of 29 /29
ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE GRADSKO KAZALIŠTE PULA Laginjina 5, 52 100 Pula tel: (052) 222 380 fax: 214 303 www.ink.hr ; [email protected] Izvještaj o poslovanju za 2008. godinu Rujan 2009.

ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE GRADSKO KAZALIŠTE PULA … · 2015-02-17 · komedija („Djevojačka večer“) i predstava za djecu („Društvene igre“, „Tablica dijeljenja“)

 • Author
  others

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE GRADSKO KAZALIŠTE PULA … · 2015-02-17 · komedija („Djevojačka...

 • ISTARSKO NARODNO KAZALIŠTE GRADSKO KAZALIŠTE PULA Laginjina 5, 52 100 Pula tel: (052) 222 380 fax: 214 303 www.ink.hr ; [email protected]

  Izvještaj o poslovanju za 2008. godinu

  Rujan 2009.

 • Sadržaj

  1. Ravnatelj o poslovanju

  2. Izvještaji o poslovanju:

  a. Izvještaj 1. Imovina

  b. Izvještaj 2. Vlastiti izvori i obveze

  c. Izvještaj 3. Prihodi i rashodi

  d. Izvještaj 4. Struktura rezultata poslovanja

  e. Izvještaj 5. Programi

  f. Izvještaj 6. Dodatni podaci

  3. Komentari uz izvješća o poslovanju

  4. Izvještaj o zaposlenicima i plaćama

  5. Izvještaj Kazališnog vijeća

 • Ravnatelj o poslovanju Poslovanje Istarskog narodnog kazališta Gradskog kazališta Pula obilježeno je u programskom

  smislu:

  Razvojem strategije diverzifikacije programa na sadržaje i aktivnosti za koje postoji potreba okoline (publike i kulturnih djelatnika) u smislu produkcija zavičajnih („Riva i druxi“,

  „Furbaćona“) i plesnih („Plavi petak“) predstava, glazbeno-scenskih („Il signor Bruschino“),

  komedija („Djevojačka večer“) i predstava za djecu („Društvene igre“, „Tablica dijeljenja“).

  Prepoznavanjem INK u kazališnom životu Hrvatske i regije kao producenta prepoznatljivih projekata iz područja suvremenog plesa za što je INK dobilo posebno priznanje UPUH-a.

  Sudjelovanjem na devet renomiranih kazališnih festivala u zemlji i inozemstvu: (25. Tjednu suvremenog plesa u Zagrebu, Regionalnom festivalu kazališta Prolog u Sisku, Platformi mladih

  koreografa u Zagrebu, Gavellinim večerima, Festivalu Goričke večeri, Otvaranju Dana hrvatske

  kulture u Sarajevu, Festivalu Zlatni lav u Umagu, Poletnji festival u Kopru, Mađunarodnoj

  platformi koreografa u Almadi/Portugal, Mađunarodnoj turneji u Mađarskoj i Vojvodini.

  Osvajanjem sedam prestižnih nagrada za predstavu „Plavi Petak“ i nominacijama predstave „Riva i druxi“ za Nagradu hrvatskog glumišta.

  Redizajnirani Međunarodni kazališni festival mladih na Pulski forum 2008. i Ljetnu plesnu školu privukao je trostruko više polaznika. Veliko zanimanje za taj festival svakako leži u činjenici da

  je festivalu nazočio i održao dvije radionice osobno, gospodin Augusto Boal, utemeljitelj

  kazališta potlačenih i jedan od nominiranih za Nobelovu nagradu za mir 2008. godine.

  Nizom pomno biranih gostujućih predstava („Kako misliš mene nema“ Teatra EXIT, „Nunsence“ HNK Ivana pl. Zajca u Rijeci, „Dundo Maroje“ HNK u Zagrebu, „San Ivanjske noći“ GDK

  Gavella, „Moja žena zove se Maurice“ Satiričkog kazališta Kerempuh „Stilske vježbe“ Planet

  Arta, „Ukroćena goropadnica“ HNK Ivana pl. Zajca Rijeka, „Kauboji“ teatra EXIT) kazalište je

  bilo ispunjeno do posljednjeg mjesta.

  Poslovnu politiku kazališta obilježile su aktivnosti na daljnjoj profesionalizaciji kazališta i

  usklađivanje sa Zakonom o kazalištima. Kazališno vijeće donijelo je novi Pravilnik o unutarnjem

  ustrojstvu i načinu rada INK. Zaposlena je jedna glumica, stipendira se jedan student Akademije

  dramske umjetnosti u Zagrebu, a formiranje profesionalnog ansambla ovisit će o osiguranim

  sredstvima. Krajem godine potpisan je Kolektivni ugovor.

  Sredstva iz Proračuna Grada porasla su za 15%.

  Strategijom diverzifikacije resursa i orijentacijom na veći broj financijera porasli su prihodi iz

  državnog proračuna (Ministarstvo kulture) za sedam puta.

  Razvoj publike, širenje tržišta (regija), povećanje obima programa, produkcija i gostovanja

  povećali su prihod iz vlastite djelatnosti za 25%.

  Pozitivan financijski rezultat, odnosno višak prihoda nad rashodima utjecao je na daljnje smanjenje

  prenesenog manjka prihoda poslovanja iz prethodnih godina.

  Gordana Jeromela-Kaić, ravnateljica

 • Izvještaji o poslovanju

  a. Izvještaj 1. Imovina

  b. Izvještaj 2. Vlastiti izvori i obveze

  c. Izvještaj 3. Prihodi i rashodi

  d. Izvještaj 4. Struktura rezultata

  poslovanja

  e. Izvještaj 5. Programi

  f. Izvještaj 6. Dodatni podaci

 • Pozicija IND

  NEFINANCIJSKA IMOVINA 57.902.558 100% 57.119.901 100% 99

  Neproizvedena dugotrajna imovina 18.908 0% 13.551 0% 72

  Prirodna bogatstva (zemljište i ostala prirodna bogatstva) 0 0 /

  Patenti, koncesije, licence, goodwill, osnivački izdaci, izdaci za razvoj i ostala prava

  18.908 18.908 100

  Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine 0 -5.357 /

  Proizvedena dugotrajna imovina 57.878.506 100% 57.102.573 100% 99

  Stambene zgrade 0 0 /

  Poslovne zgrade 77.797.864 78.147.864 100

  Ostali grañevinski objekti (infrastruktura) 0 0 /

  Uredska oprema i namještaj 3.962.703 3.986.657 101

  Ostala oprema i postrojenja 3.467.899 3.197.290 92

  Prijevozna sredstva 0 0 /

  Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 0 0 /

  Višegodišnji nasadi i osnovno stado 0 0 /

  Ulaganja u računalne programe 0 0 /

  Umjetnička, literalna i znanstvena djela 0 0 /

  Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0 0 /

  Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine -27.349.960 -28.229.238 103

  Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti 0 0% 0 0% /

  Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti 0 0 /

  Sitni inventar 0 0% 0 0% /

  Zalihe sitnog inventara i sitan inventar u uporabi 62.394 71.001 114

  Ispravak vrijednosti sitnog inventara -62.394 -71.001 114

  Nefinancijska imovina u pripremi 0 0% 0 0% /

  Grañevinski objekti u pripremi 0 0 /

  Postrojenja i oprema u pripremi 0 0 /

  Prijevozna sredstva u pripremi 0 0 /

  Ostala nefinancijska imovina u pripremi 0 0 /

  Proizvedena kratkotrajna imovina 5.144 0% 3.777 0% 73

  Zalihe za obavljanje djelatnosti (sirovine, materijal, roba) 5.144 3.777 73

  Proizvodnja u tijeku i gotovi proizvodi 0 0 /

  Roba za daljnju prodaju 0 0 /

  FINANCIJSKA IMOVINA 243.103 0% 257.628 0% 106

  Novac u banci i blagajni 61.985 25% 90.135 35% 145

  Novac u banci 58.594 88.390 151

  Novac u blagajni 3.391 1.745 51

  Dani depoziti, jamčevni polozi i zajmovi 63.179 26% 63.179 25% 100

  Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama 0 0 /

  Jamčevni polozi 63.179 63.179 100

  Dani zajmovi 0 0 /

  Dionce, poslovni udjeli i ostali vrijednosni papiri 0 0% 0 0% /

  Dionice i poslovni udjeli 0 0 /

  Vrijednosni papiri 0 0 /

  Potraživanja 117.939 49% 104.314 40% 88

  Potraživanja od radnika i članova 0 0 /

  Potraživanja za više plaćene poreze i ostala javna davanja 0 0 /

  Potraživanja od kupaca 0 0 /

  Potraživanja za poreze i doprinose 0 0 /

  Potraživanja za članarine i članske doprinose 0 0 /

  Potraživanja za prihode po posebnim propisima 0 0 /

  Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine 0 20.000 /

  Ostala potraživanja 117.939 84.314 71

  Ispravak vrijednosti potraživanja 0 0 /

  AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA 34.199 0% 0 0% 0

  Aktivna vremenska razgraničenja 34.199 / 0 / 0

  Rashodi budućih razdoblja 34.199 0 0

  Nedospjela naplata prihoda 0 0 /

  UKUPNA IMOVINA 58.179.860 100% 57.377.529 100% 99

  31.12.2007. 31.12.2008.

  Izvještaj 1. Imovina

 • Pozicija IND

  VLASTITI IZVORI 57.659.384 99% 57.078.774 99% 99

  Vlastiti izvori 57.789.900 57.008.609 99

  Ispravak vlastitih izvora za obveze 0 0 /

  Revalorizacijska rezerva 0 0 /

  Višak prihoda 0 0 /

  Manjak prihoda -229.098 -8.629 4

  Obračunati rashodi 0 0 /

  Obračunati prihodi 98.582 78.794 80

  Rezerviranja viška prihoda 0 0 /

  OBVEZE ZA RASHODE POSLOVANJA 502.151 1% 298.755 1% 59

  Obveze za zaposlene 153.838 145.540 95

  Obveze prema dobavljačima, za naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava, te naknade volonterima

  348.113 149.405 43

  Obveze za financijske rashode 200 986 493

  Obveze za kazne, penale i naknade šteta 0 0 /

  Ostale tekuće obveze 0 2.824 /

  OBVEZE ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 18.325 0% 0 0% 0

  Obveze za nabavu nefinancijske imovine 18.325 0 0

  OBVEZE ZA ZAJMOVE I VRIJEDNOSNE PAPIRE 0 0% 0 0% /

  Obveze za zajmove u zemlji 0 0 /

  Obveze za zajmove iz inozemstva 0 0 /

  Obveze za izdane vrijednosne papire u zemlji (čekovi, mjenice, obveznice, trezorski zapisi i dr.)

  0 0 /

  Obveze za izdane vrijednosne papire prema inozemstvu (čekovi, mjenice, obveznice, trezorski zapisi i dr.)

  0 0 /

  Ispravak vrijednosti obveza za zajmove i izdane vrijednosne papire 0 0 /

  PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA 0 0% 0 0% /

  Odgoñeno plaćanje rashoda 0 0 /

  Naplaćeni prihodi budućih razdoblja 0 0 /

  UKUPNO IZVORI FINANCIRANJA 58.179.860 100% 57.377.529 100% 99

  31.12.2007. 31.12.2008.

