Click here to load reader

IKAPITONG ARAW NG PAGDIRIWANG NG PASKO NG …ng taong 2019. Halina’t magpuri at magpasalamat sa Diyos sa biyayang ipinagkaloob Niya sa atin sa loob ng taong ito. Gayundin ating ipinagdiriwang

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of IKAPITONG ARAW NG PAGDIRIWANG NG PASKO NG …ng taong 2019. Halina’t magpuri at magpasalamat sa...

 • Pagdiriwang ng Banal na Eukaristiya para sa

  IKAPITONG ARAW

  NG PAGDIRIWANG

  NG PASKO NG PAGSILANG

  Huling Araw ng Taon,

  paggunita kay San Silvestre I, papa

  31 Disyembre 2019

 • PASIMULA __

  Kapag natitipon na ang sambayanan, ang pari at mga tagapaglingkod ay lalakad patungo

  sa dambana samantalang ang awiting pambungad ay ginaganap.

  Pagsapit sa dambana, ang pari at mga tagapaglingkod ay magbibigay-galang alinsunod sa

  hinihinging paraan. Magbibigay-galang ang pari sa dambana sa pamamagitan ng paghalik

  sa ibabaw. Kung minamabuti niya, maiinsensuhan niya ito. Pagkatapos, ang pari ay

  paroroon sa kanyang upuan.

  Matapos ang awiting pambungad, habang nakatayo ang lahat, ang pari at ang mga tao ay

  magkukrus, ipahahayag ng paring nakaharap sa mga tao:

  a Ngalan ng Ama,

  at ng Anak, † at ng Espiritu Santo.

  Sasagot ang mga tao:

  Amen.

  Ilalahad ng pari ang kanyang mga kamay bilang pagbati sa mga tao, habang ipinapahayag:

  ng pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo,

  ang pag-ibig ng Diyos Ama,

  at ang pakikipag-isa ng Espiritu Santo

  nawa’y sumainyong lahat.

  Sasagot ang mga tao:

  At sumaiyo rin.

  S

  A

 • PAMBUNGAD NA PANANALITA __

  Ang pari o ang diyakono o anumang angkop na tagapaglingkod ay makapagbibigay ng

  maikling paliwanag tungkol sa buod ng Misang ipinagdiriwang.

  ga kapatid kong minamahal,

  ngayon ang huling araw

  ng taong 2019.

  Halina’t magpuri at magpasalamat sa Diyos

  sa biyayang ipinagkaloob Niya sa atin

  sa loob ng taong ito.

  Gayundin ating ipinagdiriwang

  ang paggunita kay San Silvestre I, papa

  kaalinsabay ng ating pagdiriwang

  sa walong araw na sunod-sunod

  para sa Pasko ng Pagsilang ng Panginoon.

  Kaya’t mga kapatid,

  halina’t pagsisihan ang ating mga kasalanan

  upang marapat tayong magdiwang

  sa kabanal-banalang misteryong ito.

  m

 • PAGSISISI SA KASALANAN __

  Magkakaroon ng saglit na katahimikan. Pagkatapos nito, lahat ay sabay-sabay na aamin sa

  nagawang kasalanan.

  naamin ko sa makapangyarihang Diyos,

  at sa inyo, mga kapatid,

  na lubha akong nagkasala

  Ang lahat ay dadagok sa dibdib.

  sa isip, sa salita, sa gawa

  at sa aking pagkukulang.

  Kaya isinasamo ko

  sa Mahal na Birheng Maria,

  sa lahat ng mga anghel at mga banal

  at sa inyo, mga kapatid,

  na ako’y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos.

  Ipahahayag ng pari ang pagpapatawad.

  aawaan tayo ng makapangyarihang Diyos,

  patawarin tayo sa ating mga kasalanan

  at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan.

  Sasagot ang mga tao:

  Amen.

  Isusunod ang mga pagluhog na “Panginoon, kaawaan Mo kami,” maliban kapag naganap

  na ito kaugnay ng ibang paraan ng pagsisisi sa kasalanan.

  I

  K

 • PAPURI SA DIYOS __

  apuri sa Diyos sa kaitaasan,

  at sa lupa’y kapayapaan

  sa mga taong kinalulugdan Niya.

  Pinupuri Ka namin,

  dinarangal Ka namin,

  sinasamba Ka namin,

  ipinagbubunyi Ka namin,

  pinasasalamatan Ka namin

  dahil sa dakila Mong angking kapurihan.

  Panginoong Diyos, Hari ng langit,

  Diyos Amang makapangyarihan sa lahat.

  Panginoong HesuKristo, Bugtong na Anak,

  Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos,

  Anak ng Ama.

  Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,

  maawa Ka sa amin.

  Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,

  tanggapin Mo ang aming kahilingan.

  Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama

  maawa Ka sa amin.

  Sapagka’t Ikaw lamang ang banal,

  Ikaw lamang ang Panginoon,

  IKaw lamang, O HesuKristo,

  ang Kataas-taasan,

  kasama ng Espiritu Santo

  sa kadakilaan ng Diyos Ama.

  Amen.

