Click here to load reader

Informatyka w administracji - arch.prawo.ug.edu.plarch.prawo.ug.edu.pl/pdf/zaklad3/...administracji_publicznej.pdf · administracji publicznej. Neutralno ść technologiczna Pa ństwa

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Informatyka w administracji -...

1. Zasady le1. Zasady le ce u podstaw informatyzacji ce u podstaw informatyzacji administracji publicznej.administracji publicznej.

NeutralnoNeutralno technologiczna Patechnologiczna Pa stwastwav.v.

interoperacyjnointeroperacyjno systemsystem ww

Informatyka w administracjiInformatyka w administracji

Informatyka w administracjiProgram 2010

Wojciech R.Wiewirowski

Pracownia Informatyki Prawniczej Uniwersytet Gdaski

Nota:Niniejsza prezentacja stanowi uzupenienie wykadu prezentowanego na Wydziale

Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdaskiego w ramach przedmiotu Informatyka i technologie informacyjne w administracji.

Prezentacj mona kopiowa i wykorzystywa w caoci lub w czci tylko pod warunkiem podania penej informacji o utworze

w poniszym brzmieniu:

W.R.Wiewirowski, Zasady lece u podstaw informatyzacji administracji publicznej. Neutralno technologiczna Pastwa v. interoperacyjno systemw,

WPiA Uniwersytet Gdaski 2010 (wersja z 10 marca 2010 r.)

W.R.Wiewirowski

Informatyka w administracjiProgram 2010

Wojciech R.Wiewirowski

Pracownia Informatyki Prawniczej Uniwersytet Gdaski

Z dniem 1 lipca 2002 r. informatyzacja staa si jednym z dziaw administracji rzdowej, o ktrych mowa w ustawie z dnia 4 wrzenia 1997 r. (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1548).

Art. 12a. Dzia informatyzacja obejmuje sprawy:1) infrastruktury informatycznej oraz systemw i sieci teleinformatycznych;2) technologii i technik informacyjnych oraz standardw informatycznych;3) informatyzacji administracji rzdowej i samorzdowej;4) wspierania inwestycji w dziedzinie informatyki;5) edukacji informacyjnej oraz usug teleinformatycznych i multimedialnych;6) zastosowa informatyki w spoeczestwie informacyjnym, w szczeglnoci

w gospodarce, bankowoci i edukacji;7) rozwoju spoeczestwa informacyjnego8) realizacji zobowiza midzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej

w dziedzinie informatyzacji.

Dziaem administracji rzdowej informatyzacja, kierowa pocztkowo Minister Nauki i Informatyzacji

Od 2005 roku dziaem informatyzacja kieruje Minister Spraw Wewntrznychi Administracji.

9. Prawne podstawy informatyzacji administracji9. Prawne podstawy informatyzacji administracji

9.1. Dzia administracji rzdowej inforinformatyzacja

Informatyka w administracjiProgram 2010

Wojciech R.Wiewirowski

Pracownia Informatyki Prawniczej Uniwersytet Gdaski

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziaalnoci podmiotw realizujcych zadania publiczne (Dz. U. z 2005 r., Nr 64, poz 565) [ustawa o informatyzacji] jest rdem prawa administracyjnego.

Naley z zasady interpretowa j w oparciu o dorobek prawa i postpowania administraczjnego

Informatyzacja pastwa oznacza w istocie informatyzacj funkcji administracyjnej poszczeglnych podmiotw publicznych, dziaajcych w imieniu pastwa lub z upowanienia pastwa.

Ustawa o informatyzacji stanowi uzupenienie takich regulacji jak ustawa o zamwieniach publicznych, ustawa o dostpie do informacji publicznej, czy ustawa o subie cywilnej.

Patrz: Cz. Martysz, G. Szpor, K. Wojsyk: Komentarz do ustawy o informatyzacji podmiotw realizujcych zadania publiczne [maszynopis planowane wydanie 2007]

9. Prawne podstawy informatyzacji administracji9. Prawne podstawy informatyzacji administracji

9.2. Zaoenia ustawy o informatyzacji administracji publicznej i prace nad jej stworzeniem

Informatyka w administracjiProgram 2010

Wojciech R.Wiewirowski

Pracownia Informatyki Prawniczej Uniwersytet Gdaski

Projekt ustawy o informatyzacji zosta wniesiony 26 sierpnia 2003 r. jako projekt rzdowy.

Pierwsze czytanie odbyo si na 56 posiedzeniu Sejmu 10 wrzenia 2003 r.

Powoano Komisj Nadzwyczajn do rozpatrzenia rzdowego projektu ustawy o informatyzacji dziaalnoci niektrych podmiotw realizujcych zadania publiczne (pierwotny tytu projektu).

Sprawozdania Komisji zawieraj druki 2452, 3456 i 3456-A.

Opinie o projekcie zamwione przez Kancelari Sejmu byy bardzo krytyczne.

Posowie wprowadzili do projektu zasadnicze zmiany szczeglnie w II czytaniu (19 kwietnia, 17 listopada 2004 r.) i przed III czytaniem (17 lutego 2005 r).

