IMPLICATIILE GLOBALIZARII ASUPRA ECONOMIEI ROMANESTI

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/18/2019 IMPLICATIILE GLOBALIZARII ASUPRA ECONOMIEI ROMANESTI

  1/45

  Implicațiile globalizării asupra economiei românești

  CUPRINS

  INTRODUCERE………………………………………………………………..2

  CAPITOLUL I – DEFINIREA CONCEPTUALĂ APROCESULUI DE GLOBALIZARE…………………………………………51.1 Globalizar a ! "o#" $%. Di& #'i(# a "o#o&i")......................................51.2 * "a#i'& l +lobaliz)rii i , &o"ra%izar a a" '% ia……………………..ș1. I&$li"a iil +lobaliz)rii $ #%r( Ro&/#ia………………………………….1ț1.0 I&$a"%(l +lobalizarii a'($ra a a" rilor "o#o&i" ……………………….11.5 A3a#%a4 l i , za3a#%a4 l +lobaliz)rii…………………………………ș

  CAPITOLUL AL II LEA ! GLOBALIZAREA IN6ESTI IILOR STRĂINEȚDIRECTE……………………………………………………………….………2

  2.1 I#3 '%i iil '%r)i# ,ir "% la #i3 l +lobal…………………………………ț2.2 I#3 '%i iil '%r)i# ,ir "% 7#ț Ro&/#ia......................................................252. A%ra+ r a i#3 '%i iilor '%r)i# 7# Ro&/#ia. E3ol( ii................................2ț ț2.0 *o, l(l $('9:$(ll , a#aliz) a l(;(rilor , i#3 '%i ii '%r)i# ,ir "% ..... 2ț

  CONCLUZII................................................................................................... 5ANE

 • 8/18/2019 IMPLICATIILE GLOBALIZARII ASUPRA ECONOMIEI ROMANESTI

  2/45

  Implicațiile globalizării asupra economiei românești

  Globalizarea – problema foarte des disputată a epocii noastre, fenomen care nu are defini ie, într-o formă universal acceptată. Totodată, momentul declan ării fenomenuluț șglobalizării prezintă puncte de vedere deosebite ale cercetătorilor i ale speciali tilor îș șdomeniu. i ace tia nu sunt pu ini, amintind aici pe Emar Alvater, Martin Albro , Mars!alȘ ș țMc"u!an, la nivelul cercetării mondiale, i George #oros, $on %ari, Tiberiu %răilean i nu numș șla nivelul căr ilor editate în &om'nia.ț

  (rocesul de globalizare, într-un conte)t general, acoperă principalele domenii ale vie ițsociale, respectiv economic, politic i cultural. Acest proces al globalizării economiei mondialeșavut începutul la mi*locul anilor + , lu'nd aspectul altor valen e în anii + i continuț ș p'nă în ziua de azi, manifest'ndu-se cu putere indiferent de obstacolele specifice perioadei.

  Globalizarea implică importante muta ii de natură economic cu implica ii nu doar sociaț ț

  i cultural, ci i ontologice. /lu)urile financiare au devenit esen a economicului. 0olumulș ș țtranzac iilor financiare îl depă e te de zece ori pe cel al sc!imburilor comerciale. %anul a deveț ș șun scop în sine.

  1n element constitutiv al procesului globalizării îl reprezintă i avansul noilor te!nologiișale informa iei i ale viului, în general. #e poate vorbi despre constituirea unei societăț ș ținformatice, bazată pe inteligen ă, pe cunoa tere.ț ș

  Tendin ele globalizării au făcut ca guvernele, încep'nd cu cele ale ărilor anglo – sa)oneț ț

  – #1A i Marea %ritanie, în special – să renun e treptat la principiile diri*ismului, la tot felul ș țnorme constr'ngătoare i să faciliteze liberal sc!imb.ș

  "ucrarea Implica iile globalizării asupra economiei române tiț ș debutează cu trecerea înrevistă a unor no iuni cuprinz'nd o delimitare conceptual a termenului deț globalizare economică ,no iuni date de diferi i teoreticieni. Este compusă din două capitol, ane)e, concluzii ț ț ș bibliografie.

  (rimul capitol intitulat, Definirea conceptuală a procesului de globalizare, reprezintă punctul de plecare al lucrării, care eviden iază formele i mecanismele globalizării, dar ț ș șavanta*ele i dezavante*ele acesteia. Trec'nd prin momentul globalizării la nivel mondial, așa*uns i la implica iile globalizării la nivelul economiei rom'ne ti. 2n cadrul aceluia i capitol, aș ț ș șilustrat i c'teva ane)e, care arată punctul de plecare al globalizării.ș

  3el de-al doilea capitol,Globalizarea investi iilor străine directeț , este format din maimulte aspecte, toate eviden iind faptul ca investi iile străine directe sunt una dintre cele mț ț

  2

 • 8/18/2019 IMPLICATIILE GLOBALIZARII ASUPRA ECONOMIEI ROMANESTI

  3/45

  Implicațiile globalizării asupra economiei românești

  importante forme de dezvoltare a afacerilor economice interna ionale, i că acestea au un impaț ș puternic asupra cre terii economice din toate ările. Acest capitol cuprinde i efectele investi iilș ț ș țstrăine directe, argument'nd aici că economiile în tranzi ie au avut nevoie într-o măsură mult mțmare de $#4 dec't economiile consolidate. Aceste investi ii străine au implica ii pozitive la niveț țmacroeconomic, dar, în condi ii specifice ale economiilor în tranzi ie, nu sunt e)cluse i anumiț ț șefecte negative.

  2n concluzie, lucrarea de fa ă reprezintă o încercare de a e)pune faptul că omenirea sțîndreaptă tot mai rapid spre globalizare, că ne înv'rtim în *urul acestui fenomen.

  Marile probleme ale timpului nostru sunt semne ale unei crize fundamentale. Aceastcriză provine dintr-o viziune depă ită despre lumea foarteș modernelor noastre institu ii.ț

  2nvă ăm să g'ndim global, iar a g'ndi global însemnă a con tientiza faptul că e ti e)pusț ș ș

  unui set de pericole în fa a cărora nu i-ai dezvoltat refle)ele de apărare. Trăim ceea ce psi!ologț țnumesc derută cognitivă – imposibilitatea de a încadra un fapt sau un eveniment într-succesiune logică i a găsi răspunsul, riposta potrivită, în concordan ă cu cel mai puternic instinș țcu care ne-a dotat natura – acela de conservare, de supravie uire.ț

  (e masură ce vom asimila g'ndirea globală, vom elabora institu iile capabile să oțgestioneze i să ne ofere răspunsurile potrivite, vom învă a să ne modificăm ung!iul de vedere ș țaltgoritmul de interpretare al unor evenimente.

  #ubiectul spinos al influen5ei pe care o are globalizarea asupra identită5ilor na5ionale d perspectivă economică este văzut prin oc!ii &om'niei, analiz'nd implica5iile ale globalizăr pentru &om'nia, c't de mult a fost afectată identitatea firmelor rom'ne6ti, care sunt în prezenmultina5ionalele rom'ne6ti 6i ce provocări 6i oportunită5i a adus globalizarea 5ării despre car perioada interbelică se scria cu invidie că are 7petrol 6i gr'u8.

  Atitudinile fa ă de globalizare, e ecurile i inec!ită ile asociate cu modul în care a fosț ș ș țgestionată reprezintă un test at't pentru ări, c't si pentru locuitorii lor, eviden iind atitudinile ț ț școncep iile lor fundamentale, perspectivele lor asupra rolului guvernului i al pie ei, importanț ș ț ț pe care o acordă *usti iei sociale i accentul pus pe valorile noneconomice.ț ș

  Economi tii care acordă mai pu ină importan ă reducerii inegalită ilor sub raportuș ț ț țveniturilor sunt mai înclina i să considere că ac iunile pe care le-ar putea întreprinde guvernț ț pentru a reduce aceste inegalită i sunt prea costisitoare i s-ar putea dovedi c!iarț școntraproductive. Totodată, ace ti economi ti ai pie ei libere par să creadă că pie ele însele, îș ș ț ț

  3

 • 8/18/2019 IMPLICATIILE GLOBALIZARII ASUPRA ECONOMIEI ROMANESTI

  4/45

  Implicațiile globalizării asupra economiei românești

  absen a interven iilor guvernului, sunt eficiente i că cea mai bună modalitate de a veni îț ț șspri*inul celor săraci este pur i simplu să se permită economiei să se dezvolte. Astfel, i cș șsăraci vor beneficia într-un fel de avanta*ele ce decurg de aici. 2n mod interesant, astfel de opiau persistat c!iar i după ce cercetările economice le-au subminat fundmentele teoretice.ș

  (e de altă parte, cei care cred că pie ele nu reu esc să producă rezultate eficiente i sunț ș șnemul umi i de inegalită ile sub raportul veniturilor i de nivelul ridicat de sărăcie considerț ț ț ștotodată că reducerea inegalită ilor poate costa mai pu in dec't estimează economi tiț ț șconservatori.

