of 29 /29
UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI FACULTATEA DE CONSTRUCȚII ŞI INSTALAȚII Departamentul BMTM – Colectivul MANAGEMENT ÎN CONSTRUCȚII ECONOMIA CONSTRUCȚIILOR ŞI LEGISLAȚIE – LUCRĂRI –

Indrumator Economie CCIA

Embed Size (px)

DESCRIPTION

CCIA

Citation preview

Page 1: Indrumator Economie CCIA

UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞIFACULTATEA DE CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII

Departamentul BMTM – Colectivul MANAGEMENT ÎN CONSTRUCȚII

ECONOMIA CONSTRUCȚIILOR

ȘI LEGISLAȚIE

– LUCRĂRI –

AN UNIVERSITAR 2013 – 2014

Page 2: Indrumator Economie CCIA

TEMA LUCRĂRII

Să se elaboreze documentația economică necesară realizării obiectivului de investiție „CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+M, ÎMPREJMUIRE, RACORD ELECTRIC ȘI BRANȘAMENT GAZE NATURALE” (prezentat în planșele anexate), parcurgând următoarele etape:

I. Studiul proiectului; întocmirea unei liste de activități;II. Calculul cantităților de lucrări – ANTEMĂSURĂTOAREA lucrărilor de

construcții;III. Elaborarea extraselor de resurse, a devizului analitic și a recapitulației;IV. Elaborarea (verificarea) documentației economice cu ajutorul sistemului informatic

WINDEV (SOFTEH) sau DEVIZ PROFESIONAL 2011 (INTELSOFT).

BIBLIOGRAFIE:1. Antohie, Eduard, Economia lucrărilor de construcţii, Editura Societăţii Academice

„Matei-Teiu Botez”, Iaşi, 2009;2. Cârlan, Ştefan, Economia construcţiilor, Editura Societăţii Academice „Matei-Teiu

Botez”, Iaşi, 2003;3. „Ghid privind elaborarea devizelor la nivel de categorii de lucrări şi obiecte de

construcţii pentru investiţii realizate din fonduri publice”, indicativ P 91/1-02;4. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;5. Hotărârea nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației

tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții;

6. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții;7. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;8. Ordin nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.

50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.9. Resurse web: www.windev.ro; www.devize.ro; www.isc-web.ro.

Page 3: Indrumator Economie CCIA

ETAPA I – Studiul proiectului; întocmirea unei liste de activități

Proiectul tehnic însumează totalitatea documentaţiilor care cuprind concepţia de realizare a unei lucrări de construcţie, pe baza cărora se autorizează, se poate pregăti şi desfăşura execuţia lucrărilor de construcţie, se urmăreşte şi se controlează calitatea acestora. Detaliile de execuţie completează la nivel de amănunt soluţiile stabilite în proiectul tehnic, fără modificarea autorizaţiei de construire şi a costurilor prevăzute prin devizul aprobat de către proprietar și/sau beneficiar.

Proiectul tehnic, împreună cu detaliile de execuție și caietele de sarcini (care redau condițiile tehnice de execuție ale lucrărilor de construcții), ajută la realizarea studiului tehnic necesar pentru:

înţelegerea lucrărilor de construcţie care urmează a fi executate; stabilirea soluţiilor de execuţie; stabilirea mijloacelor şi resurselor necesare pentru execuţie; calculul cantităţilor de lucrări care urmează să fie executate; estimări simplificate ale costurilor directe pentru compararea diferitelor soluţii de

execuţie posibile şi selectarea acelora care ulterior vor fi analizate aprofundat.În directă corelare cu cele descrise anterior, propunem pentru realizarea lucrărilor de

finisaje interioare ale unui obiectiv de investiții, următoarea listă de activități: realizare tencuieli la tavane; realizare tencuieli la pereți; montare faianță (la grupuri sanitare, bucătării etc.); realizare strat (șapă) de egalizare din mortar M100-T sau ipsos; montare pardoseli (defalcat pe tipuri: parchet, gresie, mochetă, PVC, mozaic etc.); montare plinte pentru pardoseli (defalcat pe tipuri: parchet, gresie, mochetă, PVC,