Ustawa, zawierajca 64 artykuy, zostaa uchwalona przez Sejm RP IV kadencji 17 lutego 2005 r. zdecydowan wikszoci gosw (381 gosw za, 6 wstrzymuj cych si 1 przeciw) .

Przyjta zostaa 17 marca 2005 r. bez poprawek przez Senat, 7 kwietnia zostaa podpisana przez Prezydenta RP.

Gruntowna nowelizacja ustawy dokonana zostaa ustaw z 12 lutego 2010 r.

9. Prawne podstawy informatyzacji administracji9. Prawne podstawy informatyzacji administracji

9.2. Zaoenia ustawy o informatyzacji administracji publicznej i prace nad jej stworzeniem

Informatyka w administracjiProgram 2010

Wojciech R.Wiewirowski

Pracownia Informatyki Prawniczej Uniwersytet Gdaski

Prace nad ustaw wykazay, e kwestia informatyzacji jest ponadpolityczna. Podobne stanowisko wobec podstawowych zaoe ustawy wyraay np. Platforma Obywatelska i Samoobrona, a poprawki w zakresie neutralnoci technologicznej zgaszali wsplnie posowie Prawa i Sprawiedliwoci, Polskiego Stronnictwa Ludowego i Unii Pracy.

Rwnolegle z pracami Komisji Sejmowej parlament organizowa konferencje z udziaem niezalenych ekspertw, rodowiska naukowego i biznesu dotyczce najbardziej kontrowersyjnych zagadnie merytorycznych objtych projektem

9. Prawne podstawy informatyzacji administracji9. Prawne podstawy informatyzacji administracji

9.2. Zaoenia ustawy o informatyzacji administracji publicznej i prace nad jej stworzeniem

Informatyka w administracjiProgram 2010

Wojciech R.Wiewirowski

Pracownia Informatyki Prawniczej Uniwersytet Gdaski

Ustaw o informatyzacji zmieniono 17 ustaw: 1. ustaw - Kodeks postpowania administracyjnego, 2. ustaw o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, 3. ustaw o regionalnych izbach obrachunkowych, 4. ustaw o muzeach, 5. ustaw o systemie ubezpiecze spoecznych, 6. ustaw o finansach publicznych7. ustaw o ogaszaniu aktw normatywnych i niektrych innych aktw prawnych, 8. ustaw o lenym materiale rozmnoeniowym, 9. ustaw o dostpie do informacji publicznej, 10. ustaw o podpisie elektronicznym, 11. ustaw o ochronie niektrych usug wiadczonych drog elektroniczn opartych lub

polegajcych na dostpie warunkowym, 12. ustaw o systemie oceny zgodnoci, 13. ustaw o wiadczeniach rodzinnych, 14. ustaw o systemie informacji owiatowej, 15. ustaw o pomocy spoecznej, 16. ustaw o wyrobach medycznych, 17. ustaw o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

9. Prawne podstawy informatyzacji administracji9. Prawne podstawy informatyzacji administracji

9.2. Zaoenia ustawy o informatyzacji administracji publicznej i prace nad jej stworzeniem

Informatyka w administracjiProgram 2010

Wojciech R.Wiewirowski

Pracownia Informatyki Prawniczej Uniwersytet Gdaski

1) Plan Informatyzacji Pastwa oraz projekty informatyczne o publicznym zastosowaniu,

2) minimalne wymagania dla systemw teleinformatycznych uywanych do realizacji zada publicznych oraz dla rejestrw publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej midzy podmiotami publicznymi,

3) dostosowanie systemw teleinformatycznych uywanych do realizacji zadapublicznych do minimalnych wymaga dla systemw teleinformatycznych uywanych do realizacji zada publicznych,

4) dostosowanie rejestrw publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej midzy podmiotami publicznymi do minimalnych wymaga dla rejestrw publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej midzy podmiotami publicznymi.

9. Prawne podstawy informatyzacji administracji9. Prawne podstawy informatyzacji administracji

9.3. Regulacja ustawowa

9.3.1. Zakres przedmiotowy

Informatyka w administracjiProgram 2010

Wojciech R.Wiewirowski

Pracownia Informatyki Prawniczej Uniwersytet Gdaski

3. Przepisw ustawy nie stosuje si do przedsibiorstw pastwowych, spek handlowych, sub specjalnych w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczestwa Wewntrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676, z pn. zm.), Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu oraz Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Narodowego Banku Polskiego, poza przypadkami gdy w zwizku z realizacj zada przez te podmioty istnieje obowizek przekazywania informacji do i od podmiotw niebdcych organami administracji rzdowej; w takim przypadku stosuje siart. 13 ust. 2 pkt 1 ustawy.,

4. Przepisw rozdziau 4 ustawy nie stosuje si do jednostek badawczo-rozwojowych, uczelni publicznych, Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez ni jednostek organizacyjnych, Rzecznika Praw Obywatelskich, Trybunau Konstytucyjnego, Sdu Najwyszego, sdw administracyjnych, Najwyszej Izby Kontroli, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Krajowego Biura Wyborczego oraz Instytutu Pamici Narodowej - Komisji cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.;