  Izvještaj 2. Vlastiti izvori i obveze

 • Pozicija IND

  PRIHODI POSLOVANJA 5.718.422 100% 6.830.569 100% 119

  Prihodi od poreza i doprinosa 0 0% 0 0% /

  Prihodi od poreza i doprinosa 0 0 /

  Prihodi od donacija / pomoći 504.303 9% 719.555 11% 143

  Pomoći iz državnog proračuna 54.000 237.500 440

  Pomoći iz proračuna JLP(R)S 240.000 259.000 108

  Pomoći od inozemnih vlada i meñunarodnih organizacija 0 0 /

  Pomoći/donacije od ostalih subjekata 210.303 223.055 106

  Prihodi od imovine 223.635 4% 181.414 3% 81

  Prihodi od redovnih kamata 0 4.180 /

  Ostali prihodi od financijske imovine 685 0 0

  Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 222.950 177.234 79

  Ostali prihodi od nefinancijske imovine 0 0 /

  Prihodi po posebnim propisima 47.789 1% 18.300 0% 38

  Prihodi po posebnim propisima i ostali nespomenuti prihodi 47.789 18.300 38

  Ostali prihodi 4.942.695 86% 5.911.300 87% 120

  Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti 841.222 1.054.124 125

  Prihodi od kazni 0 0 /

  Prihodi iz proračuna za financiranje rashoda poslovanja 3.806.473 4.247.176 112

  Prihodi iz proračuna za nabavu nefinancijske imovine 100.000 350.000 350

  Prihodi iz proračuna na temelju ugovornih obveza 195.000 260.000 133

  PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 0 0% 0 0% /

  Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 0 / 0 / /

  Prihodi od prodaje zemljišta i ostalih prirodnih bogatstava 0 0 /

  Prihodi od prodaje nematerijalne imovine 0 0 /

  Prihodi od prodaje grañevinskih objekata 0 0 /

  Prihodi od prodaje postrojenja i opreme i prijevoznih sredstava 0 0 /

  Prihodi od prodaje ostale dugotrajne imovine 0 0 /

  Prihodi od prodaje zaliha 0 0 /

  PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 0 0% 0 0% /

  Primici od financijske imovine i zaduživanja 0 / 0 / /

  Primljene otplate glavnice danih zajmova 0 0 /

  Primici od prodaje dionica, poslovnih udjela i vrijednosnih papira 0 0 /

  Primljeni zajmovi 0 0 /

  UKUPNI PRIHODI I PRIMICI 5.718.422 100% 6.830.569 100% 119

  RASHODI POSLOVANJA 5.328.327 96% 6.287.248 94% 118

  Rashodi osoblja 1.975.097 37% 1.844.839 29% 93

  Bruto plaće za redovan rad 1.472.627 1.397.341 95

  Bruto plaće u naravi 0 0 /

  Bruto plaće za prekovremeni rad 0 0 /

  Bruto plaće za posebne uvjete rada 0 0 /

  Doprinosi na plaće 253.330 240.343 95

  Ostali rashodi za radnike (darovi, nagrade, potpore) 203.762 154.623 76

  Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 45.378 52.532 116

  Materijalni rashodi i rashodi za usluge 3.314.944 62% 4.437.276 71% 134

  Utrošeni materijal i sirovine 210.349 364.223 173

  Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 41.825 40.355 96

  Trošak (otpis) sitnog inventara i autoguma 13.626 8.317 61

  Trošak energije 360.386 401.653 111

  Usluge telefona, pošte i prijevoza 151.675 175.977 116

  Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 100.531 175.200 174

  Usluge promidžbe i informiranja 275.845 254.410 92

  Komunalne usluge 52.667 55.015 104

  Zakupnine i najamnine 70.974 82.210 116

  Intelektualne, osobne i računalne usluge 1.568.930 1.657.232 106

  Ostale usluge 275.618 454.144 165

  Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i sl. 8.630 25.889 300

  Bankarske usluge i usluge platnog prometa 8.060 12.214 152

  Premije osiguranja 80.847 65.914 82

  Reprezentacija 21.503 25.107 117

  Službena putovanja (dnevnice, smještaj, putni troškovi) 66.146 106.092 160

  Članarine različitim udruženjima 0 0 /

  Stručna usavršavanja zaposlenika 200 2.269 1.135

  Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.132 531.055 7.446

  Financijski rashodi 955 0% 333 0% 35

  31.12.2007. 31.12.2008.

  Izvještaj 3. Prihodi i rashodi

 • Pozicija IND31.12.2007. 31.12.2008.

  Redovne kamate 0 0 /

  Zatezne kamate 955 259 27

  Negativne tečajne razlike 0 74 /

  Ostali nespomenuti financijski rashodi 0 0 /

  Dane subvencije / pomoći / donacije 0 0% 4.800 0% /

  Dane subvencije 0 0 /

  Dane tekuće pomoći u inozemstvo i unutar opće države 0 0 /

  Dane kapitalne pomoći u inozmetvo i unutar opće države 0 0 /

  Naknade grañanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 0 4.800 /

  Dane tekuće donacije 0 0 /

  Dane kapitalne donacije 0 0 /

  Ostali rashodi 37.331 1% 0 0% 0

  Kazne, penali i naknade štete 0 0 /

  Ostali izvanredni rashodi 37.331 0 0

  RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 221.766 4% 403.271 6% 182

  Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 221.766 / 403.271 / 182

  Rashodi za nabavu zemljišta i ostalih prirodnih bogatstava 0 0 /

  Rashodi za nabavu nematerijalne imovine 18.908 0 0

  Rashodi za nabavu grañevinskih objekata 0 350.000 /

  Rashodi za nabavu postrojenja, opreme i prijevoznih sredstava 202.858 53.271 26

  Rashodi za nabavu ostale dugotrajne imovine 0 0 /

  Predujmovi za nabavu dugotrajne imovine 0 0 /

  Rashodi za nabavu zaliha 0 0 /

  IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 0 0% 0 0% /

  Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 0 / 0 / /

  Dani zajmovi 0 0 /

  Izdaci za kupnju vrijednosnih papira 0 0 /

  Izdaci za kupnju dionica i poslovnih udjela 0 0 /

  Otplata glavnice primljenih zajmova 0 0 /

  Izdaci za otplatu glavnice izdanih vrijednosnih papira 0 0 /

  UKUPNI RASHODI I IZDACI 5.550.093 100% 6.690.519 100% 121

  VIŠAK / MANJAK PRIHODA 168.329 / 140.050 / /

  Izvještaj 3. Prihodi i rashodi

 • Pozicija 31.12.2007. 31.12.2008. IND

  Višak / manjak prihoda tekućeg razdoblja 168.329 140.050 83

  Višak/manjak prihoda poslovanja 390.095 543.321 139

  Višak/manjak prihoda od nefinancijske imovine -221.766 -403.271 182

  Višak/manjak prihoda od financijske imovine i obveza 0 0 /

  Preneseni višak / manjak prihoda -397.427 -148.679 37

  Preneseni višak/manjak prihoda poslovanja -397.427 -148.679 37

  Preneseni višak/manjak prihoda od nefinancijske imovine 0 0 /

  Preneseni višak/manjak prihoda od financijske imovine i obveza 0 0 /

  RASPOLOŽIVI VIŠAK / MANJAK PRIHODA -229.098 -8.629 4

  Izvještaj 4. Struktura rezultata poslovanja

 • Pozicija IND

  PROGRAM P1 - Izravni troškovi programa - Vlastite produkcije, koprodukcije i reprize

  Prihodi i primici 1.713.061 100% 2.195.469 100% 128

  Sredstva iz proračuna Grada Pule 778.395 45% 893.061 41% 115

  Sredstva iz drugih lokalnih proračuna 0 0% 0 0% /

  Sredstva iz županijskog proračuna 200.000 12% 200.000 9% 100

  Sredstva iz državnog proračuna 24.000 1% 217.500 10% 906

  Sredstva turističkih zajednica 0 0% 0 0% /

  Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti 512.863 30% 673.853 31% 131

  Prihodi od financijske imovine 0 0% 0 0% /

  Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 0 0% 0 0% /

  Ostali izvori financiranja 197.803 12% 211.055 10% 107

  Rashodi i izdaci 1.713.061 100% 2.195.469 100% 128

  PROGRAM P2 - Izravni troškovi programa - Predstave gostujućih kazališta

  Prihodi i primici 386.430 100% 496.442 100% 128

  Sredstva iz proračuna Grada Pule 200.000 52% 200.000 40% 100

  Sredstva iz drugih lokalnih proračuna 0 0% 0 0% /

  Sredstva iz županijskog proračuna 0 0% 0 0% /

  Sredstva iz državnog proračuna 0 0% 0 0% /

  Sredstva turističkih zajednica 0 0% 0 0% /

  Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti 186.430 48% 268.901 54% 144

