Hubungan Antara Dokter dengan Pasien dan Sejawatnya dalam Menanggapi Kelalaian Dokter Lain

 • Upload
  v1qt0r

 • View
  243

 • Download
  1

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/15/2019 Hubungan Antara Dokter dengan Pasien dan Sejawatnya dalam Menanggapi Kelalaian Dokter Lain

  1/32

  Hubungan Antara Dokter dengan Pasien dan Sejawatnya dalam

  Menanggapi Kelalaian Dokter Lain

  DISUSUN L!H"

  Kelompok #$

  Joana De Chantal Laiyan 102011152

  Stacia Cicilia 102012132

  Arya Darmadi 102012174

  Yovita Indriana 102012225

  Dian Nrl !i"mah 1020122#2

  Ane$te$ya %onica 102012410

  &i'tor (ry Jnianto 102012414

  Ari)) *amal +in ,l"a)li 102012501

  %akultas Kedokteran Uni&ersitas Kristen Krida 'a(ana

  Alamat Korespondensi "

  )l* Arjuna Utara No* +, )akarta --.-/ No* 0elp 1/2-3 .+4$52/+-

  0a6un 2/-. 7 2/-+

  1

 • 8/15/2019 Hubungan Antara Dokter dengan Pasien dan Sejawatnya dalam Menanggapi Kelalaian Dokter Lain

  2/32

  Penda6uluan

  S0UDI KASUS

  Seoran- .a$ien /ayi di/aa oran- tanya datan- "e tem.at .ra"te" do"ter A $eoran-

  do"ter ana" I/ .a$ien /ercerita /aha ia adalah .a$ien $eoran- do"ter /-yn + $ea"t

  melahir"an dan ana"nya diraat oleh do"ter ana" C +ai" do"ter + ma.n C tida" .ernah

  men-ata"an /aha ana"nya menderita .enya"it ata cedera $ea"t lahir dan diraat di$ana

  10 hari .a$ca lahir oran- ta /ayi menem"an /enolan di .nda" "anan /ayi

  Setelah di.eri"$a oleh do"ter ana" A dan .emeri"$aan radiolo-i $e/a-ai

   .ennan-nya .a$ien dinyata"an menderita )ra"tr "lavi"la "anan yan- $dah /er/ent" 

  "al$ *e.ada do"ter A mere"a meminta "e.a$tian a.a"ah /enar teradi .atah tlan-

  "lavi"la dan "a.an "ira "iar teradinya +ila /enar .atah tlan- ter$e/t teradi $ea"t

  "elahiran ma"a aan menntt do"ter + "arena telah men-a"i/at"an .atah tlan- dan do"ter C

  "arena lalai tida" da.at media-no$i$nya %ere"a -a mend-a /aha do"ter C "ran-

  "om.eten $ehin--a $e/ai"nya ia meraat ana"nya "edo"ter A $aa Do"ter A /er.i"ir a.a

  yan- $e/ai"nya ia "ata"an

  Isi

  6em/aha$an

  Prinsip5prinsip etika kedokteran

  A$.e" eti" "edo"teran yan- mencantm"an -a "eai/an memenhi $tandar .ro)e$i

  men-a"i/at"an .enilaian .erila" eti" $e$eoran- do"ter yan- diad"an tida" da.at di.i$ah"an

  den-an .enilaian .erila" .ro)e$inya ti" yan- memili"i $an"$i moral di.a"$a /er/ar den-an

  "e.ro)e$ian yan- memili"i $an"$i di$i.lin .ro)e$i yan- /er$i)at admini$trati)

  *eadaan menadi $ema"in $lit $ea" .ara ahli h"m men-an--a. /aha $tandar .ro$edr 

  dan $tandar .elayanan medi$ dian--a. $e/a-ai domain h"m .adahal $elama ini .ro)e$i

  men-an--a. /aha memenhi $tandar .ro)e$i adalah /a-ian dari $i"a. eti$ dan $i"a.

   .ro)e$ional Den-an demi"ian .elan--aran $tandar .ro)e$i da.at dinilai $e/a-ai .elan--aran

  eti" dan -a $e"ali-$ .elan--aran h"m

  *emn-"inan teradinya .enin-"atan "etida".a$an .a$ien terhada. layanan do"ter 

  ata rmah $a"it ata tena-a "e$ehatan lainnya da.at teradi $e/a-ai a"i/at dari 8a9 $ema"in

  2

 • 8/15/2019 Hubungan Antara Dokter dengan Pasien dan Sejawatnya dalam Menanggapi Kelalaian Dokter Lain

  3/32

  tin--i .endidi"an rata:rata ma$yara"at $ehin--a mem/at mere"a le/ih tah tentan- ha"nya

  dan le/ih a$erti) 8/9 $ema"in tin--inya hara.an ma$yara"at "e.ada layanan "edo"teran

  $e/a-ai ha$il dari la$nya ar$ in)orma$i 8c9 "omer$iali$a$i dan tin--inya /iaya layanan

  "edo"teran dan "e$ehatan $ehin--a ma$yara"at $ema"in tida" toleran terhada. layanan yan-

  tida" $em.rna dan 8d9 .rovo"a$i oleh ahli h"m dan oleh tena-a "e$ehatan $endiri1

  ti" 6ro)e$i *edo"teran

  ti" .ro)e$i "edo"teran mlai di"enal $ea" 1;00 tahn $e/elm %a$ehi dalam /ent" 

  Code of Hammurabi  dan Code of Hittites yan- .ene-a"annya dila"$ana"an oleh .en-a$a

   .ada a"t it Selantnya eti" "edo"teran mncl dalam /ent" lain yait dalam /ent" 

  $m.ah do"ter yan- /nyinya /ermacam:macam teta.i yan- .alin- /anya" di"enal adalah

  $m.ah !i..ocrate$ yan- hid. $e"itar 4eneva .ada tahn 1#

 • 8/15/2019 Hubungan Antara Dokter dengan Pasien dan Sejawatnya dalam Menanggapi Kelalaian Dokter Lain

  4/32

  yan- mem.er/r" .a$ien9 dan  justice (  /er$i"a. adil dan r  ) $erta $i"a. altruisme

  (  .en-a/dian .ro)e$i )

  6endidi"an eti" "edo"teran yan- men-aar"an tentan- eti" .ro)e$i dan .rin$i. moral

  "edo"teran dianr"an dimlai dini $ea" tahn .ertama .endidi"an "edo"teran den-an

  mem/eri"an le/ih "e arah tools dalam mem/at "e.t$an eti" mem/eri"an /anya" latihan

  dan le/ih /anya" di.a.ar"an dalam /er/a-ai $ita$i:"ondi$i eti":"lini" tertent 8clinical 

  ethics9 $ehin--a cara /er.i"ir eti$ ter$e/t dihara."an menadi /a-ian .ertim/an-an dari

   .em/atan "e.t$an medi$ $ehari:hari (ent $aa "ita .ahami /aha .endidi"an eti" /elm

  tent da.at men-/ah .erila" eti$ $e$eoran- tertama a.a/ila teladan yan- di/eri"an .ara

  $eniornya /ertola" /ela"an- den-an $ita$i ideal dalam .endidi"an

  IDI 8I"atan Do"ter Indone$ia9 memili"i $i$tem .en-aa$an dan .enilaian .ela"$anaan

  eti" .ro)e$i yait melali lem/a-a "e.en-r$an .$at ilayah dan ca/an- $erta lem/a-a

  %** 8%aeli$ *ehormatan ti" *edo"teran9 di tin-"at .$at ilayah dan ca/an- Selain

  it di tin-"at $arana "e$ehatan 8rmah $a"it9 didiri"an *omite %edi$ den-an 6anitia ti" di

  dalamnya yan- a"an men-aa$i .ela"$anaan eti" dan $tandar .ro)e$i di rmah $a"it +ah"an

  di tin-"at .erhim.nan rmah $a"it didiri"an .la %aeli$ *ehormatan ti" ?mah Sa"it

  8%a"er$i9

    6ada da$arnya $at norma eti" adalah norma yan- a.a/ila dilan--ar @hanya a"an

  mem/aa a"i/at $an"$i moral /a-i .elan--arnya Namn $at .elan--aran eti" .ro)e$i da.at

  di"enai $an"$i di$i.lin .ro)e$i dalam /ent" .erin-atan hin--a "e /ent" yan- le/ih /erat

  $e.erti "eai/an menalani .endidi"an B .elatihan tertent 8/ila a"i/at "ran- "om.eten9 dan

   .enca/tan ha"nya /er.ra"ti" .ro)e$i San"$i ter$e/t di/eri"an oleh %** $etelah dalam

  ra.atB$idan-nya di/"ti"an /aha do"ter ter$e/t melan--ar eti" 8.ro)e$i9 "edo"teran

  Dalam mela""an .emeri"$aannya %aeli$ /erenan- mem.eroleh

  1 *eteran-an /ai" li$an ma.n tertli$ 8a))idavit9 lan-$n- dari .iha":.iha" ter"ait

  8.en-ad terad .iha" lain yan- ter"ait9 dan .eer:-ro. B .ara ahli di /idan-nya yan-

  di/th"an

  2 Do"men yan- ter"ait $e.erti /"ti "om.eten$i dalam /ent" /er/a-ai ia$ahB /revet dan

   .en-alaman /"ti "ean--otaan .ro)e$i /"ti "eenan-an /er.a Srat Iin 6ra"te" 

  (ena-a %edi$ 6eriinan rmah $a"it tem.at "eadian /"ti h/n-an do"ter den-an

  4

 • 8/15/2019 Hubungan Antara Dokter dengan Pasien dan Sejawatnya dalam Menanggapi Kelalaian Dokter Lain

