of 14 /14
1 IZBORNOM VEĆU MAŠINSKOG FAKULTETA KRALJEVO Komisija, obrazovana odlukom Izbornog veća mašinskog fakulteta u Kraljevu na sednici od 08.06. 2006. godine , za podnošenje referata za izbor nastavnika u zvanje i na radno mesto na određeno vreme od pet godina, sa punim radnim vremenom za predmete uže stručne oblasti PROIZVODNI I OBRADNI PROCESI, podnosi Izbornom veću sledeći IZVEŠTAJ Na konkurs objavljen u listu POSLOVI od 20. juna 2006. godine, kojim je Mašinski fakultet Kraljevo tražio jednog nastavnika za užu naučnu oblast PROIZVODNI I OBRADNI PROCESI, na određeno vreme od 5 godina, prijavio se jedan kandidat dr Ljubodrag Đorđević, dipl. maš. ing. Komisija je imala uvid u njegovu dokumentaciju i iznosi Veću potrebne podatke za izbor u zvanje nastavnika. A. Biografski podaci Rođen 23.06.1944.godine u Stublu, opština Blace, SR Srbija, SR Jugoslavija. Osnovnu školu završio u Stalaću, Mašinsko tehničku školu u Kruševcu, Mašinski fakultet 23.06.1970. godine u Nišu. Magistrirao 05.10.1984. a doktorirao 05.10.1990. godine na Mašinskom fakultetu u Nišu, na smeru za proizvodno mašinstvo. B. Kretanje u službi Dosadašnji radni vek je proveo u Kruševcu i Kraljevu: 1966.-1967. -konstruktor alata -IMK “14. oktobar”; 1969.-1980.-profesor stručnih predmeta u OTC “Veljko Vlahović”; 1976.-1986.-predavač Više tehnološko- tehničke škole; 1981.-1982.-direktor Fabrike građevinskih mašina- IMK “14. oktobar”; 1982.-1985.-pomoćnik direktora Fabrike traktora-IMK“14. oktobar”; 1985.-1988.-rukovodilac Tima za fleksibilne sisteme-IMK“14. oktobar”; 1988.-1990.-direktor Direkcije za razvoj poslovnog sistema, informatiku i upravljanje proizvodnjom; 1990.-1991.-pomoćnik direktora Instituta za građevinske mašine (IGM-a); 1991.-1994.-istraživač saradnik; 1994.-1995.-savetnik direktora Instituta; 1991.-1998.-nastavnik u zvanju docenta za predmet TEHNOLOGIJA MAŠINOGRADNJE na Mašinskom fakultetu u Kraljevu. 1998.- do daljeg - nastavnik u zvanju vanrednog profesora za predmete Tehnologija mašinogradnje, Nekonvencionalni postupci obrade, Teorija procesa obrade i Eksploatacija mašina i uređaja u užoj naučnoj oblasti Proizvodni i obradni procesi na mašinskom fakultetu u Kraljevu 02.09.2003. reizabran u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Proizvodni i obradni procesi na određeno vreme od 5 gdoina, na Mašinskom fakultetu u Kraljevu. C. Naučno-stručne aktivnosti 1. Nastavno - naučna zvanja 1.1. Stručni ispit za profesora mašinske struke kandidat je položio 11.04.-13.04.1974. godine sa vrlo dobrom ocenom, pred komisijom čiji je predsednik bio prof. dr. Jurij Korobov, i stekao pravo da samostalno izvodi nastavu iz predmeta mašinske struke. 1.2. Naučno-istraživačko zvanje: istraživač-saradnik, rešenjem Republiške zajednice nauke 019/21.04.1987. od strane Komisije za naučno-istraživačka zvanja, a posle sprovedene procedure od strane Naučno-nastavnog veća Mašinskog fakulteta u Nišu. 1.3. Naučno-istraživačko zvanje: naučni saradnik 2. Izbor u nastavnička zvanja 2.1. -1976.-predavač za predmet: Konstrukcija alata i pomoćnog pribora, na Višoj tehnološko-tehničkoj školi u Kruševcu 2.2. -1978.-predavač za predmete:-Konstrukcija alata i pomoćnog pribora i Tehnološki procesi i sistemi na Višoj tehnološko-tehničkoj školi u Kruševcu 2.3.-1983.-reizbor u zvanje predavača za gore navedene predmete

IZVEŠTAJ - kg.ac.rs · PDF fileNekonvencionalni postupci obrade, za studente Mašinskog fakulteta u Kraljevu, ... metala, časopis Instituta IMK “14-oktobar”-Kruševac,

Embed Size (px)

Text of IZVEŠTAJ - kg.ac.rs · PDF fileNekonvencionalni postupci obrade, za studente...

