of 60 /60
HRVATSKE VODE PLAN UPRAVLJANJA VODAMA ZA 2013. GODINU Ovaj Plan upravljanja vodama za 2013. godinu donesen je 27.12.2012. godine na 10. sjednci Upravnog vijeća Hrvatskih voda u 6. sazivu Zagreb, prosinac 2012. godine

Plan-nabave Hrvatske Vode 2013

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Hrvatske vode 2013

Text of Plan-nabave Hrvatske Vode 2013

 • HRVATSKE VODE

  PLAN UPRAVLJANJA VODAMA ZA 2013. GODINU

  Ovaj Plan upravljanja vodama za 2013. godinu donesen je 27.12.2012. godine na 10. sjednci Upravnog vijea Hrvatskih voda u 6. sazivu

  Zagreb, prosinac 2012. godine

 • UVODNENAPOMENE

 • UVODNENAPOMENE TemeljemFinancijskogplanaHrvatskihvodaza2013.godinu,kojijezajednosprojekcijamaza2014.i2015.godinudonijelaVladaRepublikenasvojoj62.sjednici19.studenog2012.godine,aHrvatskisabordaosuglasnostnaisti4.prosinca2012.godinesainjenjeovajprijedlogPlanaupravljanjavodamaza2013.godinu.Financijski plan za 2013. godinu strukturiran je sukladno Pravilniku o sadraju FinancijskogplanaHrvatskihvodaod12.rujna2012.godine(NN102/2012)ipodlogajezadonoenjePlanaupravljanja vodama. Izraen je na temelju procjene realizacije izvornih prihoda vodnihnaknada, odobrenih i usuglaenih kapitalnih transfera iz Dravnog prorauna sa razdjelaMinistarstva poljoprivrede, te moguih ostalih prihoda i zaduivanja kod domaih banaka,zaduivanja po zakljuenim meunarodnim ugovorima izmeu Republike Hrvatske iMeunarodnebankezaobnovuirazvoj,tezaduivanjaEIB/CEB.UovomPlanuupravljanjavodamaza2013.godinuukupniprihodiiznose2.151.985.000kuna,aukupni izdaci iznose3.096.385.000kuna.U raunu financiranjaprimiciodkreditiranja iznose1.174.400.000kuna,aizdacizaotplatekreditaiznose230.000.000kuna.Ustrukturipredloenihprihodaizvornasredstvaine75%,prihodiizDravnogprorauna19%,asviostaliprihodi6%.Odukupnoplaniranih1.612mil.kn izvornihprihodau2013.godini,najveidio seodnosinanaknaduzaureenjevoda,kojauzvodnidoprinos ini53% izvornihprihoda,a istesluezafinanciranje temeljne djelatnosti Hrvatskih voda ulaganja u objekte zatite od tetnogdjelovanja voda i redovno odravanje i obnavljanje vodotoka, vodnih graevina i vodnogadobraizatituodpoplava.Prihodi izDravnogproraunaodnoseseuglavnomnakapitalneaktivnosti i isti sekrozPlanupravljanja namjenski transferiraju krajnjim korisnicima jedinicama lokalne samouprave,jedinicamaregionalnesamouprave,odnosnoinvestitorimakomunalnimtrgovakimdrutvimazaprojekteizpodrujavodoopskrbe,odvodnjeiproiavanjaotpadnihvodainavodnjavanja.U strukturi ukupnih izdataka 34% se odnosi na izdatke za redovne djelatnosti, a 66% nakapitalnerashodeitransfere.U izdacima za redovnu djelatnost najznaajniji poslovi su redovno odravanje i obnavljanjevodotoka,vodnihgraevina ivodnogadobra (560,00mil.kn) iobnova iodravanjedetaljnihmelioracijskihgraevinazaodvodnjuinavodnjavanje(60,00mil.kn).

  1

 • Uizdacimazaredovnudjelatnostsuiizdaciposlovanjauukupnomiznosuod2740,00mil.kn.Udijelu izdataka koji se odnosi na administraciju i upravljanje isti iznose 192,00mil.kn, a zakamatepokreditima82,00mil.kn.Kapitalnirashodiitransferiplaniranisuu2013.godinikakoslijedi:

  Ulaganjauobnovuirazvitakvodoopskrbe373,267mil.kn, Ulaganjausustaveiobjektezatiteodtetnogdjelovanjavodainavodnjavanja180,100

  mil.kn, Ulaganja u objekte zatite voda i mora od zagaivanja 454,100 mil.kn, od ega se

  288,300mil.knodnosinaProjektJadran, Ulaganjauprojektenavodnjavanja148,392mil.kn, ProjektUnutarnjevode31,500mil.kn, IPAiostaliprojektiizEUfondova190,381mil.kn, ProjektNeretvaTrebinjica8,423mil.kn ProjektiEIBCEB600,000mil.kn Ulaganjaumaterijalnuinematerijalnuimovinu43,000mil.kn.

  ZaduivanjejedefiniranoFinancijskimplanomiuPlanuupravljanjajepredvienokrozslijedeeprograme:

  Program zatiteodoneienja vodanaprobalnompodruju (II fazaProjekt Jadran)124,400mil.knizZajmaSvjetskebanke

  ProgramUnutarnjevode30,000mil.kn izZajmaSvjetskebanke,odega20,000mil.knkaozajmovnakomponenta,a10,000mil.knkaodarovnicaizZajma

  Programkoritenjaizatitevoda350,000mil.knodzaduivanjakoddomaihbanaka Programkoritenjaizatitevoda600,000mil.knodzaduivanjaEIBCEB Programkoritenjavodainavodnjavanja80,000mil.knodzaduivanjakodHBOR.

  Nastavnoseupriloenommaterijaludajedetaljnaralambasvihplaniranihpozicija.

  2

 • -

  FINANCIJSKIPLANUPRAVLJANJAVODAMA

  ZA2013.GODINU

 • iznosi u 1.000 kn

  FINANCIJSKI FINANCIJSKIPLAN PLAN Indeks2012 2013

  1 2 2/12.1. PRIHODI

  2.1.1. IZVORNI PRIHODI 1.497.000 1.612.000 108

  1. Naknada za koritenje voda 300.000 436.000 1452. Naknada za zatitu voda 221.000 326.000 1483. Naknada za ureenje voda 670.000 690.000 1034. Vodni doprinos 306.000 160.000 52

  2.1.2. PRIHODI IZ DRAVNOG PRORAUNA 385.118 399.697 104

  1. Uee RH zajam IBRD Unutarnje voda-darovnica (1) 128.000 10.000 82. Uee RH u povlaenju zajma IBRD-a - Eko projekt Jadran (1) 20.000 43.800 2193. Financiranje kapitalnih projekata u podruju: 186.295 182.002 98 1. Vodoopskrbe (1) 26.350 2.000 8 2. Odvodnje i proiavanja otpadnih voda (1) 13.614 4.067 30 3. IPA i ostali projekti (1) i (2) 146.331 175.935 1204. Navodnjavanje (1) 22.150 135.150 6105. Gradnja i sanacija sustava obrane od poplava (1) 26.000 0 06. Projekt Neretva, Trebinjica 2.673 8.645 3237. Obnova i ureenje det.melior.gra. za odvodnju i navodnj. 0 20.000 08. Obrana od poplava (1) 0 100 0

  2.1.3. OSTALI PRIHODI 94.525 140.288 148

  1. Proraun lokalne samouprave 9.225 1.000 11 1. Vodoopskrba 0 0 0 2. Odvodnja i proiavanja otpadnih voda 8.378 0 0 3. Zatita od tetnog djelovanja voda 0 0 0 4. Navodnjavanje 847 1.000 1182. Sufinanciranje KTD za Eko projekt Jadran 26.600 76.046 286 1. KTD za Eko projekt jadran 26.600 68.600 258 2. JLS IPA 0 7.446 03. Darovnice, sufinanciranja, refundacije sekundarnih 58.700 63.242 108 dunika za otplate kredita i drugo

  UKUPNO 2.1.: 1.976.643 2.151.985 109

  (1) Razdjel Ministarstva poljoprivrede (2) Ministarstvo zatite okolia i prirode

  FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH VODA ZA 2013. GODINU

  3

 • iznosi u 1.000 knFINANCIJSKI FINANCIJSKI

  PLAN PLAN Indeks2012 2013

  1 2 2/12.2. IZDACI2.2.A.

  IZDACI ZA REDOVNE DJELATNOSTI 1.023.300 1.067.222 104

  A.01. Izdaci poslovanja 240.000 274.000 114 administracija i upravljanje 177.000 192.000 108 kamate za kredite 63.000 82.000 130

  A.02. Izdaci za redovno odravanje i obnavljanje vodotoka, vodnih graevina i vodnoga dobra (Odravanje voda I i II reda, javnog vodnog dobra, regulacijsko-zatitnih vodnoh graevina, graevina osnovne melioracijske odvodnje i graevina za odvodnju bujinih voda)

  580.000 560.000 97

  A.03. Izdaci za obnavljanje i odravanje detaljnih melioracijskih graevina za odvodnju i navodnjavanje (Ulaganje u obnovu i odravanje graevina detaljne melioracijske odvodnje)

  50.000 60.000 120

  A.04. Izdaci za tehnike poslove od opeg interesa za upravljanje vodama (Studijski poslovi, vodoistrani radovi, monitoring i ostali poslovi od opeg interesa za upravljanje vodama)

  44.300 44.222 100

  A.05. Izdaci za obranu od poplava (Redovna i izvanredna obrana od poplava) 37.000 40.000 108A.06. Izdaci za hitne intervencije u podruju vodnog gosp. (iznenad. zagaenja, sanac.

  teta i dr. interventne mjere) (Sanacije iznenadnih oneienja voda)5.000 2.000 40

  A.07. Izdaci za izraun i naplatu naknada (Obraun i naplata vodnih naknada) 55.000 65.000 118A.08. Izdaci za sreivanje vlasnitva na vodnom dobru (Upravljanje javnim vodnim dobrom i

  uknjiba javnoga vodnoga dobra i prava na nekretninama)4.000 14.000 350

  A.09. Ostali izdaci pri upravljanju vodama - laboratorij (Laboratorijski poslovi) 4.000 4.000 100A.10. Ostali izvanredni izdaci 4.000 4.000 100

  2.2.B.KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI 1.159.455 2.029.163 175

  B.01. Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu 27.200 43.000 158B.02. Kapitalni rashodi i transferi u podruju zatite od tetnog djelovanja voda i

  navodnjavanja (Gradnja regulacijsko-zatitnih vodnih graevina i graevina osnovne melioracijske odvodnje)

  130.000 180.100 139

  B.03. Ulaganja u obnovu i razvitak vodoopskrbe (Ulaganja u gradnju komunalnih graevina za javnu vodoopskrbu)

  179.995 373.267 207

  B.04. Ulaganja u objekte zatite voda i mora od zagaivanja (Ulaganja u gradnju vodnih graevina za javnu odvodnju)

  177.992 165.800 93

  Projekt Jadran (Projekti s meunar. sastav.) 129.500 288.300 223B.05. Projekti navodnjavanja (Ulaganja u gradnju graevina za navodnjavanje) 22.997 148.392 645B.06. Projekt Unutarnje vode (Projekti s meunar. sastav.) 335.910 31.500 9B.07. IPA i ostali projekti i projekti iz EU fondova (Projekti s meunar. sastav.) 153.188 190.381 124B.08. Projekt Neretva-Trebinjica (Projekti s meunar. sastav.) 2.673 8.423 315B.09. Projekti EIB-CEB (Projekti s meunar. sastav.) 0 600.000 0B.10. Projekti CEB-obrana od poplava (Projekti s meunar. sastav.) 0 0 0

  UKUPNO 2.2.: 2.182.755 3.096.385 142

  SUFICIT/DEFICIT -206.112 -944.400

  FINANCIRANJE 33.112 944.400

  PRENESENI VIAK PRIHODA IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA 173.000 0

  3. RAUN FINANCIRANJA

  3.1. PRIMICI 248.112 1.174.4003.1.1. od zaduivanja IBRD HVJP I faza 0 03.1.2. od zaduivanja IBRD HVJP II faza 57.000 124.4003.1.3. od zaduivanja - IBRD Unutarnje vode 191.112 20.0003.1.4. od zaduivanja kod domaih banaka 0 350.0003.1.5. od zaduivanja EIB/CEB-fin. vodno-komun.infrastr. 0 600.0003.1.6. od zaduivanja HBOR 0 80.0003.1.7. od zaduivanja CEB-obrana od poplava 0 0

  3.2. IZDACI 215.000 230.000

  3.2.1. dani krediti IBRD HVJP 0 03.2.2. otplate primljenih kredita 215.000 230.000

  4

 • -

  DETALJNIPRIKAZPLANAUPRAVLJANJAVODAMAZA2013.

  GODINU

 • Pozicija Opis Plan 2013.

  1.067.222A IZDACI ZA REDOVNU DJELATNOST

  IZDACI POSLOVANJA 274.000A.01.

  Plae za redovan rad (A1000) 104.000A.01.01.

  Plae za prekovremeni rad (A1000) 300A.01.02.

  Plae za posebne uvjete rada (A1000) 450A.01.03.

  Ostali rashodi za zaposlene (A1000) 4.600A.01.04.

  Doprinosi za zdravstveno osiguranje (A1000) 16.485A.01.05.

  Doprinosi za obvezno osiguranje u sluaju nezaposlenosti (A1000) 1.890A.01.06.

  Slubena putovanja (A1000) 2.000A.01.07.

  Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni ivot (A1000) 4.000A.01.08.

  Struno usavravanje zaposlenika (A1000) 1.625A.01.09.

  Uredski materijal i ostali materijalni rashodi (A1000) 2.000A.01.10.

  Energija (A1000) 6.000A.01.11.

  Materijal i dijelovi za tekue i investicijsko odravanje (A1000) 200A.01.12.

  Sitni inventar i auto gume (A1000) 400A.01.13.

  Usluge telefona, pote i prijevoza (A1000) 5.000A.01.14.

  Usluge tekueg i investicijskog odravanja (A1000) 21.000A.01.15.

  Usluge promidbe i informiranja (A1000) 700A.01.16.

  Komunalne i zdravstvene usluge (A1000) 3.250A.01.17.

  Zakupnine i najamnine (A1000) 2.400A.01.18.

  Intelektualne i osobne usluge (A1000) 3.500A.01.19.

  Ostale usluge (A1000) 1.200A.01.20.

  Naknade za rad predstavnikih i izvrnih tijela, povjerenstva i sl. (A1000) 300A.01.21.

  Premije i osiguranja (A1000) 3.500A.01.22.

  5

 • Pozicija Opis Plan 2013.

  Reprezentacija (A1000) 700A.01.23.

  lanarine (A1000) 300A.01.24.

  Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (A1000) 1.900A.01.25.

  Bankarske usluge i usluge platnog prometa (A1000) 3.250A.01.26.

