Click here to load reader

Izvješće Predsjednika Republike Hrvatske Dr. Franje ... · PDF file1 Izvješće Predsjednika Republike Hrvatske Dr. Franje Tuđmana o stanju hrvatske države i nacije u 1995. godini

 • View
  219

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of Izvješće Predsjednika Republike Hrvatske Dr. Franje ... · PDF file1 Izvješće...

 • 1

  Izvjee Predsjednika Republike Hrvatske Dr. Franje Tumana o stanju hrvatske drave i nacije u 1995. godini (na zajednikoj sjednici oba doma hrvatskog Sabora, 15. sijenja 1996.)

  SADRAJ:

  I. 1995. GODINA NA KRAJU PETOGODINJEG RAZDOBLJA SUVERENE HRVATSKE ....................2

  II. DOMOVINSKI RAT, OSLOBOENJE OKUPIRANIH PODRUJA I ORUANE SNAGE ..................4

  III. VANJSKA POLITIKA I MEUNARODNI POLOAJ HRVATSKE ................................................ 15

  1. Odrednice hrvatske vanjske politike ............................................................................... 15

  2. Ostvarenje suverene vlasti na dravnom podruju ......................................................... 15

  3. Okonanje krize u Bosni i Hercegovini............................................................................. 16

  4. Normalizacija odnosa sa SR Jugoslavijom (Srbijom i Crnom Gorom) .............................. 19

  5. Hrvatska i europske integracije ....................................................................................... 20

  6. Druge vanjskopolitike aktivnosti .................................................................................... 21

  IV. DRAVNA UPRAVA I DEMOKRATSKI POREDAK .................................................................. 23

  1. Djelovanje vrhovnih tijela dravne vlasti ......................................................................... 23

  2. Dravna uprava i lokalna samouprava ............................................................................. 26

  3. Demokracija i ljudska prava ............................................................................................. 28

  4. Stanje sigurnosti i zatite ljudi i imovine ......................................................................... 29

  V. GOSPODARSTVO.................................................................................................................. 31

  VI. DRUTVENE DJELATNOSTI .................................................................................................. 37

  1. Hrvatsko kolstvo danas .................................................................................................. 37

  2. Znanost i visoko obrazovanje .......................................................................................... 38

  3. Kultura ............................................................................................................................. 40

  4. Sport ................................................................................................................................ 42

  5. Zdravstvo ......................................................................................................................... 43

  6. Socijalna politika, zapoljavanje i poloaj umirovljenika ................................................. 45

  7. Informiranje ..................................................................................................................... 46

  VII. BITNE ZADAE DRAVNE POLITIKE HRVATSKE U 1996. GODINI ....................................... 47

 • 2

  tovani predsjednice Zastupnikog doma i Sabora Republike Hrvatske, tovana predsjednice upanijskog doma, Dame i gospodo, zastupnici oba Doma hrvatskog dravnog Sabora, tovani lanovi hrvatske Vlade, i svi predstavnici izvrsne i sudbene vlasti, Cijenjeni gosti, uzvanici i svi nazonici!

  I. 1995. GODINA NA KRAJU PETOGODINJEG RAZDOBLJA SUVERENE HRVATSKE

  U 1995. godini proslavili smo petu obljetnicu uspostave samostalne i nezavisne, suverene i demokratske hrvatske drave. Ve zbog te injenice, a pogotovo zbog naina na koji smo to obiljeili - sveana sjednica hrvatskog dravnog Sabora, prvi vojni mimohod i sveane proslave u itavoj Hrvatskoj - prola bi godina bila iznimno zapamena. Meutim, u njoj se zbilo toliko dogaaja, i od takvoga sudbonosnoga znaenja, da je moemo nazvati godinom dovrenja uspostave samostalne Hrvatske, i njezine potpune, pa i izvanredne, meunarodne afirmacije. Bila je to godina napregnutih politikih i diplomatskih pregovora, i takvih za mnoge iznenaujuih, velikih politikih i vojnih pobjeda Hrvatske, koje su stubokom izmijenile: i njezin poloaj, i meunarodne okolnosti. Munjevitim, velikim i sloenim ratnim pothvatima osloboena su podruja sredinje Hrvatske i zapadne Bosne. Time je za budua stoljea osigurana opstojnost, ali i strateki interesi hrvatske drave. Hrvatska je nanijela potpun poraz velikosrpskom imperijalizmu, i njegovim dvostoljetnim planovima za osvajanje hrvatskih krajeva i hrvatskoga mora. Ti uspjesi bili su najbolji, krunski, dokaz ispravnosti hrvatske dravne politike u proteklih pet godina. S njima je obnovljena i uvrena samosvijest hrvatskih ljudi da mogu ostvariti svoju samostalnu, za ivot sposobnu dravu, usprkos nesklonosti svijeta. Valja, naime, imati na umu da je dio meunarodne javnosti, kao i domai jugokomunistiki nostalgiari, s nezadovoljstvom doekao uspjehe hrvatske vojske u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini, doivljavajui ih kao "elementarnu nepogodu". Svojim pobjedama Hrvatska je promijenila strateke odnose snaga, te kao regionalna sila postala uvaeni meunarodni imbenik.

