Click here to load reader

INOVATIVNA RJEŠENJA KOD REKONSTRUKCIJE 110 kV ... · PDF fileRasklopna postrojenja u pogonu su izgra đena u prošlom stolje ću, stoga stru čnjaci ELES-a aktivno sudjeluju u provedbi

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of INOVATIVNA RJEŠENJA KOD REKONSTRUKCIJE 110 kV ... · PDF fileRasklopna postrojenja u...

 • 1

  Viktor Lovrenčić Marko Hrast C i G d.o.o. PULA/C & G d.o.o. LJUBLJANA Elektro – Slovenija, d.o.o. [email protected] [email protected] Rado Ferlič Aleš Brenčič Elektro – Slovenija, d.o.o. Elektro – Slovenija, d.o.o. [email protected] [email protected] Vladimir Leva Peter Ogrizek Elektro – Slovenija, d.o.o. Elektro – Slovenija, d.o.o. [email protected] [email protected] Damjan Debeljak C&G d.o.o. LJUBLJANA [email protected]

  INOVATIVNA RJEŠENJA KOD REKONSTRUKCIJE 110 kV TRANSFORMATORSKE STANICE NOVA GORICA

  SAŽETAK

  U TS Nova Gorica je izvedena rekonstrukcija jednosistemskih sabirnica za vanjsku montažu u dvosistemske plinom izolirane sabirnice, odnosno u GIS izvedbi. Rasklopno postrojenje je od vitalnog značaja za opskrbu šireg područja Nove Gorice. Predstavljen je tijek rekonstrukcije postrojenja s naglaskom na provedbi zamjene sabirnica i prijelaznim pogonskim stanjima, osiguravajući da je rasklopno postrojenje u normalnom pogonu. Iznad postojećih sabirnica izgrađene su pomoćne sabirnice koje se koriste prilikom montaže GIS opreme. Prvi put u Sloveniji je prilikom rekonstrukcije VN postrojenja bila korištena tehnologija montažnih stupova za provedbu premosnice i to obilaznim povezivanjem dvaju dalekovoda i privremenog povezivanja dalekovodnih sustava s transformatorskim poljem. Provedba „bypass-a“ sa montažnim stupovima je obuhvaćala puno inovativnih rješenja, što je odraz visoke spremnosti, motiviranosti i bogatog iskustva montažerske skupine.

  Ključne riječi: transformatorska stanica, rekonstrukcija, GIS sabirnice, montažni stupovi

  INOVATION SOLUTION FOR REBUILD SUBSTATION 110 kV NOVA GORICA

  SUMMARY In substation Nova Gorica a 110 kV single system bus bars (open air) were rebuild to a double

  system busbars in GIS technology. Substation is vital to supply the whole area of Nova Gorica and North Primorska with energy. There are presented the course of substation reconstruction so that substation was in normal operating condition during renovation. To achieve that an auxiliary bus bars were built over the existing bus bars. In Slovenia was at the reconstruction of HV switchyard first used new technology of emergency restoration structures (ERS). According to the requirements for reliable operation of 110 kV switchyard TS Nova Gorica, was made two ERS for the implementation of bypass of lines and temporary connections between overhead line systems with the transformer bay. Implementation of ERS and

  11. savjetovanje HRO CIGRÉ Cavtat, 10. – 13. studenoga 2013.

  HRVATSKI OGRANAK MEĐUNARODNOG VIJEĆA ZA VELIKE ELEKTROENERGETSKE SUSTAVE – CIGRÉ

  B3-18

 • 2

  bypass is full innovative solution, reflecting the skills, motivation and extensive experience of assembly group.

  Key words: substation, rebuild, GIS busbars, ERS

  1. UVOD Uspješno je dovršena obnova transformatorske stanice 110/20 kV Nova Gorica. Rekonstruirane

  su 110 kV sabirnice iz jednosistemskog sustava sabirnica za vanjsku montažu u dvosistemske plinom izolirane sabirnice odnosno u GIS izvedbi.