  Zatezne kamate (A1000) 50A.01.27.

  Tekue donacije u novcu (A1000) 1.000A.01.28.

  Kamate za primljene kredite (A1001, A1002, A1003) 82.000A.01.29.

  IZDACI ZA REDOVNO ODRAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAEVINA I VODNOGA DOBRA (A1004) (Odravanje voda I i II reda, javnog vodnog dobra, regulacijsko-zatitnih vodnoh graevina, graevina osnovne melioracijske odvodnje i graevina za odvodnju bujinih voda)

  560.000A.02.

  RADOVI PREVENTIVNE OBRANE OD POPLAVA, ODNOSNO REDOVNOG ODRAVANJA VODA I. i II. REDA NA VODNIM PODRUJIMA

  454.838A.02.01.

  Branjeno podruje 1: Podruje maloga sliva Bi-Bosut 14.970A.02.01.01.

  Branjeno podruje 2: Podruje maloga sliva Brodska Posavina 15.494A.02.01.02.

  Branjeno podruje 3: Podruje maloga sliva Orljava-Londa 6.770A.02.01.03.

  Branjeno podruje 4: Podruje maloga sliva umetlica-Crnac 9.591A.02.01.04.

  Branjeno podruje 5: Podruje maloga sliva Subocka-Strug 9.591A.02.01.05.

  Branjeno podruje 6: Podruje maloga sliva Ilova-Pakra 9.591A.02.01.06.

  Branjeno podruje 7: Podruje maloga sliva esma-Glogovnica 12.920A.02.01.07.

  Branjeno podruje 8: Podruje maloga sliva Zelina-Lonja i podruje opine Rugvica 9.367A.02.01.08.

  Branjeno podruje 9: Podruje maloga sliva Lonja-Trebe 15.705A.02.01.09.

  Branjeno podruje 10: Podruje maloga sliva Banovina 18.170A.02.01.10.

  Branjeno podruje 11: Podruje maloga sliva Kupa 17.700A.02.01.11.

  Branjeno podruje 12: Podruje maloga sliva Krapina-Sutla i sjeverni dio podruja maloga sliva Zagrebako prisavlje to ukljuuje: Grad Zaprei i opine Brdovec, Marija Gorica, Dubravica, Pua, Luka, Jakovlje i Bistra

  21.112A.02.01.12.

  6

 • Pozicija Opis Plan 2013.

  Branjeno podruje 13: Juni dio podruja maloga sliva Zagrebako prisavlje to ukljuuje: Grad Veliku Goricu i opine Orle, Kravarsko i Pokupsko

  21.903A.02.01.13.

  Branjeno podruje 14: Sredinji dio podruja maloga sliva Zagrebako prisavlje to ukljuuje: gradove Zagreb, Samobor i Svetu Nedelju; te opinu Stupnik

  34.046A.02.01.14.

  Branjeno podruje 15: Podruje maloga sliva Vuka, osim meudravnih rijeka Drave i Dunava

  10.870A.02.01.15.

  Branjeno podruje 16: Podruje maloga sliva Baranja, osim meudravnih rijeka Drave i Dunava

  6.510A.02.01.16.

  Branjeno podruje 17: Podruje maloga sliva Karaica-Vuica, osim meudravne rijeke Drave

  11.220A.02.01.17.

  Branjeno podruje 18: Podruje maloga sliva upanijski kanal, osim meudravne rijeke Drave

  6.350A.02.01.18.

  Branjeno podruje 19: Podruje maloga sliva Bistra, osim meudravne rijeke Drave 7.600A.02.01.19.

  Branjeno podruje 20: Podruje maloga sliva Plitvica-Bednja, osim meudravne rijeke Drave

  10.966A.02.01.20.

  Branjeno podruje 21: Podruje maloga sliva Trnava, osim meudravnih rijeka Mure i Drave

  7.200A.02.01.21.

  Branjeno podruje 22: Podruja malih slivova Mirna-Dragonja i Raa-Boljunica 27.172A.02.01.22.

  Branjeno podruje 23: Podruja malih slivova: Kvarnersko primorje i otoci i Podvelebitsko primorje i otoci

  28.925A.02.01.23.

  Branjeno podruje 24: Podruje maloga sliva Gorski Kotar 10.071A.02.01.24.

  Branjeno podruje 25: Podruje maloga sliva Lika 8.768A.02.01.25.

  Branjeno podruje 26: Podruje maloga sliva Zrmanja-zadarsko primorje 9.598A.02.01.26.

  Branjeno podruje 27: Podruje maloga sliva Krka-ibensko primorje 7.853A.02.01.27.

  Branjeno podruje 28: Podruje maloga sliva Cetina 9.599A.02.01.28.

  Branjeno podruje 29: Podruje maloga sliva Srednjodalmatinsko primorje i otoci 18.317A.02.01.29.

  Branjeno podruje 30: Podruje maloga sliva Matica 5.668A.02.01.30.

  Branjeno podruje 31: Podruje maloga sliva Vrljika 4.363A.02.01.31.

  7

 • Pozicija Opis Plan 2013.

  Branjeno podruje 32: Podruja malih slivova Neretva-Korula i Dubrovako primorje i otoci

  19.182A.02.01.32.

  Branjeno podruje 33: Meudravne rijeke Mura i Drava na podrujima malih slivova Plitvica-Bednja, Trnava i Bistra

  11.900A.02.01.33.

  Branjeno podruje 34: Meudravne rijeke Drava i Dunav na podrujima malih slivova Baranja, Vuka, Karaica-Vuica i upanijski kanal.

  15.776A.02.01.34.

  OSTALI RADOVI I TROKOVI U FUNKCIJI ODRAVANJA VODA NA VODNIM PODRUJIMA

  105.162A.02.02.

  Projekti sanacije, odravanja i obnavljanja vodnih sustava i graevina s terenskim i prethodnim radovima

  11.022A.02.02.01.

  Tehnika promatranja vodnih graevina 3.765A.02.02.02.

  Poslovi nadzora i drugi trokovi kontrole izvoenja radova 1.550A.02.02.03.

  Odravanje crpnih stanica, ustava, prevodnica, sustava veza, motrenja, automatike, upravljanja i drugi trokovi

  30.000A.02.02.04.

  Hitne intervencije u podruju zatite od tetnog djelovanja voda 31.925A.02.02.05.

  Deminiranje 5.400A.02.02.06.

  Vjetaenja, naknade teta, takse i sl. 1.500A.02.02.07.

  Ostali trokovi (trokovi klizne skale, komisijski obrauni i sl.) 20.000A.02.02.08.

  IZDACI ZA OBNAVLJANJE I ODRAVANJE DETALJNIH MELIORACIJSKIH GRAEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE (A1006)(Ulaganje u obnovu i odravanje graevina detaljne melioracijske odvodnje)

  60.000A.03.

  OBNAVLJANJE I ODRAVANJE DETALJNIH MELIORACIJSKIH GRAEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE

  60.000A.03.01.

  IZDACI ZA TEHNIKE POSLOVE OD OPEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA (A1007) (Studijski poslovi, vodoistrani radovi, monitoring i ostali poslovi od opeg interesa za upravljanje vodama)

  44.222A.04.

  PRAENJE STANJA VODA 20.498A.04.01.

  Razine i koliine povrinskih voda 3.777A.04.01.01.

  Meteoroloki pokazatelji 946A.04.01.02.

  Razine podzemnih voda 2.054A.04.01.03.

  8

 • Pozicija Opis Plan 2013.

  Kakvoa kopnenih povrinskih voda 4.675A.04.01.04.

  Kakvoa podzemnih voda 3.568A.04.01.05.

  Kakvoa prijelaznih i priobalnih voda 5.478A.04.01.06.

  ISTRANI RADOVI 8.833A.04.02.

  Podzemne vode 8.000A.04.02.01.

  Kopnene povrinske vode 800A.04.02.02.

  Prijelazne i priobalne vode 33A.04.02.03.

  PLAN UPRAVLJANJA VODNIM PODRUJIMA I OSTALI PLANSKI DOKUMENTI

  1.713A.04.03.

  Okvirna direktiva o vodama 400A.04.03.01.

  Direktiva o procjeni i upravljanju poplavnim rizicima 500A.04.03.02.

  Direktiva o kakvoi vode za pie 400A.04.03.03.

  Direktiva o odvodnji i proiavanju komunalnih otpadnih voda 200A.04.03.04.

  Ostale vodne direktive 33A.04.03.05.

  Sudjelovanje javnosti 180A.04.03.06.

  IDEJNA RJEENJA, STUDIJE IZVODLJIVOSTI, STUDIJE UTJECAJA NA OKOLI OCJENE PRIHVATLJIVOSTI ZAHVATA ZA PRIRODU I OSTALA PRIPREMNA DOKUMENTACIJA

  10.588A.04.04.

  Sustavi zatite od tetnog djelovanja voda 6.000A.04.04.01.

  Sustavi javne vodoopskrbe 1.000A.04.04.02.

  Sustavi odvodnje i proiavanja komunalnih otpadnih voda 500A.04.04.03.

  Vienamjenski sustavi 3.088A.04.04.04.

  ZNANSTVENI PROJEKTI 740A.04.05.

  Znanstveni projekti iz podruja upravljanja vodamaprihvaenih od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i porta

  500A.04.05.01.

  Sufinanciranje izdavanja znanstvenih i strunih knjiga i publikacija 100A.04.05.02.

  Sufinanciranje organizacija znanstvenih i strunih skupova 140A.04.05.03.

  9

 • Pozicija Opis Plan 2013.

  PROJEKTI S MEUNARODNIM SUFINANCIRANJEM 1.300A.04.06.

  Fondovi Europske unije - veliki infrastrukturni projekti 1.000A.04.06.01.

  Ostali projekti s meunarodnim sufinanciranjem 300A.04.06.02.

  OSTALI POSLOVI 550A.04.07.

  Pravilnici, smjernice, standardi, kalkulacije, normativi i slini dokumenti 250A.04.07.01.

  Pratei trokovi 300A.04.07.02.

  IZDACI ZA OBRANU OD POPLAVA (A1005) (Redovna i izvanredna obrana od poplava)

  40.000A.05.

  Trokovi obnove alata, opreme, dopune skladita za obranu od poplava i energije 6.800A.05.01.

  Trokovi sustava veza, radijskih frekfencija i dr. 1.800A.05.02.

  Vodouvarska sluba 20.000A.05.03.

  Aktivna obrana od poplava 11.000A.05.04.

  Trokovi odravanja i popravaka plovne i druge opreme za obranu od poplava 200A.05.05.

  Ostali trokovi (premije osiguranja, pristojbe i naknade) 200A.05.06.

  IZDACI ZA HITNE INTERVENCIJE U PODRUJU VODNOG GOSPODARSTVA (iznenadna zagaenja, sanacija teta i druge intervente mjere) (A1008) (Sanacije iznenadnih oneienja voda)

  2.000A.06.

  IZDACI ZA HITNE INTERVENCIJE U PODRUJU VODNOG GOSPODARSTVA (iznenadna zagaenja, sanacija teta i druge intervente mjere) (Sanacije iznenadnih oneienja voda)

  2.000A.06.01.

  IZDACI ZA IZRAUN I NAPLATU NAKNADA (A1009) (Obraun i naplata vodnih naknada)

  65.000A.07.

  Izdaci za izraun i naplatu naknada (Obraun i naplata vodnih naknada) 65.000A.07.01.

  IZDACI ZA SREIVANJE VLASNITVA NA VODNOM DOBRU (A1011) (Upravljanje javnim vodnim dobrom i uknjiba javnoga vodnoga dobra i prava na nekretninama)

  14.000A.08.

  IZRADA PARCELACIJSKIH I DRUGIH ELABORATA, USKLAENJA I DRUGO 9.256A.08.01.

  10

 • Pozicija Opis Plan 2013.

  OSTALI TROKOVI U SVEZI SREIVANJA VLASNITVA (PRISTOJBE, TAKSE, SUDSKI VJETACI, INTELEKTUALNE USLUGE, ...)

  4.744A.08.02.

  OSTALI IZDACI PRI UPRAVLJANJU VODAMA - LABORATORIJ (A1010) (Laboratorijski poslovi)

  4.000A.09.

  Ostali izdaci pri upravljanju vodama - laboratorij (Laboratorijski poslovi) 4.000A.09.01.

  OSTALI IZVANREDNI IZDACI (A1012) 4.000A.10.

  Ostali izvanredni izdaci 4.000A.10.01.

  11

 • Pozicija Opis Plan 2013.

  2.029.163B KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI

  ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATERIJALNU IMOVINU 43.000B.01.

  Uredska oprema (K2000) 300B.01.01.

  Uredski namjetaj (K2000) 200B.01.02.

  Prijevozna sredstva (K2002) 2.000B.01.03.

  Geodetska oprema 0B.01.04.

  Instrumenti, ureaji i strojevi (za provoenje obrane od poplava) (K2000) 3.000B.01.05.

  Informatizacija (informatika oprema i raunalni programi) (K2001) 9.600B.01.06.

  Poslovni objekti (Split, Zagreb i dr.) (K2003) 8.000B.01.07.

  Zemljita (imovinsko-pravni poslovi) (K2010) 18.000B.01.08.

  Laboratorijska oprema (K2000) 800B.01.09.

  Ureaji, strojevi i oprema za ostale namjene (K2000) 1.100B.01.10.

  KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUJU ZATITE OD TETNOG DJELOVANJA VODA (K2004) (Gradnja regulacijsko-zatitnih vodnih graevina i graevina osnovne melioracijske odvodnje) (HV 30.100; Kredit 150.000)

  180.100B.02.

  VODNO PODRUJE RIJEKE DUNAV 148.331B.02.01.

  131.031IZGRADNJA I UREIVANJE VODNIH SUSTAVAB.02.01.01.

  Izgradnja retencije Miletinac, brane s prateim objektima 1.045B.02.01.01.01.

  Rekonstrukcija desnog savskog nasipa na dionici od km 22+700 do km 24+370 izmeu naselja Martinska Ves Desna i Ljubljanica

  405B.02.01.01.02.

  Izgradnja sjevernog nasipa retencije Lonjsko polje u duini 700 m 31B.02.01.01.03.

  Izgradnja retencije Vrbova 296B.02.01.01.04.

  Retencija Burnjak 1.325B.02.01.01.05.

  Regulacija i ureenje korita rijeke Krapinice 1.245B.02.01.01.06.

  Izgradnja desnoga nasipa Kupe, desnoga nasipa Korane i prokopa kanala Kupa u gornjem Mekuju

  5.216B.02.01.01.07.

  12

 • Pozicija Opis Plan 2013.

  Izgradnja retencije Ogulin, brane s prateim graevinama na vodotoku Ogulinska Dobra na podruju naselja Turkovii kraj Ogulina

  552B.02.01.01.08.