 • 3

  To je omoguilo: uspjeh mirovne inicijative meunarodne zajednice, pod vodstvom SAD, postizanje Daytonskih sporazuma i njihovo potpisivanje u Parizu. U okviru Daytonskih sporazuma, postignut je i sporazum o mirnom vraanju okupiranih podruja hrvatskog Podunavlja, pod hrvatski suverenitet. U tom sklopu, od posebne je vanosti i potpisivanje sporazuma o stvaranju Zajednikog vijea za suradnju Hrvatske s BiH i Federacijom bonjako-hrvatskom, u duhu Washingtonskog sporazuma, koje je svoju prvu sjednicu odralo u Sarajevu 4. sijenja ove godine. Sve tjenje i svrhovitije povezivanje domovinske i iseljene Hrvatske, dolo je, osobito, do izraaja u prigodi moga dravnog posjeta Australiji i Novom Zelandu. Ozraje opeg politikog raspoloenja hrvatskog naroda, njegova zanosa i ponosa zbog postignutih rezultata, oitovalo se posebno na primjeru "Vlaka slobode", u kojem je s dravnim vodstvom simbolino bila itava Hrvatska. Njegovim prolazom, od Zagreba preko Knina do Splita, zorno je potvrena injenica, da su zauvijek uklonjene sve zapreke, koje su spreavale ne tek prometno jedinstvo sjeverne i june Hrvatske. U proloj su godini odrani i parlamentarni izbori, za Zastupniki dom Sabora, koji su oznaili dalji korak u uvrivanju demokratskog poretka. Nakon njih dolo je do stanovitog preoblikovanja vlade, u smislu njenog smanjivanja i osposobljavanja za uinkovitiju operativnu djelatnost osloncem na solidnu radnu veinu u Saboru. Nikica Valenti otiao je po dogovoru, za novog premijera imenovao sam Zlatka Mateu, a veina ministara ostala je i u sastavu nove vlade. U gospodarskom ivotu, usprkos poveanim izdacima za vojne potrebe, uzrokovanim velikom mobilizacijom i ratnim operacijama, uspjeli smo sauvati stabilnost nacionalne valute - kune, i tovie poveati kredibilitet zemlje u svijetu, a dolo je - prvi put u odnosu na predratno razdoblje - i do stanovitog gospodarskog rasta. Sve u svemu, 1995. godina bila je godina burnih zbivanja, i vanih dogaaja od najveeg povijesnog znaenja. Godina najveih uspjeha od dana uspostave samostalne i demokratske hrvatske drave! Stoga je vise no zauujue, to smo suoeni s pojavama koje sve te uspjehe negiraju, s otvoreno izraenim nakanama da kompromitiraju i destabiliziraju postojeu demokratski uspostavljenu vlast, bez koje svih tih zadivljujuih uspjeha uope ne bi bilo. Takve su pojavnosti tetne po hrvatsku dravnu politiku, kako s obzirom na rjeavanje glavnih unutarnjih, tako i meunarodnih problema.

 • 4

  Bez obzira na svu razliitost njihovih izvora i nakana, one mogu sluiti, i biti sredstvo, samo onim snagama koje su zainteresirane za povratak na staro stanje, bez suverene Hrvatske. Ni jednog momenta, ne smije se smetnuti s uma, da se sustavni napori za obaranje demokratske vlasti, koja je dovela do uspostavljanja samostalne hrvatske drave, odigravaju u sjeni, pae i u okviru planova, neprestano prisutnih, itekako, utjecajnih meunarodnih imbenika i silnica, o potrebi vraanja Hrvatske u nekakve jugoslavenske, pa i sire balkanske zajednice, kojima se daju i primamljiviji nazivi: Euroslavija, Jadranska konfederacija, Unija Jugoistone Europe. Samo stabilna i snana Hrvatska moe se othrvati novim povijesnim zamkama. Rezultati koje smo dosada postigli, posebno u protekloj (1995.) godini, jamstvo su - na osnovama nacionalne sazrelosti hrvatskog naroda - i opstojnosti i budunosti samostalne i suverene hrvatske drave.

  II. DOMOVINSKI RAT, OSLOBOENJE OKUPIRANIH PODRUJA I ORUANE SNAGE

  Na poetku 1995. godine bilo je jo pod okupacijom srpskih pobunjenika, odnosno jugosrpske vojske 11.051 km hrvatskog teritorija, ili 19,6% kopnenog, odnosno 12,3% ukupnog dravnog teritorija. Nakon to su srpski odmetnici (nou 28./29. travnja 1995.) teroristikim napadom na civilne putnike na autocesti kod Okuana (bila su 3 mrtva i 15 ranjenih) demonstrativno odbacili postignut sporazum, o postupnom prometnom i gospodarskom ukljuivanju okupiranih podruja u ustavnopravni poredak hrvatske drave, donio sam odluku da se pravni poredak u zapadnoj Slavoniji uspostavi vojno - redarstvenim snagama. Okupirano podruje zapadne Slavonije (Pakrac, Bogievci, Medari, Okuani, Stara Gradika, Jasenovac) osloboeno je pothvatom "Bljesak" (1. i 2. svibnja 1995.) za svega 36 sati. Na tom podruju (pod UNPROFOR-om "Sektor Zapad"), pobunjeni Srbi imali su vojnu snagu jaine 4.000 ljudi u sastavu 18. zapadnoslavonskog korpusa, i osim toga dobrovoljno ili prisilno naoruano itavo stanovnitvo (oko 12.000), s dobro utvrenim poloajima, i u s