of 38 /38
Infrastruktura procesów logistycznych dr Wojciech M. BANASIEWICZ

Infrastruktura procesów logistycznych

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Infrastruktura procesów logistycznych. dr Wojciech M. BANASIEWICZ. Infrastruktura procesów logistycznych przegląd definicji. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Infrastruktura procesów logistycznych

 • Infrastruktura procesw logistycznychdr Wojciech M. BANASIEWICZ

 • Infrastruktura procesw logistycznychprzegld definicji rodki techniczne stosowane (wykorzystywane) w procesach fizycznego przepywu produktw a take w procesach informacyjnych logistyki oraz sposoby ich uycia a take systemy ich wykorzystania tworz swego rodzaju infrastruktur procesw logistycznych.

  Na podstawie: Cz. Skowronek, Zdz. Sarjusz-Wolski, Logistyka w przedsibiorstwie, PWE, 1999, s.63

 • Infrastruktura procesw logistycznychprzegld definicji W procesach logistycznych jest zaangaowany znaczny majtek trway, a take za-soby osobowe. Wystpuj zjawiska substytucji tych czynnikw. Wyszy poziom me-chanizacji i automatyzacji procesw transportowych manipulacyjnych itp. (co wie si z duymi nakadami kapitaowymi) umoliwia wzrost wydajnoci pracy i redukcj zatrudnienia. Z tego choby wynika konieczno rozpatrywania infrastruktury procesw logistycznych jako systemu techniczno-organizacyjnego, ktrego podstawowym kryterium optymalizacji powinna by minimalizacja kosztw logistyki przy zapewnieniu sprawnoci i niezawodnoci procesw logistycznych.

 • Infrastruktura procesw logistycznychprzegld definicjiPojcie procesu nie jest jednoznaczne. Inne znaczenia ma dla przedstawicieli rnych dyscyplin naukowychCech wspln rnych interpretacji jest nastpstwo pewnych zdarze i do niego si odwoujemy przy formuowaniu definicji procesu procesu biznesowego

  PROCES to sekwencja lub czciowouporzdkowany zbir powizanych ze sob dziaa zintegrowanych przez: czas, koszty, czn ocen wykonaniai realizowanych, aby osignokrelony cel organizacji.

 • Infrastruktura procesw logistycznychprzegld definicjiPrawidowe okrelenie procesu wymaga:wskazanie kto zarzdza procesem;okrelenie, co jest niezbdne do jego zapocztkowania;okrelenie podanych lub oczekiwanych wynikw kocowych;wskazanie jednostek, ktre maj by odbiorcami wynikw (adresatami efektw);identyfikacja czynnikw mogcych stymulowa wzgldnie utrudnia realizacj;przyporzdkowanie niezbdnych wykonawcw i rodkw do realizacji;przyporzdkowanie uprawnie do kontrolowania i sterowania przebiegiem procesu;przemylenia ewentualnych dziaa umoliwiajcych odpowiedni reakcj na nieplanowane odchylenia.S. Krawczyk, Logistyka w zarzdzaniu marketingiem, AE, Wrocaw, 1998.

 • Infrastruktura procesw logistycznychprzegld definicjiPodzia procesu na segmenty odpowiedzialnoci X B A C YA - meneder ma moliwo planowania i sterowania tym elementem procesu,B i C odpowiadaj fragmentom procesu, ktre s realizowane u bezporednich partnerw A.X i Y obejmuj fragmenty caego procesu, ktre nie maj bezporedniego kontaktu z A, ale powinny dysponowa informacjami o procesach we wszystkich segmentach

 • Infrastruktura procesw logistycznychprzegld definicjiRODOWISKO PROCESU tworzy zbiorowo biernych i aktywnych, stymulujcych lub utrudniajcych, podmio-tw, ktrych istnienie i specyficzne wasnoci musimy uwzgldnia w planowaniu i realizacji procesu.