  Prihodi od financijske imovine 0 0% 0 0% /

  Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 0 0% 27.541 6% /

  Ostali izvori financiranja 0 0% 0 0% /

  Rashodi i izdaci 386.430 100% 496.442 100% 128

  PROGRAM P3 - Izravni troškovi programa - Meñunarodni kazališni festival mladih

  Prihodi i primici 94.105 100% 280.309 100% 298

  Sredstva iz proračuna Grada Pule 21.605 23% 106.939 38% 495

  Sredstva iz drugih lokalnih proračuna 0 0% 0 0% /

  Sredstva iz županijskog proračuna 40.000 43% 30.000 11% 75

  Sredstva iz državnog proračuna 20.000 21% 20.000 7% 100

  Sredstva turističkih zajednica 12.500 13% 12.000 4% 96

  Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti 0 0% 111.370 40% /

  Prihodi od financijske imovine 0 0% 0 0% /

  Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 0 0% 0 0% /

  Ostali izvori financiranja 0 0% 0 0% /

  Rashodi i izdaci 94.105 100% 280.309 100% 298

  PROGRAM P4 - Neizravni troškovi programa (plaće i materijalni troškovi)

  Prihodi i primici 3.134.730 100% 3.315.028 100% 106

  Sredstva iz proračuna Grada Pule 3.001.473 96% 3.307.176 100% 110

  Sredstva iz drugih lokalnih proračuna 0 0% 0 0% /

  Sredstva iz županijskog proračuna 0 0% 0 0% /

  Sredstva iz državnog proračuna 0 0% 0 0% /

  Sredstva turističkih zajednica 0 0% 0 0% /

  Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti 133.257 4% 0 0% 0

  Prihodi od financijske imovine 0 0% 0 0% /

  Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 0 0% 7.852 0% /

  Ostali izvori financiranja 0 0% 0 0% /

  Rashodi i izdaci 3.134.730 100% 3.315.028 100% 106

  PROGRAM P5 - Nabava dugotrajne nefinancijske imovine

  Prihodi i primici 221.766 100% 403.271 100% 182

  Sredstva iz proračuna Grada Pule 100.000 45% 200.000 50% 200

  Sredstva iz drugih lokalnih proračuna 0 0% 0 0% /

  Sredstva iz županijskog proračuna 0 0% 0 0% /

  Sredstva iz državnog proračuna 10.000 5% 150.000 37% 1.500

  Sredstva turističkih zajednica 0 0% 0 0% /

  Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti 0 0% 0 0% /

  Prihodi od financijske imovine 0 0% 0 0% /

  Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 111.766 50% 53.271 13% 48

  Ostali izvori financiranja 0 0% 0 0% /

  Rashodi i izdaci 221.766 100% 403.271 100% 182

  NEUTROŠENA SREDSTVA

  31.12.2007. 31.12.2008.

  Izvještaj 5. Programi

 • Pozicija IND31.12.2007. 31.12.2008.

  Prihodi i primici 168.330 100% 140.050 100% 83

  Sredstva iz proračuna Grada Pule 0 0% 0 0% /

  Sredstva iz drugih lokalnih proračuna 0 0% 29.000 21% /

  Sredstva iz županijskog proračuna 0 0% 0 0% /

  Sredstva iz državnog proračuna 0 0% 0 0% /

  Sredstva turističkih zajednica 0 0% 0 0% /

  Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti 8.672 5% 0 0% 0

  Prihodi od financijske imovine 685 0% 4.180 3% 610

  Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 111.184 66% 88.570 63% 80

  Ostali izvori financiranja 47.789 28% 18.300 13% 38

  Rashodi i izdaci 0 / 0 / /

  UKUPNI PROGRAMI

  Prihodi i primici 5.718.422 100% 6.830.569 100% 119

  Sredstva iz proračuna Grada Pule 4.101.473 72% 4.707.176 69% 115

  Sredstva iz drugih lokalnih proračuna 0 0% 29.000 0% /

  Sredstva iz županijskog proračuna 240.000 4% 230.000 3% 96

  Sredstva iz državnog proračuna 54.000 1% 387.500 6% 718

  Sredstva turističkih zajednica 12.500 0% 12.000 0% 96

  Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti 841.222 15% 1.054.124 15% 125

  Prihodi od financijske imovine 685 0% 4.180 0% 610

  Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 222.950 4% 177.234 3% 79

  Ostali izvori financiranja/ sponzori/donatori/posebni prihodi 245.592 4% 229.355 3% 93

  Rashodi i izdaci 5.550.092 100% 6.690.519 100% 121

  Izvještaj 5. Programi

 • Pozicija 31.12.2007. 31.12.2008. IND

  BROJ ZAPOSLENIH

  Broj zaposlenih

  Broj zaposlenih na dan 31.12.: 17 18 106

  - kazališni umjetnici 3 3 100

  - kazališni radnici 12 13 108

  - ostalo osoblje 2 2 100

  FIZIČKI PODACI O POSLOVANJU

  Fizički podaci o poslovanju

  Broj vlastitih produkcija i koprodukcija 7 7 100

  Reprize vlastitih predstava u INK 58 42 72

  Reprize vlastitih predstava na gostovanjima 14 30 214

  Broj sudjelovanja na festivalima 4 9 225

  Broj predstava gostujućih kazališta u INK 27 48 178

  Broj predstavljanja biblioteke INK 0 4 /

  Broj održanih kinoteka 16 9 56

  Broj održanih koncerata, izložbi i sl. 14 16 114

  Broj posjetitelja svih programa kazališta 62.298 61.706 99

  Broj posjetitelja dramskih i glazbenih programa 31.924 31.992 100

  Broj posjetitelja programa vanjskih korisnika 19.434 12.456 64

  Broj posjetitelja programa u režimu naplate 28.484 31.029 109

  Broj posjetitelja programa MKFM-a 765 1120 146

  Broj polaznika Dramskog studija 92 92 100

  Broj polaznika MKFM-a 154 378 245

  Broj nagrada i priznanja 1 7 700

  Izvještaj 6. Dodatni podaci

 • Komentari uz izvještaje o poslovanju

 • Izvještaj 1. Imovina

  Ukupna imovina

  Nefinancijska imovina čini gotovo 100% ukupne imovine (57 mil kn), te se pad od 1% u toj

  kategoriji imovine očituje i na ukupnoj imovini. U 2008. godini u dugotrajnu imovinu je

  investirano 403.270,91 kn, a ispravak vrijednosti nefinancijske imovine za 2008. godinu iznosi

  1.181.374,10 kn.

