of 49 /49

I. PODNOSITELJU ZAHTJEVA I LOKACIJI · 1. Gospodarenje otpadom (oporaba metala – taljenje i lijevanje) vrši se u zatvorenom prostoru. Na lokaciji se nalaze dva skladišta, vanjsko

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of I. PODNOSITELJU ZAHTJEVA I LOKACIJI · 1. Gospodarenje otpadom (oporaba metala – taljenje i...

Page 1: I. PODNOSITELJU ZAHTJEVA I LOKACIJI · 1. Gospodarenje otpadom (oporaba metala – taljenje i lijevanje) vrši se u zatvorenom prostoru. Na lokaciji se nalaze dva skladišta, vanjsko
Page 2: I. PODNOSITELJU ZAHTJEVA I LOKACIJI · 1. Gospodarenje otpadom (oporaba metala – taljenje i lijevanje) vrši se u zatvorenom prostoru. Na lokaciji se nalaze dva skladišta, vanjsko

1

I. PODACI O IZRAĐIVAČU, PODNOSITELJU ZAHTJEVA I LOKACIJI

NOSITELJ IZRADE ELABORATA

IME I PREZIME

Karmen Ernoić

OIB 63986747469

ZVANJE I STRUČNA

SPREMA

dipl.ing.arh.

NAZIV KOMORE Hrvatska komora arhitekata i inženjera u graditeljstvu

TELEFON 042/302-067 E-POŠTA [email protected]

MOBITEL 098/395-842 TELEFAKS 042/302-067

SURADNICI NOSITELJA IZRADE ELABORATA

IME I PREZIME Marija Hrgarek

OIB 52585642217

ZVANJE I STRUČNA

SPREMA

dipl.ing.kem.tehn.

TELEFON 042/210-074 E-POŠTA [email protected]

MOBITEL 099/733-7776 TELEFAKS 042/210-074

IME I PREZIME Vesna Marčec Popović

OIB 76309431122

ZVANJE I STRUČNA

SPREMA

prof. biol. i kem.

TELEFON 042/210-074 E-POŠTA [email protected]

MOBITEL 099/733-7793 TELEFAKS 042/210-074

IME I PREZIME Antonija Mađerić

OIB 45536240579

ZVANJE I STRUČNA

SPREMA

prof. biol.

TELEFON 042/210-074 E-POŠTA [email protected]

MOBITEL 099/533-7780 TELEFAKS 042/210-074

IME I PREZIME Kruno Kukolja

OIB 59788503773

ZVANJE I STRUČNA

SPREMA

mag.ing.el.

TELEFON 042/210-074 E-POŠTA [email protected]

MOBITEL 099/533-7779 TELEFAKS 042/210-074

Page 3: I. PODNOSITELJU ZAHTJEVA I LOKACIJI · 1. Gospodarenje otpadom (oporaba metala – taljenje i lijevanje) vrši se u zatvorenom prostoru. Na lokaciji se nalaze dva skladišta, vanjsko

2

IME I PREZIME Bojan Kutnjak

OIB 41613749630

ZVANJE I STRUČNA

SPREMA

dipl.ing.el.

TELEFON 042/210-074 E-POŠTA [email protected]

MOBITEL 091/390-4809 TELEFAKS 042/210-074

IME I PREZIME Igor Ružić

OIB 98712122399

ZVANJE I STRUČNA

SPREMA

dipl.ing.sig., direktor

TELEFON 042/210-074 E-POŠTA [email protected]

MOBITEL 099/733-7778 TELEFAKS 042/210-074

PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA ZA ISHOĐENJE DOZVOLE

TVRTKA LJEVAONICA DUGA RESA društvo s ograničenom odgovornošću za

lijevanje i obradu metala

SKRAĆENA TVRTKA LJEVAONICA DUGA RESA d.o.o.

MBO/MBS 020020224 OIB 59939735992

OBRTNICA

SJEDIŠTE

MJESTO Duga Resa BROJ POŠTE 47250

ULICA I BROJ Mrežnička obala 1 ŽUPANIJA Karlovačka

TELEFON 047 841 551 E-POŠTA [email protected]

MOBITEL 098/246-259 TELEFAKS 047 841 550

LOKACIJA GOSPODARENJA OTPADOM

MJESTO Duga Resa BROJ POŠTE 47250

ULICA I BROJ Mrežnička obala 1 ŽUPANIJA Karlovačka

PODACI IZ KATASTRA

K. O. Duga Resa 2

K. Č. BR. 2613

PODACI IZ ZEMLJIŠNOKNJIŽNOG ODJELA

K.O.

ZK.UL.BR

Duga Resa 2

2772

ZK. Č. BR. 2613

Page 4: I. PODNOSITELJU ZAHTJEVA I LOKACIJI · 1. Gospodarenje otpadom (oporaba metala – taljenje i lijevanje) vrši se u zatvorenom prostoru. Na lokaciji se nalaze dva skladišta, vanjsko

3

II. POPIS POSTUPAKA GOSPODARENJA OTPADOM, PRIPADAJUĆIH

TEHNOLOŠKIH PROCESA, VRSTA I KOLIČINA OTPADA

Tablica 1.

br. OZNAKA

POSTUPKA

OZNAKA

PROCESA

NAZIV TEHNOLOŠKOG

PROCESA

KAPACITET

PROCESA

JEDINICA

1. S -

sakupljanje

otpada

P1 Sakupljanje otpada

2. S -

sakupljanje

otpada

P2 Prihvat otpada

3. R4 -

Recikliranje/

obnavljanje

otpadnih

metala i

spojeva

metala

P3 Oporaba metala – taljenje i lijevanje 1000 t

4. R13

skladištenje

otpada prije

bilo kojeg od

postupaka

oporabe

navedenim

pod R1-R12

P4 Skladištenje 3200 m3

Page 5: I. PODNOSITELJU ZAHTJEVA I LOKACIJI · 1. Gospodarenje otpadom (oporaba metala – taljenje i lijevanje) vrši se u zatvorenom prostoru. Na lokaciji se nalaze dva skladišta, vanjsko

4

Tablica 2.

br. k. b. KOLIČINA POSTUPAK

k.b. NASTAJE/PREOSTAJE S IS PU PP R D

1.

12 01 01 –

strugotine i

opiljci koji

sadrže

željezo

50 t

x

4

13

2.

16 01 17 –

željezne

kovine

350 t

x

4

13

3.

17 04 01-

bakar,

bronca,

mjed

50t

x

4

13

4.

17 04 05 –

željezo i

čelik

350 t

x

4

13

5.