  INFRASTRUKTUR PROCESU okrelaj wyrnione w rodowisku podmioty zaangaowane w ten proces, wy-korzystywane obiekty oraz relacje midzy podmiotami a obiektami.

 • Infrastruktura procesw logistycznychprzegld definicjiZe wzgldu na zakres odpowiedzialnoci za proces bdziemy wyrnia:infrastrukturwewntrzninfrastrukturzewntrznprocesu zrealizowanego w segmencieTworz wszystkie obiekty wraz z rela- cjami midzy nimi, podlegajce mene-derowi zarzdzajcemu procesem.Tworz obiekty uczestniczce w wyrnionym procesie oglnym, lecz nie podlegajce menederowizarzdzajcemu procesem

 • Infrastruktura procesw logistycznychprzegld definicji

  KOORDYNACJA PROCESWtoaktywnoci prowadzcedo

  w trakcie wykonywania dziaa objtych procesami.okrelenia zasad korzystania ze wsplnych zasobwustalenia podanych relacji czasowychuzyskania jaknajwyszej zgodnoci celw

 • Infrastruktura procesw logistycznychprzegld definicjiLogistyka obejmuje planowanie koordynacj i sterowanie, zarwno w aspekcie czasu jak i przestrzeni, przebiegiem procesw realnych, ktrych organizacja jest uczestnikiem, w celu efektywnego osigania celw tej organizacji.

  Wymienione aktywnoci dotycz w szczeglnoci przestrzennego i czasowego rozmieszczenia, stanu, przepywudbr bdcych skadowymi tych procesw, a wic ludzi, dbr materialnych, informacji i rodkw finansowych.

 • Infrastruktura procesw logistycznychprzegld definicjiW przypadku gdy organizacj jest przedsibiorstwo produkcyjne, logistyka obejmuje planowanie, koordynacj i ste-rowanie przepywami materiaw (surowcw, czci) i produk-tw (pproduktw i produktw finalnych) oraz przepywami informacji od dostawcw do przedsibiorstwa, wewntrz prze-dsibiorstwa i od przedsibiorstwa do klientw w celu zaspoko-jenia oczekiwa klientw i uzyskania podanych efektw dla przedsibiorstwa.

 • Infrastruktura procesw logistycznychprzegld definicjiPlanowanie, koordynacj i sterowanie naley rozpatrywa w powizaniu ze wszystkimi innymi procesami w przedsibiorstwie i jego otoczeniu, ktre maj wpyw na czas, miejsce i efektywno wyrnionych przepyww.

 • Infrastruktura procesw logistycznychprzegld definicji Proces bdziemy nazywa LOGISTYCZNYM wwczas gdy: rozmieszczenie, stan, przepywyjego skadowych, a wic ludzi, dbr materialnychinformacji i rodkw finansowych, wymagajkoordynacji z innymi procesami ze wzgldu na kryteria lokalizacji, czasu, kosztw i efektywnoci spenienia podanych celw organizacji

  Przyjta definicja logistyki pozwala zawzi nasze zainteresowania do procesw logistycznych

 • Infrastruktura procesw logistycznychzarzdzanie logistyczne infrastruktur procesw.W literaturze przyjmuje si, e infrastruktur procesw logistycznych tworz rodki techniczne, sposoby ich uycia, a take systemy ich wykorzystania [1]. W konsekwencji wyrnia si struktur [2]:

  magazynow:budynki i budowle,place skadowe,urzdzenia magazynowe;manipulacyjn:transport wewntrzny,urzdzenia pomocnicze;transportow:rodki transportu lotniczego,rodki transportu,rodki transportu,rodki transportu,rurocigi;opakowa:znakowanych kodem,nie znakowanych kodem,transportowych;informatyczn:- sprzt (hardware),- oprogramowanie (software),- rodki orgatechniczne,- rodki komunikacji.

