Click here to load reader

Úvod do studia médií a žurnalistiky

 • View
  223

 • Download
  7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Prezentace Mgr. Renaty Kasalové a PhDr. Jiřího Závozdy představuje základní pojmy z oblasti žurnalistiky a mediálních studií.

Text of Úvod do studia médií a žurnalistiky

 • Mediln vchova na MOA Rakovnk

  VOD DO STUDIA MDI A URNALISTIKY

  reg. . projektu: CZ.1.07/1.1.06/03.0063

  Mgr. Renata Kasalov PhDr. Ji Zvozda

 • MASOV MDIA

  Mdium = zprostedkujc initel, prostedek komunikace, sdlovac prostedek

  Periodick tisk

  Rozhlasov vysln

  Televizn vysln

  Internet (zpravodajsk portly, sociln st, blogy)

  Jak mdia nejastji

  tete/sledujete?

  Jak ovlivuj mdia n svt, ivot, denn rytmus?

  Pro se pouv termn masov

  mdia?

  Co vte o vzniku masmdi a jejich

  historii?

  Jak maj mdia vliv na spolenost

  a jednotlivce?

 • CHARAKTERISTKA MASOVCH MDI

  Neomezen dostupnost mnoha lidem

  Aktulnost

  Pravidelnost/periodicita

  Prbnost

  Kadodennost

  Draz na podstatn a zajmav informace

  Sledovn zjmu publika a inzerent

  Masov mdia funguj na dvojm trhu: prodvaj sv produkty a nabzej inzertn (reklamn) prostor =) obchoduj se zjmem sv clov skupiny

  Na jakch principech

  masmdia funguj?

  Mediln organizace

  a mediln instituce

  Jak jsou mdia financovna?

  Jak jsou rozdly mezi komernmi

  mdii a mdii veejn sluby?

 • MDIA OZNAEN MDI

  4. stav

  7. velmoc

  Hldac pes demokracie

  ROZDLEN MDI

  tradin x nov

  serizn x bulvrn

  sociln mdia - uivatel je spolutvrce obsahu a iitel

  chladn x hork (psob na emoce lovka; vyuvaj nejen mluven slovo a obraz, ale i zvuk hudbu, videonahrvky aj.)

  Kter mdia to jsou?

  SPOLEENSK FUNKCE MDI

  politick komunikace, osvta, vzdln, zbava a rekreace

  Vysvtlete uveden oznaen mdi.

  Jak pln mdia sv spoleensk

  funkce?

  Nov mdia: kter to jsou a co o nich

  vte?

  Myslte si, e asem nahrad mdia tradin?

  Jak maj vhody a nevhody?

 • SERIZN VERSUS BULVRN MDIUM

  SERIZN MDIA: pin zvan informace a vznamn nzory pvodn se jednalo o politick listy pedstavuj typicky nzorovou urnalistiku, ovem s vznamnmi

  a argumentan podloenmi nzory jejich typickm nrem je koment Existuj jet serizn mdia? A kter to jsou?

  BULVRN MDIA: vyhledvaj senzace, skandly, sex, nsil, netst zamuj se na ivot celebrit, kriminln tmatiku, zbavnost, povrchn

  sdlen voln prce s fakty, zdroji, vskyt l a polopravd

  PRVKY BULVARIZACE:

  jednodu a krat texty, hojn uvn obrzk, fotografi, velk titulky, bulvrn pznakov slovnk, vulgarizace, personalizace pbh, zdrazovn osobnch a emocionlnch strnek zprv.

  V jakch mdich pozorujete prvky bulvarizace?

  Tipy do vuky:

  Kdy a pro zaala vznikat bulvrn

  mdia (tisk) u ns a ve svt?

  Najdte zprvu tkajc se stejnho tmatu v seriznm a bulvrnm mdiu.

  V em se li?

  tete bulvr? Z jakho dvodu? Co od tohoto typu

  mdia oekvte?

