Click here to load reader

Mga Alituntunin sa mga Ipinagkaloob na proyekto - seattle.gov · oportunidad sa malawak na hanay ng mga negosyo na magtawad sa mga trabaho na maidudulot ng inyong proyekto. Sa isang

 • View
  230

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Mga Alituntunin sa mga Ipinagkaloob na proyekto - seattle.gov · oportunidad sa malawak na hanay ng...

 • MGA ALITUNTUNIN SA 2017Ang NMF ay nabuo sa isang simpleng kaisipan:

  Ang pagsasama ng Lungsod at ang Komunidad ang magpapalakas ng Seattle

  MAGKAKATUGMANG PONDO NG MGA KAPITBAHAYAN

  Sa pagiging maasikaso sa mga alintuntunin sa mga ipinagkaloob na proyekto ay makakatulong sa pagplano at pagtapos ng inyong proyekto. Lahat ng disenyo at capital projects sa mga ari-ariang nasa Lungsod ng Sea le ay kinakailanganang magbigay ng madaling ma-access na pasilidad alinsunod sa Americans with Disabili es Act. (ADA)

  Mga Alituntunin sa mga Ipinagkaloob na proyekto

  Mga ipinagkaloob na proyekto ay kailangan ng fi scal sponsor. Ang fi scal sponsor ay isang organisasyon na sumasangayon na maging trustee sa mga pondo ng inyong proyekto, at mananagot sa pinansiyal na responsibilidad na may kaugnayan sa matagumpay na pagtatapos ng inyong proyekto. Sa ganitong trabaho, ang fi scal sponsor ay maaring maningil ng bayad na 3% hanggang 10% ng award at maaring isama sa budget ng proyekto. Ang ilang mga matatag na organisasyon ay maaring magsilbi na kanilang sariling fi scal sponsor.

  FISCAL SPONSOR

  Ang lungsod ay nangangailanganan na ang inyong grupo ay magbigay ng oportunidad sa malawak na hanay ng mga negosyo na magtawad sa mga trabaho na maidudulot ng inyong proyekto. Sa isang par kular, ang lungsod ay nanghihikayat na magbukas ng oportunidad sa mga negosyong pag aari ng mga kababaihan at mga minorya. Ang pagpili ng mga kasangguni (Consultants) ay dapat na batay sa kwalipikasyon at abilidad ng Kasangguni (Consultant) sa pagtupad ang mga nasasaklaw ng trabaho.

  • Ang Lungsod ng Sea le ay may listahan ng mga aprobadong mga kasangguni(consultants) sa mga ibat-ibang kategorya.

  • Para sa mga paglilingkod ng kasangguni (consultant services) na magkakahalagang mahigit na $15,000, dapat mag-pahiwa g o magbalita (adver se) at hilingin ng hindi bababa sa tatlong mga tugon sa nakasulat na saklaw ng trabaho.

  • Para sa mga paglilingkod ng kasangguni (consultant services) na mas mababa sa$15,000, maaring mag maghingi at mamili ng consultans mula sa City of Sea leConsultant Roster.

  • Para sa mga serbisyo ng vendor o kontraktor na nagkakahalaga ng higit sa$5,000, kailangan na maghingi ng di bababa sa tatlong nakasulat na bid at piliinang pinakababang bid.

  PROSESO NG PAGTANGGAP

  Ang budget sa lahat ng proyekto sa mga pisikal na pagpapabu ay dapat maglaan ng 15 % na pondo para sa mga di inaasahang pangyayari.

  PAGKAKATAON (CONTINGENCY)

  Mga ipinagkaloob na proyekto ay kailangan maglaan ng Commercial General Liability Insurance para sa proyekto upang limitahan ng pananagutan ng inyong organisasyon at ang Lungsod. Ang mga NMF award ay maaring gami n bayad sa mga bayarin na kaugnay sa seguro.