  5/32

  rmah $a"it hospital bylaws S6 dan S6% $etem.at re"am medi$ dan $rat:$rat lain

  yan- /er"aitan den-an "a$$nya

    %aeli$ eti" ata.n di$i.lin mmnya tida" memili"i $yarat:$yarat /"ti $e"etat .ada

  h"m .idana ata.n .erdata  Bar’s Disciplinary Tribunal Reulation mi$alnya

  mem/oleh"an adanya /"ti yan- /er$i)at hearsay dan /"ti tentan- .erila" terad di ma$a

  lam.a Cara .em/erian "eteran-an -a ada yan- men-har$"an didahli den-an

   .en-an-"atan $m.ah teta.i ada .la yan- tida" men-har$"annya Di A$tralia $a"$i tida" 

   .erl di$m.ah .ada informal hearin  teta.i har$ di$m.ah .ada  formal hearin   8eni$

   .er$idan-an yan- le/ih tin--i dari.ada yan- in)ormal9 Sedan-"an /"ti /er.a do"men

  mmnya di$ah"an den-an tandatan-an danBata $tem.el in$tit$i ter"ait dan .ada /"ti

  "eteran-an dia"hiri den-an .ernyataan "e/enaran "eteran-an dan tandatan-an 8a))idavit9

    Dalam .er$idan-an maeli$ eti" dan di$i.lin .t$an diam/il /erda$ar"an /"ti:/"ti

  yan- dian--a. c". "at %eman- /"ti:/"ti ter$e/t tida" har$ memili"i  standard of 

   proof  $e.erti .ada h"m acara .idana yait $etin--i beyond reasonable doubt  namn -a

  tida" $erendah .ada h"m acara .erdata yait  preponderance of e!idence 6ada beyond 

  reasonable doubt   tin-"at "e.a$tiannya dian--a. mele/ihi #0 $edan-"an .ada

   preponderance of e!idence dian--a. c". /ila telah 51 "e ata$ +anya" ahli menyata"an

   /aha tin-"at "e.a$tian .ada .er"ara eti" dan di$i.lin /er-antn- "e.ada $i)at ma$alah yan-

  dia"an Sema"in $eri$ d-aan .elan--aran yan- dila""an $ema"in tin--i tin-"at "e.a$tian

  yan- di/th"an1

    6er"ara yan- da.at di.t$"an di maeli$ ini $an-at /ervaria$i eni$nya Di %** IDI

  =ilayah D*I Ja"arta di.t$ .er"ara:.er"ara .elan--aran eti" dan .elan--aran di$i.lin

   .ro)e$i yan- di$$n dalam /e/era.a tin-"at /erda$ar"an deraat .elan--arannya Di A$tralia

  di-na"an /er/a-ai i$tilah $e.erti nacce.ta/le condct n$ati$)actory .ro)e$$ional condct

  n.ro)e$$ional condct .ro)e$$ional mi$condct dan in)amo$ condct in .ro)e$$ional re$.ect

   Namn demi"ian tida" ada .enela$an yan- manta. tentan- i$tilah:i$tilah ter$e/t me$"i.n

  mmnya mema$""an da i$tilah tera"hir $e/a-ai .elan--aran yan- $eri$ hin--a da.at

  di"enai $an"$i $"or$in- ata.n .enca/tan iin .ra"ti"

  6t$an %** tida" dit"an nt" "e.entin-an .eradilan oleh "arenanya tida" 

  da.at di.er-na"an $e/a-ai /"ti di .en-adilan "ecali ata$ .erintah .en-adilan dalam /ent" 

   .ermintaan "eteran-an ahli Salah $eoran- an--ota %** da.at mem/eri"an "e$a"$ian ahli di

  5

 • 8/15/2019 Hubungan Antara Dokter dengan Pasien dan Sejawatnya dalam Menanggapi Kelalaian Dokter Lain

  6/32

   .emeri"$aan .enyidi" "ea"$aan ata.n di .er$idan-an menela$"an tentan- alannya

   .er$idan-an dan .t$an %** Se"ali la-i ha"im .en-adilan tida" teri"at nt" $e.aham

  den-an .t$an %**

    "$e"$i 6t$an %** =ilayah dila"$ana"an oleh 6en-r$ IDI =ilayah danBata

  6en-r$ Ca/an- 6erhim.nan 6ro)e$i yan- /er$an-"tan *h$$ nt" SI6 e"$e"$inya

  di$erah"an "e.ada Dina$ *e$ehatan $etem.at A.a/ila e"$e"$i telah dialan"an ma"a do"ter 

  terad menerima "eteran-an telah menalan"an .t$an

  *ode ti" *edo"teran Indone$ia

  *eai/an Emm

  6a$al 1

  Setia. do"ter har$ mennn- tin--i men-hayati dan men-amal"an $m.ah do"ter

  6a$al 2

  Seoran- do"ter har$ $enantia$a /er.aya mela"$ana"an .ro)e$inya $e$ai den-an

  $tandar .ro)e$i yan- tertin--i

  6a$al 3

  Dalam mela""an .e"eraan "edo"terannya $eoran- do"ter tida" /oleh di.en-arhi

  oleh $e$at yan- men-a"i/at"an hilan-nya "e/e/a$an dan "emandirian .ro)e$i

  6a$al 4

  Setia. do"ter har$ men-hindar"an diri dari .er/atan yan- /er$i)at memi diri

  6a$al 5

  (ia. .er/atan ata na$ehat yan- mn-"in melemah"an daya tahan .$i"i$ ma.n )i$i" 

  hanya di/eri"an nt" "e.entin-an dan "e/ai"an .a$ien $etelah mem.eroleh .er$etan

   .a$ien

  6a$al <

  Setia. do"ter har$ $enantia$a /erhati:hati dalam men-mm"an dan menera."an

  $etia. .eneman te"ni" ata .en-o/atan /ar yan- /elm dii "e/enarannya dan hal:hal yan-

  da.at menim/l"an "ere$ahan ma$yara"at

  6a$al 7

  Seoran- do"ter hanya mem/eri $rat "eteran-an dan .enda.at yan- telah di.eri"$a

  $endiri "e/enarannya

  6

 • 8/15/2019 Hubungan Antara Dokter dengan Pasien dan Sejawatnya dalam Menanggapi Kelalaian Dokter Lain

  7/32

 • 8/15/2019 Hubungan Antara Dokter dengan Pasien dan Sejawatnya dalam Menanggapi Kelalaian Dokter Lain

  8/32

  6a$al 11

  Setia. do"ter har$ mem/eri"an "e$em.atan "e.ada .a$ien a-ar $enantia$a da.at

   /erh/n-an den-an "elar-a dan .ena$ehatnya dalam /eri/adat dan ata dalam ma$alah

  lainnya

  6a$al 12

  Setia. do"ter ai/ meraha$ia"an $e-ala $e$at yan- di"etahinya tentan- $eoran-

   .a$ien /ah"an -a $etelah .a$ien it menin--al dnia

  6a$al 13

  Setia. do"ter ai/ mela""an .ertolon-an darrat $e/a-ai $at t-a$

   .eri"eman$iaan "ecali /ila ia ya"in ada oran- lain /er$edia dan mam. mem/eri"annya

  *eai/an Do"ter (erhada. (eman Seaat

  6a$al 14

  Setia. do"ter mem.erla""an teman $eaatnya $e/a-aimana ia $endiri in-in

  di.erla""an

  6a$al 15

  Setia. do"ter tida" /oleh men-am/il alih .a$ien dan teman $eaat "ecali den-an

   .er$etan ata /erda$ar"an .ro$edr yan- eti$

  *eai/an Do"ter (erhada. Diri Sendiri

  6a$al 1<

  Setia. do"ter har$ memelihara "e$ehatannya $.aya da.at /e"era den-an /ai"

  6a$al 17

  Setia. do"ter har$ $enantia$a men-i"ti .er"em/an-an ilm .en-etahan dan

  te"nolo-i "edo"teranB"e$ehatan2

  Hubungan dokter5pasien

  !/n-an h"m do"ter : .a$ien adalah h/n-an anta $/e" h"m den-an $/e" 

  h"m Do"ter $e/a-ai $/e" h"m dan .a$ien $e/a-ai $/e" h"m $ecara $"arela dan

  tan.a .a"$aan $alin- men-i"at"an diri dalam $e/ah .eranian ata "ontra" yan- di$e/t

  "ontra" tera.eti" Dalam h/n-an h"m ini ma"a $e-ala $e$at yan- dila"an oleh do"ter 

  terhada. .a$iennya dalam .aya .eyem/han .enya"it .a$ien adalah mer.a"an .er/atan

  8

 • 8/15/2019 Hubungan Antara Dokter dengan Pasien dan Sejawatnya dalam Menanggapi Kelalaian Dokter Lain

  9/32

  h"m yan- "e.adanya da.at dimintai .etrtan--- aa/an h"m %n-"in ma$ih /anya" 

  teman $eaat do"ter yan- mela"$ana"an t-a$ .ro)e$ionalnya mem/eri"an .elayanan medi" 

  "e.ada .a$ien tida" menyadari /aha .er/atannya adalah $e/ah .er/atan h"m Dalam

   /ena" .ara teman $eaat tiada lain hanyalah mela""an tinda"an .ro)e$ional "edo"teran

