26
Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu Administrarea Afacerilor Internaţionale INTEGRAREA PIEȚELOR FINANCIARE EUROPENE IMPLICAȚIILE MONEDEI UNICE ASUPRA PIEȚELOR FINANCIARE INTERNAȚIONALE Prof. Coordonator: Prep. Univ. Drd. Sbârcea Ioana Masterand: 1

implicatiile monedei unice, finante

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: implicatiile monedei unice, finante

Universitatea “Lucian Blaga” SibiuAdministrarea Afacerilor Internaţionale

INTEGRAREA PIEȚELOR FINANCIARE EUROPENE

IMPLICAȚIILE MONEDEI UNICE ASUPRA PIEȚELOR FINANCIARE INTERNAȚIONALE

Prof. Coordonator:Prep. Univ. Drd. Sbârcea Ioana

Masterand:Negoiţã Anamaria

1

Page 2: implicatiile monedei unice, finante

IUNIE, 2010

2

Page 3: implicatiile monedei unice, finante

CUPRINS

CAPITOLUL 1: Integrarea pieţelor financiare europene................................3Moneda euro – Scurt istoric................................................6Euro, moneda internaţionalã...............................................7

CAPITOLUL 2: Implicaţiile monedei unice asupra pieţei financiare internaţionale...................................................................................................8CONCLUZII.................................................................................................12BIBLIOGRAFIE...........................................................................................14ANEXE.........................................................................................................15

3

Page 4: implicatiile monedei unice, finante

CAP 1. INTEGRAREA PIETELOR FINANCIARE EUROPENE

Zona euro şi, pe scară mai largă, Uniunea Europeană dispun în prezent de o arhitectură financiară coerentă. Punerea în aplicare a Planului de Acţiune pentru Serviciile Financiare, definit în cadrul Reuniunii Consiliului European de la Lisabona în martie 2000, este în curs de finalizare. „Procesul Lamfalussy” ar trebui să favorizeze punerea în practică a unei noi arhitecturi instituţionale în domeniul supravegherii şi reglementării sectorului financiar.

Introducerea euro a accelerat integrarea pieţelor financiare în Europa, deoarece prin eliminarea riscului valutar au dispărut şi o serie de obstacole din calea mişcării libere a activelor şi serviciilor financiare. Rămân încă diferenţe notabile, structurale şi legislative, care blochează integrarea deplină a pieţelor financiare din UE, în special a pieţei acţiunilor şi obligaţiunilor private, dar şi a sectorului bancar. Aceste obstacole constau în absenţa unei infrastructuri comune şi existenţa unor bariere de intrare, reprezentate de diferenţele culturale şi juridice, tratamentele preferenţiale şi procedurile greoaie de coordonare a diverselor politici.

Integrarea este aproape încheiată la nivelul pieţei monetare, deşi există încă anumite probleme privind operaţiunile transfrontaliere. Integrarea pieţei monetare s-a realizat rapid după introducerea euro, având la bază necesitatea gestionării lichidităţilor în cadrul politicii monetare unice.

Pe piaţa interbancară există o convergenţă deplină a ratelor dobânzilor datorită uniunii monetare care a regrupat pieţele monetare naţionale într-o piaţă monetară a zonei euro, lichidă şi omogenă. Indicatorii de referinţă ai pieţei monetare scot în evidenţă un nivel ridicat de integrare, analizat prin prisma dispersiei ratelor de dobândă oferite de diferite bănci pe fiecare segment al pieţei: interbancară şi repo. Peste 90% din tranzacţii se efectuează având la bază EONIA (Euro Overnight Index Average), EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) şi EUREPO (Euro Repo Rate).1

Piaţa instrumentelor financiare pe termen scurt nu s-a integrat la fel de bine, existând diferite stadii de dezvoltare, din cauza nearmonizării modalităţilor de negociere, condiţiilor de emisiune, regimului juridic şi fiscal.

O mişcare de integrare comparabilă cu cea a pieţei monetare s-a realizat şi pe pieţele de obligaţiuni, unde se poate constata o îngustare a randamentelor la titlurile de stat, pe pieţele produselor derivate şi, într-o mai mică măsură, pe pieţele de acţiuni.