  P

 • PANALANGING PAMBUNGAD __

  ma naming makapangyarihan,

  tulungan Mo ang Iyong Sambayanan

  sa idinadalangin ni Papa San Silvestre nang lubusan

  upang sa Iyong pamamahala

  kami’y pagindapating lumigaya kailan man

  sa pagsapit saw akas ng kasalukuyang buhay

  sa pamamagitan ni HesuKristo

  kasama ng Espiritu Santo

  magpasawalang hanggan.

  Sasagot ang mga tao:

  Amen.

  A

 • Liturhiya ng Salita ng Diyos

  UNANG PAGBASA: 1 JUAN 2: 18-21 __ Ngunit ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu,

  at dahil dito, kayong lahat ay may pagkaunawa.

  ANG SALITA NG DIYOS MULA SA UNANG SULAT

  NI APOSTOL SAN JUAN

  ga anak, malapit na ang wakas!

  Tulad ng narinig ninyo,

  darating ang anti-Kristo.

  Ngayon nga’y marami nang lumitaw na mga anti-Kristo,

  kaya’t alam natin na malapit na ang wakas.

  Bagamat sila’y dating kasamahan natin,

  hindi natin tunay na kaisa ang mga taong iyon.

  Sapagkat kung sila’y tunay na atin,

  nanatili sana silang kasama natin.

  Ngunit umalis sila,

  kaya’t maliwanag na silang lahat ay di tunay na atin.

  Ngunit ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu,

  at dahil dito, kayong lahat ay may pagkaunawa.

  Sumusulat ako sa inyo,

  hindi dahil sa di ninyo alam ang katotohanan.

  Alam ninyo ito,

  at alam din ninyo na walang kasinungalingang

  nagmumula sa katotohanan.

  Ang Salita ng Diyos.

  M

 • SALMONG TUGUNAN: Salmo 95: 1-2. 11-12. 13 __

  Magalak ang kalangitan, at daigdig ay magdiwang.

  Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit;

  Panginoo’y papurihan nitong lahat sa daigdig!

  Awitan ang Panginoon, ngalan niya ay purihin;

  araw-araw ang ginawang pagliligtas

  ay banggitin. (Tugon)

  Lupa’t langit ay magsaya, umugong ang kalaliman,

  lahat kayo na nilikhang nasa tubig ay magdiwang.

  Ang bukirin at ang lahat ng naroon ay sumigaw,

  pati mga punongkahoy sa galak ay mag-awitan. (Tugon)

  Panginoo’y pupurihin, pagkat siya ay daratal,

  paparito sa daigdig, upang lahat ay hatulan.

  Tapat siya kung humatol

  at lahat ay pantay-pantay. (Tugon)

 • ALELUYA (Juan 1: 14a. 12a)

  Aleluya! Aleluya!

  Naging anak ng D’yos tayo

  sa Salitang naging tao

  na nanirahan sa mundo.

  Aleluya! Aleluya!

  MABUTING BALITA: JUAN 1: 1-18 __ Naging tao ang Salita.

  † ANG SIMULA NG MABUTING BALITA NG PANGINOON AYON KAY SAN JUAN

  a pasimula pa’y naroon na ang Salita.

  Kasama ng Diyos ang Salita

  at ang Salita ay Diyos.

  Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa.

  Sa pamamagitan niya nilikha ang lahat ng bagay,

  at walang anumang nalikha

  nang hindi sa pamamagitan niya.

  Mula sa kanya ang buhay,

  at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan.

  Nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw,

  at hindi ito kailanman nagapi ng kadiliman.

  Sinugo ng Diyos ang isang tao

  na nagngangalang Juan.

  Naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw

  s

 • at manalig sa ilaw ang lahat

  dahil sa patotoo niya.

  Hindi siya ang ilaw

  kundi naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw.

  Ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa lahat ng tao

  ay dumarating sa sanlibutan.

  Nasa sanlibutan ang Salita.

  Nilikha ang sanlibutan sa pamamagitan niya

  ngunit hindi siya nakilala ng sanlibutan.

  Naparito siya sa kanyang bayan

  ngunit hindi siya tinanggap

  ng kanyang mga kababayan.

  Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya

  ay pinagkalooban niya ng karapatang

  maging anak ng Diyos.

  Sila nga’y naging anak ng Diyos,

  hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan,

  ni sa pita ng laman o sa kagagawan ng tao.

  Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos.

  Naging tao ang Salita

  at siya’y nanirahan sa piling natin.

  Nakita namin

  ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan,

  puspos ng pag-ibig at katapatan.

  Tinanggap niya mula sa Ama

  ang kapangyarihan at kadakilaang ito

  bilang bugtong na Anak.

 • Nagpatotoo si Juan tungkol sa kanya.

  At ganito ang kanyang sigaw,

  “Siya ang tinutukoy ko nang aking sabihin,

  ‘Ang darating na kasunod ko’y higit sa akin,

  sapagkat siya’y siya na bago pa ako ipanganak.’”

  Dahil sa siya’y puspos ng pag-ibig,

  tayong lahat ay tumanggap mula sa kanya

  ng abut-abot na kaloob.