  Sanacija odrona na lijevoj obali Save u rkm 620 u naselju Palanjek, na lokaciji preljeva Save u retenciju Lonjsko polje,.izgradnjom obaloutvrde na lijevoj obali Save u rkm 620

  1.683B.02.01.01.09.

  Sanacija lijeve obale Save izgradnjom obaloutvrde na dionici od rkm 498+961 do rkm 499+761 u naselju Mlaka

  5.195B.02.01.01.10.

  Izgradnja akumulacije umetlica 11.609B.02.01.01.11.

  Regulacija rijeke Pakre na dionici rkm 21+930-24+700 u k.o. Janja Lipa i k.o. Brezine 4.300B.02.01.01.12.

  Akumulacija itluk 4.201B.02.01.01.13.

  Rekonstrukcija i izgradnja sustava za zatitu od velikih voda Save i potoka Vlahinika naselja Donja Jelenska i Zapolic etapnom izgradnjom

  665B.02.01.01.14.

  Izgradnja II etape akumulacije Londa, brane s prateim graevinama 595B.02.01.01.15.

  Nasip Budak 2.000B.02.01.01.16.

  Akumulacija Slanac 9.774B.02.01.01.17.

  Izgradnja sustava zatite od brdskih voda Hrvatske Kostajnice 575B.02.01.01.18.

  Akumulacija Seginac 7.526B.02.01.01.19.

  Rekonstrukcija nasipa Drava-Dunav kod Podravlja 248B.02.01.01.20.

  Izgradnja akumulacije Polojac 765B.02.01.01.21.

  Rekonstrukcija lijevog i desnog uspornog nasipa Gradne s izvedbom mostova ( km 0+708,90; km 1+355,18), ustave Bistrac i novog korita vodotoka Bistrac (dionica km 0+000,00 - 0+679,17)

  2.531B.02.01.01.22.

  Ureenje korita vodotoka Bistrac na dionici km 0+679,17 - 2+716,56, s nasipima te izvedba mosta u km 2+147,73

  200B.02.01.01.23.

  Izgradnja Savskog nasipa podsustava Gradna Rakovica, zatitnog zida u Medsavama, kanala K-2 (km 0+000,00 - 2+239,16) te mosta preko kanala K-2 u km 1+367 83

  2.696B.02.01.01.24.

  Izgradnja spojnog nasipa, ustave Matovina, lijevog uspornog nasipa Rakovice, zatitnog zida u Prelcima, mostova preko Rakovice u km 2+362,07 i km 3+113,10

  350B.02.01.01.25.

  Izgradnja objekata u desnom zaobalju Save na podruju Samobora (kanala K-1, duine 1609 m, cestovnog prijelaza preko kanala K-1, ustave Zlodi)

  245B.02.01.01.26.

  13

 • Pozicija Opis Plan 2013.

  Izgradnja objekata u desnom zaobalju Save na podruju Samobora (Kanala K-2, km 2+239,16 - 5+048,57; propusta preko kanala K-2 u km 2+279,45; propusta preko kanala K-2 u km 3+003,65; te propusta preko kanala K-2 u km 4+501,88)

  420B.02.01.01.27.

  Obaloutvrde u Samoborskom Otoku i Medsavama 1.310B.02.01.01.28.

  Sustav lijevobalnih savskih nasipa zapreikog podruja duine 10,0 km 570B.02.01.01.29.

  Hidrotehniki vor Jankomir - Sava Zagreb 1.010B.02.01.01.30.

  Preljevni prag na oteretnom kanalu Odra, duine 900 m 2.350B.02.01.01.31.

  Transvezalni nasip od oteretnog kanala Odra do savskog nasipa kod sela Sua, duine 7 km

  1.160B.02.01.01.32.

  Rekonstrukcija nasipa duine 7,3 km izmeu naselja D. Bukevje - Strmec Bukevski 5.040B.02.01.01.33.

  Desni nasip rijeke Save od naselja Donje Bukevje do naselja Drnek, u duini 2.300 m 4.100B.02.01.01.34.

  Rekonstrukcija nasipa duine 12,5 km izmeu naselja Drnek - Sua, ukljuivo i etiri oboloutvrde

  2.165B.02.01.01.35.

  Obaloutvrde u selima Sua i Drnek 145B.02.01.01.36.

  Rekonstrukcije lijevoobalnih savskih nasipa izmeu Hruice i Dubrovaka, duine 13 km

  1.620B.02.01.01.37.

  Obaloutvrde na rijeci Savi na lokacijama: Okunak , Rugvica, Oborovo, uzvodno od ustave Prevlaka, nizvodno od ustave Prevlaka, Uzvodno od Dubrovaka

  855B.02.01.01.38.

  Prag u koritu rijeke Save kod Novaka itarjevskih 610B.02.01.01.39.

  Rekonstrukcija lijevoobalnog savskog nasipa od Oprisavaca do Svilaja 305B.02.01.01.40.

  Izgradnja i rekonstrukcija pragova na vodotocima esma, Severinska i Lipova 137B.02.01.01.41.

  Izgradnja obaloutvrde u Broanima 87B.02.01.01.42.

  Rekonstrukcija akumulacije Vinica 1.846B.02.01.01.43.

  Izgradnja spojnog kanala vodotoka Stojnica i Kupina i regulacija Stojnice od ustave do razdjelnog objekta u Franetiima

  90B.02.01.01.44.

  Izgradnja vora Brodarci 2.000B.02.01.01.45.

  Izgradnja Junog nasipa retencije Lonjsko polje od km 12+745,00 do km 19+120 6.352B.02.01.01.46.

  Retencija Planiki Jarek 1.085B.02.01.01.47.

  14

 • Pozicija Opis Plan 2013.

  Retencija Martin Breg 1.085B.02.01.01.48.

  Retencija Vukovec 2.336B.02.01.01.49.

  Ustava Vadar 415B.02.01.01.50.

  Retencija Rakova Noga 275B.02.01.01.51.

  Retencija Smiljanova Graba 2.650B.02.01.01.52.

  Rasteretni kanal potoka Topliina u Stubikim Toplicama 222B.02.01.01.53.

  Pragovi u koritu Save, dionica Ivanja Reka- Jarun 910B.02.01.01.54.

  Potok Gotiraj u Sv. Nedelji 672B.02.01.01.55.

  Radovi sanacija temeljnih ispusta s ulaznim i izlaznim graevinama te hidromehanike opreme na branama retencija Kustoak, E i F3

  1.180B.02.01.01.56.

  Retencija Piljevaka glava 1.103B.02.01.01.57.

  Izgradnja stepenice na rijeci Glini (Fajerov mlin) 2.880B.02.01.01.58.

  Ureenje korita potoka Vukov dol u duini cca 3.000 m, uzvodno od ua u Kainu 360B.02.01.01.59.

  Zacjevljenje dijela potoka Mataina 680B.02.01.01.60.

  Izmjetanje glavnog oteretnog kanala u k.o. Podgorje Bistransko; zahvat - produljenje i povienje nasipa te izgradnja epova na obodnom kanalu u voru Zaprei

  1.110B.02.01.01.61.

  Rekonstrukcija nasipa Virje Otok - Brezje (3,7 km) 1.236B.02.01.01.62.

  Drava - nasip Hraan, uz staro korito HE Varadin (3,0 km) 673B.02.01.01.63.

  Drava - rekonstrukcija lijevoobalnog nasipa Puine (4 km) 605B.02.01.01.64.

  Rekonstrukcija Murskog nasipa km 22+594 - 25+912 - faza II 144B.02.01.01.65.

  Rekonstrukcija glavnog Murskog nasipa, km 16+425-22+594 610B.02.01.01.66.

  Ureenje desne obale Drave-Rekonstrukcija obaloutvrde u r.km 22 2.420B.02.01.01.67.

  Aljmaki rit - ekoloka revitalizacija Aljmakog rita (IPA PROJEKT CBC HR-HU) 1.000B.02.01.01.68.

  Modernizacija krune nasipa - nasip Drava - Dunav i nasip dravna granica - Dra (IPA PROJEKT CBC HR-HU)

  1.000B.02.01.01.69.

  15

 • Pozicija Opis Plan 2013.

  Modernizacija krune nasipa - nasip Osijek - Vinjevac i usporni nasip uz d.o. Karaice (IPA PROJEKT CBC HR-HU)

  1.000B.02.01.01.70.

  Modernizacija krune nasipa - nasip Zmajevac - Kopaevo (IPA PROJEKT CBC HR-HU)

  600B.02.01.01.71.

  Modernizacija krune nasipa - nasip Terezino Polje - Vrbovka, nasip Noskovci - Sopje i usporni nasip uz upanijski kanal (IPA PROJEKT CBC HR-HU)

  200B.02.01.01.72.

  Akumulacija Dola 335B.02.01.01.73.

  Ureenje rijeke Vuke u Vukovaru od stac. 0+000 do stac. 3+640 2.787B.02.01.01.74.

  Rekonstrukcija obaloutvrde u Vukovaru na potezu ue Vuke - luka Vukovar 2.194B.02.01.01.75.

  Ureenje i zatita od poplava Otoka portova u Vukovaru 585B.02.01.01.76.

  Retencija/akumulacija Drljan 84B.02.01.01.77.

  Ostali izdaci u svezi s pripremom projekata na vodnom podruju rijeke Dunav 1.150B.02.01.01.78.

  17.300UEE U FINANCIRANJU VODNIH SUSTAVAB.02.01.02.

  Sufinanciranje radova na izmijetanju Drskovakog potoka 2.600B.02.01.02.01.

  Sufinanciranje radova rekonstrukcije savskog nasipa u upanji i izgradnje etnice po kruni nasipa

  2.700B.02.01.02.02.

  Sufinanciranje Izgradnje obaloutvrde u Batini 3.000B.02.01.02.03.

  Sufinanciranje izgradnje - modernizacije krune uspornih nasipa uz rijeku Vuku u Vukovaru

  6.700B.02.01.02.04.

  Ostala uea u financiranju vodnih sustava 2.300B.02.01.02.05.

  JADRANSKO VODNO PODRUJE 31.769B.02.02.

  31.769IZGRADNJA I UREIVANJE VODNIH SUSTAVAB.02.02.01.

  Ureenje rijeke Jadro u Solinu 120B.02.02.01.01.

  Ureenje bujice Balancana u Trogiru 4.600B.02.02.01.02.

  Dubraina - ureenje sliva 300B.02.02.01.03.

  Obrana od poplava Grada Metkovia, desna obala Neretve 4.575B.02.02.01.04.

  Izgradnja tunelske graevine kurinjski potok 100B.02.02.01.05.

  16

 • Pozicija Opis Plan 2013.

  Zatita grada Cresa od poplavnih voda (Retencije C1, C2, C3) 890B.02.02.01.06.

  Rampa za potrebe odravanja Rjeine 150B.02.02.01.07.

  Retencija Ljubljanija 352B.02.02.01.08.

  Akumulacija Kri potok 6.100B.02.02.01.09.

  Ureenje bujice Neptun u Komii 1.835B.02.02.01.10.

  Ureenje bujice Trzibalievac u Drniu od stac. 0+000 do 0+260 (I. faza) 1.520B.02.02.01.11.

  Retencija Bruanka 200B.02.02.01.12.

  Regulacija desne obale rijeke Kupe uz prag "Klanac" 100B.02.02.01.13.

  Otok Krk - regulacija bujica 204B.02.02.01.14.

  Retencijska pregrada bujice Raa - Volarice 90B.02.02.01.15.

  Regulacija rasteretnog kanala rijeke Gacke 138B.02.02.01.16.

  Karbuna - regulacija sliva 1.300B.02.02.01.17.

  Retencija Lipa 190B.02.02.01.18.

  Akumulacija Tisovac 50B.02.02.01.19.

  Regulacija obuhvatnog kanala br. 2 - zatita izvorita Fonte Gaia i Kokoti od zaslanjenja

  220B.02.02.01.20.

  Regulacija odvodnog kanala Vilete 100B.02.02.01.21.

  Retencije i akumulacije u gornjem toku rijeke Mirne 400B.02.02.01.22.

  Kanal Pregrande - Dolinka 1.300B.02.02.01.23.

  Sanacija crpne stanice talije 2.000B.02.02.01.24.

  Akumulacija Kukuljani 250B.02.02.01.25.

  Otok Rab - ureenje bujica 150B.02.02.01.26.

  Retencije Grobnika 200B.02.02.01.27.

  Akumulacija Rakov potok 100B.02.02.01.28.

  Akumulacija Ponikve - II. faza 750B.02.02.01.29.

  17

 • Pozicija Opis Plan 2013.

  Sifon ispod Male Neretve 410B.02.02.01.30.

  Nasip podsustav Mislina-Kuti 240B.02.02.01.31.

  Rekonstrukcija ustave (brane) na uu Male Neretve 410B.02.02.01.32.

  Ureenje obala Male Neretve sa zatitom zaobalja 670B.02.02.01.33.

  Ostali izdaci u svezi s pripremom projekata na Jadranskom vodnom podruju 1.755B.02.02.01.34.

  ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE (K2005) (Ulaganja u gradnju komunalnih graevina za javnu vodoopskrbu) (HV 191.267; MP 2.000; KREDIT 180.000)

  373.267B.03.

  ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE (HV 178.012; MP 2.000; KREDIT 180.000)

  360.012B.03.01.

  JASTREBARSKO - Izgradnja magistralnog cjevovoda Jurjevani - Stankovo; sanacija crpnih stanica na izvoritu Hrae; istrano-eksploatacijska buotina izvorita Sopote. (HV 400)

  400B.03.01.01.VZ JASTREBARSKO-KLINA SELA (400)

  DUGO SELO - Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda Novo Svibje - Hruica (HV 1.000)

  1.000B.03.01.02.VZ DUGO SELO (1.000)

  KRAI - Izrada zdenca i prikljuak na vodoospkrbnu mreu Kraia. (HV 500) 500B.03.01.03.VZ UMBERAK-KRAI (500)

  BISTRA - Izgradnja glavnih vodoopskrbnih cjevovoda na podruju Bistre; glavna prometnica gospodarske zone Bistra - opskrba vodom. (KREDIT 1.000)

  1.000B.03.01.04.VZ ZAPREI (1.000)

  VELIKA GORICA - Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u buduoj upanijskoj cesti za radnu zonu Vukovinsko polje; izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda uz istonu obilaznicu od veterinarske stanice do budue upanijske ceste (HV 1.500)

  1.500B.03.01.05.VZ GORICA (1.500)

  ZAGREB - Izvoenje radova na precrpnoj stanici Gornji rnec i izgradnja vodoopskrbog cjevovoda za naselje rnec; izgradnja precrpnih stanica Vrape, Pile, Klake (Samobor), Kladje(Samobor), Anin Dol (Samobor), Hamor, Goranec; izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u naselju Draganje Selo - Samobor, dionice 6 i 7; izgradnja hidrostanice Gornja Dubrava Samoborska (Samobor); izgradnja vodospremnika Sveti Juraj (Samobor); magistralni vooopskrbni cjevovod Radnika cesta - most Mladosti; vodoopskrbne mree Donji i Gornji Dragonoec, Donji i Gornji Trpuci, Markuevec Turopoljski; Transportni cjevovod od vodocrpilita itnjak do vodocrpilita Sanjak; Vodoopskrba Brezovica I. i II. faza; vodoopskrbne mree naselja Kaina, Horvati, Drenec i Glavniica, Resnik; magistralni vodoopskrbni cijevovod Aleja Bologne - Lisiina; vodosprema Gradie; vodoopskrbne mree Konina Klake (Samobor), Pavunjak (Samobor), Lee-Otruevec (Samobor), Smerovie-Cerina (Samobor); vodospreme Klake (Samobor) i Kladje (Samobor) (HV 16.000)

  16.000B.03.01.06.VZ ZAGREB (16.000)

  18

 • Pozicija Opis Plan 2013.