  CAPITOLUL IDEFINIREA CONCEPTUALĂ A PROCESULUI DE GLOBALIZARE

  4

 • 8/18/2019 IMPLICATIILE GLOBALIZARII ASUPRA ECONOMIEI ROMANESTI

  5/45

  Implicațiile globalizării asupra economiei românești

  1.1Globalizar a ! "o#" $%. Di& #'i(# a "o#o&i")

  4e iș globalizarea a devenit problema cea mai disputată a epocii noastre, se constată că ne)istă p'nă acum o defini ie a acesteia, într-o formă universal acceptată. Totodată, momentuț

  declan ării fenomenului globalizării prezintă puncte de vedere deosebite ale cercetătorilor ș șspeciali tilor în domeniu.ș

  4e-a lungul ultimelor două decenii, o serie de transformări radicale intervenite îneconomia mondială au generat largi cometarii, purtate îndeosebi pe marginea cre terii e)plozivșa oma*ului, a ritmurilor necontrolate ale infla iei, dob'nzilor sufocante, crizei datoriei e)ternș țevolu iei contradictorii a procesului integrării economice, deficitelor bugetare, uluitoareloțmodificări te!nologice, toate acestea, alcătuind un pac!et masiv de probleme a căror rezolvar

  nu a fost considerată, întotdeauna mul umitoare.țTreptat, teoria economică a sim it nevoia folosirii unor noi concepte, capabile să e)pliceț

  cu o acurate e mai mare, enormele transformări intervenite în ultimul timp în economițmondială. 1nul dintre aceste concepte, care a contribuit efectiv la în elegerea naturii ț șconsecin elor tuturor acestor sc!imbări, a fost tocmai cel de globalizare economică.ț

  9per'nd într-un sistem economic în cadrul căruia s-au amplificat enorm rela iile deținterdependen ă i s-a conturat, de*aț ș pia a globalăț , cercetătorii s-au văzut confrunta i cu noițcerin e privind maniera de a e)plica noile caracteristici ale mecanismului economic mondiaț puternic marcat de viteza de difuzare a te!nologiilor moderne, de declinul costurilor de transpo

  i comunica ii, precum i de noile forme de organizare a firmelor, motivate de cre tereș ț ș școoperării interna ionale i competi ia acerbă dintre ele.ț ș ț

  Globalizarea economiei nu reprezintă nici pe departe un fenomen nou. Acesta s-dezvoltat treptat, cunosc'nd etape distincte de evolu ie, p'nă în momentul în care nu a mai putuțfi e)plicat prin vec!ile abloane cu care ne obi nuise economia clasică i c!iar neoclasicăș ș șAd'ncirea legăturilor dintre noii actori ai economiei mondiale a atins la un moment dat un

  asemenea nivel înc't întregul sistem categorial al economiei politice a trebuit să fie văzut șrestructurat, în scopul oglindirii mai clare a noilor realită i intervenite în rela iile economicț ținterna ionale. 9 lungă perioadă de timp, manifestarea acestor rela ii de interdependen ăț ț țeconomică nu au pus cu at'ta acuitate problema găsirii unor defini ii noi, menite să refacă dițtemelii vec!ea structură categorială intrată în rutină. 4in acest punct de vedere, globalizarea

  5

 • 8/18/2019 IMPLICATIILE GLOBALIZARII ASUPRA ECONOMIEI ROMANESTI

  6/45

  Implicațiile globalizării asupra economiei românești

  poate fi considerată ca un concept nou, născut pe fondul evolu iei vertiginoase a evenimentelțeconomice, caracteristice ultimei păr i a secolului :: i atingerii pragului mediatizantului anț ș; .

  Transformările economice i sociale intervenite în intervalul de timp amintit mai sus așfost at't de profunde, înc't un economist care i-ar fi propus acum ;< de ani să scrie o carteșdespre globalizare, s-ar fi văzut nevoit să depă ească obstacole considerabile. 2n prezent, înșacest subiect tinde să ocupe primul loc în agenda cercetătorilor economi ti, fără a putea spune șa devenit o temă comună.

  $nteresant este faptul că, la fel cum postmodernismul sau postindustrialismul areprezentat conceptele aflate la modă în anii + = , globalizarea pare a fi devenit conceptul c!al anilor + . 3ontroversele apărute pe marginea acestui concept au dovedit că nu se mai pu

  problema adaptării vec!ilor teorii func ionaliste la realită ile lumii contemporane, ci de a găsi nț țargumente în favoarea acestui fenomen aflat în plină desfă urare. /ără îndoială, una dinș problemele teoretice pe larg dezbătută în legătură cu fenomenul globalizării vizează momentdeclan ării lui. 3ercetătorii nu au a*uns la un punct de vedere comun. Totu i, se poate spune căș șau conturat trei posibilită i de abordare ale acestui aspectț >

  • 1nii consideră că despre globalizare se poate vorbi c!iar de la începuturile istoriei,

  efectele acestui proces resim indu-se mai mult sau mai pu in in timp, p'nă în mometuț ț

  c'nd a cunoscut o accentuare deosebită• 4upă al ii, dimpotrivă, globalizarea este un fenomen contemporan, caracteristicțmodernizării i dezvoltării capitalismului, cu men iunea că, în ultimele decenii, a marcș țo accelerare deosebită

  • 2n ultimă instan ă, poate fi înt'lnit i punctul de vedere potrivit căruia globalizareaț șconstituie un proces recent, asociat însă, cu alte evenimente economice i socialșcunoscute de*a sub denumirea de postindustrializare, postindustrialism sau, a a cumșmen ionează unii autori, cu reorganizarea capitalismului pe alte baze.ț

  Termenul de ?globalizare8 a apărut pentru prima dată in Merriam Webster Dictionary in+ @+.+

  4intre numeroasele defini5ii date procesului de globalizare se pot aminti>

  1 $on A (opescu , Globalizarea - mit și realitate , ; , p. ;;

  6

 • 8/18/2019 IMPLICATIILE GLOBALIZARII ASUPRA ECONOMIEI ROMANESTI

  7/45

  Implicațiile globalizării asupra economiei românești

  • ?Globalizarea se referă la toate acele procese prin care popoarele lumii sunt încorporat

  într-o singură societate mondială, societatea globală.8 BMartin Albro , + C D• ? Globalizarea poate fi definită ca intensificarea rela5iilor sociale în lumea întreagă, ca

  leagă într-o asemenea măsură localită5ile îndepărtate, înc't evenimentele care au loc p plan local sunt private prin prisma altora similare, petrecute la multe mile departare, șinvers.8 B Ant!on Gidees, + CD

  • ? Globalizarea este re5eaua globală care a adunat laolaltă comunită5i de pe acesta planetă

  altădată dispersate 6i izolate, într-o dependentă mutuală 6i o unitate a unei singure lumi.8B Emanuel &ic!terCD

  • ? 3aracteristicile trend-ului globalizării include interna5ionalizarea produc5iei, o nou

  diviziune interna5ională a muncii, noi migra5ii din #ud către Ford, noul mediu competit

  care generează aceste procese 6i interna5ionalizarea statului ce transforma statele îagen5ii ale lumii aflate în globalizare.8 B&obert 3o)CD

  • ? "umea devine unmall global în care ideile 6i produsele sunt valabile pretutindeni, în

  acela6i timp.8 B &osabet! Moss HanterC.3u toate acestea, din punct de vedere strict economic, globalizarea poate fi definită ca o

  integrare a pie5elor de mărfuri, singura dovadă irefutabilă care atestă faptul că globalizarea edeclinul dispersiei interna5ionale a pre5urilor mărfurilor, convergen a pre5urilor mărfurilor8 , țmai poate desemna ?libertatea 6i abilitatea persoanelor 6i firmelor de a efectua tranzac

  economice voluntare cu reziden5i ai altor 5ări, proces ce implică un acces în cre6tereofertan5ilor străini pe pie5ele na5ionale ?.;

  9 defini ie cuprinzătoare, la care fac referin ă mul i speciali ti, este cea indu ă deț ț ț ș șe)presia ?satul planetar8 B global villageC a cercetătorului Mars!all Mc"u!an, carcaracterizează fenomenul globalizării în toate formele sale de manifestare economic, social șcultural ce a determinat transformări în via a fiecărui individ i a colectivită ii locale. Astfel, ț ș ț pot constata cu u urin ă modificări esen iale în ultimii + ani în programul zilnic al fiecărș ț ț

  individ, al fiecărei colectivită i i al diverselor organiza ii, inclusiv în instruirea i pregătireț ș ț ș profesională a acestora, ca efect al globalizării, respectiv>

  • Te!nologia comunicării tot mai perfec ionată prin telefonie mobila, $T –internet ț școmunicare e-mail, televiziune

  2 G!e. (ostelnicu, 3ătălin (ostelnicu,Globalizarea economiei, Editura Economică, p. +

  7

 • 8/18/2019 IMPLICATIILE GLOBALIZARII ASUPRA ECONOMIEI ROMANESTI

  8/45

  Implicațiile globalizării asupra economiei românești

  • 3omprimarea distan elor geografice prin deplasări tot mai rapide ale persoanelorțtransferuri financiare, coresponden ă i mărfuriț ș

  • $ntegrarea pie elor financiare i de capital i interna ionalizarea mi*loacelor de plăț ș ș ț ț

  rapide• 3rearea unor deprinderi noi i ocupa ii noi la nivel de individ, precum i apari ia a noș ț ș ț

  structuri organizatorice la nivelul colectivită ilor locale datorate interna ionalizăriț țcresc'nde a comer ului, serviciilor i produc iei prin intermediul firmelor transna ionaleț ș ț ț I.Aspectele prezentate anterior, c't i concluziile unor lucrări din domeniu de certă valoarș

  apărute în ultimii ani, ne conduc la una din cele mai utilizate defini ii ale conceptului dețglobalizare > ?Globalizarea reprezintă procesul prin care distan a geografică devine un factor țmai pu in important în stabilirea i dezvoltarea rela iilor transfrontaliere de natură economicț ș ț

  politică i socioculturală. &e elele de rela ii i dependen ele dob'ndesc un poten ial tot mai marș ț ț ș ț țde a deveni interna ionale i mondialeț ș 8

