IZBORNOM VEĆU TEHNIČKOG FAKULTETA U ČAČKU · PDF filena brojnim takmičenjima iz matematike i fizike, ... “Energetski pretvarači i kola za njihovo upravljanje-zbirka rešenih

 • View
  232

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of IZBORNOM VEĆU TEHNIČKOG FAKULTETA U ČAČKU · PDF filena brojnim takmičenjima iz...

 • 1

  IZBORNOM VEU TEHNIKOG FAKULTETA U AKU Odlukom Izbornog vea Tehnikog fakulteta u aku br.607/10 od 5. aprila 2006. godine imenovani smo kao lanovi Komisije za pisanje izvetaja za izbor nastavnika za uu naunu oblast Elektronika, po konkursu objavljenom u Slubenom glasniku RS, godina LXII, br.26, str. 45 od 28. marta 2006. godine. Na osnovu pregleda i analize materijala prispelog na konkurs, Komisija podnosi sledei:

  IZVETAJ Na konkurs raspisan od strane Dekana Tehnikog fakulteta u aku za izbor nastavnika za uu naunu oblast Elektronika, prijavio se jedan kandidat: dr Predrag Petrovi, dipl. ing. elektrotehnike, docent za istu uu naunu oblast na Tehnikom fakultetu u aku. A) BIOGRAFSKI PODACI

  Dr Predrag Petrovi je roen 26 januara 1967 godine u aku, gde je zavrio osnovnu i srednju kolu. U aanskoj Gimnaziji zavrio je prirodno-matematiki smer, i tokom kolovanja uestvovao na brojnim takmienjima iz matematike i fizike, za a je u vie navrata i nagraivan, za postignute rezultate na republikim takmienjima (Alasova i Teslina diploma).

  Elektrotehniki fakultet u Beogradu upisao je 1985 godine, a nastavio 1986 nakon odsluenja vojnog roka.

  Fakultet je zavrio juna meseca 1991 godine na odseku za Elektroniku sa prosenom ocenom 9,00 (devet zarez nula), na diplomskom ispitu 10 (deset).

  1 oktroba 1991 godine zasnovao je radni odnos na Tehnikom fakultetu u aku, kao asistent-pripravnik za predmete Elektronika i Industrijska elektronika, gde se i danas nalazi. U isto vreme upisao je postdiplomske studije na Elektrotehnikom fakultetu u Beogradu, na odseku za Elektroniku. Na istom fakultetu je i magistrirao 5. jula 1994 godine sa temom Realizacija enkriptora digitalnih podataka. Postdiplomske studije je zavrio sa prosenom ocenom 10 (deset).

  Doktorsku tezu na Tehnikom fakultetu u Novom Sadu pod nazivom Merenje elektrine snage sporom A/D konverzijom pod mentorstvom prof.dr Vladimira Vujiia odbranio je 7. jula 2004 godine.

  U martu 1995 godine izabran je za asistenta na Tehnikom fakultetu u aku i ponovo reizabran marta 1999 i 2003 godine, za predmete Elektronika i Energetska elektronika. Krajem 2004 godine izabran je za docenta za naunu oblast Elektronika. Od 1995 do 1998 godine izvodio je nastavu iz predmeta Upravljanje elektroenergetskim pretvaraima, a od 1999 godine izvodi nastavu iz predmeta Elektronika II i Impulsna i digitalna elektronika na Tehnikom fakultetu u aku. Uestvovao je u izvoenju nastave na specijalistikim studijama, kao i u izdvojenim centrima u Poarevcu i Beogradu. Bio je mentor u izradi vie diplomskih radova (ukupno 16).