  [1] Cz. Skowronek, Zdz. Sarjusz-Wolski, Logistyka w przedsibiorstwie, PWE, 1999, s.63[2] S. Abt, zarzdzanie logistyczne w przedsibiorstwie, PWE, Warszawa 1998

 • Infrastruktura procesw logistycznychusugi logistycznerdo: Kompendium wiedzy o logistyce pod red. E. Goembskiej PWN Warszawa-Pozna 2002

 • Infrastruktura procesw logistycznychusugi logistyczneW obrbie tych czterech gwnych elementw moliwy jest swoisty mix, ktry tworzy w ten sposb pakiet usug logistycznych tzw. PUL (cignij). Jest on tworzony z co najmniej dwch elementw. W ten sposb moemy uzyska takie rozwizania jak: poczenie sfer: AB; AC; AD; ABD; BCD; ACD.

  A - to magazynowanie i obsuga zapasw;B - transportowanie i obsuga adunku;C - badanie rynku i tworzenie marketingowego systemu informacji;D - finansowanie transakcji, obsuga bankowa i ubezpieczeniowa kontraktw.

 • Infrastruktura procesw logistycznychusugi logistyczneIstotnym zagadnieniem o ktrym chciabym wspomnie jest cykl ycia usugi logistycznej, na ktrego dugo maj wpyw takie czynniki jak:cechy oferty usugowej i charakter potrzeb jakie zaspokaja,cechy popytu na tego rodzaju usug,zakres nowoci oferty usugowej,stopie konkurencyjnocipoziom substytucyjnoci i komplementarnoci.

 • UWAGAZARZDZANIE LOGISTYCZNE INFRASTRUKTUR PROCESW

 • ZARZDZANIE LOGISTYCZNE INFRASTRUKTUR PROCESW

  odmienne spojrzenie na zagadnienie zarzdzania, pozwala oprcz infrastruktury materialno-technicznej,wyrni take inne skadowe infrastruktury procesw w logistyce: personalno-organizacyjne, komunikacyjno-informacyjne, finansowo-bankowe.

 • ZARZDZANIE LOGISTYCZNE INFRASTRUKTUR PROCESW infrastruktura personalno-organizacyjna.>> infrastruktur personalno-organizacyjn tworz osoby zatrudnione, traktowane jako samodzielne podmioty, ich grupy oraz jednostki organizacyjne wraz ze wszystkimi powizaniami formalnymi midzy nimi, z uwzgldnieniem podmiotowoci prawnej, przyporzdkowanymi kompetencjami i odpowiedzialnoci.>> w wielu przypadkach na poziomie wykonawczym wygodniej jest rozpatrywa grupy pracownikw, ktrym s przyporzdkowane okrelone zadania.

 • ZARZDZANIE LOGISTYCZNE INFRASTRUKTUR PROCESW infrastruktura personalno-organizacyjna.GRUPAGRUPA FORMALNAGRUPA NIEFORMALNAGRUPA FUNKCJONALNAGRUPA ZADANIOWASTYLE KIEROWANIA: autorytatywny patriarchalny doradczy konsultacyjny partycypacyjny delegacyjny- stawianie problemw- koodyowanie

 • ZARZDZANIE LOGISTYCZNE INFRASTRUKTUR PROCESW infrastruktura komunikacyjno-informacyjnarodki pozwalajce gromadzi, przetwarza i przesya informacje. Naley jednak pamita e fundamentalnym celem komunikacji jest umoliwienie kontaktu midzy zainteresowanymi stronami, co wymaga wprowadzenia okrelonych struktur organizacyjnych, odpowiedniego przygotowania osb i dostpu do rodkw technicznych, ktre ten kontakt umoliwi. Urzdzenia techniczne stanowi jedynie cz tego rodzaju infrastruktury.

 • ZARZDZANIE LOGISTYCZNE INFRASTRUKTUR PROCESW infrastruktura komunikacyjno-informacyjnaKomunikacja midzy ludmi spenia funkcje:informacyjn,motywacyjn,kontroln,emocjonaln.

