of 21 /21
EC 511 Koka konstrukciju projektēšana doc. I.Mieriņš 1 Eirokodekss 5: EN 199511:2004 (Koka konstrukciju projekt ēšana – 11.daļa: Vispārīgi. Vispārīgie noteikumi un noteikumi būvēm) izmaiņas atbilstoši EN 199511:2004/AC:2006 un EN 199511:2004/A1:2008

Izmaiņas EC5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Imants Mieriņš: "Izmaiņas aktuālajā EC5 redakcijā".

Text of Izmaiņas EC5

Page 1: Izmaiņas EC5

EC 5‐1‐1                                                                Koka konstrukciju projektēšana                           doc. I.Mieriņš 1

Eirokodekss 5: EN 1995‐1‐1:2004(Koka konstrukciju projektēšana – 1‐1.daļa: Vispārīgi.

Vispārīgie noteikumi un noteikumi būvēm)izmaiņas atbilstoši

EN 1995‐1‐1:2004/AC:2006un

EN 1995‐1‐1:2004/A1:2008

Page 2: Izmaiņas EC5

EC 5‐1‐1                                                                Koka konstrukciju projektēšana                           doc. I.Mieriņš 2

1.2. Normatīvās atsauces

Datētām atsaucēm turpmākie grozījumi vai vēlākie publikāciju labojumi vai pārstrādājumiattiecas uz šo Eiropas standartu tikai tad, ja tie iekļauti tajā ar grozījumiem vai pārskatījumu.Nedatētām atsaucēm ir piemērojama attiecīgās publikācijas pēdējā redakcija (ieskaitot to grozījumus).

EN 300 Oriented Strand Board (OSB) – Definition, classification and specifications[Orientētā dzīslojuma plāksnes ‐ Definīcijas, klasifikācija un specifikācijas]Vecā redakcija:EN 300:1997 Oriented Strand Board (OSB) – Definition, classification and specifications

[Orientēto skaidu plāksnes ‐ Definīcijas, klasifikācija un specifikācijas]

Jaunā redakcija:EN 300 Oriented Strand Board (OSB) – Definition, classification and specifications

[Orientēto skaidu plāksnes ‐ Definīcijas, klasifikācija un specifikācijas]

Page 3: Izmaiņas EC5

EC 5‐1‐1                                                                Koka konstrukciju projektēšana                           doc. I.Mieriņš 3

1.6. EN 1995‐1‐1 lietotie simboli

Papildināts ar šādiem simboliem:

a1,CG attālums starp skrūves vītnes daļas smaguma centru un elementa galu      (End distance of center of gravity of the threaded part of screw in the member)

a2,CG attālums starp skrūves vītnes daļas smaguma centru un elementa malu (Edge distance of center of gravity of the threaded part of screw in the member) 

d diametrs, vītnes ārējais diametrs (Diameter, Outer thread diameter)

dh skrūves galvas diametrs (Head diameter of screws) 

fax,k izraušanas pretestības raksturīgā vērtība naglām; izraušanas stiprības raksturīgā vērtība (Characteristic pointside withdrawal strength for nails; Characteristic withdrawal strength) 

kcr plaisas faktors (koeficients) skaldes pretestībai (Crack factor for shear resistance) 

Page 4: Izmaiņas EC5

EC 5‐1‐1                                                                Koka konstrukciju projektēšana                           doc. I.Mieriņš 4

3.2. Masīvā koksne

Vecā redakcija:

(1)P Koka elementiem jāatbilst EN 14081‐1 prasībām.Koka elementiem ar apaļu šķērsgriezumu jāatbilst EN 14544.

Piezīme. Kokmateriālu stiprības klases dotas EN 338. 

Jaunā redakcija:

(1)P Koka elementiem jāatbilst EN 14081‐1 prasībām.

Piezīme. Kokmateriālu stiprības klases dotas EN 338. 