19 12 02 –

željezni

metali

200 t

x

4

13

Page 6: I. PODNOSITELJU ZAHTJEVA I LOKACIJI · 1. Gospodarenje otpadom (oporaba metala – taljenje i lijevanje) vrši se u zatvorenom prostoru. Na lokaciji se nalaze dva skladišta, vanjsko

5

III. UVJETI ZA OBAVLJANJE POSTUPKA GOSPODARENJA OTPADOM

Opći uvjeti 1. Da je onemogućeno istjecanje oborinske vode koja je došla u doticaj s

otpadom na tlo, u vode, podzemne vode i more.

2. Da je onemogućeno raznošenje otpada u okolišu, odnosno da je onemogućeno

njegovo razlijevanje i/ili ispuštanje u okoliš.

3. Da građevina ima podnu površinu otpornu na djelovanje otpada.

4. Da je neovlaštenim osobama onemogućen pristup otpadu.

5. Da je građevina opremljena uređajima, opremom i sredstvima za dojavu i

gašenje požara.

6. Da su na vidljivom i pristupačnom mjestu obavljanja tehnološkog procesa

postavljene upute za rad.

7. Da je mjesto obavljanja tehnološkog procesa opremljeno rasvjetom.

8. Da građevina označena sukladno ovom Pravilniku.

9. Da je do građevine omogućen nesmetan pristup vozilu.

10. Da je građevina opremljena s opremom i sredstvima za čišćenje rasutog i

razlivenog otpada ovisno o kemijskim i fizikalnim svojstvima otpada.

Način

ispunjavanja

1. Gospodarenje otpadom (oporaba metala – taljenje i lijevanje) vrši se u

zatvorenom prostoru. Na lokaciji se nalaze dva skladišta, vanjsko i

unutarnje. Otpadni čelik se skladišti na otvorenom, na asfaltiranoj

površini (prostor veličine cca 10 x 50 m) te tako dolazi u kontakt sa

oborinskim vodama. Oborinska voda koja je došla u doticaj sa otpadom odvodi se preko taložnika za prikupljanje suspendiranih tvari u kanalizaciju

grada Duga Resa te je tako onemogućeno istjecanje oborinske vode koja je

došla u doticaj s otpadom na tlo, u vode i podzemne vode.

2. Sakupljanje se obavlja vlastitim voznim parkom (dva vlastita teretna vozila),

opremljenim na način da je spriječeno rasipanje otpada, širenje buke ili prašine.

Tehnološki proces oporabe metala – taljenja i lijevanja te skladištenja na

unutarnjem skladištu odvijaju se u zatvorenom prostoru – građevini za

gospodarenje otpadom. Ljevaonica je hala dimenzija 18x54 m visine 8,5 m ,

odnosno u jednom dijelu veličine 18 x6 m visine 10 metara. Objekt je izrađen od

armirano betonske konstrukcije sa lučnim krovom prekrivenim sa betonskim

pločama a vanjski pokrov sa limenim pločama.

Zidovi su izrađeni iz vatrostalnog materijala a na stijenama je kopilit staklo.

Unutarnje skladište (30x18x 5 m) se nalazi unutar hale od armirano betonske

konstrukcije sa lučnim krovom prekrivenim betonskim pločama i preko njih

salonit ploče. Zidovi skladišta su izvedeni sa betonskim blokovima visine 3 m a

svijetli otvori sa betonskim prozorima. Na skladištu se u pravilu nalazi otpadni

materijal za jednu mjesečnu proizvodnju ili maksimalno 100 tona što je

volumenski 13 m3 željeznog otpada ili 3 tone obojenih metala.

3. Građevina ima podnu površinu odgovarajuću vrstama otpada kojim se

gospodari. Podne površine unutar građevine su betonirane.

4. Neovlaštenim osobama je onemogućen pristup otpadu. Parcela na kojoj se

gospodari otpadom je ograđena.

5. Sprečavanje nastanka požara i eksplozije na lokaciji provedeno je:

građevinskim mjerama zaštite,

primjenom zaštitnih mjera na instalacijama i uređajima,

postavljanjem sredstava za početno gašenje požara (pijesak, ručni

vatrogasni aparati).

Na lokaciji se nalazi 15 aparata za gašenje i to: 2 kom CO2, 1kom P6, 1 kom P9,

11 kom S9 i 1 kom S6.

Redovni pregled vatrogasnih aparata obavlja vlasnik odnosno korisnik prema

uputi proizvođača, najmanje jednom u tri mjeseca.

Redovnim pregledom utvrđuje se:

– označenost, uočljivost i dostupnost vatrogasnog aparata,

– opće stanje vatrogasnog aparata,

– kompletnost vatrogasnog aparata,

Page 7: I. PODNOSITELJU ZAHTJEVA I LOKACIJI · 1. Gospodarenje otpadom (oporaba metala – taljenje i lijevanje) vrši se u zatvorenom prostoru. Na lokaciji se nalaze dva skladišta, vanjsko

6

– stanje plombe zatvarača, odnosno ventila vatrogasnog aparata,

– i druge radnje propisane u uputi proizvođača.

Periodični servis vatrogasnih aparata u uporabi obavlja se najmanje jednom

godišnje. Održava ih i servisira Javna vatrogasna postrojba grada Karlovca. 6. Upute za rad postavljene su na vidljivom i pristupačnom mjestu obavljanja

tehnološkog procesa.

7. Mjesto obavljanja tehnološkog procesa taljenja i lijevanja opremljeno je

rasvjetom (živina rasvjeta, fluorescentna rasvjeta).

8. Građevina za gospodarenje otpadom je označena sukladno Pravilniku o

gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 23/14 i 51/14) (oznaka

postavljena na svim ulazima u građevinu, na vidljivom i pristupačnom mjestu,

na ploči otpornoj na oštećenja, sadrži: naziv pravne ili fizičke osobe – obrtnika

koji je ishodio dozvolu, naziv tijela koje je izdalo dozvolu, radno vrijeme, te

natpis ovisno o djelatnosti za koju je izdana dozvola).

9. Parcela ima izveden kolni prilaz na javni put te je do građevine za gospodarenje

otpadom omogućen nesmetan pristup vozilima. Omogućen je prilaz na

županijsku cestu Ž 3182 (A.G. Grada Karlovca-Donje Mrzlo Polje-Duga Resa).

10. U slučaju rasipanja krutog otpada odmah se pristupa čišćenju odnosno

sakupljanju rasutog otpada.