  Na postdiplomskim studijama je koordinator nastave za naunu oblast Energetska elektronika. U svom dosadanjem radu bavio se upravljanjem sistemima u realnom vremenu,

  mikroprocesorskim sistemima, digitalnom obradom signala i kriptologijom. Iz ovih oblasti objavio je preko 90 radova na meunarodnim i domaim konferencijama, u domaim i stranim asopisima. Autor je i koautor dva patenta, tri pomona univerzitetska ubenika, kao i etiri skripte za predmete koje dri na osnovnim i postdiplomskim studijama. Angaovan je na jednom projektu koji finansira

 • 2

  Ministarstvo za nauku Republike Srbije i jednom projektu koji je finansirala EU. lan je IEEE i IEICE organizacija. B) AKTIVNOSTI KANDIDATA IZ PRETHODNIH IZBORNIH PERIODA Magistarska teza

  P. Petrovi, "Realizacija enkriptora digitalnih podataka", Elektrotehniki fakultet, Beograd, 1994. Doktorska disertacija

  P. Petrovi, "Merenje elektrine snage sporom A/D konverzijom", Fakultet tehnikih nauka, Novi Sad, 2004.

  Grupa 1.1: Radovi tampani u celini u asopisima/zbornicima meunarodnog i nacionalnog znaaja

  a. asopisi/zbornici meunarodnog znaaja

  U izbornom zvanju asistenta:

  [1] P. Petrovic, UNIQUE, ACCSESSIBLE BUT CHEAP DIGITAL DATA ENCRYPTOR, The Cientifica Journal of The National Polytechnic Institute of Mexico, No.11, September-October 1998, E.S.I.M.E., pp.39-43, Mexico. [3 boda]

  [2] P. Petrovic, S. Marjanovic, M. Stevanovic, A DIGITAL METHOD FOR POWER FREQUENCY MEASUREMENT USING SYNCHRONOUS SAMPLING, IEE Proceedings, Electric Power Applications, Vol.146, No.4, July 1999, pp.383-390. [5 bodova]

  [3] P. Petrovic, S. Marjanovic, M. Stevanovic, New Algorithm for Measuring 50/60 Hz AC Values Based on the Usage of Slow A/D Converters, IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, vol.49, No.1, pp.166-171, February 2000. [5 bodova]

  [4] P. Petrovic, S. Marjanovic, "Adaptive algorithm for distribution network electric values measurement", special issue of the international journal Electronics, published by Faculty of Electrical Engineering, University of Banja Luka, YU ISSN 1450-5843, pp.68-72, Vol.4, No.1, November 2000. [3 boda]

  [5] P. Petrovic, S. Marjanovic, M. Stevanovic, "Measuring of slowly changing AC signals without sample and hold circuit", IEEE Transaction on Instrumentation and Measurements, pp.1245-1248, vol. 49, No. 6, December 2000. [5 bodova]

  [6] P. Petrovic, S. Marjanovic, M. Stevanovic, "A Reply on Comments on "Digital method for power frequency measurement using synchronous sampling", IEE Proceedings, Electric Power Applications, vol. 148, No. 2, pp. 226-225, March 2001. [5 bodova]

  U izbornom zvanju docenta:

  [7] P. Petrovic, "Simulation and Practical Realization of the New High Precision Digital Multimeter Based on Use of IADC", European Transactions of Power Electrical Engineering, Volume 14, Issue 1, 2004, pp. 5-19. [5 bodova]

  [8] P. Petrovic, New Digital Multimeter for Accurate Measurement of Synchronously Sampled AC Signals, IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, vol.53, No.3, pp.716-725, 2004. [5 bodova]

 • 3

  [9] Radojko Simeunovic, Predrag Petrovic Changes of Electromagnetic Properties of Cold Sintered Cobalt Powder During Temperature Releasing, Russian Physics Journal , ISSN: 1064-887 (Paper) 1573-9228 (Online), Volume 48, No.2, pp.117-121, February 2005. [4 boda]

  [10] aoko eoo, ea eo, , , , , No.2, pp. 11-15, (UDK 539.2), February 2005 (on russian). [nije bodovan]

  [11] Predrag Petrovic, and Milorad Stevanovic , A Reply on Comments on "New Algorithm for Measuring 50/60 HZ AC Values Based on the Usage of Slow A/D Converters and Measuring of Slowly Changing AC Signals Without Sample-and-Hold Circuit, accepted for IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement (paper No. IM-8148), June 2006. [5 bodova]

  [12] P. Petrovic, and Milorad Stevanovic Measuring of active power of synchronously sampled AC signals in presence of interharmnoics and subharmonics, IEE Proceedings, Electric Power Applications Volume 153, Number 2, pp.227-235, March 2006. [5 bodova]

  b. asopisi/zbornici nacionalnog znaaja

  U izbornom zvanju asistenta:

  [13] P. Petrovi, Enkriptor digitalnih podataka, Savremeni materijali Br.1-2/1994, pp.44-46. [1,5 bod]

  [14] P. Petrovi, Program za raunanje brze Hadamardove transformacije, Savremeni materijali Br.3-4/1994, pp. 47-52. [1,5 bod]

  [15] P. Petrovi, Upravljaka jedinica kabine lifta, asopis TEHNIKA, sekcija elektrotehnika, br.4, pp. E11-E13, YU ISSN 0040-2176, 1995. [2 boda]

  [16] P. Petrovi, Sistem za kontrolu saobraajne signalizacije, Zbornik radova Tehnikog fakulteta aak, 185-192, 14(1995)8, YUSSN0352-0188. [1,5 bod]

  U izbornom zvanju docenta:

  [17] P.Petrovic, Possible Solution of Parallel FIR Filter Structure, Serbian Journal of Electrical

  Engineering, Volume 2, Issue No.1, pp. 21-29, May 2005. [2 boda]

  Grupa 1.2

  Udbenici, monografije, skipte i praktikumi U izbornom zvanju asistenta:

  [1] B. Tomanovi, R. Krneta, P. Petrovi, Energetska Elektronika-zbirka reenih zadataka, ISBN 86-7621-052-7, IP NAUKA Beograd i Tehniki fakultet aak, 193 strana, novembar 1993. [9 bodova]

  [2] P. Petrovi: Energetski pretvarai i kola za njihovo upravljanje-zbirka reenih zadataka, IP NAUKA, ISBN: 621.382 (075.8)(076), 299 strana, novembar 1997, Beograd. [9 bodova]

  U izbornom zvanju docenta:

  [3] P. Petrovi, IMPULSNA I DIGITALNA ELEKTRONIKA, skripta, Tehniki fakultet aak, 213 strana, aak, jun 2005 god., http://www.tfc.kg.ac.yu/Elektronika/impulsna_i_digitalna.pdf.[6 bodova]

  [4] P. Petrovi, ENERGETSKA ELEKTRONIKA, skripta, Tehniki fakultet aak, 532 strana, aak, oktobar 2005 god., http://www.tfc.kg.ac.yu/Elektronika/glava1-11.pdf. [6 bodova]

 • 4

  [5] P. Petrovi, UPRAVLJANJE ENERGETSKIM PRETVARAIMA, JEDNOSMERNIM I KORANIM MOTORIMA, skripta, Tehniki fakultet aak, 55 strana, aak, januar 2006 god., http://www.tfc.kg.ac.yu/Elektronika/upravljanje.pdf. [6 bodova]

  [6] P. Petrovi, ELEKTROENERGETSKI PRETVARAI, skripta, Tehniki fakultet aak, 130 strana, aak, mart 2006 god., http://www.tfc.kg.ac.yu/Elektronika/elektroenergetski.pdf. [6 bodova]

  [7] B. Doki, P.Petrovi, B.Blanua, ENERGETSKA ELEKTRONIKA-zbirka reenih zadataka, Akademska misao Beograd ISBN 86-7466-232-3, ETF Banja Luka ISBN 99938-793-3-9, 249-250 strana, mart 2006. [9 bodova]

  Grupa 1.3 Radovi saopteni na meunarodnim ili domaim skupovima

  a. Meunarodne konferencije

  U izbornom zvanju asistenta:

  [1] P. Petrovi, Pump station control unit, Proceedings of the VIIIth International Symposium on Power Electronics, 511-515, CIP 621.38:620.9(082), pp. 511-515, Novi Sad, 27-29. IX 1995 [0,5 bodova]

  [2] P. Petrovi: A Digital Data Encryptor, Proceedings of Intl AMSE Conference, Communications, Signals and Systems, Volume 2, pp. 449-452, Brno, CZ, September 10-12, 1996. [0,5 bodova]

  [3] P. Petrovi, D. Vasovi:Acquisition plate for fluid flow measurement, Proceedings of the IXth International Symposium on Power Electronics, pp.639-642, Novi Sad, 15-17 oktobar 1997. [0,5 bodova]

  [4] P. Petrovic,