Piaţa obligaţiunilor guvernamentale s-a integrat cel mai uşor într-o piaţă unică. Lucrurile nu sunt la fel de simple pe celelalte segmente ale pieţei

1 ECB - „Indicators of Financial Integration in the Euro Area”, 2005

4

Page 5: implicatiile monedei unice, finante

europene de obligaţiuni. Deşi introducerea euro a reprezentat o forţă de integrare, piaţa obligaţiunilor corporative se confruntă cu probleme legate de sistemele legislative diferite privind înregistrările contabile, impozitarea corporaţiilor şi drepturile acţionarilor. Dimensiunea pieţei obligaţiunilor private poate creşte doar prin securizarea acestor instrumente.

Obstacole similare există şi în cazul integrării depline a pieţei acţiunilor. Diferenţele semnificative în sistemele de impozitare creează dificultăţi în compararea valorii firmelor. La nivelul acestei pieţe, integrarea regională în zona euro s-a produs mai rapid decât pe plan mondial. Gradul încă redus de integrare scoate în evidenţă faptul că acţiunile locale sunt mai importante, indicând că este posibilă o integrare viitoare.

Principalii actori ai pieţei europene de capital sunt London Stock Exchange, Euronext şi Deutsche Borse, fiecare având strategii diferite de dezvoltare. După introducerea euro, Londra a rămas cea mai atractivă piaţă financiară din UE.

Pieţele bancare din zona euro sunt încă puternic segmentate, aşa cum rezultă din dispersia ridicată pentru aceleaşi tipuri de rate ale dobânzii şi din activitatea bancară transfrontalieră destul de puţin dezvoltată. Industria bancară europeană rămâne, în principal, una naţională. A Doua Directivă de Coordonare Bancară (1993) a introdus principiul recunoaşterii reciproce a instituţiilor de credit din ţările Uniunii Europene, prin mecanismul licenţei unice bancare. Cu toate acestea, există încă limite, legate în principal de lipsa unei viziuni comune în domeniul reglementării şi supravegherii bancare.

Plecând de la faptul că economiile ţărilor membre ale Uniunii Europene sunt dinamice iar integrarea monetară a accelerat dezvoltarea pieţelor financiare, prin înlăturarea tuturor obstacolelor se poate asigura o integrare completă - condiţie pentru ca zona euro să dezvolte pieţe financiare de mărime egală cu cele americane.Piaţa financiară a statelor Uniunii Europene porneşte de la intenţia de a asigura o piaţă unică în domeniul serviciilor financiare, piaţa care să funcţioneze dupa reguli comune şi unitare. În acest context, este important ca piaţa să cunoască şi să se conforme cu anumite obiective şi cu modul în care aceste cerinte vor afecta maniera de operare a pieţelor financiare.

Reglementările pornesc de la premiza că pieţele financiare eficiente şi transparente contribuie la formarea unei pieţe unitare europene. O piaţă comunitară unică vă asigură cresterea economică şi crearea de noi locuri de muncă, o alocare mai bună a capitalurilor şi o reducere a costurilor de operare a pieţelor financiare. Scopul pieţei unice este de a asigura prezentarea informaţiei despre emitenţi în mod corect, complet şi la timp, cu rezultat direct asupra creşterii încrederii investitorilor în asigurarea şi îmbunătăţirea evaluării activelor financiare şi a performanţelor în afaceri.

5

Page 6: implicatiile monedei unice, finante

Toate acestea se vor concretiza în protecţia sporită a investitorilor şi creşterea eficienţei pieţelor financiare.

Este important ca în UE să existe pieţe financiare integrate deoarece acestea sunt vitale pentru o utilizare mai eficientă a capitalului de investiţii şi, în consecinţă, pentru creşterea competitivităţii economiei europene.