  $e$ai den-an "ode eti" .ro)e$ional dan $m.ah a/atan do"ter yait mela""an tinda"an

  medi$ .en-o/atatan .enya"it dan .eraatan "e$ehatan nt" menin-"at"an deraat "e$ehan

  ma$yara"at yan- $etin--i:tin--inya

    !/n-an h"m do"ter:.a$ien a"an menem.at"an do"ter dan .a$ien /erada .ada

  "e$eaaran $ehin--a $etia. a.a yan- dila""an oleh do"ter terhada. .a$ien ter$e/t har$

  meli/at"an .a$ien dalam menent"an a.a"ah $e$at ter$e/t da.at ata tida" da.at dila""an

  ata$ dirinya Salah $at /ent" "e$eaaran dalam h/-an h"m do"ter:.a$ien adalah melali

  in)ormed con$ent ata .er$etan tinda"an medi" 6a$ien /erha" memt$"an a.a"ah

  menerima ata menola" $e/a-ian ata $elrhnya rencana tinda"an da .en-o/atan yan- a"an

  dila""an oleh do"ter terhada. dirinya

  !/n-an h"m do"ter:.a$ien menem.at"an "edanya $e/a-ai $/e" h"m yan-

  ma$n-:ma$in- .iha" mem.nyai ha":ha" dan "eai/an:"eai/an yan- har$ di hormati

  Do"ter $e/a-ai $/e" h"m mem.nyai "eai/an nt" memenhi $e-ala $e$at yan-

  menadi ha":ha" .a$ien dan $e/ali"nya .a$ien mem.nyai "eai/an yan- $ama nt" 

  memenhi ha":ha" do"ter 6en-in-"aran ata$ .ela"$anaan "eai/an ma$in-:ma$in- .iha" 

  a"an menim/l"an di$harmoni$a$i dalam h/n-an h"m ter$e/t yan- da.at /er/ntt .ada

  --atan ata tnttan h"m oleh .iha":.iha" yan- mera$a dir-i"an ha":ha"nya ata

  "e.enti-an:"e.entin-annya

  Do"ter tida" /oleh ertinda" aro-an dan $emena:mena ata$ $.eriorita$ yan- dimili"inya

  ata$ .a$ien "arena memili"i "eahlan dan "eca"a.an di /idan- I6(* "edo"teran dan

  "e$ehatan $ehin--a .a$ien mera$a $an-at ter-antn- .ada do"ter 6er/atan $e.erti it adalah

  $e/ah .er/atan melan--ar h"m "arena tida" men-har-ai ha":ha" .a$ien dalam .eranian

  tera.eti" ter$e/t

  !/n-an h"m do"ter .a$ien men-ac .ada 6a$al 1320 *E!6erdata yan- men-atr 

  $yarat:$yarat $ahnya $e/ah .eraiaan ata .eri"atan h"m Syarat:$yarat ter$e/t yait

  antara lain

  9

 • 8/15/2019 Hubungan Antara Dokter dengan Pasien dan Sejawatnya dalam Menanggapi Kelalaian Dokter Lain

  10/32

  19 6ela" .eranian har$ da.at /ertinda" $e/a-ai $/e" h"m

  29 6eranian antara $/e" h"m ter$e/t har$ ata$ da$ar $"arela dan tan.a .a"$aan

  39 6eranian ter$e/t mem.erani"an $e$at di /idan- .elayanan "e$ehatan

  49 6eranian ter$e/t har$ ata$ $e/a/ yan- halal dan tida" /ertentan-an den-an h"m

  Dalam .enelitian >i// din-"a."an /aha $ema"in $erin- oran- men--na"an .erila" di

  $e/elah "iri ma"a $ema"in /e$ar "emn-"inan "omni"a$i menadi de)en$ive Se/ali"nya

  "omni"a$i de)en$i) /er"ran- dalam i"lim $.orti)

  1 a vala$i

  vala$i artinya .enilaian terhada. oran- lain yait den-an cara memi ata men-ecam

  Dalam men-evala$i "ita $erin-"ali mem.er$oal"an nilai dan moti) oran- lain +ila "ita

  menye/t"an "elemahan dan "e"ran-an oran- lain ma"a "ita a"an melahir"an $i"a. de)en$i)

  6ada evala$i "ita $erin- men--na"an "ata $i)at 8$alah n-ar /odoh9 *ita $erin-

  men-evala$i .ada -a-a$an dan "inera oran- lain /"an .ada diri $endiri

   / De$"ri.$i

  De$"ri.$i artinya .enyam.aian .era$aan dan .er$e.$i anda tan.a menilai 6ada de$"ri.$i

   /ia$anya "ita men--na"an "ata "era De$"ri.$i da.at teradi "eti"a "ita $edan-

  men-Fevala$i oran- lain teta.i oran- mera$a /aha "ita men-Fhar-ai diri mere"a

  2 a *ontrol

  *ontrol artinya /er$aha nt" men-endali"an /ah"an cenFdern- in-in men-/ah oran- lain

  dari $i"a. .enda.at dan tinda"annya %ela""an "ontrol -a /erarti in-in menentF"an

  $i"a. .enda.at dan tinda"an oran- lain $e$ai den-an yan- "ita in-in"an It /erarti "ita tida" 

  menerima $i"a. .enda.at dan tinda"an oran- lain Sehin--a "ala teradi "ontrol oran- lain

  terhada. "ita ma"a "ita ada .era$aan menola"nya

   / rienta$i %a$alah

  rienta$i ma$alah /erarti men-"omni"a$i"an "ein-inan nt" /e"era $ama mencari

   .emecahan ma$alah *ita men-aa" oran- lain /er$ama:$ama nt" meneta."an tan dan

  memt$"an /a-aimana menca.ainya

  3 a Strate-i

  Strate-i adalah .en--naan cara nt" mem.en-arhi oran- lain *ita men--na"an $trate-i

  a.a/ila oran- mend-a "ita mem.nyai moti) ter$em/nyi *ita /er"omni"a$i den-an

  10

 • 8/15/2019 Hubungan Antara Dokter dengan Pasien dan Sejawatnya dalam Menanggapi Kelalaian Dokter Lain

  11/32

  dan- di /ali" /at A.a/ila oran- lain tah "ita mela"F"an $trate-i ma"a ia a"an menadi

  de)en$i)

   / S.ontanita$

  S.ontanita$ artinya $i"a. r a.a adanya dan dian--a. tida" memili"i moti) yan- ter.endam

  A.a/ila "ita mela"F"an $.ontanita$ ma"a "ita mem.nyai i"lim $.orti)

  4 a Netralita$

   Netralita$ /erarti $i"a. im.er$onal dan mem.erla""an oran- lain tida" $e/a-ai .er$ona

  melain"an $e/a-ai o/ye" +erF$i"a. netral /"anlah /er$i)at o/ye"ti) melain"an

  menn"F"an $i"a. ach ta" ach dan tida" men-hira"an "ele/ihan oran- lain

   / m.ati

  m.ati artinya memahami oran- lain yan- tida" mem.nyai arti emo$ional /a-i "ita $e/a-ai

  "eadaan "eti"a .en-amat /erea"$i $ecara emo$ional "arena ia menan--a.i oran- lain yan-

  men-alami emo$i (an.a em.ati oran- $ea"an:a"an menadi me$in yan- ham.a .era$aan dan

  tan.a .erhatian Den-an em.ati "ita a"an menm/h"an i"lim yan- $.orti)

  5 a S.eriorita$

  S.eriorita$ artinya "ita menn""an $i"a. le/ih tin--i ata le/ih /ai" di/andin- oran- lain

  "arena $tat$ ata "e"a$aan ata "e"ayaan ata "emam.an intele"tal 8dalam i$tilah I$lam

  di$e/t (a"a/r9 S.eriorita$ a"an melahir"an i"lim de)en$i)

   / 6er$amaan

  6er$amaan adalah $i"a. mem.erla""an oran- lain $ecara horiGontal dan demo"rati$ Dalam

  $i"a. .er$amaan "ita tida" mem.erte-a$ .er/edaan %a"$dnya $tat$ /oleh adi /erF/eda

  teta.i "omni"a$i "ita tida" verti"al "ita tida" men-F-ri teta.i /er"omni"a$i .ada tin-"at

  yan- $ama Den-an .er$amaan "ita men-"omni"a$i"an .en-har-aan dan ra$a hormat .ada

   .er/edaan .andan-an 8Dalam i$tilah I$lam di$e/t (aadlH9 *ala "ita $enantia$a da.at

  menci.ta"an .er$amaan ma"a a"an tim/l i"lim yan- $.orti)

 • 8/15/2019 Hubungan Antara Dokter dengan Pasien dan Sejawatnya dalam Menanggapi Kelalaian Dokter Lain

  12/32

   / 6rovi$ionali$me

  6rovi$ionali$me adalah "e$ediaan nt" menina "em/ali .enda.at "ita nt" men-a"i

   /aha .enda.at man$ia adalah tem.at "e$alahan yait $ia. nt" men-a"i dan men-ore"$i

  "e$alahan yan- "ita .er/at "arena it aar -a "ala $at $aat .enda.at dan "eya"inan

  "ita /i$a /er/ah 6rovi$onal dalam /aha$a In--ri$ artinya /er$i)at $ementara ata

  menn-- $am.ai ada /"ti yan- len-"a.

  Hubungan kesejawatan 

  6ertm/han .en-etahan ilmiah yan- /er"em/an- .e$at di$ertai a.li"a$i "lini$nya

  mem/at .en-o/atan menadi "om.le"$ Do"ter $ecara individ tida" /i$a menadi ahli nt" 

  $ema .enya"it yan- diderita oleh .a$iennya $edan-"an .eraatan teta. har$ di/eri"an

  $ehin--a mem/th"an /antan do"ter $.e$iali$ lain dan .ro)e$i "e$ehatan yan- memili"i

  "eteram.ilan "h$$ $e.erti .eraat ahli )arma$i )i$iotera.i$ te"ni$i la/oratorim .e"era

  $ocial dan lainnya

  Seoran- do"ter $e/a-ai an--ota .ro)e$i "e$ehatan dihara.F"an mem.erla""an .ro)e$i

  "e$ehatan lain le/ih $e/a-ai an--ota "elar-a di/andin-"an $e/a-ai oran- lain /ah"an $e/a-ai

  teman De"lara$i >eneva dari =%A -a memat ani *ole-a $aya a"an menadi $adara

  $aya Inter.reta$i ani ini /ervaria$i dari $at ne-ara dan ne-ara lain $e.anan- a"t

  Dalam tradi$i eti"a "edo"teran !i..ocrate$ do"ter memili"i htan- .en-har-aan

  "h$$ terhada. -r mere"a De"lara$i >eneva menyata"an Saya a"an mem/eri"an -r

  $aya .en-Fhormatan dan terima "a$ih yan- mer.a"an ha" mere"a

  Se/a-ai /ala$an ata$ "ehormatan yan- di/eri"an ma$yara"at dan "e.ercayaan yan-

  di/eri"an oleh .a$ien ma"a .ro)e$i "e$ehatan har$ mem/an-n $tandar .erila" yan- tin--i

  nt" an--otanya dan .ro$edr .endi$i.linan dalam menyelidi"i tdhan adanya tinda"an

  yan- tida" /enar dan i"a .erl men-h"m yan- /er/at $alah *eai/an nt" mela.or"an

  "ole-a yan- mela"F"an tinda"an yan- tida" "om.eten mencela"a"an .er/atan tida" 