  Sapagkat ibinibigay ang Kautusan

  sa pamamagitan ni Moises

  ngunit ang pag-ibig at ang katotohanan

  ay dumating sa pamamagitan ni Hesukristo.

  Kailanma’y walang nakakita sa Diyos,

  subalit ipinakilala siyang bugtong na Anak –

  siya’y Diyos – na lubos na minamahal ng Ama.

  Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

  At saka isusunod ang Homiliya o Pangaral.

 • PANALANGIN NG BAYAN __

  Pasisimulan ng Pari ang Panalangin ng bayan sa mga sumusunod na salita:

  a kabanal-banalang panahong ito,

  mga mahal na kapatid ko,

  ngayong ipinahayag ng Poong Tagapagligtas

  ang pag-ibig Niyang makatao,

  at sa huling araw ng taong ito,

  halinang dumalangin sa ating Diyos

  at magmakaawa tayo.

  Ang ating itutugon:

  PANGINOONG MAAWAIN,

  KAMI’Y IYONG DINGGIN!

  Babanggitin ng tagabasa ang mga sumusunod na kahilingan:

  Para sa Sambayanan ng Poong Maykapal, upang ang

  ipinaglihi ng Mahal na Birhen sa tugon niyang bigay, at

  ang ipinanganak niya sa hatinggabing tigib ng

  katahimikan ay ating tanggapin nang may tiwala at

  patuluyin nang may kagalakan, manalangin tayo sa

  Panginoon.

  Para sa kaunlaran at kapayapaan ng sanlibutan, upang

  ang lahat ng bigay ng Poong Maykapal ay humantong sa

  pagkakamit ng tanan sa gantimpalang Kanyang inilaan,

  manalangin tayo sa Panginoon.

  S

 • Para sa mga kagutuman, karamdaman at kapanglawan,

  upang ang naganap na pagpapakita ng Mesiyas na

  isinilang ay magdulot ng lakas ng loob, sigla at

  kalusugan, manalangin tayo sa Panginoon.

  Para sa mga mag-anak ng ating Sambayanan, upang sa

  pagtanggap kay Kristong nanunuluyan siya’y matutuhang

  paglingkuran ng mga bata at magulang sa katauhan ng

  mga nasa karalitaan, manalangin tayo sa Panginoon.

  Para sa nagdaang panahon, upang magpasalamat tayo sa

  mga biyayang kaloob ng Diyos, pagsisihan ang mga

  nagawa nating kasalanan, at manalangin sa mga ginawan

  natin ng kasamaan, manalangin tayo sa Panginoon.

  Para sa paparating na bagong taon, upang salubungin

  natin ito nang may galak at buong lugod na tanggapin

  ang hamon na darating at mga pagpapalang bigay ng

  Diyos, manalangin tayo sa Panginoon.

 • Pagkatapos nito, ipahahayag ng Pari ang Pangwakas na Panalangin nang magkadaop ang

  mga kamay:

  ma naming makapangyarihan,

  kami’y naninikluhod na Iyong pagbigyan

  sa mga kahilingan naming ang Tagapag-alay

  ay ang Diyos na totoo at tao namang totoong

  na siyang isinilang,

  ang Panginoon naming HesuKristo

  na namamagitan kasama ng Espiritu Santo

  magpasawalang hanggan.

  Amen.

  a

 • Liturhiya ng Eukaristiya

  PAGHAHANDA NG MGA HANDOG AT DAMBANA __

  Pagkatapos, sisimulan ang awit sa pag-aalay. Samantalang ito’y ginaganap, ilalagay ng mga

  tagapaglingkod ang telang patungan ng katawan ni Kristo, ang pamahiran, ang kalis at ang

  Aklat ng Pagmimisa sa ibabaw ng dambana.

  Nababagay ang pakikiisa ng mga nagsisimba ay ipahayag sa pamamagitan ng prusisyon ng

  pag-aalay ng tinapay at alak at ng iba pang handog para sa Simbahan at para sa mga

  dukha.

  Ngayon nama’y tatayo ang pari sa gawing gitna ng dambana, hahawakan niya ang pinggan

  ng tinapay na bahagyang nakaangat sa dambana, habang dinarasal niya nang pabulong:

  apuri-puri Ka,

  Diyos Amang Lumikha sa sanlibutan.

  Sa Iyong kagandahang-loob,

  narito ang aming maiaalay.

  Mula sa lupa at bunga ng aming paggawa

  ang tinapay na ito

  para maging pagkaing nagbibigay-buhay.

  Ilalapag niya ang pinggan ng tinapay sa telang patungan ng Katawan ni Kristo.

  Kapag hindi ginaganap ang awit ng pag-aalay, ang mga pangungusap na ito ay madarasal

  nang malakas ng pari at sa katapusan makapagbubunyi ang mga tao:

  Kapuri-puri ang Poong Maykapal ngayon at kailan man.