Avantajele economice generale ale integrării financiare

Integrarea financiară sporeşte, în cele din urmă, potenţialul de creştere economică. Aceasta înseamnă că, pe măsură ce sistemul financiar al zonei euro devine mai integrat, creşte produsul intern brut (PIB) al zonei euro. În ceea ce îi priveşte pe agenţii economici, un sistem financiar mai integrat şi mai vast le permite acestora, printre altele, să exploateze mai bine economiile de scară şi de gamă. În schimb, populaţia poate beneficia de accesul la o varietate mai mare de produse financiare – precum creditele ipotecare – la costuri relativ scăzute.

Obiective:- Asigurarea încrederii investitorilor prezenţi în pieţele financiare

europene prin promovarea unor standarde calitative ridicate privind transparenţa informaţiei şi asigurarea unui nivel echivalent de transparenţă în toate pieţele financiare europene;

- Oferă posibilităţi variate şi competitive de investiţii pentru investitori, cât şi un nivel de prezentare a informaţiei şi o protecţie adecvată a cerinţelor acestora;

- Asigură reducerea costurilor de operare în pieţe şi creşterea accesului la capital. Costul accesului la capital al investitorilor ar trebui să fie acceptabil, fără a conduce la cerinţe suplimentare de raportare ale emitenţilor. Însă emitenţii ar trebui să beneficieze de competiţia liberă a operatorilor media şi furnizorilor de informaţie în alegerea canalelor de informare;

- Asigură accesul investitorilor la informaţii despre emitenţi într-o formă organizată, la nivelul Comunitătii Europene, pentru a promova integrarea pieţelor de capital. Investitorii din toate statele membre, ar trebui să aibă acces egal la informaţie. Acest lucru se poate asigura numai dacă statele membre asigură conformitatea cu un set de standarde minime de calitate cu privire la transmiterea informaţiei în Comunitatea Europeană, într-un mod rapid şi nediscriminatoriu, pe baza tipului informaţiei de conţinut;

În prezent, pieţele de capital din ţările europene sunt mai integrate şi mai interdependente ca în urmă cu 10-20 de ani. În urma trecerii la moneda unică euro, ţările europene au luat măsuri în scopul dezvoltării şi creşterii

6

Page 7: implicatiile monedei unice, finante

eficienţei sistemelor lor financiare fapt ce a condus şi la creşterea internaţionalizării pieţelor de capital.

În acest sens, se pot enumera măsuri ca:- deschiderea pieţelor de capital naţionale investitorilor străini;- încurajarea concurenţei şi liberalizarea pieţelor bursiere naţionale;- renunţarea totală sau parţială la măsurile de control valutar, care au

încurajat investiţiile internaţionale de portofoliu.

Euro - Scurt Istoric

Euro este moneda unică a Uniunii Monetare Europene (European Monetary Union - EMU), adoptată de 11 State Membre UE de la 1 ianuarie 1999, la care s-a adăugat al  12-lea de la 1 ianuarie 2001. În prezent zona EURO este formată din următoarele 25 de state: Austria, Belgia, Cehia, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Olanda, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria.

După mai mult de 10 ani de pregătiri, 12 ţări Europene renunţă pentru totdeauna la moneda lor naţională şi adoptă o monedă comună: Euro.

În numai câteva zile, la începutul lui 2002, peste 14 miliarde de bancnote euro şi 50 miliarde monede euro înlocuiesc aproape tot atâtea bancnote şi monede naţionale. Peste 300 milioane de oameni sunt afectaţi de această schimbare. Niciodată mai înainte nu a avut loc o asemenea operaţiune la o asemenea scară.

Care va fi efectul asupra statelor din Europa de Est?Aceste state îşi păstrează încă  monedele naţionale. Monedele lor

naţionale nu au o rată de schimb fixă faţă de monedă unică. Putem afirma că trecerea la moneda unică aduce beneficii nu numai  întreprinzătorilor, marilor companii, prestatorilor de servicii, cât şi consumatorilor.