  Nefinancijska imovina Nefinancijska imovina sastoji se od:

  ostale nematerijalne imovine - izrada web stranica - sadašnje vrijednosti 13.551 kn Poslovnih zgrada - zgrada kazališta - sadašnje vrijednosti 56.801.269 kn Uredske opreme i namještaja, sadašnje vrijednosti 96.087 kn Ostale opreme i postrojenja a što se odnosi na opremu za grijanje, ventilaciju i hlađenje,

  opremu za protupožarnu zaštitu, opremu za održavanje, glazbeni instrumenti i opremu za

  osvjetljavanje i ozvučenje, sadašnje vrijednosti 205.217 kn.

  Tijekom 2008. godine investirano je u:

  350.000 kn u dodatno ulaganje na građevinskom objektu – rekonstrukcija stropa velike dvorane

  53.271 kn u dva nova CD playera za tonsku kabinu, PC za ton majstora, majstora svjetla, financijskog operatera, bežične radiopostaje za komunikaciju tehnike, GPS uređaj, uređaj za

  video nadzor i vatrodojavu.

  Financijska imovina Financijska imovina u iznosu od 257.629 kn na dan 31.12.2008. sastoji se od potraživanja

  (104.314 kn), novca na računu i blagajni (90.136 kn) i jamčevnih pologa (63.179 kn).

  Jamčevni polozi u iznosu od =63.178,85 su ostali na istoj razini kao i na 31.12.2007. godine a

  odnose se na jamčevinu po Ugovoru o operativnom leasingu sa Hypo leasing d.o.o. za kombi.

  Struktura potraživanje je slijedeća:

  potraživanja od HZZO-a za neto plaću za bolovanje preko 42 dana =23.929 kn potraživanja za predujmove za Hrvatske pošte d.d. =1.168 kn i Pevec =424 kn potraživanja od zakupa i iznajmljivanja imovine =40.762 kn potraživanja za vlastite prihode osnovne djelatnosti =18.032 kn potraživanja od prodaje nefinancijske imovine =20.000 kn

  Aktivna vremenska razgraničenja Na dan 31.12.2008. ustanova nema evidentiranih aktivnih vremenskih razgraničenja.

  Vremenska razgraničenja čini pozicija Troškovi budućih razdoblja, te je u promatranom razdoblju zabilježeno smanjenje ove pozicije za cca 260 tisuća kuna.

 • Izvještaj 2. Vlastiti izvori i obveze

  Vlastiti izvori Na dan 31.12.2008. vlastiti izvori iznose 57 mil kn i čine 99% ukupnih izvora financiranja

  imovine.

  Godine 2008. ostvaren je višak ukupnih prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u iznosu

  od 140.049,68 kn. Na konačan rezultat, odnosno manjak prihoda na teret budućeg razdoblja u

  iznosu od 8.629 kn utjecao je preneseni manjak prihoda iz prošlih godina (iz 2004. godine i

  ranije).

  Obveze za rashode poslovanja Na dan 31.12.2008. godine ukupne obveze iznosile su 298.755 kn što predstavlja smanjenje od

  41% u odnosu na isto razdoblje lani.

  Struktura navedenih obveza bila je slijedeća:

  Obveze prema zaposlenicima za isplatu plaće i naknada za mjesec prosinac – 145.540 kn Obveze za materijalne rashode – 149.405 kn (Plinara 43.069 kn, HEP 22.637 kn, Pleter

  usluge d.o.o. 31.331 kn, TV Nova 5.124 kn)

  Obveze za financijske rashode – 986 kn

  Od navedenog iznosa ukupnih obveza, na nedospjele obveze otpada iznos od 280.988 kn, na

  obveze iz prethodnih godina otpada iznos od 16.013 kn (31.12.2006. obveze iz prethodnih

  godina iznosile su 344.120 kn, 31.12.2007 iznosile su 117.795 kn), a na dospjele obveze

  otpada iznos od 1.754 kn.

  Obveze za nabavu nefinancijske imovine

  Na dan 31.12.2008. ustanova nema evidentiranih obveza za nabavu nefinancijske imovine.

  Pasivna vremenska razgraničenja Na dan 31.12.2008. nisu evidentirana pasivna vremenska razgraničenja.

 • Izvještaj 3. Prihodi i rashodi

  Prihodi i primici Ukupni prihodi i primici u 2008. godini odnose se na prihode poslovanja u iznosu od 6,8 mil kn

  koji su se u odnosu na 2007. godinu povećali za 1,1 mil kn. Najveći udio u strukturi prihoda

  otpada na prihode iz proračuna Grada Pule za financiranje rashoda poslovanja (4,2 mil kn) koji

  su se povećali za 12% te na prihode od obavljanja poslova vlastite djelatnosti (1,0 mil kn) koji

  su se povećali za 25% uslijed povećanog broja programa i posjetitelja.

  Struktura ukupnog prihoda

  Tekuće pomoći iz proračuna za financiranje programa ostvarene su u iznosu od 496.500 kn i

  to iz državnog 237.500 kn, županijskog 230.000 kn. Tekuće donacije od sponzora i donatora

  ostvarene su u iznosu od 223.055 kn za program kazališne sezone – produkcije, koprodukcije i

  MKFM.

  Prihodi od imovine u 2008. godini sastoje se od kamata na oročena sredstva u iznosu od

  4.180 kn i prihoda od zakupa i iznajmljivanja imovine (dvorane, opreme i kostima) u iznosu od

  177.234 kn koji su manji u odnosu na prošlu godinu (indeks 97) iz razloga što je prihod po toj

  osnovi od 60.000 kn uplaćen od strane Grada Pule za proračunske korisnike i evidentiran u

  ukupnim prihodima od Grada.

  Na poziciji Prihodi po posebnim propisima i ostali nespomenuti prihodi evidentirani su

  prihodi od refundacije štete od osiguravajućeg društva u iznosu od 18.300 kn.

  Prihodi od obavljanja poslova vlastite djelatnosti, a koji se odnose na prihod od prodaje

  ulaznica, prodaje predstava, članarina i kotizacija za radionice MKFM-a, ostvareni su u iznosu od

  1.054.124 kn, što predstavlja porast od 25% u odnosu na prošlu godinu. Na navedeno je

  utjecao porast broja programa i posjetitelja u režimu naplate, dok su cijene ostale na razini iz

  2007. Godine i nisu utjecale na to povećanje.

  Prihodi od proračuna Grada Pule realizirani su u ukupnom iznosu od 4.707.176 kn, od

  čega za financiranje rashoda poslovanja 4.247.176 kn: za plaće 1.759.755 kn, za materijalne

  troškove i financijske rashode 1.287.421 kn, za programe 1.200.000 kn. Za pokriće troškova

  korištenja kazališta od strane drugih korisnika 60.000, smanjenje obveza iz prethodnih godina

  200.000 i za nabavu dugotrajne nefinancijske imovine 200.000.