mozaic etc.); montare tâmplărie exterioară și interioară (din aluminu, PVC, lemn stratificat etc.); aplicare strat de glet pe tencuieli interioare drișcuite; aplicare strat amorsă pe suprafețe gletuite; realizare finisaje la tavane și pereți cu var lavabil pentru interior; montare glafuri (lemn, PVC, marmură etc.) la ferestre.Pentru realizarea lucrărilor de execuției a infrastructurii unui obiectiv de investiții,

propunem următoarea listă de activități: îndepărtare strat vegetal; trasarea axelor construcției; trasare contur șanț; săpătură executată manual sau mecanic în spații limitate (la șanțuri); sprijinirea malurilor șanțurilor; turnare beton de egalizare; confecționare și montare armături în tălpi continue la fundații; turnare beton armat în tălpi continue la fundații; montare cofraje la elevații fundații; confecționare și montare armături la elevații fundații; turnare beton armat la elevații fundații; decofrare elemente de beton armat; împrăștierea și compactarea pământului în jurul fundațiilor.

Page 4: Indrumator Economie CCIA

ETAPA II – Calculul cantităților de lucrări – antemăsurătoarea lucrărilor de construcții

Antemăsurătoarea este piesa scrisă componentă a documentaţiilor economice prin care se determină cantităţile de lucrări din fiecare articol necesar a se executa pentru realizarea unor lucrări de construcţie.

Pentru întocmirea antemăsurătorii se procedează astfel: se analizează proiectul tehnic, detaliile de execuţie şi caietele de sarcini care

însoţesc proiectul. se stabilesc soluţii tehnologice şi organizatorice de execuţie identificându-se

procesele de construcţie şi activităţile ce urmează a fi executate în şantier pentru realizarea lucrărilor de construcţie.

pentru fiecare proces de construcţie se identifică o normă de deviz. În acest sens se procedează astfel:

o se stabileşte categoria de lucrări de construcţie în care se încadrează respectivul proces de construcţie;

o se identifică indicatorul de norme de deviz corespunzător respectivei categorii de lucrări de construcţie;

o se identifică în sumarul fiecărui indicator de norme de deviz capitolul de lucrare de construcţie corespunzător;

o se identifică în tabla de materii a fiecărui capitol o normă de deviz a cărei denumire este similară cu procesul de construcţie analizat;

o se analizează structura normei de deviz astfel identificată.

Figura nr. 01 – Procedura de încadrare a procesului de construcție într-o normă de deviz

Page 5: Indrumator Economie CCIA

Tabel nr. 01 – Antemăsurătoarea lucrărilor de construcțiiNr.crt.

Simbolnormă

Denumire normă U.M. Cantitate

0 1 2 3 4

1 TSA02F1

Săpătură manuală de pământ în spaţii limitate, având sub 1,0 m sau peste 1,0 m lăţime, executată fără sprijiniri cu taluz vertical, la fundaţii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de înfrăţire etc., în teren coeziune mijlocie sau foarte coeziv, până la 1,50 m adâncime.2 x 5,00 m x 1,00 m x 0,50 m + 2 x 1,00 m x 0,50 m = 6,00 mc

mc 6,00

2

3

4

5

...

Page 6: Indrumator Economie CCIA

ETAPA III – Elaborarea extraselor de resurse, a devizului analitic și a recapitulației

A. Elaborarea extraselor de resurse

Calculul cantităţilor de resurse necesare pentru execuţia cantităţilor de articole precizate în măsurători se realizează prin intermediul extraselor de resurse. Extrasele de resurse se întocmesc separat pentru cele 3 categorii de resurse, respectiv: extras de material, extras de manoperă, extras de utilaj.

Extrasul de materialeExtrasul de materiale este documentaţia economică prin care se identifică materialele de

construcţie pe sorto-tipo-dimensiuni precum şi cantităţile aferente acestora, necesare pentru execuţia lucrărilor de construcţie în condiţiile specificate de către normele de deviz. Calculul se conduce tabelar, într-un tabel având forma precizată în tabelul nr. 2.