  $enonoh dite"an"an dalam *ode ti" *edo"teran Interna$ional yan- di"elar"an oleh =%A

  menyata"an Do"ter har$ /er$aha "era$ nt" menyata"an "e"ran-an "ara"ter dan

  "om.eten$i do"ter ata.n yan- terli/at dalam .eni.an ata "ecran-an 6enera.an .rin$i.

  ini tida"lah mdah di $at $i$i $eoran- do"ter mn-"in menyeran- re.ta$i "ole-anya "arena

  moti) yan- tida" /enar $e.erti "arena ra$a iri ata terhina oleh "ole-anya Do"ter -a mera$a

  12

 • 8/15/2019 Hubungan Antara Dokter dengan Pasien dan Sejawatnya dalam Menanggapi Kelalaian Dokter Lain

  13/32

  $n-"an ata ra- nt" mela.or"an tinda"an "ole-anya yan- tida" /enar "arena $im.ati ata

   .er$aha/atan *on$e"en$i .ela.oran ter$e/t da.at /era"i/at "ran- /ai" /a-i yan- mela.or

  yan- tertdh ata /ah"an dari "ole-a lain23

   

  *era$ama Do"ter Den-an Seaat %enrt **I

  1 %er" .a$ien

  6ada .a$ien raat alan "arena ala$an "om.eten$i do"ter dan "eter/ata$an )a$ilita$

   .elayanan do"ter yan- meraat har$ meFr" .a$ien .ada $eaat lain nt" menda.at"an

  $aran .emeri"F$aan ata tinda"an lantan +a-i do"ter yan- menerima r"an $e$ai

  den-an eti"a .ro)e$i ai/ menaa/Bmem/eri"an advi$ tinda"an a"an tera.i dan

  men-em/ali"annya "e.ada do"ter yan- mer" Dalam "eadaan tertent do"ter .enerima

  r"an da.at mela""an tinda"an ata .eraatan lantan den-an .er$etan do"ter yan-

  mer" dan .a$ien Setelah $ele$ai .eraatan do"ter r"an men-irim "em/ali "e.ada

  do"ter yan- mer"

  6ada .a$ien raat ina. $ea" aal .en-am/ilan "e$im.lan $ementara do"ter da.at

  menyam.ai"an "e.ada .a$ien "emn-"inFan nt" dir" "e.ada $eaat lain "arena ala$an

  "om.eten$i ?"an dima"$d da.at /er$i)at advi$ raat /er$ama ata alih raat 6ada $aat

  meminta .er$etan .a$ien nt" dir" do"ter har$ mem/eri .enela$an tentan- ala$an

  tan dan "on$e"en$i r"an terma$" /iaya $elrh $aha dit"an nt" "e.entin-an

   .a$ien 6a$ien /erha" memilih do"ter r"an dan dalam raat /er$ama har$ diteta."an

  do"ter .enan--n- aa/ tama

  Do"ter yan- mer" dan do"ter .enerima r"an har$ men-n-"a."an $e-ala

  in)orma$i tentan- "ondi$i .a$ien yan- relevan dan di$am.ai"an $ecara tertli$ $erta /er$i)at

  raha$ia

  Ji"a do"ter mem/eri .en-o/atan dan na$ihat "e.ada $eoran- .a$ien yan- di"etahi

  $edan- dalam .eraatan do"ter lain ma"a do"ter yan- memeri"$a har$ men-in)orma$i"an

  "e.ada do"ter .a$ien ter$e/t tentan- ha$il .emeri"$aan .en-o/atan dan tinda"an .entin-

  lainnya demi "e.entin-an .a$ien

  13

 • 8/15/2019 Hubungan Antara Dokter dengan Pasien dan Sejawatnya dalam Menanggapi Kelalaian Dokter Lain

  14/32

  2 +e"era$ama den-an $eaat

  Do"ter har$ mem.erla""an teman $eaat tan.a mem/edaF"an eni$ "elamin ra$

  "ecacatan a-amaB"e.ercayaan $ia $tat$ $ocial ata .er/edaan "om.eten$i yan- da.at

  mer-i"an h/n-an .ro)e$ional antar $eaat

  Seoran- do"ter tida" di/enar"an men-"riti" teman $eaat melali .a$ien yan-

  men-a"i/at"an trnnya "redi/ilita$ $eaat ter$e/t Selain it tida" di/enar"an $eoran-

  do"ter mem/eri "omentar tentan- $at "a$$ /ila tida" .ernah memeri"$a ata meraat

  $ecara lan-$n-

  3 +e"era$ama dalam tim

  A$han "e$ehatan $elal ditin-"at"an melali "era$ama dalam tim mltidi$i.lin A.a/ila

   /e"era dalam $e/ah tim do"ter har$

  a %enn" "eta tim $ela" .enan--n- aa/

   / (ida" /oleh men-/ah a"nta/ilita$ .ri/adi dalam .erila" "e.ro)e$ian dan a$han yan-

  di/eri"an

  c %en-har-ai "om.eten$i dan "ontri/$i an--ota tim

  d %emelihara h/n-an .ro)e$ional den-an .a$ien

  e +er"omni"a$i $ecara e)e"ti) den-an an--ota tim di dalam dan di lar tim

  ) %ema$ti"an a-ar .a$ien dan an--ota tim men-etahi dan memahami $ia.a yan-

   /ertan--n- aa/ nt" $etia. a$.e" .elayanan .a$ien

  -+er.arti$i.a$i dalam revie $ecara teratr adit dari $tandar dan "inera tim $erta

  menent"an lan-"ah:lan-"ah yan- di.erl"an nt" mem.er/ai"i "inera dan "e"ran-an tim

  h %en-hada.i ma$alah "inera dalam .ela"$anaan "era tim dila""an $ecara ter/"a dan

  $.orti)

  4 %emim.in tim

  Dalam memim.in $e/ah tim $eoran- do"ter har$ mema$tiF"an /aha

  a An--ota tim telah men-ac .ada $elrh acan yan- /erF"aitan den-an .ela"$anaan dan

   .elayanan "edo"teran

   / An--ota tim telah memenhi "e/than .elayanan .a$ien

  14

 • 8/15/2019 Hubungan Antara Dokter dengan Pasien dan Sejawatnya dalam Menanggapi Kelalaian Dokter Lain

  15/32

  c An--ota tim telah memahami tan--n- aa/ individ dan tan--n- aa/ tim nt" 

  "e$elamatan .a$ien Selantnya $ecara ter/"a dan /ia" mencatat $erta mendi$"$i"an

   .erma$alahan yan- dihada.i

  d Acan dari .ro)e$i lain di.ertim/an-"an nt" "e.entin-an .a$ien

  e Setia. a$han .a$ien telah ter"oordina$i $ecara /enar dan $etia. .a$ien har$ tah $ia.a

  yan- har$ dih/n-i a.a/ila ada .ertanyaan ata "e"haatiran

  ) 6en-atran dan .ertan--n-aa/an .em/iayaan $dah terF$edia

  - 6emantaan dan evala$i $erta tinda" lant dari adit $tandar .elayanan "edo"teran dan

  adit .ela"$anaan tim dialan"an $ecara /er"ala dan $etia. "e"ran-an har$ di$ele$ai"an

  $e-era

  h Si$tem $dah di$ia."an a-ar "oordina$i nt" men-ata$i $etia. .erma$alahan dalam "inera

   .erila" ata "e$elamatan an--ota tim da.at terca.ai

  i Selal mem.ertahan"an dan menin-"at"an .ra"te" "edo"FterFan yan- /enar dan /ai"

  5 %en-atr do"ter .en--anti

  *eti"a $eoran- do"ter /erhalan-an do"ter ter$e/t har$ menent"an do"ter .en--anti

  $erta men-atr .ro$e$ .en-alihan yan- e)e"ti) dan "omni"ati) den-an do"ter .en--anti

  Do"ter .en--anti har$ diin)orma$i"an "e.ada .a$ien

  Do"ter har$ mema$ti"an /aha do"ter .en--anti memF.nyai "emam.an

   .en-alaman .en-etahan dan "eahlian nt" men-era"an t-a$nya $e/a-ai do"ter .en--anti

  Do"ter .en--anti har$ teta. /ertan--n- aa/ "e.ada do"ter yan- di-anti"an ata "eta tim

  dalam a$han medi$

 • 8/15/2019 Hubungan Antara Dokter dengan Pasien dan Sejawatnya dalam Menanggapi Kelalaian Dokter Lain

  16/32

  7 6endele-a$ian eenan-

  6endele-a$ian eenan- "e.ada .eraat maha$i$a "edo"FterFan .e$erta .ro-ram

   .endidi"an do"ter $.e$iali$ ata do"ter .en--anti dalam hal .en-o/atan ata .eraatan ata$

  nama do"ter yan- meraat har$ di$e$ai"an den-an "om.eten$i dalam mela"F$ana"an

   .ro$edr dan .em/erian tera.i $e$ai den-an .eratran yan- /erla" Do"ter yan-

  mendele-a$i"an teta. menadi .enan-F-n- aa/ ata$ .enan-anan .a$ien $ecara "e$elrhan

   

  !/n-an dan "inera teman $eaat

  Seoran- do"ter har$ melindn-i .a$ien dari ri$i"o diciderai oleh teman $eaat lain

  "inera ma.n "e$ehatan *e$elamatan .a$ien har$ ditama"an $etia. $aat Ji"a $eoran-

  do"ter memili"i "e"haatiran /aha teman $eaatnya tida" dalam "eadaan )it nt" .ra"te"

  do"ter ter$e/t har$ men-am/il lan-"ah yan- te.at tan.a .enndaan "emdian "e"haatiran

  ter$e/t ditelaah dan .a$ien terlindn-i /ila di.erl"an !al ini /erarti $eoran- do"ter har$

  mem/eri"an .enela$an yan- r men-enai "e"haatiran terhada. $e$eoran- dari tem.at ia