 • 1

  IZBORNOM VEU MAINSKOG FAKULTETA KRALJEVO

  Komisija, obrazovana odlukom Izbornog vea mainskog fakulteta u Kraljevu na sednici od 08.06. 2006. godine, za podnoenje referata za izbor nastavnika u zvanje i na radno mesto na odreeno vreme od pet godina, sa punim radnim vremenom za predmete ue strune oblasti PROIZVODNI I OBRADNI PROCESI, podnosi Izbornom veu sledei

  IZVETAJ Na konkurs objavljen u listu POSLOVI od 20. juna 2006. godine, kojim je Mainski fakultet Kraljevo traio jednog nastavnika za uu naunu oblast PROIZVODNI I OBRADNI PROCESI, na odreeno vreme od 5 godina, prijavio se jedan kandidat dr Ljubodrag orevi, dipl. ma. ing. Komisija je imala uvid u njegovu dokumentaciju i iznosi Veu potrebne podatke za izbor u zvanje nastavnika. A. Biografski podaci Roen 23.06.1944.godine u Stublu, optina Blace, SR Srbija, SR Jugoslavija. Osnovnu kolu zavrio u Stalau, Mainsko tehniku kolu u Kruevcu, Mainski fakultet 23.06.1970. godine u Niu. Magistrirao 05.10.1984. a doktorirao 05.10.1990. godine na Mainskom fakultetu u Niu, na smeru za proizvodno mainstvo. B. Kretanje u slubi Dosadanji radni vek je proveo u Kruevcu i Kraljevu:

  1966.-1967. -konstruktor alata -IMK 14. oktobar; 1969.-1980.-profesor strunih predmeta u OTC Veljko Vlahovi; 1976.-1986.-predava Vie tehnoloko- tehnike kole; 1981.-1982.-direktor Fabrike graevinskih maina- IMK 14. oktobar; 1982.-1985.-pomonik direktora Fabrike traktora-IMK14. oktobar; 1985.-1988.-rukovodilac Tima za fleksibilne sisteme-IMK14. oktobar; 1988.-1990.-direktor Direkcije za razvoj poslovnog sistema, informatiku i upravljanje

  proizvodnjom; 1990.-1991.-pomonik direktora Instituta za graevinske maine (IGM-a); 1991.-1994.-istraiva saradnik; 1994.-1995.-savetnik direktora Instituta; 1991.-1998.-nastavnik u zvanju docenta za predmet TEHNOLOGIJA MAINOGRADNJE na

  Mainskom fakultetu u Kraljevu. 1998.- do daljeg - nastavnik u zvanju vanrednog profesora za predmete Tehnologija

  mainogradnje, Nekonvencionalni postupci obrade, Teorija procesa obrade i Eksploatacija maina i ureaja u uoj naunoj oblasti Proizvodni i obradni procesi na mainskom fakultetu u Kraljevu

  02.09.2003. reizabran u zvanje vanrednog profesora za uu naunu oblast Proizvodni i obradni procesi na odreeno vreme od 5 gdoina, na Mainskom fakultetu u Kraljevu.

  C. Nauno-strune aktivnosti 1. Nastavno - nauna zvanja 1.1. Struni ispit za profesora mainske struke kandidat je poloio 11.04.-13.04.1974. godine sa vrlo dobrom ocenom, pred komisijom iji je predsednik bio prof. dr. Jurij Korobov, i stekao pravo da samostalno izvodi nastavu iz predmeta mainske struke. 1.2. Nauno-istraivako zvanje: istraiva-saradnik, reenjem Republike zajednice nauke 019/21.04.1987. od strane Komisije za nauno-istraivaka zvanja, a posle sprovedene procedure od strane Nauno-nastavnog vea Mainskog fakulteta u Niu. 1.3. Nauno-istraivako zvanje: nauni saradnik 2. Izbor u nastavnika zvanja 2.1. -1976.-predava za predmet: Konstrukcija alata i pomonog pribora, na Vioj tehnoloko-tehnikoj koli u Kruevcu 2.2. -1978.-predava za predmete:-Konstrukcija alata i pomonog pribora i Tehnoloki procesi i sistemi na Vioj tehnoloko-tehnikoj koli u Kruevcu 2.3.-1983.-reizbor u zvanje predavaa za gore navedene predmete

