Impormasyon tungkol sa Pamumuhay sa Iba't-ibang Bumalik sa TOP ng E Trabaho at Training E Trabaho at

Impormasyon tungkol sa Pamumuhay sa Iba't-ibang Bumalik sa TOP ng E Trabaho at Training E Trabaho at

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Impormasyon tungkol sa Pamumuhay sa Iba't-ibang Bumalik sa TOP ng E Trabaho at Training E Trabaho at

 • Impormasyon tungkol sa Pamumuhay sa Iba't-ibang Wika

  Bumalik sa TOP ng E Trabaho at Training

  E Trabaho at Training

  2 Kontrata ng trabaho (roudou keiyaku) at kondisyon sa trabaho

  2-2 Kondisyon sa trabaho

  (1) Oras ng trabaho at oras ng pagpapahinga

  Bilang alituntunin, hindi dapat lalampas sa mahigit sa 8 oras sa bawat araw at 40 oras sa bawat linggo ang oras

  ng trabaho. Hindi kasama sa oras ng trabaho ang oras ng pagpapahinga, subalit kung isasaad ng employer na

  kasama sa oras ng trabaho ang oras ng paghahanda bago ng trabaho at pagliligpit pagkatapos ng trabaho,

  maaari itong makasama sa tinatawag na oras ng trabaho.

  Kung lalampas sa 8 oras ang oras ng trabaho, kailangang bigyan ang manggagawa ng higit sa isang oras na

  pagpapahinga.

  (2) Mga holiday at sistema ng annual leave

  Ayon sa Labor Standards Law, kailangang bigyan ang mga manggagawa ng 1 araw na pahinga sa bawat linggo, o

  mahigit sa 4 na araw na pahinga sa bawat apat na linggo ng pagtatrabaho.

  Bilang alituntunin, maliban sa itinakdang araw ng pahinga, ang isang manggagawa ay maaaring magpahinga

  kung kailan niya gusto at tumanggap ng sahod. Dahil ito sa tinatawag na annual leave with pay, kung saan

  maaaring magkaroon ng 10 araw na pahinga at tumanggap ng sahod ang isang manggagawa kung nagtatrabaho

  ito ng tuloy-tuloy na 6 na buwan simula sa pagpasok nito sa kompanya, at nakapagtrabaho na ng 80% o higit pa

  sa kabuuang bilang ng araw ng pagtatrabaho. Pagkatapos ng 6 na buwan, maaaring magpahinga ang

  manggagawa batay sa bilang ng taon na nagtrabaho sa kompanya.

  Kahit ang mga manggagawang may konting takdang araw ng pagtatrabaho tulad ng mga part-timer ay maaaring

  makakuha ng annual leave with pay batay sa bilang ng araw ng kanilang trabaho. Ngunit dhail maaaring magbago

  ang panahon na maaaring magpahinga kung makakaabala ito sa negosyo, mabuting makipag-usap sa inyong

  employer tungkol dito bago kumuha ng bakasyon.

  (3) Sahod (base pay, bonus, atbp.)

  Ang sahod ay perang dapat ibinibigay nang diretso sa manggagawa sa takdang petsa, nang mahigit sa isang

  beses bawat buwan.

  Nakatakda ang pinakamababang suweldo (minimum wage) na maaaring tanggapin ng isang manggagawa

  depende sa uri ng trabaho at rehiyon kung saan ito nagtatrabaho. Kung tumatanggap ng sahod na mas mababa

  sa itinakdang minimum wage, hindi lang kailangang bayaran ng employer ang diperensya sa sahod, kundi,

  mapaparusahan din ang employer ayon sa batas.

  Saklaw ng Minimum Wage Law pati ang mga part-timer at ang mga nagtratrabaho ng arubaito. Makipag-ugnayan

  sa pinakamalapit na tanggapan ng Labor Standard Supervision Office.

  http://www.clair.or.jp/tagengorev/tl/e/index.html