 • Rashodi

  Ukupni rashodi i izdaci u 2008. ostvareni su u iznosu od 6,690 mil kn i veći su za 21% od

  prošlogodišnjeg ostvarenja. Sastoje se od:

  Izravnih rashoda za programe (produkcije, koprodukcije, reprize, gostovanja, MKFM-a) Neizravnih rashoda programa (plaće i materijalni rashodi) Ulaganja u dugotrajnu, nefinancijsku imovinu.

  Ukupno po segmentima 2007. 2008. IND

  Izravni troškovi programa (P1+P2+P3) 2.193.596 40% 2.972.220 44% 135

  Neizravni troškovi programa (P4) 3.134.730 56% 3.315.028 50% 106

  Nabava dugotrajne nefinancijske imovine (P5) 221.766 4% 403.271 6% 182

  SVEUKUPNO 5.550.092 100% 6.690.519 100% 121

  U strukturi ukupnih rashoda izravni rashodi programa čine 44%, neizravni 50%, dok su

  ulaganja u dugotrajnu imovinu 6%. U odnosu na prošlu godinu izravni troškovi programa

  bilježe indeks 135, neizravni 106 i ulaganja u dugotrajnu imovinu 182, što je rezultat

  povećanja programske aktivnosti ali i ulaganja u zgradu i opremu.

  Rashodi osoblja manji su za 7% u odnosu na prošlu godinu iako je tijekom 2008. došlo do

  povećanja broja zaposlenih (18 ukupno) i to iz razloga što su se tri djelatnika nalazila na

  bolovanju na teret HZZO-a, a jedna djelatnica na porodiljnom dopustu. Za vrijeme privremene

  nesposobnosti za rad navedenih djelatnika nije došlo do zapošljavanja novih, već su određene

  srodne poslove preuzeli drugi zaposlenici ili su za neke poslove angažirani djelatnici po

  ugovoru o djelu ili studenti pa je po toj osnovi povećan rashod za usluge student servisa

  odnosno materijalne rashode.

  Materijalni rashodi (sveukupni rashodi izravnih i neizravnih troškova programa) realizirani su u

  iznosu od 4,4 mil kn što predstavlja povećanje za 34% u odnosu na 2007. godinu. Najveća

  stavka materijalnih rashoda odnosi se na autorske honorare za vanjske suradnike u iznosu od

  1.412.073 kn (evidentirano na poziciji Intelektualne, osobne i računalne usluge), rashode za

  električnu energiju i plin 382.392 kn, usluge promidžbe 254.410 kn i ostale usluge izrade

  scenografije i kostima i noćenja 454.144 kn.

  U skladu s odlukom o intenziviranu radova na održavanju zgrade u narednom petogodišnjem

  razdoblju prišlo se rekonstrukciji stropa velike dvorane, uređenju I. Kata Galerije Vincent iz

  Kastva (sanacija rasvjete, bojanje zidova i poliranje parketa), bojanju vertikale ulaza,

  stepeništa i garderoba (od I-V. Kat) novog dijela zgrade (iza scene), te je bilo nužno otkloniti

  kvarove u kotlovnici i sanitarnim čvorovima koji se učestalo javljaju zbog dotrajalosti. Ukupni

  rashodi za usluge i materijal za redovno investicijsko održavanje iznose 382.392 kn.

  Ostali rashodi poslovanja odnose se na naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela

  (25.889), premije osiguranja (65.913), reprezentacija (25.107), gostovanja predstava

  (496.442) te ostali troškovi (34.612).

 • Izvještaj 4. Struktura rezultata poslovanja

  Višak/manjak prihoda Tijekom 2008. godine ostvaren je višak prihoda poslovanja nad rashodima u iznosu od

  140.050 kn čime su smanjene obveze iz prethodnih godina i što je utjecalo na konačan

  rezultat, odnosno manjak prihoda na teret budućeg razdoblja u iznosu od 8.629 kn.

  Naime, preneseni manjak prihoda poslovanja iz 2006. u 2007. godinu iznosio je 397.427 kn.

  U 2007. godini ostvaren je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 168.329 kn, što je

  utjecalo na smanjenje prenesenog manjka prihoda u 2008. godinu.

  Kako je u 2008. ostvaren višak prihoda u iznosu od 140.050 kn, to je u buduće razdoblje

  (2009.) prenijet manjak prihoda poslovanja od 8.629 kn.

  Višegodišnjim planiranjem i povećanjem prihoda u odnosu na rashode, Kazalište je smanjilo

  gotovo u cijelosti obveze iz prethodnih godina (2004. iznosile su 1.000.000 kn).

  Napomena: preneseni manjak iz 2007. godine (229.098 kn) izravno je smanjen za cca 80.419

  kn (na 148.679 kn) zbog otpisa obveza iz ranijih godina.

  Rashodi za nabavu nefinancijske imovine protustavka su poduzetim investcijama kako je

  navedeno u dijelu Imovina (rekonstrukcija stropa velike dvorane – 350.000 kn, te nabava CD

  playera, računala i drugih uređaja – 53.271 kn).

 • Izvještaj 5. Programi

  Programi Program: Vlastite produkcije, koprodukcije i reprize Ukupni rashodi (a time i prihodi) u sklopu ovog programa povećani su za 28% uslijed većeg

  broja izvedbi vlastitih predstava na gostovanjima u zemlji i inozemstvu, sudjelovanju na

  festivalima, novom konceptu promidžbenih aktivnosti i pokretanjem izdavačke aktivnosti

  premijernih naslova.

  Program: Predstave gostujućih kazališta Vrijednost ovog programa porasla je za 28% uslijed porasta broja predstava i gostujućih

  kazališta s 27 na 48 izvedbi.

  Program: MKFM Vrijednost ovog programa porasla je za čak 3 puta u odnosu na prošlu godinu, a razlog tomu

  je i nova organizacija istog programa (podijeljen na Pulski forum 2008. i Ljetnu plesnu školu).

  Ovaj program je tijekom 2008. financiran i vlastitim prihodima ustanove koji čine 40%

  ukupnih izvora financiranja ovog programa.

  Neizravni troškovi programa /plaće i materijalni rashodi/

  Ovi rashodi predstavljaju rashode tzv. „hladnog pogona“ i bilježe indeks u odnosu na 2007.