Pentru calculul prezentat în tabelul nr. 2 se procedează astfel: în coloanele 0, 1, 2, 3 se înscriu în ordine articolele din antemăsurătoare împreună

cu datele lor caracteristice; pentru fiecare articol de antemăsurătoare înscris în tabelul de calcul, se identifică în

indicatoarele de norme de deviz, norma de deviz aleasă atunci când s-a întocmit antemăsurătoarea;

din tabelul de resurse din structura normei de deviz se identifică:o denumirile materialelor şi unitatea de măsură specifică – acestea se trec în

tabel în coloanele 4, 5, ...;o norma de consum specifică (NCS) a fiecărui material – această valoare se

trece în coloana corespunzătoare fiecărui material deasupra liniei diagonale; se calculează pentru fiecare articol şi pentru fiecare material, cantitatea totală din

materialul respectiv care se va consuma pentru execuţia cantităţii de articol de lucrare. Acest calcul se realizează prin înmulţirea valorii cantităţii de articol (din coloana 3) cu valoarea normei de consum specifice a fiecărui material (înscrisă deasupra liniei diagonale din coloana materialului respectiv). Rezultatul se înscrie sub linia diagonala din coloana materialului;

se face precizarea că în cazul în care un tip de material se utilizează pentru execuţia mai multor articole de lucrare calculele descrise mai sus se fac în aceeaşi coloană dar pe rândul corespunzător fiecărui articol;

în final se sumează pe coloana corespunzătoare fiecărui material, cantităţile înscrise sub linia diagonală. Aceste valori se înscriu într-un tabel separat numit extras de materiale (vezi tabelul nr. 3).

Page 7: Indrumator Economie CCIA
Page 8: Indrumator Economie CCIA

Tabel nr. 2 – Identificarea resurselor materiale

Nr. crt. Simbol articolDenumire articol

U.M. Cantitate MaterialeMortar de var-

ciment M25-T (m3)Var pastă

(m3)Ciment F 25

(kg)Nisip 0…1 mm

(m3)Apă(m3)

Mortar de var-ciment M10-T (m3)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

CF03A1Tencuieli interioare drişcuite la tavane plane, din beton monolit sau din elemente prefabricate, executate manual, cu mortar din var-ciment marca M25-T în grosime medie de 2 cm, inclusiv schela pe capre

m2 100

0,020

2,00

0,0012

0,12

1,40

140,00

0,007

0,70

0,006

0,60

2

CF01A1Tencuieli interioare drişcuite la pereţi şi stâlpi, executate manual, pe suprafeţe de zidărie de cărămidă, cu mortar de var-ciment marca M10-T, în grosime medie de 2 cm, inclusiv schela pe capre

m2 100 –

0,0015

0,15

0,80

80,00

0,007

0,70

0,005

0,50

0,018

1,80

3

4

...

TOTAL GENERAL 2,00 0,27 220,00 1,40 1,10 1,80

Page 9: Indrumator Economie CCIA

Tabel nr. 3 – Extras de materialeNr. crt. Denumire material U.M. Cantitate Observații

0 1 2 3 4

1 Apă m3 1,10

2 Ciment F 25 kg 220,00

3 Mortar de var-ciment M10-T m3 1,80

4 Mortar de var-ciment M25-T m3 2,00

5 Nisip 0…1 mm m3 1,40

6 Var pastă m3 0,27

7

8

...

Page 10: Indrumator Economie CCIA

Extrasul de manoperăExtrasul de manoperă este documentaţia economică prin care se identifică specialităţile

şi calificările muncitorilor precum şi durata măsurată în ore consumată de către aceştia, necesare pentru execuţia lucrărilor de construcţie în condiţiile specificate de către normele de deviz. Calculul se realizează tabelar, într-un tabel având forma precizată în tabelul nr. 4.

Pentru calculul înregistrat în tabelul nr. 4, se procedează astfel: în coloanele 0, 1, 2, 3 se înscriu în ordine articolele din antemăsurătoare împreună

cu datele lor caracteristice; pentru fiecare articol de antemăsurătoare înscris în tabelul de calcul, se identifică în

indicatoarele de norme de deviz, norma de deviz aleasă atunci când s-a întocmit antemăsurătoarea;

din tabelul de resurse din structura normei de deviz se identifică:o denumirile meseriilor şi calificările aferente – acestea se trec în tabel în

coloanele 4, 5, ...;o norma de consum specifică (NCS) a fiecărui tip de manoperă – această

valoare se trece în coloana corespunzătoare fiecărui tip de manoperă deasupra liniei diagonale;

se calculează pentru fiecare articol şi pentru fiecare tip de manoperă, cantitatea totală în ore care se va consuma pentru execuţia cantităţii de articol de lucrare. Acest calcul se realizează prin înmulţirea valorii cantităţii de articol (din coloana 3) cu valoarea normei de consum specifice a fiecărui tip de manoperă (înscrisă deasupra liniei diagonale din coloana tipului de manoperă respectiv). Rezultatul se înscrie sub linia diagonala din coloana materialului;

se face precizarea că în cazul în care un tip de manoperă se utilizează pentru execuţia mai multor articole de lucrare calculele descrise mai sus se fac în aceeaşi coloană dar pe rândul corespunzător fiecărui articol;

