INSTRUKCJA OBSUGI PROGRAMU OBSUGI SYSTEMU WTRYSKOWEGO KING Spis tre›ci: 1. Wprowadzenie 1.1 Minimalne parametry komputera 1.2 Instalowanie programu 2. Menu g‚wne

 • View
  227

 • Download
  6

Embed Size (px)

Text of INSTRUKCJA OBSUGI PROGRAMU OBSUGI SYSTEMU WTRYSKOWEGO KING Spis tre›ci: 1. Wprowadzenie 1.1...

 • INSTRUKCJA OBSUGI SYSTEMU WTRYSKOWEGO KING

  Spis treci:

  1. Wprowadzenie1.1 Minimalne parametry komputera1.2 Instalowanie programu

  2. Menu gwne

  3. Konfiguracja pojazdu3.1 Zmiana zasilania

  3.2 Lambda

  3.3 Czujniki

  3.4 Mapa

  3.5 Gaz / benzyna

  3.6 Modyfikacja mieszanki

  4. Wywietlenie

  5. Diagnostyka

  6. Autokalibracja

  7. Zachowanie konfiguracji

  8. Zaadowanie konfiguracji

  9. Reprogramowanie ECU

  10. Instrukcja i schematy podcze dla typu komunikacji CAN i K-LINE

 • 1. Wprowadzenie

  Program konfigurujcy moe by otwarty bez koniecznoci bezporedniego poczenia z centralk.

  W celu poczenia z centralk niezbdnym jest uycie interfejsu czcego, ktry to umoliwia

  poczenie komputera z centralk(ECU).

  1.1. Minimalne parametry komputera

  1. System operacyjny - Windows 98 lub nowsze wersje.

  2. Pami (RAM) - min 16 Mb

  3. Twardy dysk - min 20 Mb miejsca w momencie instalacji

  4. Rozdzielczo video - 800 x 600 lub wiksza

  5. Ponadto musi by zainstalowany program Internet Explorer w wersji 5.5

  lub nowszej(do aktualizacji oprogramowania).

  1.2. Instalacja programu.

  W celu zainstalowania programu konfigurujcego naley woy pyt CD do czytnika w

  komputerze i odczeka a otworzy si okno instalacyjne z poleceniami.

  W przypadku, gdy program instalacyjny nie uruchomi si samoczynnie naley otworzy go

  wybierajc odpowiedni ikon oznaczajc czytnik CD w komputerze.

  Podczas instalacji zadane bdzie pytanie, w jakim miejscu zainstalowa oprogramowanie,

  zalecamy, aby nie zmienia wskazanego miejsca instalacji.

  Po zakoczeniu instalacji pojawi si samoczynnie ikona oznaczajca oprogramowanie w

  licie programw.

  Uwaga: Aby wywietli zainstalowan wersj konieczne jest podczenie waciwego klucza do

  komputera.

 • 2. Menu gwne Menu to umoliwia dostp do wszystkich dostpnych opcji

  RYSUNEK 2-1

  W dolnej czci ekranu wywietlone s 4 pozycje opisujce nastpujce informacje (rys. 2 2) (od prawej).

  l. Wskazuje czy centralka jest lub nie jest podczona do programu konfigurujcego. Naley

  pamita, e wszystkie ustawienia i regulacje, ktre s dokonywane w centralce

  podczonej zostan utracone w momencie odczenia- chyba, e zostan wczeniej

  zachowane w pliku konfiguracyjnym. Gdy program jest otwierany automatycznie

  bdzie prbowa poczy si z centralk. Jeeli program nie poczy si automatycznie,

  otwiera si okno wskazujce na powstanie bdu, wwczas naley zweryfikowa:

  Poczenie z czem seryjnym

  Poczenie centralki z akumulatorem i mas.

