci gospodarczej regionu

  Dziaanie 1.3 Innowacje, badania, rozwj technologicznyPoddziaanie 1.3.1. Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsibiorstw

  Opolska Platforma Innowacji nr decyzji: RPOP.01.03.01-16-016/12-00 z dnia 10.12.2012 r.

 • 3 MAGAZYN K150

  KLUBOPOLSKIE

  PLANY KLUBU NA 2014 ROKMamy za sob pierwszy rok dziaalnoci Klubu 150 i wkraczamy w drugi. Powiedzielimy A, a teraz nadchodzi czas na kolejne litery alfabetu. Mamy bogate plany na 2014 rok, ktre zamierzamy zrealizowa.

  Przede wszystkim planujemy skoncentrowa si na rozwoju powiza branowych w ramach Klubu. Z pewnoci postawimy na systematyczne, wielopaszczyznowe kojarzenie czonkw Klubu w ukadzie sektorowym i tematycznym, inicjujc powstawanie nowych klastrw lub

  konsorcjw branowych. Wzmocnimy rwnie efektywno funkcjonowania klastra spoywczego Around the food, m.in. poprzez udzia w dedykowanych temu sektorowi misjach zagranicznych i giedach kooperacyjnych, targach, forach i kongresach, a take poprzez promocyjne publikacje branowe. Niezalenie od tego bdziemy te kontynuowali spotkania podjte w mniejszych gre-miach powoanych do ycia w zeszym roku w ramach inicjatywy K 150 (spotkania Klubu Dyrekto-rw HR, spotkania benchmarkingowe, klastrowe, zacienianie relacji w ramach KRUPI i in.).

  Chcemy, by dziaalno Klubu 150 nie skupiaa si jedynie na wojewdztwie opolskim, ale take by wykroczya daleko poza granice naszego kraju. Mamy w regionie firmy zainteresowane cieka-wymi, ale odlegymi rynkami w Kazachstanie czy w Algierii. Zamierzamy im uatwi wejcie na te rynki, poprzez wspieranie i promocj opolskich eksporterw. Zamierzamy take uczestniczy w targach i giedach kooperacyjnych poza granicami Polski, w trakcie ktrych bdziemy si starali wypromowa region, nawiza kontakty i pozyska nowych inwestorw.

  W minionym roku wydalimy folder powicony przedsibiorstwom dziaajcym w brany motoryzacyjnej. Teraz chcemy przygotowa podobne wydawnictwa przedstawiajce firmy z bran: spoywczej, metalowej, chemicznej, materiaw budowlanych oraz meblarskiej. Kluczow rol w 2014 r. odegra rwnie przyjty i wdraany od jesieni katalog zacht i usprawnie w obszarze dostosowania szkolnictwa zawodowego do realnych oczekiwa przedsibiorstw. Mamy nadziej, e dialog nawizany w kwestii wiadomego, odpowiedzialnego ksztacenia przyszych kadr jest realny do osignicia i bliski urzeczywistnienia.

  Podejmiemy rwnie starania o zacienianie relacji nieformalnych pomidzy czonkami Klubu, z zaoeniem zwikszenia poczucia ich przynalenoci do czci gospodarczego krajobrazu Opolsz-czyzny oraz stworzenia optymalnych warunkw do rozwoju.

  Chcemy by Klub 150 by platform dialogu dla przedsibiorcw i urzdw. Dialog jest potrzebny obu stronom. Chcemy si nawzajem edukowa. W kocu interes mamy wsplny: budowanie silnej opolskiej gospodarki i tworzenie nowych miejsc pracy.

  Sawomir Janeckikoordynator Klubu 150

  Szczliwego Nowego Roku Powodzenia w yciu osobistym i zawodowymNiskich podatkw i przychylnych urzdnikw

  Dobrych pomysw i samych sukcesw!

  yczy Klub 150

 • 4 MAGAZYN K150

  W belgijskim Liege przedstawiciele Centrum Obsugi Inwestora i Eks-portera wzili udzia w targach, na ktrych waloskie firmy poszukiway mo-liwoci otwierania nowych zakadw i wy-szukiway nowe rynki zbytu. Wystawiay si te firmy konsultingowe, odbyy si panele dyskusyjne. WPHI przy polskiej ambasadzie w Brukseli zaprosio na targi dwa regiony: Opolskie i Pomorskie.

  - Mamy jedn firm, ktra wstpnie jest zainteresowana otwarciem zakadu na Opolszczynie. Prowadzimy z nimi rozmo-wy, ale na razie nie zdradzamy szczegw, nawet dotyczcych brany powiedzia nam Sawomir Janecki, kierownik CO-IiE. Chcemy wszystkim mwi o tym, e w Polsce znajduje si interesujce miejsce midzy Katowicami a Wrocawiem. Z tysica ziarenek zasadzonych zakiekuje czasem jedno. Trzeba te ziarenka rozsiewa.Na Opolszczynie dziaa kilka belgijskich firm: Betafence, Lhoist, Pasta Food. W ostat-nich dniach grudnia na budow zakadu

  pod Skarbimierzem zdecydowaa si kolejna VPK Packaging.

  Opolanie byli rwnie w Minnesocie w Stanach Zjednoczonych. W ostatnim czasie na inwestycje na Opolszczynie zdecydoway si dwie firmy, ktre maj swoje siedziby wanie w tym stanie: Polaris i Donaldson. Gieda kooperacyjna od pocztku do koca bya zorganizowana przez opolskie COIiE. Udzia w niej wziy firmy produkcyjne i instytucje otoczenia biznesu. Z Waszyngto-nu przyjecha radca z WPHI. Przedstawiciel Polaris opowiedzia, dlaczego jego firma wybraa wanie Opole. Gied wspary take Katowicka i Wabrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna. Uczestniczyli w niej rwnie reprezentanci samorzdu Opola i Olesna.