Ele se referă în principal la: Stabilitatea monetară (se elimină riscul ratei de schimb pentru

ţările din zona EURO); Scăderea preţurilor datorită creşterii transparenţei în domeniul

costurilor, dar şi al concurenţei; Transferul fondurilor se va face mai uşor şi mai ieftin; Reducerea inflaţiei (politica monetară comună va împiedica

inflaţia dintr-o ţară membră să afecteze celelalte state membre);

7

Page 8: implicatiile monedei unice, finante

Cel puţin până la sfârşitul lui 2012, băncile centrale naţionale vor schimba vechile bancnote naţionale cu euro fără comision; În majoritatea ţărilor perioadele sunt mai lungi sau chiar nedefinite.

EURO, MONEDĂ INTERNAŢIONALĂ

Pornind de la funcţiiile unei monede internaţionale, aşa cum sunt ele elaborate în literatura de specialitate, în ceea ce priveşte moneda euro aceasta este folosită astăzi ca monedă de facturare şi de plată în comerţul mondial, ca monedă de rezervă (în rezervele valutare oficiale), ca monedă ancoră/de referinţă, este monedă „naţională” pentru unele state din afara zonei euro şi este în acelaşi timp euromonedă, folosită pe pieţele financiare internaţionale.

Funcţiile unei monede internaţionale

Funcţia Funcţii cu caracter oficial Funcţii cu caracter privatUnitate de cont Monedă de raportare

(ancoră/de referinţă)Monedă de facturare în schimburile comerciale

(internaţionale)Rezervă de reevaluare Monedă de rezervă pentru băncile

centraleMonedă de exprimare a

activelor bancare şi financiare internaţionale

Mijloc de plată Monedă de intervenţie pe pieţele valutare

- Monedă de reglare a schimburilor comerciale

- Monedă utilizată pe piaţa valutară interbancară

Sursa: Kaufmann, Pascal, L’euro, 2eme edition, Dunod, Paris, p. 117.

Introducerea monedei unice pe pieţele europene se consideră a fi adus câştig cetăţenilor europeni, care ar fi beneficiat de stabilitate economică creată în zona euro şi în viaţa lor de toate zilele ca şi muncitori, salariaţi, consumatori, proprietari şi întreprinzători. Zona euro a devenit o superputere economică, comparabilă ca mărime, din multe puncte de vedere, cu SUA şi mult înaintea Japoniei, analiza indicatorilor de profil sugerând acest lucru. În ceea ce priveşte populaţia, zona euro, cu 302 milioane locuitori, a depăşit SUA, cu 272 milioane locuitori sau Japonia, cu 126 milioane locuitori; ca suprafaţă, diferenţele sunt evidente: 2495 mii km² faţă de 9373 mii km², respectiv 378 mii km², iar în ceea ce priveşte PIB-ul (în miliarde euro), diferenţele se menţin: 6371, respectiv 8893 şi 3024. Prin prisma analizei unor indicatori financiar-monetari, situaţia este aceeaşi, zona euro se află în urma SUA.

8

Page 9: implicatiile monedei unice, finante

CAP 2. IMPLICAȚIILE MONEDEI UNICE ASUPRA PIEȚELOR FINANCIARE INTERNAȚIONALE

Nu este pentru nimeni o noutate faptul că introducerea euro, la începutul anului 1999, a fost unul din fenomenele cu influenţă majoră asupra economiilor din regiune, influenţa egalată, ca importanţă, poate doar de lansarea şi în forma sa fizică.