  HRVATSKO ZAGORJE - Izgradnja magistralnog cjevovoda VS Katel-Marija Bistrica - III. etapa - dionica VS Katel-Zlatar Bistrica; eksploatacijski bunar Laz Bistriki (izvorite Otri Hum); rekonstrukcija crpne stanice Gredice; Izgradnja vodoopskrbnog sustava na podruju opina Lobor, Mae i Novi Golubovec, nastavak izgradnje glavnih dovodnih cjevovoda Lobor - Mihovljan - Dukovec (kraj izgradnje I. etape), Harina Zlaka - Miljana; vodoopskrbne mree Hraina-Budinina (KREDIT 10.000)

  10.000B.03.01.07.VZ HRVATSKO ZAGORJE (10.000)

  PREGRADA - vodoopskrbni sustav Vinagora; magistralni cjevovod Svedrua, tuparje, Gredenec i Mala Paetina - opina Petrovsko podsustav Svedrua; crpna stanica Vinjevac; vodosprema Sopot (KREDIT 2.500)

  2.500B.03.01.08.VZ HRVATSKO ZAGORJE (2.500)

  KRAPINA - izgradnja glavnog dovodnog cjevovoda kroz grad Krapinu (Vohlov most - Krambergerova ulica); crpna stanica Groblje; dovretak izgradnje crpne stanice Podgora; izgradnja Podsustava III opine urmanec-Hromec; vodosprema Hromec; hidrostanica Hromec i cjevovodi te elektro radovi; izgradnja graevina vodoopskrbnog sustava visoke zone zapadnog podruja opine urmanec podsustava II Putkovec-Gorianovec i izgradnja graevina vodoopskrbnog sustava opine urmanec glavnih opskrbnih cjevovoda za naselje Grki, podruje Lukovak; nastavak radova na izgradnji vodoopskrbnog podsustava Velika Ves - karievo - cjevovodi; izgradnja vodospremnika Trki Vrh; sanacija vodospreme Strahinje (HV 3.000)

  3.000B.03.01.09.VZ HRVATSKO ZAGORJE (3.000)

  MOSLAVINA - Magistralni vodovod Kutina - Lipovljani; Izgradnja i opremanje dva zdenca na crpilitu Osekovo i dva zdenca na crpilitu Ravnik sa pristupnim putem i platoom (HV 5.000)

  5.000B.03.01.10.VZ MOSLAVAKA POSAVINA-JASENOVAC (5.000)

  KOSTAJNICA - dovretak izgradnje cjevovoda Panjani -Slabinja i vodospreme Panjani (HV 500)

  500B.03.01.11.VZ PAINO VRELO (500)

  GLINA - Dovretak izgradnje glavnog dovodnog cjevovoda Prezdan - Soline - Gornji Viduevac, revitalizacija vodozahvata Prezdan - izgradnja novog pijezometra i zdenca. (HV 500)

  500B.03.01.12.VZ GLINA (500)

  LASINJA - Vodovod Crna Draga - Novo Selo Prkos i Lasinjski - Banski Kovaevac (HV 600)

  600B.03.01.13.VZ KARLOVAC-DUGA RESA (600)

  DUGA RESA - Izgradnja vodospreme Vidanka s opskrbnim cjevovodom i Izgradnja crpne stanice Donje Mrzlo Polje - Duga Resa; Izgradnja vodoopskrbnog sustava CS Duga Resa - vodosprema Vidanka (HV 1.400)

  1.400B.03.01.14.VZ KARLOVAC-DUGA RESA (1.400)

  OGULIN - Sanacija gubitaka na vodoopskrbnom sustavu Ogulin (KREDIT 1.400) 1.400B.03.01.15.VZ OGULIN (1.400)

  VARADIN - Mjere zatite i ureenja ueg vodozatitnog podruja vodocrpilita Bartolovec (ograda, transportne i manipulativne povrine, video nadzor); Izgradnja vodoopskrbnog sustava opine Breznica (naselja Drakovii, Borenec, Bisag, Tkalec, Jarek Jales, naselje Brstec) te naselja Podrute Novi Marof; Vodoopskrba naselja Butkovec, Krenovec, dijela naselja epanje (kola) (opina Brezniki Hum), naselja Petkovec Topliki, rnile, Orehovec (grad Novi Marof); Vodoopskrba Novi Marof - Borievec - Varadinske Toplice (grad Varadinske Toplice); Vodoopskrba naselja Segovina (grad Ludbreg), dijela naselja Sveti Ilija - niska zona (opina Sveti Ilija), Drakovii, Borenec, Bisag, Tkalec, Jarek Jales i sl. (opina Breznica),Brstec (opina Breznica), Podrute - visoka zona (grad Novi Marof). (KREDIT 7.000)

  7.000B.03.01.16.VZ VARADIN (7.000)

  19

 • Pozicija Opis Plan 2013.

  KOPRIVNICA - Proirenje vodoopskrbne mree zapadnog visinskog dijela grada Koprivnice (Moile i Vinica); Izgradnja glavnog vodoopskrbnog cjevovoda za industrijsku zonu Danica; Izgradnja sekundarne vodoopskrbne mree opine Sokolovac (naselja Donjara, Grdak, dio V. Botinovec, M. Botinovec, M. Poganec, Lepavina, dio Sokolovac i dio Horvati) - sjeverna cjelina (HV 1.000)

  1.000B.03.01.17.VZ KOPRIVNICA (1.000)

  UREVAC - Nadzorno-upravljaki sustav vodoopskrbnog sustava urevac; Izgradnja vodoopskrbne mree Opine Klotar Podravski- naselja Budanevica i Klotar Podravski- II. faza; Izgradnja sekundarne vodoopskrbne mree opine Podravske Sesvete. (KREDIT 4.000)

  4.000B.03.01.18.VZ UREVAC (4.000)

  KRIEVCI - Izgradnja NUS-a vodoopskrbnog sustava Krievci, II. faza; izgradnja glavnog dovodnog cjevovoda uric - VS Trema, izgradnja vodospreme Trema, izgradnja spojnog cjevovoda do vodotornja Sv. Ivan abno; Izgradnja sekundarne vodovodne mree u naseljima Gregurovec i Fereani. (HV 2.500)

  2.500B.03.01.19.VZ KRIEVCI (2.500)

  DARUVAR - Distributivni vodoopskrbni cjevovod Opine Deanovac u naseljima Katel Deanovaki, Trojeglava, Drle, Govee Polje, Donji Sreani i Gornji Sreani; Izvedba sustava daljinskog nadzora i upravljanja (NUS) vodoopskrbnog sustava Daruvar I.faza; Nastavak izgradnje vodoopskrbnog cjevovoda naselja Koreniani i Potoani sa precrpnom stanicom Veliki Bastaji. (KREDIT 3.000)

  3.000B.03.01.20.VZ DARUVAR (3.000)

  KAPELA - Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda naselja Stara Diklenica i Lalii; Vodoopskrbni sustav Opine Kapela naselja Kobasiari, Visovi, Rekovci, Prnjavor, Tvrda Reka. (HV 700)

  700B.03.01.21.VZ BJELOVAR (700)

  BJELOVAR - Podsustav Zapad - Prgomelje - Breza, Klokoevac G1, K1, K4, K5, Gudovac - Rae, Gudovac G2, G3, Stanii K2, K3 (HV 700)

  700B.03.01.22.VZ BJELOVAR (700)

  BJELOVARSKO-BILOGORSKA UPANIJA - Izgradnja vodoopskrbnih cjevovoda za naselja aavac i Pavlovac; rekonstrukcija vodocrpilita Grevica; Glavni dovodni cjevovod Drljanovac - Pavlovac; BJELOVARSKO-BILOGORSKA UPANIJA - Glavni dovodni cjevovod Patkovac - S.Ploica - V.Trnovitica - Garenica, II. dionica: S.Ploica - V.Trnovitica; BJELOVARSKO-BILOGORSKA UPANIJA - Glavni dovodni cjevovod II. faza Patkovac-Daruvar (dionica Konanica - D. Daruvar); Glavni dovodni cjevovod Pehovac - Deanovac - Duhovi, II. dionica: Deanovac - Duhovi; Glavni dovodni cjevovod Pehovac - Deanovac - Duhovi, I. dionica: Pehovac - Deanovac; BJELOVARSKO-BILOGORSKA UPANIJA - Vodovod naselja Cerina - Grabik - G. Dragievci - G.Lipovani - Prnjavorac; tefanje faza III. za naselja: tefanje Brijeg, S.tefanje, Laminac i Daskatica (KREDIT 8.000)

  8.000B.03.01.23.VZ AZMA (1.000), VZ TROJSTVO-GREVAC (2.300), VZ GARENICA (1.900), VZ DARUVAR (2.800)

  GRUBINO POLJE - Vodoopskrbni cjevovod Grubino Polje - Raenica - Treglava - Ivanovo Selo, III. faza; Vodoopskrbni cjevovod Grubino Polje - Peratovica - Gakovo (KREDIT 400)

  400B.03.01.24.VZ GRUBINO POLJE (400)

  GARENICA - Izgradnja distributivnog vodoopskrbnog cjevovoda u naselju Trnovitiki Popovac; Izgradnja distributivnog vodoopskrbnog cjevovoda u naselju Mali i Veliki Zdenac; Nastavak izgradnje distributivnog vodoopskrbnog cjevovoda u naselju Kapelica. (KREDIT 800)

  800B.03.01.25.VZ GARENICA (800)

  20

 • Pozicija Opis Plan 2013.

  RIJEKA - graevinski radovi na glavnom opskrbnom i glavnom transportnom vodovodu u naselju Saroni - Skvaii (Vikovo); izvoenje radova na vodoopskrbi naselja Melnice u gradu Bakru - Ia faza; Izgradnja vodovodnih ogranaka Vikovo 127-131 i Petrci (opina Vikovo); Izgradnja vodovodnih ogranka Maeri (opina Kostrena), Doriii II (opina Kostrena), Orbani-Rubei 128-179 i Jardasi 22-22a (grad Kastav);Izgradnja vodovodne i kanalizacijske mree Strossmayerove i Jakovieve ulice u Kraljevici; Zametski koren 38+RS, CS/TS krljevo, Podbreg; Izgradnja vodovodnih ogranaka Krasica -Zamiii II, Krasica - Zamiii III, Krasica kod propelera, Krasica 77c, krljevo 229, Donji ikovii 86d - 93b; Izgradnja kanalizacije i izgradnja/rekonstrukcija vodoopskrbne mree sliv Mareljeva Draga 1 (Ulica prolaz Mareljeva Draga, Silva Milenia Lovra, kanal.kol.K4 - 4 i vodovodni ogranak V-1) i sliv Mareljeva Draga 2 (Ulica - Creska); izgradnja crpne stanice Brajdica u Peine; rekonstrukcija crpne stanice Kostabela s pripadajuim cjevovodima; sanacije i rekonstrukcije vodoopskrbnih mrea u gradu Rijeci. (KREDIT 5.000)

  5.000B.03.01.26.VZ OPATIJA-RIJEKA-KRK (5.000)

  OPATIJA - Vodoopskrba uz sanitarnu kanalizaciju naselja kolarevo - Opri - Konjsko; Vodoopskrba naselja Antii - Dobre - Krasa, I. I II. faza; Vodoopskrba na podruju naselja Gornji i Donji Rukavac; Zamjena dionice transportnog cjevovoda PK Penik - VS Orljak, transportni vodovod prema vodospremi Opatija III; Vodoopskrbni sustav Poljane, IV.faza; Vodoopskrba uz kanalizaciju podruja Sv.Petar -Jir VIII. faza; Optimizacija vodoopskrbnog sustava kroz daljinski nadzor i upravljanje; Vodosprema Tulievica; Vodoopskrba Visoke zone Lovrana - IV. faza; Visoka zona Lovrana - III. faza; Rekonstrukcija transportnog cjevovoda Rupa - Brce. (HV 10.000; KREDIT 5.000)

  15.000B.03.01.27.VZ OPATIJA-RIJEKA-KRK (15.000)

  CRES-LOINJ - Vodooopskrbni sustav Ilovik V. faza (podmorski cjevovod, cjevovod po Sv.Petru). (KREDIT 2.500)

  2.500B.03.01.28.VZ CRES-LOINJ (2.500)

  KRK - Injekciona zavjesa na brani akumulacije Ponikva; Vodovodne mree naselja Kras, Pinezii, Gabonjin, Skrpii, Dolnja Hlapa, Lakmartin, Brzac, Vrh, Kosi, Salati, Gostinjac, estilac, Rasopasno, Sv. Ivan, upanje, Bajii-Nenadii-Brusii, galjii, Milohnii, Linardii; Rekonstrukcija vodovoda i kanalizacije u Zvonimirovoj ulici u naselju Baka; Vodoopskrba visoke zone Vrha i HS Vrh (HV 13.000)

  13.000B.03.01.29.VZ OPATIJA-RIJEKA-KRK (13.000)

  RAB - ugradnja ureaja za kondicioniranje vode izvora Mlinica; Ugradnja sustava dezinfekcije vode elektrolizom; Sanacija cjevovoda u sklopu izgradnje kanalizacijskog sustava Draga - III. faza; Vodoopskrba radne zone Sorinj II. faza; Izgradnja radne zone Sorinj, I. faza; Vodosprema Lopar na Rabu. (KREDIT 4.500)

  4.500B.03.01.30.VZ HRVATSKO PRIMORJE (4.500)

  ABAR - Rekonstrukcija vodovoda Gerovo - II faza; Sustav dezinfekcije vode za pie Grada abra - oprema. (HV 1.500)

  1.500B.03.01.31.VZ GORSKI KOTAR (1.500)

  DELNICE - Sanacija cjevovoda Brestova Draga; Telemetrija i sustav upravljanja gubicima vode sa sanacijom; Dogradnja crpne stanice Petehovac - I. faza; Sanacija cjevovoda u zoni izgradnje SJO Ravna Gora i SJO Fuine; sanacija magistralnog gravitacijskog cjevovoda od Sungera do Mrkoplja; vodoopskrba naselja Hlevci - izgradnja hidrostanice; Sanacija cjevovoda u zoni izgradnje SJO Skrad i SJO Brod Moravice-Donja Dobra; Sanacija cjevovoda Stara Suica - prva faza; sanacija vodoopskrbnog sustava Supilova ulica (vodoodvodnja); izgradnja vodospreme Brdo; zavretak elektroradova i radova NUS-a CS Glavica (KREDIT 5.500)

  5.500B.03.01.32.VZ GORSKI KOTAR (5.500)

  NOVI VINODOLSKI - Sanacija vodotornja i vorita Osap i vodosprema Klanfari; sanacija gubitaka u vodoopskrbnom sustavu (KREDIT 4.500)

  4.500B.03.01.33.VZ RNOVNICA (4.500)

  21

 • Pozicija Opis Plan 2013.

