ISPITIVANJE KVALITETE ¥½ IVOTA STUDENATA U REPUBLICI ¾ivanja/Ispitivanje...¢  2 PROJEKT Ispitivanje

 • View
  4

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ISPITIVANJE KVALITETE ¥½ IVOTA STUDENATA U REPUBLICI...

 • 1

  Prof.dr.sc. Irma Kovo Vukadin

  Odsjek za kriminologiju

  Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

  Sveuilite u Zagrebu

  ISPITIVANJE KVALITETE IVOTA STUDENATA U REPUBLICI HRVATSKOJ

  ISTRAIVAKO IVJEE

  Zagreb, listopad 2014.

 • 2

  PROJEKT

  Ispitivanje kvalitete ivota studenata u Republici Hrvatskoj

  NARUITELJ ISTRAIVANJA

  Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske

  NOSITELJ ISTRAIVANJA

  Sveuilite u agrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

  FINANCIRANJE PROJEKTA

  Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske

  VODITELJICA ISTRAIVANJA

  Prof.dr.sc. Irma Kovo Vukadin

  SURADNICE NA ISTRAIVANJU

  Doc.dr.sc. Martina Lotar Rihtari

  Doc.dr.sc. Valentina Kraneli

 • 3

  SADRAJ

  1. OPIS ISTRAIVANJA 4 1.1. Cilj istraivanja 4

  1.2. Istraivaki pristup 4

  1.3. Praktina vrijednost istraivanja 4

  2. METODOLOKI OKVIR ISTRAIVANJA 5 2.1. Instrument 5

  2.2 Nain provoenja istraivanja 6

  2.3. Uzorak sudionika 8

  2.4. Vrijeme provoenja istraivanja 8

  2.5. Etika pitanja 8

  2.6. Analiza podataka 9

  3. OPIS UZORKA SUDIONIKA 10

  4. REULTATI ISTRAIVANJA 19 4.1. Zadovoljstvo studijem i studiranjem 19

  4.2. Samopotovanje 22

  4.3. Fiziko i psihiko zdravlje 23

  4.4. Spolno zdravlje 25

  4.5. Nain provoenja slobodnog vremena 27

  4.6. Zadovoljstvo ivotom 29

  4.7. Konzumiranje sredstava ovisnosti 31

  5. POVEANOST RALIITIH ASPEKATA IVOTA STUDENATA 43

  6. AKLJUNA RAMATRANJA 46

  7. LITERATURA 52

  8. PRILOZI 53 8.1. Upitnik 53

  8.2. Popis tablica 87

  8.3. Popis grafikona 88

 • 4

  1. OPIS ISTRAIVANJA

  1.1. Cilj istraivanja

  Svrha istraivanja je stjecanje uvida u kvalitetu ivota redovitih studenata1 u Republici Hrvatskoj

  kroz nekoliko znaajnih podruja: zadovoljstvo studijem i studiranjem, zadovoljstvo ivotom,

  samopotovanje, zdravstveni status (fiziki i psihiki), nain provoenja slobodnog vremena te

  rizina ponaanja (u podruju spolnog ivota te uporabe sredstava ovisnosti). Ciljevi istraivanja

  se odnose na iznalaenje stupnja zadovoljstva studenata visokokolskim obrazovanje i svojim

  ivotom, utvrivanje ivotnog stila studenata, rairenosti i obrazaca rizinih ponaanja te

  povezanosti izmeu kvalitete ivljenja i rizinih ponaanja.

  Cilj istraivanja u odnosu na konzumiranje sredstava ovisnosti je utvrivanje prevalencije

  konzumiranja sredstava ovisnosti (duhan, alkohol, tablete za smirenje ili spavanje, tablete za

  poboljanje koncentracije, neke nove droge (legal highs), anaboliki steroidi, marihuana ili

  hai, ecstasy, amfetamini, kokain, heroin, LSD) u ivotu, u posljednjih 12 mjeseci i u posljednjih

  30 dana. Osim same prevalencije konzumiranja, istraivanjem se eli stei uvid u dob prvog

  konzumiranja navedenih sredstava ovisnosti, frekventnost konzumiranja sredstava ovisnosti,

  nain nabavljanja sredstava ovisnosti, procjenu dostupnosti sredstava ovisnosti i procjenu

  motiva za konzumiranje droga.

  1.2. Istraivaki pristup

  U kontekstu konzumiranja sredstava ovisnosti radi se o kvantitativnom prevalencijskom i

  korelacijskom istraivanju. U odnosu na istraivake kategorije koje je ponudio Europski centar

  za praenje droga i ovisnosti o drogama (Moreira, i sur., 2012), rije je o kategoriji: prevalencija,

  incidencija i obrasci koritenja droga.

  1.3. Praktina vrijednost istraivanja

  Rezultati ovog istraivanja donose originalne podatke o kvaliteti ivota studenata te specifine

  podatke o konzumiranju sredstava ovisnosti u studentskoj populaciji u Republici Hrvatskoj.

  Rezultati ovog istraivanja mogu biti komparirani s podacima istraivanja u opoj populaciji

  (Glavak Tkali i sur., 2012) te istraivanja navika i ponaanja u vezi sa zdravljem studenata prve

  godine studija Sveuilita u agrebu i Rijeci (Kuzman i sur., 2011). Osim na nacionalnoj razini,

  podaci mogu biti usporeivani sa slinim istraivanjima provoenima u drugim dravama.

  Rezultati istraivanja mogu imati i svoju praktinu iskoristivost u smislu znanstvenog temelja za

  kreiranja programa za poveanje dobrobiti studentske populacije.