9. Prawne podstawy informatyzacji administracji9. Prawne podstawy informatyzacji administracji

9.3. Regulacja ustawowa

9.3.2. Zakres podmiotowy

Informatyka w administracjiProgram 2010

Wojciech R.Wiewirowski

Pracownia Informatyki Prawniczej Uniwersytet Gdaski

1) informatyczny no nik danych - materia lub urzdzenie suce do zapisywania, przechowywania i odczytywania danych w postaci cyfrowej lub analogowej;

2) dokument elektroniczny - stanowicy odrbn cao znaczeniow zbir danych uporzdkowanych w okrelonej strukturze wewntrznej i zapisany na informatycznym noniku danych;

3) rejestr publiczny - rejestr, ewidencj, wykaz, list, spis albo inn form ewidencji, suce do realizacji zada publicznych, prowadzone przez podmiot publiczny na podstawie odrbnych przepisw ustawowych;

4) minimalne wymagania dla systemw teleinformatycznyc h - zesp wymagaorganizacyjnych i technicznych, ktrych spenienie przez system teleinformatyczny uywany do realizacji zada publicznych umoliwia wymian danych z innymi systemami teleinformatycznymi uywanymi do realizacji zada publicznych oraz zapewnia dostp do zasobw informacji udostpnianych za pomoc tych systemw;

5) minimalne wymagania dla rejestrw publicznych i wym iany informacji w formie elektronicznej - zesp cech informacyjnych, w tym identyfikatorw oraz odpowiadajcych im charakterystyk elementw strukturalnych przekazu informacji, takich jak zawartoci pola danych, sucych do zapewnienia spjnoci prowadzenia rejestrw publicznych oraz wymiany informacji w formie elektronicznej z podmiotami publicznymi;

9. Prawne podstawy informatyzacji administracji9. Prawne podstawy informatyzacji administracji

9.3. Regulacja ustawowa

9.3.3. Aparat pojciowy

elektroniczna platforma usug administracji publicznej system teleinformatyczny,w ktrym instytucje publiczne udostpniaj usugi przez pojedynczy punkt dostpowy w sieci Internet;

profil zaufany ePUAP zestaw informacji identyfikujcych i opisujcych podmiot lub osob bdc uytkownikiem konta na ePUAP, ktry zosta w wiarygodny sposbpotwierdzony przez organ podmiotu okrelonegov w art. 2;

podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP podpis zoony przez uytkownikakonta ePUAP, do ktrego zostay doczone informacje identyfikujce zawarte

w profilu zaufanym ePUAP, a take:a) jednoznacznie wskazujcy profil zaufany ePUAP osoby, ktra wykonaa podpis,b) zawierajcy czas wykonania podpisu,c) jednoznacznie identyfikujcy konto ePUAP osoby, ktra wykonaa podpis,d) autoryzowany przez uytkownika konta ePUAP,e) potwierdzony i chroniony podpisem systemowym ePUAP;

elektroniczna skrzynka podawcza dostpny publicznie rodek komunikacji elektronicznej sucy do przekazywania dokumentu elektronicznego do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostpnego systemu teleinformatycznego;

9. Prawne podstawy informatyzacji administracji9. Prawne podstawy informatyzacji administracji

9.3. Regulacja ustawowa

9.3.3. Aparat pojciowy

9.1.1. Pojcie

Klasyczna definicja pastwa Georga Jellinka (1851-1911), e z zaoenia powinno ono posiada

terytorium, obywateli wadz (rozumian jako system prawny

i tych ktrzy go tworz i egzekwuj).

Infrastruktura informacyjna Pa stwa :1) Zbir informacji o tym jak wyglda terytorium pastwa, kim s obywatele i inne podmioty wadzy pastwowej podlegajce, jak wyglda prawo danego kraju i kto nim rzdzi.

2) Kompleks instytucji, jednostek organizacyjnych, zasobw i systemw informacyjnych oraz technologii informacyjnych, warunkujcych funkcjonowanie okrelonych stosunkw spoecznych (w tym stosunkw prawnych), politycznych i ekonomicznych

Informatyka w administracjiProgram 2010

Wojciech R.Wiewirowski

Pracownia Informatyki Prawniczej Uniwersytet Gdaski

9.19.1 . . Infrastruktura informacyjna PaInfrastruktura informacyjna Pa stwastwa

9.1.2. Czci skadowe

normy informacyjne, zasoby informacji(omawiane na kolejnych wykadach)

systemy informacyjne, instytucje informacyjne oraz struktury organizacyjne i urzdzenia techniczne wspierajce

procesy gromadzenia, przetwarzania i przekazywania informacji.

Informatyka w administracjiProgram 2010

Wojciech R.Wiewirowski

Pracownia Informatyki Prawniczej Uniwersytet Gdaski

9.19.1 . . Infrastruktura informacyjna PaInfrastruktura informacyjna Pa stwastwa

9.1.3. Normy informacyjne

Normy informacyjne w Polsce nie s zebrane w Polsce jednym akcie prawnym, ktry mgby stanowi swego rodzaju kodeks informatyczny.

Tym nie mniej mona w polskim systemie prawnym wyrni co najmniej kilka aktw prawnych, ktre zawieraj regulacje podstawowe dla rynku informatycznego i dla infrastruktury informacyjnej pastwa.

