Click here to load reader

HITA-VRIJEDNOSNICE d.d. za investicijske usluge i ... - Opce_informacije_OBJAVE_EU575_2016_Final.pdf · PDF fileKnjigom pozicija kojima se ne trguje, definiranje očekivanog prinosa

 • View
  6

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of HITA-VRIJEDNOSNICE d.d. za investicijske usluge i ... -...

 • HITA-VRIJEDNOSNICE d.d. za investicijske usluge

  i poslovanje s financijskim instrumentima

  sa sjeditem u Zagrebu, Palmotieva 2

  OIB: 32998446701

  Ope informacije o podrujima poslovanja investicijskog

  drutva HITA-VRIJEDNOSNICE d.d. sukladno Zakonu o

  tritu kapitala i propisima EU

  za 2016. godinu

  javno objavljeno na www.hita.hr

  U Zagrebu, 27.04.2017. godine

  http://www.hita.hr/
 • 2

  SADRAJ

  1. OBJAVA OPIH INFORMACIJA O PODRUJIMA POSLOVANJA ....3

  2. OPE INFORMACIJE O DRUTVU ........................................................4

  3. POLITIKA PRIMITAKA ............................................................................6

  4. CILJEVI I POLITIKE UPRAVLJANJA RIZICIMA ................................7

  5. KAPITAL DRUTVA (Regulatorni kapital) ............................................ 10

  6. UKUPNI IZNOSI IZLOENOSTI ZA RIZIKE ....................................... 11

  7. FINANCIJSKA POLUGA ......................................................................... 14

  IZJAVA O PRIMJERENOSTI RJEENJA SUSTAVA UPRAVLJANJA

  RIZICIMA INVESTICIJSKOG DRUTVA OBZIROM NA PROFIL I

  STRATEGIJU INVESTICIJSKOG DRUTVA ........................................... 16

  IZJAVA O PROFILU RIZINOSTI INVESTICIJSKOG DRUTVA ........ 17

  REGULATORNI KAPITAL objava sukladno Provedbenoj Uredbi

  Komisije EU br. 1423-2013 na dan 31.12.2016. ............................................. 18

 • 3

  1. OBJAVA OPIH INFORMACIJA O PODRUJIMA POSLOVANJA

  Sukladno lanku 219. Zakona o tritu kapitala (NN br. 88/08, 146/08, 74/09, 54/13 i 159/13) (dalje u

  tekstu: ZTK), lanku 431 Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijea od 26.06.2013.

  (dalje u tekstu: Uredba) i provedbenim direktivama (EU), investicijsko drutvo HITA-

  VRIJEDNOSNICE d.d. (dalje u tekstu: Investicijsko drutvo ili Drutvo) objavljuje ope informacije o

  podrujima iz svog poslovanja

  Objava je strukturirana sukladno lanku 431 Uredbe i internom aktu drutva Politici za usklaivanje sa

  zahtjevima za objavu, procjenu prikladnosti objavljenih informacija i procjenu prikaza cjelovitog

  profila rizinosti.

  Naziv investicijskog drutva: HITA-VRIJEDNOSNICE d.d., Palmotieva 2, Zagreb

  Subjekt ukljuen u objavljivanje: HITA-VRIJEDNOSNICE d.d.

  Investicijsko drutvo nema matino drutvo niti ovisna drutva, te ne sastavlja konsolidirana

  financijska izvjea.

 • 4

  2. OPE INFORMACIJE O DRUTVU

  Tvrtka investicijskog drutva glasi: HITA-VRIJEDNOSNICE dioniko drutvo za

  investicijske usluge i poslovanje s financijskim

  instrumentima

  Skraena tvrtka glasi: HITA-VRIJEDNOSNICE d.d.

  Sjedite investicijskog drutva je: Palmotieva 2, Zagreb

  Utemeljeno: 1992. godine

  Investicijsko drutvo (brokersko) od 1994. godine.