în final se sumează pe coloana corespunzătoare fiecărui tip de manoperă, cantităţile înscrise sub linia diagonală. Aceste valori se înscriu într-un tabel separat numit extras de manoperă (vezi tabelul nr. 5);

Page 11: Indrumator Economie CCIA

Tabel nr. 4 – Tabel calcul consum manoperă

Nr. crt.

Simbol articolDenumire articol

U.M. Cantitate Manoperă

Zidar 5.2(ore)

Zidar 4.2(ore)

Zidar 3.2(ore)

Zidar 2.2(ore)

Zidar 1.2(ore)

Dulgherconstrucții1.1 (ore)

Muncitordeservire2.1 (ore)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

CF03A1Tencuieli interioare drişcuite la tavane plane, din beton monolit sau din elemente prefabricate, executate manual, cu mortar din var-ciment marca M25-T în grosime medie de 2 cm, inclusiv schela pe capre

m2 100 –

0,49

49,00

0,27

27,00

0,02

2,00

0,05

5,00

0,20

20,00

2

CF01A1Tencuieli interioare drişcuite la pereţi şi stâlpi, executate manual, pe suprafeţe de zidărie de cărămidă, cu mortar de var-ciment marca M10-T, în grosime medie de 2 cm, inclusiv schela pe capre

m2 100

0,01

1,00

0,07

7,00

0,67

67,00

0,05

5,00

0,02

2,00

0,02

2,00

0,19

19,00

3

4

...

TOTAL GENERAL 1,00 56,00 94,00 5,00 4,00 7,00 39,00

Page 12: Indrumator Economie CCIA
Page 13: Indrumator Economie CCIA

Tabel nr. 5 – Extras de manoperăNr. crt. Denumire material U.M. Cantitate Observații

0 1 2 3 4

1 Dulgher construcții 1.1 ore 7,00

2 Muncitor deservire 2.1 ore 39,00

3 Zidar 1.2 ore 4,00

4 Zidar 2.2 ore 5,00

5 Zidar 3.2 ore 94,00

6 Zidar 4.2 ore 56,00

7 Zidar 5.2 ore 1,00

8

9

...

Extrasul de utilaj

Page 14: Indrumator Economie CCIA

Extrasul de utilaj este documentaţia economică prin care se identifică utilajele, echipamentele, instalaţiile tehnologice şi durata de funcţionare a acestora, necesare pentru execuţia lucrărilor de construcţie. Calculul se realizează tabelar, într-un tabel având forma precizată în tabelul nr. 6.

Pentru calculul înregistrat în tabelul nr. 6, se procedează astfel: în coloanele 0, 1, 2, 3 se înscriu în ordine articolele din antemăsurătoare împreună

cu datele lor caracteristice; pentru fiecare articol de antemăsurătoare înscris în tabelul de calcul, se identifică în

indicatoarele de norme de deviz, norma de deviz aleasă atunci când s-a întocmit antemăsurătoarea;

din tabelul de resurse din structura normei de deviz se identifică:o denumirile utilajelor, echipamentelor, instalaţiilor tehnologice şi

specificaţiile lor tehnice – acestea se trec în tabel în coloanele 4, 5, ...;o norma de consum specifică (NCS) a fiecărui utilaj – această valoare se trece

în coloana corespunzătoare fiecărui utilaj deasupra liniei diagonale; se calculează pentru fiecare articol şi pentru fiecare utilaj, durata totală de

funcţionare a utilajului respectiv care se va consuma pentru execuţia cantităţii de articol de lucrare. Acest calcul se realizează prin înmulţirea valorii cantităţii de articol (din coloana 3) cu valoarea normei de consum specifice a fiecărui utilaj (înscrisă deasupra liniei diagonale din coloana utilajului respectiv). Rezultatul se înscrie sub linia diagonala din coloana utilajului;

se face precizarea că în cazul în care un tip de utilaj se foloseşte pentru execuţia mai multor articole de lucrare calculele descrise mai sus se fac în aceeaşi coloană dar pe rândul corespunzător fiecărui articol;

în final se sumează pe coloana corespunzătoare fiecărui utilaj, cantităţile înscrise sub linia diagonală. Aceste valori se înscriu într-un tabel separat numit extras de utilaj (vezi tabelul nr. 7).