Posebni uvjeti i

uvjeti obavljanja

pojedinih

tehnoloških

procesa

1. Za postupke gospodarenja otpadom uključene u djelatnost sakupljanja otpada,

posebni uvjet je upis u Očevidnik prijevoznika otpada.

2. Za postupke gospodarenja otpadom uključene u djelatnost oporabe,

zbrinjavanja i druge obrade otpada posebni uvjet je raspolaganje uređajima,

odnosno opremom za obradu otpada.

Tehnološki proces prikupljanja otpada

3. Otpad se mora prikupljati vozilom koje je opremljeno s opremom koja

onemogućava rasipanje, prolijevanje, odnosno ispuštanje otpada te širenje

prašine i neugodnih mirisa.

Tehnološki proces prihvata otpada

4. Tehnološki proces prihvata otpada uključuje provjeru dokumentacije o otpadu,

vizualni pregleda otpada kojeg se preuzima te poduzimanje ostalih mjera

sukladno Elaboratu.

5. Provjerom dokumentacije o otpadu mora se utvrditi cjelovitost i ispravnost

propisane prateće dokumentacije otpada kojeg se preuzima.

6. Vizualnim pregledom otpada utvrđuje se da otpad koji se preuzima odgovara

pratećoj dokumentaciji.

Tehnološki proces skladištenja otpada

7. Tehnološki proces skladištenja otpada mora se obavljati na način da se otpad

skladišti odvojeno po svojstvu, vrsti i agregatnom stanju.

8. Skladište u kojem se obavlja tehnološki proces skladištenja otpada mora biti

opremljeno primarnim spremnicima za skladištenje otpada koji moraju biti:

izrađeni od materijala otpornog na djelovanje uskladištenog otpada,

izrađeni na način koji omogućava sigurno punjenje, pražnjenje,

odzračivanje, uzimanje uzoraka te po potrebi osigurati nepropusno

zatvaranje,

označeni čitljivom oznakom koja sadrži podatke o nazivu posjednika

otpada, ključni broj i naziv otpada, datum početka skladištenja otpada,

naziv proizvođača otpada, te u slučaju opasnog otpada, oznaku

odgovarajućeg opasnog svojstva otpada.

9. Podna površina skladišta mora biti lako periva i otporna na djelovanje otpada

koji se skladišti.

10. Skladište mora biti opremljeno prirodnom ventilacijom.

11. Ako tehnološki proces skladištenja otpada uključuje samo skladištenje krutog

otpada, skladište u kojem se obavlja takav tehnološki proces ne mora biti

opremljeno primarnim spremnicima već se takav otpad može skladištiti u

rasutom stanju, ako se elaboratom iznesu i obrazlože razlozi koji opravdavaju

Page 8: I. PODNOSITELJU ZAHTJEVA I LOKACIJI · 1. Gospodarenje otpadom (oporaba metala – taljenje i lijevanje) vrši se u zatvorenom prostoru. Na lokaciji se nalaze dva skladišta, vanjsko

7

obavljanje takvog tehnološkog procesa skladištenja bez upotrebe spremnika,

odnosno ako je to propisano posebnim propisom kojim se uređuje gospodarenje

posebnom kategorijom otpada.

Način

ispunjavanja

1. Tvrtka je upisana u Očevidnik prijevoznika otpada pod brojem upisa

prijevoznika otpada: PRV-678.

2. Tvrtka raspolaže uređajima, odnosno opremom za obradu otpada koji su nužni

za tehnološke procese koji se odvijaju na lokaciji. Za transport prilikom

prikupljanja otpada koriste se dva vlastita teretna vozila. Prilikom prijema

sakupljenog otpada na lokaciji se koristi elektronska vaga, te dva viličara. U

svrhu procesa oporabe metala tvrtka posjeduje elektro peć za taljenje metala.

Također koristi se i mosna dizalica za šaržiranje materijala te mosna dizalica

za izlaz taline iz peći.

3. Tvrtka raspolaže odgovarajućim vozilima. Za transport prilikom prikupljanja

otpada koriste se dva vlastita teretna vozila (teretni automobil Mercedes FL 6-

220 C – 101539 i Teretni automobil Volvo FL 6-220 C – 101539.

4. 5. i 6. Nakon provjere da li su podaci na Pratećem listu u skladu sa zaprimljenim

otpadom, isti se ovjerava. O zaprimljenom otpadu vodi se Očevidnik s

podacima o vrstama, količinama, mjestu nastanka, načinu i mjestu

skladištenja, obrađivanja i zbrinjavanja i/ili oporabe otpada. Podaci iz

očevidnika o postupanju s otpadom dostavljaju se na propisanom obrascu,

jednom godišnje - do 1. ožujka tekuće godine, za prethodnu godinu, upravnom

odjelu u jedinici područne (regionalne) samouprave nadležnom za poslove

zaštite okoliša.

Pri ulasku na lokaciju gospodarenja otpadom, pristupa se vizualnom pregledu i

kontroli vrste zaprimljenog otpada. Određuje se mjesto istovara, te se vozač

kreće do mjesta istovara.

7. Tehnološki proces skladištenja otpada obavlja se na način da se otpad skladišti

odvojeno po svojstvu i vrsti. Na lokaciji se nalaze dva skladišta, vanjsko i

unutarnje. Zaprimljeni otpad skladišti se odvojeno. Skladište za mjed, broncu,

bakar, prokrum i čelik je zatvoreni prostor unutar hale građevine u kojoj se

gospodari otpadom veličine 18 x 30m x 5m.

Otpadni čelik se skladišti na otvorenom, na asfaltiranoj površini.

8. Budući da tehnološki proces skladištenja otpada na predmetnoj lokaciji uključuje

samo skladištenje krutog otpada, skladište u kojem se obavlja takav tehnološki

proces ne mora biti opremljeno primarnim spremnicima već se takav otpad

može skladištiti u rasutom stanju.

U unutarnjem skladištu kruti zaprimljeni otpad (mjed, bronca, bakar, prokrum, i

čelik) se skladišti na betoniranoj površini. Na vanjskom skladištu otpadni čelik

se skladišti na asfaltiranoj površini te je moguć kontakt sa oborinskom vodama,

no oborinske vode se odvode preko taložnika u kanalizaciju grada Duga Resa

čime je onemogućeno istjecanje oborinske vode koja je došla u doticaj s

otpadom na tlo, u vode i podzemne vode. Sukladno tome, u oba skladišta nije

moguć negativan utjecaj krutog otpada koji se skladišti na lokaciji na okoliš.

9. Podna površina unutarnjeg skladišta lako je periva i otporna na djelovanje otpada

koji se skladišti (betonirana). Površina vanjskog skladišta je asfaltirana.

