IZMJENE I DOPUNE PRORA¤’UNA GRADA OSIJEKA ... IZMJENE I DOPUNE PRORA¤’UNA GRADA OSIJEKA ZA 2015. I

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of IZMJENE I DOPUNE PRORA¤’UNA GRADA OSIJEKA ... IZMJENE I DOPUNE PRORA¤’UNA...

 • IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OSIJEKA ZA 2015.

  I. OPĆI DIO

  Proračun

  Grada Osijeka za 2015.

  Povećanje / smanjenje (%)

  Izmjene i dopune

  Proračuna za 2015.

  A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Prihodi poslovanja 391.904.600,00 2.070.409,36 0,53 393.975.009,36 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 13.277.650,00 -443.650,00 -3,34 12.834.000,00 Rashodi poslovanja 299.934.171,46 26.339.628,17 8,78 326.273.799,63 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 72.024.328,54 -8.739.628,17 -12,13 63.284.700,37 RAZLIKA - MANJAK 33.223.750,00 -15.973.240,64 -48,08 17.250.509,36 B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA Primici od financijske imovine i zaduživanja 36.471.000,00 770.000,00 2,11 37.241.000,00 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 22.491.500,00 -8.500.000,00 -37,79 13.991.500,00 NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE 13.979.500,00 9.270.000,00 66,31 23.249.500,00 C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA) Vlastiti izvori -47.203.250,00 6.703.240,64 -14,20 -40.500.009,36 VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA 0,00 0,00 0,00 0,00

 • Broj

  konta Vrste prihoda / izdatka Proračun Grada Osijeka za 2015.

  Povećanje / smanjenje (%)

  Izmjene i dopune

  Proračuna za 2015.

  1 2 3 4 5 6

  A. RAČUN PRIHODA I RASHODA 6 Prihodi poslovanja 391.904.600,00 52.070.409,36 0,53 393.975.009,36 61 Prihodi od poreza 219.759.746,05 4.263.901,75 1,94 224.023.647,80 611 Porez i prirez na dohodak 197.459.676,05 4.263.901,75 2,16 201.723.577,80 613 Porezi na imovinu 16.250.000,00 0,00 0,00 16.250.000,00 614 Porezi na robu i usluge 6.050.000,00 0,00 0,00 6.050.000,00 616 Ostali prihodi od poreza 70,00 0,00 0,00 70,00 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 70.198.951,95 -1.753.344,23 -2,50 68.445.607,72 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 22.689.400,00 7.107.062,71 31,32 29.796.462,71 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 13.400.000,00 -2.298.448,00 -17,15 11.101.552,00 635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 19.664.116,00 41.494,00 0,21 19.705.610,00 638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 14.445.435,95 -6.603.452,94 -45,71 7.841.983,01 64 Prihodi od imovine 31.798.902,00 -2.707.063,74 -8,51 29.091.838,26 641 Prihodi od financijske imovine 1.419.000,00 0,00 0,00 1.419.000,00 642 Prihodi od nefinancijske imovine 30.378.702,00 -2.707.063,74 -8,91 27.671.638,26 643 Prihodi od kamata na dane zajmove 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00

  65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 52.185.000,00 1.176.415,58 2,25 53.361.415,58

  651 Upravne i administrativne pristojbe 6.201.000,00 0,00 0,00 6.201.000,00 652 Prihodi po posebnim propisima 166.000,00 326.415,58 196,64 492.415,58 653 Komunalni doprinosi i naknade 45.818.000,00 850.000,00 1,86 46.668.000,00

  66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 20.000,00 1.090.500,00 5.452,50 1.110.500,00

  661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 20.000,00 90.500,00 452,50 110.500,00 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