  W przypadku, gdy zapon by odczony ponad godzin, aby j podczy naley

  przekrci kluczyk w stacyjce na par sekund lub uruchomi pojazd. W celu

  przeprowadzenia nowej prby podczenia naley otworzy okno podczenie i wybra

  Pocz lub z klawiatury wybra Ctrl+C

  2. Jest nazw, ktr mona przypisa lub jest ju przypisana do konfiguracji pojazdu. W

  przypadku nowej centralki podstawow nazw jest,,StandardKind#0.W celu

  wprowadzenia do centralki konfiguracji ju istniejcej koniecznym jest, aby centralka

  bya podczona do oprogramowania konfiguracyjnego.

  3. Okrela wersj oprogramowania centralki. Aby uaktualni wersj oprogramowania centralki

  naley wej w menu REPROGRAMOWANIE ECU i wybra dany software.

 • 4. Wskazuje czy aktualna konfiguracja centralki wykorzystuje parametry pracy dla

  metanu czy LPG. W celu wybrania rodzaju paliwa naley wej w menu

  KONFIGURACJA POJAZDU.

  RYSUNEK 2-2

  1 2 3 4Na rysunku 2-3 w grnej czci menu gwnego znajduj si nastpujce polecenia:

  plik - wybierajc je wywietli si polecenie Wyjcie, aby wyj i zamkn program.

  poczenie - wybierajc je wywietlaj si na ekranie polecenia

  - pocz wybierajc je umoliwi si przepyw danych z centralki do komputera

  - rozcz - wybierajc je rozczy si poczenie centralki z komputerem

  ustawienia - wybierajc je wywietlaj si na ekranie polecenia

  - jzyk - mona wybra odpowiedni wersj jzykow.

  pomoc - wybierajc je wywietla si wersja uywanego programu

  uaktualnienie przez internet - wybierajc je i majc aktualnie poczenie z internetem

  mona uaktualni program.

  RYSUNEK 2-3

  3. KONFIGURACJA POJAZDU

  To menu skada si z 6 stron na ktrych moliwe jest ustawianie parametrw sterujcych prac

  centralki gazowej(Rys 3-1).

 • RYSUNEK 3-1

  A B C D E

  W dolnej czci wszystkich stron wywietla si podsumowanie parametrw zwizanych z

  funkcjonowaniem systemu zasilania gazem.

  A. Wywietla si rodzaj paliwa, jakim jest aktualnie zasilany pojazd.

  Ponadto moe pojawi si napis CUT-OFF, gdy system znajduje si w warunkach cut-off.

  B. Wywietlane s :

  RPM-obroty silnika w rzeczywistym czasie czytane przez centralk.

  T.gas temperatura gazu na listwie wtryskowej.

  T.reduktora - temperatura reduktora gazowego.

  C. Wywietlane s czasy wtryskw gazu (T.wtr.gas) lub benzyny(T.wtr.benz)

  D. W tym miejscu wywietlane jest:

  Cisn.gas cinienie gazu znajdujce si w listwie wtryskowej.

  MAP wskazuje podcinienie panujce w kolektorach.

  E. W tym obszarze s wywietlane:

  Lambda-warto napicia sondy lambda. W przypadku nie podczenia przewodu

  nie bdzie wywietlana adna warto.

  Lambda2- warto napicia sondy lambda2. W przypadku nie podczenia przewodu

  nie bdzie wywietlana adna warto.OBD Status-pokazuje status komunikacji z OBD pojazdu: kolor zielony zcza-poczony,

  zcze przekrelone-brak komunikacji, migajce zcze-prba komunikacji.

 • 3.1 Zmiana zasilania

  Wszystkie parametry zaznaczone na to naley modyfikowa przy odczonym zaponie.

  Rodzaj paliwa:

  LPG dla samochodw zasilanych LPG

  METAN dla pojazdw zasilanych metanem.

  Wybierajc LPG lub METAN dokonuje si zmiany w katalogu przechowywania pliku

  konfiguracyjnego (zobacz wprowad konfiguracj)

  Inj.-Typ sterowania wtrysku :

  Funkcja umoliwia wybr pracy wtryskiwaczy gazowych w zalenoci od rodzaju systemu:

  Sekwencyjny dla pojazdw z silnikami sterowanymi systemem sekwencyjnym.