10. Skladište je opremljeno prirodnom ventilacijom.

11. Skladišta u kojima se obavlja tehnološki proces skladištenja na predmetnoj

lokaciji ne moraju biti opremljena primarnim spremnicima kao što je

obrazloženo u točki 8.

Page 9: I. PODNOSITELJU ZAHTJEVA I LOKACIJI · 1. Gospodarenje otpadom (oporaba metala – taljenje i lijevanje) vrši se u zatvorenom prostoru. Na lokaciji se nalaze dva skladišta, vanjsko

8

IV. TEHNOLOŠKI PROCESI

a) METODE OBAVLJANJA TEHNOLOŠKIH PROCESA

br. NAZIV TEHNOLOŠKOG PROCESA OZNAKA

1. Sakupljanje otpada P1

OTPAD KOJI ULAZI U PROCES OTPAD KOJI IZLAZI IZ PROCESA

k. br. NAZIV k. br. NAZIV

12 01 01 strugotine i opiljci koji sadrže željezo

16 01 17 željezne kovine

17 04 0 bakar, bronca, mjed

17 04 05 željezo i čelik

19 12 02 željezni metali

VRSTA

UREĐAJA/OPREME

NAZIV

PROIZVOĐAČA

TIP NAMJENA

Teretni automobil Mercedes FL 6-220 C -

101539 transport

Teretni automobil Volvo FL 6-220 C -

101539 transport

OPIS METODE OBAVLJANJA TEHNOLOŠKIH PROCESA

Prijevoz dijela otpada koji se sakuplja obavlja se vlastitim voznim parkom. Prijevoz se obavlja na

način da je spriječeno rasipanje otpada, širenje buke ili prašine. Dio otpada na lokaciju

gospodarenja otpadom dovoze druge pravne osobe koje se bave prijevozom otpada.

Pri ulasku na lokaciju gospodarenja otpadom, pristupa se vizualnom pregledu i kontroli vrste

zaprimljenog otpada i temeljem toga se određuje mjesto istovara.

MJERE UPRAVLJAČKOG NADZORA

Nadzor tehnološkog procesa

Mjere upravljačkog nadzora podrazumijevaju vizualni pregled svake pošiljke otpada sakupljačkog

podrijetla prije njezinog istovara u skladište, a svaku pošiljku mora pratiti popunjeni prateći list.

Svaka količina sakupljenog otpada upisuje se u odgovarajući očevidnik o nastanku i tijeku otpada

za svaku vrstu otpada posebno, a uz podatak na očevidniku mora postojati primjerak pratećeg lista

koji je namijenjen sakupljaču i na kraju se otpad predaje na oporabu.

Navedeni očevidnici, biti će podloga za popunjavanje propisanih obrazaca prijavnih listova koji se

do 1. ožujka tekuće godine moraju predati s podacima za prethodnu godinu u nadležni ured koji

skupa s Agencijom zaštite okoliša vodi Registar onečišćavanja okoliša.

Odgovornost za prijavu podataka iz navedenih evidencija te za ažurno vođenje očevidnika s

pratećim listovima i zakonito odvijanje djelatnosti gospodarenja otpadom ima odgovorna osoba i

njezin zamjenik, sukladno odluci o imenovanju.

Upute za rad

Sakupljanje otpada se obavlja prema rasporedu tj. prema pozivu proizvođača otpada.

Page 10: I. PODNOSITELJU ZAHTJEVA I LOKACIJI · 1. Gospodarenje otpadom (oporaba metala – taljenje i lijevanje) vrši se u zatvorenom prostoru. Na lokaciji se nalaze dva skladišta, vanjsko

9

br. NAZIV TEHNOLOŠKOG PROCESA OZNAKA

2. Prihvat otpada P2

OTPAD KOJI ULAZI U PROCES OTPAD KOJI IZLAZI IZ PROCESA

k. br. NAZIV k. br. NAZIV

12 01 01 strugotine i opiljci koji sadrže željezo

16 01 17 željezne kovine

17 04 0 bakar, bronca, mjed

17 04 05 željezo i čelik

19 12 02 željezni metali

VRSTA

UREĐAJA/OPREME

NAZIV

PROIZVOĐAČA

TIP NAMJENA

elektronska vaga EHP WAGETECHNIK

GmbH KGW 2 (0-2 t) vaganje

viličar benzinski Mitsubishi FD 20 CT transport

viličar diesel Litostroj VA-IMP 40.1 transport

OPIS METODE OBAVLJANJA TEHNOLOŠKIH PROCESA

Pri ulasku na lokaciju gospodarenja otpadom, pristupa se vizualnom pregledu i kontroli vrste

zaprimljenog otpada i temeljem toga se određuje mjesto istovara. Provjerava se dokumentacija o

otpadu kako bi se utvrdila cjelovitost i ispravnost propisane prateće dokumentacije otpada kojeg se

preuzima.

Prilikom unutarnjeg transporta koriste se viličari. Zaprimljeni otpad važe se na elektronskoj vagi.

MJERE UPRAVLJAČKOG NADZORA

Nadzor tehnološkog procesa

Mjere upravljačkog nadzora podrazumijevaju vizualni pregled svake pošiljke otpada sakupljačkog

podrijetla prije njezinog istovara u skladište, a svaku pošiljku mora pratiti popunjeni prateći list.

Svaka količina sakupljenog otpada upisuje se u odgovarajući očevidnik o nastanku i tijeku otpada

za svaku vrstu otpada posebno, a uz podatak na očevidniku mora postojati primjerak pratećeg lista

koji je namijenjen sakupljaču i na kraju se otpad predaje na oporabu.

Navedeni očevidnici, biti će podloga za popunjavanje propisanih obrazaca prijavnih listova koji se

do 1. ožujka tekuće godine moraju predati s podacima za prethodnu godinu u nadležni ured koji

skupa s Agencijom zaštite okoliša vodi Registar onečišćavanja okoliša.

Odgovornost za prijavu podataka iz navedenih evidencija te za ažurno vođenje očevidnika s

pratećim listovima i zakonito odvijanje djelatnosti gospodarenja otpadom ima odgovorna osoba i

njezin zamjenik, sukladno odluci o imenovanju.

Upute za rad

Prihvat otpada se obavlja prilikom dolaska vozila sa sakupljenim otpadom na lokaciju

gospodarenja otpadom te se provodi prema rasporedu sakupljanja.