  Ang diyakono o ang pari ay magbubuhos ng alak at kaunting tubig sa kalis habang

  dinarasal nang pabulong:

  a paghahalong ito ng alak at tubig

  kami nawa’y makasalo sa pagka-Diyos ni Kristo

  na nagpagindapat makisalo sa aming pagkatao.

  k

  S

 • Pagbalik sa gawing gitna ng dambana, hahawakan ng pari ang kalis ng bahagyang

  nakaangat sa dambana habang dinarasal nang pabulong:

  apuri-puri Ka,

  Diyos Amang Lumikha sa sanlibutan.

  Sa Iyong kagandahang-loob,

  narito ang aming maiaalay.

  Mula sa katas ng ubas

  at bunga ng aming paggawa ang alak na ito

  para maging inuming nagbibigay ng Iyong Espiritu.

  Ilalapag niya ang kalis sa telang patungan ng Katawan ni Kristo.

  Kapag hindi ginaganap ang awit ng pag-aalay, ang mga pangungusap na ito ay madarasal

  nang malakas ng pari at sa katapusan makapagbubunyi ang mga tao:

  Kapuri-puri ang Poong Maykapal ngayon at kailan man.

  Pagkatapos, yuyuko ang pari habang dinarasal nang pabulong:

  iyos Amang Lumikha,

  nakikiusap kaming mga makasalanan.

  Tanggapin Mo ang aming pagsisisi bilang handog

  upang kami’y matutong sumunod sa Iyo

  nang buong puso.

  Kung minamabuting gawin, iinsensuhan ng pari ang mga alay at ang dambana, pagkaraa’y

  iinsensuhan ng diyakono o ng tagapaglingkod ang pari at ang mga nagsisimba.

  Pagkatapos, ang pari’y pupunta sa gilid ng dambana, maghuhugas siya ng mga kamay,

  samantalang pabulong niyang dinarasal:

  Diyos kong minamahal,

  kasalanan ko’y hugasan

  at linisin Mong lubusan ang nagawa Kong pagsuway.

  k

  D

  O

 • Pagbalik ng pari sa gawing gitna ng dambana, ilalahad niya ang kanyang kamay sa mga

  tao at muli niyang pagdaraupin habang kanyang ipinapahayag:

  analangin kayo, mga kapatid,

  upang ang paghahain natin ay kalugdan

  ng Diyos Amang makapangyarihan.

  Sasagot ang mga tao:

  Tanggapin nawa ng Panginoon

  itong paghahain sa Iyong mga kamay

  sa kapurihan Niya at karangalan

  sa ating kapakinabangan

  at sa buong Sambayanan Niyang banal.

  Pagkaraa’y ilalahad ng pari ang kanyang mga kamay at darasalin niya ang mga panalangin

  ukol sa mga alay.

  PANALANGIN UKOL SA MGA ALAY __

  ma naming Lumikha,

  ang tapat na pag-ibig at pagkakasundo

  ay sa Iyo nagmumula.

  Ipagkaloob Mong aming mahainan

  ng aming mga alay ang Iyong kadakilaan

  at aming mapagsaluhan sa banal na pakikinabang

  ang aming ipinagdiriwang

  sa pamamagitan ni HesuKristo

  kasama ng Espiritu Santo

  magpasawalang hanggan.

  Sasagot ang mga tao:

  Amen.

  m

  A

 • PANALANGIN NG PAGPUPURI AT PAGPAPASALAMAT __

  Ngayo’y sisimulan ng pari ang Panalangin ng Pagpupuri at Pagpapasalamat. Ilalahad niya

  ang kanyang mga kamay habang Kanyang sinasabi:

  umainyo ang Panginoon.

  Sasagot ang mga tao:

  At sumaiyo rin.

  Pagkaraa’y isusunod niya habang itinataas ang kanyang mga kamay:

  taas sa Diyos ang inyong puso at diwa.

  Sasagot ang mga tao:

  Itinaas na namin sa Panginoon.

  Habang nakataas ang mga kamay, kanyang ipahahayag:

  asalamatan natin ang Panginoong ating Diyos.

  Sasagot ang mga tao:

  Marapat na Siya ay pasalamatan.

  S

  I

  P

 • UNANG PREPASYO SA PASKO NG PAGSILANG __ Si Kristo at ang Ilaw

  ma naming makapangyarihan,

  tunay ngang marapat

  na Ikaw ay aming pasalamatan

  sa pamamagitan ni HesuKristo

  na aming Panginoon.

  Ang Anak Mong ‘di na naiiba sa amin

  ay Siyang pumawi sa dilim

  kaya ngayo’y Ikaw ang aming nababanaagan.

  Ang Anak Mong ‘di naiiba sa Iyo

  ay Siyang iisang Salita Mo.

  Sa katauhan Niya ang Iyong sarili’y aming nakikita.

  Sa pamamagitan Niya

  ang Iyong pag-ibig ay kahali-halina

  kahit Ikaw ay lingid sa aming mata.

  Kaya, kaisa ng mga anghel

  na nagsisiawit ng papuri sa Iyo

  nang walang humpay sa kalangitan,

  kami’y nagbubunyi sa Iyong kadakilaan:

  Aawitin o bibigkasin nang malakas ang Santo.