  OTOAC - Rekonstrukcija crpne stanice Gacka i vodovod u Ulici Ive Senjanina (KREDIT 2.500)

  2.500B.03.01.34.VZ OTOAC (2.500)

  BRINJE - Vodoopskrbni sustav Gornja Kamenica -Mesii-Krznarii. (KREDIT 1.200) 1.200B.03.01.35.VZ OTOAC (1.200)

  GOSPI - Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda naselja Rudinka; Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda ulica pod Kunjaom - naselje Kunjaa; Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda Perui - Studenci; Izrada geografskog informatikog sustava dijela vodoopskrbnog sustava grada Gospia. (KREDIT 3.500)

  3.500B.03.01.36.VZ GOSPI (3.500)

  DONJI LAPAC - Nastavak sanacije cjevovoda Dnopolje - Birovaa (HV 300) 300B.03.01.37.VZ LAPAC (300)

  KORENICA - Smanjenje gubitaka vode i interventne mjere unapreenja vodoopskrbnog sustava Korenica-Plitvice-Rakovica zbog sue (KREDIT 3.500)

  3.500B.03.01.38.VZ UDBINA-KORENICA (3.500)

  HRVATSKO PRIMORJE - ugradnja 6. filter polja za postizanje punog kapaciteta ureaja, temeljen na ultrafiltraciji, s izradom upravljanja ureajem za kondicioniranje vode (Hrmotine); Dogradnja nadzorno-upravljakog sustava vodovoda; dovretak izgradnje vodospreme Koromaina II. faza; dobava opreme za vodocrpilite Bavice; izgradnja katodne zatite na cjevovodu (KREDIT 5.000)

  5.000B.03.01.39.VZ HRVATSKO PRIMORJE (5.000)

  SENJ - Izgradnja vodoopskrbne mree Josinovac; Sanacija gubitaka u vodoopskrbnom sustavu Senja. (KREDIT 3.000)

  3.000B.03.01.40.VZ HRVATSKO PRIMORJE (3.000)

  NOVALJA - Zavretak vodovoda Draice (KREDIT 300) 300B.03.01.41.VZ HRVATSKO PRIMORJE (300)

  VRHOVINE - Izgradnja tlanog voda crpne stanice Vrhovine - vodosprema Vrhovine 1 - vodosprema G.Vrhovine - Babin Potok; dovretak izgradnje vodospreme Vrhovine 1; dovretak izgradnje crpne stanice Vrhovine. (KREDIT 2.500)

  2.500B.03.01.42.VZ OTOAC (2.500)

  PAKRAC - Izgradnja crpilita Gaj. (HV 1.500) 1.500B.03.01.43.VZ PAKRAC-LIPIK (1.500)

  PITOMAA - Dovretak izgradnje vodoopskrbnog sustava opine Pitomaa (vodoopskrbni sustavi u naseljma Turnaica, Velika renjevica, Mala renjevica, Grabrovnica i Dinjevac); Dovretak izgradnje vodoopskrbnog sustava u naselju Sedlarica s vodospremom. (KREDIT 4.000)

  4.000B.03.01.44.VZ PITOMAA (4.000)

  ORAHOVICA - Dovretak izgradnje spojnog i opskrbnog cjevovoda naselja Pauinci. (KREDIT 500)

  500B.03.01.45.VZ ORAHOVICA (500)

  VIROVITICA - Dovretak izgradnje objekata i ugradnja opreme za proirenje prerade vode na crpilitu Bikana; sustav otklanjanja gubitaka (HV 4.000)

  4.000B.03.01.46.VZ VIROVITICA (4.000)

  SLATINA - Dovretak izgradnje spojnog cjevovoda Slatina - Radosavci - Makovac - Voin; Dovretak izgradnje spojnog cjevovoda Mikleu - eralije; dovretak izgradnje vodospreme Kestenik (HV 200)

  200B.03.01.47.VZ SLATINA (200)

  22

 • Pozicija Opis Plan 2013.

  DAVOR-GRADIKA - Dovretak izgradnje vodospreme Reetari; izgradnja pristupne ceste, dovodno-opskrbnog cjevovoda i cjevovoda za odvodnju preljevnih i oborinskih voda vodospreme Reetari; cjevovodi opine Okuani (HV 1.000)

  1.000B.03.01.48.VZ DAVOR-NOVA GRADIKA (1.000)

  ISTONA SLAVONIJA - SLAVONSKI BROD - Izgradnja i opremanje dva zdenca na crpilitu Jelas; Vodoopskrbna mrea druge zone vodoopskrbe pod utjecajem crpne stanice Brodsko Brdo; izgradnja crpne stanice i vodospreme Oprisavci, izgradnja glavnih dovodnih cjevovoda Staro Topolje - Donji Andrijevci, Klokoevik - Trnjani - Vrhovina i CS (dionica I), Zadubravlje, ajkovci- Perkovci, izgradnja regionalnog vodoopskrbnog sustava Bicko Selo - Slavonski Brod (dionica D5), izgradnja distributivnih mrea opina Oprisavci i Sikirevci, CS/VS Bicko Selo, glavni dovodni cjevovod Gundinci - Beravci - Velika Kopanica; nastavak radova na izradi pristupnog puta na crpilitu Istona Slavonija; izgradnja temeljnog cjevovoda Sikirevci-Bicko Selo; izgradnja magistralnog cjevovoda dionica III - etapa 3.2 - Beravci (HV 17.000)

  17.000B.03.01.49.VZ ISTONA SLAVONIJA-SLAVONSKI BROD (17.000)

  GARIN - Zavretak II. faze vodoodvodnje naselja Garin, Selna, Sapci, Bicko Selo i Trnjani; Nastavak radova na vodoodvodnji naselja Zadubravlje. (HV 1.500)

  1.500B.03.01.50.VZ ISTONA SLAVONIJA-SLAVONSKI BROD (1.500)

  DUGI OTOK - Izgradnja vodospreme Sali. (HV 400) 400B.03.01.51.VZ ZRMANJA-ZADAR (400)

  VIR - Vodoopskrbna mrea otoka Vira. (HV 500) 500B.03.01.52.VZ ZRMANJA-ZADAR (500)

  ZADAR - Izgradnja crpne stanice Biljane Donje, u okviru izgradnje II. etape istonog pravca vodoopskrbnog sustava Zadarskog zalea; Posedarje - izgradnja vodospreme; Glavni dovodni cjevovod Smili - Paljuv, u sklopu izgradnje istonog pravca Zadarskog zalea; Obrovac - vodovodna mrea naselja Vrulje, glavni opskrbni cjevovod za priobalna naselja grada Obrovca, dionica Cicin Gaj - Karin; Rekonstrukcija crpne stanice Dolac; Vodoopskrbna mrea Pridraga, II.faza; Vodosprema Rovanjska; Vodoopskrbna mrea Paljuv; Rekonstrukcija vodospreme Straa; Spojni cjevovodi za Nin i Privlaku; Tlani i gravitacijski cjevovod Kri; Rekonstrukcija nulte faze Zapadnog pravca; Nadzorno-upravljaki sustav; Glavni razvodni sustav nizvodno od Zemunika Gornjeg - zavretak; III. faza cjevovoda Petrane - Vir (podmorski cjevovod); Sustav upravljanja gubicima vode, zahvat dodatnih koliina vode sa spajanjem na postojei sustav vodoopskrbe; dovretak izgradnje CS i VS Vir te IV. etape magistralnog cjevovoda na otoku Viru. (HV 7.000; KREDIT 7.000)

  14.000B.03.01.53.VZ ZRMANJA-ZADAR (14.000)

  BENKOVAC - Izgradnja vodoopskrbnog sustava Polakog bazena faze I i II; Benkovac-Liane Ostrovike (etape I, III, IV); Rekonstrukcija CS Kakma, CS Polaa i CS Glavice. (HV 4.000)

  4.000B.03.01.54.VZ ZRMANJA-ZADAR (4.000)

  PAG - Izgradnja vodoopskrbnog sustava Koljun - SV. Martin; Vodosprema Vrii I na Pagu. (KREDIT 4.500)

  4.500B.03.01.55.VZ ZRMANJA-ZADAR (4.500)

  POVLJANA - Ugradnja desalinizatora. (KREDIT 5.000) 5.000B.03.01.56.VZ ZRMANJA-ZADAR (5.000)

  23

 • Pozicija Opis Plan 2013.

  DALJ - Poveanje kapaciteta crpilita Dalj; OSIJEK - Magistralni cjevovod pitke vode Dopsin - Vuka; Izgradnja i rekonstrukcija cjevovoda pitke vode - sjeverna i juna strana Strossmayerove ulice (od Ulice . Petefija do Ulice sv. Roka i od Ulice Lj. Posavskog do Svilajske ulice); Rekonstrukcija Ulice kneza Trpimira u Osijeku, od spoja na junu obilaznicu do raskrija s Drinskom ulicom - faza 1; Izgradnja cjevovoda pitke vode produetak Divaltove ulice od Trpimirove do Vinkovake ulice; Izgradnja magistralnog i tlanih cjevovoda pitke vode u Vukovarskoj ulici u Osijeku (od Huttlerove ulice do vorita TE-TO). (KREDIT 6.200)

  6.200B.03.01.57.VZ OSIJEK (6.200)

  NAICE - Rekonstrukcija crpilita Velimirovac u Naicama kapaciteta Q=150 l/s (HV 3.000)

  3.000B.03.01.58.VZ NAICE (3.000)

  URENOVAC - Izgradnja crpilita urenovac kapaciteta prerade Q=40 l/s; izgradnja vodoopskrbne mree naselja Lipine (HV 2.000)

  2.000B.03.01.59.VZ NAICE (2.000)

  IBENIK - Rekonstrukcija cjevovoda Primoten - Rogoznica (dionica Grebatica - Primoten); Vodoopskrbni sustav ibenik - rekonstrukcija magistralnih cjevovoda na podruju Kistanja; Spojni dio vodoopskrbnog sustava opine Marina s vodoopskrbnim sustavom ibenika; Zagorski vodovod - dionica do Rastovca; Izgradnja cjevovoda za Solaris i Zablae; izgradnja vodovodne mree naselja Boraja; Rekonstrukcija CS Jaruga 3, Torak i Pokrovnik. (HV 1.700; KREDIT 6.300)

  8.000B.03.01.60.VZ IBENIK (8.000)

  KNIN - Sanacija izvorita crpne stanice imia vrelo (KREDIT 4.000) 4.000B.03.01.61.VZ KNIN (4.000)

  ISTONA SLAVONIJA - VINKOVCI - Izgradnja VS/CS Retkovci, izgradnja cjevovoda spoj naselja Nutar na RVS istone Slavonije, izgradnja cjevovoda Vinkovaki Banovci - Nijemci - Podgrae - Apevci - Lipovac, izgradnja VS/CS upanja, izgradnja VS Drenovci, izgradnja vodoopskrbne mree Babina Greda, dogradnja nadzorno-upravljakog sustava RVS Istona Slavonija; nastavak radova na izgradnji zdenca na vodocrpilitu Sikirevci (HV 14.000)

  14.000B.03.01.62.VZ ISTONA SLAVONIJA-VINKOVCI (14.000)

  NUTAR - Nastavak rekonstrukcije vodoopskrbne mree u naselju Nutar (HV 200) 200B.03.01.63.VZ ISTONA SLAVONIJA-VINKOVCI (200)

  HVAR - Vodoopskrba trajektnog pristanita Stari Grad . (HV 900) 900B.03.01.64.VZ SPLIT-OMI-OTOCI (900)

  BRA - precrpna stanica Mirca s elektroprikljukom; Izgradnja vodospreme Ratac u Postirama s gravitacijskim cjevovodom. (KREDIT 2.000)

  2.000B.03.01.65.VZ SPLIT-OMI-OTOCI (2.000)

  SINJ - Vodoopskrbni sustav Obrovac-Bajagi-aijin Dolac - zone 2 i 3; (KREDIT 2.500)

  2.500B.03.01.66.VZ SPLIT-OMI-OTOCI (2.500)

  IMOTSKA KRAJINA - Izgradnja cjevovoda Opaac - Ljuba; Glavni cjevovod i vodoopskrbna mrea M.O. eevica, Vodoopskrbne mree M.O. Goriaj, M.O. Katuni Brdo, M.O. Kreevo Brdo, M.O. Katuni Prpua; Cjevovod Dundii -vodosprema Balete -vodosprema Privija; Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda Draguni i vodospreme Gornji Draguni opina Lokviii; Vodoopskrbna mrea M.O. Grabovac Centar; Izgradnja cjevovoda Ivandii - Ribiii - amanovii; Izgradnja cjevovoda na podruju opine Zagvozd; Izgradnja sustava Jasenak. (KREDIT 6.000)

  6.000B.03.01.67.VZ IMOTSKI-MAKARSKA-VRGORAC (6.000)

  24

 • Pozicija Opis Plan 2013.