Do aktw tych zaliczy naley przede wszystkim: ustaw z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziaalnoci podmiotw

realizujcych zadania publiczne (tzw. ustaw o informatyzacji), ustaw o wiadczeniu usug drog elektroniczn ustaw o podpisie elektronicznym ustaw o elektronicznych instrumentach patniczych

Uznajc szczegln rol wymienionych aktw prawnych naley zawsze pamita, e stanowi one jedynie wycinek regulacji prawnej z zakresu struktury informacyjnej pastwa i regulacji elektronicznej gospodarki. Wiele podstawowych zasad normujcych te zagadnienia rozrzuconych jest bowiem w aktach prawnych powiconych poszczeglnym cywilnym, karnym lub administracyjnym aspektom dziaania pastwa i jego gospodarki.

Informatyka w administracjiProgram 2010

Wojciech R.Wiewirowski

Pracownia Informatyki Prawniczej Uniwersytet Gdaski

9.19.1 . . Infrastruktura informacyjna PaInfrastruktura informacyjna Pa stwastwa

Wicej rozwaa o infrastrukturze informacyjnej Pastwa:

Infrastruktura informacyjna pastwa w globalnej gospodarce

Jzef Oleski

Uniw. Warszawski, Wydz. Nauk Ekon.rok wydania: 2006

ISBN: 83-87374-40-7Ksigarnia "Arche" w budynku WPiA

Uzupenienie

Informatyka w administracjiProgram 2010

Wojciech R.Wiewirowski

Pracownia Informatyki Prawniczej Uniwersytet Gdaski

9.19.1 . . Infrastruktura informacyjna PaInfrastruktura informacyjna Pa stwastwa

9.2.1. Konstytucyjna podstawa

Art. 20.Spoeczna gospodarka rynkowa oparta na wolnoci dziaalnoci gospodarczej, wasnoci prywatnej oraz solidarnoci, dialogu i wsppracy partnerw spoecznych stanowi podstaw ustroju

gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej.

Informatyka w administracjiProgram 2010

Wojciech R.Wiewirowski

Pracownia Informatyki Prawniczej Uniwersytet Gdaski

9.2. Neutralno9.2. Neutralno technologiczna Patechnologiczna Pa stwastwa

10.1.1. Tre zasady

neutralno technologiczna zasada rwnego traktowania przez wadze publiczne technologii teleinformatycznej i tworzenia warunkw do ich uczciwej konkurencji, w tym zapobiegania moliwoci eliminacji technologii konkurencyjnych przy rozbudowie i modyfikacji eksploatowanych systemw teleinformatycznych lub przy tworzeniu konkurencyjnych produktw i rozwiza;

Informatyka w administracjiProgram 2010

Wojciech R.Wiewirowski

Pracownia Informatyki Prawniczej Uniwersytet Gdaski

10.1. Neutralno10.1. Neutralno technologiczna Patechnologiczna Pa stwastwa

10.1.1. Tre zasady

Pastwo nie powinno preferowa stosowania wybranych rozwiza technologicznych poprzez wybr technologii stosowanej przez konkretnego producenta lub grup producentw lub poprzez uniemoliwianie zastosowania wyranie wskazanych rozwiza przez konkretnego producenta lub grup producentw.

Pastwo moe (i powinno) przygotowywa minimalne standardy dla technologii uywanych w administracji, jednak owe minimalne standardy okrela powinny wymagania techniczne i operacyjne, bez dokonywania wyboru konkretnych produktw.

Uzupenienie: - Zasada neutralnoci technologicznej Pastwa jest zasad prawa konkurencji i jako taka jest

jedn z podstaw tworzenia spoecznej gospodarki rynkowej.- Wybr konkretnego rozwizania technicznego podlega przepisw prawa zamwie

publicznych.- Zasada neutralnoci technologicznej nie dy do wykluczenia z uytku tzw. standardw

zamknitych, nie suy rwnie do promowania oprogramowania z otwartym kodem rdowym [tzw. open source]. Byyby to dziaania rwnie nieneutralne.

- NeutralnoNeutralnoNeutralnoNeutralno interoperacyjnointeroperacyjnointeroperacyjnointeroperacyjno [system interoperacyjny nie musi by neutralny, a neutralno sama w sobie nie powoduje interoperacyjnoci

Informatyka w administracjiProgram 2010

Wojciech R.Wiewirowski

Pracownia Informatyki Prawniczej Uniwersytet Gdaski

10.1. Neutralno10.1. Neutralno technologiczna Patechnologiczna Pa stwastwa

9.2.3. Aktualna regulacja prawna (raczej interoperacyjno)

Art. 13. 1. Podmiot publiczny uywa do realizacji zada publicznych systemw teleinformatycznych speniajcych minimalne wymagania dla systemw teleinformatycznych.

