Click here to load reader

Ako ay pagbubuntis buntis aking trabaho - · PDF fileKailangan ng kita habang hindi ka nagtatrabaho? Kailangan ng panahon na wala sa iyong trabaho? $ Kailangan mga kaluwagan sa lugar

 • View
  245

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of Ako ay pagbubuntis buntis aking trabaho - · PDF fileKailangan ng kita habang hindi ka...

 • Ako aybuntis

  Kailangan ni Lisa ng 4 na linggong wala sa trabaho bago ang nakatakdang panganganak niya at 6 na linggong wala sa trabaho upang makabawi ng lakas mula sa panganganak. Pagkatapos niyon, kailangan niya ng 12 linggong wala sa trabaho upang makipagbuklod sa kanyang bagong silang.

  nagpoprotekta sa trabaho na bakasyonpinoprotektahan ang trabaho na pangkapansanang

  bakasyon para sa pagbubuntis at panganganak

  LINGGO

  12 linggo ng pinoprotektahan ang trabaho na bakasyon para sa pakikipagbuklod sa loob ng 1 taon ng panganganak sa ilalim ng CFRA, pagkatapos ng pangkapansanang bakasyon

  Pagpapatuloy ng mga benepisyong pangkalusugan

  Hanggang 4 na buwan na pinoprotektahan ang trabaho, hindi binabayarang bakasyon habang hindi makapagtrabaho dahil sa pagbubuntis, panganganak o kaugnay na kalagayan (maaaring kunin nang pahinto-hinto)

  Pagpapatuloy ng mga benepisyong pangkalusugan

  Hanggang 55% ng lingguhang suweldo para sa pinakamataas na 52 linggo, pagkatapos ng 1-linggong panahon ng paghihintay

  SEGURO SA KAPANSANAN NG ESTADO Hindi makapagtrabaho, o mas kaunti

  ang trabaho, dahil sa kapansanan Binabayaran sa pondo ng SDI sa

  batayang panahon

  Hanggang 55% ng lingguhang suweldo para sa pinakamataas na 6 na linggo

  Walang panahon ng paghihintay para sa nakikipagbuklod na mga ina na lumilipat mula sa mga benepisyo ng SDI

  BINABAYARANG PAMPAMILYANG BAKASYON Nasa bakasyon upang makipagbuklod

  sa isang bagong silang, bagong ampon o tinatangkilik na bata

  Binabayaran sa pondo ng SDI sa batayang panahon

  BATAS SA PAMPAMILYANG BAKASYONG MEDIKAL/BATAS SA MGA KARAPATAN NG PAMILYA NG CALIFORNIA 1+ na taon ng serbisyo 1250+na mga oras ng trabaho sa

  naunang taon 50+ na mga empleyado sa loob

  ng 75 milya na radyus

  Mga pagbabago sa paraan na ginagawa mo ang iyong trabaho, paglipat, o karagdagang bakasyon bilang isang makatwirang kaluwagan para sa pagbubuntis

  Pahinga at pribadong espasyo (hindi banyo) para sa pagpapalabas ng gatas ng suso

  Proteksiyon laban sa diskriminasyon, panggugulo, at pagganti

  Humiling mula sa iyong pinagtatrabahuhan (Tingnan ang mga sampol na liham sa www.las-elc.org)

  Pumunta sa dfeh.ca.gov

  BATAS SA PATAS NA PAGTATRABAHO AT PABAHAY

  5+ na mga empleyado

  BATAS SA MGA KALUWAGAN SA PAGPAPASUSO

  Humiling mula sa iyong pinagtatrabahuhan

  Humiling mula sa iyong pinagtatrabahuhan

  Mag-aplay sa www.EDD.ca.gov

  Mag-aplay sa www.EDD.ca.gov

  PANGKAPANSANAN NA BAKASYON PARA SA PAGBUBUNTIS 5+ na mga empleyado Kung karapat-dapat sa pareho,

  tumatakbo nang kasabay ng bakasyon na FMLA

  6 8 100 1 2 3 4 5 7 9 11 12 13 14 15

  FEHA/LAL

  CFRA

  FMLA/CFRA

  PDL

  PDL/FMLA

  SDI

  pagbubuntis + aking trabaho

  $

  Pinakamataas na binabayarang panahon na wala sa trabaho (natipon) 9 na araw (kung 10+ na mga empleyado) 6 na araw (kung mas kaunti kaysa 10 empleyado)

