Click here to load reader

John STEINBECK - rosu... JOHN STEINBECK, unul dintre clasicii literaturiiamericane, s-a ndscut in 1902 la Salinas, in California.intre 1918 qi 1925 a studiat cu intermitenle Ia Univer-sitatea

 • View
  8

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of John STEINBECK - rosu... JOHN STEINBECK, unul dintre clasicii literaturiiamericane, s-a ndscut in...

 • John STEINBECK

  ffrsry:nri Nt:h*i il+:nl.r-* I" it*r*tt:t.fr 1 S€lf

  Poneiul rosu, * s & s * s s ffi @ s{s [email protected] s s8 @ # s ss ss

 • Coleclia BIBLIOTECA POLIROM este coordonatd de Bogdan-Alexandru Stdnescu.

  John Steinbeck, The Red Pony

  Copyright @ John Steinbeck, 1933, 1937, 1938 Copyright renewed @ John Steinbeck 1961, 1965 All rights reserved

  O 2016 by Editura POLIROM, pentru traducerea in limba romAnd

  Aceastd carte este protejatd prin copyright, Reproducerea integral5 sau parliali, multiplicarea prin orice mijloace qi sub orice formd, cum ar fi xeroxarea, scanarea, transpunerea in format electronic sau audio, pune- rea la dispozilia publicd, inclusiv prin internet sau prin retele de calcu- latoare, stocarea permanentd sau temporarS. pe dispozitive sau sisteme cu posibilitatea recuperbrii informafiilor, cu scop comercial sau gratuit, precum si alte fapte similare sdvirqite fdrd permisiunea scrisd a delind- torului copyrightului reprezintd o incblcare a legislaliei cu privire la proteclia proprietdlii intelectuale qi se pedepsesc penal qi/sau civil in conformitate cu legile in vigoare.

  Foto autor: Nobel Foundation, 1962 Foto copertd: @ Carmen Parii

  www.polirom.ro

  Editura POLIROM Iaqi, B-duI Carol I nr. 4; P.O. BOX 266, 700506 Bucureqti, Splaiul Unirii nr. 6, bl. BBA, sc.1, et.1, sector 4,04003I, O.P.53

  Descrierea CIP a Bibliotecii Nationale a Romdniei:

  STEINBECK, JOHN

  Poneiul roqu I Johrr Steinbeck; trad. din lb. eng. de Dana Crdciun. - Iaqi: Polirom, 2016

  ISBN print: 97 8-97 3-46-6428-3 ISBN ePub: 97 8-973-46-6504-4 ISBN PDF: 978-973-46-6505-1

  I. Crdciun, Dana (trad.)

  82 1.111(73)-32= 135.1

  Printed in ROMANIA

  John STAI$BACK & & * & & & & I & & I & * & &* & * & & & * t

  Poneiul rosu

  Tladucere din limba engleze de Dana Crdciun

  POLIROM 20t6

 • f1uuprlns

  1. Darul ........5 2. Munliiceimari. ..'.59 3. Promisiunea.. ...'.85 4. CilIfu;za .... 119

 • JOHN STEINBECK, unul dintre clasicii literaturii americane, s-a ndscut in 1902 la Salinas, in California. intre 1918 qi 1925 a studiat cu intermitenle Ia Univer- sitatea Stanford, fdrd a obline vreo diplom5., apoi a avut slujbe dintre cele mai diverse, timp in care a inceput sd scrie literaturd. Debuteazd in!g2g cu roma- nttl Cupa de aur (Polirom, 2012), iar in 1932 publicd volumul de nuvele Pdgunile Raiului (Polirom, 20L2). Succesul cunoscut in 1935 cu C artierul Tbrtilla (Polirom, 2012) qi apoi, in 1937, cu romanul $oareci gi oameni (Polirom, 2013) il impune drept unul dintre marii scriitori americani ai epocii. in timpul celui de-al Doilea Rdzboi Mondial este corespondent de front pentru New York Herald Tl,ibune in zona Mediteranei, unde e rdnit de un srapnel. Steinbeck a publicat peste douizeci de cdrli, multe devenite clasice. Printre ele se numd.rd Fructele miniei (1939; Polirom, 2013), pentru care a primit National Book Award qi premiul Pulitzer, Strada Sardinelor (1945; Polirom, 2010,20L3,20L6), La rdsd- rit de Eden (1952; Polirom, 2005,2013,20t5) qi Iarna urajbei noastre (1961; Polirom, 2004, 2014, 2016). Multe dintre cdrlile sale au fost ecranizate qi adaptate pentru cinematografie. John Steinbeck este laureat al Premiului Nobel pentru Literaturd in anul 1962. A murit la New York in 1968.