  SPLIT - Vrpolje-Vuevica: izgradnja III. etape magistralnog i povratnog cjevovoda, elektroenergetski prikljuak. (KREDIT 2.000)

  2.000B.03.01.68.VZ SPLIT-OMI-OTOCI (2.000)

  VIS - Radovi na objektima vodovoda otoka Visa - ukljuivanje u postojei SDNU vodovoda otoka Visa (KREDIT 3.500)

  3.500B.03.01.69.VZ SPLIT-OMI-OTOCI (3.500)

  BUZET - Vodovodni ogranci Buzet Stari grad, Mietii, Funtana, Viinada sjever, Bale-ubani, Krianci, Bakoti-Katelir, Lacosercio-Konceta, Blatna Vas-Brul I.i II. faza, Milaneze, Smoljani-Jukani; Vodoopskrbna mrea naselja Sv. Lovre; Izgradnja vodoopskrbnog sustava Bula - Butoniga (III. faza); Rekonstrukcija filterskih zapornica Gradole; Vodosprema Karatak sa spojnim cjevovodima; ureaj za tretman mulja i vode na postrojenju za kondicioniranje vode izvorita Sv. Ivan. (HV 9.245; KREDIT 14.000)

  23.245B.03.01.70.VZ ISTRA (23.245)

  PULA - Rekonstrukcija magistralnog cjevovoda Rovinj (Valtida) Pula III. faza; Rekonstrukcija vodovodne mree u katarima - u dijelu ulice Videlanka i kataranka; Pilot ureaj za proiavanje tehnolokih voda izvora Rakonek; Rekonstrukcija vodovodne mree u Linjanu - od place prema groblju; Rekonstrukcija vodovodne mree u Faani - Stara jezgra III. faza; Vodovodna mrea u sklopu izgradnje rotora Pula; rekonstrukcija vodovodne mree u gradu Puli - vezano uz plinifikaciju - vie naselja na podruju Pule, Zagrebaka ulica; klorirnica Monte erpo; zavretak izgradnje vodovodne mree u Vinkuranu-naselje Cota II faza; Izgradnja ureaja za oitavanje vodomjera; magistralni cjevovod Barban (HV 4.500; KREDIT 4.000)

  8.500B.03.01.71.VZ PULA (8.500)

  LABIN - Zamjena postojeeg cjevovoda Plomin - Vozilii - Pristav; Transportni cjevovod krokoni - Crni - Drenje - Ravni; izgradnja cjevovoda VS Brdo-VS Breg; probno crpljenje izvorita Sv. Anton (KREDIT 6.500)

  6.500B.03.01.72.VZ LABIN (6.500)

  KONAVLE - Izgradnja vodoopskrbnog sustava Radovia. (KREDIT 400) 400B.03.01.73.VZ DUBROVNIK (400)

  BLATO - Zamjena cjevovoda vodosprema Grica I - vodosprema Grica II; rekonstrukcija vodospreme Grica I; Rekonstrukcija crpnih stanica Veprijak i Studenac - I. faza; zamjena cjevovoda u Veloj Luci (KREDIT 7.000)

  7.000B.03.01.74.VZ MPKLN (7.000)

  NERETVA-PELJEAC-KORULA-LASTOVO-MLJET - Dovodni cjevovod VS Metkovi; Cjevovod i vodosprema Kuite, Viganj; Zamjena cjevovoda rotora u Koruli; Izgradnja hidrotehnikog tunela Ujak; Dogradnja VS Korula; Izgradnja cjevooda Janjina-uljana-Kupjenova; izgradnja cjevovoda u Nacionalnom parku Mljet (HV 6.000; KREDIT 4.000)

  10.000B.03.01.75.VZ MPKLN (10.000)

  MEIMURJE - Magistralni vodovod uz Dravu, II. faza; Nadzorno-upravljaki sustav. (KREDIT 1.500)

  1.500B.03.01.76.VZ MEIMURJE (1.500)

  PETRINJA - Graenje magistralnog cjevovoda sjevernog podruja Petrinje, naselja D. Mokrice, Dumae, G. Mokrice, Meurae, Nebojan, N. Farkai i S. Mokrice. (HV 8.000)

  8.000B.03.01.77.VZ PETRINJA-SISAK (8.000)

  Vodoopskrba Jadranskih otoka (MP 2.000) 2.000B.03.01.78.

  Izrada projektne dokumentacije (HV 20.000) 20.000B.03.01.79.

  25

 • Pozicija Opis Plan 2013.

  Ostali projekti (HV 11.267; KREDIT 2.500) 13.767B.03.01.80.

  PRIPREMA STUDIJSKO-PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PREDPRISTUPNE FONDOVE EU (HV 13.255)

  13.255B.03.02.

  Priprema studijsko-projektne dokumentacije za predpristupne fondove EU - nastavak izrade idejnih i glavnih projekata za izgradnju komunalnih vodnih graevina za javnu vodoopskrbu na distribucijskom podruju Dugog Sela (grad Dugo Selo i opine: Brckovljani i Rugvica) i poetak izrade idejnog projekta NUS-a, elaborati nepotpunog izvlatenja s uklopima, sanacija na postojeim vodospremnicima i crpnim stanicama, nastavak projekta glavnog dovodnog cjevovoda Drenec - Graberje, projekt mosta za prijelaz cjevovoda preko potoka u Sportskoj ulici (cca 30 m') te potrebne revizije i recenzije i ostale potrebne tehnike dokumentacije. (HV 580)

  580B.03.02.01.VZ DUGO SELO (580)

  Priprema studijsko-projektne dokumentacije za predpristupne fondove EU - nastavak izrade idejnih i glavnih projekata za izgradnju komunalnih vodnih graevina za javnu vodoopskrbu na distribucijskom podruju Vrbovca, idejnog projekta NUS-a, elaborati nepotpunog izvlatenja s uklopima te potrebne revizije i recenzije i ostale potrebne tehnike dokumentacije. (HV 1.850)

  1.850B.03.02.02.VZ VRBOVEC (1.850)

  Priprema studijsko-projektne dokumentacije za predpristupne fondove EU - nastavak izrade projekta Analiza vodoopskrbnog sustava Sv. Ivan Zelina te nastavak izrade projekta rekonstrukcije glavnog dovodnog cjevovoda D.Zelina - Bocakova i crpne stanice, poetak izrade elaborata nepotpunog izvlatenja s uklopima, idejnog projekta NUS-a, izrada trokovnika za nadmetanje prema EU propisima te potrebne revizije i recenzije i ostale potrebne tehnike dokumentacij. (HV 330)

  330B.03.02.03.VZ SV. IVAN ZELINA (330)

  Priprema studijsko-projektne dokumentacije za predpristupne fondove EU - nastavak izrade Studije izvodljivosti i Aplikacije za prijavu projekata regionalnog vodoopskrbnog sustava Zagrebake upanije Zagreb istok za sufinanciranje iz EU-fondova, izrada projektne podloge i projektna dokumentacije za prijelaz magistralog cjevovoda Kosnica Cerje I.B etape preko rijeke Save kod Drenja itarjevog te potrebna revizija i ostale potrebne tehnike dokumentacije; (HV 1.680)

  1.680B.03.02.04.VZ ZAGREB (1.680)

  Priprema studijsko-projektne dokumentacije za predpristupne fondove EU - izrada idejnih i glavnih projekata za izgradnju komunalnih vodnih graevina za javnu vodoopskrbu na distribucijskom podruju grada Ivani Grad i opina Kri i Klotar Ivani, izrada idejnog projekta NUS-a, elaborati nepotpunog izvlatenja s uklopima, dougovaranje spojnog cjevovoda i pripadne crpne stanice u Klotar Ivaniu te potrebne revizije i recenzije i ostale potrebne tehnike dokumentacije. (HV 320)

  320B.03.02.05.VZ IVANI-GRAD (320)

  Priprema studijsko-projektne dokumentacije za predpristupne fondove EU - Izrada projektne dokumentacije glavnih dovodnih cjevovoda i vodoopskrbnih mrea, crpilita, vodosprema i crpnih stanica prema vodoopskrbnom planu upanije za sve projekte za koje ne postoji projektna dokumentacija, a prijavljena je prema EU fondovima. (HV 1.700)

  1.700B.03.02.06.VZ MOSLAVAKA POSAVINA-JASENOVAC (1.700)

  Priprema stud.-proj. dokumentacije za predpristupne fondove EU - Izrada projektne dokumentacije glavnih dovodnih cjevovoda i vodoopskrbnih mrea, crpilita, vodosprema i crpnih stanica prema vodoopskrbnom planu upanije za sve projekte za koje ne postoji projektna dokumentacija, a prijavljena je prema EU fondovima. (HV 1.895)

  1.895B.03.02.07.VZ PETRINJA-SISAK (1.895)

  26

 • Pozicija Opis Plan 2013.

  Priprema studijsko-projektne dokumentacije za predpristupne fondove EU - Izrada idejnog i glavnog projekta za komunalne vodne graevine za javnu vodoopskrbu na podruju komunalnog poduzea G.K.P. Komunalac d.o.o. Koprivnica, izrada projektne dokumentacije za NUS, recenzija projektne dokumentacije, ostali trokovi. (HV 450)

  450B.03.02.08.VZ KOPRIVNICA (450)

  Priprema studijsko-projektne dokumentacije za predpristupne fondove EU - Izrada idejnog i glavnog projekta za komunalne vodne graevine za javnu vodoopskrbu na podruju komunalnog poduzea Komunalije d.o.o. urevac, izgradnja projektne dokumentacije za rekonstrukciju glavnog dovodnog cjevovoda VS Budrovac - VS epelovac, recenzija projektne dokumentacije (HV 250)

  250B.03.02.09.VZ UREVAC (250)

  Priprema studijsko-projektne dokumentacije za predpristupne fondove EU - Izrada idejnog i glavnog projekta za komunalne vodne graevine za javnu vodoopskrbu na podruju komunalnog poduzea Komunalno d.o.o. Krievci, izrada projektne dokumentacije za NUS, recenzija projektne dokumentacije, ostali trokovi. (HV 800)

  800B.03.02.10.VZ KRIEVCI (800)

  Priprema studijsko-projektne dokumentacije za predpristupne fondove EU - Izrada projektne dokumentacije glavnih dovodnih cjevovoda i vodoopskrbnih mrea, crpilita, vodosprema i crpnih stanica prema vodoopskrbnom planu upanije za sve projekte za koje ne postoji projektna dokumentacija, a prijavljena je prema EU fondovima. (HV 1.600)

  1.600B.03.02.11.VZ BJELOVAR (1.600)

  Priprema stud.-proj. dokumentacije za predpristupne fondove EU - izrada projektne dokumentacije glavnih dovodnih cjevovoda i vodoopskrbnih mrea, crpilita, vodosprema i crpnih stanica prema vodoopskrbnom planu upanije za sve projekte za koje ne postoji projektna dokumentacija a prijavljena je prema EU-fondovima, te studija potrebnih za izradu aplikacije prema EU-fondovima (HV 1.000)

  1.000B.03.02.12.VZ ISTONA SLAVONIJA-SLAVONSKI BROD (1.000)

  Priprema studijsko-projektne dokumentacije za predpristupne fondove EU - glavni dovodni cjevovodi Klisa - Sarva, naselje Beketinci, Bijelo Brdo - Dalj, Bijelo Brdo - Aljma, Dalj - Borovo, Vuka - Rastovac, Ernestinovo - Petrova Slatina - odolovci, Laslovo - Palaa, Laslovo - Ada, Palaa - Sila i Antunovac - Tenja; vodospreme Osijek, epin, Dalj; vodotoranj Laslovo; rekonstrukcija vodotornja Erdut; rekonstrukcija crpilita epin; prerada vode na crpilitu Dalj; vodoopskrbna mrea za naselja Beketinci, Dopsin, Paulin Dvor, odolovci, Koprivna, Petrova Slatina, Palaa, Ada i Sila. Idejno rjeenje NUS-a; glavni i izvedbeni projekt vorita NUS-a; glavni i izvedbeni projekt stanice za povienje tlaka; projekt NUS-a; recenzija projektne dokumentacije, Izrada ocjene utjecaja na okoli. (HV 800)

  800B.03.02.13.VZ OSIJEK (800)

  ULAGANJE U OBJEKTE ZATITE VODA I MORA OD ZAGAIVANJA (Ulaganja u gradnju vodnih graevina za javnu odvodnju) (HV 97.233; MP 47.867; KTD 68.600; DAROVNICA 16.000; IBRD 124.400; KREDIT 100.000)

  454.100B.04.

  ULAGANJE U OBJEKTE ZATITE VODA I MORA OD ZAGAIVANJA (K2006) (HV 30.233; MP 4.067, KREDIT 99.775)

  134.075B.04.01.

  ZAPREI - Izgradnja CS i kolektora duine 100 m; Izgradnja sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda naselja opine Brdovec juno od pruge; Izgradnja sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda u opini Brdovec - naselja Prigorje, Ladu, enkovec, Harmica i Javorje; Izgradnja sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda opine Brdovec - naselje Brdovec. (HV 360)

  360B.04.01.01.AG Zapresic (360)

  27

 • Pozicija Opis Plan 2013.

  ZAPREI - Dovretak izgradnje sustava odvodnje otpadnih voda na podruju opine Bistra (I faza). (HV 300)

  300B.04.01.02.AG Zapresic (300)

  SAMOBOR - Nastavak izgradnje fekalne kanalizacijske mree u naselju Domaslovec duine 339 m. (HV 400)

  400B.04.01.03.AG Samobor (400)

  RUGVICA - Nastavak I etape izgradnje sustava odvodnje i proiavanja otpadnih voda naselja opine Rugvica - I faza - Dionica sustava odvodnje od spojne toke A do lokacije ureaja za proiavanje otpadnih voda u Rugvici i CS12. (HV 350)

  350B.04.01.04.AG Rugvica (350)

  DONJA ZDENINA - Izgradnja kanalizacijskog sustava odvodnje otpadnih voda naselja Klina Sela i Donja Zdenina; Izgradnja magistralnog cjevovoda u Klina Selima. (HV 500)

  500B.04.01.05.AG Donja Zdencina (500)

  ZAGREB - Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije sabirnog kanala Miroeveka cesta s retencijsko preljevnim objektom; Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za kanalizacijsku mreu Luko - Jedovec; Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta Rekonstrukcije kolektora tefanovec s retencijsko preljevnim objektima; Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta Sabirnog kanala "Dubravica"; Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta Dovoda otpadnih voda Sesvete-istok na crpnu stanicu Vuger potok (CS 1 i CS2); Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta Dovoda otpadnih voda Sesvete-istok na crpnu stanicu Vuger potok na CUPOVGZ; Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta Crpne stanice Savica; Izgradnja javnih kanala Kozari put III - mjeoviti sustav odvodnje; Izgradnja javnih kanala Kozari put V - mjeoviti sustav odvodnje; Izgradnja javnih kanala u urevakoj i Beketinekoj ulici - mjeoviti sustav odvodnje; Rekonstrukcija glavnog sabirnog kanala GTK-I za Brezovicu; Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za sabirni kolektor odvodnje sliva potoka Kraljevec; Izgradnja Glavnog sabirnog kanala GSK 1.1 i crpne stanice Hrvatski Leskovac - razdjelni sustav odvodnje;Izgradnja spojnog kolektora Kelekova Markovo Polje;Kanalizacija uzvodnog sliva potoka Branovec (Furdini-Trupeljaki); Izgradnja kanalizacije - Naselje Sveta Klara Posedarska; Izgradnja kolektora "Fallerovo etalite"; Izgradnja - Glavni sabirni kolektor GSK 3 odvodnje naselja Luko, Jedovec i gravitirajueg podruja;Odvodnja naselja na uzvodnom slivu potoka Lomnica; Izgradnja - Kanalizacijska mrea Kozari Putevi; Javni kanali odvodnje u dijelu Zadvorske i Prigradske ulice s odvojcima; Izgradnja - Primarna kanalizacija dijela naselja Hrvatski Leskovec; Lomnica - Sabirni kanali naselja Kupineki Kraljevec; Izgradnja kolektora ulineka - dionica od Trnave do Slavonske avenije; PROJEKTIRANJE: Kolektor Ravnice II, od Branimirove do preljevnog objekta na GOK-u, I. etapa (od preljevnog objekta do Vukovarske); Kolektor Ravnice II, od Branimirove do preljevnog objekta na GOK-u, II. etapa (od Vukovarske do Branimirove); Odvodnja naselja Resnik s retencijsko preljevnim objektom i transportnim kolektorom; Odvodnja naselja Goranec - Sesvete; Odvodnja naselja Prekvrje - Planina Donja u Sesvetama; Odvodnja naselja Kraljeveki Novaki - sjever u Sesvetama; Odvodnja naselja Kraljeveki Novaki - jug u Sesvetama; Odvodnja naselja Sesvetski Kraljevec - istok; Odvodnja naselja Sesvetska Sopnica - sanacija kanalizacijske mree; Odvodnja naselja Dobrodol - imunevec - iletii u Sesvetama; Preljevno-retencijski bazen "Dubrava" na sustavu GOK-a;Rekonstrukcija kolektora "Rimski put" u Sesvetama; Kanalizacijska mrea na slivu "Veliki potok".; GLAVNIICA - PROJEKTIRANJE: Odvodnja na slivu potoka Kaina - Glavniica za pripadajua naselja ukljuivo UZPOV Glavniica Sesvete - sjeveroistok. (KREDIT 12.000)

  12.000B.04.01.06.AG Glavnicica (3.500), AG Zagreb (8.500)

  28

 • Pozicija Opis Plan 2013.