Page 11: I. PODNOSITELJU ZAHTJEVA I LOKACIJI · 1. Gospodarenje otpadom (oporaba metala – taljenje i lijevanje) vrši se u zatvorenom prostoru. Na lokaciji se nalaze dva skladišta, vanjsko

10

br. NAZIV TEHNOLOŠKOG PROCESA OZNAKA

3. Oporaba metala P3

OTPAD KOJI ULAZI U PROCES OTPAD KOJI IZLAZI IZ PROCESA

k. br. NAZIV k. br. NAZIV

12 01 01 strugotine i opiljci koji sadrže željezo

16 01 17 željezne kovine

17 04 0 bakar, bronca, mjed

17 04 05 željezo i čelik

19 12 02 željezni metali

VRSTA

UREĐAJA/OPREME

NAZIV

PROIZVOĐAČA

TIP NAMJENA

elektro peć 2 tone Inductotherm VIP 1000 taljenje

Mosna dizalica – za

šaržiranje materijala –

ulaz u peć

ATMOS. Maribor- Hoce JMD 20 kN x

17.08 m prihvat

Mosna dizalica – za izlaz

iz peći taline ATMOS. Maribor- Hoce

JMD 20 kN x

17.04 m prihvat

OPIS METODE OBAVLJANJA TEHNOLOŠKIH PROCESA

Postupak oporabe otpada/taljenja vrši se postupkom R4-Recikliranje/obnavljanje otpadnih metala i

spojeva metala.

Metal se tali u srednje-frekventnoj peći (SF peć) proizvođača „INDUCTOTHERM“ Engleska koja

je opremljena s jednim loncem kapaciteta 2 t/h, ukupne snage 1,1 MW s frekvencijom od 500 Hz,

potrošnje oko 650KWh električne energije po toni taline.

Sirovine i otpadni materijal kao i ostali metalni materijali dodaju se u peć ručno.

Dodavanje ili šaržiranje peći vrši se postepeno u dva navrata. U prvom dijelu peć se napuni i

počinje postupak taljenja. Kad u peći nastane tekući metal nastavi se sa ubacivanjem dok se peć ne

napuni. Nakon završetka taljenja i podizanja temperature na 1550 °C, uzima se uzorak za kemijsko

ispitivanje kvalitete bazne taline. Korekcija kvalitete vrši se dodatnim dodavanjem potrebnih

kemijskih elemenata i kad se postigne tražena kvaliteta počinje se sa ljevanjem u kalupe.

Kod nodularnog lijeva prije lijevanja vrši se nodulacija u loncu od 450 kilograma. Iz SF peći

talina se lijeva u lonac a zatim iz lonca u pješčane kalupe. Poslije lijevanja u kalupe oni se moraju

hladiti kako bi se spustila temperatura odljevka.

Nakon hlađenja kalupnici se istresaju i vrši se odvajanje odljevaka i pijeska. Pijesak se vrača u

bunkere i ponovo koristi za kalupovanje a odljevci se otpremaju na čišćenje i sačmarenje.

Nakon toga vrši se odvajanje uljevnih sistema i kontrola odljevaka. Uljevni sistemi i škartni

odljevci vračaju se na talionicu i ponovo stavljaju u peć kao povratni materijal. Dobri odljevci se

bruse i otpremaju na daljnju strojnu obradu ili se šalju kupcima.

Svi navedeni otpadni materijali kao i ostale sirovine koje se kupuju na tržištu oporabljuju se u

talionici u potpunosti za proizvodnju Nodularnog i sivog lijeva. Za kvalitetu izrađenih odljevaka

izrađuje se standardni tehnički certifikat i to uglavnom sa kemijskim sastavom i mehaničkim

osobinama.

Page 12: I. PODNOSITELJU ZAHTJEVA I LOKACIJI · 1. Gospodarenje otpadom (oporaba metala – taljenje i lijevanje) vrši se u zatvorenom prostoru. Na lokaciji se nalaze dva skladišta, vanjsko

11

MJERE UPRAVLJAČKOG NADZORA

Nadzor tehnološkog procesa

Tvrtka posjeduje potvrde o ispravnosti uređaja i opreme (za obične strojeve i za strojeve sa

povećanom opasnošću rada) izdana od strane ovlaštene tvrtke ZAŠTITA PROJEKT d.o.o.. Strojevi

sa povećanom opasnošću rada ispituju se svake dvije godine.

Upute za rad

Tvrtka posjeduje Procjenu opasnosti iz zaštite na radu sukladno obvezi iz čl.18.st.1 Zakona o

zaštiti na radu (Narodne novine br. 56/96, 94/96, 114/03, 100,/04, 86/08, 116/08, 75/09 i 143/12).

Procjenu opasnosti - 2. reviziju (Broj: PO.0313) izradila je tvrtka ZAŠTITA PROJEKT d.o.o. iz

KARLOVCA u veljači 2013. godine.

Mjere za smanjivanje razine opasnosti su:

1. Osiguravanje stručnog osposobljavanja za radnike na poslovima s posebnim uvjetima

rada

2. Provesti osposobljavanje za rad na siguran način novo zaposlenih

3. Svi radnici koji rade na radnim mjestima s posebnim uvjetima rada redovito slati na

liječničke preglede

4. Osiguravanje stalne ispravnosti sredstava za rad (objekata, vozila, strojeva i uređaja),

putem pregleda i nadzora njihove ispravnosti usklađenosti s propisima zaštite na radu

5. Osigurati stalan pristup vatrogasnim aparatima

6. Osiguravati stalnu prohodnost unutarnjih putova za evakuaciju i spašavanje

7. Svake dvije godine provesti vježbu evakuacije i spašavanja

8. Strojeve i uređaje s povećanom opasnošću opskrbiti odgovarajućim uputama za rad

siguran način.

9. Organiziranje pružanja prve pomoći ozlijeđenim ili oboljelim zaposlenicima i redovna

opskrba sanitetskim materijalom za pružanje prve pomoći.

10. Voditi računa o redovitom ispitivanju strojeva i uređaja s povećanom opasnošću

11. Voditi računa o redovitom ispitivanju elektroinstalacija

12. Voditi računa o redovitom ispitivanju radnog okoliša

13. Opskrba i kontrola korištenja propisanih osobnih zaštitnih sredstava.

14. Isticanje pisanih uputa za rad koje se odnose na opasnosti i štetnosti po zdravlje i

sigurnost i isticanje odgovarajućih znakova upozorenja.

U tehnološkom procesu oporabe metala koristi se radna uputa za topljenje u elektro peći

(OZNAKA QRU 750-0):

1. Uputa za topljenje u elektro peći napisana je sa ciljem dobivanja kvalitetne taline i sigurnog

rukovanja postojećim postrojenjem.