  Proteksiyon laban sa pagganti

  BINABAYARANG MGA ARAW NA MAY-SAKIT SA SF Nagtatrabaho sa San Francisco Nagtrabaho nang hindi bababa

  sa 90 araw May-sakit o tumatanggap ng

  pangangalaga (halimbawa ay pangangalaga bago ang panganganak)

  Humiling mula sa iyong pinagtatrabahuhan

  Pumunta sa sfgov.org/olse/pslo

  SF PSD

  Hindi masisiguro ng LAS-ELC na ang impormasyong ito ay pangkasalukuyan o magiging responsable para sa

  anumang paggamit nito. GINAWA NANG MAY SUPORTA MULA SA AMERICAN COLLEGE OF TRIAL LAWYERS

  FOUNDATION AT CDC COMMUNITY TRANSFORMATION INITIATIVE sa SF DEPT OF PUBLIC HEALTHwww.las-elc.org

  PFL

  PAGSILANG

  SDI

  16 17 18 19 20 21 22

  PFLpamalit sa suweldo

  ANG MGA BATAS NA ITO AY MAAARING MAKATULONG:

  Narito ang dapat gawin:Dahil ang mga ito ay nagtatadhana ng:

  bagongmagulangtingnan ang kabilang panig para sa

  Paano ito maaaringgumana

  Ako ay may mga karapatanna may kaugnayan sa:

  PROTEKSIYON SA TRABAHO

  PAMALIT SA SUWELDO

  MGA KALUWAGAN ATPAGKAKAPANTAY-PANTAY

  =

  Kailangan ng kita habang hindi ka nagtatrabaho?

  Kailangan ng panahon na wala sa iyong trabaho?

  $

  Kailangan mga kaluwagan sa lugar ng trabaho?Humaharap sa diskriminasyon?

  May mga Katanungan? Tumawag sa:

  800-880-8047

 • Ako ay isangbagong

  magulang

  pangangalaga bilang magulang + aking trabaho

  Kailangan ni Juan ng 12 linggong wala sa trabaho upang makipagbuklod sa kanyang sanggol na anak na babae. Pagkatapos niyon, kailangan ni Juan ng naiaakmang iskedyul upang tumulong sa pag-aalaga ng bata.

  Pinoprotektahan ang trabaho, hindi binabayarang bakasyon para sa pinakamataas na 12 linggo upang makipagbuklod sa isang bagong silang, inampon o tinatangkilik na bata sa loob ng unang taon, o upang alagaan ang isang miyembro ng pamilya na may seryosong sakit

  Pagpapatuloy ng mga benepisyong pangkalusugan

  Hanggang 55% ng lingguhang suweldo para sa pinakamataas na 6 na linggo, pagkatapos ng 1-linggong panahon ng paghihintay (maaaring kunin ng pahinto-hinto)

  BINABAYARANG PAMPAMILYANG BAKASYON NG CALIFORNIA

  Nasa bakasyon upang makipagbuklod sa isang bagong silang, inampon o tinatangkilik na bata, o upang alagaan ang isang miyembro ng pamilya na may seryosong sakit

  Binabayaran sa pondo ng SDI sa batayang panahon

  BINABAYARANG MGA ARAW NA MAY-SAKIT SA SF

  Nagtatrabaho sa San Francisco Nagtrabaho nang hindi bababa

  sa 90 araw

  Nag-aalaga sa isang may-sakit na miyembro ng pamilya

  SEGURO SA PAGKAWALA NG TRABAHO

  Kayang magtrabaho pero walang trabaho o nagtatrabaho nang mas kaunti nang hindi sa pagkakamali mo (nabawas/natanggal, hindi iginawad ang bakasyon)