  - Tam przedstawiciele jednej firmy zaczli dopytywa o procedury otwarcia zakadu w naszym regionie mwi Sawomir Janecki. Ta gieda kooperacyjna w USA to nasza nowa formua, ktr chcielimy przewiczy. Sami od pocztku do koca wszystko zorganizo-walimy doda.

  Przedstawiciele Opolszczyzny odwie-dzili rwnie centrum badawczo-rozwojowe Polaris i siedzib gwn Donaldson. Spotkalimy si z osobami z zarzdu. Taki kontakt duo daje. To s osoby, ktre maj kontakt z innymi duymi producentami i jak z nimi rozmawiaj to mog w naturalny spo-sb poleca Opolszczyzn mwi Janecki.Kierunkiem trzeciej grudniowej misji gospo-darczej bya Finlandia, ktra jest w pierwszej trjce pastw pod wzgldem innowacyjnoci. To by wyjazd studyjny, w trakcie ktrego podpatrywano dobre praktyki. Odwiedzono m.in. park technologiczny w Helsinkach, w ktrym oddziay i centra rozwojowe maj m.in. Nokia, Bayer, Samsung czy Microsoft.

  Odwiedzono rwnie Kuopio, gdzie zwiedzono inny park naukowo-techno-logiczny. Rozmawiano tam o wsplnych projektach. Finowie podpisali list intencyjny dotyczcy wsppracy z Parkiem Naukowo-

  -Technologicznym w Opolu.

  ZASIANO ZIARENKA W TRZECH PASTWACH

  Belgi, Stany Zjednoczone i Finlandi odwiedzili w grudniu pracownicy COIiE. Promowali Opolszczyzn i szukali potencjalnych inwestorw. Nawizali obiecujce kontakty, zasiali ziarenka zainteresowania, a teraz trzeba czeka na pierwsze plony.

 • 5 MAGAZYN K150

  Picosun jest firm, ktra ma due dowiadczenie w realizacji pro-jektw midzynarodowych. czy ze sob rodowisko akademickie, instytucje i firmy B+R.

  - Nanopowoki, ktrymi zajmuje si fiska firma, mog by wykorzystywane chociaby przy produkcji szyb, np. by unika mikropkni. Mog take zwiksza odporno odleww aluminio-wych. Dziki tej wsppracy opolskie firmy bd mogy korzysta z nowoczesnych technologii, poniewa Picosun oferuje dostp do swo-jego know-how i chce wsplnie prowadzi badania mwi Sawomir Janecki, kierownik COIiE.

  Picosun korzysta z aplikacji ALD (Atomic Layer Deposition) i MLD (Molecular Layer Deposition), ktre obejmuj wiele rnych dziedzin i etapw bada.

  - Poszukujemy partnerw do wsppracy, przy ktrej bdziemy

  mogli wykorzystywa fundusze unijne. Oferujemy wykorzystywa-nie naszych narzdzi, np.: linii pilotaowych, wydrukw o wysokiej rozdzielczoci, czy produkcji na przemysow skal nanomateriaw do zastosowa poligraficznych zachca Marko Puda, EU-project mana-ger w Picosun.

  Kontakt z fisk firm za porednictwem Centrum Obsugi Eks-portera i Inwestora w Opolu.Picosun zajmuje si m.in: pprzewodnikami, optyk, bateriami ma-gazynujcymi energi, nanostrukturami, katalizatorami chemicznymi, powokami biologicznymi ( np. implanty).Poszukuje partnerw do projektw: drukowanie materiaw wysokiej rozdzielczoci, przechowywanie energii wyprodukowanej ze rde zdecentralizowanych, baterie litowo-jonowe do zastosowania w motory-zacji, rozwj nowych materiaw i systemw owietlenia LED.

  Fiskie przedsibiorstwo Picosun poszukuje na Opolszczynie partnerw do realizowania midzynarodowych projektw, przy prowadzeniu ktrych bdzie mona wykorzysta unijne wsparcie finansowe.

  Porozumienie zawarto w grudniu ub.r. podczas wizyty w Kuopio przedstawicieli COIiE w Opolu.

  List intencyjny dotyczy wsplnego dziaania na rzecz firm innowacyjnych z wojewdztwa opolskiego i regionu Kuopio. Zakres wsppracy bdzie obejmowa podejmowanie wsplnych inicjatyw z sektora B+R oraz wspieranie rozwoju innowacyjnych przedsi-biorstw. Dziki porozumieniu moliwe bdzie wzajemne doradztwo, wsparcie merytoryczne oraz promocja dziaalnoci, a take wsp-praca w realizacji projektw ponadnarodowych bdcych z zakresie zainteresowa obu instytucji.

  Wsppraca ma dotyczy m.in. takich dziedzin, jak wymiana

  informacji i dowiadcze w zakresie ochrony rodowiska, bezpiecze-stwa i gospodarki wodnej, odpadw komunalnych i przemysowych, a take ywnoci i ywienia oraz funkcjonowania inicjatyw klastro-wych brany spoywczej skupiajcych polskie i fiskie firmy. W obrbie zainteresowa obu parkw jest te. profilaktyka proz-drowotna, w tym ochrona zdrowia osb starszych oraz szerzenie wiadomoci spoecznej poprzez nowoczesne technologie. Parki pla-nuj rwnie poszukiwanie partnerw gospodarczych, przemysowych lub naukowych dla firm wsppracujcych ze stronami porozumienia. Moliwa bdzie te realizacja wzajemnych stay oraz stworze