Pornind de la un raport al Bank for International Settlements din 2002 impactul de până în prezent al monedei europene asupra pieţelor monetare ar putea fi sintetizat astfel:- introducerea euro nu a eliminat doar riscul de schimb în cadrul statelor din zona euro, dar a avut un impact major şi asupra înlăturării unei mari părţi a constrângerilor de natura tehnică, psihologică şi legislativă, care, în trecut, conduseseră la segmentarea pieţelor monetare, a acţiunilor şi obligaţiunilor pe criterii naţionale. Ca urmare, au apărut noi posibilitati de dezvoltare pentru instituţiile financare care împrumuta bani, dar şi pentru cei care primesc aceşti bani, ceea ce a dus la o intensificare a activităţii transfrontaliere de gen, din zona euro; - instituţiile financiare au beneficiat, ca urmare a introducerii euro de accesul mai lesnicios la o bază mai mare de investitori, în vreme ce acele persoane fizice sau juridice care erau beneficiarii acestor bani au putut opta pentru o gamă mai variată de instrumente investiţionale, pusă la dispoziţie de un număr mai mare de ofertanţi (bănci, firme de leasing, fonduri mutuale şi de investiţii etc.); - au avut loc o serie de fuziuni şi achiziţii între băncile europene, în ideea acoperirii cât mai eficiente a spaţiului în care functionează euro; - concurenta a crescut şi ea, consumatorii de produse financiare putând acum să facă mult mai uşor comparaţii între ofertele diferiţilor actori de pe piaţă; - investitorii în instrumentele de plasament cu venituri fixe acordă o atenţie mult mai mare, de acum încolo, caracteristicilor individuale ale produselor şi o mult mai mica atenţie nationalităţii ofertantului; - ca urmare a creşterii concurenţei, a avut loc şi o micşorare a ratelor dobânzilor, costurile instituţiilor financiare scăzând ca urmare a economiilor rezultate în urma măririi bazei de clienţi.

Pe piaţa valutară nu a existat cel puţin la început schimbări majore în ceea ce priveşte modul de funcţionare a acesteia. Comparativ cu marca germană, putem spune că, în cel putin patru cazuri, avem de-a face cu asemănări. Astfel, în ceea ce priveşte rolul de monedă ancoră şi de monedă folosită în tranzacţii la nivel mondial şi în ceea ce priveşte volatilitatea şi diferenţele apărute între cursul de vânzare şi cel de cumpărare, putem spune ca între euro şi marcă nu se înregistreaza diferenţe majore.

9

Page 10: implicatiile monedei unice, finante

Introducerea în 1999 a euro în tranzacţiile internaţionale, ca monedă de cont, nu a beneficiat de un moment favorabil din punctul de vedere al activităţii pieţei. Semne de declin al activităţii schimburilor de monedă se vedeau de la începutul lui 1998, ca urmare a unei scăderi a lichidităţii pieţei valutare.

Se consideră că lansarea euro, în 1999, a condus şi la o scădere, de aproximativ 8%, a cifrei de afaceri a activităţii de schimb valutar la nivel mondial. Totuşi, este greu de estimat în ce masură această scădere a fost contracarată de creşterea tranzacţiilor cu euro. După cum arăta unele studii, în intervalul 1998 - iulie 2000, volumul tranzacţiilor cu euro a crescut comparativ cu volumul tranzacţiilor ce implicau marca. Astfel, la sfârşitul celui de-al doilea trimestru din 2000, volumul tranzacţiilor euro/yen era dublu faţă de cel al tranzacţiilor înregistrate pe marca/yen, iar cel al tranzacţiilor euro/liră sterlină era de zece ori mai mare decât cel înregistrat în 1998 pentru tandemul marcă/liră sterlină. Prin contrast, volumul tranzacţiilor dolar/ yen şi dolar/lira sterlină, în acelasi interval de timp, a ramas aproximativ constant. Aceste studii au la bază creşterea numărului de cotaţii de pe Reuters.

Implicaţiile euro asupra pieţei acţiunilorPiaţa acţiunilor europene este cea mai fragmentată din toate pieţele de

capital europene. În Europa există 33 de burse reglementate, naţionale sau regionale, şi 18 autorităţi de reglementare. Din contra, în Statele Unite există doar trei burse reglementate şi o singură autoritate de reglementare.

În plus, această multitudine de instituţii este caracterizată şi printr-un înalt grad de eterogenitate a regulilor.

Diferenţele de la ţară la ţară în materie contabilă face dificilă analiza comparativă a rezultatelor unei întreprinderi. Astfel, analiştii locali dispun de un avantaj în faţa colegilor lor din străinătate. Prin urmare, o companie europeană are puţine motive de a cota pe o altă piaţă europeană (poate doar cu excepţia Londrei). În practică, o a doua cotare se face de obicei la New York Stock Exchange.