 • 2

  2.4.-1991.-izbor u zvanje docenta za predmet Tehnologija mainogradnje na Mainskom fakultetu u Kraljevu 2.5. 17. 10. 1995. reizabiran u zvanje docenta za predmet Tehnologija mainogradnje na Mainskom fakultetu u Kraljevu 2.6. 22.06.1998. izabran je u zvanje vanrednog profesora za predmete Tehnologija mainogradnje i Nekonvencionalni postupci obrade na odreeno vreme od 5 godina. 2.7. 02.09.2003. reizabran u zvanje vanrednog profesora za uu naunu oblast Proizvodni i obradni procesi na odreeno vreme od 5 gdoina. 2.8. 2002. izabran u zvanje vanrednog profesora za uu naunu oblast Organizacija proizvodnje i proizvodni sistemi na Fakultetu zs industrijski menadment u Kruevcu 3. Pisanje programa i planova izvoenja nastave za predmete: 3.1. Tehnoloki procesi i sistemi sa osnovama automatizacije proizvodnje, program za studente Vie tehnoloko-tehnike kole-III i IV semestar 3.2. Konstrukcija alata i pomoog pribora, program za studente Vie tehnoloko-tehnike kole, III i IV semestar,* -programi verifikovani od strane Zajednice viih kola Srbije u toku 1980. godine 3.3. Tehnologija mainogradnje, za studente Mainskog fakulteta u Kraljevu, IV,V i VI semestar 3.4. Nekonvencionalni postupci obrade, za studente Mainskog fakulteta u Kraljevu, VII semestar 3.5. Teorija procesa obrade, za studente mainskog fakulteta u Kraljevu, VI semestar 3.6. Maine i alati za obradu deformisanjem, za studente Mainskog fakulteta u Kraljevu, IX semestar 3.7. Eksploatacija maina i ureaja, za studente mainskog fakulteta u Kraljevu, VII semestar 3.8. Tehnoloki procesi i maine, Industrijska logistika i Terotehnologija na Fakultetu za industrijski menadment u Kruevcu -programi verifikovani od strane odgovarajue komisije Univerziteta u Kragujevcu i Matine komisije FIM-a. 4. Pisanje i redakcija programa 4.1. Pisanje programa i planova za uenike mainske struke u okviru Republike komisije-1978. godina 4.2. Redakcija programa i planova za uenike mainske struke, prema reenju Ministarstva za prosvetu i kulturu Republike Srbije-1978. godina 5. Recenzija knjiga: 5.1. Grupa autora: Osnovi tehnologije za II razred usmerenog obrazovanja mainske struke- Zavod za udbenike i nastavna sredstva - Beograd -1981. godina 5.2. -Grupa autora: Tehnologija zanimanja za metalobuae, udbenik za trei i etvrti razred usmerenog obrazovanja mainske struke-Zavod za udbenike i nastavna sredstva-Beograd 1981. godina 5.3. Milutin Bradi: VISUAL BASIC - OBJEKTI I NAREDBE, februar 1995. Kruevac 5.4. Grupa autora: Tehniki materijali sa osnovama elektrotehnike, Zavod za udbenike i nastavna sredstva-Beograd - 1995. 5.5. Miroslav Stoi, Srbislav Marjanovi: Tablice iz oblasti mainstva, Via tehnoloko-tehnika kola, kruevac, 1998.god, urednik knjige 5.6.Milorad Staji: Programiranje NU maina, Via tehnika kola Trstenik, 1998. 5.7. Mr. Miroslav Radovanovi, Dr Miroslav Radovanovi: Stanje i perspektive istraivanja i razvoja u hemijskoj i mainskoj industriji, Knjiga 1: Mainstvo, Kruevac, 2001. Zbornik radova 5.8. Risto Asenti: TEHNIKI MATERIJALI, Tehnika kola, Trstenik, 2004. godina 5.9. Dr Sreko uri, Prof. dr Tihomir Panteli, LOGISTIKI SISTEMI,aak, 2005. 9. Usavravanje u inostranstvu 9.1. Institut BISTYP u Warszawi, u periodu od 10.10.1989. do 11.12.1989. godine, posredstvom Republike zajednice nauke. U naznaenom roku Mr. Ljubodrag orevi,dipl. ma. ing., je pod mentorstvom Mr. in. Krzystofa Sattelmeira i Doc.in. Janusza Lipinskog, proveo odreeno vreme, na ispitivanju i projektovanju temelja maina udarnog dejstva; a vezano za izradu doktorske disertacije, u poljskim firmama: Huta Zygmunt-Bytom, proizvodnja ekia serije MPM i MPK; -ZNTK POZNAN, fundament ekia MPM 3150.; -Politehnika Gdanska, Upoznavanje sa kompjuterskim programom-HESIAS; -BUMAR WARYNSKI, ekspertiza fundamenata; -Zaklady Mechaniczne URSUS, kovanica, ekspertiza ekia MPM-3150., MPM-1600.,MPM-25000. itd. 9.2. Institut if-CBS Warszawa, 18.07.1994-26.07.1994., sa ciljem da se sakupe informacije o najnovijim pravcima razvoja temelja ekia. 10. Nastavno pedagoke aktivnost 10.1 -Kao profesor srednje kole predavaoje vie strunih predmeta: I-razred-Tehnologija materijala,Tehniko crtanje,Osnovi tehnologije, Mehanika, Fizika itd.