2. Provedbu propisanih aktivnosti kontrolira :- neposredni izvršioc

- tehnolog

- neposredni rukovodioc

3. - Prije svih aktivnosti potrebno je pregledati oblogu peći.

- U koliko je obloga u redu peć se napuni pripremljenim materijalom do vrha lonca.

- Uključe se pumpe za hlađenje postrojenja i ventilator.

- Tako pripremljena peć se uključi i pomoću potenciometra zagrijava prema slijedećoj tablici.

Page 13: I. PODNOSITELJU ZAHTJEVA I LOKACIJI · 1. Gospodarenje otpadom (oporaba metala – taljenje i lijevanje) vrši se u zatvorenom prostoru. Na lokaciji se nalaze dva skladišta, vanjsko

12

-

-

-

-

-

- U koliko talina ne odgovara propisanim zahtjevima vrši se korekcija prema postavljenim

tablicama korekcije, te ponovno analizira.

- U koliko je sve u redu mjeri se temperatura taline i to uranjajućim pirometrom. Kada

temperatura dosegne 1550 stupnjeva C smanjujemo potenciometar na 0 i izljevamo talinu u

pripremljeni lonac.

- Ovaj opis se odnosi na prvu peć (tj. hladnu peć).

- Za slijedeću peć tj. toplu peć vrijedi sve ovdje navedeno samo se peć zagrijava prema

sljedećoj tablici.

Vrijeme grijanja Snaga

30 400

15 500

15 600

15 700

Do kraja topljenja 800

Vrijeme grijanja

(min)

Snaga

(kW)

15 100

15 200

15 300

15 450

20 600

20 700

Do kraja topljenja 800

Kada postignemo temperaturu od 1450 stupnjeva

C čistimo šljaku iz peći te dodajemo propisanu

količinu FeSi u granulatu (75%Si) i pustimo 10

minuta da se otopi u talini. Nakon toga ponovno

očistimo šljaku. Uzmemo uzorak taline šalicom iz

peći te izvršimo analizu

Page 14: I. PODNOSITELJU ZAHTJEVA I LOKACIJI · 1. Gospodarenje otpadom (oporaba metala – taljenje i lijevanje) vrši se u zatvorenom prostoru. Na lokaciji se nalaze dva skladišta, vanjsko

13

br. NAZIV TEHNOLOŠKOG PROCESA OZNAKA

4. Skladištenje P4

OTPAD KOJI ULAZI U PROCES OTPAD KOJI IZLAZI IZ PROCESA

k. br. NAZIV k. br. NAZIV

12 01 01 strugotine i opiljci koji sadrže željezo

16 01 17 željezne kovine

17 04 0 bakar, bronca, mjed

17 04 05 željezo i čelik

19 12 02 željezni metali

VRSTA

UREĐAJA/OPREME

NAZIV

PROIZVOĐAČA

TIP NAMJENA

*

* nema uređaja/opreme koji sudjeluju u tehnološkom procesu

OPIS METODE OBAVLJANJA TEHNOLOŠKIH PROCESA

Na lokaciji se nalaze dva skladišta, vanjsko i unutarnje. Zaprimljeni otpad skladišti se odvojeno.

Skladište za mjed, broncu, bakar, prokrum (16 01 17), i čelik (17 04 05) je zatvoreni prostor tj. hala

veličine 18 x 30m x 5m.

Otpadni čelik se skladišti na otvorenom, na asfaltiranoj površini (prostor veličine cca 10 x 50m).

MJERE UPRAVLJAČKOG NADZORA

Nadzor tehnološkog procesa

Mjere upravljačkog nadzora podrazumijevaju vizualni pregled svake pošiljke otpada sakupljačkog

podrijetla prije njezinog istovara u skladište, a svaku pošiljku mora pratiti popunjeni prateći list.

Tehnološki proces skladištenja otpada obavlja se na način da se otpad skladišti odvojeno po

svojstvu i vrsti.

Upute za rad

Zaposlenici obavljaju rad u skladu sa pisanim uputama za rad koje su propisane mjerama za

smanjivanje razine opasnosti.

Page 15: I. PODNOSITELJU ZAHTJEVA I LOKACIJI · 1. Gospodarenje otpadom (oporaba metala – taljenje i lijevanje) vrši se u zatvorenom prostoru. Na lokaciji se nalaze dva skladišta, vanjsko

14

b) OBVEZE PRAĆENJA EMISIJA

Tablica 4.

OBVEZA

ZRAK /

VODA • Sanitarne otpadne vode odvoditi internim kanalizacijskim sustavom u

kanalizaciju grada Duga Resa

• Oborinske vode s asfaltiranih površina odvoditi preko taložnika za

prikupljanje suspendiranih tvari u kanalizaciju grada Duga Resa

• Vodonepropusnost sustava odvodnje ispitivati svakih 8 godina

• Interni sustav odvodnje redovito čistiti, održavati i kontrolirati.

MORE /

TLO /

SUSTAV JAVNE

ODVODNJE

OTPADNIH

VODA

/

Page 16: I. PODNOSITELJU ZAHTJEVA I LOKACIJI · 1. Gospodarenje otpadom (oporaba metala – taljenje i lijevanje) vrši se u zatvorenom prostoru. Na lokaciji se nalaze dva skladišta, vanjsko

15

V. NACRT PROSTORNOG RAZMJEŠTAJA TEHNOLOŠKIH PROCESA

- Prihvat otpada

- Oporaba metala

– taljenje i

lijevanje

- Skladištenje

P2

P3

P3

P2

ULAZ NA LOKACIJU

OGRADA

P4

P4

P4

Page 17: I. PODNOSITELJU ZAHTJEVA I LOKACIJI · 1. Gospodarenje otpadom (oporaba metala – taljenje i lijevanje) vrši se u zatvorenom prostoru. Na lokaciji se nalaze dva skladišta, vanjsko

16

VI. SHEMA TEHNOLOŠKIH PROCESA

Tehnološki proces rada u ljevaonici:

Page 18: I. PODNOSITELJU ZAHTJEVA I LOKACIJI · 1. Gospodarenje otpadom (oporaba metala – taljenje i lijevanje) vrši se u zatvorenom prostoru. Na lokaciji se nalaze dva skladišta, vanjsko

17

VII. MJERE NAKON ZATVARANJA, ODNOSNO PRESTANKA OBAVLJANJA

POSTUPAKA ZA KOJE JE IZDANA DOZVOLA

1. Voditi poslovanje na način da se mogu osigurati sredstva za vraćanje lokacije u odgovarajuće

stanje za buduću uporabu.