[standardy interoperacyjnoi]

2. Podmiot publiczny realizujcy zadania publiczne przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego albo z uyciem rodkw komunikacji elektronicznej do przekazywania danych pomidzy tym podmiotem a podmiotem niebdcym organem administracji rzdowej:

1) zapewnia , aby system teleinformatyczny sucy do wymiany danych pomidzy tym podmiotem a podmiotami niebdcymi organami administracji rzdowej, poza minimalnymi wymaganiami, o ktrych mowa w ust. 1, spenia wymg rwnego traktowania rozwizainformatycznych;

2) publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej lub udostpnia w inny sposb:a) zestawienie stosowanych w oprogramowaniu interfejsowym

systemu teleinformatycznego uywanego przez ten podmiot do realizacji zada publicznych struktur dokumentw elektronicznych, formatw danych oraz protokow komunikacyjnych i szyfrujcych,

b) testy akceptacyjne ()

Informatyka w administracjiProgram 2010

Wojciech R.Wiewirowski

Pracownia Informatyki Prawniczej Uniwersytet Gdaski

9.2. Neutralno9.2. Neutralno technologiczna Patechnologiczna Pa stwastwa

9.2.4. Nieneutralne przepisy (skrajne formy stosowane przed 2005 r.)

1) Wniosek skada si w formie pisemnej, z tym e informacje zawarte w: 1) zaczniku nr 1 do rozporzdzenia skada si w wersji

elektronicznej, przy uyciu oprogramowania Microsoft Word; 2) zaczniku nr 2 do rozporzdzenia skada si w wersji elektronicznej,

przy uyciu oprogramowania Microsoft Excel.

2) Pracownia komputerowa powinna by wyposaona w: () - 8 komputerw IBM Pentium 233 MMX lub lepszych, () - oprogramowanie: Corel Draw 8.0, Foto Shop 5.0,

Word 97 lub nowsze, Excel.

Informatyka w administracjiProgram 2010

Wojciech R.Wiewirowski

Pracownia Informatyki Prawniczej Uniwersytet Gdaski

9.2. Neutralno9.2. Neutralno technologiczna Patechnologiczna Pa stwastwa

9.2.5. Niejednoznaczne rozumienie pojcia

Podane wczeniej rozumienie zasady neutralnoci technologicznej nie jest jedynym, z jakim moemy spotka si w literaturze przedmiotu.

Szczeglnie rodowiska zwizane z ruchem wolnego oprogramowania staraj sirozumie neutralno technologiczn inaczej tj tak, by dopuszczaa ona preferowanie rozwiza opartych na oprogramowaniu o otwartym kodzie rdowym lub oprogramowaniu przygotowanego w ramach tzw. otwartych standardw.

Patrz: http://interoperacyjnosc.fwioo.pl/

Informatyka w administracjiProgram 2010

Wojciech R.Wiewirowski

Pracownia Informatyki Prawniczej Uniwersytet Gdaski

9.2. Neutralno9.2. Neutralno technologiczna Patechnologiczna Pa stwastwa

9.2.6. Otwarte standardy

Standard otwarty w rozumieniu pierwszej wersji Europejskich Ram Interoperacyjnoci jest standardem, ktry cznie spenia nastpujce cztery warunki:

1. jest przyjty i zarzdzany przez niedochodow organizacj, a jego rozwj odbywa si w drodze otwartego procesu podejmowania decyzji, w ktrym mog uczestniczy wszyscy zainteresowani,

2. jest opublikowany, a jego specyfikacja jest dostpna dla wszystkich zainteresowanych bezpatnie lub po kosztach sporzdzenia kopii oraz moliwa dla wszystkich do kopiowania, dystrybuowania i uywania rwnie bezpatnie lub po kosztach operacyjnych,

3. wszelkie zwizane z nim prawa autorskie, patenty i inna wasnoprzemysowa

s nieodwoalnie udostpnione bez opat,4. nie ma adnych ogranicze w jego wykorzystaniu.

Inne definicje mona znale w http://en.wikipedia.org/wiki/Open_standard

Informatyka w administracjiProgram 2010

Wojciech R.Wiewirowski

Pracownia Informatyki Prawniczej Uniwersytet Gdaski

9.2. Neutralno9.2. Neutralno technologiczna Patechnologiczna Pa stwastwa

9.2.6. Otwarte standardy

W opinii skrajnych zwolennikw ruchu wolnego oprogramowania zasada neutralnoci technologicznej powinna oznacza

nakaz stosowania standardw tam gdzie istniej.

Kompromisowy projekt polskich Krajowych Ram Interoperacyjnoci wspierajc zasad neutralnoci technologicznej (rozumian w klasyczny sposb) stwierdza, e

przyszoci rozwiza informatycznych stosowanych w administracji publicznej sstandardy otwarte. Obecnie z uwagi na zagroenie znaczcym spowolnieniem lub zablokowaniem procesu udostpniania usug publicznych dopuszcza siwspistnienie w warunkach konkurencji wielu rodzajw standardw (tzn. otwartych, zamknitych, czciowo otwartych, itd.).