 • Oczywicie, ze wzgldu na to, e najczciej mwimy o informacjach z pozycji uytkownikw, za najbardziej interesujcy uwaamy aspekt pragmatyczny.Skoro jednak w procesach logistycznych maj wspdziaa urzdzenia i ludzie, natychmiast dostrzega si konieczno rwnorzdnego traktowania wszystkich trzech aspektw informacji. Uwidacznia si to w poszukiwaniu specjalnych sposobw zapisywania informacji, tak aby bya ona przejmowana zarwno przez ludzi jak i urzdzenia.Powszechni znanym przykadem s systemy kodw kreskowych wykorzystywane do oznaczania produktw.

 • ZARZDZANIE LOGISTYCZNE INFRASTRUKTUR PROCESW infrastruktura komunikacyjno-informacyjna!!! Poniewa komunikacja jest newralgiczn skadow procesw logistycznych, naley zna jej podstawowe cechy:Komunikacja powinna mie swj okrelony cel.W systemach komunikacji wyrnia si co najmniej nadawc i odbiorc.Komunikacja wymaga kanau przenoszenia.Kanay komunikacji maj zawsze ograniczon pojemno i mona nimi przesa jedynie okrelon porcj informacji w danej jednostce czasu.Komunikacja wymaga czasu.Komunikacja podlega zakceniom.

 • ZARZDZANIE LOGISTYCZNE INFRASTRUKTUR PROCESW infrastruktura finansowo-bankowaW analizie procesw logistycznych, bardzo rzadko albo wcale nie wspomina si o infrastrukturze finansowo-bankowej.Jak twierdz praktycy - jest ona tym elementem, bez ktrego nie mona realizowa adnego procesu logistycznego.Firmy liczce si na rynku d do powstania oddziaw bankw na wasnym terytorium, a nawet tworz wasne banki, aby tylko zapewni sprawn i niezawodn obsug finansow.

 • ZARZDZANIE LOGISTYCZNE INFRASTRUKTUR PROCESW infrastruktura komunikacyjno-informacyjna W ramach logistyki naley rozszerzy ujcie informacji, aby uwzgldni posta znakw i innych sygnaw ktre s ich nonikami.Wyrnia si trzy poziomy (aspekty) informacji:synktatyczny, w ktrym na plan pierwszy wysuwa si relacje znakw (ich cigw) do innych znakw (ich cigw) i ich strukturalne wasnoci, ze szczeglnym uwzgldnieniem moliwie niezawodnego kodowania;semantyczny, ktry dodatkowo obejmuje rwnie znaczenie znakw, przez co kombinacje znakw okrelonego rodzaju staj si wiadomociami orazpragmatyczny, biorcy pod uwag rodzaj i sposb wykorzystania znakw przez nabywc wzgldnie odbioc oraz osigane dziki temu cele, a wic uwzgldniajcy ich warto dla zainteresowanych osb.

 • ZARZDZANIE LOGISTYCZNE INFRASTRUKTUR PROCESWW ramach logistyki uwzgldnia si dwie podstawowe kategorie zada zwizanych z infrastruktur:tworzenie nowej infrastruktury,efektywne wykorzystanie istniejcej infrastruktury.

 • ZARZDZANIE LOGISTYCZNE INFRASTRUKTUR PROCESW Prawidowa identyfikacja infrastruktury, jej moliwoci i ogranicze ma podstawowe znaczenie w planowaniu aktywnoci logistycznych.