2. U slučaju isteka dozvole za gospodarenje otpadom ili nastupanja nepredviđenih uvjeta koji bi

iziskivali potrebu prestanka obavljanja postupka gospodarenja otpadom na lokaciji tvrtka

mora u roku od 6 mjeseci provesti sve potrebne mjere kako bi se izbjegao rizik od onečišćenja

i lokacija vratila u odgovarajuće stanje za buduću uporabu.

3. U slučaju planiranja prestanka obavljanja postupka gospodarenja otpadom na lokaciji, 6

mjeseci prije zatvaranja postrojenja tvrtka mora izraditi Plan razgradnje postrojenja koji mora

sadržavati slijedeće aktivnosti:

• Način obustave rada na lokaciji, uključujući sve proizvodne procese, procese

skladištenja i pomoćne procese

• Pražnjenje objekata za skladištenje, pomoćnih objekata i uklanjanje gotovih proizvoda,

sirovina i pomoćnih tvari

• Čišćenje objekata

• Rastavljanje i uklanjanje opreme

• Rušenje objekata koji nisu predviđeni za daljnju uporabu.

• Odvoz i zbrinjavanje otpada putem ovlaštenih pravnih osoba u skladu s kategorijom i

vrstom otpada.

• Pregled lokacije i analizu stanja i ocjenu kakvoće okoliša lokacije i njenog okružja, što

uključuje i analizu kakvoće podzemne vode i zraka. U slučaju da rezultati spomenutih

analiza ukažu na potrebe dodatne sanacije lokacije i njenog okružja,tvrtka je dužna

organizirati izradu detaljnog programa sanacije, prema kojemu će se provesti sanacija

lokacije.

Page 19: I. PODNOSITELJU ZAHTJEVA I LOKACIJI · 1. Gospodarenje otpadom (oporaba metala – taljenje i lijevanje) vrši se u zatvorenom prostoru. Na lokaciji se nalaze dva skladišta, vanjsko

18

POPIS PRILOGA:

Prilog 1: Razmještaj opreme u ljevaonici

Prilog 2: Zapisnik te rješenje o preoblikovanju zemljišne knjige, izdan od strane Općinskog suda u Karlovcu

12.11.2013. godine

Prilog 3: Zapisnik povodom preoblikovanja zemljišne knjige, izdan od strane Općinskog suda u Karlovcu 29.10.2014.

godine

Prilog 4: Zapisnik povodom preoblikovanja zemljišne knjige, izdan od strane Općinskog suda u Karlovcu 03.11.2014.

godine

Prilog 5: Zapisnik povodom preoblikovanja zemljišne knjige, izdan od strane Općinskog suda u Karlovcu 07.11.2014.

godine

Prilog 6: Kopija katastarskog plana, koju je izdala Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar Karlovac,

Odjel za katastar nekretnina Duga Resa 20.11.2014. godine

Prilog 7: Rješenje (Klasa: UP/I-311-01/04-01/88, Urbroj: 314-01-04-2) o osnivanju Ureda za samostalno obavljanje

poslova projektiranja i stručnog nadzora građenja ovlaštenog arhitekta

Prilog 8: Rješenje (Klasa: UP/I-311-01/05-01/88, Urbroj: 314-01-05-3) o izmjeni Rješenja zbog promjene sjedišta

Prilog 9: Preslika dokaza o obveznom osiguranju od profesionalne odgovornosti nositelja izrade elaborata

Page 20: I. PODNOSITELJU ZAHTJEVA I LOKACIJI · 1. Gospodarenje otpadom (oporaba metala – taljenje i lijevanje) vrši se u zatvorenom prostoru. Na lokaciji se nalaze dva skladišta, vanjsko

19

Prilog 1: Razmještaj opreme u ljevaonici

Page 21: I. PODNOSITELJU ZAHTJEVA I LOKACIJI · 1. Gospodarenje otpadom (oporaba metala – taljenje i lijevanje) vrši se u zatvorenom prostoru. Na lokaciji se nalaze dva skladišta, vanjsko

20

Prilog 2: Zapisnik te rješenje o preoblikovanju zemljišne knjige, izdan od strane Općinskog suda u Karlovcu

12.11.2013. godine

Page 22: I. PODNOSITELJU ZAHTJEVA I LOKACIJI · 1. Gospodarenje otpadom (oporaba metala – taljenje i lijevanje) vrši se u zatvorenom prostoru. Na lokaciji se nalaze dva skladišta, vanjsko

21

Page 23: I. PODNOSITELJU ZAHTJEVA I LOKACIJI · 1. Gospodarenje otpadom (oporaba metala – taljenje i lijevanje) vrši se u zatvorenom prostoru. Na lokaciji se nalaze dva skladišta, vanjsko

22

Page 24: I. PODNOSITELJU ZAHTJEVA I LOKACIJI · 1. Gospodarenje otpadom (oporaba metala – taljenje i lijevanje) vrši se u zatvorenom prostoru. Na lokaciji se nalaze dva skladišta, vanjsko

23

Page 25: I. PODNOSITELJU ZAHTJEVA I LOKACIJI · 1. Gospodarenje otpadom (oporaba metala – taljenje i lijevanje) vrši se u zatvorenom prostoru. Na lokaciji se nalaze dva skladišta, vanjsko

24

Page 26: I. PODNOSITELJU ZAHTJEVA I LOKACIJI · 1. Gospodarenje otpadom (oporaba metala – taljenje i lijevanje) vrši se u zatvorenom prostoru. Na lokaciji se nalaze dva skladišta, vanjsko

25

Page 27: I. PODNOSITELJU ZAHTJEVA I LOKACIJI · 1. Gospodarenje otpadom (oporaba metala – taljenje i lijevanje) vrši se u zatvorenom prostoru. Na lokaciji se nalaze dva skladišta, vanjsko

26

Page 28: I. PODNOSITELJU ZAHTJEVA I LOKACIJI · 1. Gospodarenje otpadom (oporaba metala – taljenje i lijevanje) vrši se u zatvorenom prostoru. Na lokaciji se nalaze dva skladišta, vanjsko

27

Page 29: I. PODNOSITELJU ZAHTJEVA I LOKACIJI · 1. Gospodarenje otpadom (oporaba metala – taljenje i lijevanje) vrši se u zatvorenom prostoru. Na lokaciji se nalaze dva skladišta, vanjsko