Informatyka w administracjiProgram 2010

Wojciech R.Wiewirowski

Pracownia Informatyki Prawniczej Uniwersytet Gdaski

9.2. Neutralno9.2. Neutralno technologiczna Patechnologiczna Pa stwastwa

G.Bliniuk [wicemin. MSWIA] Polskie Ramy Interoperacyjnoci pierwszy komponent Planu Informatyzacji na lata 2007-2010, prezentacja z XII Forum Teleinformatyki, Legionowo 21-22 IX 2006 r., s. 9

9.2.6. Otwarte standardy

9.2. Neutralno9.2. Neutralno technologiczna Patechnologiczna Pa stwastwa

9.3.1. Pojcie interoperacyjnoci

[Ustawa o informatyzacji] zdolno rnych podmiotw oraz uywanych przez nie systemw teleinformatycznych i rejestrw publicznych do wspdziaania na rzecz osignicia wzajemnie korzystnych i uzgodnionych celw z uwzgldnieniem wspdzielenia informacji i wiedzy przez wspierane przez nie procesy biznesowe, realizowane za pomoc wymiany danych za porednictwem wykorzystywanych przez te podmioty systemw teleinformatycznych

[Decyzja w sprawie ISA] moliwo wspdziaania rnych odrbnych organizacji na rzecz osignicia uzgodnionych i korzystnych dla wszystkich stron celw, przy jednoczesnym dzieleniu si informacjami i wiedz pomidzy tymi organizacjami poprzez wspierane przez nie procesy biznesowe, za pomoc wymiany danych za porednictwem odpowiednich systemw ICT

[Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej] moliwo czenia zbiorw danych przestrzennych oraz interakcji usug danych przestrzennych bez powtarzalnej interwencji manualnej w taki sposb, aby wynik by spjny a warto dodana zbiorw i usug danych przestrzennych zostaa zwikszona.

[Dyrektywa INSPIRE] moliwo czenia zbiorw danych przestrzennych oraz interakcji usug danych przestrzennych bez powtarzalnej interwencji manualnej, w taki sposb, aby wynik by spjny, a warto dodana zbiorw i usug danych przestrzennych zostaa zwikszona;

9.3. Interoperacyjno9.3. Interoperacyjno systemsystem w teleinformatycznychw teleinformatycznych

9.3.1. Pojcie interoperacyjnoci

Interoperacyjno (w dokumentach UE okre lana rwnie jako interoperatywno )

oznacza zdolno systemw technologii informacyjnej i komunikacyjnej (ICT) oraz procesw, jakie one wspieraj w dziaalnoci przedsibiorstw, do wymiany danych oraz do zapewnienia moliwoci wymiany informacji i wiedzy (wspdzielenia informacji i wiedzy).

Ramy interoperacyjno ciPrzez ramy interoperacyjnoci rozumie si:

a) regulacje prawneb) specyfikacje opisy danych,c) dobre praktyki sprawdzone sposoby postpowania w okrelonych sytuacjach,d) normy,e) wzorce projektowe,f) wzory dokumentw oraz innego rodzaju uywane definicje wspierajce

interoperacyjno publicznych systemw informatycznych.

Rekomendacja interoperacyjno ciElementarny artefakt ram operacyjnoci. Np. raport opisujcy jak praktyk, albo wzr dokumentu elektronicznego do zastosowania w jakim kontekcie.

Repozytorium interoperacyjno ciMiejsce publikacji zatwierdzonych dokumentw interoperacyjnoci.

9.3. Interoperacyjno9.3. Interoperacyjno systemsystem w teleinformatycznychw teleinformatycznych

9.3.1. Pojcie interoperacyjnoci

Art. 319) Krajowe Ramy Interoperacyjnoci zestaw wymaga semantycznych, organizacyjnych oraz technologicznych dotyczcych interoperacyjnoci systemw teleinformatycznych i rejestrw publicznych

Art. 18.Rada Ministrw, na wniosek ministra waciwego do spraw informatyzacji, okreli w drodze rozporzdzenia:

1) minimalne wymagania dla systemw teleinformatycznych, majc na uwadze konieczno zapewnienia;

2) minimalne wymagania dla rejestrw publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej, uwzgldniajc konieczno zachowania spjnoci prowadzenia rejestrw publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej z podmiotami publicznymi;

3) Krajowe Ramy Interoperacyjnoci obejmujce zagadnienia interoperacyjnoci semantycznej, organizacyjnej oraz technologicznej z uwzgldnieniem zasady rwnego traktowania rnych rozwiza informatycznych, Polskich Norm oraz innych dokumentw normalizacyjnych zatwierdzonych przez krajowjednostk normalizacyjn.

9.3. Interoperacyjno9.3. Interoperacyjno systemsystem w teleinformatycznychw teleinformatycznych

9.3.2. Poziomy interoperacyjnoci (klasyczne podejcie)

G.Bliniuk [wicemin. MSWIA] Polskie Ramy Interoperacyjnoci pierwszy komponent Planu Informatyzacji na lata 2007-2010, prezentacja z XII Forum Teleinformatyki, Legionowo 21-22 IX 2006 r., s. 8

9.3. Interoperacyjno9.3. Interoperacyjno systemsystem w teleinformatycznychw teleinformatycznych

9.3.2. Poziomy interoperacyjnoci (klasyczne podejcie)

9.3. Interoperacyjno9.3. Interoperacyjno systemsystem w teleinformatycznychw teleinformatycznych

Kostka interoperacyjno ci, IDABC, Draft document as

basis for EIF 2.0, Komisja Europejska wrzesie 2008, s. 20

9.3.2. Poziomy interoperacyjnoci (klasyczne podejcie)

9.3. Interoperacyjno9.3. Interoperacyjno systemsystem w teleinformatycznychw teleinformatycznych

European Interoperability Framework for European Public Services (EIF) Version 2.0 Draft, Komisja Europejska 2009, s. 20