  106. iako su u vrlo neposrednoj korelaciji s izravnim troškovima programa (indeks 135) što

  kazuje da je s gotovo istim resursima ostvarena veća programska aktivnost.

  Nabavka dugotrajne nefinancijske imovine

  U 2008. godini gotovo je udvostručen iznos ulaganja u dugotrajnu imovinu. Rezultat je to

  planiranih aktivnosti na sanaciji zgrade i opreme u narednom višegodišnjem razdoblju.

  Rekonstruiran je strop velike dvorane i nabavljena oprema.

 • Izvještaj 6. Dodatni podaci

  Broj zaposlenih

  Na dan 31.12.2008. godine bilo je 18 zaposlenih u Ustanovi, i to: 3 kazališnih umjetnika, 13

  kazališnih radnika, te dvoje – ostalo osoblje.

  U 2008. godini donijet je novi Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Istarskog

  narodnog kazališta Gradskog kazališta Pula kojim je rad u ustanovi organiziran u tri

  ustrojstvene jedinice: kazališnih umjetnika, tehnike i poslovne administracije – uprave.

  Djelokrug rada određenih radnih mjesta je proširen i zaokružen u skladu s potrebama

  organizacije, stoga su djelomično i nazivi pojedinih radnih mjesta korigirani.

  U 2008. godini zaposlena je jedna glumica, jedna je djelatnica otišla u mirovinu, te je

  upražnjeno radno mjesto popunjeno novom djelatnicom visoke stručne spreme.

  Pregled visina neto plaća po strukturi radnih mjesta dana je Izvještaju o zaposlenicima i

  plaćama (u nastavku).

  U 2008. godini nije bilo povećanja plaća.

  Manje plaće od prošlogodišnjih (index 93) rezultat su zapošljavanja novih djelatnica na

  upražnjena radna mjesta tajnice i spremačice koje imaju manji dodatak po osnovi radnog

  staža. Radno mjesto dramske pedagoginje koja je bila na porodnom dopustu nije bilo

  popunjeno.

  Plaće, kojih je index veći od 100 odnose se na povećanje plaće za posebne uvjete rada (noćni

  rad, praznični, nedjeljni, dvokratni..) ili pak promjenu osobnih odbitaka zaposlenika za obračun

  poreza.

  U tijeku 2008 od ukupnog fonda sati rada od 36.160 sati, ostvareno je slijedeće:

  redovan rad 24.215, redovan rad na državni praznik 1.192, službeni put 1.408, noćni rad 223, rad nedeljom 791, rad blagdanom 151, godišnji odmor 3.468, bolovanje do 42 dana 528, bolovanje na teret HZZO 4.184 sati.

 • Fizički podaci o poslovanju U 2008. godini održano je sveukupno 221 izvedba/programa, od čega 101 izvedba u stalnoj

  dvorani. Na gostovanjima i festivalima održano je 30 dramskih programa.

  Broj posjetitelja svih programa bio je 61.706.

  Najviše posjetitelja bilo je na dramskim i glazbenim programima (31.992).

  U sklopu programa vanjskih korisnika bilo je 12.456 posjetitelja, dok je broj posjetitelja

  program u režimu naplate bio 31.209.

  Broj polaznika Dramskog studija bio je 92 kao i 2007., dok je na 13. Međunarodnom

  kazališnom festivalu mladih broj polaznika bio 378.

  Planirani programi

  Četverogodišnjim programom rada INK planirane su godišnje po:

  četiri produkcije predstava za građansku publiku (dvije na velikoj, dvije na maloj sceni) i dvije produkcije predstava za djecu

  18 predstava gostujućih kazališta i kazališta s područja međunarodne suradnje gostovanja i sudjelovanja na festivalima (po pozivu) realizacija MKFM-a unutar planiranog broja radionica, prezentacija i posebnih programa

  (od 6 radionica, isto toliko prezentacija)

  biblioteka INK koja prati premijerne dramske produkcije kinoteka redovit rad Dramskog studija po grupama i sudjelovanje članova u predstavama u

  produkciji INK

  podržavanje glazbene djelatnosti – koncerata, izložbi i ostalih programa kompatibilnih kazališnoj djelatnosti

  Ostvareni programi

  U 2008. godini ostvaren je veliki broj produkcija, odnosno koprodukcija domaćih autora:

  1. Milan Rakovac “’Riva i druxi” u režiji Larya Zappie 2. Andrea Gotovina “Plavi petak”, autorski projekt 3. Branko Lučić “Furbaćona” u režiji Jasminka Balenovića 4. Ana Tonković Dolenčić “Tablica dijeljenja” u režiji Ivana Lea Lema

  te nekoliko naslova poznatih svjetskih autora:

  5. Dave Simpson “Djevojačka večer” u režiji Violete Tomić 6. Gordon Scammell “Društvene igre” u režiji Aleksandra Bančića 7. G.Rossini “Il signor Bruschino”, u režiji Dinka Bogdanića i pod ravnanjem maestra

  Vladimira Kranjčevića

 • Gostovanja i festivali

  Dvije su kazališne produkcije ´RIVA I DRUXI i PLAVI PETAK ostvarile zapažene nastupe na

  sljedećim festivalima:

  25. Tjednu suvremenog plesa u Zagrebu Festivalu Zlatni lav u Umagu Poletnjem festivalu u Kopru Prvom regionalnom festivalu kazališta Prolog u Sisku Platformi mladih koreografa u Zagrebu Gavellinim večerima u Zagrebu Međunarodnoj platformi koreografa u Almadi/Portugal

  Kazališna produkcija DRUGO ZA JEDNO sudjelovala je na:

  Festivalu Goričke večeri u Velikoj Gorici Otvaranju Dana hrvatske kulture u Sarajevu Međunarodnoj turneji u Mađarskoj/Pečuh i Vojvodini / Subotica, Zrenjanin, Novi Sad

  Nagrade , priznanja i nominacije

  Predstava PLAVI PETAK

  Najbolja domaća plesna produkcija – 25. TSP Zagreb Najperspektivnija mlada koreografkinja Andrea Gotovina – Platforma mladih koreografa

  Zagreb

  Najbolja predstava u cjelini, najbolji plesač /Ivan Blagajčević/ i najbolja plesačica /Roberta Milevoj/ na Međunarodnoj platformi koreografa u

  Almadi/Portugal

  Predstava ‘RIVA I DRUXI

  Najbolja režija i dramatizacija - Larry Zappa – Festival Zlatni lav Umag

  Nominacije za godišnju NAGRADU HRVATSKOG GLUMIŠTA u kategorijama: najbolje predstave u cjelini najbolje režije

  Istarskom narodnom kazalištu je na Platformi mladih koreografa u Zagrebu dodijeljeno

  posebno priznanje UPUH-a, za osobit doprinos razvoju i etabliranju suvremene plesne

  umjetnosti u Republici Hrvatskoj kontekstualnim prepoznavanjem i produkcijom projekata iz

  područja hrvatske suvremene plesne umjetnosti.

