inovace sylab¯ - ff.upol.cz ??Web viewM1 – modul studia mdi 1 (bakal™sk) vod do studia mdi. Teorie mediln komunikace. Zklady medilnch studi. Nzev studijnho p™edm›tu

  • View
    220

  • Download
    3

Embed Size (px)

Text of inovace sylab¯ - ff.upol.cz ??Web viewM1 – modul studia mdi 1...

inovace sylab

inovace sylab

M1 modul studia mdi 1 (bakalsk)

vod do studia mdi

Teorie mediln komunikace

Zklady medilnch studi

Nzev studijnho pedmtu

vod do studia mdi

Typ pedmtu

P (A kredity)

dopor. ronk / semestr

1. ro.

Rozsah studijnho pedmtu

1 semestr

hod. za tden

2

kredit

2

Jin zpsob vyjden rozsahu

Zpsob zakonen

Z

Forma vuky

2p

Dal poadavky na studenta

Vyuujc

Mgr. Marek Lapk, Ph.D.

Strun anotace pedmtu

Pedmt poskytuje zkladn vhled do problematiky mdi a jejich postaven a fungovn ve spolenosti. Studenty seznm se zkladnmi pojmy, kategoriemi a disciplnami, snimi se setkaj pi studiu souasnch mdi. Pozornost bude vnovna podstatnm vvojovm trendm mdi tisku, rozhlasu, televize a novch mdi i reflexi jejich souasnho stavu, zejmna sohledem na situaci v eskm medilnm prosted. Posluchai se seznm se zkladn mediln legislativou a zpsoby regulace.

Probran ltka srmcovm asovm vymezenm:

1. Vymezen zkladnch pojm. Role a postaven mdi v souasn spolenosti.

2. Zkladn typologie mdi (podle technologie, obsahu, druhu vlastnictv a dosahu). Situace na eskm medilnm trhu.

3. Titn mdia - podmnky vzniku, zkladn kontury historickho vvoje, hlavn meznky.

4. Souasn noviny, asopisy a ostatn titn periodika. lenn dle periodicity, obsahu, dosahu, tenosti, politick orientace atd.

5. Audiovizuln mdia: rozhlas, televize a internet. Typologie, klasifikace.

6. Rozhlas podmnky vzniku, potky rozhlasovho vysln, souasnost. Komern, veejnoprvn vysln.

7. Televize historie a souasnost televiznho vysln. esk veejnoprvn a komern televize.

8. Internet a digitln technologie. Nov mdia.

9. Mdia a etika, mediln vchova a vzdlvn.

10. Socioekonomick kontext mdi (financovn, vlastnictv , reklama apod.).

11. Mediln legislativa. Regulace mdi.

12. Digitalizace medilnho prosted.

Informace ke kombinovan nebo distann form

Rozsah konzultac (soustedn)

hodin za tden

Rozsah a obsahov zamen individulnch prac student a zpsob kontroly

Zpoet: absolvovn zpotovho testu

Studijn literatura a studijn pomcky

Zkladn studijn literatura:

BOYD, A.: Zpravodajstv v rozhlase a televizi. Pruka pro novine. Praha: Centrum nezvisl urnalistiky, 1995.

BURTON,G., JIRK,J.: vod do studia mdi. Brno : Barrister & Principal, 2001.

MALLETTE, M. F.: Pruka pro novine stedn a vchodn Evropy. Praha: Syndikt novin R 1994.

REIFOV, I. a kol.: Slovnk mediln komunikace. Praha: Portl, 2004.

Nzev studijnho pedmtu

vod do teorie mediln komunikace

Typ pedmtu

P (A kredity)

dopor. ronk / semestr

2. ro.

Rozsah studijnho pedmtu

1 semestr

hod. za tden

2

kredit

2

Jin zpsob vyjden rozsahu

Zpsob zakonen

Z

Forma vuky

1p+1s

Dal poadavky na studenta

Vyuujc

Mgr. Marek Lapk, Ph.D.

Strun anotace pedmtu

Clem kursu je seznmen se zkladnmi charakteristikami mediln komunikace jako jednoho ze zkladnch typ komunikace. Vtomto smyslu pmo navazuje a rozvj poznatky zejmna z discipln vod do studia mdi, vod do studia komunikace. Mediln komunikace je vnmna jako specifick a mnovrstevn proces, jen je soust irch struktur spolenosti a kultury, a kter je jimi ovlivovn a souasn je sm ovlivuje.

Vprvn sti se studenti seznm se zkladnmi pojmy, spojenmi sprocesem mediln komunikace, zpsobem a monostmi jejich vyuit pro popis mediln komunikace. Zkladn teoreticko-metodologick zakotven bude vymezeno ve vazb na poznatky, teorie a metody dalch socilnvdnch a humanitnch discipln.

Ve druh sti bude pozornost vnovna jednotlivm segmentm procesu mediln komunikace a zpsobm jejich uchopen zhlediska hlavnch teoretickch a analytickch pstup.

Struktura kursu:

1. uveden do problematiky - komunikan/mediln studia a mediln komunikace (MK)

2. konceptualizace zkladnch pojm MK ve spoleenskovdnch a humanitnch disciplnch (komunikace, sdlen, interpretace, vznam, ...)