 • 8/18/2019 IMPLICATIILE GLOBALIZARII ASUPRA ECONOMIEI ROMANESTI

  9/45

 • 8/18/2019 IMPLICATIILE GLOBALIZARII ASUPRA ECONOMIEI ROMANESTI

  10/45

  Implicațiile globalizării asupra economiei românești

  1.2 * "a#i'& l +lobaliz)rii i , &o"ra%izar a a" '% iaș

  T!omas ". /riedman, în cartea sa,"#e $orld is %lat, afirma că globalizarea i te!nologiașau determinataplatizarea lumii, cre'nd un teren uniform pe care ările dezvoltate i cele maiț ș

  pu in dezvoltate pot concura cu anse egale. ările care doresc să facă parte din noua lumeț ș Țglobalizării !ig! tec! au nevoie de te!noligii noi, de calculatoare i de alte ec!ipamente pentru așse putea conecta cu restul lumii. $ndivizii care vor să concureze în această economie globatrebuie să posede capacită ile i resursele necesare.ț ș ărileȚîn curs de dezvoltare sunt diferite fa ă de ma*oritatea ărilor mai dezvoltate, unele din acesț țdiferen e e)plică de ce sunt cu mult mai sărace. $deea conform căreia ările în curs de dezvoltaț țar trebui, ca o consecin ă, să beneficieze de un tratament special i diferen ial este acceptată ț ș ț

  prezent pe scară largă i a fost inclusă în multe acorduri comerciale. 4e e)emplu, ărilorș țdezvoltate li se permite să încalce principiul na iunii celei mai favorizate, prin instituirea unțtarife reduse pentru importurile din ările în curs de dezvoltare, de i c!iar i cu acest tratamenț ș ș preferen ial, tarifele impuse de ările dezvoltate pentru importurile din ările în curs de dezvoltaț ț țsunt mai mari dec't tarifele pentru bunurile produse de alte ări dezvoltateț .

  &omer liber pentru ările sărace ' o propunere de acces la pie ele e(tinseț ț ț

  9 singură reforma ar conduce simultan la simplificarea negocierilor i promovareașdezvoltării i ar viza inec!ită ile regimului actual. ările bogate ar trebui pur i simplu să îș ț Ț ș șdesc!idă pie ele pentru ările mai sărace, fără reciprocitate i fără condi ionări economice saț ț ș ț politice. ările cu venituri medii ar trebui să î i desc!idă pie ele către ările mai pu in dezvoltatȚ ș ț ț ț

  i ar trebui să li se permită să î i manifeste preferin ele fa ă de alte ări din aceea i categorie, nș ș ț ț ț și fa ă de ările bogate, astfel înc't să nu se teamă că importurile din ările respective le-ar puteș ț ț ț

  afecta industriile incipiente. 1niunea Europeană a recunoscut *uste ea acestei abordățelementare în ; +, atunci c'nd i-a desc!is pie ele în mod unilateral pentru ările cele maș ț ț

  sarace ale lumii, elimin'nd aproape toate tarifele i restric iile comerciale, fără a solicita concesș ț politice sau economice.

  4ezbaterea cu privire la globalizare a devenit at't de intensă deorece miza este foartemare, nu numai bunăstarea economică, ci i caracterul intrisec al societă ii noastre, poate c!iș ț

  * Josep! E. #tiglitz , Mecanismele globalizării, Editura (olirom, ; , p.p - +

  1)

 • 8/18/2019 IMPLICATIILE GLOBALIZARII ASUPRA ECONOMIEI ROMANESTI

  11/45

  Implicațiile globalizării asupra economiei românești

  supravie uirea societă ii. #us inătorii din ultimii douăzeci de ani ai globalizării au crezut, poaț ț țcă doctrinele economice pe care le au impus prin intermediul institu iilor interna ionale vor reuț ț șsă sporească bunăstarea tuturor at't de mult, înc't totul va fi iertat. Totu i, c!iar dacă succesulșeconomic ar fi mai mare, insatisfac ia legată de unele aspecte ale globalizării ar persista. #tateț1nite au argumentat că men inerea frontierelor desc!ise pentru comer este mai importanta dec'ț țconservarea mo tenirii culturale sau dec't prote*area siguran ei alimentelor, cel pu in împotrivaș ț țceea ce #tatele 1nite consideră drept temeri ira ionale asociate cu alimentele modificate genetiț

  Globalizarea ar fi trebuit să le aducă tuturor avanta*e fără precedent. Totu i, înșmod curios, a a*uns să fie denigrată at't în ările dezvoltate, c't i în cele în curs de dezvoltareț șAmerica i Europa se confruntă cu amenin area direc ionării resurselor spre alte ări, ările îș ț ț ț țcurs de dezvoltare văd cum statele evoluate din punct de vedere industrial utilizează regimu

  economic global în defavoarea lor. 2n ambele tipuri de ări, interesele corporatiste suț promovate în detrimentul altor valori. Josep! #tiglitz argumentează că aceste critici au multmerite, însă ele acuză de fapt modul în care a fost gestionată globalizarea, încerc'nd să arate cuse poate remodela globalizarea pentru a o determina să î i îndeplinească într-o măsură mai maș promisiunile.

  Globalizarea afectează societă ile umane de o manieră comple)ă i contradictorie. Eț șconduce la o omogenitate a elitelor, a agendelor, a programelor universitare, a repertoriilo

  politice. 3onducătorii de state se plagiază reciproc în discursuri, adopt'nd tot mai mult acelașlimba* de lemn.+ (e de altă parte trăim o nouă epocă a marilor migra ii, rutele e)ilului seț bătătoresc tot mai mult, d'nd na tere unui nou tip de cosmopolitism, mai cur'nd impus dec't alesș

  i legat adesea de circumstan ele tragice sau violente.ș țGlobalizarea este evenimentul evenimentelor conteporaneită ii. Ea nu are o cauză anumț

  pentru că nu e)istă cauzalitate la singular, ci doar cauzalită i. Astfel, în linii mari, putem vorbțdespre o cauzalitate locală, care prive te sistemul mondial în ansamplul său. A crescut mușviteza de desfă urare a evenimentelor în sistemul global. Foua limită este viteza luminișrelativizată i ea însă. Globalizarea poate fi definită în multe feluri, dar, oricare ar fi definiș țre inută, ea cuprinde, invariabil, două considera iuniț ț > comprimarea spa iului, cu implica iile saleț ț

  Ibi%em, p+ 231

  1) -răilean, /iberiu, Globalizarea, Institutul (uropean, 2))4, p+p+ 1540155

  11

 • 8/18/2019 IMPLICATIILE GLOBALIZARII ASUPRA ECONOMIEI ROMANESTI

  12/45

 • 8/18/2019 IMPLICATIILE GLOBALIZARII ASUPRA ECONOMIEI ROMANESTI

  13/45

  Implicațiile globalizării asupra economiei românești

  care l-a ini5iat. "ăsată la voia înt'mplării, globalizarea putea consolida decala*ul dintre lumedezvoltată 6i cea în curs de dezvoltare8++.

  &om'nia s-a confruntat cu problema generată de întarzierea startului în cursa globalizăriTrăind în spa5iul comunist, al economiei diri*ate 6i controlate de stat de sub semnul mitumuncitorului 6i al industriei, &om'nia s-a aflat printre ultimele 5ări care beneficiază de revolutransporturilor, a comunica5iilor, a productivită5ii muncii, 6i, în final, a informa5iei. Abia d+ , timid, societatea informa5ională 6i-a început pătrunderea în zona noastră 6i efectele efost devastatoare datorită stării de nepregătire în care ne găseam.

  2n decurs de un secol, &om'nia 6i-a refăcut unitatea na5ională, a trecut de la o econom predominant agrară la una industrială Bîn +

 • 8/18/2019 IMPLICATIILE GLOBALIZARII ASUPRA ECONOMIEI ROMANESTI

  14/45

  Implicațiile globalizării asupra economiei românești

  Acest fapt este cu at't mai surprinzător cu c't fosta economie planificată suferise seriostocmai de pe urma unor lovituri globaliste.

  4e e)emplu, fostul dictator communist Ficolae 3eau escu, profit'nd de e)perien aș țcadrelor rom'ne ti în industria petrolului - &om'nia fiind un pionier în domeniu pe planșinterna ional – e)perin ă men inută i după prigoana împotriva cadrelor te!nice burg!eze din aniț ț ț șobsedantului deceniu – + < - , a construit o imensă capacitate de rafinare, de peste ;< milioande tone pe an, în condi iile în care produc ia de i ei a &om'niei nu depă ea ++ milioane de tonț ț ț ț ș pe an – astăzi nu se mai produc dec't @ milioane de tone pe an.

  Economia romanească a fost rapid pusă la col de produse scumpe, economie ineficientținfla5ie galopantă, zdrobitoarea concuren5ă occidentală. $mpactul cu 9ccidentul s-a petrerapid 6i dramatic, lu'nd aspectul unui val distrugător care a lăsat &om'nia cu ; milioane de

  6omeri, + milion de locuitori mai pu5in, cu < din popula5ie trăind în sărăcie 6i cu 75ările care au e)perimentat în mod efectiv globalizarea stăp'nesc mai bine no proces, sunt mai apte, mai pregătite să ac5ioneze într-o lume globalizată8+I.