Odată cu introducerea euro aceste diferenţe nu au disparut cu totul dar acest lucru a influenţat evoluţia acestei pieţe în ceea ce priveşte urmatoarele aspecte:

- o reechilibrare a plasamentelor în favoarea acţiunilor, sau mai precis în favoarea titlurilor de valoare cu un anumit grad de risc. Această evoluţie poate fi cauzată de doi factori: în primul rând atracţia modestă pentru produsele cu dobândă fixă, al căror nivel va trebui să rămână scăzut pe termen lung, datorită faptului că titlurile de împrumut ale statului vor rămâne la un nivel redus, ca o consecinţă a bunei gestiuni a datoriei publice; apoi, datorită atracţiei naturale spre acţiunile legate de dezvoltarea

10

Page 11: implicatiile monedei unice, finante

modalităţilor de economisire pe termen lung- asigurări de viaţă şi fonduri de pensii. Toate studiile demonstrează că riscul legat de un crah bursier este amortizat în timp, iar randamentul acţiunilor pe termen lung este superior celui al obligaţiunilor;

- lărgirea oportunităţilor de plasament pentru sectorul asigurărilor. Înainte de introducerea EURO, gestionarul de fonduri de pensii sau de asigurări pe viaţă aveau obligaţia, de a acoperi angajamentele în monedă străină prin active de aceeaşi valoare, în aceeaşi monedă. Introducerea monedei unice sporeşte considerabil zona de plasament. Spre exemplu, înainte de 1 ianuarie 1999, o SICAV belgiană, cu titluri de participare emise în Belgia pentru clienţi belgieni, era obligată să investească numai în titluri belgiene. Începând cu 1 ianuarie 1999, fără nici o modificare legislativă, societatea va putea investi în toată zona EURO;

- apariţia unor noi indici paneuropeni, stimulată de lărgirea pieţei. Spre exemplu Dow Jones Stoxx reuneşte 166 din cele mai tranzacţionate acţiuni, iar Euro Stoxx 50, cincizeci de acţiuni ale societăţilor din zona EURO. Aceşti doi indici vor acoperi 80% din capitalizarea bursieră europeană. În timp, ar trebui să apară indici sectoriali. Talia pieţei europene permite să se constituie grupuri de societăţi reprezentative pentru fiecare sector de activitate şi să se găsească clienţi interesaţi de a investi în aceste sectoare de activitate; Apariţia unor pieţe care să favorizeze dezvoltarea întreprinderilor inovatoare, a ramurilor economice noi. Europa trebuie să recupereze avansul luat de Statele Unite ale Americii, mai ales în domeniul pieţelor pentru IT. Spre exemplu, NASDAQ a înregistrat în ultimii ani performanţe remarcabile. Corespondenta sa europeană, EASDAQ, ca de altfel şi AIM (Marea Britanie) sunt din păcate foarte departe de performanţele NASDAQ.

Implicaţiile euro asupra pieţei obligatiunilor Înaintea introducerii monedei euro, piaţa obligaţiunilor în dolari în 1998 ocupa primul loc în lume: peste 8000 miliarde dolari, dintre care 4900 miliarde dolari titluri de datorie publică. Locul al doilea este ocupat de piaţa obligaţiunilor în yeni, pentru 4800 miliarde în dolari în total, dintre care 2900 miliarde de dolari datorie publică. În această clasificare, înainte de euro valoarea obligaţiunilor în bătrânele monede europene aparea relativ modest. Marca germană, prima dintre acestea în materie de obligaţiuni, atingea totalul de 1700 miliarde dolari. Fară doar şi poate, însă, titlurile în totalitatea monedelor de zona reveneau în euro. O estimare a volumului global al obligaţiunilor în euro, pentru momentul de început, se cifrează la aproximativ 7000 miliarde dolari,dintre care 4000 miliarde dolari obligaţiuni publice(locul doi în lume).