Page 15: Indrumator Economie CCIA

Tabel nr. 6 – Tabel calcul consum utilaj

Nr. crt.

Simbol articolDenumire articol

U.M. Cantitate UtilajeBob elevator mobil cu

electromotor de 4,50 kW(ore)

0 1 2 3 4

1

CF03A1Tencuieli interioare drişcuite la tavane plane, din beton monolit sau din elemente prefabricate, executate manual, cu mortar din var-ciment marca M25-T în grosime medie de 2 cm, inclusiv schela pe capre

m2 100

0,01

1,00

2

CF01A1Tencuieli interioare drişcuite la pereţi şi stâlpi, executate manual, pe suprafeţe de zidărie de cărămidă, cu mortar de var-ciment marca M10-T, în grosime medie de 2 cm, inclusiv schela pe capre

m2 100

0,009

0,90

3

4

...

TOTAL GENERAL 1,90

Page 16: Indrumator Economie CCIA

Tabel nr. 7 – Extras de utilajNr. crt. Denumire material U.M. Cantitate Observații

0 1 2 3 4

1 Bob elevator mobil cu electromotor de 4,50 kW ore 1,90

2

3

4

5

6

7

8

9

...

B. Elaborarea devizului analitic și a recapitulației

Page 17: Indrumator Economie CCIA

Calculul costului direct de execuţie prin intermediul devizului analitic pe categorii de lucrări, se fundamentează pe noţiunea de preţ unitar al resursei.

Prin preţ unitar al resursei se înţeleg preţurile unitare aferente articolelor de lucrări, reprezentând produsul dintre consumurile specifice de resurse şi preţurile, respectiv tarifele, aferente fiecărei categorii de resurse.

CF03A1Tencuieli interioare drişcuite la tavane plane, din beton monolit sau din elemente prefabricate, executate manual, cu mortar din var-ciment marca M25-T în grosime medie de 2 cm, inclusiv schela pe capre.

TABEL CONSUM DE RESURSE

Materiale U.M. Cantitate Preţ unitar de achiziţie (lei) TOTAL (lei)

Mortar de var-ciment M25-T m3 0,020 225,00 4,50Var pastă m3 0,0012 350,00 0,42Ciment F 25 kg 1,40 0,45 0,63Nisip 0…1 mm m3 0,007 72,00 0,51Apă m3 0,006 2,21 0,02

Preţ unitar materiale (lei) 6,08

Manoperă U.M. Cantitate Tarif orar manoperă (lei) TOTAL (lei)

Zidar 4.2 ore 0,49 10,00 4,90Zidar 3.2 ore 0,27 10,00 2,70Zidar 1.2 ore 0,02 10,00 0,20Dulgher construcţii 1.1 ore 0,05 10,00 0,50Muncitor deservire 2.1 ore 0,20 10,00 2,00

Preţ unitar manoperă (lei) 10,30

Utilaje U.M. Cantitate Tarif orar de funcţionare (lei) TOTAL (lei)

Bob elevator mobil cu electromotor de 4,50 kW ore 0,01 50,00 0,50

Preţ unitar utilaj (lei) 0,50

Preţurile unitare, aferente resurselor din articolele de lucrări, au următoarele caracteristici:

materiale – preţuri, fără TVA, ale producătorilor (furnizorilor) de la care executantul se aprovizionează;

manopera – tarife medii orare, practicate de executant pentru plata forţei de muncă, pe categorii de meserii aferente categoriilor de lucrări, conform listei meseriilor, utilizate în construcţii în concordanţă cu Clasificarea Ocupaţiilor din România (COR);

utilaje – tarife medii orare pentru utilajele de construcţii din dotarea unităţilor de execuţie sau a celor practicate de unităţile prestatoare de servicii, necesare pentru execuţia lucrărilor;

transport – tarife, care după caz sunt aprobate, la nivel naţional, de foruri competente, în funcţie de categoriile de transporturi utilizate, de distanţe şi cantităţi.