 • URNALISTIKA Definice:

  Svbytn typ veejn komunikace zaloen na systematickm vyhledvn, zpracovvn a distribuovn sdlen, je informuj o vznamnch, dleitch nebo alespo zajmavch udlostech; nebo sdlen, kter analyzuj, vysvtluj i dopluj informace o udlostech, pop. sdlen, je nabzej njak nzor na svt kolem ns, pouen o vznamnch udlostech tohoto svta, nebo alespo pinej rozptlen a zbavu.

  (Jan Jirk, Barbara Kpplov)

  povoln

  studijn obor

  Povoln novin: co o nm vte?

  Vysvtlete pojem investigativn urnalistika

  Co vte o historii urnalistiky?

  Kter vznamn novinsk

  osobnosti znte (u ns

  i v zahrani)?

 • Tipy do vuky:

  Zamyslete se nad jednotlivmi obdobmi.

  Umte si pedstavit, v em se liila, jak byla hlavn funkce novin

  a urnalistiky?

  Co si myslte o nynjm stavu

  urnalistiky?

  VVOJ URNALISTIKY

  Preurnalistick etapa (do potku novovku)

  Dopisovatelsk urnalistika (ran novovk, do pol. 18. st.)

  Spisovatelsk urnalistika (do pol. 19. st.)

  Redakn urnalistika (do 30. let 20.stolet)

  Redakn-technick urnalistika (od 70. let 20. st.)

  Internetov a on-line urnalistika (od nstupu internetu doposud)

  Nkte autoi mluv o konci urnalistiky.

  Text

 • URNALISTIKA Pojem byl odvozen od francouzskho slova journal (denk)

  HLAVN SLOKY URNALISTIKY

  zpravodajstv

  publicistika

  URNALISTIKA A ETIKA

  Etick kodex Syndiktu novin a jin etick kodexy (T, denk Tden-vzor BBC)

  cenzura a autocenzura

  autorizace, dodrovn autorskch prv, zdrojovn

  Musej redakce dodrovat etick kodexy?

  Tipy do vuky:

  Jak zkony upravuj fungovn

  mdi?

  Existuj njak postihy novin?

  Pette si nkter etick kodex.

  Myslte si, e bvaj jeho zsady dodrovny?

  Napadnou vs pklady jeho poruovn?

 • REDAKCE

  TITN MDIA: fredaktor, vedouc vydn, editor, redaktor, publicista, komenttor, korektor, fotograf, grafik, foto-editor, extern spolupracovnci

  ROZHLAS, TELEVIZE:

  fredaktor, vedouc vydn, editor, reportr, modertor, zprva, publicista, komenttor, titulk, extern spolupracovnci

  S pchodem novch mdi se dlba prce v redakcch ztrc, pomoc multimdi a dky internetu novin asto zastv vce funkc.

  V kadm mdiu jsou dle inzertn poradci (i u internetovch mdi) i marketingov specialist (pracovnci zodpovdn za distribuci, za propagaci znaky atd.).

  Tipy do vuky:

  Jak podle Vs vypad pracovn

  npl lid v redakcch, jak je jejich denn rutina?

  Jak faktory novine ovlivuj,

  jak tlaky na n psob?

  Sestavte tdn redakci, rozdlte

  pozice.

 • ZPRAVODAJSTV

  ZKLAD URNALISTIKY

  Jeho poslnm je informovat o aktulnch udlostech.

  Mtkem kvality zprvy je jej aktulnost, srozumitelnost, vyvenost, pesnost.

  Zpravodajstv by mlo bt rychl, pesn, vyven, nepedpojat, poctiv pi vbru, objektivn.

  Nejstar soust urnalistiky pvodn informovalo o ekonomickch zleitostech, prodnch katastrofch, politice, senzacch apod.

  Jak jsou znmky bulvarizace

  a komercializace

  ve zpravodajstv?

  Znte pojem infotainment?

  Jak a kde zskvaj mdia informace?

  Existuje vbec objektivita?

  Mdia a sociln konstrukce reality

 • PUBLICISTIKA

  VZNAMN SLOKA URNALISTIKY

  Obsahuje krom informac tak nzor, hodnocen a subjektivn pstup autora.

  kolem publicistickho stylu je tene pouit, informovat, o nem pesvdit.