11

Page 12: implicatiile monedei unice, finante

Emisiunea de titluri în zona euro este lovită de asanarea finanţelor emisiunilor naţionale, însă doi factori mari compensează din plin acest fenomen: Emisiunile în euro ale statelor terţe. State precum Argentina, Ucraina, Brazilia, Slovenia, Grecia, respectiv Suedia, membră a UE şi nemembra EUROLAND, au susţinut moneda europenă, încă înainte de crearea ei, prin anunţarea emisiunilor de obligaţiuni de stat în euro. Dezintermedierea finanţării întreprinderilor. Lichiditatea cât şi profunzimea pieţei euro au dus la reducerea costurilor tranzacţiilor aproximativ până la nivelul aceloraşi costuri pe piaţa dolarului, rezultatul fiind stimularea emisiunilor de titluri în euro. Totodată, euro a accelerat dezintermedierea financiară a întreprinderilor, dată fiind uşurinţa finantării directe pe piaţa financiară. Marja potenţială a acestei creşteri subzidă câta vreme, în 1998, mai bine de jumatate din corespunzător, în SUA finanţarea bancară a întreprinderilor ocupa, la acel moment,nu mai mult de o cincime.

Piaţa obligaţiunilor s-a dezvoltat deosebit de repede, astfel, primele luni ale anului 1998 indicau o explozie de 150%, iar spre finele anului se ajungea la 40% din valoarea emisiunilor în dolari.

Astăzi, pe piaţa europeană de obligaţiuni se constată o îngustare a randamentelor la titluri de stat, precum şi pe pieţele derivate, şi într-o mai mică masură, pe pieţele bursiere şi pe piaţa emisiunilor de titluri de datorie pentru întreprinderi.

Implicaţiile euro asupra băncilor Suprimarea riscului valutar şi căderea frontierelor financiare, odată cu crearea euro, a deschis resurse ale ofertei de servicii fianciare. Pieţele financiare naţionale încetează a mai fi “captive”. Întreprinderile pot practica opţiunea între zeci de parteneri financiari diferiţi, în locul a numai cîţiva naţionali. Concurenţa crescândă a modificat în profunzime peisajul financiar european, fiind stimulate dinamismul şi inovaţia financiară pe partea bancară. Poziţiile de plecare ale diferiţilor actori financiari erau de la început îndeajuns de echilibrate-nici un “campion naţional” bancar nu depăşea, în totalul zonei, ponderea de 3%. Instaurarea monedei comune a adus un plus important de concurenţă. Moneda unică a favorizat în egală masură investirile directe şi pieţele bursire europene.

Introducerea Euro presupune îmbunătăţirea eficienţei factorilor de producţie din zona Euro,lucru ce a determinat creşterea atractivităţii acestei zone atât pentru investitorii europeni, cât şi pentru cei non-europeni. Introducerea monedei unice a prezentat cel puţin trei provocări majore pentru acest sector: pregătirea adecvată a personalului şi trecerea la Euro în sistemele

12

Page 13: implicatiile monedei unice, finante

contabile şi informaţionale interne pregătirea clienţilor pentru a se simţi în siguranţă în ce priveşte Euro şi a-l utiliza, daca doresc identificarea şi utilizarea noilor oportunităţi strategice.

Băncile orientate către tranzacţiile internaţionale beneficiază de oportunitatea de a intra mai rapid pe noi pieţe. Ca rezultat, concurenţa în sectorul bancar se va accentua, oferind clienţilor noi oportunităţi de investiţii şi servicii mai bune la preţuri competitive.