 • 3

  II-1razred-Tehnologija obrade bez rezanja, Mainski elementi, Otpornost materijala, itd. III-razred-Tehnologija obrade rezanjem, Termodinamika, itd. IV-razred-Konstrukcija alata , Dizalice i prenosnice, Studija rada i tehnoloki postupci, itd. -veliki broj uenika u mnogobrojnim generacijama diplomirao je kod prof. orevia 10.2.-Kao predava Vie tehnoloko-tehnike kole: -III i IV semestar:-Konstrukcija alata i pomonog pribora, Tehnoloki procesi i sistemi -veliki broj diplomskih radova, kao mentor ili lan komisije. 10.3.-Kao profesor Mainskog fakulteta u Kraljevu: V i VI semestar-Obrada rezanjem I, -Obrada deformisanjem I, -Tehnologija mainogradnje, Teorija procesa obrade;VII-semestar- Obrada deformisanjem II. Prva letnja praksa, Druga letnja praksa. Nekonvencionalni postupci obrade; IX- semestar- Maine i alati za obradu deformisanjem 10.7.-Izbor u zvanje prodekana za nastavu: -Savet fakulteta na sednici odranoj 01.07.1994.godine, doneo je odluku da se za prodekana za nastavu Mainskog fakulteta u Kraljevu, izabere Dr. Ljubodrag orevi, docent, za mandatni period od dve godine poevi od 01.10.1994. godine. Bio je uesnik velikog broja nauno strunih skupova u zemlji i inostranstvu u svojstvu gosta, podnosioca referata i uvodnih izlaganja, lana organizacionog odbora, lana i predsednika predsednitva.

  D. Nauno-strune aktivnosti koje se boduju prema Pravilniku Univerziteta 1.1. Objavljeni nauni radovi od znaaja za razvoj nauke u uoj naunoj oblasti, objavljenih u

  meunarodnim ili vodeim domaim asopisima sa recenzijama Aktivnosti kandidata iz prethodnih izbornih perioda koje ulaze uoptu ocenu kandidata: Posle izbora u zvanje docenta 1991. do 17.10.1995.: 3 rada Posle reizbora u zvanje docenta 17.10.1995 do 22.06.1998. : 21 rad Posle izbora u zvanje vanrednog profesora 22.06. 1998 do 02.09.2003: 16 radova 1. orevi, Lj., uri, S., Vesi, Z., Veselinovi, S.: Prilog analizi primene plazma postupka za seenje metala, asopis Instituta IMK 14-oktobar-Kruevac, Godina IV, Broj (7) 1 1998. UDK-621. YU ISSN 0354-6829.,str. 71-75. Struni rad-UDK/UDC-621.791.947.55. 1.5 2. Ivanovi, P., Kalanovi, V., Andri, Lj., Trifunovi, D. orevi, Lj.: ANALYSIS OF "INPUT" AND "STATE" COORDINATES OF THE EXTERNAL CYLINDRICAL SURFACE ROLLING BY METHODE OF COLD DEFORMATION, Jurnal for TECHNOLOGY OF PLASTICITY, Volume 23, Namber 1-2, Novi Sad, 1998. Str. 7-16. 4 3. Gai, M., orevi, Lj., iri, S.: Prilog proirenju oblasti primene i poveanju iskorienja polj