  BRCKOVLJANI - Idejni projekt kanalizacije u naselju Hrebinec; Nastavak izgradnje ureaja za proiavanje otpadnih voda u Bojakovini; Nastavak izgradnje kolektora odvodnje otpadnih voda naselja Gornja Greda - Lupoglav; Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda Gornja Greda i Lupoglav - dionica u Posavskoj ulici u naselju Lupoglav; Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda Gornja Greda i Lupoglav - dionica izvan pojasa C Brckovljani - Klotar Ivani; Izgradnja kolektora A i B te sabirnih kanala; Izgradnja kanala III reda fekalne odvodnje naselja Brckovljani, Graec, Prikraj i Stani. (HV 900)

  900B.04.01.07.AG Brckovljani (900)

  ZABOK - Izrada projekta sanacije glavnog kolektora "Gornja Stubica - Oroslavje"; Izgradnja kanalizacijskog sustava u trasi rekonstrukcije ceste u Stubikoj Slatini.; KONJINA - Radovi na izgradnji kolektorske mree u opini Konjina naselje Boaki i nastavak groblje - Boadir; Kanalizacijska mrea D-24 od Jelovca do Galovca.; ZLATAR - Izgradnja biljnog proistaa otpadnih voda u naselju Beleka Selnica. (HV 750)

  750B.04.01.08.AG Konjscina (400), AG Zabok (200), AG Zlatar (150)

  KRAPINSKE TOPLICE - Nastavak izgradnje kanalizacije i izgradnja ureaja za proiavanje otpadnih voda naselja Jurjevec; Izgradnja sustava javne odvodnje naselja M. Majseca i u Radievoj ulici. (HV 400)

  400B.04.01.09.AG Krapinske Toplice (400)

  KRAPINA - Spajanje postojeih ispusta u korito rijeke Krapinice kanalizacije na kolektore K1, K2, K3 u gradu Krapina. (HV 300)

  300B.04.01.10.AG Krapina (300)

  KUMROVEC - Izgradnja fekalne kanalizacije Ravno Brezje-Risvica, I etapa, u Kumrovcu; Izgradnja UPOV-a i mree Dol Klanjeki. (HV 850)

  850B.04.01.11.AG Kumrovec (850)

  HUM NA SUTLI - Izgradnja kanalizacijske mree (3. faza) u opini Hum na Sutli. (HV 357)

  357B.04.01.12.AG Hum na Sutli (357)

  VARADIN - Izgradnja precrpnih stanica oborinske i sanitarne vode unica, kini preljev i izljevna graevina; Izgradnja kanalizacijskih kolektora na podruju naselja Trnovec Bartoloveki; Kanalizacijski sustav naselja Srainec; Izgradnja precrpne stanice Kneginec spoj na sustav Varadin; Izgradnja kanalizacije Kuan I. faza (naselja Kuan Gornji, Kuan Donji, Kuan Marof i dijela naselja Zbelava -I faza; mjeovita kanalizacija DN 400,600,700,800,1100 mm, L = 4865 m; sanitarna kanalizacija, tlani vod dn 225,90 mm, l =1649 m, PS2); Izgradnja kanalizacije Kuan II. faza (naselja Kuan Gornji, Kuan Donji, Kuan Marof i dijela naselja Zbelava; mjeovita kanalizacija DN 400, 500, 600, 800, 900 mm, L = 6954 m; sanitarna kanalizacija DN 250, L =920 m, tlani vod dn ,90 mm, l =270 m, PS1, PS3); Izgradnja precrpne stanice Kuan II ( Plitvica) - sustav rastereenja, oborinske vode, PS1, precrpna stanica sanitarne vode PS 2, kini preljev, ispust u rijeku Plitvicu, retencijski bazen i preljevna graevina , TS Kuan II; Izgradnja kolektora naselja Petrijanec i Majerje; Izgradnja kanalizacije naselja Kuan III. Faza; Izgradnja PS Svibovec Podravski; UPOV Varadin-Izgradnja sekundarnih talonica. (KREDIT 16.000)

  16.000B.04.01.13.AG Varazdin (16.000)

  29

 • Pozicija Opis Plan 2013.

  AKOVEC - Izgradnja kanalizacije Pribislavec II faza; Izgradnja razdjelne kanalizacije naselja Dunjkovec i Pretetinec; Izgradnja razdjelne kanalizacije naselja Knezovec; Izgradnja sustava na podruju Pribislavca - III faza; Izgradnja kanalizacije Strahoninec - zavretak; Izgradnja sustava odvodnje Zasadbreg (naselja Slemenice i ikovec); Izgradnja razdjelne kanalizacije Knezovec - Mali Mihaljevec (naselje Mali Mihaljevec); Izgradnja produetka kanalizacijske mree u odvojku Ulice V. Nazora u Mihovljanu; Izgradnja kanalizacijske mree Martane - istok (II faza u akovcu) - zavretak; Izgradnja kanalizacijske mree ''MESAP'' i SRC ''Sjever'' u Nedeliu; Izgradnja produetka kanalske mree u Nedeliu (Podzavrtje); Realizacija viegodinjeg sporazuma o sufinanciranju izgradnje sustava javne odvodnje na podruju grada akovca.; NOVO SELO NA DRAVI - Trokovi kredita EBRD.; DONJA DUBRAVA - Izgradnja kolektora III u Prelogu; Izgradnja jugozapadnog dijela kanalizacije u Prelogu.; DONJI KRALJEVEC - Izrada glavnog i izvedbenog projekta, te izgradnja UPOV-a Donji Kraljevec - dovretak radova ; Realizacija viegodinjeg sporazuma o sufinanciranju izgradnje sustava javne odvodnje na podruju opine Donji Kraljevec.; PODTUREN - Izgradnja ureaja za proiavanje otpadnih voda Podturen.; KOTORIBA - Izgradnja mjeovite kanalizacije naselja Kotoriba - dovretak. (KREDIT 6.100)

  6.100B.04.01.14.AG akovec (4.000), AG Donja Dubrava (400), AG Donji Kraljevec (800), AG Kotoriba (300), AG Novo Selo na Dravi (100), AG Podturen (500)

  LUDBREG - Izgradnja UPOV-a Selnik Ludbreki. (HV 600) 600B.04.01.15.AG Ludbreg (600)

  KOPRIVNICA - Izgradnja kanalizacije naselja Jagnjedovec; Izgradnja kanalizacije u naselju Glogovac; Izgradnja odvodnih sustava naselja Goriko, Kunovec i Botinovec Ivaneki. ; KOPRIVNICA - Izgradnja kanalizacijske mree naselja Zvirie; Izgradnja kanalizacijske mree podruja Sveti Vid; Izgradnja kanalizacijske mree Ratarske ulice. (HV 400; KREDIT 1.500)

  1.900B.04.01.16.AG Koprivnica (1.900)

  VIRJE - Izgradnja preostale kanalizacije opine Virje. (HV 380) 380B.04.01.17.AG Virje (380)

  PITOMAA - Izgradnja kanalizacijskog kolektora u Vinogradskoj ulici u Pitomai. (HV 295)

  295B.04.01.18.AG Pitomaca (295)

  FERINACI -Nastavak izgradnje II. i III. faze izgradnje sustava odvodnje Ferianci. (HV 790)

  790B.04.01.19.AG Fericanci (790)

  DONJI MIHOLJAC - Nastavak rekonstrukcije, dogradnje i sanacije UPOV-a Donji Miholjac. (HV 700)

  700B.04.01.20.AG Donji Miholjac (700)

  PETRIJEVCI - Dovretak izgradnje kanalizacije faze VII, dio VIII, IX, X kolektori naselja Petrijevci, Samatovci i Bizovac; Izgradnja sustava odvodnje Petrijevci - Bizovac XII-XIV faza; Izgradnja montanih predgotovljenih crpnih stanica sustava odvodnje Petrijevci-Bizovac. (HV 900)

  900B.04.01.21.AG Petrijevci (900)

  OSIJEK - Nastavak izgradnje kanalizacijskih kolektora i CS naselja Ivanovac; Izgradnja sustava odvodnje u naselju Tenja - II. Faza; Rekonstrukcija i izgradnja sekundarne kanalizacijske mree u Hebrangovoj ulici. (HV 350)

  350B.04.01.22.AG Osijek (350)

  BELI MANASTIR - Izgradnja kanalizacijskih kolektora na podruju Brdo Sjever-glavni kolektori; Izgradnja kanalizacijskih kolektora na podruju Brdo Sjever-sekundarni kolektori.; KNEEVI VINOGRADI - Izgradnja ureaja za proiavanje otpadnih voda; Izgradnja kanalizacijske mree Industrijske zone Kneevi Vinogradi. (HV 400)

  400B.04.01.23.AG Beli Manastir (100), AG Knezevi Vinogradi (300)

  30

 • Pozicija Opis Plan 2013.

  ILOK - Dogradnja kanalizacijske mree u Iloku.; LOVAS - Izgradnja sustava odvodnje i proiavanja otpadnih voda opine Lovas. (KREDIT 2.250)

  2.250B.04.01.24.AG Ilok (250), AG Lovas (2.000)

  DEANOVEC - Izgradnja kanalizacije s crpnom stanicom i proistaem u naselju Bunjani, opina Kri, duljina kanalizacije L=9.120 m. (HV 500)

  500B.04.01.25.AG Deanovec (500)

  CERNA - Izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda naselja Cerne i ikovaca, III. i IV. faza.; PRIVLAKA - Nastavak izgradnje kanalizacijskog sustava naselja Privlaka.; VOINCI - Izgradnja kanalizacijskog sustava naselja Mikanovci i Voinci. (HV 900)

  900B.04.01.26.AG Cerna (300), AG Privlaka (300), AG Vodjinci (300)

  UPANJA - Izgradnja kolektora Sjeine u upanji.; BONJACI - Izgradnja sustava odvodnje Bonjaci (II. faza). (HV 900)

  900B.04.01.27.AG Bosnjaci (450), AG Zupanja (450)

  GUNJA - Izgradnja I. faze sanitarne kanalizacije naselja Drenovci (dio gravitacijskog cjevovoda K1 i pripadajua crpna stanica); Izgradnja I. faze sanitarne kanalizacije naselja Drenovci (dio K.1., K.1.1. i K.2., crpne stanice CS-1, CS-2 i CS-5 te tlani cjevovodi T1, T2 i T5). (HV 350)

  350B.04.01.28.AG Gunja (350)

  KARLOVAC-DUGA RESA - Izgradnja kanalizacijskog podsustava Dvorite u Dugoj Resi.; BELAJSKE POLJICE - Izgradnja sustava odvodnje i proiavanja otpadnih voda Belajskih Poljica. (HV 500)

  500B.04.01.29.AG Belajske Poljice (250), AG Karlovac-Duga Resa (250)

  KARLOVAC-DUGA RESA - ISPA-dogradnja CS Grad; ISPA-otplata anuiteta kredita EBRD-a. (HV 4.067; MP 4.067)

  8.134B.04.01.30.AG Karlovac-Duga Resa (8.134)

  IVANI GRAD - Izgradnja kanalizacije dijela Savske ulice i dijela kolektora K-2-1 (industrijski) u Ivani Gradu; Izgradnja sustava javne odvodnje Donja Poljana u Ivani Gradu. (HV 700)

  700B.04.01.31.AG Ivanic Grad (700)

  BRODSKI STUPNIK - Izvoenje radova na izgradnji kanalizacijskog sustava naselja Brodski Stupnik - 2. faza.; SLAVONSKI BROD - Izgradnja kanalizacije u Bukovlju i Vranovcima. (HV 1.150)

  1.150B.04.01.32.AG Brodski Stupnik (600), AG Slavonski Brod (550)

  NOVA GRADIKA - Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda u Kovaevcu.; OKUANI - Izgradnja ureaja za proiavanje otpadnih voda u Okuanima - I etapa. (KREDIT 1.562)

  1.562B.04.01.33.AG Nova Gradiska (920), AG Okucani (642)

  BATRINA - Izgradnja zatvorenog sustava odvodnje i proiavanje otpadnih voda opine Nova Kapela.; DAVOR - Izgradnja pristupnog puta za UPOV naselja Davor, izgradnja i putanje u rad ureaja za proiavanje otpadnih voda naselja Davor. (KREDIT 1.600)

  1.600B.04.01.34.AG Batrina (1.000), AG Davor (600)

  ZADUBRAVLJE - Izgradnja kolektora sustava Zadubravlje. (HV 300) 300B.04.01.35.AG Zadubravlje (300)

  31

 • Pozicija Opis Plan 2013.