  SEGURO

  Kung Ano Ang Hindi Namin Pondohan

  • Indibidwal na tao.• Mga negosyong may gana o tumutubo.• Organisasyon ng relihiyon.• Mga malalaki o pangunahing ins tusyon, ahensya ng gobyernp,

  unibersidad, ospital.• Grupong puli kal.• Mga organisasyon na nasa labas ng Lungsod ng Sea le.• Mga grupo na may kasalukuyang proyekto sa NMF.• Mga grupo na nabigo sa paggawa ng matagumpay na proyekto

  sa loob ng dalawang taon.

  MGA HINDI KARAPAT-DAPAT NA GRUPO:

  • Proyekto na hindi libre at hindi bukas sa publiko• Pagkopya sa umiiral na pribado o pampublikong programa.• Mga programa at serbisyong pang suporta.• Palitan ang pondong nawala mula sa ibang pinagmulan.• Bayaran ang mga gastos sa pagpapatakbo ng organisasyon na

  hindi direktang kaugnay sa proyekto.• Mga proyekto na walang permiso ng nagmamay ari sa

  iminungkahing pagpapabu .

  MGA HINDI KARAPATDAPAT NA IDEYA SA PROYEKTO:

  HINDI KARAPAT-DAPAT NA GASTOS:

  • Bayad sa mga gastusin o pinansiyal na responsibilidad bago angorganisasyon ay sa ilalim ng kontrata sa Lungsod ng Sea le.

  • Bumili ng lupa o gusali.• Bayad sa mga gastos sa pagbiyahe sa labas ng lungsod, tuluyan o

  gastos sa hotel.• Bayad sa gastos sa mga pribadong transportasyon kasama ang

  mileage, gas, insurance, car rentals at iba pa.• Renta o pagbili ng mga Bouncy Toys.

  Sea le.gov/neighborhoods/[email protected] le.gov

  (206) 233-0093PO Box 94649 Sea le, WA 98124–4649

  @SeaNeighborhood @Sea leNeighborhoods @Sea le_neighborhoods

 • Mga kontribusyon na pera na nanggaling sa mga tao, mga negosyo, mga organisasyon at mga programang ipinagkaloob ay mabibilang sa pagtutugma. Itong mga donasyon ay kinakailanganang patotohanan ng mga nagbigay sa pamamagitan ng naidetalyeng plano sa paglilikom ng pondo.

  PERA

  Ang Neigborhood Matching Fund (NMF) ay nabuo noong 1988 upang magbigay ng pondo ng lungsod para matulongan ng mga komunidad na mapalakas at mas konektado. Sa mga nakalipas na taon, napondohan ng mahigit na 5,000 proyekto sa kabila ng Lungsod ng Sea le. Bawat pondong naigawad ay binabagayan ng mga boluntaryong pagtratrabaho, mga donasyong materyales, donasyong propersyonal na serbisyo at pera.

  Ang NMF ay nabuo sa isang simpleng kaisipan: Ang pagsasama ng Lungsod at ang Komunidad ang magpapalakas ng Sea le.

  Ang Tungkol sa Amin

  Pinopondohan namin ang uri ng mga nakakaiba at malikhaing proyekto ng komunidad na nakakatugon sa mga kinakailanganan:

  • Pagsama ng mga miyembro ng komunidad sa pagbuo at pagtapos ng mga proyekto.

  • Gumawa ng pagpapabu ng komunidad.

  • Libre at bukas sa lahat ng miyembro ng publiko.

  • Maisasagawa at handang simulan sa loob ng 1-2 buwan mula sa petsa ng pagkakaloob.

  • Maipapakita ng pakikipagtugma sa komunidad.

  • Mangyayari sa loob ng limitasyon ng Lungsod ng Sea le.