3. interdisciplinrn charakter studia MK

4. smiotika, lingvistika a MK, vyuit v komunikanch a medilnch studich

5. teorie informace/systm a MK, vyuit v komunikanch a medilnch studich

6. sociologie, sociln psychologie, teorie sociln komunikace a MK, vyuit v komunikanch a medilnch studich

7. mediln komunikace jako proces a jeho segmentace

8. zkladn komunikan modely MK

9. kontext MK (spolenost a kultura)

10. mediln instituce (zkladn charakteristiky, determinanty a procesy)

11. mediln produkce a mediln obsahy(zpsob tvorby mediln produkce, intervenujc faktory a procesy, mediln produkce jako informace / diskurz)

12. publikum (charakteristika publika, vztah publika k ostatnm segmentm procesu masov komunikace)

13. efekty MK (vymezen pojmu, klasifikace efekt)

Informace ke kombinovan nebo distann form

Rozsah konzultac (soustedn)

hodin za tden

Rozsah a obsahov zamen individulnch prac student a zpsob kontroly

Poadavky kzpotu:

Aktivn ast na pednkch, pprava na semine a vypracovn a prezentace vybranho tmatu v semini.

Studijn literatura a studijn pomcky

Zkladn literatura:

Burton, G. - Jirk, J.: vod do studia mdi. Brno 2003.

DeFleur, M. - Ballov, S. J.: Teorie masov komunikace. Praha 1996.

Dominick, J. R.: The dynamics of mass communication. McGraw-Hill: London 1993

Jirk, J., Kpplov, B.: Mdia a spolenost. Praha : Portl, 2003.

Kunczik, M.: Zklady masov komunikace. Praha 1995.

McQuail, D.: vod do teorie masov komunikace. Praha 1999.

Reifov, I. a kol.: Slovnk mediln komunikace. Praha: Portl, 2004.

Doporuen literatura:

Barker, Ch.: Slovnk kulturlnch studi. Praha 2006

Berger Peter, Luckmann Thomas: Sociln konstrukce reality. Brno 1999.

Berger, A. A.: Media analysis techniques. London 1998.

Berger, A. A.: Media research techniques. London 1991.

Eco, U.: Meze interpretace. Karolinum: Praha 2004.

Fiske, J.: Introduction to communication studies. London 1992.

Fiske, J.: Reading Television. 1978, Routledge

Fowler, R.: Language in the news. Discourse and ideology in the press. London 1991.

Goodwin, a. - Whannel, G.: Understanding television. London 1990.

Griffin, E.: A first look at communication theory. McGraw-Hill: London

Hall, S.: Encoding / decoding. In: Culture, media, language. London 1986. s. 128 -138.

Hartley, J.: Understanding news. London 1982.

Hendl, J.: vod do kvalitativnho vzkumu. Praha 1997.

Huntington, S. P.: Stet civilizac. Praha 2001.

Kloskowska, A.: Masov kultura. Svoboda. Praha 1967

Krippendorff, K.: Contant analysis: an introduction to its methodology. London 1980.

Lash, S. (2002): Critique of information. London: Sage.

Livingstone, S.: Making sense of television. London 1998.

McCombs, M., Shaw, D.: The Agenda-Setting Function of the Mass media.In: Public Opinion Quarterly, vol. 36, No. 2, pp. 176-87.

McRobbie, A.: Aktuln tmata kulturlnch studi

Meyrowitz, J.: Vude a nikde. Vliv elektronickch mdi na sociln chovn.

Pcl, P.: Ti etapy sociologickho vzkumu hromadnch sdlovacch prostedk. Ostrava 1995.

Postman, N.: Ubavit se k smrti Brno: Doplnk, 1999.

Shoemaker, P. J. Reese, S. D.: Mediating the message: theories of influences on mass media content. New York 1991.

Schudson, M.: Sociology of news. W. W. Norton company. 2003.

Schulz, W. - Hagen, L. - Schrerer, H.: Analza obsahu medilnch sdlen. Praha 1997.

Strauss, A. - Corbinov, J.: Zklady kvalitativnho vzkumu. Boskovice 1999.

Tuchman, G.: Making news: A study in the construction of reality. London 1978.

Virilio, P. (2004): Informatick bomba. erven kostelec: Nakladatelstv Pavel Mervart.

Vybral, Z.: vod do psychologie komunikace. Hradec Krlov 1997.

Nzev studijnho pedmtu

Zklady medilnch studi

Typ pedmtu

P (A kredity)

dopor. ronk / semestr

2. ro.

Rozsah studijnho pedmtu

1 semestr

hod. za tden

2

kredit

3

Jin zpsob vyjden rozsahu

Zpsob zakonen

Zk

Forma vuky

1p+1s

Dal poadavky na studenta

Vyuujc

Mgr. Marek Lapk, Ph.D.

Strun anotace pedmtu

Kurs Zklady medilnch studi navazuje na vod do terie mediln komunikace a je vnovn hlubmu rozboru problematiky mediln komunikace jakoto stednho tmatu medilnch studi. Studenti se seznm se zkladnmi tmaty oboru mediln studia a jednotlivmi teoretickmi a analytickmi pstupy, kter se na poli tohoto oboru uplatuj.

Vprvn sti kursu kursu bude pozornost vnovna nastnn e zbru medilnch studi a jejich paradigmatick struktue tj. pehledu jednotlivch vyuvanch teoretickch a analytickch pstup. Druh st bude zamena na monosti vyuit zskanch poznatk pro reflexi urnalistickch komunikt. Vzvru kursu budou studenti seznmeni sklovmi teoriemi, popisujcmi rzn roviny a aspekty procesu mediln komunikace.

Struktura kursu:

1. mediln studia (MS), problematika vymezen pedmtu, vztah k ostatnm vdm

2. historie MS - pehled zkladnch teori a pstup v MS

3. souasnost MS - pehled zkladnch teori a pstup v MS

4. rozbor MK I z hlediska rznch pstup, zkladn komunikan modely

5. rozbor MK II - pehled zkladnch metodologickch a analytickch pstup

6. rozbor MK III - metody a techniky vzkumu MK

7. MS a jejich vyuit pro studium urnalistiky

8. MS a zpravodajstv