  MBS: 80195224

  MB: 3962172

  OIB: 32998446701

  Temeljni kapital: 7.250.000,00 kuna

  Internet adresa: www.hita.hr

  Telefon: 01 4807-750

  Telefax: 01 4807-770

  Popis podrunica:

  Osijek, Trg Lava Mirskog 2

  Split, Velebitska 27

  Uprava drutva 2 lana uprave:

  Ivan Tadin, zastupa Drutvo pojedinano i samostalno

  Denis Cvitanovi, zastupa Drutvo pojedinano i samostalno

  Drutvo je donijelo Odluku o razgranienju ovlasti meu lanovima uprave.

  Drutvo je donijelo Politiku za izbor i procjenu ispunjenja uveta za lanove uprave.

  Politika raznovrsnosti sadrana je u Politici za izbor i procjenu ispunjenja uveta za lanove uprave pri

  odabiru lanova upravljakog tijela.

  lanovi uprave ispunjavaju sve uvjete navedene Politike, te svi ciljeve i svrhu.

  Investicijske usluge i aktivnosti:

  zaprimanje i prijenos naloga u svezi jednog ili vie financijskih instrumenata,

  izvravanje naloga za raun klijenta,

  upravljanje portfeljem,

  investicijsko savjetovanje,

  usluge provedbe ponude, odnosno prodaje financijskih instrumenata bez obveze otkupa,

 • 5

  Pomone usluge:

  pohrana i administriranje financijskih instrumenata za raun klijenata, ukljuujui i

  poslove skrbnitva i s tim povezane usluge, kao na primjer upravljanje novanim

  sredstvima, odnosno instrumentima osiguranja,

  davanje kredita ili zajma ulagatelju kako bi mu se omoguilo zakljuenje transakcije s

  jednim ili vie financijskih instrumenata, ako je u transakciju ukljueno drutvo

  koje odobrava zajam ili kredit,

  savjetovanje o strukturi kapitala, poslovnim strategijama i srodnim pitanjima, kao i

  savjetovanje i usluge vezane uz spajanja i stjecanja udjela u drutvima,

  usluge deviznog poslovanja ako su vezane uz pruanje investicijskih usluga,

  investicijsko istraivanje i financijska analiza, kao i ostale preporuke koje se odnose na

  transakcije s financijskim instrumentima,

  investicijske usluge i aktivnosti te pomone usluge lanka 5. Zakona o tritu kapitala koje

  se odnose na temeljnu imovinu izvedenica iz lanka 3. stavka 1. toke 2. podtoke d.

  alineje 2., 3., 4. i 7. Zakona o tritu kapitala, kada su te investicijske usluge i aktivnosti

  nadovezane na investicijske ili pomone usluge.

  Odobrenje za rad za pruanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti odnosi se na

  sve financijske instrumente iz lanka 3. stavak 1. toka 2. Zakona o tritu kapitala.

  Drutvo, temeljem lanka 42. Pravilnika o organizacijskim zahtjevima za pruanje investicijskih

  usluga i obavljanja investicijskih aktivnosti i pomonih usluga, politikama primitaka i kriterijima za

  znaajna investicijska drutva (NN 31/14), ne spada u kategoriju znaajnog investicijskog drutva.

  Drutvo nema obvezu osnivanja odbora za primitke, odbora za imenovanje, i odbora za rizike.

 • 6

  3. POLITIKA PRIMITAKA

  Drutvo je donijelo interni akt Politiku primitaka.

  Drutvo nema formirano posebno tijelo koje nadzire primitke.

  lanovi nadzornog odbora ne primaju posebnu naknadu za svoj rad.

  lanovi uprave sukladno ugovorima nemaju ugovoren varijabilni dio plae.

  Radnici sukladno ugovorima o radu nemaju ugovoren varijebilni dio plae.

  Drutvo u 2016. godini nije zapoljavalo nove radnike, te nije davalo isplate pri zapoljavanju.