  Vyuv hodnotcch, metaforickch i expresivnch vt.

  ast spojen odbornho a umleckho stylu

  Publicist se vnuj pevn aktulnm a soudobm tmatm, pedevm hospodskm, politickm i socilnm.

  Kter esk publicisty znte

  a v jakch mdich psob?

  Najdte v novinch zpravodajsk

  a publicistick tvary. V em se

  sbliuj?

  Jak vrazov prvky urnalistika

  vyuv k vyjden subjektivnch hodnocen?

 • URNALISTICK NRY ZPRAVODAJSTV

  zprva, zpravodajsk rozhovor, zpravodajsk report, fotoreport

  PUBLICISTIKA

  koment, vodnk, glosa, poznmka, recenze, sloupek, kritika, fejeton, diskuse, refert, publicistick rozhovor, publicistick (foto)report, anketa

  NOV NRY (pseudonry)

  story, feature

  Tipy do vuky:

  V dennm tisku rozeznejte rzn

  urnalistick nry, vmejte si jejich

  stavby.

  Napite nkter z publicistickch

  tvar, reflektujte aktuln dn (udlosti

  ve kole..)

  Znte vechny uveden nry?

 • ZPRVA Zprva je zkladn zpravodajsk tvar. Prostednictvm zprvy sdlujeme, e se nco stalo. Odpovdme v n na 6 hlavnch otzek:

  Zprva me bt krtk (nap. fle), nebo dlouh (rozen).

  Najdte v novinch nebo na

  zpravodajskm serveru zprvy a rozeberte, zda

  odpovdaj na vechny zkladn

  zpravodajsk otzky.

  Vyskytuj se zde i publicistick

  prvky?

  ZPRVA

  KDO

  KDY

  JAK

  CO

  KDE

  PRO

 • STAVBA ZPRVY

  Dleit je zaujmout hned prvn vtou. Nemlo by se zanat asovm dajem!

  Ped prvn vtu vtinou peme msto udlosti, tzv. domicil.

  Stavba zprvy je pirovnvna k obrcen pyramid:

  Vyzkouejte napsat krtkou zprvu a

  ji o politice, kultue atd.

  a nezapomete na to, jak m sprvn

  stavba vypadat.

  Rozite vmi napsanou zprvu o dal dky tak,

  aby splovala dal parametry.

 • STAVBA ZPRVY

  A Kdo? Co?

  Kdy? Kde?

  Jak? Pro?

  S km? Za jakch okolnost? Za jakch podmnek? V jakch souvislostech?

  Jak mohou bt nsledky, vystn?

  B Dal vvoj - prognza,

  citace zastnnch, reakce okol - reflexe, ir kontexty, shrnut monch vliv udlosti na veejnost, pp. doporuen, jak by mla na zprvu reagovat (apelace), srovnn s obdobnmi udlostmi, jevy (velk obraz)

  C

 • STAVBA ZPRVY

  Del zprva me zat krtkm, vstinm shrnutm, tzv. PEREXEM (vybran nejdleitj informace z lnku, vod do lnku limitovn potem znak 250 znak i s mezerami).

  Del zprva me bt rozdlena mezititulky, ppadn informanmi boxy.

  Velmi dleit je sprvn napsan TITULEK:

  Vkladn sk lnku, mus zaujmout na prvn pohled.

  Charakter krtk vty, ml by obsahovat sloveso.

  Nesm obsahovat nic, co v lnku nen.

  vod zprvy nesm na titulek pmo navozovat.

  Me se pout i nadtitulek a podtitulek, nesm obsahovat stejn slova jako titulek.

  Tipy do vuky:

  Vyberte si

  ve zpravodajskm i bulvrnm mdiu

  nkter lnky a zhodnote jejich

  titulky.

  Vmejte si perex.

  Jak a v em se tato mdia li?

  K libovolnmu medilnmu textu piate titulek:

  bulvrn a serizn.

 • REPO

Search related