CF01A1

Page 18: Indrumator Economie CCIA

Tencuieli interioare drişcuite la pereţi şi stâlpi, executate manual, pe suprafeţe de zidărie de cărămidă, cu mortar de var-ciment marca M10-T, în grosime medie de 2 cm, inclusiv schela pe capre.

TABEL CONSUM DE RESURSE

Materiale U.M. Cantitate Preţ unitar de achiziţie (lei) TOTAL (lei)

Mortar de var-ciment M10-T m3 0,018 200,00 3,60Var pastă m3 0,0015 350,00 0,53Ciment F 25 kg 0,80 0,45 0,36Nisip 0…1 mm m3 0,007 72,00 0,51Apă m3 0,005 2,21 0,02

Preţ unitar materiale (lei) 5,02

Manoperă U.M. Cantitate Tarif orar manoperă (lei) TOTAL (lei)

Zidar 5.2 ore 0,01 10,00 0,10Zidar 4.2 ore 0,07 10,00 0,70Zidar 3.2 ore 0,67 10,00 6,70Zidar 2.2 ore 0,05 10,00 0,50Zidar 1.2 ore 0,02 10,00 0,20Dulgher construcţii 1.1 ore 0,02 10,00 0,20Muncitor deservire 2.1 ore 0,19 10,00 1,90

Preţ unitar manoperă (lei) 10,30

Utilaje U.M. Cantitate Tarif orar de funcţionare (lei) TOTAL (lei)

Bob elevator mobil cu electromotor de 4,50 kW ore 0,009 50,00 0,45

Preţ unitar utilaj (lei) 0,45

Calculul costului direct de execuţie se realizează tabelar, după cum urmează:

Nr. crt.

Simbol articolDenumire articolUM Cantitate

PUm

PUM

PUu

Tone Mat

eria

l

Man

oper

ă

Util

aj

TO

TA

L

Ton

aj

1

CF03A1Tencuieli interioare drişcuite la tavane plane, din beton monolit sau din elemente prefabricate, executate manual, cu mortar din var-ciment marca M25-T în grosime medie de 2 cm, inclusiv schela pe capre.mp 100

6,0810,300,500,07

608,

00

1030

,00

50,0

0

1688

,00

7,00

2

CF01A1Tencuieli interioare drişcuite la pereţi şi stâlpi, executate manual, pe suprafeţe de zidărie de cărămidă, cu mortar de var-ciment marca M10-T, în grosime medie de 2 cm, inclusiv schela pe capre.mp 200

5,0210,300,450,07 10

04,0

0

2060

,00

90,0

0

3154

,00

14,0

0

Total cost materiale 1612,00Total cost manoperă 3090,00Total cost utilaj 140,00TOTAL COST DIRECT DE EXECUŢIE 4842,00Total tonaj 21,00

Page 19: Indrumator Economie CCIA

Evaluarea cheltuielilor de şantier, a cheltuielilor generale ale executantului şi a preţului estimat, se face prin intermediul documentaţiei economice denumită RECAPITULAŢIA DEVIZULUI:

MATERIALE MANOPERĂ UTILAJ TOTALCap. A Cheltuieli directe:

1612,00 3090,00 140,00 4842,00Cap. B Alte cheltuieli directe:Transport auto: 21,00 tone X 10 lei/km X 10 km 2100,00 2100,00Impozite:CAS (20,80 %)Şomaj (0,50 %)CASS (5,20 %)Fond de risc (0,25 %)

642,7215,45

160,687,73

642,7215,45

160,687,73

Total cheltuieli directe (Cap. A + Cap. B):1612,00 3916,58 2240,00 7768,58

Cap. C Cheltuieli indirecte:12,90 % X 7768,58 1002,15

Total cheltuieli directe (Cap. A + Cap. B + Cap. C): 8770,73Profit:7,00 % X 8770,73 613,96

TOTAL VALOARE (fără TVA) 9384,69TVA (24%) 2252,33TOTAL VALOARE (inclusiv TVA) 11637,02

Page 20: Indrumator Economie CCIA

ETAPA IV – Elaborarea documentațiilor economice cu ajutorul programelor de calcul

Asigurarea unui management de calitate în cadrul firmelor de construcții nu poate fi realizat fără analizarea unei cantități importante de informații ce trebuie prelucrată și gestionată pentru a lua rapid deciziile cele mai bune.