   /e"era dan men-i"ti .ro$edr yan- /erla"

  Ji"a $i$tem $etem.at tida" memadai ata $i$tem $etem.at tida" da.at menyele$ai"an

  ma$alah dan $eoran- do"ter ma$ih men-"haatir"an men-enai "e$elamatan .a$ien ma"a

  do"ter har$ men-in)orma$i"an /adan .en-atr ter"ait23

  1 %en-hormati teman $eaat

  Seoran- do"ter har$ mem.erla""an teman $eaatnya den-an adil dan ra$a hormat

  Seoran- do"ter tida" /oleh mem.erFmainF"an ata mem.ermal"an teman $eaatnya

  ata mendi$"riFmina$i"an teman $eaatnya den-an tida" adil

  Seoran- do"ter har$ tida" mem/eri"an "riti" yan- tida" aar ata tida" /erda$ar "e.ada

  teman $eaatnya yan- da.at mem.en-arhi "e.ercayaan .a$ien dalam .eraatan ata

  tera.i yan- $edan- dialan"an ata dalam "e.t$an tera.i .a$ien

  2 +er/a-i in)orma$i den-an teman $eaat

  +er/a-i in)orma$i den-an teman $eaat lain $an-atlah .enFtin- nt" "e$elamatan dan

  "ee)e"ti)an .eraatan .a$ien *eti"a $eoran- do"ter mer" .a$ien do"ter ter$e/t har$

  16

 • 8/15/2019 Hubungan Antara Dokter dengan Pasien dan Sejawatnya dalam Menanggapi Kelalaian Dokter Lain

  17/32

  mem/eri"an $ema in)orma$i yan- relevan men-enai .a$iennya terma$" riayat medi$

  dan "ondi$i $aat it

  Ji"a $eoran- do"ter $.e$iali$ mem/eri"an tera.i ata $aran nt" $eoran- .a$ien "e.ada

  do"ter mm ma"a ia har$ memF/eritah ha$il .emeri"$aan tera.i yan- di/eri"an dan

  in)orma$i .entin- lainnya "e.ada do"ter yan- ditn" nt" "elan-$n-an .eraatan

   .a$ien "ecali .a$ien ter$e/t menola"

  Ji"a $eoran- .a$ien /elm dir" dari do"ter mm "e.ada do"ter $.e$iali$ do"ter 

  $.e$iali$ ter$e/t har$ menanya"an "e.a$tian .a$ien ter$e/t nt" mem/eritah do"ter 

  mmnya $e/elm memlai tera.i "ecali dalam "eadaan -aat darrat ata $aat "eadaan

  yan- tida" memn-"in"an Ji"a do"ter $.e$iali$ ter$e/t tida" mem/eritah do"ter mm

  yan- meraat .a$ien ter$e/t do"ter $.e$iali$ ter$e/t har$ /ertan--n- aa/ nt" 

  menyedia"an ata merencana"an $ema "e/than .eraatan

  Dampak buruk akibat keputusan dokter

  Dalam mem/aha$ men-enai dam.a" h"m yan- mn-"in tim/l a"i/at "e.t$an

  $eoran- do"ter ada da a$.e" yan- .entin- nt" di"etahi yait men-enai "elalaian medi$

  dan da$ar h"m yan- men-atr "elalaian medi$ ter$e/t terma$" di dalamnya da$ar h"m

   .ennttan2 

  Kelalaian Medik 

  Dalam /e/era.a tahn tera"hir "a$$ .ennttan terhada. do"ter ata$ d-aan adanya

  "elalaian medi$ ata.n mal.ra"ti" medi$ tercatat menin-"at di/andin-"an tahn:tahn

  $e/elmnya Seirama den-an it tercatat mlah "a$$ .en-adan .elan--aran eti" "edo"teran

  yan- dia"an "e %** -a menin-"at +ah"an a"hir:a"hir ini -a terda.at /e/era.a "a$$

   .idana "elalaian yan- men-a"i/at"an "ematian yan- menyan-"t do"ter ata .et-a$ rmah

  $a"it lain $e/a-ai terda"a45

  Ala$an .enin-"atan mlah .ennttan h"m

  *alan-an "edo"teran mmnya /er.enda.at /aha tin--inya mlah .ennttan

  h"n tida" /erh/n-an den-an "alita$ layanan "edo"teran .ada mmnya dan "om.eten$i

   .ara do"ter yan- mem/eri"an layanan +ah"an mere"a /er.enda.at /aha motiva$i )inan$ial

   .em/erla"an ndan-:ndan- .erlindn-an "on$men dan .eranan .ara .ena$ehat h"mlah

  17

 • 8/15/2019 Hubungan Antara Dokter dengan Pasien dan Sejawatnya dalam Menanggapi Kelalaian Dokter Lain

  18/32

  yan- le/ih /ertan--n-aa/ ata$ .enin-"atan "e/eranian ma$yara"at nt" men-a"an

   .ennttan h"m "e.ada do"ter

  Sementara it (an Soo Yon- menye/t"an 4 ala$an yan- da.at menela$"an )enomena

  di ata$ yait

  1 6endidi"an yan- le/ih /ai" dan menin-"atnya $i"a. a$erti) ma$yara"at tertama di /idan-

  "e$adaran tentan- $i$tem h"m dan "edo"teran %ere"a $adar /aha do"ter -a da.at

   /ertinda" lalai dalam menalan"an .ro)e$inya dan /ertan--n-aa/ ata$ "elalaian it3

  2 %enin-"atnya .en-hara.an ma$yara"at ata$ ha$il tinda"an medi$ So$iali$a$i .enca.aian

  ilm .en-etahan dan te"nolo-i di /idan- "edo"teran melali media ma$a ternyata tida" 

  $e$ai den-an .enca.aian dalam .ra"te"2

  3 *omer$iali$a$i .aya .elayanan "edo"teran di$ertai ero$i "alita$ h/n-an "e.ercayaan

  antara do"ter .a$ien 6endidi"an "edo"teran yan- mahal dan di/ayar $endiri

  terl.a"annya .endidi"an eti" "edo"teran dan $i"a. em.ati rmah $a"it yan- /oleh

   /erorienta$i .ro)it dan "om.eti$i ta" $ehat antar .em/eri layanan "edo"teran adalah $edi"it

  dari /anya" )a"ta yan- mend"n- ala$an ini3

  4 6enin-"atan /iaya layanan "edo"teran dan ma$ih $edi"itnya .em/iayaan .elayanan

  "edo"teran melali a$ran$i Adalah $at )a"ta /aha $ema"in tin--i $e$eoran- har$

  mem/ayar nt" $at layanan ma"a $ema"in tin--i .la toleran$inya terhada. "etida":

  $em.rnaan layanan ter$e/t2

  Dampak Penuntutan

  Se/enarnya /anya" "a$$ .ennttan h"m "e.ada do"ter yan- did-a mela""an

  "elalaian medi" a.a/ila dila""an $e$ai den-an .ro.or$inya da.at dihara."an /er.eran

  $e/a-ai .aya mena-a mt .elayanan "edo"teran "e.ada ma$yara"at Namn di $i$i lain

   .ennttan ter$e/t da.at menim/l"an /er/a-ai dam.a" ne-ati)5

  Selain it /e$arnya tnttan -anti r-i yan- $ema"in hari "ian menin-"at mer.a"an

  $alah $at hal yan- har$ di.erhitn-"an >-atan yan- tida" di/ata$i a"an menin-"at"an le-al

  co$t a"i/at adanya /iaya .ro$e$ .er$idan-an .en-acara dan $cce$$ )ee leh "arena it da.at

  ditem.h alr lain nt" menyele$ai"an tnttan -anti r-i $e.erti le/ih memilih

   .enyele$aian melali ar/itra$e dari.ada melali .en-adilan2

  18

 • 8/15/2019 Hubungan Antara Dokter dengan Pasien dan Sejawatnya dalam Menanggapi Kelalaian Dokter Lain

  19/32

  6ennttan -a men-a"i/at"an te"anan .$i"olo-i$ /a-i .ara do"ter 6ennttan

  ter$e/t $dah men-a"i/at"an "e-eli$ahan de.re$i .era$aan /er$alah dan "ehilan-an ra$a

   .ercaya diri .ara do"ter "arena nama /ai" dan re.ta$i do"ter da.at tercemar 6ara do"ter 

  yan- .ernah men-alami .ennttan a"an menderita liti-ation $tre$$ $indrome den-an deraat

  yan- /ervaria$i2

  Malpraktik Medis

  +lac"H$ La Dictionary mende)ini$i"an mal.ra"ti" $e/a-ai @ professional misconduct 

  or unreasonable lac" of s"ill  ata @ failure of one renderin professional ser!ices to e#ercise

  that deree of s"ill and learnin commonly applied under all the circumstances in the

  community by the a!erae prudent reputable member of the profession with the result of injury,

  loss or damae to the recipient of those ser!ices or to those entitled to rely upon them 2

  Dari $e-i h"m di dalam de)ini$i di ata$ da.at ditari" .emahaman /aha mal.ra"ti" 

  da.at teradi "arena tinda"an yan- di$en-aa $e.erti .ada mi$condct tertent tinda"an

  "elalaian ata.n $at "etida":"om.etenan yan- tida" /erala$an2

  6ro)e$$ional mi$condct yan- mer.a"an "e$en-aaan da.at dila""an dalam /ent" 

   .elan--aran "etentan eti" "etentan di$i.lin .ro)e$i h"m admini$trati) $erta h"m

   .idana dan .erdata $e.erti mela""an "e$en-aaan yan- mer-i"an .a$ien )rad

  @.enanahan .a$ien .elan--aran ai/ $im.an raha$ia "edo"teran a/or$i ile-al ethana$ia