  &om'nia pare mai degrabă surprinsă de valul globalizării dec't pregătită să îi facă fa5ă înmod lucid. $ar ea nu mai este 7 5ara cu petrol 6i gr'u8 de la începutul secolului ::, ci un stataflat într-o dureroasă tranzi5ie de la economia de comandă la cea de pia5ă liberă, cu o cla politică abia în formare 6i una managerială a6i*derea8+ .

  At't pe plan mondial c't si în &om'nia, globalizarea economiei s-a dezvoltat i în treișvaluri, cu ritmuri de evolu5ie diferite>

  interna5ionalizarea comer5ului prin liberalizarea acestuia 6i prin politica ddereglementareD

  13 $bidem, p. ;I+

  14 Eugen 9vidiu 3!irovici, -a iunea virtuală Eseu despre globalizare , Ed. (olirom, $a6i, ; +, p. ++

  14

 • 8/18/2019 IMPLICATIILE GLOBALIZARII ASUPRA ECONOMIEI ROMANESTI

  15/45

  Implicațiile globalizării asupra economiei românești

  • transna5ionalizarea flu)urilor de capital, care din anii N a cunoscut o evolu5ie m

  accentuată fa5ă de comer5ul interna5ionalD• apari5ia societă5ii informa5ionale 6i globalizarea flu)urilor de informa5ii, care cunos

  evolu5ie superioară flu)urilor comerciale 6i de capital.&om'nia ocupa pozitia I+ în cadrul $nde)ului de globalizare pentru ; +;. Evolu iaț

  &om'niei este în linie cu media globală, rezultate deosebite fiind consemnate la capitoluMi carea for ei de muncă BMovement of laborC cuș ț O ,== de puncte peste media globală. E)istăi valori înregistrate sub nivelul mediei globale, cum ar fi cele de la capitolele #c!imburi dș

  te!nologie i idei BE)c!ange of tec!nolog and ideasC, unde valoarea este cu - ,

 • 8/18/2019 IMPLICATIILE GLOBALIZARII ASUPRA ECONOMIEI ROMANESTI

  16/45

  Implicațiile globalizării asupra economiei românești

  dinamismul devin foarte importante pentru a face fa5ă volatilită5ii pie5elor. 4in acest motiv, mai multe companii optează pentru o structură de costuri variabilă, care să le permită realocarrapidă a resurselor 6i un răspuns prompt la evolu5iile din pia5ă. Mai mult dec't at't, @@ responden5i se a6teaptă la cre6terea numărului de colaboratori 6i furnizori în urma e)ternalizăunor opera5iuni interne, în ciuda e)punerii la un nivel crescut de riscuri privind lan5urile aprovizionareR, se arată în comunicat. 2n plus, companianotează că politicile publice devin tot mai importante, iar anga*a5ii buni sunt mai greu de gă

  R3ompaniile din întreagalume spun că au dificultă5i tot mai mari în a găsi candida5ii potrivi5i pentru posturile disponib$ar această problemă este resim5ită mai ales în pie5ele emergente, unde recrutarea resurseumane specializate 6i a anga*a5ilor din segmentul mediu 6i de conducere este mai dificilă dec

  pie5ele dezvoltate. (e de altă parte, de6i acordă importan5ă crescută investi5iilor în pie5elecre6tere rapidă, companiile multina5ionale nu se grăbesc să deta6eze cei mai talenta5i oamenaceste loca5ii, e)ist'nd încă percep5ia că nu sunt necesare investi5ii în resurse umane similare cele din pie5ele matureR, se mai spune în comunicat+@.

  1.0 I&$a"%(l +lobaliz)rii a'($ra a a" rilor "o#o&i"

  (eisa*ul mondial se află în prezent într-un proces de transformări fară precedent, care modulea

  în măsura decisivă ar!itectura afacerilor. Accentuarea integrării i interdependen elor politiceș țeconomice i culturale, manifestarea tot mai pronun ată a tendin elor de globalizare, precum ș ț ț ș presiunea e)ercitată de acestea asupra economiilor na ionale generează implica ii vaste ț ț șuneori, imprevizibile asupra cadrului de evolu ie a afacerilor pe plan interna ional.ț ț

  #ocietatea contemporană a generat probleme cu caracter global, al caror managemendepă e te frontierele na ionale i necesită o largă cooperare a statelor în cadrul rela iiloș ș ț ș ținterna ionale. /enomene economice i sociale, precum interna ionalizarea produc ieiț ș ț țintensificarea fără precedent a comer ului interna ional, formarea pi elor globale ale capitalulț ț țfinaciar, persisten a subdezvoltării i a sarăciei, ratele înalte ale oma*ului i folosirea insuficienț ș ș șa for ei de muncă, polarizarea bogă iei i a sărăciei, crima transna ională, epuizarea resurselor ț ț ș ț șdegradarea mediului încon*urător sunt unele din principalele subiecte ale interac iunțeconomiilor i statelor la nivel mondial.ș

  16 3omunicat al companiei Ernst P Qoung, raportul anual privind globalizarea

  16

 • 8/18/2019 IMPLICATIILE GLOBALIZARII ASUPRA ECONOMIEI ROMANESTI

  17/45

 • 8/18/2019 IMPLICATIILE GLOBALIZARII ASUPRA ECONOMIEI ROMANESTI

  18/45

  Implicațiile globalizării asupra economiei românești

  produc ia mondială este reflectată i în prezent de toate statisticile interna ionale. &ezultatț ș țmatematic al tendin elor de mai sus constă în cre terea cotei de e)port sau import, respectiv ț școeficientului de dependen ă.ț

  3oeficientul cel mai redus de dependen ă îl au ările mari, puternic dezvoltate B#1Aț țJaponiaC, precum i ările mici, subdezvoltate B(a istan, %anglades!C. 2n sc!imb, ările micș ț ț șmi*locii dezvoltate au un coeficient de dependen ă foarte ridicat> 9landa B+;; C i 3e!ț șB+; C. (entru celelalte ări, coeficientul de dependen ă variaza în raport de resursele naturaț țe)portabile sau pozi ia geografică.ț

  1.5 A6ANTA?ELE I DEZA6ANTA?ELE GLOBALIZĂRIIȘ

  Globalizarea ne afectează pe to5i în mod direct. 2n acest conte)t, importantă 6i utilă ar fevaluare c!ibzuită a oportunită5ilor 6i riscurilor pe care le presupune globalizarea, distan5'ndu-de tendin5ele actuale de demonizare sau, dimpotrivă, de preamărire a consecin5elor acesfenomen. 9biectiv vorbind, globalizarea nu poate fi făcută vinovată pentru toate relele cu care confruntă astăzi omenirea, oric'tă nevoie am avea de un 5ap ispă6itor.

  E)istă în mod clar 6i anumite efecte benefice care au survenit 6i datorită e)pansiuniacestui fenomen. 4acă a reu6it ceva, globalizarea a obligat 5ările să-6i îmbunătă5ească eficiesau, cel pu5in, să reducă rolul guvernării în economie. 2nsă, a dus în acela6i timp la cre6teinterdependen5elor 6i a crescut pericolul de propagare a problemelor interne ale anumitor 5zone. 3u certitudine, globalizarea limitează spa5iul de ac5iune al politicilor 6i al economiina5ionale, însă oferă avanta*ul unei solu5ionări mai rapide a acelor probleme care nu pot, pînsă6i natura 6i comple)itatea lor, să fie solu5ionate dec't la nivel global> repartizarea resurselaccesul la te!nologie 6i informa5ie, probleme ecologice, combaterea e)tremismelocontemporane de orice natură. BAne)a ;C

  Acuzată 6i de tendin5a de omogenizare 6i de standardizare a culturilor, globalizarea poa

  oferi 6i în acest domeniu anumite beneficii. 2n mod parado)al, se manifestă un interes tot mcrescut pentru culturile pierdute, cei care condamnă globalizarea negli*ează beneficiile pe cale-a adus lumii, dar cei care o proslăvesc se află într-o eroare mult mai mare. 2n viziunea loglobalizarea este ec!ivalentă cu progresul. Lările în curs de dezvoltare sunt nevoite să o accep

  1*

 • 8/18/2019 IMPLICATIILE GLOBALIZARII ASUPRA ECONOMIEI ROMANESTI

  19/45

  Implicațiile globalizării asupra economiei românești

  dacă vor să se dezvolte 6i să combată sărăcia, însă pentru foarte mul5i locuitorii ai acestor 5ărnu numai, globalizarea nu a adus deloc beneficiile mult promise.

  Efectele negative ale globalizării constau, în principal, în faptul că, cel pu5in p'nă î prezent, are loc o tendin5ă de concentrare a puterii de decizie în m'inile marilor companiAcestea, printr-o dezvoltare tot mai accentuată, pot scăpa de sub controlul statelor, î6i po promova politicile fără a mai 5ine seama de restric5iile impuse de statele na5ionale, pot suffirmele mai mici concurente, pot determina o e)cesivă aglomera5ie de bogă5ie la un pol omenirii si o sărăcie generalizată în alte păr i ale globuluiț .