  Dramski studio INK

  Iz redovitog rada na satovima Drame proizašle su dvije nove predstave: “Iznad duge” članova

  četvrte skupine DSINK-a pod vodstvom Marijane Peršić i “Društvene igre” Gordona

  Scammella u režiji Aleksandra Bančića.

 • Tijekom 2008. nastavljeno je izvođenje predstave iz prošlogodišnje produkcije “Ana i Matija

  zapetljani u bajkama”.

  Članovi Dramskog studija sudjelovali su u projektu Matice iseljenika Hrvatske na predstavljanju

  izložbe I.Vučetića u Puli (Dom HB) i u Trstu, na proslavi 55.godina Društva Naša djeca s dvije

  etide na temu dječjih prava. Uz to osmislili su i izveli predstavu Forum kazališta na temu

  nasilja u adolescentnim vezama za pulske srednjoškolce u suradnji s Udrugom žena Grada

  Pule. Odigrali su četiri predstave za Ekonomsku školu, Gimnaziju, Medicinsku, Tehničku i

  Talijansku školu.

  Pojedini članovi aktivno igraju u profesionalnim produkcijama INK.

  MKFM

  Međunarodni kazališni festival mladih je u 2008. godini doživio svoj redizajn i podijeljen u dva

  podfestivala: Pulski forum 2008. i Ljetna plesna škola.

  Pulski forum 2008.

  Primijenjeno kazalište, a posebno kazalište potlačenih je demokratsko kazalište čiji je cilj

  umjetničkim sredstvima potaknuti građanstvo na što veći angažman u izgradnji civilnog

  društva. Održavanje festivala primjenjenog kazališta u Puli bilo je posve prirodno jer je danas

  Istra sinonim za toleranciju, uvažavanje različitosti i demokraciju.

  Ovim smo festivalom, između ostalog, potaknuli hrvatske, ali još više europske i svjetske

  stručnjake na korištenje ovih tehnika te sudjelovanje u izgradnji svjetske mreže praktičara i

  teoretskog korpusa primijenjenog kazališta.

  Festival je izazvao veliko zanimanje i činjenica da je festivalu nazočio osobno osnivač kazališta

  potlačenih gospodin Augusto Boal iz Brazila, nominiran za Nobelovu nagradu za mir 2008.

  godine, privukla je ogroman broj praktičara kazališta potlačenih iz Hrvatske, Slovenije, Srbije,

  Rumunjske, Slovačke, Poljske, Grčke, Turske, Italije, Austrije, Francuske, Njemačke, Norveške,

  Velike Britanije, Nizozemske, Belgije, Irske, Španjolske, Sjedinjenih Američkih Država, Izraela,

  Brazila, Argentine, Indije njih ukupno 245, a Pula je ovim festivalom dobila umjetničku

  manifestaciju koja slavi toleranciju i demokraciju.

  Ljetna plesna škola

  Ljetne plesne radionice u sklopu MKFM-a pokazale su puni smisao svog postojanja i veliku

  potrebu za plesnom edukacijom te vrste, što pokazuje i stalno rastući broj polaznika iz Hrvatske

  i Europe (1998. 26 polaznika, a 2008. 133 polaznika među kojima je, osim iz Hrvatske, bilo i

  polaznika iz brojnih zemlja Europe. Ta nas činjenica motivira da i dalje ustrajemo na njenom

  poboljšanju i proširenju novim plesno-edukativnim sadržajima.

  Recentni predavači koji predaju na prestižnim akademijama u Europi i svijetu, te rade s

  etabliranim plesnim ansamblima kao što je Ultima Vez, Sasha Waltz, Kolektiv Labor Gras, bili

  su angažirani u 2008. godini, a to su: Matija Ferlin, Jorge Vazquez, Damien Jalet.

  Konačno, INK se i u produkcijskom smislu opredijelio za jednu plesnu predstavu godišnje

  upravo koristeći vlastite resurse koji su proizašli iz ljetnih plesnih radionica.

 • Nova web stranica i internet prodaja

  U cilju bolje komunikacije i približavanja potencijalnim korisnicima i kupcima naših programa

  dizajnirana je nova web stranica koja bilježi vrlo dobru posjećenost. Prosječna mjesečna

  posjećenost bila je 5.000 posjeta, a cjelogodišnja više od 61.000.

  Od 15. studenog započela je internet prodaja ulaznica, te je u prvih mjesec dana ostvareno 4%

  prodaje.

  Biblioteka INK

  Biblioteka INK pokrenuta krajem 2007. godine, u 2008. doživjela je četiri izdanja premijernih

  dramskih djela:

  ‘Riva i druxi, Furbaćona, Djevojačka večer Tablica dijeljenja

 • Izvještaj o zaposlenicima i plaćama

 • Opis radnog mjesta Predviđena kvalifikacija

  Broj izvršitelja

  Prosječna mjesečna neto

  plaća* u kn

  2007. 2008.

  Ravnateljica VSS 1 12.175 12.963

  Tajnica VSS 1 5.415 5.204

  Dramski pedagog/pedagoginja VSS 2 5.233 5.208

  Glumica VSS 1 / 6.956

  Organizator - inspicijent VŠS 1 3.911 4.427

  Majstor pozornice SSS 1 4.262 4.556

  Majstor tona SSS 1 4.644 4.788

  Majstor svjetla SSS 1 4.922 5.047

  Majstorica rekvizite, garderobijerka,

  Dekoraterka, voditeljica krojačke radionice i fundusa SSS 1 4.155 4.199

  Voditelj zaštite od požara i zaštite na radu,

  rukovatelj klime i grijanja, kućni majstor, vozač VŠS 1 4.153 4.427

  Računalni operater, rukovatelj klime i grijanja,

  kućni majstor SSS 1 4.163 4.392

  Voditeljica marketinga VSS 1 7.243 7.730

  Organizator propagande i arhivar VŠS 1 4.447 /

  Organizatorica prodaje predstava i biljeter SSS 1 4.393 4.705

  Administrator financijskih poslova, imovine i nabavljač SSS 1 4.141 4.227

  Koordinator propusne službe SSS 1 4.397 4.424

  Čistačica-predradnik NSS 1 3.508 3.223

  * Prosječna mjesečna neto plaća obuhvaća sav oporezivi dohodak.

 • Izvješće Kazališnog vijeća