   .enyeran-an $e"$al mi$e.re$enta$i "eteran-an .al$ men--na"an i.te"do" yan- /elm

  teri /er.ra"te" tan.a SI6 /er.ra"te" dilar "om.eten$inya dan $en-aa melan--ar $tandar2

  Den-an /e-it da.at di$im.l"an /aha mal.ra"ti" /"anlah dilihat dari ha$il

  tinda"an medi$ melain"an har$ dilihat dari .ro$e$ tinda"an medi$ it $endiri  2

  Sat ha$il yan- tida" dihara."an di /idan- medi" $e/enarnya da.at dia"i/at"an oleh

   /e/era.a "emn-"inan yait

  1 !a$il dari $at .eralanan .enya"it it $endiri yan- tida" mem.nyai h/n-an den-an

  tinda"an medi$ yan- diterima .a$ien

  2 )e" $am.in- dari tinda"an medi$ yan- tida" da.at dihindari /ai" yan- telah di"etahi

  $e/elmnya ma.n yan- tida" teta.i dian--a. ma$ih da.at diterima

  3 !a$il dari "elalaian medi"

  4

  !a$il dari $at "e$en-aaan 

  19

 • 8/15/2019 Hubungan Antara Dokter dengan Pasien dan Sejawatnya dalam Menanggapi Kelalaian Dokter Lain

  20/32

  Pengertian dan Syarat Kelalaian Medik 

  6ada da$arnya "elalaian teradi a.a/ila $eoran- mela""an a.a yan- $ehar$nya tida" 

  dila""an oleh oran- lain yan- memili"i "ali)i"a$i yan- $ama .ada "eadaan dan $ita$i yan-

  $ama 

  6en-ertian i$tilah "elalaian medi" ter$irat dari .en-ertian mal.ra"te" medi$ menrt

  =orld %edical A$$cociation 81##29 yait @medical malpractice in!ol!es the physician’s

   failure to conform to the standard of care for treatment of the patient’s condition, or lac" of 

   s"ill, or nelience in pro!idin care to the patient, which is the direct cause of an injury to the

   patient  

  =%A men-in-at"an .la /aha tida" $ema "e-a-alan medi$ adalah a"i/at

  mal.ra"te" medi$ @an injury occurin in the course of medical treatment which could not be

   forseen and was not the result of the lac" of s"ill or "nowlede on the part of the treatin 

   physician is untoward result, for which the physician sould not bear any liability 

  *elalaian da.at teradi dalam 3 /ent" yait malfeasance misfeasance dan

  nonfeasance  $alfeasance  /erarti mela""an tinda"an yan- melan--ar h"m ata tida" 

  te.atBlaya"  $isfeasance  /erarti mela"$ana"an tinda"an medi$ yan- te.at teta.i dila""an

  den-an tida" te.at  %onfeasance  adalah tida" mela""an tinda"an medi$ yan- mer.a"an

  "eai/an /a-i $eoran- tena-a medi$ 

  Sat .er/atan ata $i"a. tena-a medi$ dian--a. lalai a.a/ila memenhi 4 n$r di

   /aah ini yait

  1 *eai/an tena-a medi$ nt" mela""an $e$at tinda"an medi$ ata nt" tida" 

  mela""an $e$at tinda"an tertent .ada $ita$i dan "ondi$i tertent

  2  Dereliction of the duty ata .enyim.an-an "eai/an

  3  Damae ata "er-ian

  4  Direct casual relationship  ata h/n-an $e/a/ a"i/at yan- nyata Dalam hal ini har$

  terda.at h/n-an $e/a/:a"i/at antara .enyim.an-an "eai/an den-an "er-ian 3

  20

 • 8/15/2019 Hubungan Antara Dokter dengan Pasien dan Sejawatnya dalam Menanggapi Kelalaian Dokter Lain

  21/32

  >-atan -anti r-i a"i/at $at "elalaian medi" har$ mem/"ti"an adanya "eem.at

  n$r diata$

  Dasar Hukum Penuntutan 8anti 9ugi

  6a$al 55 Endan-:ndan- No 23 tahn 1##2 tentan- "e$ehatan 819$etia. oran- /erha" ata$

  -anti r-i a"i/at "e$alahan ata "elalaian yan- dila""an tena-a "e$ehatan

  6a$al 13

 • 8/15/2019 Hubungan Antara Dokter dengan Pasien dan Sejawatnya dalam Menanggapi Kelalaian Dokter Lain

  22/32

  r-i yan- har$ dinilai menrt "edd"an dan "e"ayaan "eda /elah .iha" $erta menrt

  "eadaan 

  6a$al 1371 *E! 6erdata 6enye/a/ l"a ata cacatnya $e$at an--ota /adan den-an

  $en-aa ata "arena "ran- hati:hati mem/eri"an ha" "e.ada $i "or/an nt" $elain

   .en--antian /iaya:/iaya .enyem/han menntt .en--antian "er-ian yan- di$e/a/"an oleh

  l"a ata cacat ter$e/t J-a .en--antian "er-ian ini dinilai menrt "eadaan  

  6a$al 1372 *E! 6erdata (nttan .erdata tentan- hal .en-hinaan adalah /ertan menda.at

   .en--antian "er-ian $erta .emlihan "ehormatan dan nama /ai" 

  Di /idan- .idana -a ditem"an .a$al:.a$al yan- menyan-"t "elalaian yait

  • 6a$al 35# *E!6 +aran-$ia.a "arena "e$alahannya 8"elalaiannya9 menye/a/"an oran-

  lain mati diancam den-an .idana .enara .alin- lama lima tahn ata .idana "rn-an

   .alin- lama $at tahn 

  • 6a$al 3

 • 8/15/2019 Hubungan Antara Dokter dengan Pasien dan Sejawatnya dalam Menanggapi Kelalaian Dokter Lain

  23/32

  da .iha" melain"an le/ih "e arah .er$etan $e.iha" ata$ layanan yan- ditaar"an .iha" 

  lain

  In)ormed con$ent memili"i 3 elemen yait

  1 (hre$hold lement$

  lemen ini $e/enarnya tida" te.at dian--a. $e/a-ai elemen oleh "arena $i)atnya le/ih

  "e arah $yarat yait .em/eri con$ent har$lah $e$eoran- yan- "om.eten *om.eten di $ini

  diarti"an $e/a-ai "a.a$ita$ nt" mem/at "e.t$an 8medi$9 *om.eten$i man$ia nt" 

  mem/at "e.t$an $e/enarnya mer.a"an $at "ontinm dari $ama $e"ali tida" memili"i

  "om.eten$i hin--a memili"i "om.eten$i yan- .enh Diantaranya terda.at /er/a-ai tin-"at

  "om.eten$i mem/at "e.t$an tertent 8"e.t$an yan- rea$ona/le /erda$ar"an ala$an yan-

  rea$ona/le9

  Secara h"m $e$eoran- dian--a. ca"a. 8"om.eten9 adalah a.a/ila telah dea$a $adar 

  dan /erada dalam "eadaan mental yan- tida" di /aah .en-am.an Dea$a diarti"an $e/a-ai

  $ia telah menca.ai 21 tahn ata telah .ernah meni"ah Sedan-"an "eadaan mental yan-

  dian--a. tida" "om.eten adalah a.a/ila ia mem.nyai .enya"it mental $edemi"ian r.a ata

   .er"em/an-an mentalnya ter/ela"an- $edemi"ian r.a $ehin--a "emam.an mem/at

  "e.t$annya ter-an--

  2 In)ormation lement$

  lemen ini terdiri dari da /a-ian yait disclosure 8.en-n-"a.an9 dan understandin 

  8.emahaman9 6en-ertian @/erda$ar"an .emahaman yan- ade"at mem/aa "on$e"en$i

  "e.ada tena-a medi$ nt" mem/eri"an in)orma$i 8di$clo$re9 $edemi"ian r.a a-ar .a$ien

  da.at menca.ai .emahaman yan- ade"at2

  Dalam hal ini $e/era.a @/ai" in)orma$i yan- har$ di/eri"an "e.ada .a$ien da.at

  dilihat dari 3 $tandar yait

  • Standar 6ra"te" 6ro)e$i

  +aha "eai/an mem/eri"an in)orma$i dan "riteria "e:ade"at:an in)orma$i

  ditent"an /a-aimana /ia$anya dila""an dalam "omnita$ tena-a medi$ 8con$tmary .ratice$

  o) a .ro)e$$ional commnity:aden and +eacham. 1#;

 • 8/15/2019 Hubungan Antara Dokter dengan Pasien dan Sejawatnya dalam Menanggapi Kelalaian Dokter Lain

  24/32

  den-an nilai:nilai $o$ial $etem.at mi$alnya ri$i"o yan- @tida" /erma"na 8menrt medi$9

  tida" diin)orma$i"an .adahal mn-"in /erma"na dari $i$i $o$ialB .a$ien

  • Standar S/ye"ti) 

  +aha "e.t$an har$ dida$ar"an ata$ nilai nilai yan- diant oleh .a$ien $ecara

   .ri/adi $ehin--a in)orma$i yan- di/eri"an har$ memadai nt" .a$ien ter$e/t dalam

  mem/at "e.t$an Se/ali"nya dari $tandar $e/elmnya $tandar ini $an-at $lit dila"$ana"an

  ata ham.ir m$tahil Adalah m$tahil /a-i tena-a medi$ nt" memahami nilai:nilai yan-

  $ecara individal diant oleh .a$ien

  • Standar .ada ?ea$ona/le 6er$on3

  Standar ini mer.a"an ha$il "om.romi dari "eda $tandar $e/elmnya yait dian--a.