  %ăncile occidentale au profitat de atenuarea controlului pe pie5ele de capital din Amer"atină 6i din Asia i s-au e)tins, dar aceste regiuni au avut de suferit atunci c'nd capitalurile carșse acumulaseră s-au retras brusc. Acest reflu) brutal a lăsat în urma sa monede na5ionale

  sisteme bancare e)trem de vulnerabile+=.$mpactul pe care îl poate avea globalizarea asupra 5ărilor în curs de dezvoltare, 6i

  principal asupra locuitorilor din aceste 5ări, poate a*unge a fi unul devastator. Este foarte adevăfaptul că globalizarea poate fi benefică prin efectele produse de suprimarea barierelor, dintegrarea economiilor na5ionale, av'nd poten5ial de a îmbunătă5i situa5ia economicălocuitorilor Terrei, însă pentru a face acest lucru posibil este necesar un alt mod de gestionarelucrurilor. Fu ar strica o aten5ie specială asupra acordurilor comerciale interna5ionale care

  contribuit foarte mult la suprimarea barierelor fără e)cep5ii 6i au g!idat politicile impuse 5ărilîn curs de dezvoltare. /ără îndoială că anumite suferin5e sunt inevitabile, însă cele suportate dunele 5ări în curs de dezvoltare au fost mult mai mari dec't era necesar 6i ar fi putut fi evita print-o altă viziune asupra lucrurilor.

  Globalizarea, asemenea dezvoltării, nu este inevitabilă, c!iar i c'nd este sus inută deș țfor e politice i economice puternice. 3onform celor mai multor estimări, între primul i al doileț ș șrăzboi mondial, at't ritmul, c't i amploarea globalizării au încetinit sau c!iar s-au diminuat. 4eșe)emplu, evaluarea comer ului ca procent al ($% a eviden iat scăderi. 4acă globalizareț țdetermină scăderea nivelului de trai al multor cetă eni dintr-o ară, sau al ma*orită ilor acestoraț ț ț șdacă compromite valori cultural fundamentale, atunci vor apărea solicitări de ordin politic penta o încetini sau stopa.

  17 %ari, $9F,Globalizarea economiei, Editura Economica, ;

 • 8/18/2019 IMPLICATIILE GLOBALIZARII ASUPRA ECONOMIEI ROMANESTI

  20/45

  Implicațiile globalizării asupra economiei românești

  CAPITOLUL AL II LEA !GLOBALIZAREA IN6ESTI IILOR STRĂINE DIRECTEȚ

  2.1 I#3 '%i iil '%r)i# ,ir "% la #i3 l +lobalț

  $nvesti iile străine directe constituie una dintre cele mai importante forme de devoltarețafacerilor economice interna ionale, cu impact puternic asupra cre terii economice din, practiț ștoate ările lumii. 2n practica tranzac ională, investi iile interna ionale se regăsesc subț ț ț ț două forme

  principale > investi iile de portofoliu i investi iile directe.ț ș ț4atele statistice demonstrează în mod evident o dinamică accentuată în ultimele decenii

  investi iilor străine directe, considerate cele mai avanta*oase forme de capital străin. $nvestiț țstrăine directe presupun, în raport cu celelalte modalită i de interna ionalizare a afacerilor, dț țcompeten e managerial i de mar eting i de alte resurse.ț ș ș

  $nvesti iile străine directe constau în ac!izi ionarea unor firme din străinătate, precum ț ț șîn finan area i managementul unor întreprinderi noi în străinătate. E)pansiunea unei firme pț ș pia a mondială prin intermediul investi iei străine directe necesită un înalt grad de anga*ament,ț țdecizie i control al investitorului în managementul firmei gazdă, participarea acestuia lș parta*area profiturilor i riscurilor afacerii.ș

  $nvesti iile interna ionale sunt determinate de patru factori c!eieț ț + >• resursele – investi iile sunt efectuate pentru a se ob ine acces la resursele naturale sau dț ț

  altă natură care sunt de o calitate mai bună sau la un pre mai bun dec't în ara de origineț ț• pie ele – investi iile directe sunt realizate c't mai aproape de pie ele de destin ie, precumț ț ț ț

  i pentru a valorifica legături culturale sau de ală natură cu pie ele respectiveș ț

  1* Dragomir, "lau%ia, #aceri economice internaționale, (%itura ('pert, p+p+6 07)

  2)

 • 8/18/2019 IMPLICATIILE GLOBALIZARII ASUPRA ECONOMIEI ROMANESTI

  21/45

 • 8/18/2019 IMPLICATIILE GLOBALIZARII ASUPRA ECONOMIEI ROMANESTI

  22/45

  Implicațiile globalizării asupra economiei românești

  9 primă caracteristică se referă la dinamica accentuată a investi iilor străine directe înțultimele două decenii i rolul ma*or al acestora în procesul dezvoltării economice din ărș țdezvoltate, #1A ,1E, Japonia. E)cedentele balan ei de plă i constituie surse importante pentruț țrealizarea investi iilor.ț

  9 altă caracteristică o constituie tendin a de concentrare a investi iilor străine directe înț țcadrul triadei #1A-Japonia-Europa 9ccidentală i sc!imbarea continuă a raportului de for ăș țfinanciară între acestea. &olul acestor ări în economia mondială, dimensionat prin flu)urile dț$#4, este în continuă cre tere, acestea fiind principalele ări de origine i tari gazde ale $#4.ș ț ș

  Accentul pus pe strategiile de globalizare nu este singurul factor care e)plică evolu ițascendentă a $#4. Acestuia i se pot alătura i e)tinderea liberalizării regimului investi iiloș țstrăine în diferite ări i cresterea rapidă, în ultimii ani, a ie irilor de $#4 din Japonia.ț ș ș

  Fivelul de dezvoltare economică nu a determinat modificări esen iale în direc iileț ț principale ale flu)ului investi iilor străine directe, acestea fiind în continuare orientate cț preponderen ă către ările dezvoltate.ț ț

  &eferitor la rela ia Japonia – 1E, pe linia investi iilor străine directe se remarcă preferinț ț țfirmelor *aponeze pentru Marea %ritanie, utilizată ca o adevarată platformă de lansare sp pie ele Europei continentaleț ; .

  2n ultimii ani, statisticile reflectă, cu toată relativitatea cifrelor, orientarea puternică a $#

  dinspre Japonia către ările Asiei de #ud, Est i #ud-Est.ț ș3ei mai activi investitori europeni sunt Anglia, Germania, 9landa, /ranta. /irme din

  aceste ări au utilizat investi iile străine directe drept principal mi*loc de intrare pe pia a #tatelț ț ț1nite, deoarece o prezen ă solidă pe pia a dinamică a #1A este o componentă esen ială aț ț țstrategiei mondiale a acestor firme. 2n cazul 1E, investi iile care intră in 1E au crescut mațrepede dec't investi ia străina venind din afara 1E. Acest fapt se bazează pe libera circula ie ț țcapitalurilor i folosirea profiturilor în zonele cele mai rentabile din interiorul 1niunii. Efectelș pie ei unice, care a încura*at în ultimul timp investi iile străine directe în domeniul serviciilor,ț țresimt puternic în cre terea investi iei străine directe în cadrul 1E. 2n ultimul deceniu, 1Eș ț2nregistreză o cre tere semnificativă a $#4 pe pie ele ărilor în tranzi ie din Europa 3entrală i dș ț ț ț șEst.

  2) 4ragomir, 3laudia, /faceri economice interna ionaleț , Editura E)pert, p.p. = -=+

  22

 • 8/18/2019 IMPLICATIILE GLOBALIZARII ASUPRA ECONOMIEI ROMANESTI

  23/45

  Implicațiile globalizării asupra economiei românești

  Economiile în tranzi ie au avut nevoie într-o măsură mult mai mare de investi ii dec'ț țeconomiile consolidate. Acest fapt este e)plicabil prin aceea că, economiile în tranzi ie au foțconfruntate după + cu o criză structural care a necesitat crearea de capacită i de produc ie nț ț precum i înc!iderea totală sau par ială sau modernizarea celor e)istente.ș ț

  2n acest conte)t, investi iile străine directe urmau să aibă implica ii pozitive la niveț țmacroeconomic prin stimularea activită ii de investi ii interne i îmbunătă irea calitativă ț ț ș ținvesti iilor.ț

  $nvesti iile străine directe, au avut, în ările în care au atins nivele semnificative i efecț ț șasupra balan elor macroeconomice. &educerea investi iilor interne finan ate de stat i preluarț ț ț șde către investitorii străini a unei păr i din aceste investi ii, a contribuit la o situa ie mai bunăț ț ț balan ei de plă i prin reducerea volumului de bunuri de capital importante cu fina are publicț ț ț

  Totodată, un volum ridicat de investi ii străine directe a determinat i o modificare a structurț șsectoriale i o înbunătă ire a nivelului et!nicș ț ;+.

  9 altă implica ie pozitivă a investi iilor străine directe asupra economiilor în tranzi ie estț ț țdeterminată de contribu ia lor la cre terea economică. Acest fapt se produce în moduri diferitț șdupă cum investi ia străină ia forma unei investi ii noi sau a unei participări a investitorului străț țla privatizare.

  2n cazul investi iei noi, contribu ia la cre terea economica este evidentă, prin aceea că ț ț ș

  creează o nouă capacitate de produc ie, locuri de muncă noi, un nou consummator i plătitor ț șta)e în economie. 2n cazul participării la privatizare, efectul pozitiv asupra cre terii economișrăm'ne, c!iar dacă, de cele mai multe ori, preluarea unei întreprinderi de către investitorul străia însemnat reducerea numărului de locuri de muncă. E)plica ia constă în faptul că investitoruțstrăin, c!iar restr'ng'nd activitatea, a men inut viabil un agent economic care altfel probabil cățnu ar fi supravie uit pe termen lung în noul climat economic concuren ial.ț ț

  (entru economiile în tranzi ie investi iile străine au un impact direct asupra procesului dț ț privatizare. 4at fiind volumul mare de capital implicat în procesul de privatizare din fiecare arțeste evident că în absen a investitorilor străini nu se poate vorbi în mod real de o privatizare pțscară largă.