9.3.3. Interoperacyjno jako zdolno dostosowania si do minimalnych wymaga

Informatyka w administracjiProgram 2010

Wojciech R.Wiewirowski

Pracownia Informatyki Prawniczej Uniwersytet Gdaski

9.3. Interoperacyjno9.3. Interoperacyjno systemsystem w teleinformatycznychw teleinformatycznych

9.3. Interoperacyjno9.3. Interoperacyjno systemsystem w teleinformatycznychw teleinformatycznych

9.3.4. Poziomy interoperacyjnoci (nowe podejcie - Raport Gartnera 2008)

Model Interoperacyjnoci Gartnera wraz z warstwami. Na podstawie M. Malotaux, G van der Harst, J. Achtsivassissis, F. Hahndiek, Preparation for Update European Interoperability Framework 2.0 Final Report. A Report for DIGIT, Gartner 2007, s. 72

Biznes reprezentujcy organizacj istniejc w wiecie realnym przetwarzjc informacjw ramach swej codziennej pracy i podejmujc decyzje w oparciu o posiadane informacje. Warstw t rozbito na: a) organizacj, obejmujc tym pojciem tak przedsibiorstwo jak traktowany na rwni z nim urzd obsugujcy organ administracji wraz z ca hierarchiorganizacyjn, b) procesy nastawione na osignicie interakcji z innymi uczestnikami systemu (np. logistyk, zamwienia, procedury podatkowe itp.) oraz c) informacjwymagan do prowadzenia procesw ustandaryzowan pod wzgldem formatw i semantyki (np. X12, EDIFACT, ebXML, XBRL, HL7 itp.).

Systemy reprezentujce zbir aplikacji, w ktrych informacja dostarczana jest do ostatecznego uytkownika. Tu wyrniono: a) prezentacj ekrany, raporty i przesyki bdce interfejsami systemu (na wejciu i na wyjciu) przy zastosowaniu standardw takich jak np. CSV, MIME, EDI czy XML, b) aplikacj przetwarzajc dane na informacj(wyjcie) lub informacj na dane (wejcie) oraz c) dane przechowywane w formie strukturalnej (relacyjnej), p-strukturalnej (XML) lub nieprzetworzonej (tekst) bazy.

Technologia system komputerowy bdcy nonikiem (platform dla ) aplikacji, infrastruktura i sieci teleinformatyczne (middleware, platformy oraz sieci).Przy takim rozumieniu interoperacyjno jest sum procesw komunikacyjnych pomidzy wszystkimi trzema warstwami dwch instytucji definiowanej na poziomie kadego z elementw skadowych poszczeglnych warstw.

9.3. Interoperacyjno9.3. Interoperacyjno systemsystem w teleinformatycznychw teleinformatycznych

9.3.4. Poziomy interoperacyjnoci (nowe podejcie - Raport Gartnera 2008)

9.3. Interoperacyjno9.3. Interoperacyjno systemsystem w teleinformatycznychw teleinformatycznych

9.3.4. Kluczowe aspekty

Klaster 1: Wymiana informacji, ktrej mo na zaufa

Interoperacyjno semantycznaSemantyka informacji oraz wielojzyczno

Dostpno i uywalno informacjiWikszo dziaa ley po stronie pastw czonkowskich, niektre dziaania

koordynacyjne po stronie UE w konsultacji z podmiotami zewntrznymi

Zaufanie i prywatno

Katalog usug

9.3. Interoperacyjno9.3. Interoperacyjno systemsystem w teleinformatycznychw teleinformatycznych

9.3.4. Kluczowe aspekty

Informatyka w administracjiProgram 2010

Wojciech R.Wiewirowski

Pracownia Informatyki Prawniczej Uniwersytet Gdaski

9.3. Interoperacyjno9.3. Interoperacyjno systemsystem w teleinformatycznychw teleinformatycznych

9.3.4. Kluczowe aspekty

Informatyka w administracjiProgram 2010

Wojciech R.Wiewirowski

Pracownia Informatyki Prawniczej Uniwersytet Gdaski

Klaster 2: Architektura interoperacyjno ci

9.3. Interoperacyjno9.3. Interoperacyjno systemsystem w teleinformatycznychw teleinformatycznych

9.3.4. Kluczowe aspekty

Informatyka w administracjiProgram 2010

Wojciech R.Wiewirowski

Pracownia Informatyki Prawniczej Uniwersytet Gdaski

Klaster 3: Ocena aspektw teleinformatycznych w nowych regulacjach prawnych

9.3. Interoperacyjno9.3. Interoperacyjno systemsystem w teleinformatycznychw teleinformatycznych

9.3.4. Kluczowe aspekty

Informatyka w administracjiProgram 2010

Wojciech R.Wiewirowski

Pracownia Informatyki Prawniczej Uniwersytet Gdaski

9.3. Interoperacyjno9.3. Interoperacyjno systemsystem w teleinformatycznychw teleinformatycznych

9.3.6. Interoperacyjno w praktyce Linia wsppracy

Informatyka w administracjiProgram 2010

Wojciech R.Wiewirowski

Pracownia Informatyki Prawniczej Uniwersytet Gdaski

Linia Wsppracy centralnych i regionalnych systemw teleinformatycznych administracji publicznej w Polsce. Zaoenia wsppracy administracji rzdowej i samorzdowej na rzecz modernizacji funkcjonowania pastwa.