  1 u izvjeu se u opisivanju uzorka koriste termini studenti, sudionici, ispitanici kao rodno neutralni termini koji obuhvaaju na jednak nain muki i enski rod.

 • 5

  2. METODOLOKI OKVIR ISTRAIVANJA

  2.1. Instrument

  U svrhu realizacije istraivanja je kreiran anketni list koji obuhvaa slijedea podruja:

  1. zadovoljstvo studijem i studiranjem (37 estica),

  2. samopotovanje (Rosenbergova skala samopotovanja 10 estica),

  3. samoprocjena fizikog i psihikog zdravlja (18 estica),

  4. spolno zdravlje (5 varijabli),

  5. nain provoenja slobodnog vremena (2 estica),

  6. zadovoljstvo ivotom (Skala zadovoljstva ivotom, Diener i sur., 1985 5 estica),

  7. uporaba sredstava ovisnosti (European Model Questionnaire 15 estica; koriten je prijevod

  iz istraivanja ope populacije),

  8. podaci o studiranju (13 estica),

  9. opi podaci (11 estica).

  Prilikom pristupanja anketnom listu, sudionici su dobili slijedeu uputu:

  Potovani,

  molimo Vas za suradnju u istraivanju iji je predmet kvaliteta ivota studenata u Republici

  Hrvatskoj. Cilj istraivanja je utvrivanje zadovoljstva studenata studijem i studiranjem,

  ivotnog stila i zdravstvenih rizika. Molimo Vas da svojim sudjelovanjem doprinesete dobivanju

  uvida u kvalitetu ivota studenata i iskreno odgovorite na postavljena pitanja. Istraivanje je

  odobrilo Etiko povjerenstvo Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveuilita u agrebu.

  Sudjelovanje u istraivanju je anonimno to znai da e se podaci koristiti samo u skupnom

  obliku za statistike obrade i nee se analizirati na razini pojedinanih odgovora.

  Popunjavanjem ankete dajete istraivaima Va pristanak da podatke koriste iskljuivo u

  navedene istraivake svrhe.

  Za popunjavanje ankete je potrebno 10 do 15 minuta.

  Rezultati istraivanja e biti dostupni na mrenoj stranici Edukacijsko-rehabilitacijskog

  fakulteta: www.erf.unizg.hr.

  Prof.dr.sc. Irma Kovo Vukadin i suradnici,

  Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet.

 • 6

  Ako imate pitanja vezana uz istraivanje, moete nas kontaktirati putem e-maila:

  irmakv@erf.hr

  U tekst upute nije bio upisan broj estica u anketnom listu iz razloga to nisu svi sudionici

  odgovarali na sva pitanja, tj. postojao je odreeni broj tzv. vezanih pitanja (npr. na pitanje Jeste li

  u posljednjih 12 mjeseci konzumirali alkohol su odgovarali oni sudionici koji su na prethodnom

  pitanju Jeste li vi ikada u ivotu uzeli alkoholno pie odgovorili potvrdno).

  Veina pitanja je imala ponuene odgovore, no odreeni broj pitanja je bio otvorenog tipa (npr.

  Upii godinu roenja, Drugo to, Dob prvog konzumiranja alkohola i sl.).

  Sudionici su se mogli vraati na prethodne odgovore, a postojala je i opcija da izau iz anketnog

  lista i kasnije nastave s popunjavanjem.

  Nije koritena nikakva strategija prevencije multiplih popunjavanja anketnog lista iz razloga to

  je bilo mogue popunjavati anketu na raunalima fakulteta koji ne moraju imati razliite

  korisnike adrese, tj. mogue je da razliiti studenti popune anketu s iste korisnike adrese.

  2.2. Nain provoenja istraivanja

  Istraivanje je provedeno kroz 3 stadija:

  1. stadij: anketiranje studenata Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta (N= 312) u okviru

  studentskog projekta Ispitivanje dostupnosti, zlouporabe i razloga zlouporabe sredstava

  ovisnosti meu studentima ERF-a (studentski tim: Vedrana osi, Ana Peni, Filipa ubi,

  Tamara ganec, Mirjana najder) u formatu papir-olovka. Anketiranje studenata u ovom

  formatu je posluilo za testiranje anketnog lista.

  2. stadij: korekcija instrumenta, postavljanje u on-line format (Limesurvey).

  3. stadij: provoenje on-line istraivanja.

  Poziv za sudjelovanje studenata u istraivanju je u travnju 2014. godine bio upuen upravi

  visokih uilita te studentskim organizacijama sa zamolbom da poziv postave na svoju mrenu

  stranicu. Prodekanica za nastavu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta je uputila poziv

  sastavnicama sveuilita u Hrvatskoj (osim zagrebakog), veleuilita i visokih kola prema

  popisu koji je napravljen na temelju registra Ustanove iz sustava visokog obrazovanja koji je

  objavljen na mrenim stranicama Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

  Tekst poziva:

  Potovani,

  tim istraivaa Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta provodi istraivanje kvalitete ivota

  studenata u Republici Hrvatskoj.

  Svrha istraivanja je stjecanje uvida u kvalitetu ivota studenata u Republici Hrvatskoj kroz

  nekoliko znaajnih podruja: zadovoljstvo studijem i studiranjem, zadovoljstvo ivotom,

  samopotovanje, zdravstveni status (fiziki i psihiki), nain provoenja slobodnog vremena te

  rizina ponaanja (u podruju spolnog ivota te uporabe sredstava ovisnosti). Etiko

  povjerenstvo Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta je izdalo suglasnost za provoenje

  mailto:irmakv@erf.hr
 • 7

  istraivanja.

  Molimo Vas da pozovete studente sv