  A

 • UNANG PANALANGIN

  NG PAGPUPURI AT PAGPAPASALAMAT

  PAMANTAYANG PANALANGIN NG ROMA

  Nakalahad ang mga kamay ng pari sa pagdarasal.

  ma naming maawain,

  ipinaaabot namin ang pasasalamat sa Iyo

  sa pamamagitan ng aming Panginoong HesuKristo.

  Pagdaraupin ng pari ng kanyang mga kamay at kukrusan niya ang tinapay at kalis,

  samantalang kanyang dinarasal:

  Ipinakikiusap namin

  sa pamamagitan ng Anak Mong ito

  na ang mga kaloob namin

  ay tanggapin at basbasan Mo †

  sa pagdiriwang namin ng paghahain Niya sa Iyo.

  Nakalahad ang mga kamay ng pari sa pagdarasal.

  niaalay namin ito sa Iyo,

  unang-una para sa Iyong banal

  na Simbahang Katolika.

  Pagkalooban Mo ng kapayapaan at pagkupkop,

  pagkakaisa at pagtataguyod,

  ang mga kaanib nito sa sansinukob,

  kaisa ng aming Papa FRANCISCO na Iyong lingkod,

  kasama ng aming Obispo N.,

  at ng lahat ng nananalig at nagpapalaganap

  sa pananampalatayang katoliko

  na galing sa mga apostol.

  A

  I

 • PAG-ALALA SA MGA NABUBUHAY SA DAIGDIG

  ma namin,

  Iyong alalahanin ang Iyong mga anak

  na ngayo'y aming idinadalangin:

  N. at N.

  Sila'y saglit na ipagdarasal ng pari nang may magkadaop na kamay. Pagkatapos, ang pari

  ay patuloy na magdarasal nang nakalahad ang mga kamay.

  Ang aming pananampalataya ay nababatid Mo

  gayun din ang pagsisikap naming maging tapat sa Iyo.

  Ang paghahaing ito ng pagpupuri ay aming iniaalay

  para sa kapakanan namin

  at ng mga mahal namin sa buhay,

  para sa aming kalusugan

  at walang hanggang kaligtasan

  sa pagdulog namin sa Iyong kadakilaan,

  Diyos na totoo at nabubuhay kailanman.

  PAG-ALALA SA MGA BANAL

  Tagapamuno o ibang Nakikipagdiwang:

  aisa ng buong Simbahan,

  ipinagdiriwang namin sa araw na ito

  ang dakilang kapistahan ng Pasko ng Pagsilang

  ng Tagapagligtas sa sanlibutan,

  noong Siya’y ipanganak ni Santa Maria

  na nagdalang-tao at nanatili pa ring Birhen.

  Pinararangalan namin ngayon, unang-una

  ang Ina ng Diyos at Panginoon naming HesuKristo

  si Maria na maluwalhating laging Birhen,

  A

  K

 • gayundin ang kanyang kabiyak ng pusong si San Jose,

  ang Iyong pinagpalang mga apostol at martir

  na sina Pedro, Pablo, at Andres,

  (sina Santiago, Juan,

  Tomas, Santiago, Felipe,

  Bartolome, Mateo,

  Simon at Tadeo,

  gayundin sina Lino, Cleto, Clemente, Sixto,

  Cornelio, Cipriano,

  Lorenzo, Crisogono,

  Juan at Pablo,

  Cosme at Damian)

  at ang lahat ng Iyong mga banal.

  Pakundangan sa kanilang ginagawang mga kabutihan

  at walang sawang pagdalangin

  para sa aming kapakanan,

  kami ay lagi Mong kalingain at ipagsanggalang.

  (Sa pamamagitan ng aming Panginoong HesuKristo.

  Amen.)

  Nakalahad ang mga kamay ng pari sa pagdarasal.

  ma namin, Iyong tanggapin

  ang handog na ito ng Iyong buong angkan.

  Loobin Mong kami ay makapamuhay

  araw-araw sa Iyong kapayapaan.

  Huwag Mong ipahintulot na kami

  ay mawalay sa Iyo kailan pa man.

  Ibilang Mo kami sa Iyong mga hinirang.

  A

 • Pagdaraupin ng pari ang kanyang mga kamay.

  (Sa pamamagitan ng aming Panginoong HesuKristo.

  Amen.)

  Lulukuban ng mga kamay ng pari ang mga alay habang siya'y nagdarasal.

  ma namin, basbasan Mo

  ang mga handog naming ito.

  Marapatin Mong sambahin Ka namin

  sa Espiritu at katotohanan,

  kaya para sa amin

  ito ay gawin Mong maging Katawan at Dugo

  ng pinakamamahal Mong Anak,

  ang aming Panginoong HesuKristo.

  Pagdaraupin ng pari ang kanyang mga kamay.

  Ang mga salita ng Panginoon sa mga sumusunod na pangungusap ay ipahahayag ng

  malinaw at nauunawaan ng tanan ayon sa hinihngi ng kahulugan ng mga ito.

  Noong bisperas ng Kanyang pagpapakasakit,

  Hahawakan ng pari ang tinapay nang bahagyang nakaangat sa ibabaw ng dambana habang

  patuloy na ipinahahayag:

  hinawakan Niya ang tinapay

  sa Kanyang banal at kagalang-galang na mga kamay.