  U Sloveniji se nova rasklopna postrojenja prijenosne mreže danas praktično ne grade više, jer nema potrebe za izgradnju novih. Rasklopna postrojenja u pogonu su izgrađena u prošlom stoljeću, stoga stručnjaci ELES-a aktivno sudjeluju u provedbi obnove i rekonstrukcije postojećih postrojenja. Prilikom rekonstrukcije je potrebno omogućiti nesmetani pogon postrojenja.

  Da bi se prilikom obnove osigurao nesmetani pogon rasklopnog postrojenja potrebno je pristupiti radu po fazama, točno odrediti redoslijed aktivnosti i manipulacija, prethodno simulirati pojedine korake i posegnuti za inovativnim tehničkim rješenjima koja se koriste u svijetu pri rekonstrukciji postrojenja.

  Dragocjena iskustva kako pristupiti kompleksnim rekonstrukcijama transformatorskih stanica je ELES dobio prilikom rekonstrukcije 110 kV TS Kidričevo. Ta dosada najkompleksnija rekonstrukcija je bila veoma zahtjevna zbog proizvodnje aluminija u tvrtki Talum d.d. i zahtjeva za osiguranje neprekinute isporuke električne energije za nesmetan pogon elektrolize aluminija [1].

  Transformatorska stanica Nova Gorica je od vitalnog značaja za opskrbu šireg područja Nove Gorice. Predstavljen je tijek rekonstrukcije postrojenja, a zatim je raspravljano i o problematici provedbe zamjene sabirnica s naglaskom na prijelaznim pogonskim stanjima, pri čemu moramo omogućiti da je postrojenje uvijek u odličnom pogonskom stanju.

  U tu svrhu su iznad postojećih sabirnica izgrađene pomoćne sabirnice koje se koriste prilikom montaže GIS opreme. Kod rekonstrukcije TS 110/20 kV Nova Gorica izvedena su dva „bypassa“ pomoću dva montažna stupa za premošćivanje dalekovoda.

  To je primjer odlične inženjerske prakse, koja je opravdala kupnju opreme za montažne stupove. Jedan montažni stup je montiran za premošćivanje dalekovoda DV 110 kV Avče 1, Avče 2 i Ajdovščina te transformatorskog polja TR3 i drugi za premošćivanje DV 110 kV Plave – Gorica na DV 110 kV Gorica - Vrtojba mimo TS.

  Visoka spremnost, motiviranost i bogata iskustva montažerskih skupina omogućavaju izvedbu, odnosno sastavljanje „by-pass-a“ u roku dva do tri dana. Analiza izvedenog projekta je pokazala veći broj inovativnih rješenja montera koje nadilaze originalne preporuke dobavljača opreme što je potvrđeno kroz višemjesečni uspješni pogon, čak i u jakim udarima bure u tim krajevima. 2. PREZENTACIJA TS NOVA GORICA

  Rasklopno postrojenje TS Nova Gorica je u središtu sjeverne Primorske regije, odakle se napaja šire područje Nove Gorice sve do Kanala i Goriških Brda [2].

  Objekt je izgrađen 60-ih godina prošlog stoljeća, a 1999. i 2000. je doživio posljednju veću rekonstrukciju, kada su zamijenjene 110 kV naprave, osim 110 kV sabirnica.

  Opis stanja 110 kV postrojenja Nova Gorica prije obnove 2012. godine: - jednostruki sustav sabirnica uz mogućnost uzdužnog razdvajanja, - tri energetska transformatora TR 1, TR 2 i TR 3 110/20 kV, - 6 dalekovodnih polja, - 2 mjerna polja, - 3 transformatorska polja. U rasklopno postrojenje se uključuju sljedeći dalekovodi koji povezuju Soške elektrarne i

  postrojenje: - DV 2x 110 kV Gorica-Solkan-Plave, - DV 2x 110 kV Avče-Gorica. U postrojenje se također uključuju i dalekovodi: - DV 110 kV Gorica-Ajdovščina, - DV 110 kV Gorica-Vrtojba, - DV 110 kV Gorica-Divača (Vrtojba 2).