28

Page 30: I. PODNOSITELJU ZAHTJEVA I LOKACIJI · 1. Gospodarenje otpadom (oporaba metala – taljenje i lijevanje) vrši se u zatvorenom prostoru. Na lokaciji se nalaze dva skladišta, vanjsko

29

Page 31: I. PODNOSITELJU ZAHTJEVA I LOKACIJI · 1. Gospodarenje otpadom (oporaba metala – taljenje i lijevanje) vrši se u zatvorenom prostoru. Na lokaciji se nalaze dva skladišta, vanjsko

30

Page 32: I. PODNOSITELJU ZAHTJEVA I LOKACIJI · 1. Gospodarenje otpadom (oporaba metala – taljenje i lijevanje) vrši se u zatvorenom prostoru. Na lokaciji se nalaze dva skladišta, vanjsko

31

Page 33: I. PODNOSITELJU ZAHTJEVA I LOKACIJI · 1. Gospodarenje otpadom (oporaba metala – taljenje i lijevanje) vrši se u zatvorenom prostoru. Na lokaciji se nalaze dva skladišta, vanjsko

32

Prilog 3: Zapisnik povodom preoblikovanja zemljišne knjige, izdan od strane Općinskog suda u Karlovcu

29.10.2014. godine

Page 34: I. PODNOSITELJU ZAHTJEVA I LOKACIJI · 1. Gospodarenje otpadom (oporaba metala – taljenje i lijevanje) vrši se u zatvorenom prostoru. Na lokaciji se nalaze dva skladišta, vanjsko

33

Page 35: I. PODNOSITELJU ZAHTJEVA I LOKACIJI · 1. Gospodarenje otpadom (oporaba metala – taljenje i lijevanje) vrši se u zatvorenom prostoru. Na lokaciji se nalaze dva skladišta, vanjsko

34

Prilog 4: Zapisnik povodom preoblikovanja zemljišne knjige, izdan od strane Općinskog suda u Karlovcu

03.11.2014. godine

Page 36: I. PODNOSITELJU ZAHTJEVA I LOKACIJI · 1. Gospodarenje otpadom (oporaba metala – taljenje i lijevanje) vrši se u zatvorenom prostoru. Na lokaciji se nalaze dva skladišta, vanjsko

35

Prilog 5: Zapisnik povodom preoblikovanja zemljišne knjige, izdan od strane Općinskog suda u Karlovcu

07.11.2014. godine

Page 37: I. PODNOSITELJU ZAHTJEVA I LOKACIJI · 1. Gospodarenje otpadom (oporaba metala – taljenje i lijevanje) vrši se u zatvorenom prostoru. Na lokaciji se nalaze dva skladišta, vanjsko

36

Prilog 6: Kopija katastarskog plana, koju je izdala Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar

Karlovac, Odjel za katastar nekretnina Duga Resa 20.11.2014. godine

Page 38: I. PODNOSITELJU ZAHTJEVA I LOKACIJI · 1. Gospodarenje otpadom (oporaba metala – taljenje i lijevanje) vrši se u zatvorenom prostoru. Na lokaciji se nalaze dva skladišta, vanjsko

37

Page 39: I. PODNOSITELJU ZAHTJEVA I LOKACIJI · 1. Gospodarenje otpadom (oporaba metala – taljenje i lijevanje) vrši se u zatvorenom prostoru. Na lokaciji se nalaze dva skladišta, vanjsko

38

Page 40: I. PODNOSITELJU ZAHTJEVA I LOKACIJI · 1. Gospodarenje otpadom (oporaba metala – taljenje i lijevanje) vrši se u zatvorenom prostoru. Na lokaciji se nalaze dva skladišta, vanjsko

39

Page 41: I. PODNOSITELJU ZAHTJEVA I LOKACIJI · 1. Gospodarenje otpadom (oporaba metala – taljenje i lijevanje) vrši se u zatvorenom prostoru. Na lokaciji se nalaze dva skladišta, vanjsko

40

Page 42: I. PODNOSITELJU ZAHTJEVA I LOKACIJI · 1. Gospodarenje otpadom (oporaba metala – taljenje i lijevanje) vrši se u zatvorenom prostoru. Na lokaciji se nalaze dva skladišta, vanjsko

41

Page 43: I. PODNOSITELJU ZAHTJEVA I LOKACIJI · 1. Gospodarenje otpadom (oporaba metala – taljenje i lijevanje) vrši se u zatvorenom prostoru. Na lokaciji se nalaze dva skladišta, vanjsko

42

Prilog 7: Rješenje (Klasa: UP/I-311-01/04-01/88, Urbroj: 314-01-04-2) o osnivanju Ureda za samostalno

obavljanje poslova projektiranja i stručnog nadzora građenja ovlaštenog arhitekta

Page 44: I. PODNOSITELJU ZAHTJEVA I LOKACIJI · 1. Gospodarenje otpadom (oporaba metala – taljenje i lijevanje) vrši se u zatvorenom prostoru. Na lokaciji se nalaze dva skladišta, vanjsko

43

Page 45: I. PODNOSITELJU ZAHTJEVA I LOKACIJI · 1. Gospodarenje otpadom (oporaba metala – taljenje i lijevanje) vrši se u zatvorenom prostoru. Na lokaciji se nalaze dva skladišta, vanjsko

44

Page 46: I. PODNOSITELJU ZAHTJEVA I LOKACIJI · 1. Gospodarenje otpadom (oporaba metala – taljenje i lijevanje) vrši se u zatvorenom prostoru. Na lokaciji se nalaze dva skladišta, vanjsko

45

Prilog 8: Rješenje (Klasa: UP/I-311-01/05-01/88, Urbroj: 314-01-05-3) o izmjeni Rješenja zbog promjene

sjedišta

Page 47: I. PODNOSITELJU ZAHTJEVA I LOKACIJI · 1. Gospodarenje otpadom (oporaba metala – taljenje i lijevanje) vrši se u zatvorenom prostoru. Na lokaciji se nalaze dva skladišta, vanjsko

46

Page 48: I. PODNOSITELJU ZAHTJEVA I LOKACIJI · 1. Gospodarenje otpadom (oporaba metala – taljenje i lijevanje) vrši se u zatvorenom prostoru. Na lokaciji se nalaze dva skladišta, vanjsko

47

Prilog 9: Preslika dokaza o obveznom osiguranju od profesionalne odgovornosti nositelja izrade elaborata

Page 49: I. PODNOSITELJU ZAHTJEVA I LOKACIJI · 1. Gospodarenje otpadom (oporaba metala – taljenje i lijevanje) vrši se u zatvorenom prostoru. Na lokaciji se nalaze dva skladišta, vanjsko

48