  Gdy np. znana jest dotychczasowa infrastruktura o jej tworzeniu bdziemy mwi rozpatrujc:

  fizyczne tworzenie nowych jednostek i wczanie ich do infrastruktury;wczanie do infrastruktury nowych jednostek z istniejcego rodowiska i ustalanie relacji z nimi;usunicie pewnych jednostek z infrastruktury, a wic i relacji z nimi;okrelenie i akceptacj nowych relacji midzy okrelonymi jednostkami;

 • ZARZDZANIE LOGISTYCZNE INFRASTRUKTUR PROCESWbaza transportowa i magazyny w infrastrukturze procesw.Wykorzystujc powszechnie uywane pojcie transportu, naley pamita, e w istocie powinnimy si posugiwa dwoma dopeniajcymi si terminami: - spedycji - przewozu

  Transport to zesp czynnoci zwizanych zprzemieszczaniem osb i dbr materialnych przy uyciu odpowiednich rodkw, przy czym transport obejmuje zarwno samo przemieszczanie z miejsca na miejsce, jak i wszelkie czynnoci, jakie do tego celu mog by konieczne, tj. czynnoci adunkowe (za- i wyadunek oraz przeadunek)oraz czynnoci manipulacyjne.

  SPEDYCJAobejmuje zorganizowanieprzemieszczeniaadunkw przyzastosowaniuodpowiednio dobranych rodkwtransportu i sposobuprzewozu, w wynikuczego nastpujeprzesanieadunkw od dostawcydo odbiorcy

 • ZARZDZANIE LOGISTYCZNE INFRASTRUKTUR PROCESWbaza transportowa i magazyny w infrastrukturze procesw.

  Do szerokiego zakresu zada spedycyjnych zalicza si m.in.:Poradnictwo spedycyjne;Zawieranie umw o przewz z firmami transportowymi oraz innymi przedsibiorstwami wiadczcymi usugi techniczno-wykonawcze zwizane z adunkiem;Sporzdzanie oraz kompletowanie dokumentw dotyczcych transportu i jego obsugi;Przygotowanie adunku do przewozu;Konsolidowanie lub rozdzielanie adunku;Dostarczanie adunku do miejsca zaadunku na gwny rodek transportu;Zaadunek i wyadunek towarw w rnych relacjach przeadunkowych;Opiek nad adunkiem w czasie przewozu;Informowanie zleceniodawcy i innych upowanionych jednostek uczestniczcych w transporcie o biecym stanie i miejscu pobytu adunku na trasie;Przyjmowanie oraz przekazywanie adunkw i zwizane z tym czynnoci zdawczo-odbiorcze;Skadowanie towarw w czasie przewozu;Ubezpieczenie adunkw;Zgaszanie adunkw do kontroli celnej i zaatwianie spraw zwizanch z obsug dokumentacji przewozu;Zabezpieczenie prawidowego ilociowego i jakociowego stanu przesyanego adunku oraz zabezpieczenie interesu zleceniodawcy w przypadku uszkodze lub ubytku adunku;Porednictwo w regulowaniu nalenoci z tytuu kosztw przewozu oraz innych czynnoci i usug zwizanych z adunkiem.

 • ZARZDZANIE LOGISTYCZNE INFRASTRUKTUR PROCESWbaza transportowa i magazyny w infrastrukturze procesw.Odpowiadajc na to pytanie, naley najpierw rozway:za ktry segment przemieszczania dbr ponosimy odpowiedzialno lub ktry powinnimy kontrolowa;jakimi rodkami transportu dostarcza si dobra do punktw kontaktowych ze sfer naszej odpowiedzialnoci;do jakich systemw transportowych chcemy przekaza nasze produkty i jakie s wobec nas wymagania;

  Fundamentalne pytanie z zakresu zarzdzania logistycznego dotyczy problemu, czy warto utrzymywa wasn baz transportow (magazynow)?

 • ZARZDZANIE LOGISTYCZNE INFRASTRUKTUR PROCESWbaza transportowa i magazyny w infrastrukturze procesw.Czy ze wzgldu na rodzaj produktu i wymagania transportowe mona korzysta z usug obcego przewonika?Czy istniej inne moliwoci transportu?Czy inny przewonik dysponuje transportem speniajcym wymagania przewozowe naszych produktw?Czy usugi przewozowe bd wykonywane zgodnie z naszymi wymaganiami zarwno technicznymi jak i czasowymi?Czy nie pojawi si konflikt celw, kiedy przewonik bdzie wiadczy usugi rnym usugobiorcom?Jeli z naszej analizy bdzie wynikao e istnieje rozwizanie alternatywne to o rezygnacji z wasnej bazy transportowej powinien przesdzi rachunek ekonomiczny