  Efectul imediat al investi iilor străine în privatizare este comple) i uneori în elătorț ș șAstfel, dincolo de încasarea unei sume mari de către statul respectiv, apar efecte mai puț

  21 %onciu, /lorin, Investi ii străine directeț , Editura "umina "e), ; I, p.p.+

 • 8/18/2019 IMPLICATIILE GLOBALIZARII ASUPRA ECONOMIEI ROMANESTI

  24/45

 • 8/18/2019 IMPLICATIILE GLOBALIZARII ASUPRA ECONOMIEI ROMANESTI

  25/45

 • 8/18/2019 IMPLICATIILE GLOBALIZARII ASUPRA ECONOMIEI ROMANESTI

  26/45

  Implicațiile globalizării asupra economiei românești

  Globalizarea poate avea două tipuri de consecin e pentru &om'nia, primele ar fi celț pozitive. (e de o parte, &om'nia are nevoie de capital străin investi ional pentru dezvoltare, ființincapabilă să- i producă acest capital doar din surse interne. /iind o ară cu oportunităș ț țeconomice multiple – de la turism i agricultură la industria petrolieră i metalurgică – &om'nș ș poate deveni atractivă pentru capitalul străin, dacă îi asigură acestuia condi ii interne-legislativțfiscale- propice. Mi carea rapidă de capital presupusă de globalizare poate deveni avanta*oaș pentru %ucure ti în condi iile unei for e de muncă înalt calificate, dar comparativ ieftine.ș ț ț

  (e de altă parte, treptat, unele for e economice rom'ne ti pot începe să *oace un rolț șregional sau interna ional. Totul depinde de rapiditatea cu care vor fi depă ite actualele dificultăț ș țeconomice, dezvolt'ndu-se capacitatea unor parteneriate reale.

  2n acela i timp însă, consecin ele negative presupuse de globalizare nu sunt deloc dș ț

  negli*at. 2n primul r'nd, riscuri economice, riscuri legate de securitate. 3u bugete derizorii, sladotate i slab pregătite, structurile de securitate interne fac fa ă cu tot mai multă dificultaș țacestor sfidări moderne, mai ales de tip mai sofisticat- spălări de bani, infiltrări bancare. E)istadeasemenea i riscuri sociale. 4acă se lua în considerare i uria a circula ie subterană a banilor îș ș ș ț&om'nia i agresiva redistribuire a veniturilor presupuse de corup ia greu de imaginat ce domneș țîn r'ndul birocra iei, realizăm ca &om'nia avea de a face cu o dispersie a veniturilor mai degrabțde tip latino-american dec't un tip european;I .

  I#%r)ril # % , ISDîn anul2--0 au înregistrat un nivel de

 • 8/18/2019 IMPLICATIILE GLOBALIZARII ASUPRA ECONOMIEI ROMANESTI

  27/45

  Implicațiile globalizării asupra economiei românești

  direc5i inclusiv din cadrul grupului, în sumă de @ milioane euro, ceea ce reprezi+I din flu)ul net al $#4.Sol,(l ISD la ' /r i%(l a#(l(i 2--0, rezultat din adăugarea la soldul ini5ial a flu)ului net

  de $#4 precum 6i a corec5iilor valorice provenite din reevaluările datorate modificării cursuvalutar c't 6i a pre5urilor, a înregistrat nivelul de15-0- &ilioa# (ro. A# ;a ...

  I#%r)ril # % , ISDîn anul2--= au înregistrat un nivel de=25- &ilioa# (ro6i suntstructurate astfelBAne)a C

  @ Par%i"i$a iilinvestitorilor străini direc5i la capitalul social al întreprinderilor investi5iedirectă din &om'nia în valoare de222- &ilioa# (roBI+ din flu)ul net de $#4C. 4inaceastă sumă, milioane euro constituie aportul în natură, ceea ce reprezintă +,+ ditotal flu) netD

  @ Pro i%(l # % r i#3 '%i%care a înregistrat un nivel de1 2= &ilioa# (roB+ din flu)ulnetC. 2n determinarea acestuia a fost luată în considerare 6i pierderea netă în valoare ;; ; milioane euro, înregistrată de întreprinderile investi5ie directă care au înc!eiate)erci5iul financiar ; = cu pierderi, sumă cu care a fost diminuat profitul net realizat dcătre întreprinderile investi5ie directă profitabile 6i prin urmare 6i profitul reinvestit către acesteaD

  Cr ,i%(l # % $ri&i%de către întreprinderile investi5ie directă de la investitorii străini direc5

  inclusiv din cadrul grupului, în sumă de=- &ilioa# (ro, ceea ce reprezintă

  Par%i"i$a iil # %ale investitorilor străini direc5i la capitalul social alîntreprinderilor investi5ie străină directă din &om'nia în valoare de + =; milioane euro B ,sută din flu)ul net de $#4C. (articipa5iile nete rezultă din diminuarea participa5iilor în valoare deI ++ milioane euro cu pierderea netă în sumă de + I milioane euro. (ierderea netă a rezultatdin diminuarea profitului net al întreprinderilor investi5ie străină directă din anul ; , în valode @ milioane euro, cu + @ milioane euro dividende repartizate în anul ; , precum

  27

 • 8/18/2019 IMPLICATIILE GLOBALIZARII ASUPRA ECONOMIEI ROMANESTI

  28/45

 • 8/18/2019 IMPLICATIILE GLOBALIZARII ASUPRA ECONOMIEI ROMANESTI

  29/45

  Implicațiile globalizării asupra economiei românești

  unor solduri ini5iale, a înregistrat nivelul de

 • 8/18/2019 IMPLICATIILE GLOBALIZARII ASUPRA ECONOMIEI ROMANESTI

  30/45

  Implicațiile globalizării asupra economiei românești

  acestea de la investitorii străini direc5i, inclusiv din cadrul grupului, a înregistrat nivelul de ;< milioane euro, ce reprezintă I;,; la sută din soldul final al $#4.

  3reditul net cuprinde at't creditele pe termen mediu 6i lung, c't 6i pe cele pe termen scuracordate de către investitorii străini întreprinderilor lor din &om'nia, at't direct, c't 6i prinintermediul altor firme nerezidente membre ale grupului.

  4in punct de vedere al orientării pe ramuri economice Bconform 3AEF &ev.;C, $#4 s-alocalizat cu precădere în industria prelucrătoare BI+,+ la sută din totalC. 2n cadrul acestei inducele mai bine reprezentate ramuri sunt> prelucrarea 5i5eiului, produse c!imice, cauciuc 6i m plastice B

 • 8/18/2019 IMPLICATIILE GLOBALIZARII ASUPRA ECONOMIEI ROMANESTI

  31/45

  Implicațiile globalizării asupra economiei românești

  diminuarea veniturilor din participa5ii la capital cu valoarea dividendelor repartizate în anul ;investitorilor străini direc5i Bîn sumă de ;.; = milioane euroC se ob5ine o pierdere netă,ansamblul $#4, în sumă de II= milioane euro, calculată conform metodologiei interna5ionale ddeterminare a profitului reinvestit.

  0eniturile nete din dob'nzi primite de către investitorii străini direc5i la creditele acordatîntreprinderilor lor din &om'nia, at't direct, c't 6i prin alte companii nerezidente din cadrulgrupului, au înregistrat un nivel de milioane euro.;=

  (entru a intelege rela ia dintre e)isten a unei politici economice i impactul investitorilorț ț șstraini se poate lua cazul ipotetic al unei economii în care au efectuat investi ii un numar dțcorpora ii transna ionale.ț ț

  /iecare dintre aceste corpora ii transna ionale dispune de modele de planificare iț ț ș

  programare comple)e care optimizează profitul la scara întregii companii. 2n aceste condițfiecare dintre corpora iile transna ionale investitoare va determina un optim local pentru piaț ț țrespectivă, optim stabilit nu în func ie de interesele economiei respective, ci în func ie de totalț țopera iunilor desfăsurate de societatea multina ionala, la scara globală. Este absolut improbabț țca în fiecare caz în parte optimul local al societă ii multina ionale să coincidă cu optimuț țeconomiei arii receptoare i, mai ales, ca rezultanta acestor decizii luate de societă i diverse, ț ș țcorespundă optimului de ansamblu al economiei respective.

  Această situa ie nu trebuie înteleasă în sensul unui posibil antagonism investitor – arț țreceptoare ci, în conte)tul clasic al negocierii v'nzător – cumpărător , în care fiecare îșurmăre te propriile interese p'nă se atinge un punct de ec!ilibru.ș

  3oncluzia este aceea că, în absen a unei politici economice clare, c!iar presupun'nd oțtotală bună credin ă din partea tuturor actorilor economici implica i, ara receptoare se poaț ț țconfrunta cu distorsiuni economice ca urmare a ac iunii investitorilor străini.ț

  2. A%ra+ r a i#3 '%i iilor '%r)i# 7# Ro&/#ia. E3ol( iiț ț 9activitate organizată i sistematică de atragere a investi iilor străine directe în &om'nia a începș ț practic în martie + +, odată cu apari ia "egii I

 • 8/18/2019 IMPLICATIILE GLOBALIZARII ASUPRA ECONOMIEI ROMANESTI

  32/45

  Implicațiile globalizării asupra economiei românești

  (romovarea $nvesti iilor i Asisten ei Economice din #trăinătate, înfiin ată prin Votăr'rea deț ș ț țGuvern nr. < U+ .