  Humiling mula sa iyong pinagtatrabahuhan

  Mag-aplay sa www.EDD.ca.gov

  nagpoprotekta sa trabaho na bakasyon

  FMLA/CFRA

  UI

  PFL

  SF PSD

  Ako aybuntis

  SF FFWO

  KUNG NAKIKIPAGBUKLOD SA BAGONG ANAK O NAG-AALAGA NGFMLA/CFRA

  www.las-elc.orgHindi masisiguro ng LAS-ELC na ang impormasyong ito ay pangkasalukuyan o magiging responsable para sa

  anumang paggamit nito. GINAWA NANG MAY SUPORTA MULA SA AMERICAN COLLEGE OF TRIAL LAWYERS

  FOUNDATION AT CDC COMMUNITY TRANSFORMATION INITIATIVE sa SF DEPT OF PUBLIC HEALTH

  ANG MGA BATAS NA ITO AY MAAARING MAKATULONG:

  tingnan ang kabilang panig para sa

  Dahil ang mga ito ay nagtatadhana ng: Narito ang dapat gawin:Ako ay may mga karapatanna may kaugnayan sa:

  Paano ito maaaring gumana

  PROTEKSIYON SA TRABAHO

  Kailangan ng panahon na wala sa iyong trabaho?

  PAMALIT SA SUWELDO

  Kailangan ng kita habang hindi ka nagtatrabaho?

  $

  MGA KALUWAGANAT PAGKAKAPANTAY-PANTAY

  =

  Kailangan ng mga kaluwagan sa lugar ng trabaho?Humaharap sa diskriminasyon?

  asawa kinakasamamagulanganak

  kinakasama kapatidmagulang biyenan asawaanak lolo lola apo

  itinalagang taoasawa kinakasamamagulanganak kapatid lolo o lola apo

  anak magulang higit sa 65 sinumang miyembro ng pamilya na may seryosong sakit

  BATAS SA PAMPAMILYANG BAKASYONG MEDIKAL/BATAS SA MGA KARAPATAN NG PAMILYA NG CALIFORNIA

  1+ na taon ng serbisyo

  1250+ na oras ng trabaho sa naunang taon

  50+ na mga empleyado sa loob ng 75 milya na radyus

  Pinakamataas na binabayarang panahon na wala sa trabaho (natipon) 9 na araw (kung 10+ na mga empleyado) 6 na araw (kung mas kaunti kaysa 10 empleyado)

  Hanggang $450 kada linggo para sa pinakamataas na 26 na linggo, pagkatapos ng 1-linggong panahon ng paghihintay

  Humiling mula sa iyong pinagtatrabahuhan

  Mag-aplay sa www.EDD.ca.gov

  Pumunta sa sfgov.org/olse/pslo

  Proteksiyon laban sa pagganti

  Karapatang humiling ng naiaakma o mahuhulaang kaayusan sa pagtatrabaho upang makatulong sa pagbibigay ng pag-aalaga sa pamilya

  Humiling mula sa iyong pinagtatrabahuhan (Tingnan ang mga sampol na liham sa www.las-elc.org)

  ORDINANSA NG SF SA LUGAR NG TRABAHO NA MABUTI SA PAMILYA Nagtatrabaho sa San Francisco

  Nagtrabaho nang hindi bababa sa 6 na buwan

  20+ na mga empleyado

  Proteksiyon laban sa diskriminasyon at pagganti

  Pumunta sa sfgov.org/olse/ffwo

  naiaakmang iskedyul

  LINGGO

  SF FFWO

  $

  6 8 100 1 2 3 4 5 7 9 11 12 13 14 15

  pamalit sa suweldo

  PFL May mga Katanungan? Tumawag sa:

  800-880-8047

Search related