  Tijekom 2016. Bila je isplaena 1otpremnina, iznos 6.000,00 kn.

  Drutvo nije imalo isplate pojedincima preko jedan milijun eura u 2016. godini.

 • 7

  4. CILJEVI I POLITIKE UPRAVLJANJA RIZICIMA

  Opis strategije i politike upravljanja rizicima

  Svrha Strategije upravljanja rizicima je definiranje principa i procedura za upravljanje rizicima

  investicijskog drutva. Strategijom se odreuju politike i postupci upravljanja rizicima kojima

  investicijsko drutvo moe biti izloeno u svom poslovanju. Odreuju se sklonosti preuzimanju rizika,

  definiraju se jasne linije ovlasti i odgovornosti za upravljanje rizicima, definira se metodologija

  utvrivanja i mjerenja odnosno procjenjivanja rizika kojem je investicijsko drutvo izloeno ili bi

  moglo biti izloeno, te se definiraju i druga pitanja vana za upravljanje rizicima.

  Strategija upravljanja rizicima HITA-VRIJEDNOSNICA d.d. sastoji se od slijedeih politika:

  Politika upravljanja trinim rizikom Politika upravljanja operativnim rizikom Politika upravljanja kreditnim rizikom Politika upravljanja rizikom likvidnosti

  Ciljevi strategije kao i politika upravljanja rizicima su:

  Identificiranje, praenje, kontroliranje i minimaliziranje svih vrsta rizika. Definiranje oblika suradnje, komunikacije i razmjene podataka izmeu pojedinih

  organizacijskih jedinica ukljuenih u upravljanje i kontrolu rizika.

  Uspostavljanje adekvatnog i pravovremenog izvjetavanja koje omoguuje stalno praenje svih elemenata vezanih uz rizike.

  Postavljanje principa za odreivanje i minimaliziranje rizika. Uspostava adekvatnog izvjetavanja.

  Drutvo nema posebni odjel upravljanja rizikom, nego je za rizik nadlean lan uprave sukladno

  razgranienju ovlasti lanova uprave.

  Opis toka informacija o riziku do upravljakog tijela

  Drutvo prikuplja informacije potrebne za izraunavanje i upravljanje rizicima.

  U nastavku navodimo samo najznaajnije.

  Dnevno praenje rizika likvidnosi

  Praenje vrijednosti u knjizi pozicija koje se ne trguju

  Izraun i praenje operativnog rizika

  Izraun i praenje valutnog rizika

  Izraun i praenje kreditnog rizika

  Izraun adekvatnosti regulatornog kapitala Nadleni lan uprave izraunava pokazatelje za izraun adekvatnosti kapitala na bazi

  podataka iz raunovodstvene evidencije.

  Osobe koje su zaduene za izraun likvidnosti, dostavljaju sukladno Strategiji upravljanja

  riziku likvidnosti, izvjetaje o raunima koji su vei od odreenog iznosa.

  OPIS POLITIKE UPRAVLJANJA TRINIM RIZIKOM

  Investicijsko drutvo je izradilo i primjenjuje Strategiju trgovanja kako bi djelotvorno upravljalo svim

  znaajnim imbenicima trinih rizika.

  Drutvo nema dozvolu za trgovanje za vlastiti raun.

 • 8

  Strategijom trgovanja Investicijsko drutvo osigurava da se na efikasan i siguran nain izvravaju

  transakcije, da se prate postojee pozicije financijskih instrumenata, te da se definiraju postupci

  aktivnog upravljanja pozicijama, kao i ukljuivanja u knjigu pozicija kojima se ne trguje.

  Provoenje strategije trgovanja te donoenje internog modela vrednovanja u nadlenosti je razliitih

  lanova uprave.

  OPIS POLITIKE UPRAVLJANJA OPERATIVNIM RIZIKOM

  Operativni rizik je rizik gubitka zbog pogreaka, prekida ili teta uzroko

Search related