  9ricum &om'nia nu pornea de la zero în acest domeniu at't de comple), av'nd în vedereat't e)perien a dob'ndită din activitatea societă ilor mi)te, încep'nd cu + =; – legea respectivăț țfiind o premieră la acea dată în cadrul ărilor socialiste. 3't i e)perien a acumulată în noileț ș țcondi ii ale economiei de pia ă, încep'nd cu + .ț ț

  4upă + ani este posibilă o retrospectivă a activită ii de atragere a investi iilor străinț țdirecte în &om'nia, dar ea trebuie făcută cu pruden ă i numai în conte)tul general al diverseloț ș perioade parcurse în procesul de tranzi ie. Multe din solu iile care par acum imperfecte eraț țsingurele posibile la momentul respectiv i multe dificultă i au fost determinate de vitezeș țdiferite de sc!imbare a mentalită ilor i modului de lucru ale insitu iilor care vin în contact cț ș ț

  investitorul străin. 3eea ce se poate constata însă în mod pregnant este e)isten a clară dupț perioade diferite în activitatea de atragere a investi iilor străine – + +-+ @ i + = – ;ț ș

  &evenind la acele momente de început ale anilor + , trebuie să spunem că, un elemeimportant în marcarea către e)terior a dorin ei &om'niei de a ac iona consecvent pentruț țatragerea de investi ii străine directe l-a constituit publicarea în + ; a unei 4eclara ii ț țGuvernului rom'n privind încura*area, spri*inirea i garantarea investi iilor străine.ș ț

  "a r'ndul său, înfiin area în martie + + a Agen iei &om'ne de 4ezvoltare, în fapt oț ț

  agen ie de promovare a investi iilor străine, a reprezentat pentru &om'nia, din punct de vederț ținstitu ional, o operă de pionerat.ț

  3eea ce a făcut din Agen ia &om'nă de 4ezvoltare o entitate deosebită în peisa*ulținstitu ional rom'nesc a fost faptul că ea s-a structurat i organizat în mod fundamental în anuț ș+ ;, ca o institu ie specifică economiei de pia ă, complet armonizată cu legisla ia i practiciș ț ț ș1niunii Europene. Astfel A&4 a avut la bază spri*inul primit ini ial de la programul Hno Voț/und al Marii %ritanii i mai apoi, pe termen lung, de la programul (VA&E al 1niunii EuropeneșAcest spri*in s-a concretizat în elaborarea unui studiu de organizare de către $ris! 4evelopme$nterna ional, care a i furnizat pregătirea profesional i asisten a te!inică timp de circa doi anț ș ș ț4e aceea se poate spune că. 4in punct de vedere organiza ional, Agen ia &om'nă de 4ezvoltareț ța fost o institu ieț asociată iș integrată 1niunii Europeneavant la lettre 14.

  2* %onciu /lorin, Investi ii străine directeț , Editura "umina "e), p.p.;;I-;;

  32

 • 8/18/2019 IMPLICATIILE GLOBALIZARII ASUPRA ECONOMIEI ROMANESTI

  33/45

  Implicațiile globalizării asupra economiei românești

  (erioada + +-+ @. 2n această perioadă, în planul atragerii investi iilor străine directț&om'nia, activitatea A&4 a contat practic în>

  • furnizarea de materiale de referin ă i informare privind cadrul institu ional iț ș ț șlegislativ al investi iilor străine directe în &om'nia – g!iduri, bro uri, traduceri deț șlegisla ie economicăț

  • /urnizarea de servicii de consultan ă comple)e către eventualii intestitori străini,țservicii care puteau include organizarea de vizite la institu ii guvernamentale ț șnegurvernamentale, la întreprinderi rom'ne ti, participarea la negocieri întreș partenerii rom'ni i străini, asistarea în completarea formalită ilor de constituire aș țsocietă ii comerciale cu participare străinăț

  • Asigurarea unei interfe e între investitorul străin i institu ii i întreprinderiț ș ț ș

  rom'ne ti i, mai ales, asigurarea solu ionării pe cale amiabilă a diverselor iș ș ț șmultiplelor probleme care apar la constituirea i în func ionarea societă iiș ț țcomerciale cu participare străină.

  /a ă de partea rom'nă, activitatea A&4 a constat înț >• Asistarea întreprinderilor rom'ne ti în pregătirea proiectelor de investi ii conformș ț

  cerin elor practicii interna ionaleț ț• Asistarea întreprinderilor rom'ne ti în evaluarea ofertelor firmelor străine înș

  sensul asigurării unor evaluări ec!itabile ale participării străine•

  Elaborarea de studii i analize privind practicile interna ionale în domeniulș ținvesti iilor străine i transmiterea acestora către (arlament, Guvern, (re edin ie.ț ș ș ț

  • 3olaborarea cu alte institu ii rom'ne ti în realizarea unor proiecte de investi iiț ș țstrăine directe.

  Atragerea investi iilor străine în &om'nia a fost realizată prin două mecanisme, acordarețunor stimulente care au fost substan ial reduse încep'nd cu + ianuarie +

 • 8/18/2019 IMPLICATIILE GLOBALIZARII ASUPRA ECONOMIEI ROMANESTI

  34/45

  Implicațiile globalizării asupra economiei românești

  2ncepănd cu anul + = au avut loc o serie de muta ii în ceea ce prive te cadrț șinstitu ional i legislativ al investi iilor străine în &om'nia. Astfel, încă din ianuarie începe ț ș ț perioadă de incertitudine institu ională, anunt'ndu-se posibilitatea renun ării la institu ia de profț ț ț – Agen ia &om'nă de 4ezvolatre. 2n plan legislativ au loc o serie de modificări începute cț9donan a de urgen ă nr. I+U+ = privind regimul investi iilor străine în &om'nia, ordonan ă caț ț ț țnu a putut fi aplicată deoarece Formele metodologice au fost publicate abia pe ; decembri+ =, dată la care se i desfiin ează A&4 care era nominalizată să le aplice.ș ț

  4upă alegerile din anul ; , în perioada ianuarie ; + iunie ; ;, activitatea de promovare a investi iilor străine în &om'nia a fost desfă urată în mai multe institu ii, respectiv ț ș țdirec ie generală din cadrul Ministerului 4ezvoltării i (rognozei i 4epartamentul pentruț ș ș&ela ia cu $nvestitorii #trăini din cadrul Guvernului, la care se adaugă o direc ie din cadrț ț

  Ministerului Afacerilor E)terne, Ministerul 2ntreprinderilor Mici i Mi*locii i 3entrul &om'n dș ș3omer E)terior. Evident că o asemenea disipare a activită ilor nu puteau dec't să confuzionezeț ținvestitorul străin.

  (erspectivele privind evolu ia investi iilor străine în &om'nia pot fi considerate a fiț țmoderat optimiste. 2nceperea negocierilor de aderare cu 1niunea Europeană în februarie ;invitarea ca membru în Alian a Ford-Atlantică în noiembrie ; ;, precum i decizia de laț ș3ompe!aga din decembrie ; ; care a fi)at pentru &om'nia termenul de aderare la 1niunea

  Europeană pentru ; = au reprezentat factori pozitivi în percep ia investitorilor străni, dar ei suțdeparte de a fi suficien i pentru declan area unui flu) semnificativ sporit de investi ii străinț ș țdirecteI .

  /enomenul $#4 a înregistrat cea mai accentuată dinamică în ultimul deceniu al secolulutrecut, v'rful fiind atins în ; . #f'r6itul anului ; aduce o restr'ngere a $#4, determinată deevolu5ia economică globală precum 6i de o serie de evenimente con*uncturale care au influe puternic, în sens negativ mi6cările interna5ionale de capital. Astfel,

  în + + flu)urile mondiale de $#4 au fost de +

 • 8/18/2019 IMPLICATIILE GLOBALIZARII ASUPRA ECONOMIEI ROMANESTI

  35/45

  Implicațiile globalizării asupra economiei românești

  recesiunii globale, $#4 au scăzut 6i în următorii doi ani, a*ung'nd în ; I la circa fa5ă dnivelul din ; . (erioada ; -; afost una de revenire, de*a în ; @ depă6indu-se nivelul atins în ; . 2n ceea ce prive6te $#4&om'nia, putem observa o cre6tere continuă p'nă în anul ; + c'nd nivelul $#4 este de +.+

 • 8/18/2019 IMPLICATIILE GLOBALIZARII ASUPRA ECONOMIEI ROMANESTI

  36/45

  Implicațiile globalizării asupra economiei românești

  cea de rezisten ă, firma sau persoana *uridică rezidentă care constituie partenerul local țrealizarea investi iei străine directe, -actori direc iț ț de rang II5 alte firme sau personae *uridicerezidente cu care investitorul străin intră în rela ii economice pentru defă urarea activită ii saț ș țlegate de investi ia direct. Atunci c'nd urmăresc scopuri economice bine definite, guvernelțstatelor receptoare de investi ii străine pot constitui, ele însele, actori direc i de rang $$.ț ț

  2n cazul în care investitorul străin realizează o investi ie de inută în propor ie dț ț ț+ de acesta, deci fără partener local, actorii direc ti vor con ine doar un actor de rangul $ț ț șactori de rangul $$I; .Actorii indirec i sunt reprezenta i, în principal, de> statul de destina ieBreceptorC al investiț ț ț țstrăine directe,statutul de origine ale investitorului străinBpersoană fizică sau *uridicăC.