  1

  Darul

  Cind se crepe de ziud, Billy Buck ieEi din baraca in care locuia qi stbtu pre! de o clipd pe prispe, uitindu-se Ia cer. Era un bdrbat scund, lat in spate qi crdcdnat, cu o mustafe ca de morse qi miini pdtrbfoase, umflate Ei palme musculoase. Ochii ii erau ginditori, de un cenuqiu apos, iar p5rul care i se ivea de sub pdlSria de cowboy era lepos qi aspru. Cind ieEi pe prisp6, Billy iqi vira incd in blugi cemaEa. iqi descheie cureaua qi o strinse la loc. Locurile roase qi lucioase din dreptul fitl- cdrei gduri ardtau cum mijlocul i se roturqjise treptat de-a lungul anilor. DupS ce vezu cunr e vremea, Billy igi cur6,td fiecare nar6 uplt- sind-o pe cealaltd cu ardtdtorul qi sullfntl puternic. Apoi o porni spre grajd, frecfndu-qi miinile. lesdld qi pieptdnd doi cai do cillllrit din boxe, vorbindu-le tot timpul in qouptrl, qi abia ce termin6, cd se qi auzi triunglul tkr

 • 6 John Steinbech

  fier de la fermd. Billy infipse peria qi lesala una intr-alta qi le aqezd pe balustradil, dupd care se duse pd mdnince micul dejun. Se miq- case domol qi totuqi fdri sd iroseascd vreo clipd, astfel c6 ln momentul cind ajunse la cas5., doamna fiflin mai bdtea incd in trian- glu. Aceasta il salutd dind din capul cdrunt qi se retrase in bucdtdrie. Billy Buck se aqezd pe trepte, cdci nu era decit grijdar qi nu se f5.cea sb intre primul in sufragerie. il auzi pe domnul Tiflin tropdind prin casb. in timp ce-qi vira picioarele in cizme.

  Clinchetul asculit al trianglului il puse in miscare pe Jody. Era doar un puqti d,e zece ani, cu pdrul de culoarea ierbii ingdlbenite gi prbfuite, cu ochi cenusii, politicoqi qi timizi, qi cu o gurd care i se miqca in timp ce gindea. Tbianglul il smulse din somn. Nu i-ar fi. tre- cut prin minte sd treacd cu vederea sunetul aspru. N-o fdcuse niciodatd qi nici nu stia pe nimeni care s-o fi fdcut. igi dddu la o parte pdrul incilcit, care-i cddea pe ochi, si isi scoase cdmasa de noapte. intr-o clipd era gata imbrd- cat - in c5.maq5 de chembricd albastrd qi salopet6,. Era cltre sfirqitul verii, aga cd, evi- dent, nu-Ei bbtu capul cu incdlfdrile. {uns in bucdtbrie, aqteptd pind ce maicd-sa se deplasd din fala chiuvetei inapoi la plitd. Apoi

  Poneiul rogu I

  se spdl6 qi iEi trecu degetele prin pdrul ud, dindu-l pe spate. Maic5.-sa se intoarse brusc spre el cind puqtiul plecd de la chiuvet5. Jody privi sfios in altd direclie.

  - Acuqi trebuie s6-!i tunzi pdrul, ii spuse maic6-sa. Micul dejun e pe mas5. Du-te, ca sd poatd veni qi Billy.

  Jody se aqezd la masa lungb, acoperitd cu o muqama albd care in unele locuri fusese frecatd pind la pinzd' Ouble prdjite erau inqi- ruite pe un platou. Jody iEi puse trei in far' furie qi addugd trei felii crocante de costi!6 prdjit6. Dddu cu grijd la o parte o patd de singe de pe un gdlbenuq.

  Billy Buck intrd tropbind.

  - Nu-!i face nici un rdu, explicd el. Nu-i decit o urmb pe care-o lasd cocoqul.