Etape de elaborare și gestionare a documentațiilor economiceElaborarea unei documentații economice cu ajutorul programelor de calcul automat

presupune, de regulă, parcurgerea etapelor următoare: elaborarea antemăsurătorii obiectului sau părții de obiect de către proiectant; definirea investiției și a obiectului din care va face parte devizul nou creat; actualizarea coeficienților din recapitulația devizului; generarea sau actualizarea devizului sau grupului de devize, pe obiect sau parte de

obiect; stabilirea apartenenței devizului la o bază de date; calculul și editarea provizorie pe deviz dau grup de devize a extraselor de resurse

(materiale, forță de muncă, utilaje de construcție, transport), cu prețurile unitare existente în nomenclatorul de resurse;

stabilirea individuală a prețurilor unitare reale ale tuturor resurselor evidențiate în extrase;

calculul și editarea devizului cu prețurile unitare reale și la zi stabilite de utilizator și generarea extraselor de resurse;

comunicarea cantităților realizate pe articole de antemăsurătoare cumulate de la începutul perioadei calendaristice;

calculul și editarea situațiilor periodice de plată a lucrărilor executate pe perioade calendaristice (cumulate de la începutul lucrării);

generarea extraselor de deviz cu articole și cantități rămase de executat.Se menționează că programele de calcul pentru elaborarea documentației economice nu

permit elaborarea directă a antemăsurătorii, respectiv descrierea detaliată a calculului cantităților de lucrări pentru fiecare articol de deviz.

Introducerea articolelor de lucrări se realizează prin întocmirea unei liste de lucrări.O soluție ar fi alegerea normelor de deviz din baza de date, pentru fiecare articol se

consideră cantitatea egală cu o unitate de măsură (1 U.M.), se transferă lista într-un program de editare și se întocmește antemăsurătoarea. În continuare se parcurg pașii specifici programului de calcul respectiv.

De asemenea este de semnalat faptul că, de regulă, nu sunt disponibile condițiile de măsurare a lucrărilor, fiind necesară consultarea culegerilor de norme de deviz.

Page 21: Indrumator Economie CCIA

LISTA CULEGERILOR DE NORME DE DEVIZ – EDIȚIA 1981

Nr.crt.

Simbol Domeniu

1. Ac Alimentări cu apă și canalizări2. At Automatizări3. C Construcții industriale, locuințe, social-culturale și agrozootehnice4. D Drumuri5. E Instalații electrice în construcții6. F Instalații frigorifice7. Fj Foraje8. G Conducte de transport și distribuție a gazelor și lichidelor petroliere9. H1 Construcții hidrotehnice la suprafață și în subteran10. H2 Construcții portuare11. I Instalații de încălzire centrală și gaze la construcții12. If Îmbunătățiri funciare13. Iz Izolații la construcții și instalații14. L1 Linii ferate și înguste15. L2 Linii tramvaie și troleibuze16. M1 Montaj utilaje tehnologice de folosință comună și conducte pentru instalații tehnologice17. M2 Montaj utilaje tehnologice din industria minieră la suprafață și construcții funiculare18. M3 Montaj utilaje tehnologice din industria chimică, petrolieră, celulozei și hârtiei19. M4 Montaj utilaje tehnologice din industria lemnului20. M5 Montaj utilaje tehnologice din industria ușoară21. M6 Montaj utilaje tehnologice din industria alimentară, agricultură și zootehnie22. M7 Montaj utilaje tehnologice din centrale termo- și hidroelectrice23. M8 Montaj utilaje tehnologice din industria metalurgică24. M9 Montaj utilaje tehnologice din industria materialelor de construcții25. P Poduri26. RpA Reparații ale instalațiilor de ascensoare electrice27. RpAc Reparații la alimentări cu apă și canalizări28. RpC Reparații la construcții industriale, locuințe, social-culturale și agrozootehnice29. RpE Reparații la instalații electrice la construcții30. RpG Reparații la instalații de gaze la construcții31. RpI Reparații la instalații de încălzire centrală la construcții32. RpS Reparații la instalații sanitare la construcții33. S Instalații sanitare la construcții34. T Tunele35. Tc Telecomunicații36. Tf Termoficare37. Ts Terasamente38. V Instalații de ventilații în construcții39. W1 Stații, posturi de transformare și linii electrice de înaltă tensiune40. W2 Rețele de distribuție a energiei electrice, iluminta public și branșamente41. W3 Linii electrice de contact, semnalizări și centralizări feroviare