Page 5: Izmaiņas EC5

EC 5‐1‐1                                                                Koka konstrukciju projektēšana                           doc. I.Mieriņš 5

6.1.5. Spiede perpendikulāri šķiedrām

6.2. attēls. Elements uz (a) nepārtrauktiem un (b) uz atsevišķiem balstiem

Page 6: Izmaiņas EC5

EC 5‐1‐1                                                                Koka konstrukciju projektēšana                           doc. I.Mieriņš 6

6.1.5. Spiede perpendikulāri šķiedrām

Page 7: Izmaiņas EC5

EC 5‐1‐1                                                                Koka konstrukciju projektēšana                           doc. I.Mieriņš 7

6.1.5. Spiede perpendikulāri šķiedrām

(1)P Jābūt apmierinātam šādam nosacījumam:c,90,d kc,90 fc,90,d (6.3)

ar:

(6.4)kur: c,90,d ir spiedes normālsprieguma aprēķina vērtība perpendikulāri šķiedrām;Fc,90,d ir spiedes aprēķina spēks perpendikulāri šķiedrām;Aef ir efektīvais kontaktlaukums perpendikulāri šķiedrām; fc,90,d ir aprēķina pretestība spiedē perpendikulāri šķiedrām; kc,90 ir faktors (koeficients), kas ievērtē slodzes konfigurāciju, plaisu veidošanās 

iespēju un spiedes deformācijas lielumu.

ef

dcdc,90, A

F ,90,

Page 8: Izmaiņas EC5

EC 5‐1‐1                                                                Koka konstrukciju projektēšana                           doc. I.Mieriņš 8

6.1.5. Spiede perpendikulāri šķiedrām

Efektīvo kontaktlaukumu perpendikulāri šķiedrām Aef jānosaka, ņemot vērā efektīvo kontaktgarumu paralēli šķiedrām, kur faktiskais saskarsmes garums ℓ ir pagarināts par 30 mm, bet ne vairāk kā a, ℓ vai ℓ1/2, skatīt 6.2. attēlu.(2) Faktora (koeficienta) kc,90 vērtību pieņem vienādu ar 1,0, ja elementa 

slogojumam nav piemērojami šajā punktā apskatītie gadījumi.Šī punkta nosacījumiem piemērojamos gadījumos pieņem ieteikto faktora( koeficienta) kc,90 augstāko vērtību, bet nepārsniedzot robežvērtību kc,90 = 1,75.

(3) Elementiem uz atsevišķiem balstiem pie nosacījuma, ka ℓ1≥2h, skatīt 6.2. attēlu, faktora (koeficienta) kc,90 vērtību jāpieņem:

‐ kc,90 = 1,5 masīvai skujkoku koksnei;‐ kc,90 = 1,75 līmētai skujkoku koksnei pie nosacījuma, ka ℓ≤ 400 mm;

kur h ir elementa šķērsgriezuma augstums un ℓ ir kontaktvirsmas garums.

Page 9: Izmaiņas EC5

EC 5‐1‐1                                                                Koka konstrukciju projektēšana                           doc. I.Mieriņš 9

6.1.7. SkaldePunktus (1) un (2) aizstāj pilnībā ar jauniem

(1)P Skaldes gadījumā, ja spriegumi darbojas paralēli šķiedrām, skatīt 6.5.(a) attēlu, kā arī skaldei ar abām spriegumu komponentēm perpendikulāri šķiedrām, skatīt 6.5.(b) attēlu, jābūt izpildītam šādam nosacījumam:d fv,d (6.13)

kur:d ir skaldes sprieguma aprēķina vērtība;fv,d ir atbilstošā aprēķina pretestība skaldē atbilstošam stāvoklim.Piezīme. Skaldes stiprība (pretestība) vērpes gadījumā ir aptuveni vienāda ar divkāršu stiepes stiprības (pretestības) vērtību perpendikulāri šķiedrām.(2) Lai pārbaudītu liektu elementu skaldes pretestību, jāņem vērā plaisu ietekme, 

izmantojot elementa efektīvo platumu, kuru nosaka:bef = kcr b (6.13a)

kur b ir elementa atbilstošā posma platums.P i e z ī m e. kcr rekomendētā vērtība ir

kcr = 0,67 masīvai koksnei;kcr = 0,67 līmētai koksnei;kcr = 0,67 citiem koksnes produktiem atbilstoši EN 13986 un EN 14374.

Informācija par Nacionālo izvēli var būt atrodama Nacionālajā pielikumā. 

Page 10: Izmaiņas EC5

EC 5‐1‐1                                                                Koka konstrukciju projektēšana                           doc. I.Mieriņš 10

6.1.7. Skalde

6.5. attēls. (a) Elements ar skaldes sprieguma komponenti paralēli šķiedrām,(b) Elements ar abām skaldes sprieguma komponentēm perpendikulārišķiedrām (vērpes skalde)

(zim. izmaiņu nav)

Page 11: Izmaiņas EC5

EC 5‐1‐1                                                                Koka konstrukciju projektēšana                           doc. I.Mieriņš 11

6.1.7. Skalde

(3) Pie balstiem nosakot šķērsspēka pilno vērtību, koncentrētu spēku F, pieliktu sijasaugšējai malai attālumā h vai hef no balsta malas (skatīt 6.6. attēlu), var neņemt vērā.Sijām ar piezāģējumu virs balsta šis šķērsspēka samazinājums ir pieļaujams tikai tad, japiezāģējums izvietots sijas virspusē. 