  Chiar atunci intri qi tatdl lui Jody, inalt qi sever, iar dupi zgomotul pe care-l fdcea pe podea, puqtiul iqi dbdu seama cd purta cizme, dar se uitd oricum sub mas6, ca 8d se convingd. Taicd-sdu stinse lampa cu petrol de deasupra mesei, cdci lumina zorilor He revdrsa de-acum din belqug pe ferestre.

  Jody nu intrebS. unde aveau sd mearg6 ln ziua aceea taicd-sdu qi Billy Buck, dar tnro ar fi vrut sd-i poati insoli. Tatdl lui orn tttt partizanal disciplinei. Jody il asculta fn l,ttttt,o,

 • 8 John Steinbech

  fdrd sd pun6 intrebdri. Acum Carl fiflin se aqez[ la masd qi se intinse dupd platoul cu oud.

  - Ai pregdtit vacile de plecare, Billy?intrebd el. - in larcul de jos, zise Billy. Ag putea s6le duc qi singur. - Sigur c-ai putea. Dar omul are nevoiede tovdr6qie. Ca sd nu mai vorbim cd ti se

  usucd gitlejul. Carl Tiflin era in toane bune in dimineata

  asta. Mama lui Jody igi ili capul in uqd. - Cind crezi c-o sb vd intoarceli, Carl? - Nu qtiu. Tfebuie sd md intilnesc cu nigteindivizi in Salinas. S-ar putea sd fim pleca,ti

  pind la l5sarea nop,tii. Oudle, cafeaua gi pesmelii dispdrurd rapid.

  Jody ii urmd. pe cei doi bdrbali afard din casd. Se uitd cum se urcd pe cai qi cum mind qase vaci bdtrine de lapte afard din larc qi apoi pe deal ln sus, inspre Salinas. IJrmau sd le vindd mdcelarului.

  Dupd ce dispS.rurd peste culmea d.ealului, Jody urcd dimbul din spatele casei. Ciinii venird. in fugd pe dupd col,tul casei, aplecindu-qi ume- rii qi dezvelindu-qi collii de plhcere. Jody ii bdtu uqor pe cap pe amindoi - Doubletree Mutt,

  Poneiul rosu

  cel cu coada mare Ei deasd qi ochi galbeni, qi Smasher, ciobdnescul care omorise un coiot gi iqi pierduse o ureche in infruntare. Urechea bund a lui Smasher era indllatd mai sus decit ar fi. fost normal pentru un ciine ciobS.nesc. Billy Buck zicea cd aEa fdcea el intotdeauna. Dupd un salut agitat, ciinii igi coborird nasu- rile in pdmint qi se indepdrtaril, vdzindu-qi de treabd qi uitindu-se din cind in cind in urm[, ca sd se asigure cd bdiatul venea dupd .+ei. Inaintard prin curtea pdsdrilor qi vdzurd

  cd prepelilele mincau laolaltd cu gdinile. Smasher fugdri un pic gdinile, ca sd nu-qi piardd antrenamentul in caz cd aveau sd mai aibi vreodatd oi de minat. Jody merse mai departe prin grddina mare de zarzavat, unde porumbul verde era mai inalt decit el. Dovlecii erau verzi qi inc6 mici. Se duse pind la mar- ginea desiqului, unde apa rece a izvorului ieqea din jgheab qi cddea intr-o albie rotundb de lemn. Se aplecd qi bdu de lingd lemnul verde, acoperit de mugchi, unde apa avea gustul cel mai bun. Apoi se intoarse qi se uitd in spate, inspre ferm6, la casa scund6, vdruit5. in alb qi impresurati de muqcate roEii, qi la baraca lungd de lingd chiparos, unde Billy Buck locuia pingur. Jody vedea gi caza- nul mare qi negru de sub chiparos. Acolo orsu

 • 10 John Steinbeck

  opdrili porcii tdiafi. De-acum soarele ieqise de dupd culme qi strd.lucea pe varul alb al caselor gi grajdurilor, fdcind iarba udd sd luceascd blind. in spatele lui, printre tufigurile inalte si aspre, pdsdrile alergau pe pdmint incoace si incolo, fdcind mult zgomot printre frunzele uscate. Pe povirnisuri veverilele childiau ascu_ !it. Jody se uitd indelung la clddirile fermei. Simli o qovdiald in vd.zduh, o senzatr"e cd aici se schimbd ceva, cd se pierde ceva si se iveste altceva nou - si necunoscut. Deasupr

Search related