  Ang pari ay titingala.

  Tumingala Siya sa langit,

  sa Iyo, Diyos Ama Niyang makapangyarihan,

  at nagpasalamat Siya sa Iyo.

  Pinaghati-hati Niya ang tinapay,

  A

 • iniabot sa Kanyang mga alagad at sinabi:

  Bahagyang yuyuko ang pari.

  TANGGAPIN NINYONG LAHAT ITO AT KANIN:

  ITO ANG AKING KATAWAN

  NA IHAHANDOG PARA SA INYO.

  Ipamamalas niya ang ostiyang itinalagang maging Katawan ni Kristo, ipapatong niya ito

  sa pinggan, at luluhod siya bilang pagsamba.

  Ang pari ay magpapatuloy:

  Gayundin naman, noong matapos ang hapunan,

  Hahawakan ng pari ang kalis nang bahagyang nakataas sa ibabaw ng dambana habang

  kanyang patuloy na ipinahahayag:

  hinawakan Niya ang kalis na ito ng pagpapala

  sa Kanyang banal at kagalang-galang na mga kamay,

  muli Ka Niyang pinasalamatan,

  iniabot Niya ang kalis

  sa Kanyang mga alagad at sinabi:

  Bahagyang yuyuko ang pari.

  TANGGAPIN NINYONG LAHAT ITO AT INUMIN:

  ITO ANG KALIS NG AKING DUGO

  NG BAGO AT WALANG HANGGANG TIPAN,

  ANG AKING DUGO NA IBUBUHOS

  PARA SA INYO AT PARA SA LAHAT

  SA IKAPAGPAPATAWAD NG MGA KASALANAN.

  GAWIN NINYO ITO SA PAG-ALALA SA AKIN.

 • Ipamamalas niya ang kalis, ipapatong niya ito sa telang patungan ng Katawan ni Kristo,

  at luluhod siya bilang pagsamba.

  Pagkatapos, ipahahayag ng pari:

  pagbunyi natin ang misteryo

  ng ating pananampalataya.

  Ang mga tao ay magbubunyi:

  Aming ipinahahayag

  na namatay ang iyong Anak

  nabuhay bilang Mesiyas

  at magbabalik sa wakas

  para mahayag sa lahat.

  Ilalahad ng pari ang kanyang mga kamay samantalang siya ay nagdarasal:

  ma,

  kaming mga lingkod Mo

  at bumubuo sa Iyong bayang banal

  ay nagdiriwang sa alaala ni Kristo

  na Iyong Anak at aming Panginoon.

  Ginugunita namin

  ang Kanyang dakilang pagpapakasakit

  ang pagbangon Niya mula sa kamatayan,

  at ang matagumpay na pag-akyat Niya sa kalangitan.

  Kaya mula sa mga biyayang sa Iyo rin nanggaling

  inihahandog namin sa Iyong kataas-taasang kamahalan

  ang paghahaing ito na katangi-tangi at dalisay:

  ang pagkaing nagbibigay-buhay kailanman

  at ang inuming nagbibigay-kagalingang

  walang katapusan.

  I

  A

 • Masdan Mo nang buong kasiyahan

  ang aming mga alay na ito.

  Ganapin Mo sa mga ito ang ginawa Mo

  sa mga handog ni Abel, ang lingkod na matapat sa Iyo,

  sa paghahain ni Abraham,

  na ama namin sa pananampalatayang totoo,

  at sa inihandang tinapay at alak ni Melkisedek,

  na paring hirang Mo.

  Paunlakan Mo ngayong tanggapin

  ang banal at dalisay na paghahain.

  Yuyuko ang pari at magdarasal siyang magkadaop ang mga kamay:

  akapangyarihang Diyos,

  hinihiling naming Iyong ipaakyat

  sa banal Mong anghel

  ang mga alay na ito

  sa dakilang dambanang nasa Iyong harap

  upang sa pagsasalo

  sa banal na Katawan at Dugo ng Iyong Anak

  sa pakikinabang namin ngayon dito

  sa banal Mong hapag,

  Tatayo nang matuwid ang pari at magkukrus samantalang nagdarasal:

  kami ay mapuspos ng Iyong pagpapala

  at tanang pagbabasbas.

  M

 • PAG-ALALA SA MGA YUMAO SA DAIGDIG

  Nakalahad ang mga kamay ng pari sa pagdarasal.

  Tagapamuno o ibang Nakikipagdiwang:

  ma namin, Iyo ring alalahanin

  ang mga anak Mong naunang yumao sa amin

  sa paghimlay sa Iyong kapayapaan

  yamang ang tatak ng pananampalataya

  ay kanilang taglay

  at sila ngayon ay aming ipinagdarasal:

  N. at N.

  Sila'y saglit na ipagdarasal ng pari nang may magkadaop na mga kamay. Pagkatapos, ang

  pari ay patuloy na magdarasal nang nakalahad ang mga kamay.