CONCLUZII

Avantajele Euro: dispariţia riscurilor cu privire la schimburile monedei intereuropeană şi reducerea în consecinţă a cheltuielilor aferente tranzacţiilor; din ce în ce mai multe politici de cont vor fi înlocuite cu politici monetare BCE după modelul Bundesbank. Se va produce, astfel, o sporire a credibilităţii, importantă pentru consecinţele sale în menţinerea sistematică a stabilităţii preţurilor, respectiv a capacităţii de luptă împotriva inflaţiei; ridicarea euro la rangul de monedă vehiculată, monedă mondială, deviza-cheie care să concureze puternic dolarul american; apariţia euro ca valută puternica şi relativ stabilă va relansa Europa în competiţia mondială cu SUA şi Japonia prin reaşezarea sferelor de influenţă valutară pe piaţa mondială; inducerea unei mari stabilităţi pe pieţele financiare, reducerea volatilităţii, orientarea acestor pieţe către un comportament macroeconomic al limitelor strâmte ale deficitului bugetar; reunirea în euro a trei dintre cele mai importante valute ca volum al fluxurilor financiare creează premisele creşterii numărului ţărilor aflate pe orbita economică europeană; intrarea euro în jocul valutar creează condiţiile atenuării diferenţelor considerabile dintre imaginea reflectată de cursurile valutare şi datele economice fundamentale, diferenţe care pot duce la declanşarea unor crize financiare şi comerciale de amploare; eliminarea ineficienţei politicilor monetare naţionale necoordonate; expansiunea pieţelor financiare - companiile au la îndemână facilităţi de finanţare mai mari, orientându-şi profiturile spre acţionariat, stabilirea monedei unice fiind de natură să atragă o serie de fluxuri investiţionale semnificative; reducerea costurilor de tranzacţie; funcţionarea optimă a Pieţei Comune: este evident că marea piaţă europeană ar fi afectată de riscurile valutare implicate de instabilitatea cursurilor de schimb; cea mai bună garanţie împotriva instabilităţii cursurilor de schimb valutar este însăşi dispariţia monedelor europene şi înlocuirea acestora cu moneda unică; stabilitatea preţurilor, ca urmare a uniformizării condiţiilor monetare

13

Page 14: implicatiile monedei unice, finante

stimularea comerţului şi a producţiei, pe de o parte prin eliminarea costurilor legate de utilizarea unor monede diferite, iar pe de altă parte, prin eliminarea costurilor implicate de asigurarea riscurilor valutare; dispariţia decalajelor între gradul de dezvoltare economică a diverselor ţări participante.

Dezavantajele Euro : costuri ridicate ale conversiei - spre exemplu costurile implementării la toate nivelele al sistemelor informatice capabile să execute prompt tranzacţiile în euro şi să realizeze automat conversia monedelor naţionale europene în euro; centralizarea puterii - euro pare a fi un nou pretext pentru centralizarea puterii, a diferenţelor prerogative la nivel comunitar; ceea ce conduce la alterarea suveranităţii naţionale a statelor membre cu toate consecinţele care decurg de aici; viaţa politică exacerbată, care a însoţit procesul de creare a uniunii monetare ignorând de multe ori realităţile economice; o astfel de situaţie, în condiţiile unei recesiuni economice serioase poate avea repercusiuni serioase asupra UEM ; absenţa unor organisme de control în materie de politică monetară şi fiscală. Relevantă în acest sens este absenţa unei trezorerii europene care să preia datoriile statelor membre. Crearea unui astfel de organism ar însemna o şi mai mare diminuare a suveranităţii naţionale; ameninţarea deflaţionistă. Respectarea planului BCE şi al Comisiei de realizare în spaţiul euro a unei inflaţii reduse s-ar putea produce dacă acest proces este "scăpat" de sub control, un şoc deflaţionist puternic cu efecte negative resimţite deplin pe piaţa muncii; lipsă de coerenţă şi de instrumente a euro de a face faţă unor situaţii de criză.

14

Page 15: implicatiile monedei unice, finante

BIBLIOGRAFIE

1. Vasile Turliuc, Vasile Cocriş, Ovidiu Stoica, Angela Roman, Valeriu Dornescu, Dan Chirleşan, Monedă şi credit, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2009.

2. www.euromoneda.ro 3. www.bnr.ro .4. Liviu C. Andrei, ”Euro” , Editura Economica,Bucuresti 20035. Ramona orastean, Finante Internationale, Sibiu, 20096. Ignat Ion, ”Uniunea Europeana-De la piata comuna la moneda unica”,

Editura Economica,Bucuresti 2002

15

Page 16: implicatiile monedei unice, finante

ANEXE

ZONA EURO

16