  Postrojenje preko 20 kV opskrbljuje električnom energijom susjednu distribucijsku TS Kromberk.

 • 3

  2.1. Razlozi za rekonstrukciju TS Nova Gorica

  Postrojenje je imalo zadnju veću rekonstrukciju 1999. i 2000. Tada su zamijenjene VN naprave, osim sabirnica.

  Dakle, postrojenje je sve do obnove 2012. godine bilo u pogonu sa jednosistemskim 110 kV sabirnicama.

  Zbog nužnosti da se osigura maksimalna pouzdanost opskrbe potrošača koji se napajaju iz postrojenja i povećanje protoka, bilo je potrebno zamijeniti jednosistemske sabirnice s novim dvosistemskim.

  Postrojenje je prostorno skučeno, tako da je izgradnja dodatnog sustava 110 kV sabirnica klasične izvedbe (vanjska montaža) u postojećem prostoru postrojenja gotovo nemoguća. Donijeta je odluka da se postojeće klasične sabirnice zamijene s novim 110 kV dvosistemskim sabirnicama u GIS izvedbi.

  U postrojenju je također bilo potrebno dograditi i novo 110 kV DV polje Avče 1, kako bi se osigurao pouzdan pogon, pumpne hidroelektrane, PHE Avče.

  Slika 1. Jednosistemske 110 kV sabirnice Slika 2. Nove dvosistemske 110 kV sabirnice u GIS izvedbi (Izvor: ELES) (Izvor: ELES) 2.2. Faze rekonstrukcije TS Nova Gorica

  Prilikom rekonstrukcije zamijenjene su stare jednosistemske klasične sabirnice na 110 kV dijelu postrojenja s novim dvosistemskim sabirnicama u GIS tehnologiji s odgovarajućim spojnim i mjernim poljem te poljem za uzemljenje. Sabirnice su zamijenjene u jednom koraku i ne po fazama, a također je dograđeno i 110 kV polje Avče 1.

  Zamjena sabirnica spada među najteže dijelove rekonstrukcije. Obnova 110 kV sabirnica u postojećoj konfiguraciji postrojenja nije bila moguća, stoga su iznad postojećih sabirnica izgrađene pomoćne sabirnice.

  Zbog potrebe da se osigura nesmetan protok proizvedene energije Soških elektrana i potrebe za neprekidnim napajanjem distribucijske mreže je tijekom rekonstrukcije bilo potrebno uspostaviti privremena pogonska stanja. Normalan pogon je izveden pomoću privremenih povezivanja dalekovodnih sustava koji se u postrojenje uključuju između dalekovoda i privremenih sabirnica, kao i unutar samog postrojenja. [3,4].

  Za provedbu privremene premosnice u rekonstrukciji TS su prvi put korišteni montažni stupovi koje je ELES kupio 2011. godine. Do sada su ti stupovi korišteni samo za rekonstrukciju dalekovoda. Stupovi se sastoje od modularnih jedinica, a postavljanje takvog stupa je relativno jednostavno i brzo, jer stup nema temelja, a dovoljna statička stabilnost se postiže sidrenjem.

  Prezentacija vremenskog redoslijeda aktivnosti [3,4]: Faza I - Gradnja privremenih portala 110 kV sabirnica visine 13(+3) m uz ogradu 110 kV postrojenja.

 • 4

  - Gradnja portala visine cca 16(+3) m i širine 12 – 13 m iznad strujnog transformatora u polju TR 3.

  Faza II - Izvedba obilaznog povezivanja 110 kV Solkan (Plave) – Gorica na 110 kV DV Vrtojba –

  Gorica pomoću pr

Search related