Dokumenty Inicjatywy LW, okrelajc zasady wsppracy i odpowiedzialnoci na poziomie koncepcyjno-technicznym administracji rzdowej i samorzdowej w procesie rozwoju infrastruktury informacyjnej pastwa, szczegowo identyfikuj zakres rzeczowy i harmonogram udostpniania produktw wytwarzanych w ramach wybranych projektw wspfinansowanych z funduszy unijnych. Tym samym wspieraj, zgodnie z zaleceniami Komisji UE, zadania zwizane z zapewnianiem podanego poziomu interoperacyjnego wspdziaania systemw teleinformatycznych, rzdowych i samorzdowych na rnych szczeblach ich funkcjonowania. Dziki takiemu podejciu moliwe bdzie praktyczne, bo oparte na uzgodnionej architekturze i na zbiorze konkretnych rozwiza (produktw), uzgodnienie obszarw wspdziaania systemw teleinformatycznych projektowanych i eksploatowanych w administracji rzdowej i samorzdowej w Polsce. W konsekwencji podjta wsppraca umoliwi wskazanie funkcjonalnego rozdziau tych systemw i zapobieganie zjawisku powielania tych samych rozwiza w wielu systemach, umoliwi take wykorzystanie uzyskanych dowiadcze w ramach rozpowszechniania dobrych praktyk.

9.3. Interoperacyjno9.3. Interoperacyjno systemsystem w teleinformatycznychw teleinformatycznych

9.3.6. Interoperacyjno w praktyce Linia wsppracy

Informatyka w administracjiProgram 2010

Wojciech R.Wiewirowski

Pracownia Informatyki Prawniczej Uniwersytet Gdaski

Idea Linii Wsppracy powstaa z inicjatywy MSWiA. Nie oznacza to jednak, e intencjMSWiA jest centralizowanie systemw obsugujcych administracj publiczn w Polsce. Wrcz przeciwnie, dwa kluczowe projekty realizowane w MSWiA, czyli ePUAP i pl.ID, z zaoenia maj przede wszystkim peni cele integracyjne, wspierajce pozostae systemy budowane w administracji publicznej w zakresie speniania wymaga Krajowych i Europejskich Ram Interoperacyjnoci, wymagaminimalnych, zarzdzania tosamoci, zarzdzania referencyjnoci, dostpu do rejestrw referencyjnych, itd. Takie podejcie jest zgodne z celami wyznaczonymi przez Strategi rozwoju spoeczestwa informacyjnego do roku 2013w obszarach czowiek, gospodarka, pastwo, gdzie zakada si, e ww. cele musz by osigane wsplnie przez systemy rzdowe i samorzdowe. Std te denie MSWiA aby system ePUAP, jako gwna platforma integracyjna dla systemw teleinformatycznych administracji publicznej, bya w przyszoci traktowana jako zestaw wsppracujcych ze sob systemw teleinformatycznych funkcjonujcych na rnych szczeblach administracji publicznej, a nie jako jeden konkretny system (projekt) teleinformatyczny.

Informatyka w administracjiProgram 2010

Wojciech R.Wiewirowski

Pracownia Informatyki Prawniczej Uniwersytet Gdaski

10.9. Najlepsze praktyki

9. Prawne podstawy informatyzacji administracji9. Prawne podstawy informatyzacji administracji

Decyzja 2004/387/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r.w sprawie interoperatywnego wiadczenia oglnoeuropejskich usug eGovernment dla

administracji publicznej, przedsibiorstw i obywateli (IDABC)

Wrd rodkw horyzontalnych na podstawie programu IDABC wymienia dziaania wspierajce podejmowane w celu wspomagania upowszechniania dobrych praktyk w zastosowaniu technologii informacyjnych w administracji publicznej. S to:

a) sprawozdania, strony internetowe, konferencje oraz, oglnie, inicjatywy skierowane do spoeczestwa;

b) monitorowanie, analiza i upowszechnianie za pomoc stron internetowych inicjatyw i najlepszych praktyk zwizanych z dziaaniami eGovernment na szczeblu Pastw Czonkowskich, Wsplnoty oraz midzynarodowym;

c) wspieranie upowszechniania najlepszych praktyk w wykorzystywaniu np. otwartych rde oprogramowania przez organy administracji publicznej.

Informatyka w administracjiProgram 2010

Wojciech R.Wiewirowski

Pracownia Informatyki Prawniczej Uniwersytet Gdaski

10.9. Najlepsze praktyki

9. Prawne podstawy informatyzacji administracji9. Prawne podstawy informatyzacji administracji

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracjiz dnia 30 padziernika 2006 r. (Dz.U. Nr 206, poz.1517)

w sprawie niezbdnych elementw struktury dokumentw elektronicznych

Dodatkowe objanienia niezbdne do prawidowego uporzdkowania metadanych oraz wynikajce z najlepszej praktyki przykady prawidowego uporzdkowania metadanych zamieszcza si na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra waciwego do spraw informatyzacji.