  c". a.a/ila in)orma$i yan- di/eri"an telah memenhi "e/than .ada mmnya oran-

  aam S/:elemen .emahaman 8nder$tandin-9 di.en-arhi oleh .enya"itnya irra$ionali$ dan

  imatrita$ +anya" ahli yan- men-ata"an /aha a.a/ila elemen ini tida" dila""an ma"a

  do"ter dian--a. telah lalai mela"$ana"an t-a$nya mem/eri in)orma$i yan- ade"at

  3 Con$ent lement$

  lemen ini -a terdiri dari da /a-ian yait !oluntariness  8"e$"arelaan "e/e/a$an9

  dan authori&ation 8.er$etan9 *e$"arelaan men-har$"an tida" ada ti.an mi$re.re$enta$i

  ata .n .a"$aan 6a$ien -a har$ /e/a$ dari te"anan yan- dila""an tena-a medi$ yan-

   /er$i"a. $eolah olah a"an di/iar"an a.a/ila tida" menyeti taarannya3

  Con$ent da.at di/eri"an

  a9 Dinyata"an 8e.re$$ed9

  a Dinyata"an $ecara li$an

   / Dinyata"an $ecara tertli$ 6ernyataan tertli$ di.erl"an a.a/ila di/th"an /"ti di

  "emdian hari 6ermen"e$ tentan- 6er$etan (inda"an %edi$ menyata"an /aha

  $ema eni$ tinda"an o.erati) har$ mem.eroleh .er$etan tertli$

   /9 (ida" dinyata"an 8im.lied9

  6a$ien tida" menyata"annya /ai" $ecara li$an ma.n tertli$ namn mela""an tin-"ah la"

  8-era"an9 yan- menn""an aa/annya %e$"i.n con$ent eni$ ini tida" memili"i /"ti

  namn con$ent eni$ inilah yan- .alin- /anya" dila""an dalam .ra"te" $ehari:hari %i$alnya

  adalah $e$eoran- yan- men--ln- len-an /anya dan men-lr"an len-annya "eti"a a"an

  diam/il darahnya

  24

 • 8/15/2019 Hubungan Antara Dokter dengan Pasien dan Sejawatnya dalam Menanggapi Kelalaian Dokter Lain

  25/32

  In)ormed con$ent memili"i lin-". ter/ata$ .ada hal:hal yan- telah dinyata"an

  $e/elmnya tida" da.at dian--a. $e/a-ai .er$etan ata$ $ema tinda"an yan- a"an

  dila""an Do"ter da.at /ertinda" mele/ihi yan- telah di$e.a"ati hanya a.a/ila -aat darrat

  dan "eadaan ter$e/t mem/th"an a"t yan- $in-"at nt" men-ata$inya

  6roy:con$ent adalah con$ent yan- di/eri"an oleh oran- yan- /"an $i .a$ien it

  $endiri den-an $yarat /aha .a$ien tida" mam. mem/eri"an con$ent $ecara .ri/adi dan

  con$ent ter$e/t har$ mende"ati a.a yan- $e"iranya a"an di/eri"an oleh .a$ien a.a/ila ia

  mam. mem/eri"annya Emmnya rtan oran- yan- da.at mem/eri"an .roy:con$ent

  adalah $amiBi$tri ana" oran- ta $adara "andn- dll

  !a" menola" tera.i le/ih $"ar diterima oleh .ro)e$i "edo"teran dari.ada ha" 

  menyeti tera.i +anya" ahli yan- men-ata"an /aha ha" menola" tera.i /er$i)at a/$olt

  !al ini "arena do"ter a"an men-alami "on)li" moral den-an "eai/an men-hormati

  "ehid.an "eai/an den-an mence-ah .er/atan /nh diri "eai/an melindn-i .iha" 

  "eti-a dan inter-rita$ eti$ .ro)e$i do"ter2

  6en-arh "onte"$

  Do"trin in)ormed con$ent tida" /erla" .ada 5 "eadaan yait "eadaan darrat medi$

  ancaman terhada. "e$ehatan ma$yara"at .ele.a$an ha" mem/eri"an con$ent 8aiver9 clinical

   .rivile-e dan .a$ien yan- tida" "om.eten mem/eri"an con$ent

  Contetal circm$tance$ -a $erin-"ali mem.en-arhi .ola .erolehan in)ormed

  con$ent $eoran- yan- dian--a. $dah .i"n oran- yan- dian--a. memili"i mental yan-

  lemah nt" da.at menerima "enyataan dan oran- dalam "eadaan terminal $erin- "ali tida" 

  dian--a. @ca"a. menerima in)orma$i yan- /ener a.ala-i "e.t$an medi$ +anya" "elar-a

   .a$ien melaran- .ara do"ter nt" /er"ata /enar "e.ada .a$ien tentan- "eadaan $a"itnya

  6en-arh /daya Indone$ia ata /daya (imr .ada mmnya $an-at tera$a dalam

   .ra"te" in)ormed con$ent Emmnya "e.t$an medi$ di.ahami $e/a-ai .ro$e$ dalam

  "elar-a .a$ien $endiri mmnya mende$a" nt" /er"on$lta$i dahl den-an "elar-anya

  nt" mena-a "eharmoni$an "elar-a +daya $e/a-ian /e$ar $" /an-$a di Indone$ia

  tam.a"nya $an-at $e$ai den-an /daya Je.an- di ata$ 6er$etan tinda"an medi$ mmnya

  di/eri"an oleh "elar-a de"at .a$ien oleh "arena .a$ien cendern- nt" menyerah"an

  25

 • 8/15/2019 Hubungan Antara Dokter dengan Pasien dan Sejawatnya dalam Menanggapi Kelalaian Dokter Lain

  26/32

 • 8/15/2019 Hubungan Antara Dokter dengan Pasien dan Sejawatnya dalam Menanggapi Kelalaian Dokter Lain

  27/32

  Di "emdian hari %aeli$ *ehormatan Di$i.in *edo"teran Indone$ia 8%*D*I9

  lem/a-a yan- dimandat"an nt" didiri"an oleh EE No 2#B2004 a"an menadi maeli$ yan-

  menyidan-"an d-aan B .elan--aran di$i.lin .ro)e$i "edo"teran3

  %*D*I /ertan mene-a""an di$i.lin do"ter B do"ter -i-i dalam menyelen--ara"an

   .ra"ti" "edo"teran Domain ata yri$di"$i %*D*I adalah .di$i.lin .ro)e$i yait

   .erma$alahan yan- tim/l $e/a-ai a"i/at dari .elan--aran $eoran- .ro)e$ional ata$ .eratran

  internal .ro)e$inya yan- menyim.an-i a.a yan- dihara."an a"an dila""an oleh oran-

  8.ro)e$ional9 den-an .en-etahan dan "etram.ilan yan- rata:rata Dalam hal %*D*I dalam

  $idan-nya menem"an adanya .elan--aran eti"a ma"a %*D*I a"an mener$"an "a$$

  ter$e/t "e.ada %** 3

  6ro$e$ .er$idan-an eti" dan di$i.lin .ro)e$i dila""an ter.i$ah dari .ro$e$ .er$idan-an

  --atan .erdata ata tnttan .idana oleh "arena domain dan ri$di"$inya /er/eda

  6er$idan-an eti" dan di$i.lin .ro)e$i dila""an oleh %** IDI $edan-"an --atan .erdata

  dan tnttan .idana dila"$ana"an di lem/a-a .en-adilan di lin-"n-an .eradilan mm

  Do"ter ter$an-"a .ela" .elan--aran $tandar .ro)e$i 8"a$$ "elalaian medi"9 da.at di.eri"$a

  oleh %** da.at .la di.eri"$a di .en-adilan tan.a adanya "ehar$an $alin- /erh/n-an di

  antara "edanya Se$eoran- yan- telah di.t$ melan--ar eti" oleh %** /elm tent

  dinyata"an /er$alah oleh .en-adilan demi"ian .la $e/ali"nya 3

  6er$idan-an %** /er$i)at in"i$itorial "ha$ .ro)e$i yait %aeli$ 8"eta dan

  an--ota9 /er$i"a. a"ti) mela""an .emeri"$aan tan.a adanya /adan ata .eroran-an $e/ahai

   .enntt 6er$idan-an %** $ecara )ormiel tida" men--na"an $i$tem .em/"tian

  $e/a-aimana laG$imnya di dalam h"m acara .idana ata.n .erdata namn demi"ian teta.

   /er.aya mela""an .em/"tian mende"ati "etentan:"etentan .em/"tian yan- laGim 3

  Dalam mela""an .emeri"$aaannya %aeli$ /erenan- mem.eroleh

  1 *eteran-an /ai" li$an ma.n tertli$ 8a))idavit9 lan-$n- dari .iha":.iha" ter"ait

  8.en-ad terad .iha" lain yan- ter"ait9 dan .eer -ro. B .ara ahli di /idan-nya yan-

  di/th"an

  2 Do"men yan- ter"ait $e.erti /"ti "om.eten$i dalam /ent" /er/a-ai iaGahB/revet dan

   .en-alaman /"ti "ean--otaan .ro)e$i /"ti "eenan-an /er.a Srat Iin 6ra"ti" 

  (ena-a %edi$ 6eriinan rmah $a"it tem.at "eadian /"ti h/n-an do"ter den-an

  27

 • 8/15/2019 Hubungan Antara Dokter dengan Pasien dan Sejawatnya dalam Menanggapi Kelalaian Dokter Lain

  28/32

  rmah $a"it hospital by laws S6 dan S6% $etem.at re"am medi$ dan $rat:$rat lain

  yan- /er"aitan den-an "a$$nya3

  %aeli$ eti" ata.n di$i.lin mmnya tida" memili"i $yarat:$yarat /"ti $e"etat .ada

  h"m .idana ata.n .erdata  Bar’s Disciplinary Tribunal Reulation mi$alnya

  mem/oleh"an adanya /"ti yan- /er$i)at hearsay dan /"ti tentan- .erila" terad di ma$a

  lam.a Cara .em/erian "eteran-an -a ada yan- men-har$"an didahli den-an

   .en-an-"atan $m.ah teta.i ada .la yan- tida" men-har$"annya Di A$tralia $a"$i tida" 

   .erl di$m.ah .ada informal hearin  teta.i har$ di$m.ah .ada  formal hearin   8eni$