  • Mga kaganapan sa komunidad sa bawat dalawang taon

  Ano ang aming mga Pinopondohan

  Hinihikayat na mag apply ng mga grupong pangkapitbahayan, organisasyon na pang komunidad, grupong inpormal at grupo ng mga negosyo na gustong gumawa ng mga proyekto na magpapalakas ng koneksyon sa komunidad.

  Ang lahat na mga aplikanteng grupo ay kailangang bukas at nagsasali, ak bong nakikipag-ugnayan sa mga magkakaibang miyembro ng komunidad at makahulugang binubuo ng mga taong naka ra at/o nagtatrabaho dito sa Sea le.

  Sino ang maaring mag-aplay?

  Tinatanggap ng tuloy tuloy. Kailangan na maisumite o

  ibiga ng hindi bababa sa anim na linggo bago ng petsa ng

  pagsimula ng proyekto.

  Marso 27, 2017Hunyo 26, 2017

  Setyembre 25, 2017Deadline ng pag-aplay

  Ang susunod ay ang dalawang pondo sa loob ng Neigborhood Matching Fund:

  Sa loob ng dalawang linggo Sa loob ng anim na linggoAbiso ng Desisyon

  Sa loob ng dalawang lingo mula sa petsa ng pagkakaloob

  Sa loob ng apat na linggo mula sa petsa

  ng pagkakaloobKontrata

  Small Sparks Fund Community Partnership Fund

  Hanggang sa $ 100,000Hanggang sa $ 5000Mga Kaloob

  Suriin ang aplikasyon at alituntunin ng NMF

  Tawagan ang (206) 233-0093 para sa Project Manager na tutulong sa inyo: Pag in ndi ng mga alituntunin sa program a at ang proseso ng pag apply

  I- paghahanap ang sistema ng pagpapaloob sa onlineRepasuhin ang pangunahing ginawang aplikasyon

  Kompletohin at isumite o ibigay ang aplikasyon bago ang deadline

  1

  2

  3

  Mga Hakbang ng pag-aplay

  Ang lahat ng mga aplikasyon ay suriin ng mga tauhan ng programang Neigborhood Matching Fund at kung kinakailanganan ay susuriin ng mga apektadong departamento ng lungsod.

  Ang mga aplikasyon ay ipalagay sa pamamagitan ng point system para sa samahan ng komunidad (50 points) at kahandaan ng proyekto (50 points).

  Sa mga proyektong may kinalalaman sa pagpapabu sa mga ari- arian na pagmamay -ari ng pampubliko o pribadong en dad, ang pahintulot ng may –ari ng ari-arian ay kinakailanganan sa panahon ng pag-apply.

  Sa pagpapabu sa ari-arian ng lungsod, ang naaangkop na departamento ng lungsod ay magbibigay permiso at pag aproba sa panahon ng proseso ng pagrepaso ng aplikasyon.

  Proseso sa Pag-suri ng Aplikasyon

  Mga gastos ay dapat na direktang may kinalaman sa mga proyekto at naaangkop sa mga susunod na kategorya:

  Mga Kategorya ng Gastos

  Ang mga gastos na kaugnay sa mga empleyado at mga interno na mamamahala sa proyekto. Ang mga gastos sa pamamahala ng proyekto ay limitado sa 10 porsiyento ng kabuuan ng ipinagkaloob para sa proyekto.

  MGA EMPLEADO/TAUHAN

  Mga gastos na kaugnay sa mga materyales na kailangan para makumpleto ng proyekto.Ang gastos sa pagkain ay limitado sa 20% ng gan mpala ngunit hindi maaring lumampas sa $ 5000 sa bawat proyekto.

  MGA KAGAMITAN AT MATERYALES

  Mga gastos na kaugnay sa mga consultants, ndero, mga ar sta at serbisyo.

  PROPESYONAL NA SERBISYOMga gastos na kaugnay sa konstruksiyon at pag-aayos sa mga parke, pasilidad at mga pampublikong espasyo.