  Sila, at ang tanang nahihimlay sa kandungan ni Kristo

  ay aming idinadalangin sa Iyo

  upang Iyong pagbigyang makarating

  sa pagsasalo, pagliliwanag

  at pamamahinga sa Iyong piling.

  Dadagukan ng kanang kamay ng pari ang kanyang dibdib habang siya ay nagsisimulang

  magdasal.

  Tagapamuno o ibang Nakikipagdiwang:

  Kahit kami ay mga makasalanan Mong lingkod

  Patuloy na magdarasal ang pari nang nakalahad ang mga kamay:

  kami rin ay nagtitiwala

  sa Iyong nag-uumapaw na pagkamapagbigay

  sa aming pamumuhay sa araw-araw.

  A

 • Kaya pagindapatin Mo ring

  kami ay makaugnay ay makapiling

  ng Iyong mga banal na apostol at martir,

  kasama nina Juan Bautista, Esteban, Matias, Bernabe

  (Ignacio, Alejanrdro,

  Marcelino, Pedro,

  Felicidad, Perpetua,

  Agata, Lucia,

  Agnes, Cecilia, Anastacia)

  at ng lahat ng Iyong mga banal.

  Kami nawa'y makapisan nila

  hindi dahil sa aming ginagawang kabutihang

  kulang na kulang

  kundi pakundangan sa Iyong pagpupuno

  sa aming kakulangan

  Pagdaraupin ng pari ang kanyang mga kamay.

  sa pamamagitan ng aming Panginoong HesuKristo.

  At patuloy siyang magdarasal.

  Sa Kanyang pamamagitan

  ang tanang mabubuting kaloob Mong ito

  ay lagi Mong pinaiiral, pinababanal,

  binubuhay, binabasbasan

  at sa amin ibinibigay.

 • Hahawakan ng pari ang pinggang may ostiya at kalis na kapwa niya itataas habang kanyang

  ipinahahayag:

  a pamamagitan ni Kristo, kasama Niya at sa Kanya,

  ang lahat ng parangal at papuri ay sa Iyo,

  Diyos Amang makapangyarihan,

  kasama ng Espiritu Santo

  magpasawalang hanggan.

  Ang mga tao ay magbubunyi:

  Amen.

  s

 • RITU NG PAKIKINABANG __

  Pagkalapag ng kalis at pinggan sa dambana, ipahahayag ng pari nang may magkadaop na

  mga kamay:

  a tagubilin ng mga nakagagaling na mga utos,

  at turo ni Hesus na Panginoon natin at Diyos

  ipahayag natin ng lakas-loob:

  Ilalahad ng pari ang kanyang mga kamay at ipahahayag niya kaisa ng lahat:

  ma namin, sumasalangit Ka,

  sambahin ang ngalan Mo.

  Mapasaamin ang kaharian Mo

  sundin ang loob Mo

  dito sa lupa para nang sa langit.

  Bigyan Mo kami ngayon

  ng aming kakanin sa araw-araw.

  At patawarin Mo kami sa aming mga sala

  para nang pagpapatawad namin

  sa nagkakasala sa amin.

  At huwag Mo kaming ipahintulot sa tukso.

  At iadya Mo kami sa lahat ng masama.

  Pagkalapag ng kalis at pinggan sa dambana, ipahahayag ng pari nang may magkadaop na

  mga kamay:

  inihiling naming kami’y iadya sa lahat ng masama,

  pagkalooban ng kapayapaan araw-araw,

  iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan

  samantalang aming pinananabikan

  S

  A

  H

 • ang dakilang araw ng pagpapahayag

  ng Tagapagligtas naming si HesuKristo.

  Pagdaraupin ng pari ang kanyang mga kamay. Wawakasan ng sambayanan ang panalangin

  sa pag-awit ng pagbubunyi:

  Sapagka’t Iyo ang kaharian

  at ang kapangyarihan at ang kapurihan

  magpakailan man!

  Malakas na darasalin ng pari habang nakalahad ang mga kamay:

  anginoong HesuKristo,

  sinabi Mo sa Iyong mga apostol

  “Kapayapaan ang iniiwan Ko sa inyo.

  Ang Aking kapayapaan ang ibinibigay Ko sa inyo.”

  Tunghayan Mo ang aming pananampalataya

  at huwag ang aming mga pagkakasala.

  Pagkalooban Mo kami ng kapayapaan

  at pagkakaisa ayon sa Iyong kalooban

  Pagdaraupin ng pari ang kanyang mga kamay.

  kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.

  Sasagot ang mga tao:

  Amen.

  Paharap sa sambayanan, maglalahad at magdaraop ng mga kamay ang pari at sasabihin:

  ng kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo.

  Sasagot ang mga tao:

  At sumaiyo rin. Aanyayahan niyang magbigayan ng kapayapaan ang sambayanan:

  P

  A

 • agbigayan tayo ng kapayapaan sa isa’t isa.

  Magbibigayan ng kapayapaan ang mga tao.