   .er$idan-an yan- le/ih tin--i dari.ada yan- in)ormal9 Sedan-"an /"ti /er.a do"men

  mmnya di$ah"an den-an tanda tan-an dan ata $tem.el in$tit$i ter"ait dan .ada /"ti

  "eteran-an dia"hiri den-an .ernyataan "e/enaran "eteran-an dan tanda tan-an 8a))idavit93

  Dalam .er$idan-an maeli$ eti" dan di$i.lin .t$an diam/il /erda$ar"an /"ti:/"ti

  yan- dian--a. c". "at %eman- /"ti:/"ti ter$e/t tida" har$ memili"i  standard of 

   proof  $e.erti .ada h"m acara .idana yait $etin--i beyond reasonable doubt  namn -a

  tida" $erendah .ada h"m acara .erdata yait  preponderance of e!idence 6ada beyond 

  reasonable doubt,tin-"at "e.a$tiannya dian--a. mele/ihi #0 $edan-"an .ada

   preponderance of e!idence dian--a. c". /ila telah 51 "e ata$ +anya" ahli menyata"an

   /aha .ada tin-"at "e.a$tian .er"ara eti" dan di$i.lin /er-antn- "e.ada $i)at ma$alah yan-

  dia"an Sema"in $eri$ d-aan .elan--aran yan- dila""an $ema"in tin--i tin-"at "e.a$tian

  yan- di/th"an3

  6er"ara yan- di.t$"an di maeli$ ini $an-at /ervaria$i eni$nya Di %** IDI

  =ilayah D*I Ja"arta di.t$ .er"ara:.er"ara .elan--aran eti" dan .elan--aran di$i.lin

   .ro)e$i yan- di$$n dalam /e/era.a tin-"at /erda$ar"an deraat .elan--arannya Di A$tralia

  di-na"an /er/a-ai i$tilah $e.erti unacceptable conduct, unsatisfactory professional conduct,

  unprofessional conduct, professional misconduct dan infamous conduct in professional respect'

   Namn demi"ian tida" ada .enela$an yan- manta. tentan- i$tilah:i$tilah ter$e/t me$"i.n

  mmnya mema$""an da i$tilah tera"hir $e/a-ai .elan--aran yan- $eri$ hin--a da.at

  di"enai $an"$i $"or$in- ata.n .enca/tan iin .ra"ti" 3

  6t$an %** tida" dit"an nt" "e.entin-an .eradilan oleh "arenanya tida" 

  da.at di.er-na"an $e/a-ai /"ti di .en-adilan "ecali ata$ .erintah .en-adilan dalam /ent" 

   .ermintaan "eteran-an ahli Salah $eoran- an--ota %** da.at mem/eri"an "e$a"$ian ahli di

  28

 • 8/15/2019 Hubungan Antara Dokter dengan Pasien dan Sejawatnya dalam Menanggapi Kelalaian Dokter Lain

  29/32

   .emeri"$aan .enyidi" "ea"$aan ata.n di .er$idan-an menela$"an tentan- alannya

   .er$idan-an dan .t$an %** Se"ali la-i ha"im .en-adilan tida" teri"at nt" $e.aham

  den-an .t$an %** 3

  "$e"$i 6t$an %** =ilayah dila"$ana"an oleh 6en-r$ IDI =ilayah dan ata

  6en-r$ Ca/an- 6erhim.nan 6ro)e$i yan- /er$an-"tan *h$$ nt" SI6 e"$e"$inya

  di$erah"an "e.ada Dina$ *e$ehatan $etem.at A.a/ila e"$e"$i telah dialan"an ma"a do"ter 

  terad menerima "eteran-an telah menalani .t$an

  Kaida6 moral

  tonomi "ehenda" K otonomi moral ya"ni "e/e/a$an /ertinda" memt$"an

  8memilih9 dan menent"an diri $endiri $e$ai den-an "e$adaran ter/ai" /a-i dirinya yan-

  ditent"an $endiri tan.a ham/atan .a"$aan ata cam.r:tan-an .iha" lar 8heteronomi9 $at

  motiva$i dari dalam /erda$ar .rin$i. ra$ional ata $el):le-i$lation dari man$ia 6andan-an J

  Start %ill otonomi tinda"anB.emi"iran K otonomi individ ya"ni "emam.an mela""an

   .emi"iran dan tinda"an 8mereali$a$i"an "e.t$an dan "emam.an mela"$ana"annya9 ha" 

   .enentan diri dari $i$i .andan- .ri/adi%en-henda"i menyeti mem/enar"an mend"n-

  mem/ela mem/iar"an .a$ien demi dirinya $endiri K otonom 8$e/a-ai mahl" /ermarta/at9

  +er/at /ai" 8/ene)icence9 Selain men-hormati marta/at man$ia do"ter -a har$

  men-$aha"an a-ar .a$ien yan- diraatnya tera-a "eadaan "e$ehatannya 8.atient el)are9

  6en-ertian /er/at /ai" diarti"an /er$i"a. ramah ata menolon- le/ih dari $e"edar 

  memenhi "eai/an

  >eneral /ene)icence

  • melindn-i mem.ertahan"an ha" yan- lain

  • mence-ah teradi "er-ian .ada yan- lain

  • men-hilan-"an "ondi$i .enye/a/ "er-ian .ada yan- lain

  S.eci)ic /ene)icence

  • menolon- oran- cacat

  • menyelamat"an oran- dari /ahaya

  • %en-tama"an "e.entin-an .a$ien

  29

 • 8/15/2019 Hubungan Antara Dokter dengan Pasien dan Sejawatnya dalam Menanggapi Kelalaian Dokter Lain

  30/32

 • 8/15/2019 Hubungan Antara Dokter dengan Pasien dan Sejawatnya dalam Menanggapi Kelalaian Dokter Lain

  31/32

   / %enntt .en-or/anan relati) $ama di"r den-an "emam.an mere"a 8"e$amaan /e/an

  $e$ai den-an "emam.an .a$ien9

  (an %enamin nilai ta" /erhin--a $etia. .a$ien $e/a-ai mahl" /era"al /di

  8/ermarta/at9 "h$$nya yan-:ha" dan yan-:/ai" 

  Jeni$ "eadilan

  a *om.arati) 8.er/andin-an antar "e/than .enerima9

   / Di$tri/ti) 8mem/a-i $m/er9 "e/ai"an mem/a-i"an $m/er:$m/er "eni"matan dan

   /e/an /er$ama den-an cara rataBmerata $e$ai "e$elara$an $i)at dan tin-"at .er/edaan

   a$mani:rohani $ecara material "e.ada

  O Setia. oran- andil yan- $ama

  O Setia. oran- $e$ai den-an "e/thannya

  O Setia. oran- $e$ai .ayanya

  O Setia. oran- $e$ai "ontri/$inya

  O Setia. oran- $e$ai a$anya

  O Setia. oran- $e$ai /r$a .a$ar /e/a$

  c So$ial "e/ai"an mela"$ana"an dan mem/eri"an "ema"mran dan "e$eahteraan /er$ama

  • Etilitarian mema"$imal"an "eman)aatan ./li" den-an $trate-i mene"an"an

  e)i$ien$i $ocial dan mema"$imal"an ni"matB"entn-an /a-i .a$ien

  • Li/ertarian mene"an"an ha" "emerde"aan $ocial e"onomi 8mementin-"an

   .ro$edr adil M ha$il $/$tanti)Bmateriil9 *omnitarian mementin-"an tradi$i

  "omnita$ tertent

  • -alitarian "e$amaan a"$e$ terhada. ni"mat dalam hid. yan- dian--a. /ernilai

  oleh $etia. individ ra$ional 8$erin- menera."an criteria material "e/than dan

  "e$amaan9

  d !"m 8mm9

  ("ar men"ar "e/ai"an mem/eri"an B men-em/ali"an ha":ha" "e.ada yan- /erha"

   .em/a-ian $e$ai den-an h"m 8.en-atran nt" "edamaian hid. /er$ama9 menca.ai

  "e$eahteraan mm

  31

 • 8/15/2019 Hubungan Antara Dokter dengan Pasien dan Sejawatnya dalam Menanggapi Kelalaian Dokter Lain

  32/32

  Kesimpulan

  !/n-an antara do"ter den-an .a$ien dan do"ter den-an do"ter har$ /eralan /ai" 

  $elama tinda"an medi$ dan $e$dah tinda"an medi$ Dalam "a$$ ini .ada /ayi yan- /ar lahir 

   /elm ditem"an "elainan "arena "elainan -a /elm da.at terlihat Namm ada "em-"inan

  )ra"tr yan- teradi .ada /ayi a"i/at .ro$e$ "elahiran Ji"a /enar )ra"tr ter$e/t a"i/at

  "elalaian do"ter yan- mem/ant .a$ien melahir"an ma"a .ro$e$ /eri"tnya a"an /erlant "e

  dean ti" *edo"teran dan do"ter yan- /er$an-"tan har$ /ertan--n- aa/ dalam

   .em/erian tera.i /ayi ter$e/t $am.ai $em/h Namn di$ini "ita $e/a-ai do"ter A yan-

  ditanya .a$ien har$ mem/eri in)orma$i yan- $e/enarnya dan $ernya tan.a har$

  mem.rovo"a$i .a$ien a-ar menntt $ecara h"m do"ter + dan C *arena $eatinya do"ter 

  tida" ada yan- in-in mencela"a"an .a$iennya

  DA%0A9 PUS0AKA

  1 AmirAmriIlm *edo"teran oren$i"%edan+a-ian Ilm *edo"teran oren$i" dan

  %edi"ole-al a"lta$ *edo"teran ESE2007

  2 Sryadi(a)i" 6en-antar Ilm *edo"teran oren$i" dan %edi"ole-al +" 6enntn

  *e.aniteraan *lini" *edo"teran oren$i" dan %edi"ole-al+anda Aceh *

  En$yiahB?SED,A 200#

  3 %lyo? Cahyono Adi 6erananan Do"ter dalam 6ro$e$ 6ene-a"an !"m

  *e$ehatanEniver$ita$ Ne-eri Semaran- 200