6.6. attēls. Balstījuma nosacījumi sijām, kurām var neņemt vērā koncentrētāspēka F ietekmi, aprēķinot skaldes spriegumus 

[šis punkts bez izmaiņām, tikai nomainīts nr. – bija (2)]

Page 12: Izmaiņas EC5

EC 5‐1‐1                                                                Koka konstrukciju projektēšana                           doc. I.Mieriņš 12

6.3. Elementu noturība6.3.3. Sijas, kas pakļautas liecei vai apvienotai liecei ar 

spiedi (noturība darba plaknē)

(6) Ja uz elementu iedarbojas moments My pret šķērsgriezuma lielākā stinguma asi ykombinācijā ar spiedes spēku Nc, tad jāizpildās šādam nosacījumam:

(6.35)

kur:σm,d ir lieces aprēķina spriegums;σc,0,d ir spiedes aprēķina spriegums paralēli šķiedrām; (vienīgā izmaiņa)fs,0,d ir spiedes aprēķina stiprība (pretestība) paralēli šķiedrām;kc,z ir dots ar izteiksmi (6.26). 

2m,d c,0,d

crit m,d c,z c,0,d1

k f k f

Page 13: Izmaiņas EC5

EC 5‐1‐1                                                                Koka konstrukciju projektēšana                           doc. I.Mieriņš 13

6.4.3. Divslīpņu sijas, liektas sijas un mainīga šķērsgriezuma sijasar liektu apakšmalu

Paragraph (7), deleteFor combined tension perpendicular to grain and shear the followingexpression shall be satisfied: (jābūt)and replace with the following:For combined tension perpendicular to grain and shear the following expression should be satisfied: (vajaga)

Tulkots:(7)Apvienotu stiepes perpendikulāri šķiedrām un skaldes spriegumu darbību jānosaka: 

Page 14: Izmaiņas EC5

EC 5‐1‐1                                                                Koka konstrukciju projektēšana                           doc. I.Mieriņš 14

8.1.3. Savienojumi ar vairākām nobīdes plaknēm

(2) Lai varētu kombinēt pretestības atsevišķās nobīdes plaknēs, savienojumāar vairākām nobīdes plaknēm savienotājlīdzekļu raksturīgai sabrukšanas ainaiapskatāmajā nobīdes plaknē jābūt saderīgai vienai ar otru, nav pieļaujamadažādu sabrukšanas ainu kombinācija (a), (b), (g) un (h)no 8.2. attēlā vai sabrukšanas ainas (c), (f) un (j/l) no 8.3. attēla ar citiem sabrukšanas veidiem. 

Labota kļūda – (c) vietā bija (e);

Page 15: Izmaiņas EC5

EC 5‐1‐1                                                                Koka konstrukciju projektēšana                           doc. I.Mieriņš 15

8.2..3. Tērauda ar koku savienojumiFormula 8.10

h,k

y,Rk ax,Rkv,Rk h,k

h,k

ax,Rky,Rk h,k

1

1 21

(c)

4min 2 1 (d)

4

2,3 (e)4

f t d

M FF f t d

f d t

FM f d

)(dtf

)(4

FdfM3.2

)(4

F1

dtfM4

2dtf

minF

1,

,,,

,21,

,1,

e

d

c

kh

RkaxkhRky

Rkax

kh

Rkykh

v,Rk

Page 16: Izmaiņas EC5

EC 5‐1‐1                                                                Koka konstrukciju projektēšana                           doc. I.Mieriņš 16

8.3.1. Sāniski slogotas naglas

(2) Iepriekš jāurbj caurumi, ja:koksnes blīvuma raksturlielums ir lielāks vai vienāds ar 500 kg/m³;naglas diametrs pārsniedz 8 mm.

(2)Caurumi koksnē jāurbj iepriekš, ja:koksnes blīvuma raksturīgā vērtība ir lielāka par 500 kg/m³;naglas diametrs pārsniedz 6 mm. 