  KONSTRUKSIYON AT KAPITAL

  Ang malaking bahagi ng aming pondo ay ang pambayang tugma (community match), na kung saan ay nangangailangan ng mga awardees na tugmaan ng kanilang mpala ng mga kontribusyon na galing sa komunidad.• Ang makabulohang bahagi ng tugma ay manggagaling mula sa kapitbahayan o

  komunidad na ma epektohan ng proyekto.• Ang kabuuang tugma ay kinakailangang kasing-halaga ng hindi bababa ng kalaha sa

  kahilingang pagpopondo (1/2 match; 1 funding request)• Mga resources ng Lungsod ng Sea le tulad ng oras ng mga nagtratrabaho, paggamit

  ng mga pasilidad ng lungsod, at/o anumang pagpopondo ay hindi isinasalin na tugma (match).

  • Ang sino mang indibidwal o negosyo na nabayaran ng parangal na dolyar (award dollars) ay hindi rin binibilang na katugmang kontribusyon ng komunidad.

  Pambayang Tugma (Community Match)

  Mga Kategorya ng Mayroong apat na uri ng kontribusyon na maaring karapat-dapat sa mga alituntunin ng pagtutugma.

  Ang mga indibidwal ay maaring mag-ambag ng kanilang oras sa isang proyekto sa maraming paraan: magsilbi sa mga komite ng pagpaplano; dumalo sa mga pag pon, ipaalam ang tungkol sa proyekto at iba pa. Ang oras ng pagboluntaryo ay pinangangalagahan ng $20/hour. Mga oras ng pag boluntaryo ay maiisabilang simula sa takdang petsa ng aplikasyon.

  MGA ORAS NG PAGBOLUNTARYO

  Mga Propesyonal ay maaring mag donasyon ng kanilang serbisyo na nauukol sa proyekto sa kanilang customary rate hanggang sa maximum na $100/hour. Mga serbisyong ito ay kailangan patotohanan ng nag donasyon.

  DONASYON PARA SA MGA PROPESYONAL NA SERBISYO

  Mga donasyon na materyales at kagamitan ay binibigyang halaga base sa kanilang preysong retail o karaniwang bayad sa renta. Ang mga donasyon ay kinakailanganang patotohan ng mga nag donasyon.

  MGA DONASYON NA MATERYALES AT KAGAMITAN

 • MGA ALITUNTUNIN SA 2017Ang NMF ay nabuo sa isang simpleng kaisipan:

  Ang pagsasama ng Lungsod at ang Komunidad ang magpapalakas ng Seattle

  MAGKAKATUGMANG PONDO NG MGA KAPITBAHAYAN

  Sa pagiging maasikaso sa mga alintuntunin sa mga ipinagkaloob na proyekto ay makakatulong sa pagplano at pagtapos ng inyong proyekto. Lahat ng disenyo at capital projects sa mga ari-ariang nasa Lungsod ng Sea le ay kinakailanganang magbigay ng madaling ma-access na pasilidad alinsunod sa Americans with Disabili es Act. (ADA)

  Mga Alituntunin sa mga Ipinagkaloob na proyekto

  Mga ipinagkaloob na proyekto ay kailangan ng fi scal sponsor. Ang fi scal sponsor ay isang organisasyon na sumasangayon na maging trustee sa mga pondo ng inyong proyekto, at mananagot sa pinansiyal na responsibilidad na may kaugnayan sa matagumpay na pagtatapos ng inyong proyekto. Sa ganitong trabaho, ang fi scal sponsor ay maaring maningil ng bayad na 3% hanggang 10% ng award at maaring isama sa budget ng proyekto. Ang ilang mga matatag na organisasyon ay maaring magsilbi na kanilang sariling fi scal sponsor.

