of 2 /2
HRVATSKE VODE pravna osobaza upravljanie vodama Tagreb, Ulica GradaVukovara220 OIB:28921383001 Centrala: 01/63 07 333 Generalni direktor: 01161 51 779 01/6155 820 Telefax: 01i61 55 910 Klasa:604-02111-0115 Urbroj:374-1-8-11-1 Zagreb, 21 . prosinca 201 1 Na temelju flanka 192.stavka 2. todka 6. Zakona o vodama (,,Narodne novine" broj 153/09.) ietanka 21. stavka 1. to6ka 11. Statuta Hrvatskih vodaod 20. svibnja 2011, upu6ujemo JAVNI POZIV za dodjelu stipendijastudentima lV iV godine gradevinskihfakulteta sa hrvatskih sveudiliSta I Predmet ovoga jav.nog poziva je dodjela stpendija Hrvatskih voda i to: - 6 stipendija studentima Hidrotehni6kog usmjerenja Gradevinskog fakulteta Sveu6ili5ta u Zagrebu, - 2 stipendije stidentima Hidrotehnidkog usmjerenja Gradevinskog fakulteta Sveu6ili5ta u Osijekq - Z stipendije studeritima Hidrotehnidkog usmjerenja Gradevinskog fakulteta Sveu6ili5ta u Rijecii - 2 stipendije siudentima Hidrotehni6kog usmjerenja Gradevinskog fakulteta Sveudili5ta u SPlitu. lt Stipendije se dodjeljuju po6ev od ll semestra u akademskoj 201112012. godini do okon6anja studija u redovnom roku. ill Kandidatiza dodjelu stipendija moraju ispunjavati sveniZe prethodne uvjete: - da su redovni studenti lV iV godine studija izto6ke I ovoga poziva, - da su drZavljani Republike Hrvatske i - da ne primaju stipendiju za predmetni studij od neke druge osobe.

HRVATSKE VODE - unizg.hr poziv.pdf · 2012-03-07 · HRVATSKE VODE pravna osoba za upravljanie vodama Tagreb, Ulica Grada Vukovara 220 OIB:28921383001 Centrala: 01/63 07 333 Generalni

 • Author
  others

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of HRVATSKE VODE - unizg.hr poziv.pdf · 2012-03-07 · HRVATSKE VODE pravna osoba za upravljanie...

 • HRVATSKE VODEpravna osoba za upravljanie vodamaTagreb, Ulica Grada Vukovara 220

  OIB:28921383001

  Centrala: 01/63 07 333

  Generalni direktor: 01161 51 779

  01/61 55 820

  Telefax: 01i61 55 910

  Klasa:604-02111-0115Urbroj:374-1-8-11-1Zagreb, 21 . prosinca 201 1

  Na temelju flanka 192. stavka 2. todka 6. Zakona o vodama (,,Narodne novine" broj153/09.) ietanka 21. stavka 1. to6ka 11. Statuta Hrvatskih voda od 20. svibnja 2011,upu6ujemo

  JAVNI POZIVza dodjelu stipendija studentima lV iV godine gradevinskih fakulteta

  sa hrvatskih sveudiliSta

  I

  Predmet ovoga jav.nog poziva je dodjela stpendija Hrvatskih voda i to:

  - 6 stipendija studentima Hidrotehni6kog usmjerenja Gradevinskog fakulteta

  Sveu6ili5ta u Zagrebu,- 2 stipendije stidentima Hidrotehnidkog usmjerenja Gradevinskog fakulteta

  Sveu6ili5ta u Osijekq- Z stipendije studeritima Hidrotehnidkog usmjerenja Gradevinskog fakulteta

  Sveu6ili5ta u Rijeci i- 2 stipendije siudentima Hidrotehni6kog usmjerenja Gradevinskog fakulteta

  Sveudili5ta u SPlitu.

  l t

  Stipendije se dodjeljuju po6ev od ll semestra u akademskoj 201112012. godini dookon6anja studija u redovnom roku.

  ill

  Kandidatiza dodjelu stipendija moraju ispunjavati sve niZe prethodne uvjete:

  - da su redovni studenti lV iV godine studija iz to6ke I ovoga poziva,- da su drZavljani Republike Hrvatske i- da ne primaju stipendiju za predmetni studij od neke druge osobe.

 • Naknadni uvjeti za odabrane stipendiste:

  - odabrani stipendisti duZni su sklopiti ugovor o stipendiranju s Hrvatskim vodamakojim se obvezuju sklopiti ugovor o radu sa Hrvatskim vodama na dvostrukodulje trajanje od trajanja stipendiranja, ako to Hrvatske vode, nakon okondanjastudija zatra2e ili na traZenje stpendista prihvate;

  - odabrani stipendisti duZni su potpisati izjavu o suglasnosti ovjerenu kod javnogbiljeZnika kojom se obvezuju na povrat primljene stipendije i zakonske zaleznekamate, odjednom, ako, iako pozvani, ne sklope ugovor o radu s Hrvatskimvodama pod uvjetima iz podstavka 1. ovoga stavka.

  IV

  Prijavi za natjedaj potrebno je priloZiti:

  1. uvjerenje o poloZenim ispitima,2. potvrdu fakulteta o upisu u lV odnosno V godinu studija,3. domovnicu,4. prijepis ocjena do sada poloZenih ispita i5. izjavu studenta da ne prima stipendiju za studij iz to6ke l. ovoga poziva od neke

  druge osobe

  V

  lznos stipendije je 1.500,00 kn neto mjesedno. Sva prava, obveze i odgovornosti izmeduHrvatskih voda i studenata ureduje se ugovorom o stipendiranju.

  Prijava na natje6aj podnosi se osobno ili po5tom preporudeno, sa svom potrebnomdokumentacijom, u roku od 21 dana od dana objave ovog natjedaja na oglasnoj plocifakulteta i to na adresu: HRVATSKE VODE - Direkcija, Ured za pravne i kadrovskeposlove, Zagreb, Ulica grada Vukovara 220.

  Za sve potrebne informacije obratite se Ljiljani Sekuli6, dipl.iur u Ured za pravne ikadrovske poslove, e-po5ta: [email protected], tel: 01/6307-41G.

  Ing( . - . -

  \ \Dostaviti:

  1. GF Zagreb2. GF Osijek3. GF Split4. GF Rijeka5. VGO - ima, nlr direktora - putem e-po5te6. Uredu generalnog direktora7. Uredu I&)Arhivi

  t s. SNISA SF"ac, aid. ios ;- f ;

  rrq

  I\

  fhl

  FileFile0001