  POEGA - Izgradnja I. faze kolektora za odvodnju otpadnih voda u Brestovcu; Izgradnja kanalizacijske mree naselja Golobrdci; Izgradnja kolektora Mlinska - Osjeka; Izgradnja kanalizacijske mree za naselja Emovaki Lug -Donji Emovci; Izgradnja kanalizacijske mree u Ulici Pavla Radia prema Novom titnjaku; Izgradnja kanalizacijske mree naselja Brestovac, Nurkovac, Zavrje i Dolac.; KAPTOL - Izgradnja kanalizacijske mree u naseljima Kaptol i Komarovci - II faza.; AGLIN - Izgradnja kolektora za odvodnju otpadnih voda u Ulici brae Radi u aglinu; Izgradnja I. etape sustava odvodnje i proiavanja otpadnih voda aglin. (KREDIT 1.500)

  1.500B.04.01.36.AG Caglin (500), AG Kaptol (500), AG Pozega (500)

  POLJANA - Izgradnja kolektora za odvodnju otpadnih voda naselja Poljana.; BADLJEVINA - Izgradnja sustava odvodnje i priiavanja otpadnih voda naselja Badljevina. (KREDIT 1.200)

  1.200B.04.01.37.AG Badljevina (700), AG Poljana (500)

  AKOVO - Izgradnja II. faze odvodnje naselja Kuevac-Ivanovci; Izgradnja odvodnje naselja Kuevac-Ivanovci.; PUNITOVCI - Izgradnja kanalizacije naselja Punitovci, Josipovac Punitovaki i Jurjevac Punitovaki. (KREDIT 1.240)

  1.240B.04.01.38.AG Djakovo (620), AG Punitovci (620)

  PLITVIKA JEZERA - Nastavak izrade idejnog i glavnog projekta kolektora i ureaja za proiavanje otpadnih voda na Plitvikim jezerima. (HV 159)

  159B.04.01.39.AG Plitvicka jezera (159)

  NOVSKA - Izgradnja kolektora u Nazorovoj ulici-jug u Novskoj; Izgradnja sustava odvodnje Brestaa-Subocka (2 faza, 2 etapa). (HV 400)

  400B.04.01.40.AG Novska (400)

  PETRINJA - Izgradnja kolektora Novo Selite, kanal P8 i dijela kolektora 1 u Novom Selitu i Petrinji - I faza; Rekonstrukcija kolektora K.5.1 u Petrinji. (HV 500)

  500B.04.01.41.AG Petrinja (500)

  GLINA - Izrada glavnog projekta ureaja za proiavanje otpadnih voda u Glini. (HV 188)

  188B.04.01.42.AG Glina (188)

  LIPOVLJANI - Izgradnja kolektora KO-1, faza B u Lipovljanima. (HV 400) 400B.04.01.43.AG Lipovljani (400)

  KUTINA - Izgradnja kolektora kanalizacije u naselju Ilova - faza III; Izgradnja kolektora Repunika Lipa u naselju Repunica.; POPOVAA - Izgradnja dovodnog kanala od naselja Popovaa do UPOV-a Potok I. Faza; Izgradnja dovodnog kanala od naselja Popovaa do UPOV-a Potok II. Faza; Izvoenje elektro radova i dodatnih graevinskih radova na izgradnji glavnog kolektora kanalizacije Popovaa-Potok, faza II.; Izgradnja dovodnog kanala od naselja Popovaa do UPOV-a Potok III. faza.; VELIKA LUDINA - Izgradnja kolektora Vidrenjak-Velika Ludina; Izgradnja kolektora Vidrenjak-Velika Ludina - zavretak. (KREDIT 1.500)

  1.500B.04.01.44.AG Kutina (600), AG Popovaca (800), AG Velika Ludina (100)

  JASENOVAC - Zavretak izgradnje UPOV-a sustava odvodnje Jasenovac i sanacija kolektora sa CS. (HV 200)

  200B.04.01.45.AG Jasenovac (200)

  BJELOVAR - Izgradnja postrojenja za obradu mulja na ureaju za proiavanje otpadnih voda u Bjelovaru; Izgradnja kolektora Bjelovar Istok - faza 3 (Mlinovac-dio i Vidikovac-dio). (HV 600)

  600B.04.01.46.AG Bjelovar (600)

  AZMA - Izgradnja kolektora u naselju Grabovnica u azmi. (HV 270) 270B.04.01.47.AG Cazma (270)

  32

 • Pozicija Opis Plan 2013.

  DARUVAR - Dogradnja kanalizacijskog kolektora u Donjem Daruvaru, dio Ulice Milke Trnine i Bjelovarske ulica.; SIRA - Izgradnja kolektora b.2.3., B.1.1., B.1.2., a.6.2., a.1., a.1.1. i a.1.2. u Sirau. (HV 575)

  575B.04.01.48.AG Daruvar (175), AG Sirac (400)

  VIR - Izgradnja I. faze vodoopskrbe i odvodnje otoka Vira; Izgradnja podmorskog ispusta, te nabava i montaa opreme u CS Centar-Jug; Izgradnja dijela 2. i 3.faze kanalizacijskog sustava otoka Vira -dionice uz DC-306. (HV 1.000)

  1.000B.04.01.49.AG Vir (1.000)

  MANDRE - Izgradnja kanalizacijskog sustava Mandre u opini Kolan (gravitacijski i tlani kolektori, crpne stanice); Izrada projektne dokumentacije sekundarne kanalizacijske mree i ureaja za proiavanje naselja Mandre-idejni projekt fekalne odvodnje sredinjeg dijela naselja Mandre. (HV 418; KREDIT 182)

  600B.04.01.50.AG Mandre (600)

  POVLJANA - Dovretak izgradnje II. faze sustava javne odvodnje Povljana. (KREDIT 2.000)

  2.000B.04.01.51.AG Povljana (2.000)

  IBENIK - Trokovi kredita EBRD. (HV 100) 100B.04.01.52.AG Sibenik (100)

  JELSA-VRBOSKA - Dovretak izgradnje gravitacijskih kolektora, crpnih stanica Vitarnja i Burkovo s pripadnim tlanim cjevovodima i incidentnim preljevima sustava odvodnje Jelsa i Vrboska. (KREDIT 540)

  540B.04.01.53.AG Jelsa-Vrboska (540)

  VRGORAC - Ugovor o probnom pogonu ureaja za proiavanje Vrgorac i putanje u rad; Ugovor o nabavi laboratorijske opreme ureaja za proiavanje Vrgorac. (KREDIT 660)

  660B.04.01.54.AG Vrgorac (660)

  IMOTSKI - Dovretak izrade idejnih i glavnih projekata kanalizacijskog sustav grada Imotskog i opina Imotskog polja; Obnova ureaja za proiavanje otpadnih voda Imotski; Izgradnja fekalne kanalizacije opine Proloac. (KREDIT 2.000)

  2.000B.04.01.55.AG Imotski (2.000)

  DUBROVNIK - Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda, te instalacija oborinske i fekalne odvodnje krianja Ilijina Glavica. (KREDIT 800)

  800B.04.01.56.AG Dubrovnik (800)

  MALOSTONSKI ZALJEV - Osnovni trokovi funkcioniranja i minimalnog odravanja regionalnog sustava odvodnje otpadnih voda Komarna-Neum-Mljetski kanal. (HV 800)

  800B.04.01.57.AG Malostonski zaljev (800)

  RIJEKA - Izgradnja sanitarnog kolektora u ulici Gorica, Brozovo i Jurieva; Izgradnja sanitarnog kolektora u RZ egoti - porova jama - Jurii Faza II; Izgradnja kanalizacije sliva Mareljeva Draga: Ulica Prolaz Mareljeva Draga i Silva Milenia Lovre; Izgradnja kanalizacije sliva Mareljeva Draga 2 - Creska ulica; Nastavak izgradnje i rekonstrukcije objekata zatite voda u sustavu javne odvodnje Rijeke.; KOSTRENA - Kanalizacijska mrea, potprojekt KOSTRENA-II faza Barunija u uknici, opina Kostrena; (HV 300; KREDIT 3.115)

  3.415B.04.01.58.AG Kostrena (300), AG Rijeka (3.115)

  33

 • Pozicija Opis Plan 2013.

  OPATIJA - LOVRAN - Izvoenje radova na vodoopskrbnom sustavu i sustavu sanitarne kanalizacije naselja Antii-Dobre-Krasa - II faza; Izgradnja graevina vodoopskrbe i sanitarne kanalizacije u radnoj zoni u Matuljima; Izgradnja kolektora sanitarne kanalizacije i vodoopskrbe naselja kolarevo-Opri-Konjsko; Izgradnja kanalizacijska mrea naselja Pobri; Vodoopskrbna i kanalizacijska mrea - naselja Gornji i Donji Rukavac.; MOENIKA DRAGA - Izgradnja graevina vodoopskrbe i kanalizacije podruja Sveti Petar i Jir - VIII faza. (KREDIT 6.611)

  6.611B.04.01.59.AG Moscenicka Draga (611), AG Opatija-Lovran (6.000)

  DELNICE - Rekonstrukcija UPOV-a Delnice.; RAVNA GORA - Nastavak izgradnje kolektora K-2, K-5,K-8, K-10, K-12, K-20 i K-11, kolektora K-1, K-3, K-3G, K-9, K-13, K-14, K-15, te sanacije i rekonstrukcije vodovodne mree u Ravnoj Gori; Izgradnja sustava javne odvodnje Ravne Gore (I. faza). ; SKRAD - Nastavak izgradnje kolektora C-1-8, I 1-2, E 1 i E 2 sustava javne odvodnje Skrada; Izgradnja kolektora sustava javne odvodnje Skrada.; BROD MORAVICE - Nastavak izgradnje kolektora u Brod Moravicama K 1.C, K 1.C.1, K 1.C.2, K 1.D, K 2-3 i T 1; Izgradnja kanalizacijskih kolektora sustava javne odvodnje Brod Moravice.; FUINA - Izgradnja kolektora sanitarne kanalizacije u Fuinama.; MRKOPALJ - Izgradnja Sustava javne odvodnje Mrkopalj - II. Faze. (KREDIT 5.900)

  5.900B.04.01.60.AG Brod Moravice (300), AG Delnice (3.700), AG Fuzine (300), AG Mrkopalj (600), AG Ravna Gora (500), AG Skrad (500)

  PREZID - Nastavak izgradnje kolektora. (HV 74) 74B.04.01.61.AG Prezid (74)

  BAKA - Rekonstrukcija vodovoda i kanalizacije u Zvonimirovoj ulici u naselju Baka; Izgradnja kanalizacije Frgaii i Zvonimirovoj ulici u naselju Baka; Sustav javne odvodnje naselja Jurandvor I i II faza.; DOBRINJ - Izgradnja kanlizacijskog sustava naselja Dobrinj II. i III. faza. (KREDIT 2.086)

  2.086B.04.01.62.AG Baska (1.086), AG Dobrinj (1.000)

  VELI LOINJ - Izgradnja sanitarne kanalizacije i rekonstrukcija vodovoda junog dijela Veli Loinj - dionica 4 -II faza; Izgradnja kanalizacijske i rekonstrukcija vodoopskrbne mree Podjavori Veli Loinj - dionica 5; Izgradnja kanalizacijske i rekonstrukcija vodoopskrbne mree, L=238 m, dionica 4, I. faza.; MALI LOINJ - Izgradnja kanalizacije Katel - Mali Loinj (V faza); Izgradnja predtretmana i crpne stanice ikat I. faza. (HV 500; KREDIT 1.750)

  2.250B.04.01.63.AG Mali Losinj (1.000), AG Veli Losinj (1.250)

  SUPETARSKA DRAGA - Izgradnja sustava odvodnje Draga III. Faza; Kanalizacijska mrea DN 250, l=2595 m za spoj na cjevovod Draga II. faza. (HV 500;

  5.269B.04.01.64.AG Supetarska Draga (5.269)

  CRIKVENICA - Izgradnja sanitarne kanalizacije u ulicama Ribarska i Dvorska; Kanalizacijski cjevovod ceste u Dramlju (Osipov put). (KREDIT 270)

  270B.04.01.65.AG Crikvenica (270)

  TRIBALJ - Izgradnja kanalizacijskog sustava Tribalj - dio kolektora K1 - dionica Most Sv. Ivan - Centar - Most Riina; Izgradnja kanalizacije sanitarnih otpadnih voda naselja Drivenik - kolektor k-1; dionica imii - Ropci.; NOVI VINODOLSKI - Izgradnja kanalizacije ulice Nova Krasa. (KREDIT 2.000)

  2.000B.04.01.66.AG Novi Vinodolski (500), AG Tribalj (1.500)

  34

 • Pozicija Opis Plan 2013.

  PULA-CENTAR - Izgradnja fekalne kanalizacije dijela Zagrebake ulice; kanal: K-1; Izgradnja fekalne kanalizacije dijela naselja ijana - Monte giro; kanali K-1 i K-2; Izgradnja fekalne kanalizacije dijela naselja Valdebek; kanal: F-3; Izgradnja fekalne kanalizacije dijela naselja Veli Vrh - zapad; kanali: K-14, K-14/1 i dio K-14/2; Nastavak gradnje glavnog fekalnog kolektora K-1 naselja Veli Vrh zapad.; PULA-SJEVER - Izgradnja fekalne kanalizacije unutar starogradske jezgre Faana u naselju Faana; Izgradnja fekalne kanalizacije unutar starogradske jezgre Faana u naselju Faana II. Faza; Izgradnja fekalne kanalizacije dijela naselja tinjan - centar; kanali F-1, F-2 i F-3; Izgradnja fekalne kanalizacije Rudarske ulice u Vodnjanu; Izgradnja glavnog fekalnog kolektora dijela naselja Vodnjan - San Antonio; Izgradnja fekalne kanalizacije Lumel II. faza u Galiani; Izgradnja fekalne kanalizacije dijela naselja Galiana - jug; Izgradnja fekalne kanalizacije dijela naselja Galiana - istok; Izgradnja fekalne kanalizacije dijela naselja urida - kanal K-5. (KREDIT 3.000)

  3.000B.04.01.67.AG Pula-Centar (1.500), AG Pula-Sjever (1.500)

  MEDULIN - Izvoenje radova na izgradnji sekundarne mree fek.kan. naselja opine Medulin; Izgradnja sekundarne mree fekalne kanalizacije opine Medulin naselje Regi dio kanala F-25 (od RO 8 do RO 3); Izvoenje radove na sekundarnoj mrei fekalne kanalizacije u Medulinu - Stara Lokva kanal F-7 do ahta P0 do 15; Izgradnja fekalne kanalizacije u Medulinu, kanali: F-8, F-9, F-11, F-15, F-19, F-22 (O1-O34), F-22/3, F-22/7, F-23, F-25 (O1-O3), F-29 (O11-PO), F-29/3, F-29/4 I FK-3 i FK-12; Izgradnja fekalne kanalizacije u Medulinu, kanali: FK-1, FK-2 (O15-O19), FK-2.2, FK-4, FK-4.1, FK-9 (RO185-RO-191) i FK-9.1; Izgradnja fekalne kanalizacije Linjanske ulice u Medulinu; Izgradnja sekundarne mree naselja Vinkuran III faza.; PREMANTURA - Izradnja fekalne kanalizacije u Premanturi, kanali: K-8, K-8.1. (HV 500; KREDIT 650)

  1.150B.04.01.68.AG Medulin (1.000), AG Premantura (150)

  Izgradnja fekalne kanalizacije dijela naselja Koneta; Izgradnja fekalne kanalizacije dijela naselja Valbruna II sjever