  Wtryskiwacz gazowy jest uruchamiany zgodnie z kadym wtryskiem benzyny.

  Full group - dla pojazdw z silnikami sterowanymi systemem Full group.

  Wtryskiwacz gazowy jest uruchamiany co 2 wtryski benzyny.

  Wtryskiwacze

  Okno to umoliwia konfiguracje uywanego wtryskiwacza.

  Reduktor

  Okno to suy do ustawienia cinienia znamionowego przy pracy na gazie.

  Typ sygnau prdkoci obrotowej (nie odznaczona opcja-pomiar prdkoci obrotowej silnika z

  wtryskiwacza benzyny):

  STANDARD - opcj t naley wybra, gdy czy si przewd brzowy z jednym z

  nastpujcych sygnaw:

  Do przewodu pomiaru obrotw od fali kwadratowej 0-12 V

  Do ujemnego bieguna cewki zaponowej

  SABY - opcj t naley wybra, gdy czy si przewd brzowy z jednym z

  nastpujcych sygnaw:

  Do przewodu pomiaru obrotw od fali kwadratowej 0-5 V

  Do sterownika zaponu statycznego z sygnaem od fali kwadratowej 0 - 5 V

  Liczba cylindrw:

  Ustawi 3 lub 4 cylindry w zalenoci od iloci cylindrw znajdujcych si w silniku pojazdu.

  W przypadku, gdy zostanie zastosowana centralka obsugujca 5, 6, 8 cylindrw, w oknie w

  ktrym wybiera si ilo cylindrw pojawi si nastpujce opcje: 5 cylindrw, 6 cylindrw, 8

  cylindrw, z nich naley wybra t, ktra odpowiada iloci cylindrw w silniku.

  Sygna prdkoci obrotowej:

  Ten parametr jest wykorzystywany przez centralk w celu prawidowego odczytania obrotw

  silnika, i zmienia si on w zalenoci od typu zaponu.

 • Ustawi:

  1 cewka na cylinder - dla pojazdw z jedn cewk na kady cylinder.

  Cewka podwjna - dla pojazdw z jedn cewk, na dwa cylindry.

  Obrotomierz - dla pojazdw z jedn cewk z rozdzielaczem mechanicznym lub w

  pojazdach w ktrych przewd brzowy jest poczony z przewodem sygnau obrotomierza.

  Obrotomierz 2 opcja w pojedzie 6 cylindrowym lub 8 cylindrowy z dwiema

  cewkami, dwoma rozdzielaczami lub z sygnaem obrotomierza.

  Valvetronik/Start&Stop-opcja dla aut z silikami Valvetronik (BMW), Start&Stop - w autach

  gdzie jest napicie po zaponie ktre jest nawet na zgaszonym silniku.

  Multiair -opcja dla aut z grupy Fiat Multiair

  Typ przeczenia benzyna-gaz:

  Umoliwia wybr sposobu przeczenia zasilania z benzyny na gaz

  Przy przyspieszaniu - pojazd zostaje uruchomiony na benzynie a

  zmiana rodzaju paliwa nastpuje gdy przekroczona zostaje okrelona liczba

  obrotw

  Przy zwalnianiu - pojazd zostaje uruchomiony na benzynie, a zmiana rodzaju paliwa

  nastpuje w jednym z dwch przypadkw:

  - gdy przekroczona zostaje okrelona liczba obrotw ustalona na zmian .

  - gdy ma miejsce sytuacja Cut-Off przy iloci obrotw silnika przekraczajcej ustalony

  poziom obrotw na zmian.

  Prdko obrotowa dla przeczenia na gaz:

  Jest to ilo obrotw silnika, przy ktrej nastpuje przeczenie z benzyny na gaz.

  Temperatura reduktora dla przeczenia na gaz:

  Temperatura jak musi osign reduktor cinieniowy, przy ktrej bdzie mogo nastpi przejcie

  na zasilanie gazem, poniej tej temperatury centralka uniemoliwi przejcie z zasilania benzyn na

  gaz. Jeeli podczas pra