  FISCAL SPONSOR

  Ang lungsod ay nangangailanganan na ang inyong grupo ay magbigay ng oportunidad sa malawak na hanay ng mga negosyo na magtawad sa mga trabaho na maidudulot ng inyong proyekto. Sa isang par kular, ang lungsod ay nanghihikayat na magbukas ng oportunidad sa mga negosyong pag aari ng mga kababaihan at mga minorya. Ang pagpili ng mga kasangguni (Consultants) ay dapat na batay sa kwalipikasyon at abilidad ng Kasangguni (Consultant) sa pagtupad ang mga nasasaklaw ng trabaho.

  • Ang Lungsod ng Sea le ay may listahan ng mga aprobadong mga kasangguni(consultants) sa mga ibat-ibang kategorya.

  • Para sa mga paglilingkod ng kasangguni (consultant services) na magkakahalagang mahigit na $15,000, dapat mag-pahiwa g o magbalita (adver se) at hilingin ng hindi bababa sa tatlong mga tugon sa nakasulat na saklaw ng trabaho.

  • Para sa mga paglilingkod ng kasangguni (consultant services) na mas mababa sa$15,000, maaring mag maghingi at mamili ng consultans mula sa City of Sea leConsultant Roster.

  • Para sa mga serbisyo ng vendor o kontraktor na nagkakahalaga ng higit sa$5,000, kailangan na maghingi ng di bababa sa tatlong nakasulat na bid at piliinang pinakababang bid.

  PROSESO NG PAGTANGGAP

  Ang budget sa lahat ng proyekto sa mga pisikal na pagpapabu ay dapat maglaan ng 15 % na pondo para sa mga di inaasahang pangyayari.

  PAGKAKATAON (CONTINGENCY)

  Mga ipinagkaloob na proyekto ay kailangan maglaan ng Commercial General Liability Insurance para sa proyekto upang limitahan ng pananagutan ng inyong organisasyon at ang Lungsod. Ang mga NMF award ay maaring gami n bayad sa mga bayarin na kaugnay sa seguro.

  SEGURO

  Kung Ano Ang Hindi Namin Pondohan

  • Indibidwal na tao.• Mga negosyong may gana o tumutubo.• Organisasyon ng relihiyon.• Mga malalaki o pangunahing ins tusyon, ahensya ng gobyernp,

  unibersidad, ospital.• Grupong puli kal.• Mga organisasyon na nasa labas ng Lungsod ng Sea le.• Mga grupo na may kasalukuyang proyekto sa NMF.• Mga grupo na nabigo sa paggawa ng matagumpay na proyekto

  sa loob ng dalawang taon.

  MGA HINDI KARAPAT-DAPAT NA GRUPO:

  • Proyekto na hindi libre at hindi bukas sa publiko• Pagkopya sa umiiral na pribado o pampublikong programa.• Mga programa at serbisyong pang suporta.• Palitan ang pondong nawala mula sa ibang pinagmulan.• Bayaran ang mga gastos sa pagpapatakbo ng organisasyon na

  hindi direktang kaugnay sa proyekto.• Mga proyekto na walang permiso ng nagmamay ari sa

  iminungkahing pagpapabu .

  MGA HINDI KARAPATDAPAT NA IDEYA SA PROYEKTO:

  HINDI KARAPAT-DAPAT NA GASTOS:

  • Bayad sa mga gastusin o pinansiyal na responsibilidad bago angorganisasyon ay sa ilalim ng kontrata sa Lungsod ng Sea le.

  • Bumili ng lupa o gusali.• Bayad sa mga gastos sa pagbiyahe sa labas ng lungsod, tuluyan o

  gastos sa hotel.• Bayad sa gastos sa mga pribadong transportasyon kasama ang

  mileage, gas, insurance, car rentals at iba pa.• Renta o pagbili ng mga Bouncy Toys.

  Sea le.gov/neighborhoods/[email protected] le.gov

  (206) 233-0093PO Box 94649 Sea le, WA 98124–4649

  @SeaNeighborhood @Sea leNeighborhoods @Sea le_neighborhoods