  Samantala, hahawakan ng tagapamuno ang ostiya at hahatiin niya iyon sa ibabaw ng

  pinggan at isasawak niya ang kaputol sa kalis habang pabulong na dinarasal:

  a pagsasawak na ito,

  ng Katawan at Dugo

  ng aming Panginoong Hesukristo

  tanggapin nawa namin sa pakikinabang

  ang buhay na walang hanggan.

  Habang isinasagawa ito, aawitin ang Kordero ng Diyos:

  Kordero ng Diyos,

  na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,

  maawa Ka sa amin.

  Kordero ng Diyos,

  na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,

  maawa Ka sa amin.

  Kordero ng Diyos,

  na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,

  ipagkaloob Mo sa amin ang kapayapaan.

  Samantala, hahawakan ng tagapamuno ang ostiya at hahatiin niya iyon sa ibabaw ng

  pinggan at isasawak niya ang kaputol sa kalis habang pabulong na dinarasal:

  anginoong HesuKristo, Anak ng Diyos na buhay,

  sa kalooban ng Ama kasama ng Espiritu Santo,

  binuhay Mo sa Iyong pagkamatay ang sanlibutan.

  Pakundangan sa Iyong banal na Katawan at Dugo,

  M

  s

  P

 • iadya Mo ako sa tanang aking kasalanan

  at lahat ng masama,

  gawin Mong ako’y makasunod lagi sa Iyong mga utos,

  at huwag Mong ipahintulot

  na ako’y mawalay sa Iyo kailan man.

  O kaya:

  ng pakikinabang ng Katawan at Dugo Mo,

  Panginoong HesuKristo,

  ay huwag nawang magdulot

  ng paghuhukom at parusa sa kasalanan ko.

  Alang-alang sa Iyong dakilang pag-ibig

  nawa’y aking matanggap

  ang pagkupkop Mo sa akin at kaloob Mong lunas.

  Luluhod ang pari at pagtayo niya’y hahawakan niya ang ostiya na itataas sa ibabaw ng

  kalis. Sasabihin niya sa mga tao nang malakas:

  to ang Kordero ng Diyos,

  na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan.

  Mapapalad tayong inaanyayahan sa banal na piging.

  Sasabihin ng lahat:

  Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatulóy sa Iyo

  ngunit sa isang salita Mo lamang ay gagaling na ako.

  Makikinabang ang pari nang magalang at nakayuko sa dambana habang pabulong na

  nagdarasal:

  Ipagsanggalang nawa ako ng Katawan ni Kristo

  para sa buhay na walang hanggan.

  Mapitagan niyang tatanggapin ang Katawan ni Kristo.

  A

  I

 • Pagkatapos, hahawakan ng pari ang kalis at pabulong na magdarasal:

  Ipagsanggalang nawa ako ng Dugo ni Kristo

  para sa buhay na walang hanggan.

  Mapitagan niyang tatanggapin ang Dugo ni Kristo.

  Tatanggap na ang mga tao ng pakikinabang. Habang ginaganap ito, magsisimula ang awit

  ng pakikinabang.

  Titipunin ang mga mumo ng ostiya na nasa pinggan sa kalis na huhugasan. Habang

  ginaganap ito, pabulong na darasalin ng naghuhugas:

  ma naming mapagmahal,

  ang aming tinanggap ngayon

  ay amin nawang mapakinabangan

  at ang Iyong ipinagkaloob

  ay magdulot nawa sa amin

  ng kagalingang pangmagpakailan man.

  Mag-uukol ng ilang saglit na katahimikan pagkatapos na makapakinabang ang lahat.

  Mula sa kanyang upuan, tatayo ang pari at ilalahad ang kanyang mga kamay habang

  ipinahahayag ang Panalanging Pagkapakinabang.

  A

 • PANALANGING PAGKAPAKINABANG __

  ma naming mapagmahal,

  kaming pinapagsalo Mo sa Iyong banal na piging

  ay papakinabangin Mo sa Iyong dakilang pag-ibig

  ngayon at kailan man

  upang pagkalipas ng mga kaloob Mong pansamantala

  makamtan namin ang aming inaasahang pampalagian

  sa pamamagitan ni HesuKristo

  kasama ng Espiritu Santo

  magpasawalang hanggan.

  Sasagot ang mga tao:

  Amen.

  A

 • PAGHAHAYO SA PAGWAWAKAS __

  Ilalahad ng pari ang kanyang mga kamay sa pagpapahayag:

  umainyo ang Panginoon.

  Sasagot ang mga tao:

  At sumaiyo rin.

  Babasbasan ng pari ang mga tao habang kanyang ipinahahayag:

  agpalain kayo ng makapangyarihang Diyos,

  Ama, at Anak, † at Espiritu Santo. araw

  Sasagot ang mga tao:

  Amen.

  Ipahahayag ng pari ang paghayo:

  aglayin ninyo sa inyong pag-alis

  ang kapayapaan ni Kristo.

  Sasagot ang mga tao:

  Salamat sa Diyos.

  Karaniwan, ang dambana ay bibigyang-paggalang sa paghalik dito ng pari at matapos

  makapagbigay-pitagan ng mga tagapaglingkod, siya ay hahayo habang nagaganap ang

  awiting pangwakas.

  S

  p

  T