  2n general actorii indirec i au un rol secundar în ini ierea sau derularea investi iilor străinț ț ț

  directe.Acest rol se manifestă prin reglementările *uridice i institu ionale din ara de origineș ț ținvestitorului i din ara de destina ie BreceptoareC a investi iei străine.ș ț ț ț

  3u toate acestea, în anumite situa ii legate fie de proiecte concrete de investi ii,fie deț ț perioade determinate de timo,actorii indirec i pot avea un rol determinant prin ini ierea de măsuț țde e)pansiune economică spre e)teriorB în cazul arilor de origine a investitorilor străiniCț șrespective prin măsuri de atragere i promovare a investi ilor straine directe Bîn cazul arilș ț țreceptoareC.

  Av'nd în vedere natura partenerilor în cadrul unei rela ii economice interna ionaleț țdeterminată de realizarea de investi ii străine directe, ac iunea acestora fa ă de ini ierea ț ț ț ț șrealizarea investi iei poate fi reprezentată printr-un model (1#V-(1"". Acest model presupunețcă investi ia străină direct este preponderant ini iată fie de furnizorii de capital-investitorii în iț ț ș șsau statele lor de origine-, fie de receptorii de capital – firmele care caută parteneri e)terni sastatele de origine ale acestora-.

  3azul în care ini iativa apar ine preponderant furnizorilor de capital – component (1#V >ț ț• 2n acest caz, ăn variant cea mai simplă, putem avea de a face cu un demers direc

  punctiform al unei firme care dore te să investească în străinătate. 4e asemeneașinvesti iile stăine directe pot fi stimulateUspri*inite de ările de origine ale investitoriț țstrăini, de e)emplu pentru spri*inirea e)pansiunii economice ale propriilor firme sau

  32 /lorin %onciu, Investi ii străine directeț , Editura "umina "e), %ucure ti, ; I, p.@Iș

  36

 • 8/18/2019 IMPLICATIILE GLOBALIZARII ASUPRA ECONOMIEI ROMANESTI

  37/45

  Implicațiile globalizării asupra economiei românești

  pentru spri*inirea dezvoltării economice a unor alia i. 9 asemenea abordre poate fțdescrisă ca abordare de stimulareU spri*inire a ofertei de investi ii străine directe – #upț(us! Approac!. 2n cazuri isolate, ările de origine pot lua însă i măsuri contrare, deț șfr'nare sau c!iar interzicere a investi iilor străine directe în anumite state sau zone alețglobului, în caz de conflicte armate, încălcări ale drepturilor omului sau alte violări alreglementărilor interna ionale.ț3azul în care ini iativa apar ine preponderant receptorilor de capital –componenta (1"">ț ț

  • 2n varianta cea mai simplă, acest caz se manifestă prin demersurile unei firme dintr-o ațcare, av'nd un proiect de investi ii, se adresează direct mai multor poten iali investitorț șdin alte ări. Tot în acest caz se incadrează i situa ia în care investi iile străine directț ș ț țsunt stimulateU atrase de ările receptoare care doresc astfel să accelereze dezvoltarț

  economiilor lor. 9 asemenea abordare poate fi descrisă ca abordare de spri*inireUstimulaa cererii de investi ii străine directeț II .4incolo de circumstan ele na ionale sau interna ionale, presupun'nd îndeplinită condi iaț ț ț ț

  sine 6ua non a e)isten ei unui cadru politico-*uridic, corespunzător privind investi iile străineț țdirecte, motiva iile economice sunt cele care *oacă un rol semnificativ i distinct în luarț șdeciziei de a investi.

  Aceste motiva ii economice se impart în trei grupe principale > asigurarea accesului țresurse sau active, asigurarea de pie e i asigurarea eficien ei.ț ș ț

  Mărimea pie ei na ionale, în sens absolute sau relative la mărimea popula iei i gradul dț ț ț șsolvabilitate al cererii acestuia, a constituit un alt factor determinant tradi ional, care țdeterminat investi iile viz'nd asigurarea de pie e. 1nul dintre principalele motive pentru careț țorganiza iile de integrare regional conduc la cre terea de investi ii străine constă în aceea cț ș ț pie ele de dimensiuni mari permit accesul pe pia ă al mai multor firme i dau posibilitateș ț șfiecăruia săa beneficieze de avanta*ele economiei de scară. 2n acela i timp, ritmuri ridicateșcre tere a pie elor stimulează at't investitorii străini, c't i pe cei auto!toniș ț ș I .

  E)isten a unei for e de muncă numeroase i ieftine a constituit un alt factor economicț ț ș

  determinant în luarea deciziei de a investi, în special pentru investitorii care căutau cre teșeficien ei activită ii lor.ț ț

  33 /lorin %onciu, Investi ii străine directeț , Editura "umina "e), %ucure ti, ; I, p.p. @ -@@ș

  34 /lorin %onciu, Investi ii străine directeț , Editura "umina "e), %ucure ti, ; I, p.@=ș

  37

 • 8/18/2019 IMPLICATIILE GLOBALIZARII ASUPRA ECONOMIEI ROMANESTI

  38/45

 • 8/18/2019 IMPLICATIILE GLOBALIZARII ASUPRA ECONOMIEI ROMANESTI

  39/45

  Implicațiile globalizării asupra economiei românești

  Aceste modificări sunt determinate în principal de faptul că te!nologia i inova ia auș țdevenit elemente esen iale ale competitivită ii.ț ț

  (e de altă parte, liberalizarea flu)urilor comer ului, a investi iilor i a te!nologiilor,ț ț șcombinate cu dereglementări i privatizări, ai îmbunătă it accesul firmelor la pie ele de bunuriș ț ț șservicii, precum i la factorii de produc ie i au determinat o cre tere a concuren ei pe pie eș ț ș ș ț țanterior prote*ate, for 'nd firmele locale să caute noi pie e i surse de materii prime în străinătatț ț ș

  Toate aceste evolu ii determină o sc!imbare a importan ei relative a diferi ilorț ț șdeterminan i economici ai deciziei de a investi în străinătate în sensul reducerii importanț țdeterminan ilor tradi ionali. "a r'ndul lor, motivele tradi ionale pentru investi iile străine i-auț ț ț ț șmodificat importan a relativă i au fost incorporate în strategiile de transna ionalizare urmate dț ș țfirme.

  (e măsură ce are loc o reală globalizare a produc iei i tot mai multe produse i func ii alț ș ș țîntreprinderilor transna ionale se desfă oară în cadrul unei distribu ii globale, strategiile acestț ș țfirme au evoluat de la formele simple de integrare către strategiile de integrare comple)e.

  #trategiile de integrare comple)e presupun defalcarea procesului de produc ie în activităț ți func ii specific i derularea fiecăreia dintre acestea în locul care asigură costul cel maș ț ș

  competitive. Aceste strategii de integrare comple)e permit abordarea problemelor de optimizarla nivel global, pe ansamblul tuturor loca iilor i comenzilor firmei.ț ș

  3

 • 8/18/2019 IMPLICATIILE GLOBALIZARII ASUPRA ECONOMIEI ROMANESTI

  40/45

  Implicațiile globalizării asupra economiei românești

  4)

 • 8/18/2019 IMPLICATIILE GLOBALIZARII ASUPRA ECONOMIEI ROMANESTI

  41/45

  Implicațiile globalizării asupra economiei românești

  41

 • 8/18/2019 IMPLICATIILE GLOBALIZARII ASUPRA ECONOMIEI ROMANESTI

  42/45

  Implicațiile globalizării asupra economiei românești

  AFE:A I I#3 '%i%ii

  '%r)i# ,ir "% 7# Ro&/#ia Fl(;(ri # % 7# a#(l 2--05

  *ililoa# (ro

  +I

  ;

  <

  ANE

 • 8/18/2019 IMPLICATIILE GLOBALIZARII ASUPRA ECONOMIEI ROMANESTI

  43/45

  Implicațiile globalizării asupra economiei românești

  IN6ESTII STRAINE DIRECTE

  E6OLUTIA FLU

 • 8/18/2019 IMPLICATIILE GLOBALIZARII ASUPRA ECONOMIEI ROMANESTI

  44/45

 • 8/18/2019 IMPLICATIILE GLOBALIZARII ASUPRA ECONOMIEI ROMANESTI

  45/45

  Implicațiile globalizării asupra economiei românești

  BIBLIOGRAFIE

  • Josep! E. #tiglitz , Mecanismele globalizării , Editura (olirom, ;•

  Eugen 9vidiu 3!irovici, -a iunea virtuală. Eseu despre globalizareț , Editura(olirom ; +

  • /lorin %onciu, Investi ii străine directeț , Editura "umina "e), %ucure ti,ș; I

  • %F&, $nstitutul Fa ional de #tatistică,ț Investi iile străine directe n 0omâniaț n anul 1231

  4ragomir, 3laudia, /faceri economice interna ionaleț , Editura E)pert• 3omunicat al companiei Ernst P Qoung, raportul anual privind globalizarea

  • 4obrescu, (aul B; + C,iclenia globalizării' asaltul asupra puteriiamericane , $a6i, $nstitutul European

  • 4umitru, (oro*an,3ristian $ftimoie, Dezvoltare locală durabilă n conte(tul globalizării, Editura $recson,;

  • $.%ari,Globalizarea economică , Editura Economică, ; <

  • $.%ari , !robleme globale contemporane , editura Economica, ; <

  • G!.(ostelnicu, 3.(ostelnicu,Globalizarea economiei , Editura Economica,;

  • $on A (opescu , Globalizarea - mit și realitate , ;

  • +me%ia#a'+ro

  http://www.mediafax.ro/http://www.mediafax.ro/