Page 17: Izmaiņas EC5

EC 5‐1‐1                                                                Koka konstrukciju projektēšana                           doc. I.Mieriņš 17

8.3.2. Aksiāli slogotas naglasPunkts (1) jāaizstāj:

(1)P Naglām, kuras lieto, lai uzņemtu pastāvīgo vai mainīgoilgstošo slodžu aksiālās iedarbības, jābūt ar vītņojumu.

P i e z ī m e. Attiecīga vītņotu naglu definīcija ir dota EN 14592: Naglas, kuru kāts ir profilēts vai deformēts daļā no to garumavairāk nekā minimums 4,5d (4,5 reizes pārsniedz nominālo diametru)un tām izraušanas raksturīgā vērtība fax,k lielāka vai vienāda ar 6 N/mm2,kad tas tiek mērīts koksnei ar blīvuma raksturīgo vērtību 350 kg/m3,kad sasniegta konstanta masa pie 20 °C temperatūras un 65% relatīvāgaisa mitruma.

Page 18: Izmaiņas EC5

EC 5‐1‐1                                                                Koka konstrukciju projektēšana                           doc. I.Mieriņš 18

8.3.2. Aksiāli slogotas naglasPunkts (10) jāaizstāj:

(10) Savienojumā ar slīpām naglām attālumam līdz slogotam galam jābūtvismaz 10d (skatīt 8.8.(b) attēlu). Savienojumā jābūt vismaz divām slīpāmnaglām.

8.8. attēls. (a) Naglojums perpendikulāri šķiedrām, (b) slīps naglojums

Page 19: Izmaiņas EC5

EC 5‐1‐1                                                                Koka konstrukciju projektēšana                           doc. I.Mieriņš 19

8.5.1.1. Vispārīgi  noteikumi un koks ar kokuskrūvēti savienojumi

Minimālie savstarpējie, malējie un gala attālumi (skatīt 8.7. attēlu) Leņķis Minimālais savstarpējais attālums 

vai atstatums

a1 (paralēli šķiedrām): 0 360 (4 +  cos ) d

a2 (perpendikulāri šķiedrām) 0 360 4 d

a3,t (slogotais gals) ‐90 90 max (7 d; 80 mm)

a3,c (neslogotais gals)

90 < 150

150 < 210

210 270

(1 + 6 sin) d; 

4 d

(1 + 6 sin) d; 

a4,t (slogotā mala) 0 180 max [(2 + 2 sin) d; 3 d]

a4,c (neslogotā mala) 180 360 3 d

8.4. tabula. Minimālie savstarpējie attālumi, malējie un gala attālumi bultskrūvēm

Page 20: Izmaiņas EC5

EC 5‐1‐1                                                                Koka konstrukciju projektēšana                           doc. I.Mieriņš 20

8.7.2. Aksiāli slogotas kokskrūvesPilnīgi nomainīti  visi punkti no (1) līdz(7)

Page 21: Izmaiņas EC5

EC 5‐1‐1                                                                Koka konstrukciju projektēšana                           doc. I.Mieriņš 21

8.7.2. Aksiāli slogotas kokskrūvesPilnīgi nomainīti  visi punkti no (1) līdz(7)

Minimālais attālums starp kokskrūvju asīm plaknē paralēli 

šķiedrām

Minimālais attālums starp kokskrūvju asīm plaknē perpendikulāri šķiedrām

Minimālais attālums no kokskrūves ass līdz elementa 

galam

Minimālais attālums no kokskrūves ass līdz elementa 

malai

a1 a2 a1,CG a2,CG7d 5d 10d 4d

(1) Nosakot aksiāli slogotas kokskrūves nestspēju, jāņem vērā šādi sagrūšanas modeļi:

- kokskrūves vītņotās daļas izraušana;- kokskrūvēm, ko lieto savienojumos ar tērauda plāksnēm,kokskrūves

galvas noraušanas pretestībai ir jābūt lielākai par kokskrūves stiprību stiepē; - kokskrūves galvas pretestība caurraušanai;- kokskrūves stiprība stiepē;- kokskrūves noturības zudums, kad tā slogota spiedē;- kokskrūvēm, ko lieto savienojumos ar tērauda plāksnēm, sabrukšana pa

kokskrūvju grupas perimetru (bloka skalde vai bloka izraušana).(2)Minimālie attālumi starp aksiāli slogotām kokskrūvēm ir doti 8.6. tabulā.8.6. tabula. Minimālie savstarpējie attālumi, gala un malējie attālumi aksiāli slogotām kokskrūvēm