 • 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 17.942.000,00 0,00 0,00 17.942.000,00 681 Kazne i upravne mjere 866.000,00 0,00 0,00 866.000,00 683 Ostali prihodi 17.076.000,00 0,00 0,00 17.076.000,00 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 13.277.650,00 -443.650,00 -3,34 12.834.000,00 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 5.007.650,00 -529.000,00 -10,56 4.478.650,00 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 5.007.650,00 -529.000,00 -10,56 4.478.650,00 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 8.270.000,00 85.350,00 1,03 8.355.350,00 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 8.270.000,00 50.000,00 0,60 8.320.000,00 723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava 0,00 35.350,00 0,00 35.350,00 3 Rashodi poslovanja 299.934.171,46 26.339.628,17 8,78 326.273.799,63 31 Rashodi za zaposlene 87.309.632,56 2.783.968,00 3,19 90.093.600,56 311 Plaće (Bruto) 70.986.489,96 3.962.858,03 5,58 74.949.347,99 312 Ostali rashodi za zaposlene 2.995.400,00 -1.223.949,00 -40,86 1.771.451,00 313 Doprinosi na plaće 13.327.742,60 45.058,97 0,34 13.372.801,57 32 Materijalni rashodi 103.196.072,99 3.345.760,07 3,24 106.541.833,06 321 Naknade troškova zaposlenima 3.187.727,97 -110.255,26 -3,46 3.077.472,71 322 Rashodi za materijal i energiju 23.378.639,64 268.139,85 1,15 23.646.779,49 323 Rashodi za usluge 64.415.093,86 2.629.181,24 4,08 67.044.275,10 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 208.000,00 104.740,00 50,36 312.740,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 12.006.611,52 453.954,24 3,78 12.460.565,76 34 Financijski rashodi 9.745.194,91 9.738.731,80 99,93 19.483.926,71 341 Kamate za izdane vrijednosne papire 825.000,00 0,00 0,00 825.000,00 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 3.075.700,00 0,00 0,00 3.075.700,00 343 Ostali financijski rashodi 5.844.494,91 9.738.731,80 166,63 15.583.226,71 35 Subvencije 36.190.252,00 6.716.000,00 18,56 42.906.252,00 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 35.976.000,00 6.590.000,00 18,32 42.566.000,00

  352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 214.252,00 126.000,00 58,81 340.252,00

  36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 2.677.500,00 205.500,00 7,68 2.883.000,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 2.677.500,00 205.500,00 7,68 2.883.000,00

  37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 12.188.000,00 690.000,00 5,66 12.878.000,00

  372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 12.188.000,00 690.000,00 5,66 12.878.000,00 38 Ostali rashodi 48.627.519,00 2.859.668,30 5,88 51.487.187,30

 • 381 Tekuće donacije 21.620.519,00 1.673.616,30 7,74 23.294.135,30 382 Kapitalne donacije 639.000,00 80.000,00 12,52 719.000,00 383 Kazne, penali i naknade štete 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 384 Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna 0,00 1.514.500,00 0,00 1.514.500,00 386 Kapitalne pomoći 26.358.000,00 -408.448,00 -1,55 25.949.552,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 72.024.328,54 -8.739.628,17 -12,13 63.284.700,37 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 7.518.891,37 -1.452.500,00 -19,32 6.066.391,37 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 1.295.000,00 0,00 0,00 1.295.000,00 412 Nematerijalna imovina 6.223.891,37 -1.452.500,00 -23,34 4.771.391,37 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 54.564.008,12 -8.308.339,12 -15,23 46.255.669,00 421 Građevinski objekti 52.298.748,12 -7.736.079,12 -14,79 44.562.669,00 422 Postrojenja i oprema 696.510,00 11.490,00 1,65 708.000,00 423 Prijevozna sredstva 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 783.750,00 -573.750,00 -73,21 210.000,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 700.000,00 -10.000,00 -1,43 690.000,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 9.941.429,05 1.021.210,95 10,27 10.962.640,00 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 8.891.429,05 585.000,00 6,58 9.476.429,05 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 1.050.000,00 436.210,95 41,54 1.486.210,95

  Broj konta Vrste prihoda / izdatka

  Proračun Grada Osijeka za 2015.

  Povećanje / smanjenje (%)

  Izmjene i dopune

  Proračuna za 2015.

  1 2 3 4 5 6

  B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 36.471.000,00 770.000,00 2,11 37.241.000,00 81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita 2.060.000,00 770.000,00 37,38 2.830.000,00

  812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

  814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru 2.000.000,00 770.000,00 38,50 2.770.000,00

  815 Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

  816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

 • 84 Primici od zaduživanja 34.411.000,00 0,00 0,00 34.411.000,00

  844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 34.411.000,00 0,00 0,00 34.411.000,00

  5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 22.491.500,00 -8.500.000,00 -37,79 13.991.500,00 51 Izdaci za dane zajmove i depozite 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

  512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

  54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 17.490.500,00 -8.500.000,00 -48,60 8.990.500,00

  544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan 17.490.500,00 -8.500.000,00 -48,60 8.990.500,00

  55 Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 552 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00

  Broj konta Vlastiti izvori

  Proračun Grada Osijeka za 2015.

  Povećanje / smanjenje (%)

  Izmjene i dopune

  Proračuna za 2015.

  1 2 3 4 5 6

Recommended

View more >