  Po rozstrzygniciu spraw oglnych trzeba rozway pytania o charakterze operatywnym

 • ZARZDZANIE LOGISTYCZNE INFRASTRUKTUR PROCESWbaza transportowa i magazyny w infrastrukturze procesw.brak bazy transportowej;brak bazy transportowej ale rozbudowana obsuga magazynowa;samowystarczalna baza transportowa;rozbudowana baza transportowa; Alternatywy: wasna baza transportowa i obce usugi przewozowe naley traktowa jako dwa bieguny w systemie zarzdzania dystrybucjW praktyce wystpuj rwnie formy mieszane, np.:

 • ZARZDZANIE LOGISTYCZNE INFRASTRUKTUR PROCESWbaza transportowa i magazyny w infrastrukturze procesw.MAGAZYN jest jednostk organizacyjno funkcjonaln przeznaczon do skadowania i przechowywania dbr materialnych

  SKADOWANIE to zatrzymanie dbr materialnych w ruchu, czyli umiejscowienie ich w sposb usystematyzowany w przeznaczonej do tego celu przestrzeni, przy zachowaniu odpowiednich warunkw i metod przechowywania w zalenoci od cech fizykochemicznych dbr. Zwikszajc dostpno towarw w czasie, podwysza si ich uyteczno.

 • ZARZDZANIE LOGISTYCZNE INFRASTRUKTUR PROCESWbaza transportowa i magazyny w infrastrukturze procesw.MAGAZYNOWANIE - jest dziaalnoci polegajc na gromadzeniu, przechowywaniu i obsudze zapasw. Dotyczy takich czynnoci jak:przyjmowanie,przemieszczanie,skadowanie,konfekcjonowanie,wydawaniedbr materialnych. Magazynowanie wie si z przygotowaniem odpowiedniego miejsca, co wymaga zaangaowania kapitau, rodkw technicznych oraz odpowiedniej obsugi (wkad ludzki).

 • ZARZDZANIE LOGISTYCZNE INFRASTRUKTUR PROCESWbaza transportowa i magazyny w infrastrukturze procesw.

  Zarwno skadowanie jak i magazynowanie s elementami PRZECHOWYWANIA dbr materialnych. Przechowywanie rozpoczyna si w momencie przyjcia towaru od dostawcy, a koczy gdy towar jest wydawany odbiorcy. Przechowywanie ma na celu zachowanie wartoci uytkowych dbr materialnych przyjmowanych i wydawanych z magazynu w okrelonych warunkach i w okrelonym przedziale czasowymPRZECHOWYWANIE

  skadowanie

  magazynowanie

 • ZARZDZANIE LOGISTYCZNE INFRASTRUKTUR PROCESWbaza transportowa i magazyny w infrastrukturze procesw.Z pojciem magazynu s zwizane nastpujce elementy:wyodrbniona przestrze;wyposaenie: urzdzenia do skadowania w sposb usystematyzowany i racjonalny dbr materialnych w przestrzeni magazynowej oraz zabezpieczenia ich jakoci, rodki przewozowe i przeadunkowe w przestrzeni magazynowej, urzdzenia pomocnicze do transportu, pomocnicze urzdzenia magazynowe zapewniajce sprawno dziaa;organizacja: technologia ruchu zapasw, organizacja obsugi zapasw (organizacyjno-techniczne);system komunikacji: systemy kodowania i identyfikacji, dokumentacja przepywu, sys. Kodowania dokumentw, sys. Obiegu dokumentw oraz instrukcje ich wypeniania, przetwarzanie informacji (grupowanie, gromadzenie, upowszechnianie), techniczne rodki emisji, przetwarzania, gromadzenia i upowszechniania dokumentacji.